Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs"

Transcriptie

1 Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs 05/11/2010 Advies inzake het opstellen van een samenwerkingsprotocol over de coördinatie, implementatie en uitvoering van acties tussen Vlaams, provinciaal, locoregionaal en lokaal niveau. 0. Inleiding De eerste krachtlijn van het Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs is het afbakenen van opdrachten en verantwoordelijkheden van Vlaamse actoren. Het opstellen van een samenwerkingsprotocol wordt daarbij genoemd als een belangrijke actie. De Vlaamse minister van Volksgezondheid vroeg hierover begin 2010 een advies aan de Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs. De werkgroep kwam tussen 12 maart 2010 en 8 oktober keer samen. De inhoud van dit advies was telkens een belangrijk en vaak het enige agendapunt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee aparte adviezen op te maken: één over de taakafbakening tussen Logo s en CGG-preventiewerkers, een ander over de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveau s. De werkgroep besliste al snel om deze twee onderwerpen te bundelen in één advies. Leden kregen de gelegenheid om voorstellen te ontwikkelen en te bespreken op de werkgroep. Op basis van deze gesprekken werd door de voorzitter een sneuveltekst opgesteld die vervolgens werd besproken, aangepast en aangevuld door de leden. De structuur van het advies is opgebouwd aan de hand van vier vragen: - Wat is het onderwerp van het advies? - Wie wordt gevat door het samenwerkingsprotocol? - Welke taken worden verdeeld over de verschillende betrokken actoren? - Welke taakafbakening stelt de werkgroep voor? Tenzij anders aangegeven, wordt de inhoud gedragen door de volledige werkgroep. Rond kwesties waarover geen consensus bestaat, werden de verschillende standpunten mee opgenomen. Pagina 1 van 12

2 1. Wat is het onderwerp van dit advies Het Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs , goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 maart 2009, noemt als eerste, structurele krachtlijn het afbakenen van opdrachten en verantwoordelijkheden voor Vlaamse actoren. Uit de gezondheidsconferentie van 2006 en uit de feedback op het ontwerp van actieplan blijkt dat er op het veld momenteel verwarring heerst over wie nu precies wat mag/kan/moet doen. Dit is een belangrijk probleem, aangezien de effectiviteit van het beleid afhangt van de mate waarin acties op een gecoördineerde manier worden uitgevoerd. Onder deze krachtlijn worden zes acties opgesomd: 1. Uitwerken van de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, in het bijzonder deze in verband met de erkenning en subsidiëring van partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, Logo s en individuele zorgaanbieders. 2. Uitvoeringsbesluiten omzetten in erkenningen en meerjarige financieringsovereenkomsten. 3. Opstellen van een samenwerkingsprotocol over de coördinatie, implementatie en uitvoering van acties tussen Vlaams, provinciaal, locoregionaal en lokaal niveau. 4. Expliciteren van opdrachten en samenwerkingsrelaties met intermediairen in de maatschappelijke sectoren (onderwijs, bedrijven, jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg, voorzieningen VAPH, lokale gemeenschappen, specifieke doelgroepen, ) in een Vlaams facettenbeleid. 5. Installeren van een permanent orgaan vergelijkbaar met de Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs, voor de opvolging van de uitvoering van het actieplan. 6. Continueren van de deelname aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Cel Gezondheidsbeleid Drugs en opstarten van de delegatie binnen de nieuw op te richten Algemene Cel Drugs. Acties 1 (uitvoeringsbesluiten), 5 (installatie werkgroep) en 6 (deelname CGD en ACD) werden inmiddels uitgevoerd. Actie 2 (meerjarige financieringsovereenkomsten) is momenteel in uitvoering. Voor actie 4 (Vlaams facettenbeleid) zijn er momenteel belangrijke aanzetten. De commissie gezondheidsbevordering van de VLOR levert al vele jaren goed werk. Ook de intentieverklaring die momenteel wordt opgemaakt, waarin de Vlaamse ministers van Volksgezondheid, Onderwijs, Jeugd, Sport en Landbouw afspreken hoe ze rond gezondheid zullen samenwerken, is een belangrijke stap vooruit. Maar een meer globale en intensieve aanpak is nodig. De linken met het federaal niveau, dat op het terrein ook investeert in deze thema s, mogen hier niet uit het oog worden verloren. Actie 3 (samenwerkingsprotocol) is het onderwerp van dit advies. Het formuleren van een dergelijk advies is expliciet opgenomen in de het oprichtingsbesluit (MB van 1 september 2010) van de Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs. Pagina 2 van 12

3 2. Wie wordt gevat door het samenwerkingsprotocol Alvorens over te gaan tot het formuleren van een voorstel van taakafbakening, vindt de werkgroep het belangrijk om duidelijk aan te geven waar de grenzen liggen van dit samenwerkingsprotocol, op welke actoren het betrekking heeft, en op welke niet. We willen duidelijk stellen dat met het afsluiten van een dergelijk protocol een belangrijke en noodzakelijke stap wordt gezet naar een efficiënter en transparanter beleid, maar dat er daarnaast nog heel wat werk is op het gebied van beleidsafstemming. De samenwerkingsafspraken die worden vastgelegd in het samenwerkingsprotocol hebben betrekking op de volgende overheden: - de Vlaamse minister van Volksgezondheid, - de Vlaamse provincies, - de Vlaamse steden en gemeenten. Deze overheden erkennen en/of financieren de volgende instanties en acties: Vlaamse minister van Volksgezondheid - Partnerorganisaties - Organisaties met terreinwerking - Logo s - Regionale alcohol- en drugpreventiewerkers bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg - Implementatieprojecten bij diverse organisaties Provincies, steden en gemeenten - Provinciale coördinatoren - Lokale preventiewerkers vanuit grootstedenfonds, eigen middelen, veiligheidscontracten, werkzaam in gemeente of gedetacheerd - Preventiewerkers en vroeginterventiewerkers bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Cofinanciering van Logo s en CGG s in bepaalde gevallen We gaan er van uit dat alle bovenstaande overheden en instanties worden gevat door het samenwerkingsprotocol. Hoe belangrijk deze actoren ook zijn: ze zijn niet de enige die op het terrein actief zijn als het gaat over de preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol of drugs: - Heel wat essentiële regelgevende bevoegdheden zijn federale materie (bijvoorbeeld de regelgeving op het gebied van prijzen, taxen en accijnzen, het verkeersreglement, aanbodsbeperking en reclameverbod ). Ook de diensten die deze regels inspecteren en overtredingen opvolgen vallen onder federale bevoegdheid. - De federale minister van Volksgezondheid en het RIZIV financieren diverse projecten met een belangrijke preventieve component, voornamelijk via het Fonds ter bestrijding van verslavende middelen. - De federale minister van Binnenlandse zaken financiert preventiewerkers in het kader van de strategische veiligheid- en preventieplannen, en dit in 43 Vlaamse steden en gemeenten. Deze Pagina 3 van 12

4 preventiewerkers houden zich niet enkel met drugs bezig. De thema s waarrond wordt gewerkt, worden lokaal gekozen in het kader van het criminaliteitspreventiebeleid. - De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid spoort OCMW s aan preventieve acties op te zetten, die in principe ook rond tabak, alcohol en drugs kunnen gaan. - Binnen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen (zoals onderwijs, welzijn, gezin, jeugd ) zijn nog eens vele tientallen intermediairen actief op dit domein. - Ook andere dan de reeds vernoemde medewerkers van diensten in steden en gemeenten en OCMW s hebben een belangrijke inbreng. Deze actoren zijn niet opgenomen in het protocol, maar spelen wel een belangrijke rol. Een effectief Vlaams preventiebeleid moet zoeken naar een optimale afstemming: - Met de federale overheden, via de Cel Gezondheidsbeleid Drugs, de Algemene Cel Drugs, de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en de Interministeriële Conferentie Drugs. - Met de andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid (onderwijs, gezin, welzijn, jeugd, sport) door het ontwikkelen van een breed facettenbeleid waarin alle belangrijke dimensies van deze thematieken vervat zijn en op elkaar worden afgestemd. Belangrijk om te onthouden is dat het protocol niet alle problemen op het gebied van taakafbakening en samenwerking oplost. - Organisaties, vrijwilligers en professionals die werken met doelgroepen die relevant zijn voor deze thema s, maar zich situeren in andere sectoren (zoals jeugd, sport, onderwijs ) zijn niet per definitie bereid om mee te werken aan een Vlaams beleid dat is toegespitst op preventieve gezondheidzorg. Vaak hebben deze intermediairen andere prioriteiten en uitgangspunten, problemen op het gebied van mandaat, een gebrek aan middelen Het is belangrijk om in dergelijke gevallen actief op zoek te gaan naar raakvlakken en win-win-situaties, op het gebied van visieontwikkeling, doelgroepbenadering, opleiding, coaching, doorverwijsmogelijkheden - De overheden en instanties die worden gevat door dit protocol proberen rond tabak, alcohol en drugs een integraal beleid te voeren dat ruimer is dan enkel de invalshoek preventieve gezondheidszorg. Zeker in het geval van alcohol en drugs moet zo n beleid ook uitspraken en beleidslijnen bevatten rond behandeling, begeleiding, sociale re-integratie, veiligheid, overlast en dergelijke. Dit gegeven geldt zowel op federaal, Vlaams, provinciaal als lokaal niveau. Een goed samenspel tussen de overheden en de door hen aangestuurde facetten is hier onontbeerlijk. Tenslotte gaat het curatief niet zelden om dezelfde patiënten, die in een afgestemd zorgtraject moeten terecht kunnen Pagina 4 van 12

5 3. Welke taken worden verdeeld over de actoren Het is een oud zeer dat binnen de preventieve gezondheidzorg nogal wat verwarring en onenigheid heerst over de concrete invulling van woorden als beleid, coördinatie, implementatie, methodieken, uitvoering en dergelijke. De werkgroep vindt het dan ook belangrijk om eerst duidelijk te maken welke invulling ze geeft aan een aantal termen Beleidsvoering en afstemming Overheden op verschillende niveaus hebben de verantwoordelijkheid om rond tabak, alcohol en drugs een complementair beleid te voeren. Dit betekent in grote lijnen dat gezamenlijk wordt nagegaan welke de problemen zijn, wat men daaraan kan en wilt doen, welke regelgeving nodig is om het preventiebeleid te ondersteunen (bvb op het gebied van transparant kostprijsbeleid, prijszetting, vergunningen ), welke waarden men daarbij nastreeft, en welke strategieën men hanteert om te gaan van de actuele situatie naar de gewenste situatie. Het betekent ook het toekennen van middelen die het mogelijk maken om de strategieën uit te voeren, het verdelen en plannen van de taken, het vastleggen van kwaliteitscriteria voor uitvoering, het systematisch opvolgen en controleren van de uitvoering, het evalueren van de inspanningen en het bijsturen van het beleid (cyclisch proces). Inzake de preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs, zijn de cruciale bevoegdheden verdeeld over verschillende overheden. Deze overheden moeten, als ze effect willen sorteren, proberen hun beleid op elkaar af te stemmen. Dat betekent in een minimaal scenario dat ze elkaar informeren over de initiatieven die ze nemen, en onnodige concurrentie trachten te vermijden. Beter is dat ze proberen om vanuit een gedeelde visie te komen tot gecoördineerde actielijnen, en doorheen de volledige beleidscyclus proberen om synergie te creëren waar dat nuttig en nodig is. Beleidsvoering- en afstemming moeten participatieve processen zijn. Overheden behouden uiteraard steeds het juridische recht om binnen hun bevoegdheid eindbeslissingen te nemen. Maar in een complex veld als dit heeft een top-down benadering, zonder aandacht voor draagvlak, weinig kans van slagen. Actoren die belangrijk zijn voor het beleid moeten de gelegenheid krijgen om doorheen de hele cyclus informatie te vragen en te krijgen, verwachtingen en belangen kenbaar te maken, voorstellen te doen, feedback te geven op voorstellen en een daadwerkelijke bijdrage te leveren. Dit geldt voor alle beleidsniveaus. Tegenover deze mogelijkheden staan ook een aantal verantwoordelijkheden. Participatie aan beleidsvoering en afstemming is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Instanties die willen participeren moeten zelf ook relevante informatie leveren, activiteiten registreren, investeren in de voor hen relevante overlegstructuren die worden opgezet, en gemaakte afspraken naleven Methodiekontwikkeling en planmatig werken Er zijn, inzake tabak, alcohol en drugs, twee grote categorieën van methodieken: - Methodieken die gericht zijn op het ontwikkelen van een beleid rond tabak, alcohol en drugs binnen maatschappelijke sectoren (scholen, bedrijven, welzijnsvoorzieningen). - Methodieken die zich met specifieke interventies richten tot de leden van een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld: rookstopbegeleiding voor zwangere vrouwen, sociale vaardigheden voor schoolgaande jongeren, vroeginterventie bij cannabisgebruikers, zelfscreening alcohol bij studenten). Daarnaast moet er ook specifieke aandacht gaan naar methodiek(ontwikkeling) op het gebied van integraal en geïntegreerd lokaal drugbeleid. Een dergelijk lokaal beleid richt zich met acties zowel tot sectoren als doelgroepen, en werkt daartoe samen met belangrijke actoren zoals politie, horeca, justitie, CAW s, artsen en ziekenhuizen. (zie ook onder 4.1.) Pagina 5 van 12

6 Het ontwikkelen van methodieken vereist de kwaliteitsstandaarden van planmatig werken. Dit vormt immers een basisvoorwaarde om tot een degelijk onderbouwde of evidence-based methodiek te komen en verhoogt de kans dat deze methodiek de vooropgestelde doelen bereikt. In planmatig werken onderscheiden we vier fasen: het vooronderzoek, de methodiekontwikkeling, de implementatie en de evaluatie. Deze fasen verlopen niet strikt chronologisch. De analyses voor de implementatie starten bijvoorbeeld reeds in de fase van het vooronderzoek en worden tijdens de fase van de methodiekontwikkeling verder uitgewerkt. Het opstellen van de onderzoeksvragen en de planning van de evaluatie starten in het begin van de methodiekontwikkeling, wanneer de doelen bepaald worden, en worden in de loop van deze fase verder uitgewerkt. - Vooronderzoek. Er wordt een analyse gemaakt van het probleem, belangrijke determinanten en de context waarin de methodiek geïmplementeerd zal worden. Er wordt ook onderzocht welke actoren noodzakelijk zijn om tot een goede implementatie te komen. - Methodiekontwikkeling. De doelstellingen worden bepaald en er wordt gezocht naar manieren om deze doelen te bereiken. Bij de keuze voor een bepaalde methodiek spelen criteria als effectiviteit, haalbaarheid en implementeerbaarheid. Er wordt ook nagegaan welke doelen en aspecten van de methodiek geëvalueerd moeten worden en hiervoor wordt een planning opgesteld. - Implementatie. Op basis van eerdere voorbereidingen in de fase van het vooronderzoek en de methodiekontwikkeling, wordt het implementatieplan verder uitgewerkt en uitgevoerd. - Evaluatie. Op basis van eerdere voorbereidingen in de fase van de methodiekontwikkeling, wordt het evaluatieplan verder uitgewerkt en uitgevoerd. Verschillende actoren (Logo s, CGG s, organisaties met terreinwerking, intermediairen uit de sectoren) worden indien relevant bij de verschillende fasen van dit proces betrokken (input en feedback vanuit het werkveld, optreden als pilootproject, wederzijds overleg m.b.t. implementatie en evaluatie) Implementatie van methodieken Implementatie bestaat uit drie deeltaken: - Verspreiden: informeren en sensibiliseren van (netwerken van) relevante partners, via diverse kanalen, op basis van een regionaal implementatieplan, doorverwijzing naar ondersteuningsmogelijkheden - Ondersteuningen van de uitvoering: aanbieden van deskundigheidsbevordering, training, advies en coaching aan partners die de methodiek uitvoeren - Uitvoeren: in praktijk brengen van de methodiek binnen de eigen organisatie (beleidsmatig werken) of in contact met de doelgroep (specifieke interventies) In het kader van deze nota kijken we vooral naar implementatie op regionaal niveau. Daarnaast zijn er ook op Vlaams niveau taken op het gebied van implementatie, die worden opgenomen door partnerorganisaties of organisaties met terreinwerking. Pagina 6 van 12

7 4. Voorstel van taakverdeling tussen de actoren Bij dit voorstel wordt in grote lijnen uitgegaan van de bestaande regelgeving. De werkgroep is zich terdege bewust van het feit dat er op dit moment beleidsprocessen spelen die grote verschuivingen kunnen veroorzaken qua bevoegdheden en opdrachten. Meeste belangrijke zijn de federale regeringsonderhandelingen en de zogenaamde interne staatshervorming. Het is echter bijzonder moeilijk om binnen het kader van dit advies te anticiperen op mogelijke uitkomsten van die processen Beleidsvoering en afstemming Steden en gemeenten - Voeren van een lokaal, integraal beleid, op basis van de principes van de strategische meerjarenplanning en de planlastenvermindering, complementair en in afstemming met de andere bestuursniveaus. - Lokale en intergemeentelijke afstemming, via lokaal overleg en regie van het lokaal beleid. - Integratie van de preventiewerkers gefinancierd door Binnenlandse Zaken in het lokaal beleid (waar van toepassing) - Cofinancieren van de intergemeentelijke en lokale preventiewerkers. Provincies - Regiefunctie op provinciaal niveau: ondersteuning van programmatie en regionale afstemming via provinciaal overlegplatform. - Sensibiliseren en ondersteunen van de lokale overheden. - Cofinancieren van intergemeentelijke en lokale preventiewerkers. Vlaamse minister van Volksgezondheid - Ontwikkelen van Vlaamse beleid (gezondheidsconferentie, gezondheidsdoelstellingen, Vlaamse actieplan) - Afstemming op Vlaams niveau tussen het preventiebeleid enerzijds en anderzijds de zorgbeleid voor mensen met afhankelijkheidsproblemen of risico s. - Regiefunctie op Vlaams niveau (Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs) - Erkennen, financieren en aansturen van partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, preventiewerkers in de CGG s - Afstemming met de federale overheid via de Cel Gezondheidsbeleid Drugs, de Algemene Cel Drugs, de Interministeriële Conferentie Drugs, de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid De werkgroep stelt vast dat lokale besturen, in het bijzonder in kleinere gemeenten, vaak niet beschikken over de expertise of de draagkracht om rond tabak, alcohol en drugs een integraal beleid op te zetten. Ondersteuning op dit gebied vergt een specifieke aanpak en expertise, die verschilt van bvb het ontwikkelen van een beleid in een school of een bedrijf. Uiteraard gebeurt deze beleidsontwikkeling best volgens een bepaalde methodiek, maar de ondersteuning ervan kan niet helemaal worden gelijkgeschakeld met de ondersteuning van andere methodieken in sectoren, omdat het niet alleen gaat over het beleid in een organisatie, maar tegelijk ook over het beleid Pagina 7 van 12

8 van een bestuursniveau. Het moet voor lokale besturen duidelijk zijn op welk ondersteuningsaanbod ze kunnen rekenen, en bij wie ze daarvoor terechtkunnen. Over de vraag wie deze ondersteuning moet opnemen, bestaat in de werkgroep geen consensus. Momenteel nemen zowel Logo s (voor tabak) als CGG-preventiewerkers (voor alcohol en drugs) deze taken op. Op sommige plaatsen leidt dit tot onduidelijkheid en overlapping. De werkgroep ziet de volgende mogelijke pistes om het probleem op te lossen: - deze taak wordt op Vlaams niveau toebedeeld aan de Logo s. - deze taak wordt op Vlaams niveau toebedeeld aan de CGG s met preventiewerkers - Logo s en CGG s met preventiewerkers maken op regionaal niveau afspraken over taakverdeling en samenwerking. Standpunten van de verschillende leden van de werkgroep - De Sleutel kan zich niet vinden in de optie om hierover op regionaal niveau afspraken te maken, omdat op die manier de onduidelijkheid blijft bestaan. Het preventielandschap verwacht terecht dat in deze kwestie duidelijkheid wordt geschapen. - De Logo s zijn van mening dat het tot hun dienstverlening behoort om openbare besturen te stimuleren en te coachen in de ontwikkeling en de concrete uitwerking van een gezondheidsbeleid, ongeacht het gezondheidsonderwerp. Uiteraard worden andere organisaties betrokken, indien specifieke expertise nodig is. - De VAD en de CGG s pleiten ervoor om deze taak op Vlaams niveau toe te kennen aan de CGGpreventiewerkers, omwille van hun ervaring en hun uitgebreid netwerk aan lokale contactpersonen die bij een alcohol- en drugbeleid zijn betrokken. Logo s blijven op lokaal vlak het eerste aanspreekpunt als het gaat over een globaal gezondheidsbeleid en het verspreiden van methodieken. Van zodra de ontwikkeling en ondersteuning van een lokaal alcohol- en drugbeleid ter sprake komt, kunnen ze de hulp inroepen van of doorverwijzen naar partners die op dit terrein deskundig zijn, zoals dat bij andere gezondheidsthema s ook gebeurt. In het geval van alcohol en drugs gaat het dan om de CGG-preventiewerkers). Deze manier van werken heeft als voordeel dat het duidelijk blijft tot wie de gemeenten zich in eerste instantie richten (met name: de Logo s). Tegelijk biedt het de mogelijkheid om de werklast te verdelen en toe te kennen aan degenen die al verschillende jaren op dit terrein expertise hebben uitgebouwd. Of de CGG-preventiewerkers er op termijn het thema tabak bijnemen hangt af van de mogelijkheden tot het uitbreiden van de aanwezige expertise (deskundigheidsbevordering of aantrekken van bijkomende deskundigheid). Hiervoor kunnen regionale afspraken soelaas bieden. - De VVP is van mening dat zij het best geplaatst zijn om de ondersteuning- afstemming- en coördinatierol tussen de verschillende betrokken organisaties en bestuurlijke overheden op te nemen. Naar taakinvulling betekent dit het volgende: o Procesbegeleiding, opvolging, evaluatie (adviesrecht) voor wat betreft de regionale samenwerkingsprotocollen (zie verder onder 4.3). o Sensibiliseren en ondersteunen van lokale besturen, in het bijzonder kleinere gemeenten, die niet altijd over de expertise of de draagkracht beschikken om een beleid rond tabak, alcohol en drugs op te zetten. De provincies faciliteren en ondersteunen de randvoorwaarden voor (de ontwikkeling van) een lokaal middelenbeleid. De instrumenten hiervoor zijn het cofinancieren van intergemeentelijke en lokale preventiewerkers (structurele coördinatie) en de structurele samenwerking met de CGGpreventiewerkers (alcohol, drugs) en Logo's (tabak) voor de inhoudelijke ondersteuning van lokale besturen. o De provincies hebben bijzondere aandacht voor regionale spreiding van het aanbod (preventie, vroeginterventie, ) via het voeren van stimulerings- en ondersteuningsbeleid naar lokale besturen en het nemen van regionale initiatieven (o.a. netwerking openbare en private partners). De provinciale ondersteuning op dit gebied vergt een neutrale, specifieke en streekgerichte aanpak. Pagina 8 van 12

9 Binnen de lopende discussies in het kader van de interne staatshervorming wensen de provincies de regiefunctie inzake het preventief gezondheidsbeleid. - De VVSG kiest voor afspraken op Vlaams niveau, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige lokale praktijk. Steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden maken al een kleine tien jaar lokale drugbeleidsplannen en dit naast de lokale sociale beleidsplannen. Vaak is er wel een onderlinge verwijzing, maar soms ook niet. De ondersteuning van de opmaak van de lokale drugbeleidsplannen gebeurt momenteel vooral vanuit VAD en CGG Methodiekontwikkeling VIGEZ (tabak) en VAD (alcohol en drugs) vervullen de rol van partnerorganisatie voor respectievelijk tabak en alcohol en drugs. Het is belangrijk dat ze zoveel mogelijk samenwerken waar dat kan, om dubbel werk te vermijden. Belangrijk: het preventiedecreet geeft partnerorganisaties een centrale rol bij de ontwikkeling van methodieken. Dit betekent volgens de werkgroep niet per definitie dat enkel zij methodieken mogen ontwikkelen, of dat enkel de methodieken die zij ontwikkelen gebruikt mogen worden. Een centrale rol is niet hetzelfde als een absoluut monopolie. Het betekent wel dat ze op dit gebied het eerste aanspreekpunt zijn van de overheid en dat als er op andere plaatsen methodieken worden ontwikkeld, ze minstens altijd een belangrijke partner zijn om mee samen te werken. Bij die centrale rol hoort ook een verantwoordelijkheid: partnerorganisaties moeten een netwerk onderhouden dat ruim genoeg is om ontwikkelingen op het terrein te stimuleren en proactief op te treden. Ze zijn in staat om noden of initiatieven van andere organisaties op het gebied van methodiekontwikkeling te capteren, en daar een constructieve reactie op te formuleren. Dat kan ondermeer betekenen dat de partnerorganisatie ondersteuning biedt, of dat er nauw wordt samengewerkt, of dat ze zelf iets ontwikkelt dat tegemoetkomt aan de vraag. Ze zijn echter niet verplicht om in te gaan op elke vraag: de methodieken moeten passen in het beleid, wetenschappelijk onderbouwd zijn, en het ontwikkelingsproces moet op een kwaliteitsvolle manier gebeuren. Partnerorganisaties onderhouden nauwe relaties met diverse relevante sectoren op Vlaams niveau (onderwijs, jeugd, sport ) en gaan in dialoog met sectororganisaties op zoek naar inhoudelijke linken. Daarbij houden ze rekening met de eigenheid van die sectoren en hun organisaties. Pagina 9 van 12

10 4.3. Implementatie Onderstaand schema geeft een overzicht van een voorstel van taakverdeling inzake de regionale implementatie van methodieken. Onder preventie verstaan we zowel universele, selectieve als geïndiceerde preventie. Er wordt ook bewust geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende middelen (tabak, alcohol, drugs). Merk op dat het ontwikkelen van een lokaal beleid in steden en gemeenten hier niet wordt besproken, maar wel onder 4.1. Beleidsvoering en afstemming Overzicht taakverdeling Verspreiding Preventie Rookstop Vroeginterventie - Logo s Ondersteuning uitvoering Preventie - CGG preventiewerkers? (geen consensus) - Logo s? (geen consensus) - Organisaties met terreinwerking - Intergemeentelijke en lokale preventiewerkers Rookstop - Logo s? (geen consensus) - Organisaties met terreinwerking Vroeginterventie - CGG preventiewerkers - Organisaties met terreinwerking Uitvoering Preventie Rookstop Vroeginterventie - Organisaties met terreinwerking - Intergemeentelijke en lokale preventiewerkers - Intermediairen en individuele zorgaanbieders - CGG-preventiewerkers (enkel voor vroeginterventie) Enkele verduidelijkingen: - CGG preventiewerkers : de huidige regionale alcohol- en drugpreventiewerkers in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Merk op dat niet alle CGG s over deze preventiewerkers beschikken en dat de werking van een Centrum voor Geestelijke Gezondheid veel ruimer is dan deze deeltaak. Pagina 10 van 12

11 - organisaties met terreinwerking : momenteel zijn er enkel organisaties met terreinwerking die van rechtswege erkend zijn. Dit betekent dat ze bij naam als dusdanig worden genoemd in het preventiedecreet. Voorbeelden zijn Kind en Gezin en de CLB s. Daarnaast biedt het preventiedecreet de mogelijkheid om, via de procedure van een oproep, ook nog andere organisaties te erkennen en te financieren. Tot op heden is dit nog niet gebeurd, maar in het schema wordt wel rekening gehouden met die mogelijkheid. De werkgroep is het eens over het volgende: - De verspreiding van methodieken inzake de preventie van schade door tabak, alcohol en drugs, inzake rookstop en inzake vroeginterventie, is een taak van de Logo s. - De uitvoering van deze methodieken is een taak van intergemeentelijke en lokale preventiewerkers, intermediairen en individuele zorgaanbieders, organisaties met terreinwerking. CGGpreventiewerkers kunnen eventueel wel methodieken op het gebied van vroeginterventie uitvoeren. De werkgroep kon geen consensus bereiken over de taakafbakening inzake ondersteuning van uitvoering. Ook hier zijn er twee basisopties: - deze taak op Vlaams niveau eenduidig toewijzen aan een type actor - de relevante actoren op regionaal niveau afspraken laten maken over taakverdeling en samenwerking. Standpunten van leden van de werkgroep: - De Logo s stellen vast dat er in de praktijk veel onduidelijkheid blijft bestaan over de rol van alle vernoemde actoren. Een groot aantal Logo s vraagt dan ook om de discussie over de taakafbakening niet door te schuiven naar het regionale niveau, maar op Vlaams niveau knopen door te hakken, en zo te zorgen voor transparantie en uniformiteit. Hoe dan ook is het belangrijk dat er op het niveau van uitvoering voldoende capaciteit is. - VAD en CGG zijn van mening dat het toekennen van een opdracht op het gebied van ondersteuning van uitvoering aan de Logo s, niet in overeenstemming is met de taken van de Logo s, zoals die op de inputmeeting door de minister werden geformuleerd. Het is een verderzetting van de actuele situatie waarin Logo s de uitvoering van tabakspreventie ondersteunen. Vraag is of deze expertise op termijn kan worden overgedragen op de andere partners Regionale samenwerkingsprotocols Welk model ook wordt gekozen, er zullen altijd grensgebieden zijn tussen de verschillende taken, en er zal altijd moeten worden samengewerkt met verschillende partners. De werkgroep adviseert dan ook om per zorgregio een samenwerkingsprotocol af te sluiten tussen de verschillende betrokken partijen, dat rekening houdt met de grote lijnen qua taakverdeling, maar ook vastlegt op welke manier de overgangen tussen de verschillende taken verlopen, in het bijzonder tussen verspreiding, ondersteuning van uitvoering en uitvoering. Indien de optie wordt genomen om de taken inzake ondersteuning van lokale beleidsontwikkeling te regelen op regionaal niveau, dan moet het samenwerkingsprotocol ook nader bepalen bij wie de lokale besturen hiervoor terechtkunnen, en wat de dienstverlening inhoudt. Indien de optie wordt genomen om de taakverdeling inzake ondersteuning van uitvoering te regelen op regionaal niveau, dan moet het samenwerkingsprotocol ook nader bepalen bij wie uitvoerders terechtkunnen, en wat de dienstverlening inhoudt. Dat deze regionale samenwerkingsprotocols onderling verschillen is geen probleem, zolang deze verschillen gebaseerd zijn op de regionale realiteit en leiden tot een meerwaarde voor de te bereiken doelgroepen en settings. Een eenduidige communicatie van het aanbod in de regio door alle betrokken partijen is in ieder geval cruciaal. Pagina 11 van 12

12 Rond de volgende zaken worden best wel uniforme afspraken gemaakt op Vlaams niveau: - kostprijsbeleid, prijszetting en kwaliteit van de dienstverlening; - opvolging van de uitvoering van de afspraken, inclusief de transitieperiode van de oude naar de nieuwe situatie; - informatieverzameling bij alle actoren over investering, output en kwaliteit van de acties. Dit advies, gegeven op 5 november 2010, zal worden toegezonden aan de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid en aan de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Alexander Witpas Voorzitter Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs Pagina 12 van 12

ACTIEPLANNEN CONCLUSIES TAD

ACTIEPLANNEN CONCLUSIES TAD ACTIEPLANNEN Het doel van dit hoofdstuk is om een evaluatie te brengen van het voorbije actieplan van tabak, alcohol en drugs en het voorbije actieplan van voeding en beweging. De reikwijdte van dit hoofdstuk

Nadere informatie

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG)

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin JO VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CONTEXT > Het doel Draagvlak en engagementen aftoetsen en stimuleren in ganse werkveld van relevante actoren Kennis van bewezen strategieën

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID)

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van: gezondheidsdoelstelling

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Olaf Moens, 5-6 februari 2009 1 Van hulplijn tot consultant Het CLB en het gezondheidsbeleid op school Ceci n est pas un standaard gewicht Instrument

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD)

SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD) SESSIE VRIJE TIJD (VRIJE TIJD, GEZONDE TIJD) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ADVIES Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ADVIES Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Op 26 oktober 2009 diende minister Vandeurzen zijn beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in bij het Vlaams Parlement. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s

Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s PO AOL: Beleidskader Algemeen: Oproep gelanceerd op 17 december 2014 voor het sluiten van een of meerdere beheersovereenkomst(en ) als partnerorganisatie

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Titel I Begrippen Volks

Titel I Begrippen Volks Intentieverklaring tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, de Vlaams Minister bevoegd voor Gezondheid, de Vlaams Minister bevoegd voor landbouwbeleid en de zeevisserij, en de Vlaams minister

Nadere informatie

ISCinternettensamenwerkingscel

ISCinternettensamenwerkingscel PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING: DE HUIZEN VAN HET KIND EN DE CLB S 1. INLEIDING Met deze nota willen we een kader meegeven aan de CLB s en de actoren binnen de huizen van het kind om tot optimale samenwerking

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Proceselementen gezondheidsbeleid

Proceselementen gezondheidsbeleid CHECKLIST Tabak Proceselementen gezondheidsbeleid Een gemotiveerd team: Personeel is gemotiveerd om rond roken te werken: beginnen met roken voorkomen en stoppen met roken stimuleren. Over het rookbeleid

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN

ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN Deze rollen kaderen binnen het traject dat een mantelzorger binnen de organisatie loopt, om werk en zorg op een optimale manier op elkaar af te stemmen en zo optimaal te

Nadere informatie

RVB 2017_29 Voorontwerp decreet Lokaal Sociaal Beleid

RVB 2017_29 Voorontwerp decreet Lokaal Sociaal Beleid RVB 2017_29 Voorontwerp decreet Lokaal Sociaal Beleid Nota voor de Raad van Bestuur van 3 mei 2017 1 Context In het Vlaams regeerakkoord toonden de meerderheidspartijen de ambitie om een hervorming door

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Reorganisatie van de eerste lijn. Wat verandert er voor u?

Reorganisatie van de eerste lijn. Wat verandert er voor u? Reorganisatie van de eerste lijn Wat verandert er voor u? Verloop van de avond 20u: onthaal 20u30: verwelkoming en samenvatting van de Eerstelijnsconferentie 21u: lezing prof. Annemans 22u: netwerkdrink

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016 Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid Ledendag 2016 Grote lijnen conceptnota Eerste ontwerp: februari 2016 Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 Actieplan Strategische Opties Actieplan

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

safensound.be facebook.com/safensound.be

safensound.be facebook.com/safensound.be Standaard reactie is meer controles en repressie, handhaving. Wat met de middelen die toch binnen geraken? Wat met mensen die drugs innemen vóór het festival te betreden? Wat met alcohol? De meest gebruikte

Nadere informatie

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring VR 2017 2402 DOC.0170/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid FICHES ACTOREN Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Advies over het strategisch plan De Vlaming leeft gezonder in 2025

Advies over het strategisch plan De Vlaming leeft gezonder in 2025 Algemene Raad 29 juni 2017 AR-AR-ADV-1617-022 Advies over het strategisch plan De Vlaming leeft gezonder in 2025 Vlaamse Onderwijsraad Koning Albert II-laan 37 B-1030 Brussel T +32 2 219 42 99 info@vlor.be

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht.

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. i.s.m. Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. Lien Van Oyen & Werner De Wael Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud Indicatorenbevraging: kader?

Nadere informatie

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Vlaams Instituut Gezond Leven Van VIGeZ naar Vlaams Instituut Gezond Leven Expertisecentrum & partnerorganisatie

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL Lies D hont, Preventiedienst Brugge Niek Vanmaeckelberghe, CGG Middelpunt West-Vlaanderen Vooronderzoek 1. Probleemanalyse: Wat is het probleem

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS Organisatie-audits bij lokale besturen - Verbeterpunten

nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS Organisatie-audits bij lokale besturen - Verbeterpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft:

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

bosgroepen en regionale landschappen

bosgroepen en regionale landschappen Briefadvies bosgroepen en regionale landschappen Bosgroepen en regionale landschappen Datum van goedkeuring 18 december 2014 Volgnummer 2014 42 Coördinator + e-mailadres Co-auteur + e-mailadres Kathleen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Groenboek Interne Staatshervorming: Samenvatting

Groenboek Interne Staatshervorming: Samenvatting Groenboek Interne Staatshervorming: Samenvatting 1. Knelpuntenanalyse Zes knelpunten vormen de basis van de analyse van onze Vlaamse Bestuurlijke organisatie a. Verrommeling op Intermediair niveau De drie

Nadere informatie

Een duurzaam gezondheidsbeleid

Een duurzaam gezondheidsbeleid Een duurzaam gezondheidsbeleid Bart Dijckmans Stafmedewerker Gezond Werken 14 juni 2017 @dijckmans_bart bart.dijckmans@vigez.be www.gezondwerken.be Uitdagingen op arbeidsmarkt Stijgende werkdruk Pensioenleeftijd

Nadere informatie