Metrologische Reglementering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metrologische Reglementering"

Transcriptie

1 K_ doc MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie en koffiesurrogaten (BS ) - Gecoördineerde tekst - zoals gewijzigd door KB BS zoals gewijzigd door KB BS zoals gewijzigd door KB BS zoals gewijzigd door KB BS erratum zoals gewijzigd door KB BS

2 *** titel gewijzigd door art. 5, 1, KB BS *** Koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie en koffiesurrogaten (BS ) *** zoals gewijzigd door KB BS *** *** zoals gewijzigd door KB BS *** *** zoals gewijzigd door KB BS *** *** zoals gewijzigd door KB BS erratum *** *** zoals gewijzigd door KB BS *** BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1978, 14 november 1983 en 26 juli 1985, inzonderheid op de artikelen 5 tot 12; Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op de artikelen 2 en 22, 3; Gelet op de Richtlijn 77/436/E.E.G. van 27 juni 1977 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten inzake extracten van koffie en extracten van cichorei, gewijzigd bij de Richtlijn 85/573/EEG van 19 december 1985; Gelet op de aanbeveling M (68) 20 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 29 januari 1968 inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten, gewijzigd en aangevuld door de aanbeveling M (69) 30 van 23 december 1969; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat de noodzaak om onverwijld de Belgische reglementering aan te passen voortvloeit uit de verplichting zich, voor 1 januari 1987, te schikken naar de Richtlijn 85/573/E.E.G.; Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij: Artikel 1. *** zoals gewijzigd door art.1, KB BS *** *** zoals gewijzigd door art. 5, 2, KB BS *** Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1 koffie: de behoorlijk gereinigde en gerooste zaadkern van de koffieboon (soorten van het geslacht Coffea);

3 2 *** opgeheven door art. 1, KB BS *** 3 gemalen koffie: koffie, die in verkleinde toestand gebracht is; 4 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 5 a) cafeïnevrije koffie, gemalen cafeïnevrije koffie: koffie, gemalen koffie, waarvan het gehalte aan cafeïne verminderd is; b) *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 6 cichorei: het product in korrels of in poedervorm, verkregen uit wortels van cichorium intybus L., die niet voor de teelt van witloof gebruikt zijn, naar behoren gereinigd, gedroogd en geroost zijn, met of zonder toevoeging van geringe hoeveelheden eetbare oliën of spijsvetten en/of suikers en/of melasse, en die sporen van niet van cichorei afkomstige onoplosbare bestanddelen mogen bevatten; 7 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 8 gearomatiseerde koffie, gearomatiseerde gemalen koffie, cafeïnevrije gearomatiseerde koffie of cafeïnevrije gearomatiseerde gemalen koffie: de onder punten 1, 3 en 5, a, gedefinieerde producten waaraan aroma's zijn toegevoegd; 9 *** opgeheven door art. 1, KB BS *** 10 *** opgeheven door art. 1, KB BS *** 11 *** opgeheven door art. 1, KB BS *** 12 *** opgeheven door art. 1, KB BS *** Artikel 1 bis. *** toegevoegd door art. 2, KB BS *** De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing onverminderd het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en meer bepaald de artikelen 30 tot 36 daarvan. Artikel 2. *** zoals gewijzigd door art. 3, KB BS Erratum *** *** zoals gewijzigd door art. 5,2, KB BS *** Het is verboden in de handel te brengen: 1 koffie, gemalen koffie: - die meer dan 5 % water bevat; dit gehalte mag niet hoger zijn dan 8 % voor gemalen koffie; - waarvan de droge stof minder dan 22 % in water oplosbaar extract bevat; - die meer dan 6 % as bevat; - waarvan de as meer dan 1 % chloriden, uitgedrukt als chloor, bevat; - waarvan het gehalte aan verontreinigingen, zoals schalen of vliesjes, hoger dan 1% is; 2 cafeïnevrije koffie, gemalen cafeïnevrije koffie, waarvan de droge stof 0,1 % of meer watervrije cafeïne bevat;

4 3 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 4 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 5 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 6 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 7 cichorei: - die niet voorverpakt is; - waarvan het gehalte aan droge stof lager dan 88 % van het aangeduide nettogewicht is; - waarvan de droge stof minder dan 60 % in water oplosbaar extract bevat; - waarvan de droge stof meer dan 10 % as bevat; - waarvan de droge stof meer dan 3 % in verdund zoutzuur onoplosbare as bevat; 8 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 9 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 10 *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 11 gearomatiseerde koffie, gearomatiseerde gemalen koffie, cafeïnevrije gearomatiseerde koffie of cafeïnevrije gearomatiseerde gemalen koffie bevattende: a) andere aroma's dan aromatiserende preparaten of natuurlijke en/of natuuridentieke aromastoffen; b) aroma's, andere dan deze komende uit koffie, die de smaak van koffie oproepen; 12 *** opgeheven door art. 3, KB BS *** 13 *** opgeheven door art. 3, KB BS *** 14 *** opgeheven door art. 3, KB BS *** 15 *** opgeheven door art. 3, KB BS *** Artikel 3. *** zoals gewijzigd door art. 4, KB BS *** *** zoals gewijzigd door art. 5,2, KB BS *** 1. Bij het in de handel brengen mogen uitsluitend en moeten de in artikel 1 bedoelde voedingsmiddelen aangeduid worden met één van de benamingen die overeenstemt met de in dit artikel gegeven definitie; 2. *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 3. In afwijking van 1 mag de benaming "koffie" worden gebruikt voor het aanduiden van groene koffie en van een met gemalen koffie of met koffie-extracten bereide drank. 4. Voor de in artikel 1, 8 bedoelde producten moet de verkoopbenaming worden aangevuld met de aard van het (de) gebruikte aroma('s). *** zoals gewijzigd door art. 7, 3, KB BS *** *** opgeheven door art. 5,2, KB BS ***

5 Artikel *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 2. *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** 3. *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** Artikel 5. De waar die door een opschrift of op enige andere wijze wordt aangeduid of kennelijk voorhanden is of in de handel gebracht wordt als één der waren in dit besluit bedoeld moet voldoen aan de eisen aan die waar in dit besluit gesteld. *** zoals gewijzigd door art. 1, KB BS *** *** opgeheven door art. 5,2, KB BS *** Artikel 6. *** (reeksen van nominale hoeveelheden) opgeheven door art. 5,2, KB BS *** Artikel 7. Overtredingen van de bepalingen van de artikelen 2 tot 5 van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en gestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Artikel 8. Overtredingen van de bepalingen van artikel 6 van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en gestraft overeenkomstig de wet van 14 juli 1971 betreffende handelspraktijken. Artikel 9. Het koninklijk besluit van 28 oktober 1979 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten, wordt opgeheven. Artikel 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Bij wijze van overgangsmaatregel mogen de voedingsmiddelen bedoeld in dit besluit die voldoen aan de bepalingen van voornoemd koninklijk besluit van 28 oktober 1979, tot 1 juli 1988 in de handel worden gebracht. Artikel 11. Onze Minister van Economische Zaken en Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 5 maart BOUDEWIJN Van Koningswege : De Minister van Economische Zaken, Ph. MAYSTADT De Minister van Sociale Zaken, J.-L. DEHAENE De Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991)

KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991) KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991) Wijzigingen: K.B. 27 september 1993 (Stbl. 5.I.1994) K.B. 4 december 1995 (Stbl.

Nadere informatie

2007-2008 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. dinsdag. 19 juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 VOORLOPIGE UITGAVE PE 391.045

2007-2008 AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. dinsdag. 19 juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 VOORLOPIGE UITGAVE PE 391.045 2007-2008 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van dinsdag 19 juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 VOORLOPIGE UITGAVE PE 391.045 INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN TEKSTEN P6_TA-PROV(2007)0238 Bescherming van de werknemers

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2000L0013 NL 29.11.2007 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS 2012. Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 23-07-20 15

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 23-07-20 15 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2015/03213] 28 JUNI 2015. Koninklijk besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.V.V.344 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende mayonaise, tot afschaffing van het koninklijk besluit van 12 april 1955 betreffende de handel in mayonaise

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn Besluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer. Daartoe

Nadere informatie

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014 KB van 22 december 2004 voor de uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1) N. 2005 3700 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1) [C 2005/21182] ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen 1 sur 19 15-02-14 10:12 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2013-08-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2009 1617 [C 2009/31233] 2 APRIL 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu De

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 januari 2008 (OR. en) 2007/0141 (COD) LEX 871 PE-CONS 3687/1/07 REV 1 ENER 284 CODEC 1295 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie