Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Inleiding...6. Deel 1 Methodiek...9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Inleiding...6. Deel 1 Methodiek...9"

Transcriptie

1 Train de Trainer

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...6 Deel 1 Methodiek...9 Introductie...10 Visie...11 Uitgangspunten...14 Onderwijs als middel...16 Hoe kan een conflict een doel zijn?...18 Deel 2 Afhankelijkheidsproblematiek...20 Inleiding...21 De geschiedenis van het opium gebruik...21 Het junkiesyndroom Opiaten craving. (Trek) Alcohol Een vergelijking tussen alcohol en heroïne Gokverslaving...34 Verslavingszorg...37 Bijlage 1 John Bowlby en Mary Ainsworth Het hechtingsgedragssysteem Verschillen in kwaliteit van de hechting Het kind...47 Bijlage 2 RET-jezelf...48 Deel 3 Intervisie...51 Theorie Wat betekent methodische werkbegeleiding? (MWB) Voorwaarden voor een intervisie (MWB) bijeenkomst Randvoorwaarden De indeling van de MWB bijeenkomst

3 1.5 De incidenten methode...54 Praktijk Het kiezen van een incident De checklist Het werken met de checklist Het uitgebreid vertellen van een incident Het bedenken van vragen aan de incidentinbrenger Het vragen stellen door de groep aan de incidentinbrenger Zoeken naar eigen rol en aandeel Adviesronde Evaluatie...64 Deel 4 Mentale- en fysieke weerbaarheid...66 Inleiding...67 Agressie Wat is agressief/ gewelddadig gedrag? Wat is angst? Overdracht en tegenoverdracht...72 Mentale weerbaarheid...75 Het crisisontwikkelingsmodel...78 Fysieke weerbaarheid...87 Deel 5 Communiceren met deelnemers Hoofdstuk 1. Communicatie met deelnemers Inleiding Wat is communicatie? Communicatie procesmodel Hoofdstuk 2. Deelnemers en communicatie Inleiding Deelnemers maken een (onbewuste) selectie Schema contactleggen deelnemer Schema contactleggen deelnemer niet aflopend een periode NTCC Hoofdstuk 3 Neutraal-Transparant-Conflictgericht-Communiceren Inleiding Communicatiepatronen Transactionele analyse (Berne en Watzlawick) De spelen van Berne Hoofdstuk 4. Stimulus-Respons-Consequentie

4 4.1 Skinner en Stimulus-Respons-Consequentie Het S-R-C en praktijk Methodisch handelen en S-R-C Deel 6 Persoonlijkheidsstoornissen Hoofdstuk 1. Schizofrenie, cijfers en feiten De cijfers en feiten Onderzoek Schene (1993) Enquête Ypsilon Utrecht/Amersfoort (1995) Onderzoek bureau Veldkamp (1995) Proefschrift Yolanda Nijssen, AMC (juni 2000) Onderzoek Jean-Paul Selten (augustus 2001) Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (maart 2005) Overige onderzoeken Philippe Delespaul, Universiteit Limburg in het boek Diagnose schizofrenie Beroemdheden met schizofrenie Hoofdstuk 2. Wat is schizofrenie? Oorzaak. behandeling en gevolgen De oorzaak De psychotische periode en daarna Hoe herkent u schizofrenie? Behandeling De gevolgen Uitgangspunten Crisissituaties Angst Dag en nacht ritme Gelegenheid geven tot praten Hoofdstuk 3. Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) Bianca Diagnostische criteria voor de Borderline persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV) Toelichting Mogelijke oorzaken factoren Hoofdstuk 4. Antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS) John Diagnostische criteria voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis 4

5 (DSM-IV) Toelichting Risicofactoren Hoofdstuk 5. Theatrale persoonlijkheidsstoornis (TPS) Veronica Diagnostische criteria voor de theatrale persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV) Toelichting Risicofactoren Hoofdstuk 6. Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) Hans Diagnostische criteria voor de narcistische persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV) Toelichting

6 Inleiding Het beeld dat een dak- of thuisloze zichzelf in die situatie heeft gebracht omdat hij of zij min of meer bewust kiest om niet deel te willen nemen aan het reguliere maatschappelijke leven of die keuze zelfs maakt vanuit romantische overwegingen, kan in deze tijd geplaatst met de huidige ervaringen en feiten, onmogelijk nog overeind worden gehouden. De situatie waarin de meeste dak -en thuisloze verkeren is schrijnend te noemen en verdiend veel gerichte (methodische) zorg en aandacht. Om te kunnen werken aan positieverbetering heeft een begeleider twee ingrediënten nodig: Hij of zij moet het enerzijds een aantrekkelijk idee vinden zich te begeven tussen de dak- en thuislozen en Anderzijds beschikken over zowel deskundig- als bekwaamheid op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Daarnaast heeft de begeleider naast de verantwoordelijkheid in concrete zin en betekenis te werken aan positieverbetering van de dak- en thuisloze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de directe en indirecte omgeving. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat o.a uit: Het werken aan veranderingen in het denken en beeldvorming (vooroordelen) over dak- en thuislozen. Omdat veel dak- en thuislozen niet alleen maar problemen hebben, maar tevens kampen met problematieken, maken al deze onderdelen tezamen de uitdaging voor de begeleiders om succesvol te kunnen zijn in het werk tot een complex geheel. Het vraagt met andere woorden een om een ingewikkeld scala aan vaardigheden, die met alle respect voor alle begeleiders die dagelijks werken met deze doelgroep, niet zomaar aan komen waaien met ervaring. Ervaring die niet wordt ondersteund door training, feiten, kennis en theorie, leidt zelden tot iets bruikbaars maar leidt eerder tot het vastlopen van personen, systemen en/ of organisaties. De wens en het talent uit de voeten te kunnen met leden van deze doelgroep is iets dat zich niet of nauwelijks laat trainen. Het dient latent aanwezig te zijn en kan dan hoogstens worden gecultiveerd tot een gericht methodisch geheel. 6

7 Dat laatste laat zich wel trainen en om aan die vraag tegemoet te komen heeft het Albeda College proberen in te spelen op de wens van de begeleiders en de organisatie van het CvD. In het trainen van vaardigheden is gekozen voor een hiërarchische opbouw omdat o.i het een niet zonder het ander kan ontwikkelen. Daarbij komen de volgende onderdelen aan de orde: Ontwikkelen en vaststellen van een methodiek Kennis van afhankelijkheid Intervisie training gericht op de methodiek Fysieke- maar vooral ook mentale weerbaarheid Doelgericht en methodisch communiceren met deelnemers Persoonlijkheidsstoornissen Gezien alle factoren die een rol spelen in het bestaan van de dak- en thuisloze, een flinke hoeveelheid aan verschillende organisaties (netwerken) en de beperkte invloed die geldt voor de begeleider op alle factoren, maakt het uiterst belangrijk om een integrale methodische werkwijze te creëren die vervolgens door een ieder die betrokkenheid heeft met de deelnemer gedragen wordt. Alleen een consequente aanpak creëert en vergroot een kans op succes. Wij zijn in aanvang van uitgegaan dat de belangen van de deelnemer niet altijd direct stroken met die van de begeleiders. De discrepantie ontstaat door de vaak korte termijn behoeften van de deelnemer en het gegeven dat werkelijke en duurzame verandering slechts tot stand komt door niet alleen de problemen op te helpen lossen maar tevens te werken aan een structurele gedragsverandering waardoor de kans op terugval ernstig wordt verkleind, daarmee de doelen op lange termijn van de begeleider. Om al het voorgaande te ondersteunen is ontwikkelend het transparant neutraal confronterend onderwijs (NTCO) voor de deelnemers, en het transparant neutraal confronterend communiceren (NTCC) voor de begeleiders. In één zin betekend de laatste zoveel als: Transparant neutraal confronterend communiceren, betekent helder communiceren op een wijze die ontdaan is van elke lading maar wel aanspoort tot naar binnen gekeerd denken en handelen en beoogt een vergroting van zelfredzaamheid. Al het volgende is gericht op het vorm en inhoud geven aan deze definitie. 7

8 In de volgende onderdelen van dit boek worden de modules weergegeven welke de cursus Train de Trainer bevatten. Alle medewerkers van Home Sweet Home (docenten, personal coaches en werkmeester) hebben de afgelopen periode deze cursus doorlopen. Dit heeft bijgedragen aan een consequente benadering van de deelnemers van Home Sweet Home, de weg naar werk voor dak en thuislozen in Rotterdam. Albeda College 8

9 Deel 1 Methodiek 9

10 Introductie Naast regulier onderwijs, komt het steeds vaker voor dat er op projectbasis kansen geboden worden voor mensen die niet makkelijk in te passen zijn binnen het reguliere onderwijs. Dat moeilijk in kunnen passen heeft niet te maken met ontbrekende cognitieve capaciteiten maar meer met het ontbreken van sociaal-maatschappelijke vaardigheden. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd betekent dit voor docenten een verandering in het denken en werken. Namelijk waar onderwijs doorgaans het doel is, wordt nu de persoonlijke vorming van de deelnemers het doel en het onderwijs een middel. Deelnemers hebben vaker geprobeerd deel te nemen aan reguliere trajecten. Scholing, wonen, arbeid, steeds gaat het mis omdat iets wordt aangeboden in praktische zin. Wel een huis, maar er wordt niet geleerd wat je moet met eenzaamheid. Wel een baan, maar er wordt niet geleerd hoe je je dient verhouden tot anderen binnen sociale structuren. Het traject dat het Albeda is aangegaan met het CVD Home Sweet Home probeert juist die valkuilen op te zoeken. Ook dat betekent een verschuiving in het werken en denken van docenten. Daar waar binnen het reguliere onderwijs conflicten meestal worden vermeden, dienen ze nu juist te worden opgezocht. Transparant neutraal confronterend onderwijs, betekent helder communiceren op een wijze die ontdaan is van elke lading maar wel aanspoort tot naar binnen gekeerd denken en handelen en beoogt een vergroting van zelfredzaamheid. Op zich een prachtige zin maar hoe creëer je voortdurend conflicten zonder te belanden in escalaties? Wat volgt is een visie en handvaten die een ondersteuning kunnen betekenen in het werken met de doelgroep. Gebruik makend van de methodiek, transparant neutral confronterend onderwijs, heeft het Albeda College de doelgroep van het project Home Sweet Home lesgegeven. Deze methodiek wordt tevens toepast door personal coaches en werkmeesters. Dit onderdeel is een weergave van de methodiek transparant neutral confronterend onderwijs Voor dat ik je veel leesplezier toewens, wil ik nog toevoegen dat er nog veel ruimte is voor aanvullingen en opmerkingen. Bij deze is een ieder dus van harte uitgenodigd om hardop mee te denken. Albeda Rotterdam 10

11 Visie De deelnemers van het project HSH (Home Sweet Home) kenmerken zich door een sterke overlevingsdrang. In de drang tot overleven wordt door de deelnemers geen onderscheid meer gemaakt tussen situaties waarin het overlevingsmechanisme gepast of ongepast is. gedrag voortkomend uit de opvatting dat alle gedrag geoorloofd is zolang het drugs of het effect van drugs oplevert. (Zie Junkiesyndroom van Epen / Noorlander) Concreet betekent dit dat de deelnemer er op is gericht zijn behoeften te (laten) bevredigen op momenten dat het voor de deelnemer nodig is. Daarbij zal hij geen of weinig oog hebben voor de mogelijkheden en gevoelens van anderen. ( Als je nu niet doet wat ik nodig heb, ben je tegen mij! ) Dit gedrag moet niet primair worden gezien als een negatieve factor, immers op straat betekent dit gedrag de enige manier om een persoonlijk territorium te kunnen ervaren waarbinnen een (bescheiden) vorm van autonomie mogelijk is. Het ontbreken van eerste en dagelijkse basisbehoeften als vanzelfsprekendheid, levert de basis voor een voortdurende interne spanning, die vervolgens bijdraagt aan het centraal zetten van het ik in elke situatie. Zoals gezegd moet dit gedrag vanuit de beginsituatie worden uitgelegd als een vorm van intelligent handelen en met respect worden bejegend. Het intelligent handelen zit in het feit dat de deelnemers in staat zijn (soms vele jaren) onder hoge druk in een mentaal en fysiek gevaarlijke omgeving te overleven. Het respect voor de noodzaak van dit gedrag moet aan de basis liggen van de samenwerking met deze doelgroep. Door aan de ene kant ruimte te bieden voor de actuele realiteitsbeleving van de deelnemers (die realiteit is: Als ik niet aanval wordt ik aangevallen! ) (negatieve draagkracht/ draaglast verhouding), kan aan de andere kant ruimte ontstaan voor het opdoen van ervaring in het beïnvloeden van situaties door het maken van keuzen. Door corrigerende leerervaringen ontstaat een nieuw realiteitsbesef. (die realiteit kan zijn: Ik kan onderscheid maken tussen levensbedreigende en niet levensbedreigende situaties en dus kan ik mijn reacties daarop afstemmen! ) (positieve draagkracht/ draaglast verhouding). 11

12 Het respect, zoals eerder genoemd, dient nimmer gezien te worden als vrijbrief voor de deelnemer om niets meer te hoeven. Begrip en respect zijn in deze niet gelijk aan de begrippen tolerantie en acceptatie. De gevoelens van de deelnemers zijn altijd wel acceptabel en te tolereren maar het gaat om de manier waarop zij die gevoelens delen met de omgeving. De contacten die deelnemers doorgaans hebben met hun omgeving zijn economisch van aard. Jij hebt iets wat ik nodig heb en dus gaan we met elkaar om! Het delen van huis en haard met lotgenoten gebeurt ook vaak om die reden. Maar door de economische drijfveer vindt er nauwelijks hechting plaats m.b.t. het aangaan van (intieme) relaties. (zie bijlage Bolwby/ Ainsworth) Relaties worden zonder pardon (teleurgesteld) verbroken wanneer de economie ten nadele uitvalt van de deelnemers. De deelnemers zullen (onbewust of bewust) op dezelfde manier een relatie aan proberen te gaan met docenten. De deelnemers voelen allen een sterke drang naar aansluiting en deelname aan het maatschappelijke leven. Het probleem lijkt niet zozeer de omgeving te zijn als wel de deelnemer zelf. Zij zijn vaak in meerdere situaties in staat gebleken deelname te realiseren. Een huis, werk en inkomen blijken op termijn altijd weer te regelen, echter het instant houden van een dergelijke situatie mislukt keer op keer. De deelnemers zelf hebben daarover het idee dat vooral externe factoren debet zijn aan het mislukken van de zoveelste poging. Voor de deelnemers is het uiterst interessant om de docent mee te krijgen in het benaderen van problemen vanuit externe factoren. (externe factoren = machteloosheid). Het kweekt empathie en stimuleert de docent zich in te spannen voor de deelnemer. Hoewel er soms externe factoren een rol spelen moet toch steeds helder worden voorgespiegeld dat: niemand kan ontsnappen aan die realiteit; zij er in feite op gericht zijn oude ontsnappingsroutes te perfectioneren of nieuwe te ontwerpen. Hoewel er niet per definitie van uit moet worden gegaan dat dit proces zich bewust afspeelt, blijft het resultaat het zelfde. Doelen worden niet of zelden blijvend gerealiseerd. 12

13 Respect tonen vanuit begrip en de gevolgen ondersteunen in de vorm van slechts praktische hulp, betekent dat je dit hardnekkige denksysteem niet alleen doet standhouden maar in de kern verergert. Bijvoorbeeld: Deelnemer: Ik zoek een huis. Hulpverlener: Kom we gaan een huis zoeken! (2 maanden erna) Deelnemer: Ze hebben me uit mijn huis gezet, wat nu? Hulpverlener: Ik bel wel even rond! Een oude hulpverleners valkuil die met de beste bedoelingen enorme schade teweeg brengt. Het spanningsveld speelt zich af tussen enerzijds het begrijpen van de enorme veldslag die elke dag moet worden geleverd en de eenzaamheid die daar uit voortvloeit, en anderzijds benadrukken dat ondanks het voorgaande de bevrijding van deze cirkel ligt in het bewust worden, dat niet de slachtofferrol centraal moet staan maar de gevolgen van keuzes die gemaakt worden door de deelnemers zelf(daderrol). Het laatste wordt inhoudelijk belicht in de bijlage, onderdeel RET jezelf van Jan Verhulst. Met het besef dat niet de stimulus gedrag bepaalt maar de (persoonlijke) respons, komt de verantwoordelijkheid terug binnen het bereik van de deelnemer en ontstaat er ruimte voor autonomie. 13

14 Uitgangspunten 1. Docenten experimenteren. Docenten, durven vanuit deskundig- en bekwaamheid in overleg, te experimenteren met het toepassen van interventietechnieken. Het experimenteren, gebeurt puur vanuit methodische overwegingen. 2. Onderwijs als middel. Misschien wel het belangrijkste uitgangspunt is dat de trainer zich moet doordringen van het feit dat nimmer het onderwijs het doel mag worden binnen de training. Het is een middel dat dynamiek genereert d.m.v. rollenspelen die overeenkomt met het dagelijkse gedrag van de deelnemer. Waardoor binnen een veilige omgeving mogelijkheden ontstaan om te leren. 3. De docent kent spelletjes. De docent is op de hoogte van de spelletjes die (onbewust of bewust) worden gespeeld om weg te blijven van de confrontatie met het zelf (zie onderdeel Junkiesyndroom). 4. Transparante communicatie. Met de deelnemer wordt transparant gecommuniceerd over doelen en methodieken. Er is geen dubbele agenda. Wel zijn uiteraard communicatie technieken geoorloofd in de vorm van vragenpatronen die kunnen leiden tot momenten van inzicht. 5. Neutraal reflecteren. Het gedrag van deelnemers kunnen allerlei gevoelens oproepen zoals angst, chantage, splitting enzovoorts. Deze gevoelens dienen direct op neutrale wijze te worden terug gegeven aan de deelnemer, om de deelnemer in staat te stellen te leren ervaren welke gevolgen zijn/haar gedrag hebben op de omgeving. 6. Docent is middel. Gelijk hebben is nooit het zelfde aan gelijk krijgen. De wijze van beargumentering en de gevoelsbeleving daarbij bepaald de waarde. Zo is de docent zelf ook steeds een middel en dient zich zo beschikbaar te stellen. Deelnemers moeten leren handelen in het rijtje voelen, denken en handelen vanuit assertiviteit. Subassertiviteit en agressie zijn begrippen die qua gedrag niet aanvaardbaar zijn. 14

15 7. De deelnemer is verantwoordelijk. De deelnemer heeft altijd een keuze en is en blijft verantwoordelijk voor het eigen handelen en gedrag. 8. Splitting. Een deelnemer zal proberen de docent voor zich te winnen en gebruikt daarvoor de spelletjes. Een die in de bijlage niet genoemd wordt is splitting. Voor een deelnemer is het reuze handig wanneer een docent verondersteld hem wel te begrijpen terwijl de andere docenten dat niet doen. Zo is er altijd iemand voor hem aan het werk ook als hij zelf niet aanwezig is. Voor de docenten geldt: 1. er is nooit sprake van exclusief contact en 2. zij zijn zich ervan bewust dat deelnemers relaties aangaan op basis van economie. 9. Gesprekken wel, discussies niet. De docent nodigt consequent het hebben van gesprekken uit en wijst consequent het hebben van discussies af. Bij elke interventie van deze aard legt de docent transparant en neutraal confronterend uit waarom het een wel goed voelt en het ander niet. De docent is daarbij in staat zijn/ haar eigen gevoelsbelevingen terug te geven aan de deelnemer. (zie uitgangspunt 6) 10. Hitteprojectielen worden niet gevolgd. Deelnemers klagen soms dat zij werkelijk geen keuzes hebben. Ik mag alleen meedoen op jou manier! Dergelijke uitspraken vallen onder het kopje taal als hitteprojectiel. Daarmee wordt bedoeld dat de docent wordt afgeleid van het daadwerkelijke onderwerp ( ik weet niet hoe ik mee moet doen! ) en zich richt op de afleiding. Een voorbeeld daarvan is: Docent: Ben je werkelijk aan het zoeken naar een oplossing, of ben je bezig de zaken zo ingewikkeld te maken dat je niets meer hoeft? Deelnemer: Maar meneer ik heb u toch verteld dat het slecht gaat met mijn moeder! In dit voorbeeld zet de deelnemer de docent voor een lastig gevoelsdilemma. Niet reageren op de situatie van de moeder is wel erg koud, het onderwerp aansnijden in zulke moeilijke tijden wel heel dwingerig, e.e.a. laten liggen voelt ook niet goed enzovoorts. Het is aan de docent om dit te doorzien, te benoemen en terug te geven aan de deelnemer. 15

16 Onderwijs als middel De visie op de doelgroep geeft een beeld van de huidige situatie van de deelnemers en een aantal voorstellen over waar de docent op alert dient te blijven. De uitgangspunten zijn ter ondersteuning bedoeld en kunnen worden gezien als gereedschappen tijdens het methodisch handelen. Met de keuze dat onderwijs een middel wordt en geen doel op zich, kan een gevolg daarvan zijn dat de interventies van de docenten een therapeutisch karakter krijgen. Immers is de opzet de deelnemers te helpen vormen tot individuen, die na het volgen van de training zich staande kunnen houden in allerlei systemen zoals wonen, scholing, arbeid enzovoorts. Toch moet het therapeutische karakter zo veel mogelijk vermeden worden. De training is geen therapie in de traditionele betekenis van het woord maar moet eerder benaderd worden als een praktische cognitieve vorming. Bijvoorbeeld: Ik doe het altijd zo, gevolgd door de vraag, heeft dat het gewenste gevolg?. Door de achtergrond van de deelnemers, en eventuele oorzaken die daar liggen in relatie tot de problemen in het heden, geen rol te laten spelen tijdens de training, wordt het mogelijk los van het therapeutische karakter te werken. De deelnemer heeft soms weinig inzicht over het eigen handelen. Het falen van initiatieven wordt meestal veroorzaakt door externe factoren, althans zo is de beleving in het algemeen. Om die reden zal de deelnemer bijvoorbeeld eerder de vraag stellen: Kunt u mij leren solliciteren? en niet de vraag: Kunt u mij leren mijzelf beter te verhouden tot autoriteiten? Voor de docent levert dit soort momenten interessante keuzen op. Beide problemen zijn in dit voorbeeld aan de hand: 1. de deelnemer weet niet hoe hij moet solliciteren en 2. de deelnemer is niet in staat zich te verhouden tot autoriteiten. Binnen het reguliere onderwijs zou een logische keuze zijn, wij leiden mensen op door ze kennis aan te bieden, wat mensen doen met die kennis is niet de verantwoordelijkheid van de school. Nu echter dient de vraag centraal te staan: Is de deelnemer toe aan het ontvangen van de kennis of moet er eerst nog iets anders worden beïnvloed in het denken/ handelen van de deelnemer? 16

17 Voordat de docent inspeelt op een concrete vraag, zal steeds eerst het antwoord op de voorgaande vraag moeten worden beantwoord. Dit zou je conflictgericht onderwijs kunnen noemen. Waarbij het opzoeken van het conflict het doel is en het onderwijs een middel om de conflicten te kunnen veroorzaken. 17

18 Hoe kan een conflict een doel zijn? Het woord conflict moet niet in verband worden gebracht met het woord escalatie. Het doel mag natuurlijk nooit zijn dat er escalaties ontstaan. Het conflict moet meer worden gezien als een neutraal gegeven dat zonder positieve of negatieve lading wordt aangeboden. Praktijkvoorbeeld: Deelnemer: Ik ga stoppen met drinken, want ik heb een baan gevonden! Docent: Mooie intentie. (Het woord intentie is bewust gekozen om te zien of er sprake is van een weloverwogen keuze of een zoveelste naïeve poging.) Deelnemer: Het is geen intentie, ik ga echt stoppen! (de deelnemer reageert enigszins allergisch op het woord intentie en legt de nadruk op stoppen, inhoudelijk blijft het stil) Docent: Is dit de eerste keer dat je dat probeert? (begin van een vragenreeks die moet leiden tot het conflictmoment) Deelnemer: Nee, maar de vorige keren speelde er allerlei problemen en dat is nu niet zo. (de deelnemer geeft antwoord op een vraag die niet wordt gesteld, het falen ligt buiten zichzelf, het waren de problemen niet hij zelf. Het is belangrijk dit stilzwijgend te signaleren omdat de deelnemer het conflict met antwoorden zelf dient op te zoeken) Docent: Wat gebeurt er lichamelijk met je wanneer je stopt? Deelnemer: Huh? (dit zijn vaak maniertjes om niet te hoeven antwoorden, de docent gaat hierop niet in omdat de deelnemer het werk moet leveren) Docent: Ja dat zal wel een moeilijke vraag zijn voor je. Deelnemer: Nou euh, dan word ik ziek en ik ga heel erg trillen! Docent: Hoe lang duurt dat? Deelnemer: Ben ik wel een tijdje mee zoet. Docent: En hoe ga je dat combineren met je nieuwe baan? (aangekomen bij de kern van het probleem, wat is nu werkelijk de oorzaak de cliënt of de externe oorzaken?) Deelnemer: Nou euh, dat lukt mij echt wel hoor! Docent: Tja, ik vroeg niet of je dat kunt, ik vroeg hoe ga je dat doen? (de deelnemer heeft negen van tien keer geen concreet plan of mensen waarop is terug te vallen. Dit moment kan het conflict worden geïntroduceerd) 18

19 Of het conflict wel of niet wordt ingebracht door de docent, hangt van een aantal factoren af. Zo is de draagkracht/draaglast verhouding van de deelnemer cruciaal (1). Ook speelt mee of er steun en aansluiting is vanuit de overige groepsleden (2). Verder is het van belang dat de betrokken docenten elkaar goed aanvoelen en een duidelijke rol kiezen (3). 1. De draagkracht/draaglast verhouding kan worden gemeten door de deelnemer tijdens het vragenpatroon steeds goed te blijven observeren. Bijvoorbeeld door niet te reageren op de Huh? van de deelnemer in het voorbeeld en een grap te plaatsen met een confronterend ondertoontje kan twee reacties op roepen. De deelnemer herkent de bedoeling van die interventie en moet zelf even lachen omdat hij herkent wat er gebeurt. Dan is sprake van draagkracht en kan worden doorgegaan. Of de deelnemer begint grote weerstand te vertonen en valt bijvoorbeeld de docent aan op zijn/haar gedrag. In dit geval is er sprake van draaglast en moet worden gestopt met het conflictgericht handelen. 2. Tijdens het vragenpatroon gericht op een groepslid, ontstaat soms herkenning bij de overige groepsleden. Zij beginnen dan aan te sluiten bij het onderwerp met eigen voorbeelden of spannen zich in de hoofdpersoon te helpen komen tot inzicht. In het geval van het voorbeeld bij 1, zullen ook zij het grapje oppikken en mee lachen. In dat geval geeft de groep aan genoeg draagkracht te hebben voor het conflict. Echter soms beginnen groepsleden het onderwerp veilig te maken door algemeen te praten, of beschermen zij de het betrokken groepslid door zich ook te keren tegen de docent. In het laatste geval dient gestopt te worden met het zoeken naar het conflictmoment. Er is dan sprake van draaglast onder de groepsleden. 3. De beide docenten dienen een rolverdeling te hebben. De een gaat het proces aan en de ander verkent het landschap. De docent die het proces aangaat pleegt de interventies met de deelnemer en de groep. De andere docent doet dat slechts wanneer er tekenen worden gesignaleerd van draaglast. Op dat moment moet er de mogelijkheid zijn om van rol te wisselen. Overname van het proces moet nooit gebeuren als het niet echt noodzakelijk is. 19

20 Deel 2 Afhankelijkheidsproblematiek 20

21 Inleiding Als iemand de uitwerking van een drug waardeert, zal hij geneigd zijn het middel regelmatig te gaan gebruiken. Zo kan het gebruik van een drug of een ander genotsmiddel tot een gewoonte worden. Een gewoonte is een gedragspatroon dat regelmatig wordt herhaald maar waarmee men met weinig moeite of moeiteloos kan stoppen. Soms wordt een gewoonte een overheersend onderdeel van het gedrag. Men spreekt dan van verslaving. Verslaving heeft twee belangrijke kanten: de lichamelijke afhankelijkheid en de geestelijke afhankelijkheid. De lichamelijke afhankelijkheid betekent dat het gebruik van de drug verandering in werking van bepaalde lichaamscellen heeft veroorzaakt, zodat deze cellen de stof missen als die niet meer wordt gebruikt. Dat missen leidt tot onaangename gewaarwordingen die men ontwenningsverschijnselen noemt. Vaak treedt tolerantie op voor het gebruik van een drug. Dat betekent dat een steeds grotere hoeveelheid moet worden genomen om hetzelfde effect te verkrijgen. De geestelijke afhankelijkheid van het gebruik van de betreffende stof maakt dat deze de eerste plaats inneemt in het leven van de gebruiker. Alle andere dingen die voor hem belangrijk zijn, moeten daarvoor wijken Bij het niet gebruiken van een stof treedt een onweerstaanbaar verlangen op. De gebruiker is letterlijk de slaaf geworden van een verslavende stof. De geschiedenis van het opium gebruik Een van de oudste historische bronnen die de papaver als slaapwekkend en bedwelmend middel vermeldt is een tekst in spijkerschrift op een Soemerisch kleitafeltje van circa 3500 voor Christus, aldus J..H. van Epen in zijn boek Drugs verslaving en alcoholisme. Ook in het oude Egypte was opium bekend, uit de vertalingen van de beroemde papyrusrollen van Ebert blijkt dat opium in het oude Egypte op grote schaal gebruikt werd. De papaver was in het oude Griekenland speciaal toegewijd aan Thanatos de god van de dood en zijn broer Hypnos, de god van de slaap en aan diens zoon Morfeus, de god van de dromen. De termen hypnotica en morfine die heden ten dagen nog in gebruik zijn, zijn afgeleid van de namen van de goden Hypnos en Morfeus. De Grieken, die meenden dat de slaap een geschenk was van de goden, hadden de gewoonte beelden van deze goden te omhangen met kransen van papavers. De Arabieren namen de gewoonte van het opiumgebruik over van de Egyptenaren. In de vroege middeleeuwen werd opium als medicament op grote schaal voorgeschreven door 21

22 Arabische medici. Avicenna was de beroemdste en een van de grootste geleerde van die tijd. Hij heeft veel bij gedragen aan de introductie van dit geneesmiddel bij Europese artsen. Wonderwel overleed Avicenna zelf in het jaar 1037 na Christus aan een opium vergiftiging. In Europa werd vanaf de twaalfde eeuw in toenemende mate gebruik gemaakt van opium als medicament. Het werd het essentiële bestanddeel van talrijke geneeskrachtige dranken en aftreksels uit die tijd. Er was vrijwel geen ziekte waarbij opium niet heilzaam werd geacht. De beroemde Paracelsus, die leefde van 1493 tot 1541, maakte enorme propaganda voor het gebruik van opium inde medische praktijk. Hij noemde deze stof: de steen van de onsterfelijkheid en men zegt dat waar hij ook ging, hij altijd opium bij zich had. Als men spreekt over opium gebruik in de historie, dan denkt vrijwel iedereen direct ten onrechte aan China. Naar alle waarschijnlijkheid werd de papaver tot diep in de negentiende eeuw in China slechts als sieraad geteeld. De import van opium van elders was toen door de Chinese regering verboden. Dit verbod gaf aanleiding tot de eerste opium oorlog ( ) Groot-Brittannië trachtte succesvol met geweld de Chinese havens open te breken voor de opium uit de Engelse kolonie India. Niet zo heel lang na deze oorlog waren er miljoenen verslaafden in China. Pas vanaf 1853 werd opium ook in China zelf geproduceerd. Het gebruik van opium als genotsmiddel in Europa dateert vanaf het einde van de achttiende eeuw (J.H. van Epen). In deze tijd verspreidde de gewoonte met name in Engeland zich snel, dit naar alle waarschijnlijkheid op grond van de relaties die Engeland had met zijn kolonie India. In het boek Confessions of an English opium eater, geschreven door De Quincey ( ) manifesteerde zich volgens De Quincey het gebruik van opium zich in alle lagen van de bevolking. Hij noemt in zijn boek diverse beroemdheden uit die tijd, die verslaafd waren aan opium, onder andere: parlementsleden, hoog geplaatste geestelijken, graven, ministers, en beroemde schrijvers. Ook de lagere sociale klasse maakte graag gebruik van de opium. De Apothekers, bij wie De Quincey regelmatig zijn portie opium kwam halen, klaagden dat het aantal klanten dat om opium kwam hand over hand toenam. De Apothekers maakten vooral op zaterdagen grote hoeveelheden pillen klaar om aan de vraag voor het weekeinde te kunnen voldoen. Steeds meer arbeiders maakten gebruik van de opium. Door hun lage lonen verdiende zij te weinig om bier of gin te kunnen kopen. Als zij konden kiezen tussen alcohol of opium gaven de meeste de voorkeur aan opium. Het gebruik van opium leverde overigens in die tijd niet zo erg veel problemen op; de drug was goedkoop en niet, zoals heden ten dagen, illegaal. Met andere woorden, de gebruiker geraakte niet zo snel in de criminele sfeer. Verder veroorzaakte opium geen beschadigingen van organen of weefsels van het lichaam, terwijl ook agressie onder invloed van alcohol, niet voorkwam. Toch waren er in die tijd enkele medici die 22

23 waarschuwden voor de mogelijke gevolgen van overmatig gebruik van opium. Dit was onder andere Awsiter, apotheker van het ziekenhuis in Greenwich. In tegenstelling tot Engeland, waar opium gewoonlijk werd gegeten of gedronken, werd de stof in Frankrijk gerookt. De Fransen hadden de rook gewoonte overgenomen van het verre oosten; met name de Chinezen hadden het roken van opium geïntroduceerd. Tschaudu of rook opium is een min of meer plastische substantie, waarvan ruwe opium het hoofdbestanddeel is. Deze tschaudu wordt, zoals dit heet, geschoven. Naar alle waarschijnlijkheid hebben zeelieden deze gewoonte vanuit het Verre Oosten naar Frankrijk overgebracht. Rond 1840 waren in Parijs en in de havensteden, zoals Le Havre, Bordeaux en Marseille diverse opiumkitten. Tot diep in de twintigste eeuw is in Frankrijk het schuiven van opium een traditie gebleven, getuige onder andere de opmerkingen Jean Cocteau in zijn beroemde dagboek schreef. In Marseille bij de Anamieten schuift men met een rook gerei, dat geschikt is om de politie op een dwaalspoor te brengen (men maakte onder andere gebruik van een gasbuis, een doorboord monsterflesje likeur en hoedenspelden). In de negentiende eeuw is het scheikundigen gelukt om een aantal zuivere stoffen uit ruwe opium af te scheiden, men noemt deze stoffen alkaloïden. De belangrijkste van deze stoffen was morfine. Dit krachtige pijnstillende middel werd omstreeks 1805 door sarturner uit de ruwe opium geïsoleerd. In 1898 heeft de Duitse scheikundige Praser uit morfine, heroïne bereid. Aanvankelijk was men over deze stof bijzonder enthousiast; het bleek in de praktijk een bijzonder krachtig en efficiënt pijnstillend middel te zijn. Helaas heeft men aanvankelijk gedacht dat heroïne in het geheel niet verslavend zou werken. Het tegendeel bleek waar (J.H.v Epen) ; met name in de Verenigde Staten zijn vanaf 1915 talloze mensen aan deze stof verslaafd geraakt. Niet alleen de ontdekking van heroïne maar ook de uitvinding van de injectienaald, is van belang geweest bij de snelle uitbreiding van de verslaving aan opiaten. Door onderhuidse injecties dan wel injecties in de ader werd het mogelijk de stof veel sneller in de bloedbaan te brengen, dan mogelijk was door het middel te roken of te eten. Het is juist de injectie methode, die bij opiatengebruikers een dergelijke enorme schade heeft aangericht. In Nederland bestonden er van oudsher enkele opiumhaarden: het Binnentantammerkwartier in Amsterdam en Katendrecht in Rotterdam. Aanvankelijk ging het hoofdzakelijk om Chinezen, evenals een gering aantal aan opium verslaafde prostituees en anderen. De Chinezen schoven de opium, de andere categorie gebruikers losten veelal plakjes opium op in hete koffie. Bij de opkomst van het drugsprobleem in Nederland ging een aantal marihuana-, hasj-, LSD- en speedgebruikers ertoe over bij de chinezen plakjes opium te kopen. De prijs van opium was in die tijd laag, hoewel opium gebruik duurder was dan het gebruik van cannabisproducten: met een plak opium van tien gulden deed 23

24 men een dag, voor een tientje stuf was men een week lang stoned. Een aantal speedgebruikers die zich de gewoonte van het intraveneus drugsgebruik hadden aangewend, gingen plakjes opium oplossen en spuiten. Bij gebruikers die dagelijks opium spoten, werden wel na het stoppen ontwenningsverschijnselen gesignaleerd, hoewel dit nog betrekkelijk zelden voorkwam. Gedurende de periode van de plakjes opium baarde het opium gebruik de hulpverlening nauwelijks zorgen. De problemen die zich voordeden met drugsgebruikers waren de problemen rond de flippende tripmiddelen gebruikers, evenals de problemen van agressie, psychose, lichamelijke uitputting bij speedgebruikers. In 1972 verscheen de heroïne op het toneel. Er wordt verondersteld dat Chinezen uit Hong Kong en Singapore, verenigt in triades, hun kans schoon zagen en het gebruik van heroïne op grote schaal begonnen te pushen. Opvallend was, dat de prijs van heroïne in Nederland aanvankelijk zeer laag was. Heroïne was voor zover niet gratis of vrijwel gratis verkrijgbaar, goedkoper dan cannabisproducten, tripmiddelen, speed en opium. Desondanks deze lage prijzen konden de dealers en pushers aanvankelijk hun koopwaar nauwelijks kwijt aan gebruikers: Over het algemeen was de jeugd in Nederland goed voorgelicht over het verschil tussen soft en hard drugs. Het duurde echter niet lang of de meeste opiumspuiters gingen heroïne proberen en het zelfde was het geval met de meeste gebruikers uit de toenmalige speed- en LSD scène. Binnen enkele jaren had de heroïne in ons land het gebruik van vrijwel alle illegale drugs (behalve cannabisproducten) grotendeels verdrongen, cocaïne word pas omstreeks halverwege de jaren tachtig steeds belangrijker. Gedurende vele jaren is het opiatengebruik, met name het intraveneus heroïnegebruik, het belangrijkste drugprobleem in ons land geweest. De belangrijkste verandering is de afname van het intraveneuze gebruik geweest. Terwijl in de laatste helft van de jaren zeventig en in de eerste helft van de jaren tachtig er vrijwel uitsluitend intraveneuze gebruikers werden opgenomen in afkickcentra en therapeutische gemeenschappen, neemt sedertdien het aantal shotters met het jaar af. De laatste tijd zijn intraveneuze gebruikers bepaald een uitzondering. Het chinezen als toedieningsmethodiek heeft het shotten grotendeels verdrongen. Intraveneuze gebruikers hadden achttien tot drieëntwintig jaar geleden een hoge status in de verslaafdenwereld, vandaag de dag worden spuiters eerder als paria s beschouwd: mensen die over zo weinig geld beschikken, dat zij nog slechts door gevaarlijke injecties (AIDS, Hepatitis, HIV) ervoor moeten zorgen dat zij niet voortdurend met onthoudingziekte rondlopen. Shotten: het zichzelf toedienen van opiaten door middel van intraveneuze injecties Chinezen: manier waarop heroïne wordt toegediend, de drug wordt op een zilverpapiertje verhit en de dikke witte heroïnedampen worden door middel van een kartonnen koker geïnhaleerd. 24

25 Het junkiesyndroom J.H. van Epen karakteriseert het junkiesyndroom door liegen, stelen, manipuleren en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Samengevat als: het behandelen van de medemens als gebruiksvoorwerp. Els Noorlander die onder andere als psychiater werkzaam is in de TBS- kliniek de Kijvelanden, omschrijft in haar syllabus gedrag van heroïnegebruikers die in de basis beroeps opleiding (BBO) voor Penitentiair inrichtingswerker wordt gebruikt, het junkiesyndroom als: gedrag voortkomend uit de opvatting dat alle gedrag geoorloofd is zolang het drugs of het equivalent daarvan oplevert. We omschrijven hieronder een aantal kenmerken van het junkiesyndroom, daarbij willen we opmerken dat lang niet alle verslaafden ook alle aspecten van het syndroom vertonen. Liegen: De objectieve waarheid lijkt soms zo weinig voor de verslaafden te betekenen, dat zij zelf niet meer door hebben dat zij liegen. In ieder menselijk contact vertellen zij datgene wat in hun situatie het beste lijkt uit te komen ook al staat er volstrekt niets belangrijks op het spel. Crimineel gedrag: De verslaafde heeft geld nodig en is dus crimineel. Dat is maar ten dele waar. Minstens de helft van de criminele verslaafden had al strafbare feiten. Gepleegd voor het begin van de verslaving. Zoals ook prostitutie nogal eens voor de verslaving uitgaat en niet altijd erop volgt. Is men eenmaal aan een dure drug verslaafd, dan wordt crimineel gedrag nog belangrijker, want de drempel om er toe te komen was vaak al niet te hoog. Manipuleren: Het uitspelen van mensen tegen elkaar, dreigen met agressie of suïcide, chantage etc. Niet alleen als er grote belangen op het spel staan maar soms ook om de onbenulligste kleinigheden. Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel: Alle eigen verantwoordelijkheid wordt bij de ander gelegd door de verslaafde. Mislukt de afkick, dan is het de schuld van alles en iedereen, behalve van de verslaafde. Heeft iemand een bevredigende dosis methadon maar zit er op financieel, sociaal of relationeel gebied iets fout, dan is iedereen schuldig behalve de verslaafde zelf. De manier waarop bijvoorbeeld kinderen worden mishandeld, verwaarloosd en /of misbruikt, tart soms elke beschrijving. Maar gaat er iets mis met het 25

26 kind of wordt er ingegrepen door de raad van kinderbescherming, dan is alles en iedereen hiervoor verantwoordelijk, behalve de verslaafde ouder. Spelletjes: Levin en Stevens beschreven in: Games addicts play, enkele van de spelletjes die verslaafden met hun medemens plegen te spelen. Daaronder vallen onder andere : het Ik ben zo zielig spelletje, het U bent de enige die mij kan helpen spelletje, het Ik ben vreselijk gevaarlijk spelletje, het U bent verantwoordelijk voor mijn welzijn spelletje en als laatste het Wij intellectuelen onder elkaar spelletje. Het karakteristieke van dit verschijnsel bij het junkiesyndroom is dat dergelijke spelletjes elkaar afwisselen met tussen pozen van enkele minuten. Het verschijnsel wordt in de drugshulpverlening ook wel het laatjes open trekken genoemd. Men ziet als het ware de verslaafde het laatje zieligheid opentrekken daar een aantal toepasselijke uitspraken uitnemen, deze op tafel leggen en bij het uitblijven van het gewenste effect, het laatje weer dicht doen en bijvoorbeeld het laatje agressie opentrekken. Een schijnbaar indrukwekkend acteertalent: In situaties waar sympathievol naar allerlei grieven geluisterd wordt, werkt de verslaafde zichzelf op tot een diep gekwetst en gegriefd mens. Een half uur later in een situatie waarvoor dergelijke verhalen geen gehoor is, haalt hij zijn schouders op over dezelfde situaties en praat er verder niet over. Beide handelingen verricht hij zonder diepe emotie. Men komt er pas veel later achter dat het indrukwekkende verhaal alle werkelijkheidsgrond mist. Een onvermogen tot het waarnemen van verbale boodschappen: Taal heeft bij de verslaafde de functie mensen ergens toe te bewegen. Dit verschijnsel is vaak moeilijk zichtbaar omdat veel verslaafden op het eerste gezicht verbaal zeer begaafd zijn. Echter het passieve taal gebruik schiet vaak ernstig tekort. Dit leidt in de hulpverlening tot ernstige problemen. Iedere hulpverlener kent de verhalen van de verslaafden die ergens zomaar uitgegooid werden en die bij navraag tot in den treuren gewaarschuwd waren. Ook kent iedere hulpverlener het verschijnsel van tijdens lange gesprekken zorgvuldig gemaakte afspraken, die de verslaafde zich na enkele weken niet meer kan herinneren. Het verschijnsel wekt bij hulpverleners veel boosheid op. Het is heel vervelend om later terug te horen dat jij diegene was die geen tijd wilde besteden aan een bepaalde verslaafde, terwijl je in jou eigen herinnering daar vele uren mee bezig geweest bent. Het verschijnsel wordt over het algemeen ervaren als moedwillige manipulatie van de verslaafde. Els Noorlander is van mening dat dit ten onrechte als zodanig ervaren wordt, verslaafden die zeer serieus bezig zijn met een afkick in groepsverband, blijven heel lang bezig met laatjes opentrekken dit als reactie op verbale communicatie, in plaats van echte emoties en bijhorende reacties. Dit is geen onwil maar onvermogen. Op de een af andere manier is bij deze mensen een onvermogen ontstaan tot het op een reële manier passief gebruik maken van taal. 26

27 Inadequate tijdsbeleving: Het verleden is soms warrig, de toekomstbeelden gespeend van iedere realiteit. Volgende week is een begrip dat niet als zodanig beleefd wordt. Tijdsindeling in de toekomst is er een van morgen, misschien overmorgen maar dan houdt het ook op. Alles speelt zich in het nu af. Egocentriciteit: Wurmser haalt een uitspraak van Nyswander aan: De verslaafde vindt zichzelf zo mateloos interessant dat hij eigenlijk vindt dat de psychiater hem zou moeten betalen voor het voorrecht hem te mogen behandelen. Superioriteitsgevoelens: Vooral in het stadium van volop drugsgebruik is dit heel duidelijk. Op zulke momenten maakt de verslaafde ook vaak plannen om af te gaan kicken. Voor zijn gevoel is op dat moment voor hem niets onmogelijk, ook een afkick niet. Een neiging tot het magisch denken: Deze verslaafden ervaren hun omgeving niet als iets waar zij op een reële manier invloed op kunnen hebben. Hun ideeën over het hanteren van problemen en de werking van hun drug, zijn vaak magisch gekleurd. Er moet een wonder gebeuren ; Als iemand maar eens echt wou helpen ; Als er maar gratis heroïne zou zijn ; Als er maar eens een almachtig medicijn werd uitgevonden etc. Erg pijnlijk hierbij zijn de grote redders kwaliteiten die aan het krijgen van kinderen verbonden zijn. Van een eigen kind wordt een pijnloze afkick en een eeuwigdurend geluk verwacht met desastreuze gevolgen. Dit zijn zo een aantal kenmerken van het junkiesyndroom. Wellicht ten overvloede: agressie op zich is geen kant van het junkiesyndroom. Wel het dreigen en manipuleren hiermee. Over het algemeen zijn heroïnegebruikers niet agressief tenzij ze voor de verandering wat cocaïne of amfetamine gebruik hebben. Ondanks de grote aantallen verslaafden die met dit syndroom door de hulpverlening gezien worden, is er geen sprake van dat iedere heroïnegebruiker dit syndroom in ernstige mate zou vertonen. In de hulpverlening ziet men over het algemeen die mensen die vastgelopen zijn en in de moeilijkheden zijn geraakt. Dit is een negatieve selectie van de groep bestaande heroïnegebruikers. Daarvan ziet de psychiatrie dan nog vaak diegene die in de categorale drugshulpverlening niet kunnen of willen functioneren, dat is meestal een tweede negatieve selectie. Bovendien bevindt een hulpverlener, psychiater of niet, zich meestal in de positie dat de verslaafde verwacht, iets van hem of haar los te kunnen krijgen wat een grotere kans geeft op het ten toon spreiden van een of meerder aspecten van het junkiesyndroom. Ook kan de mate waarin het syndroom zich uit sterk verschillen. Langdurig ernstig verslaafden vertonen soms een mild junkiesyndroom. Kort verslaafden soms een ernstig. Verslaafden op een hoge methadondosering die geen opiaat craving (zie 1) vertonen, gaan soms ongelofelijk ver in hun junkiesyndroom om 27

28 hun zin te krijgen over futiliteiten. Anderen daarentegen trekken in een ernstig onthoudingsbeeld nog een grens wat hun gedragingen betreft. Bijvoorbeeld Je pleegt wel een winkeldiefstal maar je besteelt je eigen ouders niet. Wat het junkiesyndroom betreft is ook de populatie die met de hulpverlening in aanraking komt alles behalve een eenheidsworst. 1 Opiaten craving. (Trek) Verslaafden die een of meerdere aspecten van het junkiesyndroom vertonen, roepen over het algemeen een van de twee volgende reacties op: 1. Een verslaafde is een lastpak die we weer zo snel mogelijk moeten zien kwijt te raken. 2. Een verslaafde is zo vreselijk tragisch, dat alle mogelijke moeite gedaan moet worden om hem koste wat het kost te helpen. Beide benaderingen zijn non-productief. De eerste helpt de verslaafde niet verder en de tweede kost een gigantische hoeveelheid tijd en energie zonder veel meer dan eindeloze frustraties op te leveren. Een geschikte tussenweg kan worden gevonden naar mate men meer begrijpt van het mechanisme van het junkiesyndroom en van de oorzaken ervan. Zo ontstaat de vraag Waaruit is de verslaving ontstaan? Wurmser beschrijft vier niveaus van oorzaken, (voor het eerst door Freud omschreven) die wat duidelijkheid kunnen scheppen in het ontstaan van verslavingen. Om verslaafd te worden is nodig: 1. Een voedingsbodem van persoonlijkheidsproblemen, op zich niet in staat om een verslaving te veroorzaken maar wel noodzakelijk wil een later ingezaaide verslaving kunnen ontstaan. 2. Een actuele intropsychische nood waar de drug een oplossing voor biedt. 3. De algemene sociale situatie. Het vervagen van normen en waarden, onzekerheid over de toekomst, werkeloosheid, geld gebrek en dergelijke. Geen daarvan veroorzaakt op zich verslaving maar allen vergroten zij de kans daarop. 4. De aanwezigheid van de drugs en de pressie van uit de directe omgeving (vrienden). Deze factor verschijnt het laatst. Het zet bij verschijnen de verslaving in gang mits de factoren 1 en 2 aanwezig zijn en 3 bij voorkeur. Wurmser wijst erop dat factoren 3 en 4 goed zichtbaar zijn en meestal aangrijpingspunt zijn voor onderzoek en behandeling in tegen stelling tot factoren 1 en 2. 28

29 Een zeer belangrijke factor in de ontwikkeling van het junkiesyndroom, is de factor die van Epen, de algebra van de behoefte noemt. Nu hebben we het over heroïne. De drug waarbij het junkiesyndroom in de grootste mate wordt waargenomen. De reden daarvan is dat bij heroïne de componenten die de algebrasom van behoefte uitmaken stuk voor stuk de grootste zijn. Men zou kunnen zeggen dat de mate van deviant gedrag afhankelijk is van de som van de volgende factoren: prijs mate van illegaliteit snelheid van tolerantie ontwikkeling snelheid waarmee het effect verdwijnt de mate van psychische afhankelijkheid de mate van lichamelijke afhankelijkheid De som komt bij geen enkele andere drug zo hoog uit als bij heroïne. De korte werking en de ernstige onthoudingsverschijnselen maken echter het verkrijgen van de stof op dat moment in de belevingswereld van de verslaafde een absolute noodzaak. De illegaliteit zorgt dan nog voor een groot aantal bijkomende problemen. Deze rekensom gaat echter ook op in andere situaties dan alleen die van de drugsverslaving. Een ernstige vorm van junkiesyndroom is ook beschreven bij alcoholisten tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten maar ook in oorlogsomstandigheden en bij hongersnoden schijnt het gedrag omschreven te zijn. Ook bij primitieve gemeenschappen die in korte tijd in ernstig sociaal- economische nood komen te verkeren, komt het junkiesyndroom voor. 2 Alcohol Ongetwijfeld is alcohol de meest gebruikte psychotrope drug ter wereld (J.H. van Epen), losgezien van tabak en koffie. De schade in termen van lichamelijke ziekte, psychiatrische aandoeningen, agressieve delicten, verkeersongevallen, destructieve stoornissen in de intermenselijke relatie, is enorm. Wanneer iemand dagelijkse behoeften heeft aan een bepaalde dosis alcohol, kan men spreken van alcoholisme. Alcoholisme is een algemeen bekend begrip. Volgens van Epen is het niet reëel om te spreken in termen van wit (geheel onthouder) en zwart (de extreem chronische alcoholist ). Van Epen is van mening de termen wit en zwart geen moreel waarde oordeel vellen. Van Epen stelt wanneer er sprake is van vloeiende overgangen het pas zin heeft om over alcoholisme te spreken. Alcoholisme is als begrip nog relatief jong. In de leerboeken van de negentiende eeuw werd het begrip alcoholisme nergens aangetroffen. Uit het werk van de auteurs uit die tijd met Kraepelin voorop, blijkt nergens dat alcoholisme op zich als een ziekte gezien werd. Alcoholisme werd veel meer gezien als een slechte gewoonte, 29

Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal. Met een vak naar onderdak

Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal. Met een vak naar onderdak Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal Met een vak naar onderdak Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...5 Deel 1 Methodiek Transparant neutraal confronterend onderwijs...7

Nadere informatie

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Individuele leerdoelen pagina 6 Logboek pagina 9 Definities van geweld pagina 15 Vormen van agressie

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Dossier verslaving en verslavingszorg

Dossier verslaving en verslavingszorg Dossier verslaving en verslavingszorg Achtergrondstudie bij het advies Verslavingszorg herijkt. Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Dossier verslaving en verslavingszorg 1 Colofon Het Dossier verslaving en

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 STROOK P3 MAART 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding bij Strook - het counseling werkveld 5 Bea Verzaal De identiteit

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

nieuw inzicht Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER: December

nieuw inzicht Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER: December S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur In deze editie van het periodiek

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is

19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA. Triade. We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie is Lezing: ER ZIT MUZIEK IN DE TRIADE 19 november 2014 UMC Groningen op uitnodiging van de NVA door: Ingeborg Siteur (tekst) en Thijs Dercksen (muziek) Triade We doen blijkbaar Alsof een patiënt Geen familie

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

5 Groepsprocessen. 1. Levine s model in vogelvlucht. Van stil naar druk

5 Groepsprocessen. 1. Levine s model in vogelvlucht. Van stil naar druk 5 Groepsprocessen Heb je ze ook wel eens: trainersnachtmerries? Een groep die maar blijft lachen, praten en niet te bedaren is? En het is ook nog een belachelijk grote groep. Je probeert er bovenuit te

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers Contact Voor meer informatie over Motivatie 3.0 en wat Oudstanding Loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen m.b.t. coaching, outplacement

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Mijmeringen in Eikevliet

Mijmeringen in Eikevliet Mijmeringen in Eikevliet 20 jaar drugpreventiewerk: stilstaan en verdergaan Peter Aertsen Peter AERTSEN ( 1963) studeerde klinische psychologie en is sinds 1988 als drugpreventiewerker verbonden aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie?

me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie? 8 'Ik voel me zo opgelaten!' Sociale fobie Wat is een sociale fobie? Ken, een man van midden twintig, voelde zich al van jongs af aan ongemakkelijk in het bijzijn van anderen. Hij was klein voor zijn leeftijd

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie