Nota benodigde locatie specifieke data

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota benodigde locatie specifieke data"

Transcriptie

1 Nota benodigde locatie specifieke data Contet Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid liet in 2010 een studie uitvoeren over de economische waardering van ecosysteemdiensten voor MKBA. Voor een korte toelichting over deze studie verwijzen we naar de bijdrage die hierover werd gepubliceerd in de Nieuwsbrief Milieu en Economie (NME) van juni 2010 (zie artikel 3.5 in Deze studie resulteerde in een rapport en een handleiding. Om het toekomstig gebruik van de resultaten van deze waarderingsstudie een stuk gemakkelijker te maken, beslisten LNE en VITO om samen een online rekentool te ontwikkelen: de Natuurwaardeverkenner. De webtool en de handleiding zijn in geactualiseerd en verder uitgebouwd. U vindt deze terug op Ook vindt u hier verschillende onderzoeksrapporten die meer in detail de gevolgde methodes uitleggen. We hopen dat beleidsmedewerkers, vrijwilligers van natuur- en milieuverenigingen, ruimtelijke planners, consultants van studiebureaus enz. er met deze tool in slagen de kwalitatieve, kwantitatieve en monetaire waarde van (veranderingen in) ecosysteemdiensten (ESD) op een toegankelijke manier in te schatten. Dit is bijvoorbeeld erg nuttig in de contet van een maatschappelijke kosten-baten analyse omdat het toelaat om de impact op ecosysteemdiensten van bijv. een groot infrastructuurproject mee in rekening te brengen in dezelfde eenheid als de andere kosten- en batenposten. Voorbereiding gebruik Natuurwaardeverkenner Wanneer men de ecosysteemdiensten die het te onderzoeken studiegebied levert (of een aankomende verandering hierin) wenst te waarderen met behulp van de Natuurwaardeverkenner, verzamelt men best op voorhand de benodigde inputdata. Dit hoeft enkel van de ESD die u wenst te waarderen en van de natuurtypes die in uw gebied voorkomen (zowel voor de bestaande situatie als van de beoogde toekomstige situatie). Een overzicht van de benodigde data wordt gegeven in tabel 1 of bekomt men stap voor stap nadat men is ingelogd in de tool 1. De tool bouwt voort op de eerder in deze nota besproken handleiding die te downloaden is op de website van de natuurwaardeverkenner. Hoewel er in de tool waar nodig een link wordt gelegd naar de handleiding bij de verschillende parameters, is het toch sterk aangeraden om zeker ook het hoofdstuk uitgangspunten per ecosysteemdienst en het algemene hoofdstuk over de beperkingen 1 Het is aangewezen om al op voorhand te registreren zodat men kan zien hoe de tool ineen steekt en de achterliggende informatie bij de nodige data kan raadplegen. Registreren kan eenvoudigweg door je adres op te geven en een eigen wachtwoord te kiezen. Men kan daarna meteen met deze logingegevens inloggen en scenario s aanmaken. 1

2 van de tool te lezen 2. In de handleiding wordt immers niet alleen uitgelegd waarom welke data nodig zijn, en aangegeven waar deze opgezocht kunnen worden, maar ook onder welke voorwaarden de te gebruiken functies en kengetallen gelden. Desondanks zal u merken dat sommige data niet beschikbaar, of niet recent zijn (zoals bijv. gegevens in de BWK). In dat geval moet men beroep doen op het eventuele milieueffectenrapport (m.e.r.) en/of eperten met accurate terreinkennis om een realistische inschatting te krijgen van de parameters in kwestie. Als dat niet mogelijk is, kan men er in het slechtste geval nog altijd voor opteren om verschillende scenario s door te rekenen met enerzijds een minimale en anderzijds een maimale inschatting voor de verschillende parameters. Dat geeft dan een inzicht in de range van mogelijke waarden dat het gebied aan ecosysteemdiensten kan opleveren. Men moet er zich echter steeds van bewust blijven dat een verkeerd, ondoordacht gebruik van de tool ongewenste gevolgen kan hebben. Tabel 1: overzicht van de benodigde parameterwaarden Zowel voor HUIDIG als TE REALISEREN scenario Steeds in te voeren Totale oppervlakte studiegebied: Waarvan 3 : zeekust en estuaria Bloem en soortenrijke graslanden en ruigten bossen en struiken heide en landduinen moerassen rivieren en stilstaande wateren akker of weiland Stedelijk landgebruik Ligging Eenheid Zo gedetailleerd mogelijk middelpunt kunnen aanduiden op kaart of rechtstreeks ingeven van de coördinaten in Belgian Lambert 1972 of longitude/latitude In te geven voor de culturele ecosysteemdiensten Totale culturele diensten via uitgedrukte voorkeuren Keuze maken tussen: A) Aanleg van nieuwe natuur op landbouwgrond, verdwijnen van natuur of wijzigingen in landgebruik binnen een natuurgebied andere dan omzetting naaldbos B) Aanleg van kleine landschapselementen op landbouwgrond C) Omzetting van naaldbos naar loofbos of heide D) Verbetering van de goede ecologische status van een waterloop A) aandeel van het gebied dat een hoge soortenrijkdom heeft % Aangelegde wandel- of fietspaden aanwezig doorheen gebied ja of neen Aangrenzende omgeving 4 - Bestaande natuur % - Bebouwing % - Industrie % - Landbouw % 2 Iedere gebruiker van de tool zou eerst de handleiding moeten lezen. Let er wel voor op dat in de tool een beperkt aantal vereenvoudigingen werden doorgevoerd t.o.v. de handleiding. Welke dat zijn is terug te vinden op de homepage van de natuurwaardeverkenner. 3 Deze landgebruikstypes worden afhankelijk van de ecosysteemdienst nog verder verfijnd. 4 Dit is gemakkelijk in te schatten op het zicht in google Earth. Verschillen geven immers maar kleine afwijkingen in de berekeningen. 2

3 B) Verfijning akker of weiland 5 haag bomengroep, houtwal hoogstamboomgaard poel knotbomenrij herstel holle weg resteren akkerland/weiland Etra maatregelen om beschermde soorten aan te trekken Aanleg van etra wandel/fietspaden doorheen het gebied C) Verfijning bossen en struiken Loofbos of gemengd Naaldbos Hoeveel naaldbos wordt omgezet naar: Loofbos of gemengd bos Heide en landduinen Indien naaldbos naar loofbos wordt omgezet: Worden etra maatregelen genomen om beschermde soorten aan te trekken? Is de nieuwe habitat toegankelijk na omzetting? Indien naaldbos naar heide wordt omgezet: Worden etra maatregelen genomen om beschermde soorten aan te trekken? Is de nieuwe habitat toegankelijk na omzetting? D) waterloop Fysico-chemische kwaliteit Toestand van de oevers Biologische kwaliteit Aantal km waterloop dat verbetert Bekken waarin waterloop gelegen is Recreatiebaten en beleving van recreanten en toeristen Aantal bezoekers huidig Geschat aantal bezoekers toekomst OFWEL Naam gemeenten waarin gebied gelegen is Per gemeente: Aantal ha van gebied in gemeente Deel natuur Deel landbouwgebied met landschappelijke waarde (volgens gewestplan) of ankerplaats Landbouwgebied met water of bos binnen de 500m Ander landbouwgebied Beleving van omwonenden Aantal woningen in of langs het studiegebied met zicht op groene ruimte (natuur, bos, akker of weiland, park) van het studiegebied Slecht, ontoereikend, matig, goed, zeer goed Slecht, ontoereikend, matig, goed, zeer goed Slecht, ontoereikend, matig, goed, zeer goed km naam In te geven voor de regulerende ecosysteemdiensten 6 Verfijning akker en weiland - Grasland en andere voedergewassen o Weiland 5 Het gaat hier om de ha van de kleine landschapselementen zelf. Deze zijn waarschijnlijk relatief klein. 6 Dit is het volledige overzicht van de benodigde verfijningen van de landgebruikscategorieën wanneer men alle ESD wil onderzoeken en alle natuurtypes voorkomen. Als dat niet zo is, zijn bepaalde gegevens niet nodig. De tool is per ecosysteemdienst opgezet zodat enkel de gegevens die bij de aangeduide ecosysteemdiensten horen moeten ingevuld worden. 3

4 o voederbieten o andere voedergewassen - maïs - granen, zaden en peulvruchten o wintergerst of graangewassen o wintertarwe tricitale o erwten en bonen o andere leguminosen o granen, zaden en peulvruchten (overig) - aardappelen - suikerbieten - Vlas en hennep - Groenten, kruiden en sierplanten o Gewassen met lage stikstofbehoefte o Groenten groep 1 o Groenten groep 2 o Groenten groep 3 o Groenten, kruiden en sierplanten (overig) - Fruit en noten o Aardbeien o Gewassen met lage stikstofbehoefte o Fruit en noten (overig) - Overige gewassen - Kleine landschapselementen o Haag, struikengroep of erfbeplanting o Bomenrij, bomengroep, houtwal, hoogstamboomgaard, solitaire boom o rietkraag o knotbomenrij Verfijning bossen en struiken (1) - Naaldbos - Loofbos met ondergroei - Loofbos zonder ondergroei - moerasbos o moerasbos met duidelijk in- uitstroom (meestal oppervlaktewater gevoed) o moerasbos zonder duidelijke in- en uitstroom Verfijning bossen en struiken (2 o Lork o Grove den o Zwarte den o spar o Douglas spar o Gemengd naaldhout of andere naaldhoutsoorten o beuk o eik o populier o gemengd loofhout of andere loofhoutsoorten Verfijning zeekust en estuaria (1) - zonder vegetatie - met lage vegetatie - met bosvegetatie Verfijning zeekust en estuaria (2) - intergetijdengebieden o zoet o brak/zout - andere zeekust en estuaria - Verfijning moerassen (1) - riet 4

5 - open water - resterend moeras - - Verfijning moerassen (2) - met duidelijke in- en uitstroom (oppervlaktewater gevoed) - zonder duidelijke in-uitstroom (kwel/grondwatergevoed) Verfijning rivieren en stilstaande wateren - rivieren - stilstaande wateren Gegevens nodig bij verschillende regulerende diensten. Afhankelijk van de gewenste graad van detail heeft u deze gegevens gemiddeld voor het ganse studiegebied of per deelgebied nodig Drainageklasse 7 Gemiddeld laagste grondwaterstand Gemiddeld hoogste grondwaterstand Bodemtetuur C-voorraad in bodemstaal huidig gebied m.b.t. eventuele geluidshinder: ligt nabij verkeersweg? ja of nee 8 Huidig geluidsniveau bij de gehinderden (zie geluidskaarten): db (A) Breedte bos tussen bron receptor? Aantal gehinderde woningen, appartementen Vegetatie m.b.t. denitrificatie Gemiddelde stikstofbelasting van de omgeving binnen de 2 km van het gebied a -> i cm cm Z zand => U zware klei ton/ha m Beton, asfalt water OF akker, weiland, grasland, heide, moeras, kusthabitats OF bossen X kg N/ha.j Etra gegevens nodig bij BOSSEN Profielontwikkeling bodem a-> p Oogstfactor OF % Publiek beheerd bos Privaat beheerd bos Mbt moerasbossen met duidelijke in- en uitstroom N-belasting instromende water: mg/l Debiet: l/s Gemiddelde diepte water in gebied: m Watertafel: permanent hoog of gepulseerd Leeftijd moeras: o => 100 jaar Etra gegevens nodig bij MOERASSEN Bij moerasecosysteem zonder duidelijke in- en uitstroom: Watertafel: Leeftijd moeras: Bij moerasecosysteem met duidelijke in- en uitstroom N-belasting instromende water: Debiet: Gemiddelde diepte water in gebied: Watertafel: Leeftijd moeras: permanent hoog of gepulseerd o => 100 jaar mg/l l/s m permanent hoog of gepulseerd o => 100 jaar etra gegevens bij RIVIEREN 7 Zie 2de letter in de code in de bodemkaart. 8 Indien nee hoeven de verdere gegevens voor bossen niet meer te worden opgezocht. 5

6 Methode: o.b.v. verblijftijd => eerste 3 gegevens OF o.b.v. Prati-inde en BBI N-belasting instromende water: 9 Diepte waterloop: Debiet: mg/l m l/s BBI: slecht (<3), matig (3-6), goed (7-10) Prati-inde: slecht (<3), matig (3-6), goed (7-10) Contactpersonen: Tanya Cerulus van LNE: Steven Broek van VITO: Jan Staes van Ecobe: 9 Dit is de gemiddelde TKN, vermeerderd met de gemiddelde waarde voor nitraat en nitriet (zie VMM-website: 6

Waardering van. ecosysteemdiensten. Titel publicatie. handleiding. Ondertitel publicatie

Waardering van. ecosysteemdiensten. Titel publicatie. handleiding. Ondertitel publicatie Waardering van Titel publicatie ecosysteemdiensten Ondertitel publicatie handleiding Voorwoord Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn

Nadere informatie

Finale resultaten Enquête Natuurwaardeverkenner op 17 april 2012.

Finale resultaten Enquête Natuurwaardeverkenner op 17 april 2012. Finale resultaten Enquête Natuurwaardeverkenner op 17 april 2012. (o.b.v. 24 antwoorden) Statistieken voor vraag 1 : Waar bent u werkzaam? 1 in een studiebureau 13.33% 2 in een administratie van de Vlaamse

Nadere informatie

Project biodiversiteitstoets: Wetenschappelijk rapport

Project biodiversiteitstoets: Wetenschappelijk rapport 2014 Project biodiversiteitstoets: Wetenschappelijk rapport Leon Brabers 29-9-2014 2 1 Samenvatting Het project biodiversiteitstoets is ontstaan bij vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vanuit

Nadere informatie

Ministerie van LNV. Kentallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap Hulpmiddel bij MKBA s. Eerste editie. Witteveen+Bos. Heemraadssingel 319

Ministerie van LNV. Kentallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap Hulpmiddel bij MKBA s. Eerste editie. Witteveen+Bos. Heemraadssingel 319 Ministerie van LNV Kentallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap Hulpmiddel bij MKBA s Eerste editie Heemraadssingel 319 postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Houtige biomassa voor energie in Limburg

Houtige biomassa voor energie in Limburg Houtige biomassa voor energie in Limburg Een studie in het kader van het project MIP van de Vlaamse Overheid: Limburgs Groen voor een Groene Economie Colofon Dit eindverslag is een gezamenlijke uitgave

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving

bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen Recreëren

Nadere informatie

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht.

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht. AFWEGINGSKADER ZONEVREEMDE JEUGDVERBLIJVEN 1. Doel Het afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven heeft als doel: - te bepalen of er voor een concreet jeugdverblijf (behoud of uitbreiding) een planningsintiatief

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Niet-vermarktbare goederen 14 5.2 Gereveleerde voorkeursmethodes 15

Inhoud. 5.1 Niet-vermarktbare goederen 14 5.2 Gereveleerde voorkeursmethodes 15 Inleiding 4 Deel 1: Begrippen en methodologie 7 1 De vraagfunctie van milieugoederen 7 2 Betalingsbereidheid versus acceptatiebereidheid 10 3 De totale economische waarde van milieugoederen 11 4 De intrinsieke

Nadere informatie

Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen

Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Datum 3 juli 2014 Status Update vastgesteld in MRE-bijeenkomst 26 juni 2014 Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol

Nadere informatie

Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd.

Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd. Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Datum 3 juli 2014 Status Update vastgesteld in MRE-bijeenkomst 26 juni 2014 Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd. Richtlijn

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Het MilieuKostenModel

Het MilieuKostenModel 3.4 Resultaat 3 Het MilieuKostenModel 3.4.1 Kosteneffectieve maatregelenprogramma s voor oppervlaktewaterkwaliteit in het 1ste stroomgebiedbeheerplan 3 3.4.2 Een webgebaseerd instrument 31 3.4.3 Kosteneffectiviteit

Nadere informatie

INBO.R.2014.1353929. Communiceren over de voordelen van natuurontwikkeling Handvaten voor de initiatiefnemer. Lieven De Smet

INBO.R.2014.1353929. Communiceren over de voordelen van natuurontwikkeling Handvaten voor de initiatiefnemer. Lieven De Smet INBO.R.2014.1353929 Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid Communiceren over de voordelen van natuurontwikkeling Handvaten voor de initiatiefnemer Lieven De Smet Auteurs: Lieven De Smet Instituut

Nadere informatie

Ministerie van VROM DG Ruimte Directie Visievorming, ontwerp en strategie. Methodiek Ruimtelijke Kwaliteit in de MKBA.

Ministerie van VROM DG Ruimte Directie Visievorming, ontwerp en strategie. Methodiek Ruimtelijke Kwaliteit in de MKBA. Ministerie van VROM DG Ruimte Directie Visievorming, ontwerp en strategie Methodiek Ruimtelijke Kwaliteit in de MKBA Heemraadssingel 319 postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefa 010

Nadere informatie

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak A. Oosterbaan A.E.G. Tonneijck E.A. de Vries Alterra-rapport 1419, ISSN 1566-7197 Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof

Nadere informatie

Duurzame wijsheid in pacht. Wim Dijkman Anneloes Visser

Duurzame wijsheid in pacht. Wim Dijkman Anneloes Visser Wim Dijkman Anneloes Visser Abstract: Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuurnetwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

De waarde van de kantooromgeving

De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving De waarde van de kantooromgeving Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden A. Weterings, E. Dammers, M. Breedijk, S. Boschman en P. Wijngaarden

Nadere informatie

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater december 2013 1 Inleiding 4 2 Toepassingsgebied 5 3 Groendak 8 4 Hemelwaterput 9 4.1 Waarom een hemelwaterput

Nadere informatie

Begeleiding en opvolging van de beheermonitoring van de Vlaamse Natuurreservaten Beknopte handleiding Beheermonitoring

Begeleiding en opvolging van de beheermonitoring van de Vlaamse Natuurreservaten Beknopte handleiding Beheermonitoring inbo Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Kliniekstraat 25-1070 Brussel - T.: +32 (0)2 558 18 11 - F.: +32 (0)2 558 18 05 - info@inbo.be - www.inbo.be Begeleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Handleiding Lead Qualifier

Handleiding Lead Qualifier Handleiding Lead Qualifier Versie: 1.01 Datum: 30-May-13 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Wanneer gebruikt u de Lead Qualifier?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 2.3 Over dit document... 3 2.3.1 Browseradvies:...

Nadere informatie

Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.

Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Nota Kwaliteitsbijdrages Buitengebied, 1e wijziging. Behorende bij aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied. Nota kwaliteitsbijdrages buitengebied, 1 e wijziging. 2 NOTA KWALITEITSBIJDRAGES

Nadere informatie

concept NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT

concept NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT CONCEPT NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT Uitgebracht aan: Duijf advies en projectmanagement Drs. G.A.P. (Ger) Duijf Klein Brabant 102 5262 RP Vught Uitgebracht

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Vergelijking tussen de methodes voor schaderisicokartering in het stroomgebied van de Maas. Internationale Maascommissie 07/12/2007

Vergelijking tussen de methodes voor schaderisicokartering in het stroomgebied van de Maas. Internationale Maascommissie 07/12/2007 Vergelijking tussen de methodes voor schaderisicokartering in het stroomgebied van de Maas Internationale Maascommissie 07/12/2007 Dit document sluit aan bij het mandaat van de werkgroep "Hydrologie en

Nadere informatie

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel.

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel. ONTHEFFINGSSDOSSIER MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012 Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel Pidpa Hidrorio april 2009 Colofon Naam rapport: ONTHEFFINGSDOSSIER, MER

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie