Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD"

Transcriptie

1 Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014

2

3 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels Verbeelding Separaat bijgevoegd: Akoestisch onderzoek 28 oktober 2014 Projectnummer

4

5 O v e r z i c h t s k a a r t G e m e e n t e S l o c h t e r e n, b r o n : T o p o g r a f i s c h e D i e n s t

6

7 T o e l i c h t i n g toe

8

9 I n h o u d s o p g a v e 1 I n l e i d i n g 9 2 B e l e i d Provincie Gemeente 14 3 P l a n b e s c h r i j v i n g Stedenbouwkundige opzet Juridisch kader en vormgeving 24 4 T o e t s a a n w e t - e n r e g e l g e v i n g Wet geluidhinder MER Wet milieubeheer Externe veiligheid Bodem Bodemkwaliteit Grondverzet Bodemtoets Plangebied Luchtkwaliteit Ecologie Archeologie Water 36 5 E c o n o m i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d 39 6 M a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d toe

10

11 1 I n l e i d i n g In het gebied tussen Harkstede, Slochteren en de stad Groningen verrijst 'Meerstad' (zie navolgende afbeelding). Hiermee wordt door de gemeenten Groningen en Slochteren ingespeeld op de regionale behoefte voor wonen, werken en recreëren. Het hart van de plannen voor Meerstad wordt gevormd door het Woldmeer. Voor de ontwikkeling van Meerstad is het Masterplan Meerstad Groningen opgesteld (september 2005). Dit plan geeft in hoofdlijnen aan wat waar komt. De concrete uitwerking vindt plaats in bestemmingsplannen. Het Masterplan voorziet in de ontwikkeling van een gebied dat overeenkomt met het huidige oppervlak van de stad Groningen. De bestaande (boerderij)bebouwing en de oude linten van de dorpen Engelbert, Middelbert en Harkstede zijn grotendeels ingepast binnen het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied. Volgens het Masterplan zal twee derde van Meerstad uit water en natuur bestaan en een derde uit bebouwing. Vanwege de lange looptijd van 25 jaar of meer wordt de planvorming flexibel benaderd. De ontwikkelstrategie wordt van tijd tot tijd bijgesteld, laatstelijk eind In de ontwikkelstrategie van december 2011 is het verwachte aantal woningen naar beneden bijgesteld naar circa Het Masterplan blijft basisprincipe voor de inrichting van het gebied. MEERSTAD M e e r s t a d : l i g g i n g e n b e g r e n z i n g vlek 17, 18 en oktober

12 BESTEMMINGSPLAN MEER- STAD-MIDDEN In 2007 is het eerste bestemmingsplan vastgesteld; het bestemmingsplan Meerstad-Midden. Dit plan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van het Slochterdiep, globaal genomen tussen de Borgweg en de Hoofdweg, de bebouwde kom van Harkstede en het natuurgebied Rijpma. Ook de NAM-locatie 'Eemskanaal' hoort hierbij, evenals de hoofdontsluitingen voor Meerstad op de A7 en het Euvelgunnetracé. In het bestemmingsplan Meerstad-Midden zijn enkele uit te werken bestemmingen opgenomen. Deze bestemmingen kunnen worden uitgewerkt in uitwerkingsplannen. Voor een gedeelte van de bestemming Woongebied (uit te werken) is onderhavig uitwerkingsplan opgesteld. Het gaat om een gebied waarvoor in 2007/2008 en gedeeltelijk in 2009 vrijstellingsprocedures zijn gevoerd om te kunnen beginnen met het bouwrijp maken 1 en de aanleg van Meeroevers 2. Deze uitwerking sluit op hoofdlijnen aan bij de vrijstellingsregels, maar detailleert deze aan de hand van een beeldkwaliteitsplan. De navolgende afbeelding geeft de relatie tussen het bestemmingsplan en het plangebied weer. H e t p l a n g e b i e d a l s o n d e r d e e l v a n h e t b e s t e m m i n g s p l a n M e e r s t a d - M i d d e n Onderhavig uitwerkingsplan volgt de juridisch-planologische regeling voor de eerdere fasen van Meeroevers op: - het bestemmingsplan Meerstad-Midden; - het bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2011; 1 Ruimtelijke onderbouwing Meerstad, Deelplan 1 (bouwrijp maken). BügelHajema Adviseurs, 15 april Ruimtelijke onderbouwing Meerstad, Meeroevers - fase 1. BügelHajema Adviseurs, 12 maart vlek 17, 18 en oktober 2014

13 - uitwerkingsplan Meeroevers I (op 28 december 2010 in werking getreden); - uitwerkingsplan Meeroevers II/a (op 6 december 2011 in werking getreden); - een uitwerkingsplan voor een tijdelijke school in Meeroevers (in werking getreden 13 maart 2012); - een uitwerkingsplan voor de Hoofdweg 189 (in werking getreden 26 oktober 2012); - uitwerkingsplan Meeroevers I, correctie verbeelding waterwoningen (in werking getreden 15 maart 2013); - uitwerkingsplan Meeroevers II/b vlek 14 (in werking getreden 15 maart 2013); - uitwerkingsplan Meeroevers II/b, vlek 15 en 16 (in werking op 19 december 2013); - uitwerkingsplan Meeroevers II/b, vlek 16b (in werking op 20 maart 2014). Het plangebied maakt deel uit van het gebied tussen het Grunostrand en 'Klein Harkstede', aan de noordoostzijde van de Hoofdweg. Op de afbeelding hiervoor zijn de globale ligging en begrenzing aangegeven. Het plangebied ligt ten noorden van de Oude Merenweg en sluit aan bij de andere uitwerkingsplannen voor woongebieden voor Meeroevers (zie ook paragraaf 3.1). Het vigerend planologisch regime voor het plangebied is, zoals aangegeven, het bestemmingsplan Meerstad-Midden (en de partiële herziening daarvan d.d. 27 oktober 2011). Dit plan is op 20 december 2007 vastgesteld, op 31 juli 2008 (gedeeltelijk) goedgekeurd en zes weken later in werking getreden. Op 23 juni 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over dit bestemmingsplan. Het plan is daarmee in hoofdzaak onherroepelijk geworden. 3 PLANGEBIED In het volgende hoofdstuk is het ruimtelijk beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau beschreven. In hoofdstuk 3, de planbeschrijving, is vervolgens ingegaan op de toekomstige inrichting van het plangebied en de wijze waarop dat juridisch is geregeld. Hoofdstuk 4 is gewijd aan milieuhygiënische aspecten. In de laatste twee hoofdstukken komen de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod. LEESWIJZER 3 Er is goedkeuring onthouden aan punten die geen betrekking hebben op het uitwerkingsgebied. vlek 17, 18 en oktober

14

15 2.1 2 B e l e i d P r o v i n c i e Het Provinciaal Omgevingsplan (17 juni 2009) bevat het richtinggevend ruimtelijk beleid voor de provincie Groningen. 4 Hoofddoelstelling van dit Omgevingsplan is duurzame ontwikkeling - voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien. Dit is uitgewerkt in drie centrale uitgangspunten: - werken aan een duurzame leefomgeving; - eigen karakter handhaven en versterken; - sterke steden en een vitaal platteland. Onderhavig plangebied is op de overzichtskaart van het Omgevingsplan aangeduid als 'Gebiedsontwikkeling Meerstad'. De provincie typeert Meerstad als een complex en grootschalig project van bovenregionale betekenis, waar met de bouw van woningen een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de gewenste concentratie van de woningbouw in de stad Groningen. 5 Daarnaast is aangegeven dat Meerstad de ontwikkeling van natuur en recreatie binnen het deelgebied 'Midden-Groningen' kan bevorderen. In het Omgevingsplan is Meerstad ook aangewezen als zoeklocatie voor noodberging bij wateroverlast. Het watersysteem van Meerstad zal zodanig worden vormgegeven dat het geschikt is als noodwaterberging. Ook wordt bij de inrichting van het gebied en het bouwen van woningen rekening gehouden met hoge waterstanden. Tijdens de planperiode zal echter nog geen daadwerkelijke noodwaterberging plaatsvinden, omdat het watersysteem en de waterkwaliteit zich eerst moeten stabiliseren. Medio 2008 heeft de provincie het bestemmingsplan Meerstad-Midden goedgekeurd (zie inleiding). Op dat moment was het Omgevingsplan nog niet van kracht. Bij het vaststellen van het Omgevingsplan is rekening gehouden met de ontwikkeling van Meerstad. Er mag daarom van worden uitgegaan dat met dit uitwerkingsplan aan de centrale uitgangspunten van het provinciaal beleid wordt voldaan. 4 Het Provinciaal Omgevingsplan wordt op dit moment vernieuwd, maar is nog niet vastgesteld. 5 Inmiddels is de woningbouwopgave gereduceerd tot woningen. vlek 17, 18 en oktober

16 In de regio Groningen-Assen vindt op basis van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 periodiek afstemming plaats tussen provincies en gemeenten over onder meer de woningbouw in de regio. Deze woningbouwafspraken worden neergelegd in planningslijsten. De woningbouw in Meerstad, en dus de woningbouw ook in deze uitwerking, is opgenomen in de vastgestelde planningslijsten als onderdeel van de nieuwbouwruimte voor de gemeente Groningen. 2.2 G e m e e n t e BESTEMMINGSPLAN MEERSTAD-MIDDEN Het gemeentelijk beleidskader voor het plangebied is verwoord in het bestemmingsplan Meerstad-Midden (zie inleiding). Op dit punt wordt dan ook volstaan met een verwijzing naar de toelichting van dit plan (hoofdstuk 3 en 4). Het plangebied valt binnen het gebied dat in het bestemmingsplan Meerstad- Midden is aangeduid als deelgebied 2 en deelgebied 3. Voor deze deelgebieden zijn enkele bindende marges voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen aangegeven. Zo zijn per functie minimale en/of maximale oppervlaktepercentages aangegeven. Voor het aantal te bouwen woningen, de woningdichtheid en de bebouwingskarakteristieken zijn aantallen, dan wel hoogtes voorgeschreven. Doeleinden Deelgebied 2 Deelgebied 3 Wonen en woon-werkcombinaties 60-77% 40-60% Bedrijfsdoeleinden T T Horeca en detailhandel T T Natuurdoeleinden T T Wijkgroenvoorzieningen 5-20% 10-25% Water 20-50% 15-50% Recreatieve doeleinden en sportdoeleinden max. 17% max.20% De op de kaart aangeduide buurt- en wijkontsluitingen max. 5% max.5% Niet met name genoemde en met (T) gemarkeerde doeleinden tezamen max. 17% max.35% Aantal woningen Woningdichtheid De marges in deze tabel gelden voor het gehele deelgebied. Aangezien dit uitwerkingsplan betrekking heeft op een gedeelte van deelgebieden 2 en 3 (een ander deel is opgenomen in uitwerkingsplannen voor andere fasen), kan het dus zijn dat individuele percentages afwijken. Overigens komen bedrijfsdoeleinden, horeca, detailhandel, sport en recreatie niet in dit uitwerkingsplan voor. Bureau Meerstad monitort bij het opstellen van elk ruimtelijk (deel)plan, de percentages. Zo wordt gewaarborgd dat elk deelgebied uiteindelijk aan alle uitwerkingsregels voldoet. Voor de functies die in dit uitwerkingsplan zijn opgenomen en de bijbehorende oppervlaktes wordt verwezen naar de bijlagen. 14 vlek 17, 18 en oktober 2014

17 Daarin is ook een cumulatieve tabel opgenomen waarin de functies in dit uitwerkingsplan en eerdere uitwerkingsplannen in Meeroevers samen zijn berekend. In 2010 heeft de gemeente Slochteren een nieuwe Welstandsnota opgesteld. Deze nota is niet van toepassing op grote delen van Meerstad. Daarvoor geldt nog steeds de Welstandsnota Slochteren uit Het plangebied valt onder beide nota s, met dien verstande dat de gronden in het plangebied successievelijk vallen onder de ene of de andere nota. Deze nota s gaan uit van een gebiedsgewijze opzet waarbij de welstandscriteria zijn afgestemd op de aard van het desbetreffende gebied. De welstandsnota voorziet niet in welstandcriteria voor nog te ontwikkelen gebieden. Daarin kan alsnog worden voorzien door voor deze gebieden een aanvulling op de welstandsnota vast te stellen. Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 is zo'n ontwikkelingslocatie waarvoor het wenselijk is de welstandsnota aan te vullen. Inmiddels is het Beeldkwaliteitsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 opgesteld (11 augustus 2014). Dit beeldkwaliteitsplan en voorliggend uitwerkingsplan zijn op elkaar afgestemd. In het beeldkwaliteitsplan zijn op basis van het stedenbouwkundig ontwerp zogenaamde gebiedsgerichte welstandscriteria ten behoeve van de welstandstoetsing opgenomen. Het volgende hoofdstuk volgt in hoofdlijnen de opzet van dit beeldkwaliteitsplan en gaat daarbij ook in op het stedenbouwkundig ontwerp. WELSTANDSNOTA SLOCHTEREN vlek 17, 18 en oktober

18

19 3.1 3 P l a n b e s c h r i j v i n g S t e d e n b o u w k u n d i g e o p z e t Meeroevers is het eerste gebied dat in het kader van Meerstad wordt ontwikkeld. Er waren goede redenen juist met dit gebied te beginnen. Met Meeroevers kon het beoogde imago van Meerstad direct goed worden neergezet; uiteenlopende woonmilieus die (in)direct aan het water zijn gelegen, op korte afstand van de stad Groningen. Daarnaast kon de ambitie om tegelijkertijd met de eerste woningen voorzieningen te ontwikkelen hier gestalte krijgen. Uit onderzoek onder potentiële Meerstadbewoners is gebleken dat naast het wonen aan het water, een grote voorkeur bestaat voor een dorps en natuurlijk woonmilieu. Dit woonmilieu kan bij uitstek in het plangebied worden gecreeerd, waar diverse combinaties tussen wonen, groen en lichte (aan huis gebonden) bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn. Ook dit maakt dat Meeroevers een goed vertrekpunt vormt voor de ontwikkeling van Meerstad. S t e d e n b o u w k u n d i g e h o o f d o p z e t M e e r o e v e r s D e e l g e b i e d e n M e e r o e v e r s De hoofdstructuur van Meeroevers bestaat uit de volgende deelgebieden: - De Hoofdweg, het bestaande bebouwingslint waar Meeroevers aan wordt opgehangen. vlek 17, 18 en oktober

20 - De Groene radialen die de ruimtelijke verbinding vormen tussen de Hoofdweg en het Woldmeer. - Het Oeverpad, dat samen met het bijbehorende Waterfront, de ruggengraat van Meeroevers vormt. - De Meeroeverslaan, de hoofdontsluitingsweg van Meeroevers. - De Kwelvaart, van belang voor de waterhuishouding en als ecologische verbinding tussen de Groene Radialen. - Langs de erven, een intieme woonstraat tussen de Hoofdweg en de Kwelvaart. L a n d s c h a p p e l i j k e d r a g e r s De Hoofdweg is een bestaand landschappelijk lint met een afwisseling van erven, weilanden en beboste kavels. De Hoofdweg vormt de landschappelijke drager van Meeroevers. Het Woldmeer, de blauwe kern van Meerstad, wordt als nieuwe landschappelijke drager aan het landschap toegevoegd. Op basis van het bestemmingsplan Meerstad-Midden wordt tussen de dragers Hoofdweg en Woldmeer het deelgebied Meeroevers gefaseerd ontwikkeld. In het navolgende wordt eerst op de (nieuwe) bebouwing langs de Hoofdweg ingegaan. Ter plekke van het deelgebied Meeroevers kenmerkt het bebouwingslint van de Hoofdweg zich door een grote afwisseling in open en gesloten percelen. Kleine vrijstaande woningen staan over het algemeen vlak aan de weg. Samen met de dichte erfbeplanting vormen deze kavels kleine, gesloten, groene kamers. Het contrast tussen deze kavels en de naastgelegen open weiden, waarbij soms boerderijen een eind van de Hoofdweg af staan, is bijzonder groot. Kleine gesloten groene kamers worden langs de Hoofdweg dus afgewisseld met grote, open, groene kamers en vergezichten over de weilanden. 18 vlek 17, 18 en oktober 2014

21 O n t w i k k e l i n g b e b o u w i n g s l i n t l a n g s d e H o o f d w e g In de planontwikkeling voor Meeroevers wordt de ruimtelijke kwaliteit van deze afwisseling onderkend en gerespecteerd en waar nodig versterkt. Nieuwe bebouwing en groen voegen zich naar het bestaande op twee manieren: 1. Grote afwisseling tussen gesloten groene kamers, open groene kamers en doorzichten In de planontwikkeling voor Meeroevers worden de huidige contrasten versterkt. Nieuwe bomen en struikhagen zullen de verschillende landschappelijke kamers duidelijker definiëren. Doorzichten naar het achtergelegen Woldmeer worden begeleid door boomrijen en wegen en paden. 2. Verspreid staande solitaire bebouwing van verschillende korrelgrootte De differentie aan korrelgrootte en rooilijnen van de bestaande bebouwing wordt gehandhaafd en versterkt door op enkele plaatsen nieuwe solitaire bebouwing toe te voegen aan het lint. vlek 17, 18 en oktober

22 Respecteren betekent het handhaven van de bestaande, verspreid staande, solitaire bebouwing en de bestaande afwisseling tussen open en gesloten groene ruimten. Versterken van deze variatie betekent voornamelijk het toevoegen van groenstructuren die de open, groene ruimten duidelijker definiëren. Op enkele plaatsen kan nieuwe bebouwing worden toegevoegd. Deze moet solitair zijn met voldoende variatie in voorgevelrooilijnen en korrelgrootte. F a s e r i n g M e e r o e v e r s Meeroevers wordt gefaseerd ontwikkeld (zie navolgend kaartje). Ten zuiden van onderhavig uitwerkingsgebied worden Meeroevers II en IV aangelegd. In Meeroevers IV ligt een (tijdelijke) basisschool. 20 vlek 17, 18 en oktober 2014

23 S t e d e n b o u w k u n d i g o n t w e r p M e e r o e v e r s I I I Het stedenbouwkundig ontwerp voor het plangebied is hierna weergegeven. Dit ontwerp is overgenomen uit het Beeldkwaliteitplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 (11 augustus 2014). S t e d e n b o u w k u n d i g o n t w e r p ( v e r k a v e l i n g i n d i c a t i e f ) Het plangebied bestaat uit vier deelgebieden. Deze zijn weergegeven op het kaartje hierna. Per deelgebied is hierna een korte toelichting gegeven. Voor de verdere detaillering qua kavelinrichting, vormgeving en materialisatie wordt verwezen naar het beeldkwaliteitsplan. Daar zijn ook sfeerbeelden opgenomen. vlek 17, 18 en oktober

24 D e e l g e b i e d e n V l e k 1 7, S m i e n t e n e i l a n d De kavels op het noordelijke eiland variëren in oppervlak van circa 400 m² tot m². Alle tuinen grenzen aan het water. De woningen zijn overwegend vrijstaand, maar enkele twee-aaneen-gebouwde woningen zijn ook mogelijk. Om de eilanden een zo natuurlijk mogelijk aanzien te geven, zijn de eilanden ingepakt in brede rietkragen. De diervriendelijke rietkragen vormen een belangrijke leefomgeving voor flora en fauna en zorgen ervoor dat slibdeeltjes in het Woldmeer bezinken. Dit laatste is zeer belangrijk voor de waterkwaliteit van het meer. Om de natuurlijke uitstraling van de eilanden te garanderen, wordt voor de bebouwing ingezet op rieten daken. Daken zijn sterk beeldbepalend, omdat ze vanwege hun grootte en hoogte dominant zijn in het beeld vanaf het water. Rieten kappen gaan vanwege de kleur en het materiaal op in rietkragen. Per woning dienen minimaal twee opstelplaatsen voor auto s gerealiseerd te worden (garage niet meegerekend). Voor de kavels op de koppen van de eilanden geldt dat er geen opstelplaatsen gerealiseerd mogen worden in het verlengde van de as van de woonstraat. Alle kavels op het Smienteneiland hebben een tuin die direct aan het water grenst. Alle kavels krijgen een steiger door het riet van maximaal 1 m breed. V l e k 1 8, W a t e r f r o n t k a v e l s Het Waterfront ligt langs de oever van het Woldmeer. Voor de Waterfrontbebouwing loopt het Oeverpad, een autovrije wandel- en fietsverbinding van- en naar de school in Meeroevers IV. Het Waterfront vormt samen met het Oeverpad de ruggengraat van heel Meeroevers. Het is hét samenbindende element tussen Meeroevers I, II, III en IV. Het Oeverpad zal uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van een fiets-/wandelpad dat rondom het hele Woldmeer gaat lopen. 22 vlek 17, 18 en oktober 2014

25 Het Waterfront krijgt een bebouwing met een losse, dorpse opzet. Gestreefd wordt naar een maximale afwisseling in korrelgrootte. Dit betekent dat langere rijtjes van maximaal zes woningen worden afgewisseld met kortere rijtjes en twee-aaneen-gebouwde woningen. Het Waterfront krijgt een dorpse, groene uitstraling. Dorps doordat de bebouwing relatief laag is en geen aaneengesloten bebouwingswand vormt. Groen omdat er niet alleen voor en achter de Waterfrontbebouwing, maar ook tussen de bebouwing groen te zien is. De ruimten tussen de woningen worden gevormd door de dwarsstraatjes en paadjes die verbindingen vormen tussen het Penningkruid en het Oeverpad. De aangrenzende zijtuinen worden altijd door middel van hagen afgescheiden van paden. De ruimten tussen de woningen zullen ook gevormd gaan worden door het toepassen van brede en smalle zijtuinen. Per woning dienen gemiddeld twee opstelplaatsen voor auto s gerealiseerd te worden (garage niet meegerekend) op de eigen kavel of op het binnenterrein aan de achterkant van de woningen. Bij kavels met opstelplaatsen op eigen terrein wordt een berging op de kopse kant van of naast de opstelplaatsen gesitueerd. V l e k 1 8, P e n n i n g k r u i d e n O u d e M e r e n w e g De woningen aan het Penningkruid krijgen een brede groenstrook als woonkwaliteit. Enkele woningen zijn ook gesitueerd langs de Kwelvaart. De bebouwing zal bestaan uit rijwoningen, twee-aaneen-gebouwde woningen en vrijstaande woningen. De voortuinen van deze woningen grenzen aan het brede groene Penningkruid. Aan de zuidzijde van vlek 18 grenzen kavels aan de Oude Merenweg, een van de vier groene radialen in Meeroevers. Hier gelden dezelfde regels als voor de kavels aan het Penningkruid. De voortuinen van de kavels worden voorzien van een groene haag. De hagen dragen bij aan het groene karakter van Meerstad. Om deze reden zijn de erfafscheidingen tussen de kavels bij voorkeur ook groen. Per vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen moeten twee opstelplaatsen op het eigen terrein worden gerealiseerd (garage niet meegerekend), met toegang vanaf in beginsel het Penningkruid. Per rijwoning dienen gemiddeld twee opstelplaatsen voor auto s gerealiseerd te worden aan de achterkant van de woningen (garage niet meegerekend), op de eigen kavel of op het binnenterrein (dient nader gedetailleerd te worden in het ontwerp van desbetreffende ontwikkelende partij). Bij kavels met opstelplaatsen op eigen terrein wordt bij voorkeur een berging op de kopse kant van of naast de opstelplaatsen gesitueerd. De kavels zijn breed genoeg om de auto s naast of achter de woning te kunnen parkeren. V l e k 1 9, V e d e r k r u i d e n O u d e M e r e n w e g vlek 17, 18 en oktober

26 Het Vederkruid heeft een intiem karakter. Door het slingerende verloop van de weg, het smalle profiel en de hoge hagen die de route begeleiden, wordt het zicht sterk begrensd en zorgt elke bocht voor een verrassing. Op deze manier ontstaat hier een intieme, geborgen woonsfeer. De woningen aan het Vederkruid zijn gesitueerd tussen het eeuwenoude bebouwingslint aan de Hoofdweg en de Kwelvaart. De locatie ligt daarmee op de grens van twee werelden; die van het oude lint en die van het nieuwe woongebied van Meeroevers. De kavels aan het Vederkruid grenzen met de achterzijde aan de groene buffer langs de Hoofdweg en de Duurswoldlaan, of grenzen met de achterzijde aan de achterliggende kavel. Dit zorgt voor een setting met een landelijk groen karakter. De hagen die het Vederkruid begeleiden zorgen voor een heldere groenstructuur. Aan de zuidzijde van vlek 19 grenzen kavels aan de Oude Merenweg, een van de vier groene radialen in Meeroevers. In vlek 19 komen twee-aaneengebouwde woningen en vrijstaande beide voor. Het is niet toegestaan meer dan vier eenheden (vier vrijstaande woningen of vier twee-aaneengebouwde woningen) met gelijke architectonische uitstraling naast elkaar te bouwen. Alle kavels worden in beginsel via inritten ontsloten vanaf het Vederkruid. De voortuinen van de kavels worden voorzien van een groene haag. Per woning moeten minimaal twee opstelplaatsen voor auto s op de eigen kavel worden gerealiseerd. Garages worden niet meegerekend als opstelplek. D u u r z a a m h e i d De woningen in het plangebied worden uitgerust met een individuele warmtepomp. De woningen krijgen geen gasaansluiting. Dit betekent dat voor verwarming en dergelijke alternatieve energiebronnen moeten worden aangesproken. Alle woningen zijn voldoende op de zon gericht om gebruik te kunnen maken van passieve en actieve zonne-energie. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt van Meeroevers is de dooradering van de natuur op verschillende schaalniveaus. Het gaat hierbij om het creëren van goede leefomstandigheden en verbindingen voor planten en dieren, maar ook om het beleefbaar maken van de natuur voor de bewoners, van natuur rond het huis tot grote aaneengesloten natuurgebieden. In en om de woning zijn veel mogelijkheden om goede leefomstandigheden voor planten en dieren te creëren. Daarbij valt te denken aan gevelbeplanting, nestkasten en vogelhuisjes, kruidentuintjes, begroeide schuurtjes en gevelstenen met nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen. 3.2 J u r i d i s c h k a d e r e n v o r m g e v i n g BEELDKWALITEITSPLAN Het beeldkwaliteitsplan (zie vorige paragraaf) geeft een volledige visie op de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit in het plangebied, alsmede van de 24 vlek 17, 18 en oktober 2014

27 eisen die in de toekomst worden gesteld aan het welstandstoezicht. Voor zover het beeldkwaliteitsplan betrekking heeft op een goede ruimtelijke ordening is dit vertaald in dit uitwerkingsplan. Harde normen uit het beeldkwaliteitsplan (zoals bouwhoogten en goothoogten of de plaats van bepaalde gebouwen) zijn als bouwregels opgenomen. Als de norm afhankelijk is van de toekomstige situering of om nadere afweging vraagt, kan deze via een nadere eisenregeling of via het binnenplans afwijken met een omgevingsvergunning 6 worden afgewogen. Dit plan is, zoals aangegeven, de negende uitwerking van een deel van deelgebied 3 van het bestemmingsplan Meerstad-Midden (moederplan). De uitwerking geldt voor de bestemming Woongebied (uit te werken) die in artikel 4 van het bestemmingsplan Meerstad-Midden (het moederplan) is opgenomen. De juridische opzet van dit plan vertoont veel gelijkenis met het uitwerkingsplan voor de eerdere fasen van Meeroevers. Dat is logisch omdat de stedenbouwkundige opzet en het beeldkwaliteitsplan voortborduren op de eerdere fasen van Meeroevers. JURIDISCHE OPZET Het bestemmingsplan Meerstad-Midden is voor de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 1 juli 2008), ter visie gelegd (en vastgesteld). Dat betekent dat dit plan volgens de oude eisen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) tot stand is gekomen. Dit uitwerkingsplan komt onder de nieuwe Wro tot stand. Dit heeft gevolgen voor de terminologie en de procedures. Zo wordt in het moederplan bijvoorbeeld gesproken over artikel 11 WRO. Dit is in de Wro van 1 juli 2008 vervangen door artikel 3.6 Wro. Ook zijn diverse termen als vrijstelling en voorschriften in de Wro vervangen door respectievelijk ontheffing en regels. Tot 1 juli 2009 gold de oude WRO nog steeds voor uitwerkings- en wijzigingsplannen 7, maar na deze datum zijn de eisen van de nieuwe Wro van toepassing. Dit geldt niet voor de nieuwe standaardiserings- en digitaliseringseisen die sinds 1 januari 2010 van kracht zijn geworden (zie artikel van het Besluit ruimtelijke ordening). Er is wel geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe standaard, maar dat lukt niet volledig doordat de betreffende dubbelbestemmingen niet bestaan in de nieuwe standaard. GEWIJZIGDE WRO Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. De Wabo heeft ook weer een nieuwe terminologie geïntroduceerd. Deze is in dit plan opgenomen. In de Wabo staat de omgevingsvergunning centraal. In de omgevingsvergunning worden zeer veel toestemmingen uit het omgevingsrecht geïntegreerd, waaronder de voormalige bouwvergunning en afwijking van het bestemmingsplan (voorheen ontheffing en daarvoor vrijstelling genaamd), maar ook de kap- WABO 6 Artikel 2.11, sub c juncto 2.12 lid 1, sub a onder 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 7 Voor zover in dit plan over uitwerkingsplan wordt gesproken, wordt de combinatie uitwerking-/wijzigingsplan bedoeld. vlek 17, 18 en oktober

28 vergunning en sloopvergunning. Kort gezegd komt het er op neer dat nu met één procedure al die toestemmingen kunnen worden verkregen. De proceduretijd kan daarmee behoorlijk worden verkort. De inhoud van de toestemmingen en de voorwaarden die daarvoor golden veranderen echter niet. Het bestemmingsplan, in dit geval het uitwerkingsplan, is net als voorheen toetsingskader voor een te verlenen vergunning. ZELFSTANDIG LEESBAAR Dit uitwerkingsplan is zo opgesteld dat het zelfstandig leesbaar is. Dit betekent dat niet wordt verwezen naar de van toepassing zijnde voorschriften uit het moederplan, maar dat deze zijn overgenomen in de regels van dit plan. Het merendeel van de uitwerkingsregels heeft een vertaling gekregen in de verbeelding. Andere regels zijn wel uitgewerkt, maar zijn alleen indirect uit dit plan af te leiden, omdat zij betrekking hebben op een minimum- of maximumpercentage, op aantallen of op de uitvoering die na vaststelling zal plaatsvinden. Tot slot zijn er uitwerkingsregels die niet in dit deelgebied van toepassing zijn, omdat bepaalde functies niet in dit gebied voorkomen. Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met toekomstige uitwerkingen die nog moeten plaatsvinden, zodat ook in die plannen van uitwerking reële uitvoering kan worden gegeven aan de uitwerkingsregels van artikel 4 en volgende. De regels van het moederplan geven de vrijheid om binnen de deelgebieden verschillende uitwerkingen op te stellen. De Wro biedt bovendien de vrijheid om uitwerkingen bij te stellen of opnieuw vast te stellen bij gewijzigde inzichten. BESTEMMINGEN De bestemming Woongebied uit te werken uit het moederplan gaat uit van de hoofdfunctie wonen, maar geeft ook de mogelijkheid voor het bestemmen van allerlei andere functies binnen het plangebied. Dit uitwerkingsplan heeft hoofdzakelijk betrekking op de functie wonen en daaraan ondergeschikte bedrijvigheid, groenvoorzieningen, water en verkeer. Er zijn vier hoofdbestemmingen opgenomen: Groen, Verkeer, Water en Woongebied. Hierna wordt op elke bestemming afzonderlijk ingegaan. De bestemmingen zijn net als de definities van artikel 1 in alfabetische volgorde opgenomen. 26 vlek 17, 18 en oktober 2014

Bestemmingsplan Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Tersluis VOORONTWERP

Bestemmingsplan Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Tersluis VOORONTWERP Bestemmingsplan Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Tersluis VOORONTWERP Datum: 13 oktober 2015 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Tersluis V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting en bijlagen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers II/b vlek 16b VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers II/b vlek 16b VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers II/b vlek 16b VASTGESTELD Datum: 28 januari 2014 Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers II/b, vlek 16b V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 23 maart 2015 Projectnummer

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

De Beljaart. Opdrachtgever. Uitwerkingsplan 3; fase 5 / Beljaartlaan. Gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

De Beljaart. Opdrachtgever. Uitwerkingsplan 3; fase 5 / Beljaartlaan. Gemeente Dongen Postbus GE DONGEN De Beljaart Uitwerkingsplan 3; fase 5 / Beljaartlaan projectnr. 196652.40 revisie 04 maart 2012 Opdrachtgever Postbus 10153 5100 GE DONGEN datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring vrijgave 28

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro Project gedeeltelijk vergroten IWO-centrale AMC DMB Kenmerk : T01/0914 DMB 2010 Adres/locatie : Meibergdreef 9 Omschrijving :

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Augustus 2013 02 Ontwerp September 2013 03 Vastgesteld 28 november 2013 Wijzigingsplan Parc Tichelt Rijsbergen

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding woning Master de Jongwei 42 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei 42 1 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei

Nadere informatie

Oosterhout, maart 2010

Oosterhout, maart 2010 TOELICHTING Op 1 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Oosterhout het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied vastgesteld. Vervolgens is dat bestemmingsplan op 23 februari 2009 goedgekeurd door

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1

Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 2 Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 Definitief Datum: 9 januari 2015 3 Inhoudsopgave pag. Inleiding 5 Planbeschrijving Huidige situatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost"

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 3 oktober

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Projectafwijkingsbesluit Stobbenkamp 78 Ootmarsum Verbouw woning Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Ligging projectgebied 1.3. Planologisch regiem 2. Projectbeschrijving

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

M i l i e u h y g i ë n i s c h e k w a l i t e i t v a n d e b o d e m

M i l i e u h y g i ë n i s c h e k w a l i t e i t v a n d e b o d e m 1 I n l e i d i n g Op de hoek van de Bouwakker en het Haverstuk in de wijk De Bouwen te Drachten was voorheen een garagebedrijf gevestigd. Dit bedrijf is naar elders verplaatst. Voor de betreffende locatie

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B'

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Toelichting en regels Ontwerp Vaststelling Goedkeuring 31 augustus 4 e Uitwerkingsplan de Meander, fase 1

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Projectgebied... 4 2. Beleid...

Nadere informatie

Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2

Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2 Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2 Vraagstelling Uw vraag is of een carport vergunningvrij op het onderstaande perceel kan worden gebouwd. U hebt aangeleverd een schets van het bouwvlak en een kaartje

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 - 2 - Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Inhoud blz. Inleiding. 3 De Historie en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bergse Haven 1eW.jzigingsplan:K«ikindePot

Bestemmingsplan Bergse Haven 1eW.jzigingsplan:K«ikindePot Bestemmingsplan Bergse Haven 1eW.jzigingsplan:K«ikindePot Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom 108-005151 Reg. Datum: 15/02/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 Ontwerp 17 September 2007 Vaststelling

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013 Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1 Vastgesteld 26 februari 2013 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST WEEGBREE 1 CODE 121402 / 26-02-13 GEMEENTE GROOTEGAST 121402 / 26-02-13 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST - WEEGBREE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING PERCEEL AALTJEMEERWEG 22 TE PARREGA INHOUDSOPGAVE 1.INLEIDING 2.HUIDIGE- EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 2.1 HUIDIGE

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen - Bergakker, eerste herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen - Bergakker, eerste herziening Bestemmingsplan Kleine kernen - Bergakker, eerste herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00019-on01 datum: oktober 2012 Toelichting Inhoud INHOUD...5 1 INLEIDING...7 1.1 AANLEIDING...7 1.2 PLANGEBIED...7

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Groenstrook Kijk in de Pot 2012 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen)

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) 2014 NL.INRO.0737.13BPIIWP02 Toelichting Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan "Hurdegaryp,

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Inhoud 1.Inleiding 1.1. Beknopte projectomschrijving en doelstelling 2. Beleidskader 2.1. Gemeentelijk beleid 3. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie