Inhoud Samenvatting... 3 Deel A Visie Raalte Duurzaam Inleiding Inleiding Totstandkoming visie en programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Samenvatting... 3 Deel A Visie Raalte Duurzaam 2050... 4 1. Inleiding... 4 1.1. Inleiding... 4 1.2. Totstandkoming visie en programma... 4 2."

Transcriptie

1 Visie Raalte Duurzaam 2050 Uitvoeringsprogramma

2

3 Inhoud Samenvatting... 3 Deel A Visie Raalte Duurzaam Inleiding Inleiding Totstandkoming visie en programma Huidige ontwikkelingen Duurzaamheid Wat is duurzaam? Stand van zaken in duurzaamheidsland Werken vanuit Visie transitiedenken Visie Duurzaam Raalte De winst van duurzaam voor de gemeente Raalte Visie Duurzaam Raalte Doelen: wat willen (moeten!) we bereiken Doelen energie en duurzaamheid Duurzame energiebesparing en -opwekking Duurzame ontwikkelingen per thema Duurzaamheidsdoelen: hoe bereiken we dit? Deel B Uitvoeringsprogramma Doelen: wat willen (moeten!) we bereiken Inleiding Visie statement Effecten en doelstelling Uitvoeringsprogramma Hoe gaan we het bereiken Verbindingen Faciliteren van de kernen en initiatieven Stroom van bewustwording Jeugd, scholen, educatie Bedrijven Interne organisatie gemeente Welke rollen wil de gemeente innemen? Rollen gemeente Inzet capaciteit en middelen en multiplier effect Onderzoek en beleid Programmatische aanpak uitvoeringsprogramma Waarom een programmavorm Programmadefinitie Programmaorganisatie Projecten en activiteiten uitvoeringsprogramma Financiering, planning en verantwoording

4 Samenvatting De Visie en het Uitvoeringsprogramma Raalte Duurzaam 2050 vormen de uitwerking van de Kadernota duurzaamheidbeleid Raalte. Mét het besluit in 2050 duurzaam te zijn is gekozen voor een bijzonder ambitieuze aanpak. In principe vraagt dit om alle activiteiten in het kader van duurzaamheid te ontwikkelen. Dit maakt een totaal andere mindset nodig van alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Duurzaamheid is niet door de gemeente alleen te realiseren. Het grootste deel moet door de gemeenschap worden vormgegeven. Dit vraagt om nieuwe rollen voor de gemeente. Dit plan is ook tot stand gekomen in een intensief co-creatie proces met vertegenwoordigers uit de Raalter samenleving. De Visie voor Raalte duurzaam 2050 in enkele zinnen is: In 2050 is Raalte duurzaam in de breedste betekenis van het woord. Zelfvoorzienend en zelfredzaam op basis van verbondenheid, bewustzijn, samenwerking en eigen kracht. Denkend en handelend in kringlopen. De nadruk voor de gemeente komt te liggen bij: Facilitator De gemeente faciliteert initiatieven uit de samenleving waar passend in het programma. Accelerator De gemeente voorziet in beleid dat duurzaamheid stimuleert. Bemiddelaar De gemeente brengt vanuit haar positie als overheid partijen, kennis, ervaring en middelen samen. Initiatiefnemer De gemeente voert de regie over haar projecten zonodig in samenwerking met partijen uit de samenleving. Eigen organisatie De gemeente initieert binnen de eigen organisatie projecten. Belangrijk speerpunt ligt bij de mindset van zowel eigen medewerkers van de gemeente als van de gemeenschap. Hiervoor is een slimme aanpak, waaronder communicatie, noodzakelijk. De voorbeeldrol en werking van de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. De grootste winst is te behalen door het slim verbinden van mensen, projecten, disciplines en thema s. 3

5 Deel A Visie Raalte Duurzaam Inleiding 1.1. Inleiding Op 17 januari 2012 heeft de raad ingestemd met de Kadernota Duurzaamheidbeleid Raalte en gekozen voor scenario C. Zoals uit de nota blijkt is in dit scenario gekozen voor duurzaamheid boven klimaatneutraliteit. Er is met de raad afgesproken om medio 2013 de uitvoeringsvisie Duurzaam Raalte 2050 te presenteren en de kosten aan te geven voor de uitvoering van deze visie van de jaren 2014 en verder. Zoals ook in de kadernota aangegeven is duurzaamheid een actueel onderwerp en constant aan verandering onderhevig. Dit heeft zijn effect gehad op het opstellen van het programma. Maar ook zeer recente ontwikkelingen in de maatschappij (veranderende rol overheid en financiële crisis) maken dat het opgestelde programma meer ingaat op het hoe zaken georganiseerd gaan worden dan wat er georganiseerd gaat worden. Kortom de veranderende rol van de overheid en financiële mogelijkheden hebben ook in het opstellen van dit programma een grote impact gehad Totstandkoming visie en programma In de kadernota Duurzaamheidbeleid Raalte is gekozen voor een aanpak die zich richt op initiatieven uit de samenleving. Het proces om een visie en uitvoeringsprogramma samen te stellen is uitgevoerd samen met stakeholders uit de samenleving in de vorm van een bottom-based aanpak. Er is gekozen om vertegenwoordigers van partijen uit de samenleving uit te nodigen om hieraan deel te nemen. Het is een proces van co-creatie waarin de partijen elkaar aanvullen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Aan het proces hebben deelgenomen: Plaatselijk Belangen van de kernen, de duurzaamheidsinitiatieven, scholen, bedrijvenkringen, nutsbedrijven, zorginstellingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties als de VAC, IVN, LTO, WMO-raad, huurdersvereniging, corporatie Salland Wonen, Bouwend Nederland en vertegenwoordigers uit de gemeentelijke organisatie. Met deze partijen zijn verkennende gesprekken gevoerd en hebben we ideeën en vragen opgehaald. Tegelijk is men gevraagd deel te nemen aan de Werkconferentie over duurzaamheid. Uit de verkennende gesprekken is materiaal voor de inhoud en de opbouw van de conferentie gehaald. Daarnaast zijn er twee workshops georganiseerd met vertegenwoordigers van bedrijvenkringen en Plaatselijk Belangen (in bijlage 1 is in een schema het proces weergegeven). In de conferentie is in het co-creatie proces samen met de stakeholders de basis gelegd voor de Visie en Uitvoeringsprogramma Duurzaam Raalte

6 Beelden van de werkconferentie 5

7 2. Huidige ontwikkelingen Duurzaamheid 2.1. Wat is duurzaam? Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. Het oppervlak van de aarde is eindig; grondstoffen raken op en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze gebruiksruimte betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam Stand van zaken in duurzaamheidsland De tijd dat duurzaam was voorbehouden aan ideologen is voorbij. Het onderwerp is hard op weg mainstream te worden. Grote én kleine organisaties hebben het tot leidend principe verklaard. Oók de commerciële, al worstelt iedereen nog met de concrete invulling. De Nederlandse overheid kiest voor een relatief laag ambitieniveau en loopt achter op ons omringende landen. De maatschappij neemt zelf het heft in eigen hand en ontplooit allerlei initiatieven. Voorbeeld daarvan zijn de vele burgerinitiatieven voor duurzame energie Werken vanuit Visie transitiedenken De stap naar een duurzame toekomst kan alleen worden gemaakt als al hetgeen wij vandaag doen ten dienste staat aan het bereiken van die duurzame toekomst. Daarvoor is het noodzakelijk een beeld te hebben van hoe die toekomst er uit ziet. Zo kan van een duurzaam / energieneutraal gebouw een redelijk beeld worden geschetst. Voor dit moment geeft dat beeld richting aan wat te doen staat. En wat nodig is om opties in de (nabije) toekomst te realiseren. Werken vanuit een dergelijk aansprekend toekomstbeeld (Visie) is inspirerend en richtinggevend. Bij het traditionele denken komen we niet verder dan kleine stapjes in de goede richting. Daarbij bereiken we nooit het gewenste eindresultaat. Het verschil tussen steeds een beetje minder energie gebruiken en helemaal geen energie; gaan we een slecht ontwerp verbeteren of maken we een duurzaam ontwerp? Deze noodzakelijke, grote en ingrijpende verandering wordt transitie genoemd. De Visie is het gedroomde toekomstbeeld van alle betrokkenen samen: gezamenlijk en gedeeld. De droom die de partners bindt. Die leidt tot nieuwe vormen van samenwerking. Die ook werkt als toetssteen voor alle stappen op weg naar de realisatie. Wat is er nodig om het visiebeeld te bereiken? Een spannende uitdaging om nieuwe wegen te vinden. Het vinden van creatieve oplossingen, geïnspireerd door de visie. De nieuwe oplossingen vinden we op allerlei terreinen zoals ontwerpen, materialen, financiën, samenwerking en dergelijke. 6

8 NU Toekomst Traditioneel : incrementele stappen, kleine (niet fundamentele) veranderingen NU Visionair : sprong naar de toekomst (visie), grote, fundamentele veranderingen (transities) Toekomst 7

9 3. Visie Duurzaam Raalte De winst van duurzaam voor de gemeente Raalte Duurzaamheid betreft alle aspecten van de samenleving. Op termijn leidt dit tot winst op alle fronten. Ook op de kortere termijn is er al op heel veel vlakken winst te boeken. We schetsen hier een deel van het perspectief. Gezonde samenleving Een gezonde samenleving kenmerkt zich onder meer door geringe afhankelijkheid. Daarmee is zij minder gevoelig voor allerlei invloeden van buiten. Zij is stabiel, biedt zekerheid, geeft vertrouwen. Bewegingen naar een gezonde samenleving zijn onder meer toename van sociale cohesie ( zorg voor elkaar ) en het benutten van de eigen kracht ( we regelen het zelf ). Economie Onafhankelijk zijn betekent meer zelf doen, betekent meer bedrijvigheid en werkgelegenheid (zie bijlage 2). Leidt tot het binnenhouden van middelen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor energie (voor heel Raalte circa 55 miljoen per jaar 1. Dit schept een klimaat waar mensen graag deel van uitmaken. Kleine kernen blijven aantrekkelijk en voorzieningen kunnen op een hoog niveau zijn. Minder kosten Duurzaam vereist een integrale aanpak. Dit is een procesgerichte benadering waar de initiatieven deel van uitmaken. Bij dit proces komen onverwachte combinaties en oplossingen naar boven. Dit levert veel manieren van (kosten)besparingen op. Deze komen direct ten goede aan de samenleving Visie Duurzaam Raalte 2050 In de werkconferentie is de visie opgesteld voor Duurzaam Raalte Samenvattend komen we tot de volgende visie: In 2050 is Raalte duurzaam in de breedste betekenis van het woord. Zelfvoorzienend en zelfredzaam op basis van verbondenheid, bewustzijn, samenwerking en eigen kracht. Denkend en handelend in kringlopen. Tijdens de conferentie is uitgebreid stilgestaan bij duurzaamheid. Verschillende thema s kwamen aan bod zoals krimp, zonne-energie, mobiliteit, woningbouw etcetera. Een belangrijke conclusie is dat duurzaam niet themagebonden is maar met name een manier van denken en doen, een mindset. Uit de conferentie komen essenties of aandachtsvelden naar voren. Deze liggen ten grondslag aan de lange-termijn doelen van de Visie Raalte duurzaam Deze komen eveneens terug in het Uitvoeringsprogramma Duurzaam in de breedste betekenis Duurzaamheid komt tot leven vanuit een door de stakeholders gezamenlijke en gedeelde visie: Wat willen we bereiken?. Daarbij komen alle invalshoeken aan de orde, zoals welzijn, gezondheid, energie, financiën, 1 Schatting van Powered By You, Zwolle, De essenties van verbinden en samenwerken naast zelfredzaamheid en zelfvoorzienend geeft de synthese weer tussen twee schijnbaar tegengestelden. De interpretatie die hier aan gegeven kan worden is dat men lokaal een leefbare samenleving wil, sociaal en duurzaam en daarvoor de verbinding met elkaar wil zoeken om dat samen te realiseren. Daarnaast wil men gezamenlijk de eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfredzaam en zelfvoorzienend te zijn in de energieproductie, recycling, voedsel, onderlinge zorg, enzovoorts. 8

10 grondstoffen, milieu, enzovoorts. Richtinggevend is de definitie van de Commissie Brundtland. Zelfvoorzienend en zelfredzaam Een zelfvoorzienende ( autarkische ) gemeenschap is onafhankelijk van de omgeving. Daardoor veerkrachtiger en Bij de deelnemers komt de behoefte naar voren zelfredzaam en zelfvoorzienend te zijn. Zoals minder afhankelijk te zijn van externe energieleveranciers en het produceren van eigen voedsel (streekproducten). niet of nauwelijks onderworpen aan de invloeden van buiten. Dit geeft stabiliteit en vraagt van de betrokkenen grote inzet. Verbondenheid Brengt tot uitdrukking dat het wenselijk is om samen te werken aan een duurzamere Als men zich verbonden voelt met het ideaal zet men zich samenleving zoals verschillende partijen onderling maar ook als kernen in Raalte. De daar ook vanzelfsprekend voor in. Vanuit diezelfde verbondenheid zit ook in de diversiteit aan verbondenheid volgt zorg en aandacht voor elkaar en voor thema s met het element duurzaamheid, zoals de aarde en wordt men zelfredzamer. Ook fysieke verbondenheid speelt een rol in de vorm van gekoppelde en energie, milieu, afval, recycling, leefbaarheid, natuur en toerisme. geïntegreerde systemen (afval, water en energie bijvoorbeeld) en ook bijvoorbeeld glasvezel als communicatie-infrastructuur. Bewustzijn Vanuit het bewustzijn dat we zorgvuldig moeten omgaan met de aarde nemen we andere beslissingen dan heden ten dage. Zowel ten aanzien van de Aarde (milieu en grondstoffen) alsook ten aanzien van Het Leven (planten, dieren en medemensen). Samenwerking Samenwerking is een ander uitgangspunt dan het idee van competitie. Samenwerking levert voor iedereen voordeel, in plaats van voordelen voor een (doorgaans kleine) groep en nadelen voor een ander. Vraagt direct ook een verschuiving van korte-termijn denken naar lange-termijn. Eigen kracht Denken en handelen vanuit eigen kracht maakt onafhankelijk. Gééft ook meer kracht dan gestuurd worden door anderen. Vraagt en creëert eigen creativiteit in het vinden van oplossingen, dwingt ook tot het zoeken van samenwerking. In de kernen zit de energie en motivatie om duurzame onderwerpen op te pakken. Een aantal heeft zich georganiseerd (Heino, Heeten) of is daarmee bezig (Broekland, Mariënheem) en zijn bezig met duurzame activiteiten. Voor de hand ligt om deze eigen kracht verder te stimuleren. Kringlopen Alleen kringlopen zijn duurzaam. Al het andere put uit. Ook op kleine schaal zijn er al vele kringlopen mogelijk. Ook dit draagt bij tot zelfvoorzienendheid, zelfredzaamheid en vraagt en geeft eigen kracht. De duurzaamheidsthema s kunnen als kringlopen of gesloten cycli worden benaderd. Concepten als circulaire economie of cradle tot cradle gaan hier van uit. Op lokaal niveau kan hier ook een bijdrage aan worden geleverd, door het vergroten van het bewustzijn en concrete initiatieven. 9

11 4. Doelen: wat willen (moeten!) we bereiken 4.1. Doelen energie en duurzaamheid Het hoofddoel is ingegeven door het raadsbesluit in februari 2012 (Kadernota Duurzaamheidbeleid Raalte) waarin is gesteld dat Raalte in 2050 duurzaam moet zijn. Op het gebied van energie betekent dit één van de volgende opties: a. Raalte wekt alle benodigde energie zelf duurzaam op binnen de eigen gemeentegrenzen; b. Raalte koopt een deel van de benodigde duurzame energie in van buiten de gemeentegrenzen en wekt de rest zelf duurzaam op binnen de gemeentegrenzen. Feitelijk is alleen optie a werkelijk duurzaam: optie b betekent dat de gemeente Raalte zelf afhankelijk blijft van duurzame energie van buiten de gemeente grenzen. Maar duurzaamheid is met name een manier van denken en doen en betreft veel meer onderwerpen dan alleen de energieopwekking. Zo zal energiebesparing, duurzaam gebruik en beheer van grondstoffen, water en landschapsbeheer, duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen en samenwerking zoeken leiden tot duurzaamheid. Onderstaand wordt een tweedelinggemaakt in de doelen waar de gemeente (en de gemeenschap) naar zou moeten streven om 'duurzaamheid' op het gebied van energie in 2050 te realiseren. Dat betreft enerzijds duurzame energiebesparing en energieopwekking en anderzijds duurzaamheid. Voor duurzaamheid zijn de doelen veel lastiger te formuleren en te meetbaar te maken Duurzame energiebesparing en -opwekking Alleen voor energie is het mogelijk duurzaamheid concreet in cijfers te vangen. De betekenis hiervan voor Raalte is in beeld gebracht door het opstellen van een energie-routekaart (zie bijlage 3 Energieroutekaart, welke separaat is toegevoegd). Uit de energieroutekaart komt het volgende naar voren. Raalte kan in 2050 een jaarlijks evenwicht bereiken tussen haar energiegebruik en de opwekking van duurzame energie. Daarvoor is een mix nodig van energiebesparing in alle sectoren én is een mix nodig van alle mogelijkheden voor duurzame energie. Energiebesparing Teneinde in 2050 'duurzaam' te zijn moet er ook op het gebied van energie een grote inspanning worden gepleegd. In het onderzoek 'energieroutekaart Raalte Duurzaam 2050' is dit uitgewerkt. De hoofdpunten uit het onderzoek zijn: het huidige energiegebruik binnen de gemeente Raalte bedraagt circa 4,1 PJ/jr primaire energie; als gevolg van autonome ontwikkelingen zal dit gebruik tot 2050 afnemen tot circa 3,4 PJ/jr. Dit onder meer als gevolg van nieuwe technieken en hogere rendementen; door vergaande besparingsmaatregelen in de verschillende sectoren is dit energiegebruik verder terug te brengen tot ca. 2 PJ/jr. Wanneer het energiegebruik zover is teruggebracht, is het mogelijk door middel van 'zelf-opgewekte' duurzame energie in de eigen energiebehoefte te voorzien. De belangrijkste bijdragen aan deze energiebesparing moeten worden geleverd in de volgende sectoren: bestaande woningen, ca. 1 PJ/jr; personenvervoer, ca. 0,15 PJ/jr; handel en industrie, ca. 0,1 PJ/jr; 10

12 cultuur, onderwijs, gezondheid, horeca, ca. 0,1 PJ/jr. Gezien de vereiste grote inspanning is het evident dat er overal waar mogelijk moet worden gewerkt aan besparingsmaatregelen. De nieuwe rol van de gemeente is ook hier van toepassing. De ervaring leert dat 'Duwen' weinig zin heeft en kost vooral veel inspanning. 'Go with the flow', sluit aan bij wat er gebeurd en ondersteun dat. Gecombineerd met voorbeeldwerking en activiteiten op het gebied van 'duurzaamheids-bewustzijn' zal dit langzaamaan een vliegwiel blijken te zijn dat steeds sneller gaat draaien. Tenslotte zal de bemoeienis van de gemeente tot een minimum zijn beperkt. Het einddoel is duidelijk: ca. 2 PJ/jr besparing in Het doel op kortere termijn (2018) is moeilijker te stellen omdat de gemeente slechts uitermate beperkte invloed heeft. Het diagram laat zien het effect zien van de 'aanloopfase': in de eerste jaren wordt er relatief weinig gerealiseerd. In de jaren daarop vindt een inhaalslag plaats als gevolg van 'het goede voorbeeld', het effect van bewustwording, stijgende energieprijzen, enzovoort. Dat is het vliegwiel dat in beweging komt. 2,5 2 1,5 1 0, reeël lineair 1. Afbeelding: Realisatie energiebesparing Raalte Kortom: voor de periode mag als realistisch doel worden gesteld een besparing van ca. 0,2 PJ/jr, te verdelen over alle sectoren. Speerpunt ligt logischerwijs bij de bestaande bouw. Duurzame energie Voor duurzame energie-opwekking geldt in principe hetzelfde als voor energiebesparing: er zal geen lineaire groei van het opgesteld vermogen zijn. Aan de ene kant treedt er zeker het vliegwiel-effect op: in de loop van de tijd treedt er een versnelling op. Aan de andere kant wordt er momenteel al relatief veel duurzame energie (met name PV) gerealiseerd. Ook zullen er sprongen worden gemaakt bij de realisatie van grootschalige projecten zoals biomassa of windenergie. Om in de eigen energiebehoefte (bij maximale besparing) te kunnen voorzien zijn ook voor duurzame energie-opwekking grote inspanningen vereist. Veel kan en zal echter door de gemeenschap worden gerealiseerd. Ook hier is de rol van de gemeente vooral die van facilitator (draagvlak) en accelerator (bestemmingsplannen). De realisatie gaat deels geleidelijk (PV op woningen en bedrijven) en deels sprongsgewijs (wind en biomassa). Het resultaat kan er als volgt uitzien. 11

13 De doelen voor de opwekking van duurzame energie voor de periode zijn: realisatie van 2 biomassa-installaties; voorbereiden realisatie grootschalige windenergie vanaf 2018; voorbereiden realisatie kleinschalige windenergie vanaf 2016; faciliteren en stimuleren initiatieven realisatie PV. Een mogelijk scenario op de lange termijn (2050) kan er als volgt uitzien: de mestvergister wordt 50% groter en er komen 2 exemplaren bij, er komen 6 grote windturbines 2 ), het aantal kleine windmolens neemt tot 2050 toe naar 3900 stuks stuks 3, biomassa wordt optimaal ingezet; zonne-energie (zon-pv) wordt op zeer grote schaal toegepast op woningen, bedrijven/instellingen en boerenschuren 4 ). Op zonne-energie na, zijn alle genoemde vormen van duurzame energie vooral aangewezen op het buitengebied. Het buitengebied kan volgens de energieroutekaart feitelijk de energieleverancier van de 9 kernen worden Duurzame ontwikkelingen per thema Naast energiebesparing en duurzame energie zijn er veel andere thema s die bijdragen aan een Duurzaam Raalte Op de conferentie zijn de volgende inhoudelijke thema s genoemd: Afval; scheiding, verwerking en hergebruik; Water; opvang, zuivering, hergebruik en energieproductie; Biomassa teelt voor biovergisting en houtketels; Groene woonomgeving en biodiversiteit; Mobiliteit: lokale voedselproductie minder transport en meer E-laadpunten; Sociale ontwikkelingen: kernen blijven bestaan, zorgen voor sociale ontwmoeting en individuele woonwensen. 2 Een moderne windturbine voor op land heeft een vermogen van 3 MW en produceert circa 7 miljoen kwh elektriciteit per jaar. Dit is voldoende om ongeveer huishoudens van stroom te voorzien. 3Vraag is of zoveel windmolens nog acceptabel zijn (visueel, landschappelijk) en wat de alternatieven zijn. 4 Zonne-akkers zijn slechts beperkt duurzaam door hun grondgebruik. Dubbel grondgebruik is al jaren usance in het licht van duurzaam bouwen. 12

14 De komende jaren zal moeten blijken inhoeverre deze thema s door partijen uit de samenleving worden opgepakt. De gemeente zal binnen haar mogelijkheden defaciliterende en stimulerende rol innemen Duurzaamheidsdoelen: hoe bereiken we dit? Vanuit de conferentie is duidelijk aangegeven hoe we gezamenlijk Duurzaam Raalte 2050 willen bereiken. De volgende gedachtengangen zijn naar voren gebracht: Educatie: educatief biomassacentrum, PV op scholen en participatie en educatie hierover, duurzaam buiten sporten, duurzame innovaties tentoonstellen; Nieuwe samenwerkingsvormen zoeken: nieuwe coöperaties, gezamenlijke inkoop duurzame materialen, energiecoöperaties; Ondersteuning duurzame ondernemers, bedrijventerreinen verduurzamen, afbreekbare verpakkingen; Veranderende rol overheid: bestuurlijk standpunten innemen, matrix voor raadsbesluiten: met als thema s onder meer : water, energie, grondstoffen, milieu, economie en sociaal. Veranderende rol van de burger, bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen. De burger staat voorop in duurzaamheid. Koplopers gaan het voorbeeld zijn voor de andere burgers. Overheden hebben niet de middelen meer om investeringen te doen. Burgers zijn zelf aan zet. Duurzaam handelen kan voor de burger economische voordelen hebben. 13

15 Deel B Uitvoeringsprogramma Doelen: wat willen (moeten!) we bereiken 1.1. Inleiding In de Kadernota zijn de volgende doelstellingen opgenomen. 1. Duurzaam Raalte 2050; 2. Gemeente realiseert een aandeel van 20% duurzame energie in 2020 In de Visie Raalte duurzaam 2050 is de visie tot 2050 weergegeven, zoals deze door de samenleving is opgesteld. Gecombineerd met bovenstaande doelen levert dit doelen voor het uitvoeringsprogramma op. In dit deel van het uitvoeringsprogramma beschrijven we deze doelen en hoe deze zijn te halen Visie statement De lange termijndoelstellingen in de agenda zijn vertaald naar een visiestatement voor het Uitvoeringsprogramma van de eerste vijf jaar : Raalte duurzaam door verbinden, bewustzijn, eigen kracht en samenwerking Effecten en doelstelling Uitvoeringsprogramma Door de uitvoering van de belangrijkste projecten de komende vijf jaar realiseren we de volgende effecten: Draagvlak voor en productie van windenergie, energie uit stromend water, zonne-energie en biomassa; Energiebesparing in alle sectoren; Vermindering beperkende regelgeving en vergroting ondersteunend beleid; Bewustwording en gedragsverandering op duurzaamheidsaspecten Hoe gaan we het bereiken Verbindingen Duidelijk is gemaakt dat vrijwel alle partijen worstelen met dezelfde vragen: Waar vind ik de informatie die ik nodig heb? Er is een overdosis informatie, hoe wordt ik daarin wegwijs en kies ik het juiste? Waar vind ik (ervarings)deskundigen? Waar vind ik voorbeelden? Waar vind ik leveranciers? Waar vind ik middelen? Partijen in de samenleving zoeken antwoorden op deze vragen. De gemeente kan op verschillende manieren een rol spelen bij het vinden van de juiste antwoorden. Platform Het meest efficiënt is het creëren van een platform (internet) waar iedereen terecht kan met vragen, maar juist ook met antwoorden. Deze vorm kost de gemeente weinig menskracht en behoeft ook geen beheerder. Hierbij wordt via dit platform informatie uitgewisseld. Antwoorden worden daar geplaatst en zijn vervolgens voor iedereen toegankelijk. 14

16 Persoonlijk De gemeente is bij uitstek aangewezen om de verbinding te maken met (grote) partijen zoals de provincie Overijssel, institutionele beleggers en anderen. Zo kan bijvoorbeeld voor grote projecten in de verschillende kernen de financiering gemakkelijker tot stand komen Faciliteren van de kernen en initiatieven Partners van de gemeente die bijzondere aandacht verdienen zijn de kernen en soms in het verlengde daarvan duurzame initiatieven. Naast de functie van makelaar, het bij elkaar (helpen) brengen van partijen, kennis, ervaring en middelen, heeft de gemeente nog een andere, faciliterende rol. Immers, voor veel projecten is het nodig dat wordt voldaan aan allerlei beleid, regels en voorschriften. De realisatie van duurzaamheid is gebaat door als gemeente een pro-actieve houding in te nemen. Dat wil zeggen dat we meer dan voorheen ons gaan richten op het meedenken over projecten-inwording in plaats van op het toetsen van aanvragen. Zo kan het ontwerp tijdig worden gepast in de bestaande regelgeving en/of tijdig worden gewerkt aan noodzakelijke vergunningen. Dit werkt drempelverlagend en versnelt de verduurzaming van de Raalter samenleving Stroom van bewustwording De geschiedenis laat zien dat eindeloos dezelfde boodschap zenden tot weinig beweging leidt. Op den duur verslijt de impact en is men moe van de boodschap. Ook is het bijzonder lastig om voor alle doelgroepen passende communicatie te maken. Tegelijk is bekend dat het goede voorbeeld krachtig overkomt. Een krachtige aanpak zou bestaan uit de gedachte je moet het onderwerp overal tegenkomen, je moet erover vallen, je kunt er niet omheen. En natuurlijk is het dan ook nog eens leuk, op wat voor manier dan ook. Kortom: de gemeente en haar partners laten bewust overal zien wat er op het gebied van duurzaamheid is gedaan. Dit kan een combinatie zijn van een opvallende sticker of bordje (met toelichting) en publiciteit (bescheiden, gewoon melden ). Dit zou gezien het voorgaande, op een bescheiden wijze moeten gebeuren Jeugd, scholen, educatie Met de gedachte dat duurzaamheid gaat over de toekomst van de wereld van de kinderen is het vanzelfsprekend dat de jeugd speciale aandacht krijgt. Ook hier ligt het voor de hand dat de gemeente de rol van facilitator neemt: zij hoeft niet alles zelf te doen en kan dat ook niet. Scholen hebben zelf al veel projecten op het gebied van duurzaamheid. Ook is er bijzonder veel lesmateriaal op dit gebied voorhanden. De gemeente hoeft hieraan niets meer bij te dragen. Een grote meerwaarde kan wel worden gecreëerd door partijen bij elkaar te brengen en eventueel de weg te wijzen naar kennis en ervaring. Een grote stap kan de gemeente maken door heel bewust kinderen te betrekken bij allerhande activiteiten. Zo kunnen zij waardevolle bijdragen leveren bij het ontwerpen van de openbare ruimte en gebouwen en allerlei andere projecten. Het biedt de jeugd ongekende mogelijkheden zich te ontwikkelen en biedt voor betrokken partijen een waardevolle bron van inspiratie. Dé mogelijkheid voor een dergelijke koppeling is de (ver)bouw van de school of andere faciliteit voor de jeugd. Ze vroegtijdig betrekken maakt ze partner en maakt het project zo tot een voorbeeld van duurzaamheid. 5 ) 5 Voorbeeld is de Montessorischool Zwolle, waarbij het gebouw zelf een educatieve functie heeft: op allerlei manieren is in het gebouw duurzaamheid zichtbaar gemaakt (opengewerkte wanden, vloeren, zichtbare meters, enzovoort). 15

17 1.2.5 Bedrijven Bedrijven behoren tot de vele partners van de gemeente bij het realiseren van de duurzaamheidsambities. Ook hier geldt dat de gemeente vooral moet optreden als facilitator voor het bij elkaar brengen van partijen, kennis, ervaring en middelen. Tussenschakels zijn hier de bedrijfsverenigingen in de verschillende kernen. Zij zijn een uitstekend intermediair voor alle vragen en kunnen in principe een belangrijke rol spelen, onder meer bij de uitwisseling tussen bedrijven onderling. Bijvoorbeeld: Duurzaam inkopen is dan slechts het eind van een proces waarbij de kern bestaat uit duurzaam ontwerpen en de vraag: is het nodig? Interne organisatie gemeente De huidige inrichting van de gemeentelijke organisatie leidt niet automatisch tot duurzaamheid. Dit is onder meer besloten in het werken in verschillende eenheden, waardoor meer aandacht voor een integrale aanpak nodig is. Er is daarom vooralsnog extra inspanning vereist om duurzaamheid in de praktijk te brengen Mindset Duurzaamheid moet uiteindelijk geïntegreerd zijn in het denken en handelen van alle medewerkers. Hier ligt de grootste winst en wordt voorkomen dat duurzaam een groen sausje wordt of buiten beschouwing gelaten. Het betrekken van alle stakeholders in een integraal proces is dan uiteindelijk standaard. Het resetten van de mindset vraagt om continue aandacht van bijvoorbeeld projectleiders. Zij (en anderen) kunnen bijvoorbeeld hierin worden gecoacht. Een werkbare aanpak is om te beginnen met enkele (relatief kleine) voorbeeldprojecten waarbij het hele traject van de integratie van duurzaamheid aan de orde komt Fysiek De gemeentelijke organisatie kan in haar bedrijfsvoering nog op vele punten winst behalen door duurzamer te werken. Deels wordt dit bereikt langs de geleidelijke weg van de mindset, waardoor medewerkers duurzamere oplossingen kiezen. Voor een belangrijk deel zal hieraan sturing moeten worden gegeven. Concrete acties om duurzame maatregelen te vinden en uit te voeren. Hierbij is betrokkenheid (en dus draagvlak!) van de medewerkers essentieel! Enkele voorbeelden van onderwerpen waarbij duurzaamheid heel direct aan de orde moet komen: Energiegebruik; Materiaalgebruik en inkoop; Terugdringen auto-mobiliteit (tenzij duurzaam-electrisch); Water(her)gebruik; Productie folders, rapporten, enzovoort; The Next Level Bovenstaande kan actief versterkt worden door het aanbrengen van een koppeling tussen mindset en fysieke maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn: Een PV-privé project voor de medewerkers; Het collectief monitoren van het huishoudelijk energiegebruik; Besparingen op het gemeentelijk energiegebruik (deels) ten goede laten komen van een slim gekozen en door de medewerkers geadopteerd goed duurzaam doel. 6 ) 6 Mooi is een project waarbij medewerkers ook direct zijn betrokken door inzet van kennis en ervaring. Bijvoorbeeld een project in een ontwikkelingsland of partnergemeente (Mettingen, Dtsl.). 16

18 2. Welke rollen wil de gemeente innemen? 2.1. Rollen gemeente Met de vaststelling van de Kadernota Duurzaamheidbeleid Raalte begin 2012 heeft de raad een stap gezet in overheidsparticipatie en meer ruimte en vertrouwen aan de burgers gegeven door bottombased een duurzaamheidsagenda en programma te laten ontstaan. Vervolgens is door het college medio 2012 een plan van aanpak (projectopzet) opgesteld waarin ook de veranderende rol van de gemeente is neergezet. Deze rol is soms faciliterend, accelererend en soms bemiddelend en is afhankelijk van wat nodig is om de specifieke projecten aan de programmadoelstellingen te laten bijdragen. In de omstandigheid dat de gemeente zelf projecten initieert zal zij meer regisserend optreden. We onderscheiden de volgende situaties en de rol die de gemeente wil innemen, op een schaal van geen eigenaarschap van het project, tot volledig eigenaarschap van een project: Partijen uit de samenleving initiëren een project en doen dat zonder dat gemeente hier (direct) in wordt betrokken; Partijen uit de samenleving initiëren een project en doen een beroep op de gemeente. De gemeente kan faciliteren, accelereren en bemiddelen. Dit bestaat uit het bieden van kennis en middelen, organiseren van processen, het verbinden en stimuleren van partijen zodanig dat er een multiplier-effect ontstaat. Daarnaast bestaat haar rol uit het scheppen van de goede voorwaarden en het wegnemen van belemmeringen door beleidsvorming; De gemeente neemt het initiatief tot een project en zoekt samenwerking met partijen uit de samenleving. Ook hier stimuleert en faciliteert zij maar neemt hierin meer de regie; De gemeente initieert zelf een project en voert dit zelf uit, zoals duurzaamheidsprojecten in de interne organisatie of het eigen vastgoed Inzet capaciteit en middelen en multiplier effect Om de doelstellingen te realiseren worden de projecten in het programma en ook nieuwe projecten en activiteiten steeds beoordeeld op de rol die de gemeente kan innemen. Duidelijk is dat een faciliterende rol veelal de minste inzet van capaciteit en middelen vergt met een grote spin-off (multiplier-effect). Zodra het projecten betreft voor het duurzamer maken van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie, techniek, vastgoed is er structurele aanpak nodig waarvoor met name vastgoed en techniek wellicht ook investeringen vragen. Hiervoor zullen mogelijkheden onderzocht moeten worden en projecten en activiteiten worden geïnitieerd Onderzoek en beleid Vanuit de programmabenadering wil de gemeente naast de huidige lopende projecten een aantal nieuwe projecten ondersteunen. Concreet betekent een algemeen besluit op de visie en het uitvoeringsprogramma dat regelmatig nog (beleids)vragen over projecten beantwoord moeten worden en er voorafgaand onderzoek moet plaatsvinden. Te denken valt aan locatiestudies voor windenergie en beschikbaarheid van biomassa. Hierna kan gemeente beter haar rol en ondersteuning bepalen, maar ook de haalbaarheid voor de initiatiefnemers. Voor thema s als windenergie, zonne-energie en biomassa zal de gemeente daarom beleid gaan ontwikkelen en besluiten nemen vanuit de strategische doelstellingen. 17

19 3. Programmatische aanpak uitvoeringsprogramma 3.1. Waarom een programmavorm Om zicht te houden op het realiseren van de doelstellingen over de periode tot 2050, wordt deze termijn tot overzienbare vijfjarentermijnen uitvoeringsprogramma s teruggebracht. De eerstvolgende is het Uitvoeringsprogramma De uitvoering van projecten en activiteiten is een proces dat steeds monitoring, evaluatie en bijsturing vraagt. Eigen aan deze procesaanpak is dat steeds ruimte wordt gehouden om in te spelen op de dynamiek van vraag en aanbod vanuit de samenleving. Maar ook om niet (meer) te faciliteren bij niet effectieve activiteiten en projecten en te faciliteren bij nieuwe effectieve projecten. Wenselijk is duurzaamheid als een leidend principe in al de gemeentelijke (ondersteunende) activiteiten te waarborgen. De doelstellingen uit onder andere de Kadernota zijn zo ambitieus en de wensen vanuit de samenleving zodanig dat niet (alleen) met activiteiten in de lijn kan worden volstaan. Het thema duurzaamheid heeft betrekking op de bedrijfsvoering, de (kern)activiteiten van de gemeente en elk beleidsveld. Een serieuze bijdrage en voorbeeldrol van de gemeente maken een programmatische aanpak de meeste geëigende. Een programma duurzaamheid beoogt voor haar domein de strategische doelstellingen van de organisatie te formuleren Programmadefinitie Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een geheel van samenhangende activiteiten en projecten die de strategische doelstellingen voor duurzaamheid realiseert voor de eerste vijfjarenperiode Programmaorganisatie Het creëren van een programmastructuur en -proces voor de duurzaamheidsagenda maakt een efficiëntere aansturing van activiteiten en projecten mogelijk. In hoofdlijnen ziet de programmaorganisatie er uit zoals hieronder beschreven Programmastructuur en -proces De bestuurlijke verantwoordelijke is de portefeuillehouder. De programmaopdrachtgever is de opdrachtgever voor alle betrokkenen binnen het programma, is eindverantwoordelijk en rapporteert aan het bestuur. De opdrachtgever maakt deel uit van het Management Beraad. Om duurzaamheid sterker neer te zetten in de organisatie worden de eenheidsmanagers ieder voor zich verantwoordelijk om duurzaamheid binnen de eigen eenheid te integreren. Een pragmatische oplossing binnen de lijn kan zijn om binnen de teams personen als accountmanager te benoemen die het onderwerp duurzaamheid voor een intern of extern initiatief bewaken. Zij kunnen op proces en inhoud ondersteuning krijgen van de programmagroepleden. Een andere optie kan zijn dat eenheidsmanagers binnen hun eenheid personen eerstverantwoordelijk maken voor het duurzaamheidsaspect binnen hun eenheid. 18

20 Een stuurgroep duurzaamheid bestaat uit de bestuurlijk opdrachtgever, de programmaopdrachtgever, de programmacoördinator. Bestuurlijk opdrachtgever Programmastuurgroep Programma opdrachtgever Programmaondersteuning programmacoördinator projectteams programmagroep De opdrachtgever stuurt een programma coördinator aan, die verantwoordelijk is voor de inrichting en het managen van het programma en voor het initiëren en coördineren van de activiteiten en projecten. De programmacoördinator vervult de rol van projectopdrachtgever voor de projectleiders van verschillende projecten en zorgt daarmee voor de aansluiting op het programma. Daarnaast ook het zekerstellen van de business case van een project en het evenwicht tussen de belangen van gebruikers en uitvoerders. De programmagroep ondersteunt de projectleiders en accountmanagers bij de verschillende projecten en wordt door de programmacoördinator aangestuurd Programmaborging De borging van de uitvoering van het programma wordt zekergesteld door de rapportage van de programmaopdrachtgever naar de eenheidsmanagers en het bestuur. Daarnaast is de bestuurlijk verantwoordelijke wethouder degene die bestuurlijke verantwoordelijkheid naar college en raad aflegt binnen de bestaande lijnorganisatie. Borging vindt plaats door periodiek te monitoren, te rapporteren en zo nodig bij te sturen Doelen en inspanningen De agendadoelstellingen zijn vertaald naar doelstellingen in het Uitvoeringsprogramma waarin op projectniveau de doelen en resultaten zijn opgenomen (zie bijvoorbeeld projectenlijst in bijlage 4). Daarbij zijn de inspanningen van gemeente en waar mogelijk externe partijen aangegeven Monitoring inspanningen en resultaten Voor de gemeentelijke projecten kunnen uit de business case van een project de inspanningen, resultaten en de baten worden beoordeeld. Voor de thema s energiebesparing en duurzame energieproductie is met de energieroutekaart een referentiepunt gecreeerd, waarna monitoring kan plaatsvinden. Deze monitoringsgegevens worden verkregen via Energie in beeld, de klimaatmonitor, algemenere kengegevens of de energieroutekaart als die verder wordt ontwikkeld. Monitoring en evaluatie van de baten vinden in principe ieder jaar plaats, maar zijn in eerste instantie afhankelijk van de voortgang en het type project Sturing en projecten De levenscyclus van het programma bestaat grofweg uit de fases initiëren, definiëren, realiseren en afsluiten. Het uitvoeringsprogramma is nu gedefinieerd, maar beoogt tevens een open programma te zijn. De samenleving kan nieuwe projecten bedenken die bijdragen leveren aan de doelstellingen van de gemeentelijke overheid en de initiatieven die wij willen ondersteunen. 19

21 Deze nieuwe projecten en activiteiten worden beoordeeld door de stuurgroep op de bijdragen aan de doelstellingen en op basis van criteria. synergie met programma; investeringsopbrengst; financierbaarheid en risico s; weerstanden belanghebbenden; voorbeeldwerking en dergelijke. Dit zijn geen exacte criteria en vergen daarom een maatwerkbeoordeling. Tijdens de realisatie bestaat de sturing uit richting geven aan het programma, het initiëren en coördineren van de activiteiten en projecten, de aansluiting op de bestaande organisatie en monitoring van de voortgang en realisatie van baten. De baten van het programma worden periodiek voorgelegd aan de opdrachtgevers die besluiten nemen over voortgang, wijziging of afronding van de gemeentelijke bijdrage of project. De verankering van de baten in de organisatie zullen door de opdrachtgevers en eenheidsmanagers moeten worden gerealiseerd. 3.6 Communicatie Een faciliterende en stimulerende rol van de gemeente voor wisselende projecten leidt tot een voortdurende afweging over de inzet van communicatie over programma en de projecten. Voor het programma bestaan de communicatiedoelen uit het creëren van bewustwording, betrokkenheid en draagvlak onder beslissers, gebruikers en andere betrokkenen en stakeholders. De keuze voor communicatiemiddelen en de boodschap hangen mede af van de activiteit of project. De gemeente maakt gebruik van persberichten, communicatie over duurzaamheid via haar eigen website en intrane. Daarnaast wil zij social media als twitter en Linkedin (Raalte Duurzaam) inzetten en partijen (makelaarsrol) bij elkaar brengen. 3.7 Afronding van het programma Gedurende de realisatiefase van het programma worden de projecten en activiteiten uitgevoerd en vindt sturing, realisatie van baten en verantwoording plaatsvindt binnen de programmastructuur en naar de lijn via de managers, bestuur en samenleving. Steeds beoordeelt de stuurgroep en /of de lijnorganisatie of een programma moet worden voortgezet, gewijzigd of afgesloten. Afsluiting vindt in principe plaats als blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde wordt geleverd aan de strategische doelstellingen van de organisatie. 20

22 4. Projecten en activiteiten uitvoeringsprogramma 4.1 Projecten en projectideeën, samenleving initiator Uit het bottom-based proces is een aantal projecten en projectideeën voortgekomen. Een beperkt aantal is in meer of mindere mate uitgewerkt door de deelnemers aan de werkconferentie en opgenomen in Bijlage 4. Voor al die projecten geldt dat de gemeente een andere rol kan hebben. Uitgangspunt is dat de gemeente de projecten waar energie in zit en die levensvatbaar blijken op een of andere wijze faciliteert. Daarnaast spelen ook de criteria zoals de bijdrage aan de programmadoelstellingen een rol. De globale criteria zijn benoemd in paragraaf Door in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de projecten in de samenleving, wordt concreet welke rol de gemeente in kan en wil nemen voor elk specifiek project. Voor de meeste projecten geldt dat deze nog worden gestart en dat daar nog geen businesscase voor is opgesteld. Door het open karakter van het programma komen er nieuwe projecten bij en vallen andere niet-levensvatbare projecten af. Daarnaast is in het overzicht een aantal projecten opgenomen die doorlopen vanuit het vorige vijfjaren uitvoeringsprogramma. De rollen die de gemeente vervult zijn beschreven in hoofdstuk 2. Op sommige terreinen blijkt dat de rol van de gemeente vooralsnog moet zijn dat zij onderzoek verricht naar de haalbaarheid en soms beleid moet ontwikkelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor windenergie en zonneparken. Dat betekent ook dat nu nog niet gezegd kan worden in welke mate zij bij kan dragen aan de lange termijn visiedoelstellingen. Daartoe zal steeds periodiek de stand van zaken opgemaakt moeten worden. In de Bijlage 5 is eveneens een schema van projectideeën opgenomen die tijdens het proces naar voren zijn gebracht en die (nog) niet zijn uitgewerkt. 4.2 Projecten en projectideeën, gemeente initiator De gemeente heeft de ambitie om zelf duurzame projecten te realiseren en andere projecten in de komende jaren te verduurzamen. Onderstaand een overzicht van de meest relevante projecten Gemeente duurzaam in 2050 Deze doelstelling vraagt om veel inspanningen in alle projecten. Zie onder meer hieronder de interne aanpak en energiebesparing gemeentelijk vastgoed. De winst van deze projecten zijn groter dan alleen maar het besparen op energie of andere zaken, het draagt bij aan diverse andere doelen in dit programma: Gemeente geeft het goede voorbeeld (dat doet volgen); Ervaring opdoen zo dat die gedeeld kan worden met anderen; Betrekt stakeholders waardoor nieuwe samenwerkingen ontstaan; Samen leren met partners en het vinden van nieuwe oplossingen. Deze interne aanpak vraagt commitment op alle niveaus Interne aanpak Teneinde duurzaamheid handen en voeten te kunnen geven dient er een verschuiving plaats te vinden van een projectmatige en ad-hoc aanpak van duurzaamheid naar een volledige integratie in alle denk- en werkprocessen. Deze verandering kan niet opeens plaatsvinden en ook niet worden geforceerd. Wat nodig is: Commitment van het bestuur en management. Dit commitment legitimeert het invoegen van duurzaamheid in projecten en processen. Creëren van bewustzijn bij alle medewerkers. Dit is een langzaam proces waarbij sprake is van voorlopers (leuk, uitdagend ) en van achterblijvers (geen zin in veranderen, lastig). Uiteindelijk wordt duurzaamheid vanzelfsprekend; Vertaalslag van bewustzijn naar het werk. Dit kan heel praktisch door met enkele geselecteerde projecten aan de integratie van duurzaamheid te werken. Hands-on ervaring opdoen met het proces, de stakeholders, 21

23 financiering en de maatregelen. Ervaringen en resultaten vervolgens uit- en overdragen naar collegae. Communicatie. Het onderwerp moet permanent onder de aandacht zijn. Het betekent praten over, anderen inschakelen (stakeholders, in- en extern) en vragen. Het is een houding Bewustwording Zoals in paragraaf van het uitvoeringsprogramma is aangegeven, is bewustwording van duurzaam denken en handelen wenselijk. Dat kan in de komende jaren op vele manieren worden vormgegeven. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een zogenaamde 'bewustwordingscampagne' in combinatie met 'het goede voorbeeld geven'. Een paar voorbeelden: Elke burger of bedrijf /winkel met een PV-systeem krijgt een sticker of bordje voor bij de voordeur indien als zij dat willen; Idem voor elke andere vorm van duurzame energie (koude-warmte-opslag, isolatie, verlichting,..); De lantaarnpalen met LED-verlichting; Enzovoort. Zo worden de eigenaren/gebruikers meteen ambassadeurs. Want zij geven als voorloper een duidelijk voorbeeld. De meesten van hen kunnen zich er positief op onderscheiden en zijn er ook trots op Woningbouw Er is een groot aantal projecten voor woningbouw in uitvoering of gepland 7 ). In het licht van de doelstellingen van dit plan zouden deze woningen duurzaam moeten worden gebouwd. Dat wil zeggen dat dit zoveel mogelijk gestimuleerd zou moeten worden. Waar dit (nog) niet Nu niet-duurzaam bouwen betekent huiswerk in de toekomst: om de doelen voor 2050 te halen moet er dan later alsnog van alles gebeuren! Tegen hogere kosten. mogelijk is, is het wenselijk in ieder geval voorzieningen aan te leggen om ze in de toekomst alsnog aan te brengen. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen, zonneboiler of regenwatergebruik voor toiletspoeling. Duurzame woningbouw in projectmatige vorm (corporatie en bouwbedrijf) is op het gebied van duurzaamheid relatief eenvoudig te realiseren 8. De hoge kwaliteit en lage energielasten maken deze woningen aantrekkelijk voor huurders en kopers. Bovendien treedt bij dit soort woningen minder mutatie op 9, hetgeen aantrekkelijk is voor de verhuurder. Bij de uitgifte van kavels aan particulieren is gebleken dat het bijzonder moeilijk is om duurzaamheid te realiseren. De gemeente kan immers geen eisen stellen boven het bouwbesluit. Hiervoor moeten dus per project slimme oplossingen worden bedacht om particulieren te verleiden duurzamere woningen te realiseren Beleid Bij het vormgeven van beleid is het essentieel om duurzaamheid een van de leidende principes te laten zijn. Alleen dan komen de doelstellingen voor 2050 werkelijk dichterbij. Dit past naadloos bij de interne aanpak. Voorbeelden van beleidsterreinen waar duurzaamheid in nieuw beleid ingepast wordt: Integrale Visie Openbare Ruimte Gebouwbeheer Duurzaam inkopen Gemeentelijke rioleringsplan 7 Salland II, Sallandse Poort Oost, Kiezebos III, De Wörmink, Borgwijk, Lierderholthuis, Kleine Hagen (Laag Zuthem). 8 De bouw van Energie-0 woningen is technisch en financieel haalbaar. In ons omringende landen al een gebruikelijke keuze. Belemmeringen zijn wet- en regelgeving en vooroordelen. 9 Lage energie- en woonlasten, hoog comfort, gezond binnenklimaat en een fijne woonomgeving blijken in de praktijk een grote aantrekkingskracht te hebben met minder mutaties tot gevolg. 22

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 April 2011 Versie 2.2 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 H1 Inleiding. 7 1.1 Aanleiding.. 7 1.2 Definitie.. 7 1.3 Doelstelling. 8 1.4 Leeswijzer... 8 H2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Strategische visie en Meerjarenplan Natuur en Milieu Overijssel 2013-2023 Uitvoeringsplan 2013-2016 Zwolle, december

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie