Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD"

Transcriptie

1 Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014

2

3 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels Verbeelding Separaat bijgevoegd: Akoestisch onderzoek 28 oktober 2014 Projectnummer

4

5 O v e r z i c h t s k a a r t G e m e e n t e S l o c h t e r e n, b r o n : T o p o g r a f i s c h e D i e n s t

6

7 T o e l i c h t i n g toe

8

9 I n h o u d s o p g a v e 1 I n l e i d i n g 9 2 B e l e i d Provincie Gemeente 14 3 P l a n b e s c h r i j v i n g Stedenbouwkundige opzet Juridisch kader en vormgeving 24 4 T o e t s a a n w e t - e n r e g e l g e v i n g Wet geluidhinder MER Wet milieubeheer Externe veiligheid Bodem Bodemkwaliteit Grondverzet Bodemtoets Plangebied Luchtkwaliteit Ecologie Archeologie Water 36 5 E c o n o m i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d 39 6 M a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d toe

10

11 1 I n l e i d i n g In het gebied tussen Harkstede, Slochteren en de stad Groningen verrijst 'Meerstad' (zie navolgende afbeelding). Hiermee wordt door de gemeenten Groningen en Slochteren ingespeeld op de regionale behoefte voor wonen, werken en recreëren. Het hart van de plannen voor Meerstad wordt gevormd door het Woldmeer. Voor de ontwikkeling van Meerstad is het Masterplan Meerstad Groningen opgesteld (september 2005). Dit plan geeft in hoofdlijnen aan wat waar komt. De concrete uitwerking vindt plaats in bestemmingsplannen. Het Masterplan voorziet in de ontwikkeling van een gebied dat overeenkomt met het huidige oppervlak van de stad Groningen. De bestaande (boerderij)bebouwing en de oude linten van de dorpen Engelbert, Middelbert en Harkstede zijn grotendeels ingepast binnen het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied. Volgens het Masterplan zal twee derde van Meerstad uit water en natuur bestaan en een derde uit bebouwing. Vanwege de lange looptijd van 25 jaar of meer wordt de planvorming flexibel benaderd. De ontwikkelstrategie wordt van tijd tot tijd bijgesteld, laatstelijk eind In de ontwikkelstrategie van december 2011 is het verwachte aantal woningen naar beneden bijgesteld naar circa Het Masterplan blijft basisprincipe voor de inrichting van het gebied. MEERSTAD M e e r s t a d : l i g g i n g e n b e g r e n z i n g vlek 17, 18 en oktober

12 BESTEMMINGSPLAN MEER- STAD-MIDDEN In 2007 is het eerste bestemmingsplan vastgesteld; het bestemmingsplan Meerstad-Midden. Dit plan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van het Slochterdiep, globaal genomen tussen de Borgweg en de Hoofdweg, de bebouwde kom van Harkstede en het natuurgebied Rijpma. Ook de NAM-locatie 'Eemskanaal' hoort hierbij, evenals de hoofdontsluitingen voor Meerstad op de A7 en het Euvelgunnetracé. In het bestemmingsplan Meerstad-Midden zijn enkele uit te werken bestemmingen opgenomen. Deze bestemmingen kunnen worden uitgewerkt in uitwerkingsplannen. Voor een gedeelte van de bestemming Woongebied (uit te werken) is onderhavig uitwerkingsplan opgesteld. Het gaat om een gebied waarvoor in 2007/2008 en gedeeltelijk in 2009 vrijstellingsprocedures zijn gevoerd om te kunnen beginnen met het bouwrijp maken 1 en de aanleg van Meeroevers 2. Deze uitwerking sluit op hoofdlijnen aan bij de vrijstellingsregels, maar detailleert deze aan de hand van een beeldkwaliteitsplan. De navolgende afbeelding geeft de relatie tussen het bestemmingsplan en het plangebied weer. H e t p l a n g e b i e d a l s o n d e r d e e l v a n h e t b e s t e m m i n g s p l a n M e e r s t a d - M i d d e n Onderhavig uitwerkingsplan volgt de juridisch-planologische regeling voor de eerdere fasen van Meeroevers op: - het bestemmingsplan Meerstad-Midden; - het bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2011; 1 Ruimtelijke onderbouwing Meerstad, Deelplan 1 (bouwrijp maken). BügelHajema Adviseurs, 15 april Ruimtelijke onderbouwing Meerstad, Meeroevers - fase 1. BügelHajema Adviseurs, 12 maart vlek 17, 18 en oktober 2014

13 - uitwerkingsplan Meeroevers I (op 28 december 2010 in werking getreden); - uitwerkingsplan Meeroevers II/a (op 6 december 2011 in werking getreden); - een uitwerkingsplan voor een tijdelijke school in Meeroevers (in werking getreden 13 maart 2012); - een uitwerkingsplan voor de Hoofdweg 189 (in werking getreden 26 oktober 2012); - uitwerkingsplan Meeroevers I, correctie verbeelding waterwoningen (in werking getreden 15 maart 2013); - uitwerkingsplan Meeroevers II/b vlek 14 (in werking getreden 15 maart 2013); - uitwerkingsplan Meeroevers II/b, vlek 15 en 16 (in werking op 19 december 2013); - uitwerkingsplan Meeroevers II/b, vlek 16b (in werking op 20 maart 2014). Het plangebied maakt deel uit van het gebied tussen het Grunostrand en 'Klein Harkstede', aan de noordoostzijde van de Hoofdweg. Op de afbeelding hiervoor zijn de globale ligging en begrenzing aangegeven. Het plangebied ligt ten noorden van de Oude Merenweg en sluit aan bij de andere uitwerkingsplannen voor woongebieden voor Meeroevers (zie ook paragraaf 3.1). Het vigerend planologisch regime voor het plangebied is, zoals aangegeven, het bestemmingsplan Meerstad-Midden (en de partiële herziening daarvan d.d. 27 oktober 2011). Dit plan is op 20 december 2007 vastgesteld, op 31 juli 2008 (gedeeltelijk) goedgekeurd en zes weken later in werking getreden. Op 23 juni 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over dit bestemmingsplan. Het plan is daarmee in hoofdzaak onherroepelijk geworden. 3 PLANGEBIED In het volgende hoofdstuk is het ruimtelijk beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau beschreven. In hoofdstuk 3, de planbeschrijving, is vervolgens ingegaan op de toekomstige inrichting van het plangebied en de wijze waarop dat juridisch is geregeld. Hoofdstuk 4 is gewijd aan milieuhygiënische aspecten. In de laatste twee hoofdstukken komen de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod. LEESWIJZER 3 Er is goedkeuring onthouden aan punten die geen betrekking hebben op het uitwerkingsgebied. vlek 17, 18 en oktober

14

15 2.1 2 B e l e i d P r o v i n c i e Het Provinciaal Omgevingsplan (17 juni 2009) bevat het richtinggevend ruimtelijk beleid voor de provincie Groningen. 4 Hoofddoelstelling van dit Omgevingsplan is duurzame ontwikkeling - voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien. Dit is uitgewerkt in drie centrale uitgangspunten: - werken aan een duurzame leefomgeving; - eigen karakter handhaven en versterken; - sterke steden en een vitaal platteland. Onderhavig plangebied is op de overzichtskaart van het Omgevingsplan aangeduid als 'Gebiedsontwikkeling Meerstad'. De provincie typeert Meerstad als een complex en grootschalig project van bovenregionale betekenis, waar met de bouw van woningen een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de gewenste concentratie van de woningbouw in de stad Groningen. 5 Daarnaast is aangegeven dat Meerstad de ontwikkeling van natuur en recreatie binnen het deelgebied 'Midden-Groningen' kan bevorderen. In het Omgevingsplan is Meerstad ook aangewezen als zoeklocatie voor noodberging bij wateroverlast. Het watersysteem van Meerstad zal zodanig worden vormgegeven dat het geschikt is als noodwaterberging. Ook wordt bij de inrichting van het gebied en het bouwen van woningen rekening gehouden met hoge waterstanden. Tijdens de planperiode zal echter nog geen daadwerkelijke noodwaterberging plaatsvinden, omdat het watersysteem en de waterkwaliteit zich eerst moeten stabiliseren. Medio 2008 heeft de provincie het bestemmingsplan Meerstad-Midden goedgekeurd (zie inleiding). Op dat moment was het Omgevingsplan nog niet van kracht. Bij het vaststellen van het Omgevingsplan is rekening gehouden met de ontwikkeling van Meerstad. Er mag daarom van worden uitgegaan dat met dit uitwerkingsplan aan de centrale uitgangspunten van het provinciaal beleid wordt voldaan. 4 Het Provinciaal Omgevingsplan wordt op dit moment vernieuwd, maar is nog niet vastgesteld. 5 Inmiddels is de woningbouwopgave gereduceerd tot woningen. vlek 17, 18 en oktober

16 In de regio Groningen-Assen vindt op basis van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 periodiek afstemming plaats tussen provincies en gemeenten over onder meer de woningbouw in de regio. Deze woningbouwafspraken worden neergelegd in planningslijsten. De woningbouw in Meerstad, en dus de woningbouw ook in deze uitwerking, is opgenomen in de vastgestelde planningslijsten als onderdeel van de nieuwbouwruimte voor de gemeente Groningen. 2.2 G e m e e n t e BESTEMMINGSPLAN MEERSTAD-MIDDEN Het gemeentelijk beleidskader voor het plangebied is verwoord in het bestemmingsplan Meerstad-Midden (zie inleiding). Op dit punt wordt dan ook volstaan met een verwijzing naar de toelichting van dit plan (hoofdstuk 3 en 4). Het plangebied valt binnen het gebied dat in het bestemmingsplan Meerstad- Midden is aangeduid als deelgebied 2 en deelgebied 3. Voor deze deelgebieden zijn enkele bindende marges voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen aangegeven. Zo zijn per functie minimale en/of maximale oppervlaktepercentages aangegeven. Voor het aantal te bouwen woningen, de woningdichtheid en de bebouwingskarakteristieken zijn aantallen, dan wel hoogtes voorgeschreven. Doeleinden Deelgebied 2 Deelgebied 3 Wonen en woon-werkcombinaties 60-77% 40-60% Bedrijfsdoeleinden T T Horeca en detailhandel T T Natuurdoeleinden T T Wijkgroenvoorzieningen 5-20% 10-25% Water 20-50% 15-50% Recreatieve doeleinden en sportdoeleinden max. 17% max.20% De op de kaart aangeduide buurt- en wijkontsluitingen max. 5% max.5% Niet met name genoemde en met (T) gemarkeerde doeleinden tezamen max. 17% max.35% Aantal woningen Woningdichtheid De marges in deze tabel gelden voor het gehele deelgebied. Aangezien dit uitwerkingsplan betrekking heeft op een gedeelte van deelgebieden 2 en 3 (een ander deel is opgenomen in uitwerkingsplannen voor andere fasen), kan het dus zijn dat individuele percentages afwijken. Overigens komen bedrijfsdoeleinden, horeca, detailhandel, sport en recreatie niet in dit uitwerkingsplan voor. Bureau Meerstad monitort bij het opstellen van elk ruimtelijk (deel)plan, de percentages. Zo wordt gewaarborgd dat elk deelgebied uiteindelijk aan alle uitwerkingsregels voldoet. Voor de functies die in dit uitwerkingsplan zijn opgenomen en de bijbehorende oppervlaktes wordt verwezen naar de bijlagen. 14 vlek 17, 18 en oktober 2014

17 Daarin is ook een cumulatieve tabel opgenomen waarin de functies in dit uitwerkingsplan en eerdere uitwerkingsplannen in Meeroevers samen zijn berekend. In 2010 heeft de gemeente Slochteren een nieuwe Welstandsnota opgesteld. Deze nota is niet van toepassing op grote delen van Meerstad. Daarvoor geldt nog steeds de Welstandsnota Slochteren uit Het plangebied valt onder beide nota s, met dien verstande dat de gronden in het plangebied successievelijk vallen onder de ene of de andere nota. Deze nota s gaan uit van een gebiedsgewijze opzet waarbij de welstandscriteria zijn afgestemd op de aard van het desbetreffende gebied. De welstandsnota voorziet niet in welstandcriteria voor nog te ontwikkelen gebieden. Daarin kan alsnog worden voorzien door voor deze gebieden een aanvulling op de welstandsnota vast te stellen. Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 is zo'n ontwikkelingslocatie waarvoor het wenselijk is de welstandsnota aan te vullen. Inmiddels is het Beeldkwaliteitsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 opgesteld (11 augustus 2014). Dit beeldkwaliteitsplan en voorliggend uitwerkingsplan zijn op elkaar afgestemd. In het beeldkwaliteitsplan zijn op basis van het stedenbouwkundig ontwerp zogenaamde gebiedsgerichte welstandscriteria ten behoeve van de welstandstoetsing opgenomen. Het volgende hoofdstuk volgt in hoofdlijnen de opzet van dit beeldkwaliteitsplan en gaat daarbij ook in op het stedenbouwkundig ontwerp. WELSTANDSNOTA SLOCHTEREN vlek 17, 18 en oktober

18

19 3.1 3 P l a n b e s c h r i j v i n g S t e d e n b o u w k u n d i g e o p z e t Meeroevers is het eerste gebied dat in het kader van Meerstad wordt ontwikkeld. Er waren goede redenen juist met dit gebied te beginnen. Met Meeroevers kon het beoogde imago van Meerstad direct goed worden neergezet; uiteenlopende woonmilieus die (in)direct aan het water zijn gelegen, op korte afstand van de stad Groningen. Daarnaast kon de ambitie om tegelijkertijd met de eerste woningen voorzieningen te ontwikkelen hier gestalte krijgen. Uit onderzoek onder potentiële Meerstadbewoners is gebleken dat naast het wonen aan het water, een grote voorkeur bestaat voor een dorps en natuurlijk woonmilieu. Dit woonmilieu kan bij uitstek in het plangebied worden gecreeerd, waar diverse combinaties tussen wonen, groen en lichte (aan huis gebonden) bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn. Ook dit maakt dat Meeroevers een goed vertrekpunt vormt voor de ontwikkeling van Meerstad. S t e d e n b o u w k u n d i g e h o o f d o p z e t M e e r o e v e r s D e e l g e b i e d e n M e e r o e v e r s De hoofdstructuur van Meeroevers bestaat uit de volgende deelgebieden: - De Hoofdweg, het bestaande bebouwingslint waar Meeroevers aan wordt opgehangen. vlek 17, 18 en oktober

20 - De Groene radialen die de ruimtelijke verbinding vormen tussen de Hoofdweg en het Woldmeer. - Het Oeverpad, dat samen met het bijbehorende Waterfront, de ruggengraat van Meeroevers vormt. - De Meeroeverslaan, de hoofdontsluitingsweg van Meeroevers. - De Kwelvaart, van belang voor de waterhuishouding en als ecologische verbinding tussen de Groene Radialen. - Langs de erven, een intieme woonstraat tussen de Hoofdweg en de Kwelvaart. L a n d s c h a p p e l i j k e d r a g e r s De Hoofdweg is een bestaand landschappelijk lint met een afwisseling van erven, weilanden en beboste kavels. De Hoofdweg vormt de landschappelijke drager van Meeroevers. Het Woldmeer, de blauwe kern van Meerstad, wordt als nieuwe landschappelijke drager aan het landschap toegevoegd. Op basis van het bestemmingsplan Meerstad-Midden wordt tussen de dragers Hoofdweg en Woldmeer het deelgebied Meeroevers gefaseerd ontwikkeld. In het navolgende wordt eerst op de (nieuwe) bebouwing langs de Hoofdweg ingegaan. Ter plekke van het deelgebied Meeroevers kenmerkt het bebouwingslint van de Hoofdweg zich door een grote afwisseling in open en gesloten percelen. Kleine vrijstaande woningen staan over het algemeen vlak aan de weg. Samen met de dichte erfbeplanting vormen deze kavels kleine, gesloten, groene kamers. Het contrast tussen deze kavels en de naastgelegen open weiden, waarbij soms boerderijen een eind van de Hoofdweg af staan, is bijzonder groot. Kleine gesloten groene kamers worden langs de Hoofdweg dus afgewisseld met grote, open, groene kamers en vergezichten over de weilanden. 18 vlek 17, 18 en oktober 2014

21 O n t w i k k e l i n g b e b o u w i n g s l i n t l a n g s d e H o o f d w e g In de planontwikkeling voor Meeroevers wordt de ruimtelijke kwaliteit van deze afwisseling onderkend en gerespecteerd en waar nodig versterkt. Nieuwe bebouwing en groen voegen zich naar het bestaande op twee manieren: 1. Grote afwisseling tussen gesloten groene kamers, open groene kamers en doorzichten In de planontwikkeling voor Meeroevers worden de huidige contrasten versterkt. Nieuwe bomen en struikhagen zullen de verschillende landschappelijke kamers duidelijker definiëren. Doorzichten naar het achtergelegen Woldmeer worden begeleid door boomrijen en wegen en paden. 2. Verspreid staande solitaire bebouwing van verschillende korrelgrootte De differentie aan korrelgrootte en rooilijnen van de bestaande bebouwing wordt gehandhaafd en versterkt door op enkele plaatsen nieuwe solitaire bebouwing toe te voegen aan het lint. vlek 17, 18 en oktober

22 Respecteren betekent het handhaven van de bestaande, verspreid staande, solitaire bebouwing en de bestaande afwisseling tussen open en gesloten groene ruimten. Versterken van deze variatie betekent voornamelijk het toevoegen van groenstructuren die de open, groene ruimten duidelijker definiëren. Op enkele plaatsen kan nieuwe bebouwing worden toegevoegd. Deze moet solitair zijn met voldoende variatie in voorgevelrooilijnen en korrelgrootte. F a s e r i n g M e e r o e v e r s Meeroevers wordt gefaseerd ontwikkeld (zie navolgend kaartje). Ten zuiden van onderhavig uitwerkingsgebied worden Meeroevers II en IV aangelegd. In Meeroevers IV ligt een (tijdelijke) basisschool. 20 vlek 17, 18 en oktober 2014

23 S t e d e n b o u w k u n d i g o n t w e r p M e e r o e v e r s I I I Het stedenbouwkundig ontwerp voor het plangebied is hierna weergegeven. Dit ontwerp is overgenomen uit het Beeldkwaliteitplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 (11 augustus 2014). S t e d e n b o u w k u n d i g o n t w e r p ( v e r k a v e l i n g i n d i c a t i e f ) Het plangebied bestaat uit vier deelgebieden. Deze zijn weergegeven op het kaartje hierna. Per deelgebied is hierna een korte toelichting gegeven. Voor de verdere detaillering qua kavelinrichting, vormgeving en materialisatie wordt verwezen naar het beeldkwaliteitsplan. Daar zijn ook sfeerbeelden opgenomen. vlek 17, 18 en oktober

24 D e e l g e b i e d e n V l e k 1 7, S m i e n t e n e i l a n d De kavels op het noordelijke eiland variëren in oppervlak van circa 400 m² tot m². Alle tuinen grenzen aan het water. De woningen zijn overwegend vrijstaand, maar enkele twee-aaneen-gebouwde woningen zijn ook mogelijk. Om de eilanden een zo natuurlijk mogelijk aanzien te geven, zijn de eilanden ingepakt in brede rietkragen. De diervriendelijke rietkragen vormen een belangrijke leefomgeving voor flora en fauna en zorgen ervoor dat slibdeeltjes in het Woldmeer bezinken. Dit laatste is zeer belangrijk voor de waterkwaliteit van het meer. Om de natuurlijke uitstraling van de eilanden te garanderen, wordt voor de bebouwing ingezet op rieten daken. Daken zijn sterk beeldbepalend, omdat ze vanwege hun grootte en hoogte dominant zijn in het beeld vanaf het water. Rieten kappen gaan vanwege de kleur en het materiaal op in rietkragen. Per woning dienen minimaal twee opstelplaatsen voor auto s gerealiseerd te worden (garage niet meegerekend). Voor de kavels op de koppen van de eilanden geldt dat er geen opstelplaatsen gerealiseerd mogen worden in het verlengde van de as van de woonstraat. Alle kavels op het Smienteneiland hebben een tuin die direct aan het water grenst. Alle kavels krijgen een steiger door het riet van maximaal 1 m breed. V l e k 1 8, W a t e r f r o n t k a v e l s Het Waterfront ligt langs de oever van het Woldmeer. Voor de Waterfrontbebouwing loopt het Oeverpad, een autovrije wandel- en fietsverbinding van- en naar de school in Meeroevers IV. Het Waterfront vormt samen met het Oeverpad de ruggengraat van heel Meeroevers. Het is hét samenbindende element tussen Meeroevers I, II, III en IV. Het Oeverpad zal uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van een fiets-/wandelpad dat rondom het hele Woldmeer gaat lopen. 22 vlek 17, 18 en oktober 2014

25 Het Waterfront krijgt een bebouwing met een losse, dorpse opzet. Gestreefd wordt naar een maximale afwisseling in korrelgrootte. Dit betekent dat langere rijtjes van maximaal zes woningen worden afgewisseld met kortere rijtjes en twee-aaneen-gebouwde woningen. Het Waterfront krijgt een dorpse, groene uitstraling. Dorps doordat de bebouwing relatief laag is en geen aaneengesloten bebouwingswand vormt. Groen omdat er niet alleen voor en achter de Waterfrontbebouwing, maar ook tussen de bebouwing groen te zien is. De ruimten tussen de woningen worden gevormd door de dwarsstraatjes en paadjes die verbindingen vormen tussen het Penningkruid en het Oeverpad. De aangrenzende zijtuinen worden altijd door middel van hagen afgescheiden van paden. De ruimten tussen de woningen zullen ook gevormd gaan worden door het toepassen van brede en smalle zijtuinen. Per woning dienen gemiddeld twee opstelplaatsen voor auto s gerealiseerd te worden (garage niet meegerekend) op de eigen kavel of op het binnenterrein aan de achterkant van de woningen. Bij kavels met opstelplaatsen op eigen terrein wordt een berging op de kopse kant van of naast de opstelplaatsen gesitueerd. V l e k 1 8, P e n n i n g k r u i d e n O u d e M e r e n w e g De woningen aan het Penningkruid krijgen een brede groenstrook als woonkwaliteit. Enkele woningen zijn ook gesitueerd langs de Kwelvaart. De bebouwing zal bestaan uit rijwoningen, twee-aaneen-gebouwde woningen en vrijstaande woningen. De voortuinen van deze woningen grenzen aan het brede groene Penningkruid. Aan de zuidzijde van vlek 18 grenzen kavels aan de Oude Merenweg, een van de vier groene radialen in Meeroevers. Hier gelden dezelfde regels als voor de kavels aan het Penningkruid. De voortuinen van de kavels worden voorzien van een groene haag. De hagen dragen bij aan het groene karakter van Meerstad. Om deze reden zijn de erfafscheidingen tussen de kavels bij voorkeur ook groen. Per vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen moeten twee opstelplaatsen op het eigen terrein worden gerealiseerd (garage niet meegerekend), met toegang vanaf in beginsel het Penningkruid. Per rijwoning dienen gemiddeld twee opstelplaatsen voor auto s gerealiseerd te worden aan de achterkant van de woningen (garage niet meegerekend), op de eigen kavel of op het binnenterrein (dient nader gedetailleerd te worden in het ontwerp van desbetreffende ontwikkelende partij). Bij kavels met opstelplaatsen op eigen terrein wordt bij voorkeur een berging op de kopse kant van of naast de opstelplaatsen gesitueerd. De kavels zijn breed genoeg om de auto s naast of achter de woning te kunnen parkeren. V l e k 1 9, V e d e r k r u i d e n O u d e M e r e n w e g vlek 17, 18 en oktober

26 Het Vederkruid heeft een intiem karakter. Door het slingerende verloop van de weg, het smalle profiel en de hoge hagen die de route begeleiden, wordt het zicht sterk begrensd en zorgt elke bocht voor een verrassing. Op deze manier ontstaat hier een intieme, geborgen woonsfeer. De woningen aan het Vederkruid zijn gesitueerd tussen het eeuwenoude bebouwingslint aan de Hoofdweg en de Kwelvaart. De locatie ligt daarmee op de grens van twee werelden; die van het oude lint en die van het nieuwe woongebied van Meeroevers. De kavels aan het Vederkruid grenzen met de achterzijde aan de groene buffer langs de Hoofdweg en de Duurswoldlaan, of grenzen met de achterzijde aan de achterliggende kavel. Dit zorgt voor een setting met een landelijk groen karakter. De hagen die het Vederkruid begeleiden zorgen voor een heldere groenstructuur. Aan de zuidzijde van vlek 19 grenzen kavels aan de Oude Merenweg, een van de vier groene radialen in Meeroevers. In vlek 19 komen twee-aaneengebouwde woningen en vrijstaande beide voor. Het is niet toegestaan meer dan vier eenheden (vier vrijstaande woningen of vier twee-aaneengebouwde woningen) met gelijke architectonische uitstraling naast elkaar te bouwen. Alle kavels worden in beginsel via inritten ontsloten vanaf het Vederkruid. De voortuinen van de kavels worden voorzien van een groene haag. Per woning moeten minimaal twee opstelplaatsen voor auto s op de eigen kavel worden gerealiseerd. Garages worden niet meegerekend als opstelplek. D u u r z a a m h e i d De woningen in het plangebied worden uitgerust met een individuele warmtepomp. De woningen krijgen geen gasaansluiting. Dit betekent dat voor verwarming en dergelijke alternatieve energiebronnen moeten worden aangesproken. Alle woningen zijn voldoende op de zon gericht om gebruik te kunnen maken van passieve en actieve zonne-energie. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt van Meeroevers is de dooradering van de natuur op verschillende schaalniveaus. Het gaat hierbij om het creëren van goede leefomstandigheden en verbindingen voor planten en dieren, maar ook om het beleefbaar maken van de natuur voor de bewoners, van natuur rond het huis tot grote aaneengesloten natuurgebieden. In en om de woning zijn veel mogelijkheden om goede leefomstandigheden voor planten en dieren te creëren. Daarbij valt te denken aan gevelbeplanting, nestkasten en vogelhuisjes, kruidentuintjes, begroeide schuurtjes en gevelstenen met nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen. 3.2 J u r i d i s c h k a d e r e n v o r m g e v i n g BEELDKWALITEITSPLAN Het beeldkwaliteitsplan (zie vorige paragraaf) geeft een volledige visie op de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit in het plangebied, alsmede van de 24 vlek 17, 18 en oktober 2014

27 eisen die in de toekomst worden gesteld aan het welstandstoezicht. Voor zover het beeldkwaliteitsplan betrekking heeft op een goede ruimtelijke ordening is dit vertaald in dit uitwerkingsplan. Harde normen uit het beeldkwaliteitsplan (zoals bouwhoogten en goothoogten of de plaats van bepaalde gebouwen) zijn als bouwregels opgenomen. Als de norm afhankelijk is van de toekomstige situering of om nadere afweging vraagt, kan deze via een nadere eisenregeling of via het binnenplans afwijken met een omgevingsvergunning 6 worden afgewogen. Dit plan is, zoals aangegeven, de negende uitwerking van een deel van deelgebied 3 van het bestemmingsplan Meerstad-Midden (moederplan). De uitwerking geldt voor de bestemming Woongebied (uit te werken) die in artikel 4 van het bestemmingsplan Meerstad-Midden (het moederplan) is opgenomen. De juridische opzet van dit plan vertoont veel gelijkenis met het uitwerkingsplan voor de eerdere fasen van Meeroevers. Dat is logisch omdat de stedenbouwkundige opzet en het beeldkwaliteitsplan voortborduren op de eerdere fasen van Meeroevers. JURIDISCHE OPZET Het bestemmingsplan Meerstad-Midden is voor de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 1 juli 2008), ter visie gelegd (en vastgesteld). Dat betekent dat dit plan volgens de oude eisen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) tot stand is gekomen. Dit uitwerkingsplan komt onder de nieuwe Wro tot stand. Dit heeft gevolgen voor de terminologie en de procedures. Zo wordt in het moederplan bijvoorbeeld gesproken over artikel 11 WRO. Dit is in de Wro van 1 juli 2008 vervangen door artikel 3.6 Wro. Ook zijn diverse termen als vrijstelling en voorschriften in de Wro vervangen door respectievelijk ontheffing en regels. Tot 1 juli 2009 gold de oude WRO nog steeds voor uitwerkings- en wijzigingsplannen 7, maar na deze datum zijn de eisen van de nieuwe Wro van toepassing. Dit geldt niet voor de nieuwe standaardiserings- en digitaliseringseisen die sinds 1 januari 2010 van kracht zijn geworden (zie artikel van het Besluit ruimtelijke ordening). Er is wel geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe standaard, maar dat lukt niet volledig doordat de betreffende dubbelbestemmingen niet bestaan in de nieuwe standaard. GEWIJZIGDE WRO Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. De Wabo heeft ook weer een nieuwe terminologie geïntroduceerd. Deze is in dit plan opgenomen. In de Wabo staat de omgevingsvergunning centraal. In de omgevingsvergunning worden zeer veel toestemmingen uit het omgevingsrecht geïntegreerd, waaronder de voormalige bouwvergunning en afwijking van het bestemmingsplan (voorheen ontheffing en daarvoor vrijstelling genaamd), maar ook de kap- WABO 6 Artikel 2.11, sub c juncto 2.12 lid 1, sub a onder 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 7 Voor zover in dit plan over uitwerkingsplan wordt gesproken, wordt de combinatie uitwerking-/wijzigingsplan bedoeld. vlek 17, 18 en oktober

28 vergunning en sloopvergunning. Kort gezegd komt het er op neer dat nu met één procedure al die toestemmingen kunnen worden verkregen. De proceduretijd kan daarmee behoorlijk worden verkort. De inhoud van de toestemmingen en de voorwaarden die daarvoor golden veranderen echter niet. Het bestemmingsplan, in dit geval het uitwerkingsplan, is net als voorheen toetsingskader voor een te verlenen vergunning. ZELFSTANDIG LEESBAAR Dit uitwerkingsplan is zo opgesteld dat het zelfstandig leesbaar is. Dit betekent dat niet wordt verwezen naar de van toepassing zijnde voorschriften uit het moederplan, maar dat deze zijn overgenomen in de regels van dit plan. Het merendeel van de uitwerkingsregels heeft een vertaling gekregen in de verbeelding. Andere regels zijn wel uitgewerkt, maar zijn alleen indirect uit dit plan af te leiden, omdat zij betrekking hebben op een minimum- of maximumpercentage, op aantallen of op de uitvoering die na vaststelling zal plaatsvinden. Tot slot zijn er uitwerkingsregels die niet in dit deelgebied van toepassing zijn, omdat bepaalde functies niet in dit gebied voorkomen. Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met toekomstige uitwerkingen die nog moeten plaatsvinden, zodat ook in die plannen van uitwerking reële uitvoering kan worden gegeven aan de uitwerkingsregels van artikel 4 en volgende. De regels van het moederplan geven de vrijheid om binnen de deelgebieden verschillende uitwerkingen op te stellen. De Wro biedt bovendien de vrijheid om uitwerkingen bij te stellen of opnieuw vast te stellen bij gewijzigde inzichten. BESTEMMINGEN De bestemming Woongebied uit te werken uit het moederplan gaat uit van de hoofdfunctie wonen, maar geeft ook de mogelijkheid voor het bestemmen van allerlei andere functies binnen het plangebied. Dit uitwerkingsplan heeft hoofdzakelijk betrekking op de functie wonen en daaraan ondergeschikte bedrijvigheid, groenvoorzieningen, water en verkeer. Er zijn vier hoofdbestemmingen opgenomen: Groen, Verkeer, Water en Woongebied. Hierna wordt op elke bestemming afzonderlijk ingegaan. De bestemmingen zijn net als de definities van artikel 1 in alfabetische volgorde opgenomen. 26 vlek 17, 18 en oktober 2014

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie