Cogas Infra en Beheer B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cogas Infra en Beheer B.V."

Transcriptie

1 Cogas Infra en Beheer B.V. Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Financiële ratio s (Besluit financieel beheer netbeheerder) 5 Verslag van de directie 6 Jaarrekening Bijlage: 1 Wet Normering Topinkomens 30 2 Gesegmenteerde informatie 34 3 Verklaring Naleving Gedragscode voor Netbeheerders 35 2

3 Profiel Cogas is de regionale netbeheerder in grote delen van Twente en in de Sallandse gemeente Hardenberg. Cogas is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, aanleggen, beheren en onderhouden van netwerken voor gas en elektriciteit. Daarmee is Cogas verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar bijna klanten en is zij een belangrijke schakel tussen deze klanten en de energieleveranciers. Energie is een basisbehoefte. Een stabiele energievoorziening is van groot belang. Om deze reden vertegenwoordigen de activiteiten van Cogas een groot maatschappelijk belang. Cogas vervult deze taak met maximale openheid en transparantie. Er wordt continue gewerkt aan een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energienetwerk. Veiligheid voor klanten en medewerkers is daarbij een kernwaarde. Cogas wil in haar werkgebied van aandeelhoudende gemeenten een rol vervullen in de maatschappelijk belangrijke energietransitie naar duurzame energiebronnen, dit in nauwe samenwerking met relevante partners en belanghebbenden in haar verzorgingsgebied. Organisatiestructuur De Cogas groep bestond in 2014 uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V., haar dochter Cogas B.V. en de daaronder hangende dochtervennootschappen Cogas Facilitaire Diensten B.V., Cogas Infra en Beheer B.V., Cogas Duurzaam B.V., Cogas Meetdiensten B.V. en Cogas Kabel Telecom Services B.V. Cogas B.V. heeft daarnaast een 50% deelneming in Cogas Kabel Infra B.V. en een 50% deelneming in Gas Service Team (GST). In 2014 werd tevens een deelneming van 100% verworven in Metsens B.V. Netbeheer Cogas Infra en Beheer B.V. verzorgt zowel het (net)beheer als de daaraan verbonden werkzaamheden aan de energieinfrastructuur. Cogas Infra en Beheer B.V. is aangewezen als netbeheerder binnen de Cogas groep. Zij is verantwoordelijk voor het bewaken van een optimale balans tussen kosten en baten van het netwerk en voor een optimaal ontwerp van dat netwerk. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van alle informatie over de netten. Een andere belangrijke activiteit is het voeren van de administratie die noodzakelijk is voor het faciliteren van de vrije markt. Verder vallen alle gas- en elektriciteitsmeters voor kleinverbruik in het Cogas gebied onder de zorg van Cogas Infra en Beheer B.V. 3

4 Kerncijfers FINANCIËLE KERNCIJFERS Eenheid Resultaten Som der bedrijfsopbrengsten x Som der bedrijfslasten x Bedrijfsresultaat x Balans (per 31 december) Netto werkkapitaal x Vaste activa x Eigen vermogen x Balanstotaal x Overige kerncijfers Cash-flow x Investeringen x NIET FINANCIËLE KERNCIJFERS Eenheid Storingscijfers Uitvalsduur elektriciteit Cogas minuten 2,9 6,5 12,9 5,0 Uitvalsduur elektriciteit Landelijk minuten 20,0 22,6 26,0 21,0 Uitvalsduur gas Cogas minuten 0,9 0,3 0,5 0,3 Uitvalsduur gas Landelijk minuten 3,2 1,0 1,0 0,7 Transport en aansluitingen Totaal gastransport m Aansluitingen netbeheer gas aantal Totaal elektriciteittransport MWh Aansluitingen netbeheer elektriciteit aantal Geplaatste slimme meters Elektriciteit aantal Geplaatste slimme meters Gas aantal Overige kerncijfers Personeelsbezetting per 31 december* aantal *exclusief dienstverlening van medewerkers uit centrale ondersteunende afdelingen 4

5 Financiële ratio s (Besluit financieel beheer netbeheerder (BFBN)) Volgens het Besluit financieel beheer netbeheerder (BFBN) dient de netbeheerder jaarlijks een rapportage toe te voegen waaruit blijkt dat de netbeheerder voldoet aan de hierna genoemde (financiële) eisen: Norm A Bedrijfsresultaat / bruto rentelasten 1,7 3,97 3,92 B FFO / bruto rentelasten 2,5 8,12 5,44 C FFO / totale schuld 0,11 0,34 0,20 D Totale schuld / (totale schuld + eigen vermogen) 70% 34% 41% Berekeningswijze ratio s conform artikel 2 BFBN A. Het bedrijfsresultaat voor rente en belasting gedeeld door de bruto rentelasten. B. De som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie, latente belastingen, overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is en bruto rentelasten gedeeld door bruto rentelasten (FFO (Funds from operations) + bruto rentelasten / bruto rentelasten). C. De som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie, latente belastingen en overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is gedeeld door de totale schuld (FFO / totale schuld). D. De totale schuld gedeeld door de som van de totale schuld en het eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen. 5

6 Verslag van de directie Het voor u liggende verslag van de directie, dat deel uitmaakt van het jaarverslag 2014, bestaat uit de volgende onderdelen: Missie, Visie & Strategie Cogas en de maatschappij Belangrijkste ontwikkelingen 2014 Energiemanagement Decentrale energieopwekking Financiële ontwikkelingen 2014 Vooruitzichten voor 2015 In dit onderdeel doet de directie van Cogas verslag over de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering over 2014 en geeft zij haar visie op de toekomst. Missie, visie en strategie De missie van Cogas is: We willen de beste netbeheerder zijn en voorop lopen bij de verduurzaming (van de energievoorziening) in de regio. Deze missie is vertaald in de kernwaarden betrouwbaarheid, duurzaamheid en verbondenheid. Als onafhankelijk netwerkbeheerder bevindt Cogas zich in een speelveld dat ingrijpend aan het veranderen is. Energieen datanetwerken worden steeds zwaarder belast. De trend is dat meer gebruikers met eigen installaties zelf energie gaan opwekken, die ze deels terugleveren aan het net. Door nu in te spelen op de eisen die zullen worden gesteld aan de toekomstige energienetwerken wil Cogas ervoor zorgen dat ook dan de levering van energie met hoge betrouwbaarheid en tegen betaalbare tarieven kan plaatsvinden. Maar Cogas wil ook haar rol vervullen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Bij voorkeur in samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties worden investeringen dan wel onderzoek gedaan ten aanzien van nieuwe energieopties. Hierbij worden de projecten beoordeeld vanuit financieel, strategisch en maatschappelijk perspectief. Cogas en de maatschappij Cogas wil als onderneming van en voor de burgers, bedrijven en overheden maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen. Vanuit dit perspectief is Cogas betrokken bij tal van organisaties en samenwerkingsverbanden, met als doel haar bijdrage te leveren aan de voorwaarden waaronder mensen comfortabel in onze regio kunnen werken, wonen en leven. 6

7 Belangrijkste ontwikkelingen 2014 Organisatieveranderingen De tariefregulering op netbeheer vindt plaats in periodes van 3 jaren. In 2014 is een nieuwe reguleringsperiode ingegaan. De toegestane omzet voor de jaren 2014 tot en met 2016 is voor de Nederlandse netbeheerders aanmerkelijk naar beneden bijgesteld. Dit noopt Cogas tot het nemen van vergaande efficiencymaatregelen. Ook moet kritisch worden gekeken naar de resultaatbijdrage van de diverse bedrijfsonderdelen. Deze zaken hebben geleid tot een aantal organisatiewijzigingen: 62+aanbod Een groep medewerkers van 62 jaar en ouder heeft gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheid om de werkzaamheden voor Cogas te beëindigen. Gevolgen invoering leveranciersmodel De verplichte invoering van het leveranciersmodel voor kleinverbruikers per 1 augustus 2013 heeft geleid tot een afname van de werkzaamheden binnen de financiële afdeling. Als gevolg hiervan heeft in 2014 een aantal medewerkers het bedrijf verlaten. Vervroegd uittreden In verband met verdere reductie van de werkzaamheden is eind 2014 opnieuw, aan de daarvoor in aanmerking komende medewerkers, de mogelijkheid geboden tot beëindiging van de werkzaamheden voor Cogas. Nieuwe gas- en elektriciteitswet (STROOM) Eind juli 2014 opende het Ministerie van Economische Zaken een consultatie ten aanzien van het concept van een wetsvoorstel voor een nieuwe gas- en elektriciteitswet. De gezamenlijke netbeheerders hebben via de brancheorganisatie Netbeheer Nederland hun commentaar op het wetsontwerp ingediend. Op basis van alle consultatiereacties verscheen begin december 2014 een nieuw concept wetsontwerp. Ten aanzien van netbeheersorganisaties gaat het wetsontwerp ervan uit dat zij hun activiteiten in beginsel beperken tot infrastructuren. Voor activiteiten als warmteproductie, -levering, biogaswinning en meetdiensten, welke thans door Cogas worden uitgevoerd, zou dan geen plaats meer zijn. Factsheet Autoriteit Consument & Markt (ACM) Kijkend naar de factsheet Kwaliteit die de toezichthouder ACM medio 2014 heeft gepubliceerd, blijkt dat Cogas wederom behoort tot de beste netbeheerders van Nederland. In 2014 heeft Cogas, door een naar verhouding grote gasstoring in mei, wel een hogere uitvalsduur dan normaal gesproken. Voor elektriciteit onderscheidt Cogas zich ook zeker weer over 2014 in een zeer lage uitvalsduur en een betrouwbaar netwerk. Ook hebben de diverse externe kwaliteitsaudits in 2014 aangetoond dat Cogas kwaliteit en processen goed op orde heeft: ISO 9001 In september 2014 is de externe opvolgingsaudit in het kader van het kwaliteitssysteem met goed gevolg doorstaan en heeft Cogas aangetoond dat het kwaliteitssysteem conform de ISO 9001:2008 norm functioneert. VCA Petrochemie gecertificeerd In oktober 2014 heeft er een externe VCA audit plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is Cogas VCA Petrochemie gecertificeerd. Het niveau Petrochemie is het hoogste VCA niveau, wat aangeeft dat Cogas veiligheid en milieu serieus neemt en daar naar handelt. Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH KG & Co (TGH) De aandelen TGH zijn in 2014 binnen de groep van Cogas Infra en Beheer B.V. overgedragen aan Cogas Participatie TGH B.V. Internationale contacten Als uitvloeisel van de handelsmissie naar Texas, waaraan Cogas in 2013 heeft deelgenomen, is een samenwerking ontstaan tussen een aantal Nederlandse bedrijven, waaronder de netbeheerders Cogas en Alliander, en een groep van Amerikaanse bedrijven, waaronder Austin Energy in Austin (Texas). Binnen deze samenwerking wordt voornamelijk kennisuitwisseling beoogd. Een medewerker van Cogas heeft in 2014 gedurende een periode van vier maanden meegelopen binnen diverse afdelingen van Austin Energy en met anderen bijgedragen aan de ontwikkeling van een op kennisuitwisseling gestoelde relatie. 7

8 Personeel Het personeelsbestand binnen Cogas Infra en Beheer B.V. is gedurende het jaar 2014 afgenomen van 114 naar 110 medewerkers. Naast deze medewerkers heeft Cogas Infra en Beheer B.V. gebruik gemaakt van de personele inzet van Cogas Facilitaire Diensten B.V. Vanuit deze vennootschap zijn de staf-activiteiten doorbelast aan Cogas Infra en Beheer B.V. Lichte stijging ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2014 is uitgekomen op 3,27%; een daling ten opzichte van 2013 (3,86%). Samenwerking met de Ondernemingsraad Er zijn periodiek gesprekken geweest tussen Ondernemingsraad en de diverse managers, naast de geplande formele overlegvergaderingen met de bestuurder. Al jaren is er sprake van een goede verstandhouding met de Ondernemingsraad binnen Cogas, dit was ook in 2014 het geval. Professionalisering van samenwerking tussen Netbeheer en Infra Een belangrijke stap die Cogas in 2014 heeft gezet is het, met behulp van dienstverleningsovereenkomsten en rapportages, professionaliseren van de samenwerking tussen Cogas Netbeheer en Cogas Infra. Het doel hiervan is om intern tot een meer zakelijke verhouding tussen opdrachtgever (Netbeheer) en opdrachtnemer (Infra) te komen, waardoor onder andere de efficiency wordt verbeterd. Het inzicht in de voortgang en kwaliteit van projecten en processen is verbeterd en door verbeterde onderlinge afstemming kan er beter worden bijgestuurd. Energietransitie Momenteel worden energie- en datanetwerken steeds zwaarder belast. Dat betekend werk aan de winkel voor Cogas. Als onafhankelijk netbeheerder verzorgt Cogas de aanleg van betrouwbare netwerken voor gas, elektriciteit en data en ziet zij erop toe dat die netwerken onder alle omstandigheden optimaal blijven functioneren. Het streven is een ongestoorde levering aan de klant. Daarbij staat de veiligheid voor de omgeving en medewerkers altijd voorop. In 2014 zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van het voorbereiden en anticiperen op de energietransitie. Hierbij worden externe ontwikkelingen nauwlettend in het oog gehouden en vertaald naar Cogas. Belangrijk daarbij is dat Cogas, binnen de kaders van de wet- en regelgeving, zoveel mogelijk stimulerend en faciliterend acteert. Binnen Cogas zijn de belangrijkste thema s op het gebied van de energietransitie in kaart gebracht. Dit is vervolgens vertaald in het traject GRiD (Gezamenlijk Resultaat in Duurzaamheid). Er zijn diverse projecten in de regio vastgesteld waar deze energiethema s een belangrijke rol spelen. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Hof van Twente waar intensief wordt samengewerkt met de energiecoöperatie ECHT, de ondernemersvereniging en de gemeente om te komen tot vergaande verduurzaming. Daarnaast wordt in het project Smart Grid Evolution samen met diverse onderzoeksinstellingen en (commerciële) partijen onderzocht hoe een toekomstig intelligent energienetwerk voor klanten eruit zou moeten zien. Toename decentrale energieopwekking Dat het essentieel is om oog te hebben voor de externe decentrale ontwikkelingen blijkt wel uit de onderstaande grafiek waarin de toename van zonnepanelen in Almelo, Goor en Oldenzaal staat weergegeven in de periode januari 2010 januari Een verdere sterke toename van zonnepanelen kan in de toekomst leiden tot spanningsproblemen in het elektriciteitsnetwerk. Daarom is het voor Cogas belangrijk om hier tijdig op te kunnen anticiperen. De branchevereniging Netbeheer Nederland werkt, samen met stakeholders in de sector (energieleveranciers, grote zakelijke energieverbruikers, toezichthouders, het ministerie van EZ, etc.), aan een gezamenlijke visie op de toekomst. Cogas is hierbij nauw betrokken. 8

9 N.B.: Cogas heeft ruim elektriciteitsaansluitingen. Het aantal aansluitingen met een PV installatie is dus ongeveer 2% van het totaal (bron: Product Installatie Register) Sectorrelease succesvol geïmplementeerd Binnen de energiesector is er een complex systeemlandschap dat onder andere de vrije leverancierskeuze borgt, maar ook de basis vormt voor de jaarafrekening richting klanten en de onderlinge facturatie tussen marktpartijen. Rondom deze centrale (administratieve) processen en (ICT-) systemen zijn er het afgelopen jaar weer belangrijke stappen gezet. In het najaar stond een Sectorrelease op de kalender die tot op het laatste moment te maken had met essentiële wijzigingen. Niettemin is het gelukt om deze Sectorrelease succesvol te implementeren. Het belangrijkste resultaat is dat het gasverbruik van consumenten per nauwkeuriger bepaald wordt omdat dit gecorrigeerd wordt voor druk en temperatuur. Onderlinge samenwerking tussen netbeheerders is geïntensiveerd De onderlinge samenwerking tussen de netbeheerders is in 2014 op diverse punten geïntensiveerd en geprofessionaliseerd, bijvoorbeeld op het gebied van Centrale Marktfacilitering (CMF). Hiermee is een basis gelegd voor een efficiënte en effectieve toepassing van centrale marktfaciliterende applicaties en processen. Verdere ontwikkeling en uitbreiding hiervan wordt in de komende jaren vormgegeven. Energiemanagement De moderne technologie biedt steeds meer effectieve middelen om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals slimme meters en geavanceerde meetdiensten voor monitoring en sturing. 9

10 Voorbereidingen ASM (grootschalige Aanbieding Slimme Meters) Voor het verzorgen van de grootschalige Aanbieding Slimme Meters heeft Cogas een programma ontwikkeld. Het programma is erop gericht de grote uitdagingen (organisatorisch en financieel) te realiseren en risico s daarin te beheersen. Cogas vindt het van groot belang de beschikbaarheid van de meters voor iedereen te realiseren om individuele doelstellingen van de consument, alswel de overheidsdoelstellingen en de eigen ambitie waar te maken. Belangrijkste doel van de slimme meter is het vergroten van het energiebewustzijn bij de klanten. Energieleveranciers zullen minimaal 6 keer per jaar met de klant communiceren over het energieverbruik en daardoor wordt het energiebewustzijn vergroot. Bovendien biedt de slimme meter extra mogelijkheden/functionaliteiten om nog veel meer inzicht te krijgen in het energieverbruik en mogelijk daaraan sturing te geven. Ook kan de slimme meter gebruikt worden als instrument in een slim energienetwerk, dat het voor de klant mogelijk maakt om bijvoorbeeld apparaten aan of uit te zetten. Tot en met eind 2020 zal de slimme meter aangeboden worden aan alle zogenaamde kleinverbruikklanten. Eind 2014 heeft Cogas bij 16,5% van haar elektriciteitsklanten slimme meters geplaatst. Wanneer er gekeken wordt naar het gebied waar Cogas gasnetbeheerder is dan ligt dit percentage nog iets hoger, namelijk op 20,1%. Rondom slimme meters werkt Cogas nauw samen met collega netbeheerder Enexis. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde meters en systemen, zodat de eenduidigheid voor de klanten in de regio zoveel mogelijk geborgd is. Decentrale energieopwekking Het energielandschap verandert. Traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas worden schaarser. Tegelijkertijd worden er stappen gezet op technologisch gebied om duurzame alternatieven mogelijk te maken. Cogas is betrokken bij deze alternatieven en zorgt dat deze worden toegepast in een bestaand energienetwerk. Hierbij wordt de verbinding gezocht met partners die dezelfde ambitie hebben. Cogas is vanuit deze visie in vele projecten betrokken bij de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame energieconcepten. Op gebruikersniveau ondersteunt Cogas opwekking van duurzame energie en teruglevering aan het netwerk. Diverse duurzame projecten In 2014 heeft Cogas gewerkt aan diverse projecten op het gebied van lokale duurzame energieopwekking. Hieronder staan enkele belangrijke projecten beschreven: Cogas terrein Er wordt een Smart Grid gebouwd om de impact van duurzame energiebronnen op het elektriciteitsnetwerk van het Cogasterrein te kunnen meten, sturen en efficiënt te gebruiken. Hierbij zal geïnvesteerd worden in duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen, implementatie van duurzame mobiliteit, batterijen voor opslag en installeren van meters en balanceringssoftware. Energiek Vasse. Deze gebiedsontwikkeling is opgezet om Energiek Vasse te faciliteren bij het realiseren van de ambitie om Vasse energieneutraal te maken. Verder wordt het project opgezet om de impact van gedragsverandering op het energieverbruik te monitoren om op termijn energie efficiënt te gebruiken. Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) Door het toepassen van nieuwe technologie doen we ervaring op met de ontwikkelingen in netwerken, zodat duurzame decentrale energiebronnen efficiënt en rendabel ingezet kunnen worden. In dit gebied werken gemeente, ondernemers, klanten en Cogas vanuit gezamenlijk belang samen. 10

11 Financiële ontwikkelingen 2014 Netto resultaat Cogas Infra en Beheer B.V. heeft het jaar 2014 afgesloten met een resultaat na belasting van 8,1 miljoen. De stijging van het resultaat komt met name vanwege het feit dat er met de Belastingdienst overeenstemming is bereikt over de fiscale verwerking van de deelneming TGH, waardoor éénmalig een belastingbate is gerealiseerd. Dit resulteert ook eenmalig in een lage belastingdruk. Daarnaast zijn de aandelen in N.V. Kema vervreemd hetgeen tot een éénmalig boekresultaat heeft geleid. Genormaliseerd ligt het netto resultaat over 2014 lager dan voorgaande jaren, hetgeen ook verwacht werd vanwege de nieuwe reguleringsperiode, die een lagere omzet toestaat, die in 2014 is gestart. Bedrijfsopbrengsten De som der bedrijfsopbrengsten 2014 ter grootte van 42,4 is met circa 5,1 miljoen gedaald ten opzichte van het niveau van 2013 van 47,5 miljoen. De omzet uit gereguleerde activiteiten is door de start van de nieuwe reguleringsperiode gedaald met 2,8 mln. De overige bedrijfsopbrengsten vertonen een negatieve opbrengst, hetgeen wordt veroorzaakt door het behaalde negatieve resultaat op de handelsactiviteiten uit hoofde van de contracten met TGH. Bedrijfslasten De som der bedrijfslasten 2014 kwam uit op 26,5 miljoen tegen 28,1 miljoen in De bedrijfskosten zijn in 2014 met 1,6 miljoen gedaald. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door lagere kostprijs omzet ( 0,3 miljoen), lagere kosten uitbesteed werk en materiaalkosten ( 0,2 miljoen), lagere personeelskosten ( 0,6 miljoen), hogere afschrijvingen ( 0,4 miljoen) en lagere overige bedrijfskosten ( 0,9 miljoen). Financiële baten en lasten Het saldo van financiële baten en lasten 2014 kwam uit op een last van 2,9 miljoen tegen een last van 3,2 miljoen in Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afgenomen langlopende schulden. Resultaat uit deelnemingen De post resultaat uit deelneming kwam over 2014 uit op 1,1 miljoen. Deze post bestaat voornamelijk uit de verkoop van de aandelen in N.V. Kema. Belastingverplichting De belastinglast laat in 2014 een lagere last zien ten opzichte van De belastingdruk in 2014 bedroeg 4,8% ten opzichte van 25,2% in In 2014 is met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale verwerking van de deelneming TGH, waardoor eenmalig een belastingbate is gerealiseerd waardoor éénmalig een lage belastingdruk ontstaat. Investeringen Over het jaar 2014 heeft Cogas voor 8,7 miljoen geïnvesteerd. Het grootste deel van dit investeringsbedrag is besteed aan vervanging en vernieuwing en uitbreiding van het elektriciteit- en gasnetwerk. Over het jaar 2013 bedroegen de investeringen 14,6 miljoen. Het afgenomen investeringsniveau komt enerzijds doordat in 2013 een aantal wijk- en middenspanningsstations is vervangen, hetgeen in 2014 niet noodzakelijk was. Daarnaast heeft Cogas kritisch gekeken, om met behoud van betrouwbaarheid en veiligheid van het netwerk, het investeringsniveau te beperken. Liquiditeit en solvabiliteit Gedurende het hele jaar 2014 had Cogas een goede liquiditeitspositie. Daarnaast heeft Cogas een uitstekende solvabiliteit. Cogas heeft slechts een beperkt niveau aan vreemd vermogen, de bedrijfsvoering is voornamelijk met eigen vermogen gefinancierd. Financieel beleid Het financiële beleid van Cogas is erop gericht financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, evenals te allen tijde goede toegang te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin wordt voorzien door financiële ratio s voor de kredietwaardigheid zoals opgenomen in het Besluit financieel beheer netbeheerder. Dit onder meer door zorg te dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, een gebalanceerd investeringsplan, het beheersen van de operationele kosten, 11

12 het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten, het aanhouden van voldoende liquide middelen en het toepassen van een verantwoord dividendbeleid. Risicobeheersing Om haar strategische, operationele en financiële risico s te beheersen past Cogas een adequaat systeem van risicomanagement toe. De gebruikelijke financiële risico s zoals kredietrisico s, interestrisico s en liquiditeitsrisico s zijn voor Cogas beperkt en worden door Cogas adequaat beheerst. Met betrekking tot het kredietrisico zijn er geen wederpartijen waar Cogas substantiële bedragen van te vorderen heeft, die ter discussie staan. Er wordt een consequent beleid van kredietanalyse en -beheer uitgevoerd. Het interestrisico van Cogas is beperkt. Enerzijds omdat de omvang van de uitstaande leningen in verhouding tot het balanstotaal beperkt is. Voorts is er sprake van een evenwichtig aflossingschema. Cogas maakt geen gebruik van derivaten. Het liquiditeitsrisico van Cogas is eveneens zeer beperkt. Cogas houdt voldoende liquide middelen aan om aan al haar korte en middellange termijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Vooruitzichten voor 2015 Juridische splitsing netbeheer en infra De netbeheerder Cogas Infra en Beheer B.V. bestond vanaf haar oprichting medio 2008 uit de twee business units Netbeheer respectievelijk Infra. Tussen deze beide units worden de werkzaamheden geregeld op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Besloten is te komen tot een verdere verzakelijking tussen deze twee units en dat te realiseren door middel van een juridische scheiding tussen beide. De unit Infra zal ontvlochten worden uit Cogas Infra en Beheer B.V. en in Cogas Infra Services B.V. worden samengevoegd met Cogas Kabel Telecomservices B.V. Hierdoor is Cogas Infra Services B.V. in staat eventueel ook andere werkzaamheden uit te voeren, welke voor een netbeheerder niet, maar voor een andere vennootschap binnen een netbeheerdersgroep wel zijn toegestaan. Inzet op proeftuinen Om ook in de toekomst succesvol te zijn zal Cogas zich richten op innovatie en ontwikkeling die door de energietransitie wordt afgedwongen. Cogas heeft hiervoor de zogenaamde proeftuinen (gebiedsontwikkelingen) gedefinieerd. Deze zijn divers van aard, maar hebben hetzelfde doel: ervaring opdoen met het in evenwicht brengen van decentrale productie en afname van duurzame energie met behoud van een ongestoorde energievoorziening. Dit alles binnen de randvoorwaarden van financieel, strategisch en maatschappelijk belang. Cogas wil de prominente rol die zij inmiddels binnen diverse samenwerkingsverbanden heeft ingenomen in 2015 voortzetten. Dit zal in 2015 onder meer moeten resulteren in de plaatsing van zonnepanelen op het kantoorgebouw en bedrijfsterrein te Almelo. Investeringen en verwacht resultaat 2015 Voor het jaar 2015 is een bedrag van 10,1 miljoen aan nieuwe investeringen begroot. Het begrote resultaat na belastingen bedraagt 8,1 miljoen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van het genormaliseerde resultaat over voorgaande jaren, welke met name wordt veroorzaakt door de tariefregulering voor gas- en elektriciteitstransport. Zonder afbreuk te willen doen aan klantgerichtheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de energienetwerken staat Cogas voor de uitdaging de voorziene omzetdaling zoveel als mogelijk door middel van besparingen en efficiencyverbeteringen te neutraliseren. Financieringsbehoefte Per jaareinde 2014 beschikt de onderneming over zowel een goede liquiditeitspositie als een uitstekende solvabiliteitspositie. De leencapaciteit van de onderneming is hoog. In januari 2016 dient een langlopende lening van circa 24,0 miljoen afgelost te worden. De af te lossen lening zal worden vervangen door een nieuwe lening. Stappen hiertoe zullen tijdig in de loop van 2015 gezet worden. Ontwikkelingen personeel De verwachting is dat het personeelsbestand in 2015 verder in omvang zal afnemen als effect van efficiency maatregelen 12

13 die Cogas- breed worden doorgevoerd. De statutair bestuurder van Cogas Infra en Beheer B.V. is Cogas B.V, de bestuurder van Cogas B.V. is Cogas Holding N.V. die vervolgens word bestuurd door één persoon in 2014, de heer drs. M.M. Kirch. De man/vrouw verhouding binnen de Raad van Commissarissen van Cogas Holding N.V. is 80/20. Almelo, 30 juni 2015 Dhr. A. Ten Elshof Algemeen directeur a.i. 13

14 Cogas Infra en Beheer B.V. Jaarrekening

15 Balans per 31 december 2014 (voor winstbestemming) (bedragen in duizenden euro s) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserve Winstsaldo Voorzieningen Langlopende schulden Onderhandse leningen Groepsmaatschappijen Kortlopende schulden Schulden en overlopende passiva

16 Winst- en verliesrekening over 2014 (bedragen in duizenden euro s) Netto omzet Geactiveerde eigen loonkosten Opbrengst werken voor derden Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Kostprijs omzet Kosten uitbesteed werk en materiaalkosten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit deelnemingen Vrijval overlopend actief Resultaat na belastingen

17 Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen Mutaties in werkkapitaal: voorraden onderhanden werk vorderingen en overlopende activa kortlopende schulden Mutatie voorzieningen Rentebaten Ontvangen dividend Vennootschapsbelasting Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Overige mutaties in financiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Rentelasten Mutatie langlopende schulden Dividenduitkering Netto kasstroom Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Netto kasstroom

18 Algemeen Activiteiten De activiteiten van Cogas Infra en Beheer B.V., statutair gevestigd te Almelo bestaat uit het beheren van Elektriciteits- en Gasnetten een en ander zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Groepsverhoudingen Cogas Infra en Beheer B.V. maakt uit van een groep, waarvan Cogas Holding N.V. te Almelo aan het hoofd staat. Op grond van artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is gebruik gemaakt van de vrijstelling van deponering bij het Handelsregister van de jaarrekening van Cogas Infra en Beheer B.V. en de accountantscontrole. Cogas Holding N.V. is op grond van dit genoemde artikel hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschap. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening 2014 is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij benamingen zijn toegepast die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De gebruikelijke financiële risico s zoals kredietrisico s, interestrisico s en liquiditeitsrisico s zijn voor Cogas beperkt en worden door Cogas adequaat beheerst. Met betrekking tot het kredietrisico zijn er geen wederpartijen waar Cogas substantiële bedragen van te vorderen heeft die ter discussie staan. Er wordt een consequent beleid van kredietanalyse en -beheer uitgevoerd. Het interestrisico van Cogas is beperkt. Enerzijds omdat de omvang van de uitstaande leningen in verhouding tot het balanstotaal beperkt is. Voorts is er sprake van een evenwichtig aflossingschema. Cogas maakt geen gebruik van derivaten. Het liquiditeitsrisico van Cogas is eveneens zeer beperkt. Cogas houdt voldoende liquide middelen aan om aan al haar korte en middellange termijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Per jaareinde 2014 beschikt de onderneming over zowel een goede liquiditeitspositie als een uitstekende solvabiliteitspositie. De leencapaciteit van de onderneming is hoog. In januari 2016 dient een langlopende lening van circa 24,0 miljoen afgelost te worden. De af te lossen lening zal worden vervangen door een nieuwe lening. Stappen hiertoe zullen tijdig in de loop van 2015 gezet worden Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten, zijnde de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de ontvangen bijdragen van derden en met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 18

19 De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten en een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten gebaseerd op een normaal niveau van de bedrijfsactiviteiten. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en vinden lineair plaats vanaf het moment van ingebruikname. Kosten voor periodiek onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende materiële vaste activa. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Financiële vaste activa De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Cogas Infra en Beheer B.V. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. De vorderingen op de deelnemingen als gevolg van leningen, alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De kapitaalbelangen, niet zijnde deelnemingen, met een duurzaam karakter worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van een belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde (4%) en hebben overwegend een langlopend karakter. Voorraden De voorraden, grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van gemiddelde inkoopprijzen. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke voorzieningen voor risico van oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. Effecten De effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen tenzij anders vermeld in de toelichting. Voorziening voor pensioenen De pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last 19

20 in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de groep en worden in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening. Ultimo 2014 (en 2013) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Voorziening Jubileumuitkeringen Voor de in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen aan de medewerkers is een voorziening opgenomen. In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop van de medewerkers, rekening houdende met de specifieke inhoud van de jubileumregeling en de sociale lasten. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend, en contant gemaakt tegen 4%. Voorziening Wachtgeldregeling Onverkort de voorwaarden gesteld in de "Wachtgeldregeling 1995" hebben alle werknemers die voor 1 januari 1997 voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden recht op een wachtgelduitkering in geval van onvrijwillge werkloosheid na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor mogelijke verplichtingen op grond van het hiervoor genoemde wachtgeldreglement is een voorziening gevormd. Overige voorzieningen Voorzieningen worden gevormd indien: o per balansdatum een juridisch afdwingbare en/of feitelijke verplichting bestaat die voortvloeit uit gebeurtenissen voor de balansdatum; o het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen zal plaatsvinden om de verplichting af te wikkelen en; o een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de verplichting. Langlopende en kortlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de schuld. Er zijn geen zekerheden verstrekt. Cogas maakt met betrekking tot haar leningen geen gebruik van derivaten. Grondslagen voor de resultaatbepaling Netto omzet Onder de netto-omzet worden de opbrengsten verantwoord van geleverde goederen en verrichte diensten uit het distribueren van elektriciteit en gas en van overige activiteiten. De afrekening met kleinverbruikers van energie geschiedt op basis van vaste bedragen, afhankelijk van de grootte (capaciteit) van de aansluiting. De afrekening van grootverbruikers geschiedt periodiek op basis van contractueel overeengekomen capaciteit en daarnaast bij elektriciteit op basis van gemeten verbruik en opgetreden netbelasting. De omvang van de omzet van de gedistribueerde energie wordt gereguleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt bepaald door de gefactureerde netwerkvergoeding te vermeerderen met de raming van de nog te factureren netwerkvergoeding en te verminderen met de raming van de nog te factureren netwerkvergoeding ultimo vorige verslagperiode. 20

21 Overige grondslagen Aandeel in het resultaat van niet geconsolideerde ondernemingen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Cogas Infra en Beheer B.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen (effecten) waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten. Subsidies Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend door de toepassing van nominaal geldende tarieven op het in de jaarrekening getoonde resultaat voor belastingen, rekening houdend met permanente verschillen tussen dit resultaat en het resultaat volgens fiscale grondslagen. Actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is op basis van de indirecte methode opgesteld. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Vennootschapsbelasting, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 21

22 Toelichting op de balans (bedragen in duizenden euro s) Materiële vaste activa Overzicht van het verloop van de balanswaarde in 2014 Bedrijfs- Machines Distributie- Andere Bedrijfs- Totaal en de aanschafwaarde per 31 december naar de aard gebouwen en leidingen en bedrijfs- middelen van de activa en terreinen installaties installaties middelen in uitvoering aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen boekwaarde per 1 januari investeringen aanpassing aanschafwaarde (desinvesteringen) afschrijvingen aanpassing cumulatieve afschrijvingen (desinvesteringen) aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen boekwaarde per 31 december De verkoop van vaste activa vermeld onder het hoofd andere bedrijfsmiddelen heeft betrekking op de verkoop van auto's, IT apparatuur en overige vaste activa. De voornaamste gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: Terreinen - jaar Bedrijfsgebouwen 30 jaar Machines en installaties jaar Distributieleidingen en installaties jaar Andere bedrijfsmiddelen 5-12 jaar Financiële vaste activa Deelnemingen in overige verbonden partijen Omschrijving Trianel Gaskraftwerk Hamm-Uentrop GmbH, Aachen BioEnergie Twente B.V. Totaal Deelnemingspercentage 3,67% 100% Aandeel vermogen kapitaal Aandeel in overig vermogen Stand 1 januari Aandeel in resultaat Gedeclareerd dividend/uitgekeerd aandeel in de winst Kapitaalstortingen Verkoop deelneming Stand 31 december

23 Overige langlopende vorderingen Latente belastingvordering per 1 januari Af: vrijval latentie Latente belastingvordering per 31 december De latente belastingvordering (vennootschapsbelasting) is gevormd voor de verschillen tussen fiscale en commerciële waardering van distributienetwerken. Overlopend actief Stand per 1 januari Af: vrijval lopend boekjaar Stand per 31 december Effecten aantal waarde N.V. KEMA te Arnhem ,00-29 EDSN B.V. te Arnhem , De effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Overige leningen Lening aan EDSN B.V. te Arnhem Lening aan mijnaansluiting.nl Totaal financiële vaste activa Voorraden Grond- en hulpstoffen Voorziening incourant Totaal voorraden

24 Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Handelsdebiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen: Nog te factureren aan debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Deze middelen staan vrij ter beschikking. Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit gewone aandelen, elk met een nominale waarde van 1.000,--. Maatschappelijk kapitaal, aandelen Af: Nog niet uitgegeven aandelen Geplaatst en gestort kapitaal Overige reserves Het verloop van de reserves was als volgt: Stand per 1 januari Mutaties boekjaar: Bij: Netto resultaat voorgaand boekjaar Totaal overige reserves Stand per 31 december

25 Voorzieningen Personeelsbeloning Voorziening jubileumuitkering Overeenkomstig Richtlijn 271 (personeelsbeloningen) voor de jaarverslaggeving van de raad voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen is een voorziening opgenomen voor de in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen aan de medewerkers. De dotatie aan deze voorziening is als last in de winst- en verliesrekening verwerkt Verwacht wordt dat 34 duizend binnen één jaar zal worden afgewikkeld. Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december Voorziening Wachtgeldregeling Er is een voorziening gevormd voor mogelijke verplichtingen op grond van het wachtgeldreglement en/of (toekomstige) sociale wetten. Saldo per 1 januari - Dotaties Onttrekkingen - - Saldo per 31 december 34 - Overige voorzieningen Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo per 31 december Het bedrag zal binnen vijf jaar worden afgewikkeld. Totaal voorzieningen De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter. 25

26 Langlopende schulden Onderhandse leningen De onderhandse leningen kunnen worden onderverdeeld in: Gedeelte van de leningen met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Bedrag leningen met een resterende looptijd van 5 jaar en minder Totaal van de onderhandse leningen Af: Aflossingsverplichtingen op de onderhandse leningen voor volgend boekjaar, opgenomen onder schulden op korte termijn Het gemiddelde rentepercentage over 2014 bedroeg 4,25% (2013: 4,28%) Groepsmaatschappijen Gedeelte van de leningen met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Bedrag leningen met een resterende looptijd van 5 jaar en minder Totaal van de onderhandse leningen Af: Aflossingsverplichtingen op de onderhandse leningen voor volgend boekjaar, opgenomen onder schulden op korte termijn Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden Kortlopend deel Onderhandse geldleningen Kortlopend deel Leningen groepsmaatschappijen Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenpremies - 96 Groepsmaatschappijen Overlopende passiva Schulden aan kredietinstellingen

27 Toelichting op de winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro s) Netto omzet - Aardgas transport- en aansluitdienst meetdienst Elektriciteit transport- en aansluitdienst meetdienst Geactiveerde eigen loonkosten De geactiveerde eigen loonkosten betreffen uren van eigen personeel die zijn besteed aan werkzaamheden ten behoeve van investeringsprojecten Opbrengst werken voor derden - Gasdistributie Elektriciteitsdistributie Interne opbrengsten De opbrengst werken voor derden bevat onder meer aansluitbijdragen, schades, fraude en vergoedingen voor af- en heraansluiting. Overige bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten De overige opbrengsten is het resultaat van de verkoop en inkoop van energie Kostprijs omzet - Elektriciteit transport Kosten uitbesteed werk en materiaalkosten Materiaalkosten Werkzaamheden en diensten van derden

28 Personeelskosten Salarissen Wettelijke en vrijwillige sociale lasten Interne bedrijfsregelingen Pensioenlasten Afschrijvingen De specificatie van de afschrijvingen is als volgt: Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Doorbelaste afschrijvingskosten De afschrijvingen zijn berekend op basis van de historische kostprijs. Overige bedrijfskosten Uitzendkrachten Onderhoudscontracten 7 13 Oninbare vorderingen Kosten Cross Border Lease 45 Communicatie Kosten nutsinstellingen en toezicht 230 Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten Facilitaire Diensten B.V Uitkomst van de financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten onderhandse en converteerbare leningen Overige rentelasten

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Cogas Infra en Beheer B.V.

Cogas Infra en Beheer B.V. Cogas Infra en Beheer B.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Financiële ratio s (Besluit financieel beheer netbeheerder) 5 Verslag van de directie 6 Jaarrekening 2013 14 Bijlage: Gesegmenteerde

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013 24 juli 2013 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2015. 29 juli 2015

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2015. 29 juli 2015 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2015 29 juli 2015 Alliander Halfjaar bericht 2015 Disclaimer 2 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. ecn.nl

Jaarstukken 2013. ecn.nl Jaarstukken 2013 ecn.nl 1 Directieverslag Algemeen De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) omvat de jaarrekening van ECN en de jaarrekening van de groepsmaatschappijen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden Jaarverslag 2008 dagelijks verbonden dagelijks verbonden naamsverandering 2008 Op 1 juli 2008 verkreeg Continuon de economische eigendom van de netwerken en werd een aantal onderdelen van voormalige service

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Directieverslag. Op 1 november 2011 is door het Gerechtshof Amsterdam een

Directieverslag. Op 1 november 2011 is door het Gerechtshof Amsterdam een 2011 Jaarstukken 1 Directieverslag Algemeen ECN, een privaatrechtelijke instelling, is een instituut dat door zijn kennisaanbod op het gebied van (duurzame) energie een unieke plaats inneemt in Europa.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ecn.nl

Jaarstukken 2014. ecn.nl Jaarstukken 2014 ecn.nl 1 Directieverslag 2 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) omvat de jaarrekening van ECN en de jaarrekening van de groepsmaatschappijen:

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN 2011 INHOUD Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten 2011 7 11 Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Op de cover: Karin Elenbaas met Tim

Op de cover: Karin Elenbaas met Tim Jaarverslag 2013 Op de cover: Karin Elenbaas met Tim EPZ moet op de kleintjes letten. Dat is dan ook het thema van dit jaarverslag. Wij vroegen een aantal van onze medewerk(st)ers om met hun kleintjes

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Werkmaatschappijen. Financiële kengetallen. Geconsolideerde balans. verliesrekening. Geconsolideerde kasstroomoverzicht. Algemene toelichting

Werkmaatschappijen. Financiële kengetallen. Geconsolideerde balans. verliesrekening. Geconsolideerde kasstroomoverzicht. Algemene toelichting Jaarverslag 214 INHOUD 2 Voorwoord 3 Werkmaatschappijen 15 Toelichting op de geconsolideerde winsten verliesrekening 31 De crisis voorbij(?) 4 Financiële kengetallen 17 Vennootschappelijke balans 32 Algemeen

Nadere informatie