Graaf Wichmanstraat CD Borculo telefoon : website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom."

Transcriptie

1 Graaf Wichmanstraat CD Borculo telefoon : website: Facebook CBS de Wereldboom

2 Een woord vooraf. Scholen verschillen in sfeer, manieren van werken en resultaten. Om ouders te helpen bij het kiezen van een goede school voor hun kind vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken. Deze digitale gids is dus bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen, maar zeker ook voor ouders die hun kinderen al op onze school hebben. Hierin kunt u lezen wat u van onze school mag verwachten. U vindt veel praktische informatie over schooltijden en de schoolorganisatie. Er is ook het een en ander te lezen over de doelstellingen van ons onderwijs, de manier waarop we die doelen proberen te bereiken en over de speciale zorg die we aan kinderen besteden. Verder kunt u gegevens vinden over de contacten met de ouders, de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling. Goede informatie geven aan de ouders vinden wij heel belangrijk. Naast de jaarlijkse schoolgids informeren wij ouders één maal per twee weken met een nieuwsbrief die ook op onze website wordt geplaatst: Het allerlaatste nieuws en de meest recente foto s ziet u op onze Facebookpagina! Onze schoolkalender staat aan het begin van het schooljaar op de website. Hierop zijn data ingevuld die voor kinderen en ouders van belang zijn: vakantiedagen, ouder- en kijkavonden, feestdagen, enzovoorts. Voor hen die graag een papieren exemplaar ontvangen ligt er een klaar op school. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom voor een toelichting op deze gids. U kunt altijd onze school bereiken op nummer Namens het team van CBS de Wereldboom Inge Langelaar, directeur Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. CBS de Wereldboom en scholengroep GelderVeste CBS de Wereldboom Scholengroep GelderVeste 5 2. Waar de school voor staat Visie en missie Schoolklimaat 8 3. De organisatie van het onderwijs Alles in Godsdienstige vorming Sociaal-emotionele vorming Rekenen en Wiskunde Nederlandse Taal Lezen Schrijven Engels Wereldorientatie Verkeer Documentatiecentrum Creatieve vakken Gymnastiek en Zwemonderwijs Computers, digitale schoolborden, i-pads en Facebook Natuur- en milieueducatie (NME) Buitenschoolse activiteiten Continurooster De zorg voor kinderen Aanmelding en toelating Leerlingenzorg Leerlingvolgsysteem (LVS) Groepsbesprekingen Leerlingbesprekingen Externe hulp Interne begeleiding Communicatie met ouders Toelating en zorg op maat voor rugzakkinderen Langdurig zieke kinderen Dyslexieprotocol Dyslexieverklaringen Voortgezet onderwijs 24 Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

4 5. De leraren Wie werken er op de Wereldboom? Hoe is de vervanging geregeld Stagiaires Nascholingsbeleid De ouders Contacten ouders-school De medezeggenschapsraad (MR) De activiteitencommissie (AC) Ouderbijdragen Klachtenprocedure Vertrouwenspersoon Vragen over onderwijs Schoolverzekering De ontwikkeling van de kwaliteit van de school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Oudervragenlijst WSNS (Weer samen naar school) De resultaten van ons onderwijs Citoscores en verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs Inspectiebezoek School- en vakantietijden en overige informatie Schooltijden Vakantietijden Verlofregeling en leerplicht Leerplicht Ziekmelding Verlof aanvragen Overige schoolzaken Zorg voor de relatie school en omgeving GGD op school: schoolarts, verpleegkundige, logopedist Namen en adressen 41 Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

5 1. CBS de Wereldboom en scholengroep GelderVeste 1.1 CBS de Wereldboom De Wereldboom staat in Borculo sinds Eerst 57 jaar onder de naam Willem de Zwijgerschool en sinds 5 september 2012 onder de nieuwe naam CBS de Wereldboom. Er gaan in het schooljaar rond de 70 kinderen naar onze school. Ons logo geeft heel duidelijk weer waar wij als school voor staan. Stevig verankerd in de (Borculose) grond, groei en groot worden op velerlei manieren (takken) en de omarming van het wereldburgerschap. Een open gemeenschap waar iedereen welkom is en verbindingen tussen alle geledingen. Voor de visie en missie en de verdere beschrijving van de school zie hoofdstuk 2 en verder. De website van onze school vindt u op en we hebben ook een Facebookpagina. Zoek op CBS de Wereldboom! 1.2 Scholengroep GelderVeste Onze school maakt deel uit van Scholengroep GelderVeste. Scholengroep GelderVeste bestaat uit 20 op christelijk grondslag gefundeerde basisscholen in Oost-Gelderland. De scholen zijn gevestigd in de gemeentes Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Lochem en Zutphen. 275 Leerkrachten en ander personeel zorgen ervoor dat 3000 leerlingen dagelijks les krijgen. Scholengroep GelderVeste heeft open christelijke scholen. Alle kinderen zijn welkom en alle kinderen krijgen op school kennis van de achtergrond van de christelijke traditie en verhalen, waarop de cultuur van ons land gebouwd is. Het onderwijs op de scholen is erop gericht het beste uit ieder kind te halen. Op de GelderVeste scholen streven we naar de ontwikkeling van kinderen tot sterke, zelfstandige en sociale jonge mensen die hun eigen talenten hebben leren ontdekken. De scholen variëren in grootte van 40 tot ruim 400 leerlingen. Sommige GelderVeste-scholen liggen idyllisch in het Achterhoeks landschap, andere scholen zijn stevig verankerd in een Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

6 stadswijk. Samen vormen de scholen een sterk geheel met eenheid van beleid op het gebied van onderwijskwaliteit, veiligheid, personeel, financiën en medezeggenschap. Verder laten we de verscheidenheid bloeien; elke school bepaalt het eigen onderwijskundig beleid dat past bij de omgeving van de school en bij de ouders die hun kinderen naar de school laten gaan. Elke school maakt zijn eigen pedagogische en didactische keuzes en draagt zorg voor de invulling van het leerlingenzorgbeleid. De kracht van een Scholengroep met de omvang van GelderVeste is dat kosten en kennis makkelijk gedeeld kunnen worden. Verder geeft het meer mogelijkheden voor investeringen, het professionaliseren van het personeel en voor mobiliteit van personeel tussen de scholen. Alles met het doel personeel vitaal te houden voor zijn of haar taak. De efficiency zorgt er ook voor dat het grootste deel van het geld dat het ministerie beschikbaar stelt ten goede komt aan het onderwijs in de klas. De eindverantwoordelijkheid voor de scholen die bij GelderVeste zijn aangesloten ligt bij het College van Bestuur (CvB). De schoolleiding legt verantwoording af aan het CvB op het terrein van onderwijskwaliteit, personeel en financiën. Het CvB legt verantwoording of aan een Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Die gezonde spanning zorgt ervoor dat we met ons allen de juiste keuzes blijven maken. Vanaf het schooljaar heeft elke school een onderwijskundig leider in plaats van een directeur. De onderwijskundig leider zorgt er met het team van leerkrachten voor dat de contacten met de ouders goed zijn, er goed onderwijs wordt gegeven en dat voor ouders helder is waar de school voor staat. Financiën, beheer van het gebouw, contacten met gemeente en andere instanties liggen bij een clusterdirecteur. Deze directeur doet dat voor 9-10 scholen. De clusterdirecteur is er ook voor verantwoordelijk dat kennis en kunde maximaal gedeeld wordt. Op de website van de stichting is allerlei informatie te vinden over onze scholengroep. De naam Scholengroep GelderVeste verwijst naar ons werkgebied en naar de wilskracht waarmee we christelijk onderwijs in onze regio een samenbindende factor willen laten zijn. Veste verwijst naar het stevige fundament dat onder onze scholen ligt. Het blauw van ons logo straalt kracht en zekerheid uit, het rood staat voor warmte en geborgenheid. Het beeldmerk geeft de schakering aan van kleine en grote kinderen, van kleine en grote scholen, van ouders en medewerkers, in gesprek met elkaar en in onderlinge samenhang. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

7 2. Waar de school voor staat 2.1 Visie en missie (klik hier Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

8 2.2 Schoolklimaat Je veilig voelen op een school is een voorwaarde voor iedereen. Als er een veilig klimaat heerst in de klas of school, dan hebben de kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Ze ontdekken wat ze kunnen en beleven daar ook veel plezier aan en gaan graag naar school. Maar dat geldt ook voor leerkrachten, ouders en bezoekers. Zij moeten zich ook veilig voelen en hun problemen moeten naar tevredenheid opgelost kunnen worden. In het schooljaar hebben we hard gewerkt aan het optimaliseren van het schoolklimaat. Onder begeleiding van een professional van de IJsselgroep is de Kanjermethodiek binnen onze school geïntroduceerd. Dit geeft kinderen (maar ook volwassenen) handvatten om op een goede, sociale manier met elkaar om te gaan waar ze de rest van hun leven plezier van hebben. Het anti-pestprotocol is hier ook een onderdeel van. Alle leerkrachten zijn vanaf het schooljaar Kanjer-gecertificeerd en dus kunnen we zeggen dat we een allround Kanjerschool zijn. Wat doe je als je erg verlegen bent Hoe voorkom je pestgedrag Wat doet een meeloper en hoe ziet Witte Petten-gedrag eruit? U bent daar als ouders ook bij betrokken, onder andere middels een ouderavond. Vieringen nemen een belangrijke plaats in onze school. De openingen en sluitingen van onze schoolbrede thema s zijn daar een goed voorbeeld van. We proberen activiteiten (zoals bv. de kinderboekenweek) zoveel mogelijk een plaats te geven binnen deze thema s. Daarnaast mogen de kinderen op hun verjaardag de kinderen van hun groep trakteren en gaan met een traktatie langs de juffen en meesters. Om ook tijdens de pauzes een fijn, veilig klimaat op het schoolplein te waarborgen zijn is het plein verdeeld in zones en zijn er een aantal nieuwe regels geschreven, natuurlijk vanuit positieve Kanjertaal. De overal geldende Kanjerschool-regels zijn: -Wij vertrouwen elkaar -Wij helpen elkaar -Niemand speelt de baas -Niemand lacht uit -Niemand doet zielig Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

9 3. De organisatie van het onderwijs CBS de Wereldboom werkt met combinatiegroepen. Dit houdt in dat de groepen samen een lokaal delen. We werken in principe met de volgende combinaties: (0)1/2, 3/4, 5/6, 7/8. Bij het werken met combinatiegroepen is een goede organisatie heel belangrijk. Terwijl de leerkracht instructie geeft aan een groep of aan een individueel kind, werken de andere kinderen zelfstandig. De kinderen leren al in de kleutergroepen zelfstandig te zijn; deze werkwijze wordt in de verdere groepen verder uitgebouwd met dag- en weektaken. We merken dat kinderen het plezierig vinden en dat we tegemoet komen aan de basisvoorwaarden voor hun ontwikkeling. Er is nu een doorlopende lijn in de school voor wat betreft de afspraken over zelfstandig werken, de hoeveelheid tijd die kinderen krijgen voor het zelfstandig werken en de materialen die erbij gebruikt worden Alles-in-1 Vanaf werken we in de groepen 5 t/m 8 met de nieuwe methode Alles-in-1. Vanaf schooljaar is de methode uitgebreid naar groep 3/4. Deze methode combineert vrijwel alle basisschoolvakken (behalve taal, rekenen, gymnastiek en levensbeschouwing) in projecten van ongeveer 5 weken. Elk kind kan dan in zijn eigen groep op drie niveaus werken aan de leerstof, zodat er op een vrij eenvoudige manier een vergaande vorm van differentiatie ontstaat. Meer informatie over deze methode vindt u op 1.org.) en paragraaf 3.9 In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren centraal. Het werken in deze groepen gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint met een inloop. Daarna gaan de kinderen in de kring en daar eindigt de dag ook weer mee. Tussendoor wordt vanuit de principes van basisontwikkeling gewerkt en gespeeld in de verschillende hoeken, aan de tafels, in de speelhal en buiten op het plein. De meeste vormingsgebieden komen in samenhang aan de orde aan de hand van thema s (b.v. vakantie, herfst, wonen, winkels. ) In groep 1/2 wordt er gewerkt met de methode Kleuterplein. De uitgangspunten zijn Kleuters leren door spelen en ontdekken. Doelgericht werken aan alle ontwikkelingsgebieden Geschikt voor combinatiegroepen (een stapje terug en een stapje naar boven) Observatiesysteem en registratiesysteem Er is veel aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Veel kinderen zitten twee à drie jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. In groep 2 worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het einde van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. Ook gebruiken we hiervoor Cito-kleutertoetsen en observatielijsten. Hierover vindt u meer in het hoofdstuk leerlingzorg. We vinden het belangrijk, dat het kind tijdens de kleuterperiode voldoende vaardigheden opdoet om aan het proces van leren lezen, rekenen en schrijven te kunnen beginnen. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind hier echt aan toe is. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

10 In de loop van groep 2 en in groep 3 maakt het spelen steeds meer plaats voor het leren. We werken eraan de overgang van groep 2 naar groep 3 flexibel te laten verlopen. In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Bij deze kerndoelen worden zorgvuldig methoden gekozen. In die methoden staat in ieder geval de verplichte leerstof. De vorderingen van de kinderen worden regelmatig gecontroleerd d.m.v. methodegebonden toetsten en methode-onafhankelijke toetsen. Hieronder en op de volgende bladzijden gaan we uitvoeriger in op de vakken en de methoden. 3.2 Godsdienstige vorming Onze school is een op christelijk grondslag gefundeerde basisschool. Alle kinderen zijn welkom en alle kinderen krijgen op school kennis van de achtergrond van de christelijke traditie en verhalen waarop de cultuur van ons land gebouwd is. We maken gebruik van de methode Trefwoord. Een moderne methode, waarin steeds een relatie wordt gelegd met de actualiteit. Per dag wordt er ongeveer een half uur godsdienstonderwijs gegeven. 3.3 Sociaal-emotionele vorming Zoals in hoofdstuk 2.2 beschreven is de sociaal-emotionele vorming aan de hand van de Kanjertraining in ingevoerd. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt. Of ze op dat gebied ook groei doormaken kunnen we volgen met de bijgehorende Kanvas-toetsing. 3.4 Rekenen en Wiskunde Onze school gebruikt een realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en niet alleen maar rijtjes sommen aanbiedt. De werkboeken zijn in blokken verdeeld. Aan het eind van ieder blok is er een toets, waarbij gecontroleerd wordt of de kinderen de stof beheersen. De opzet van de methode is er op gericht dat alle kinderen in ieder geval de basisstof krijgen aangeboden. Voor kinderen die, zowel naar boven als naar beneden, uitvallen, is extra oefenstof aanwezig. Naast de methodegebonden toetsen worden er extra toetsen afgenomen om te controleren of de kinderen vorderingen maken. Deze toetsen worden uitgelegd in het hoofdstuk Leerlingzorg. Per week wordt er tussen de 4 en 5 uur rekenonderwijs gegeven. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

11 3.5 Nederlandse taal Voor het taalonderwijs maken we gebruik van de methode Taaljournaal. Dit sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen wat we met ingang van dit schooljaar hebben ingevoerd. We vinden dat in de methode aandacht moet zijn voor uitbreiding van de woordenschat, het verwoorden van ideeën, spelling, luisteren naar anderen en creatief taalgebruik. Behalve schriftelijke verwerking van de lesstof leren we de kinderen ook het schrijven van verhalen en het houden van spreekbeurten.tweemaal per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de spellingsresultaten getoetst. We doen dit aan de hand van de SVS-toets van CITO en ook methodegebonden toetsen. Hierover meer in het hoofdstuk Leerlingzorg. 3.6 Lezen Duolezen is een nieuwe leesvorm die we de laatste jaren steeds meer zijn gaan toepassen. Kinderen lezen in tweetallen, oudere kinderen lezen met jongere kinderen. Dit blijkt een erg effectieve manier te zijn voor het vlot leren lezen. De kinderen zijn in niveaus ingedeeld aan de hand van leestoetsen die worden afgenomen. Voor het toetsen van het technisch lezen maken we gebruik van de AVI-toets en de DMT-toets van CITO. In alle groepen wordt ook dagelijks tijd uitgetrokken voor stillezen. Onder andere tijdens de inloop. In de hogere groepen wordt daarnaast aandacht besteed aan verschillende vormen van voortgezet technisch lezen, zoals begrijpend lezen, studerend lezen en voordrachtslezen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de leesbeleving. Zo worden er boekbesprekingen gehouden en wordt elk jaar in projectvorm aandacht besteed aan de landelijke Kinderboekenweek. Er is regelmatig contact met de plaatselijke bibliotheek. Daar worden excursies naar georganiseerd of er komt iemand op school. De toetsing van begrijpend lezen vindt plaats aan de hand van de Begrijpend lezentoets van CITO. Vanaf 2009 maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip voor de groepen 5 t/m 8. Deze methode volgt de actualiteit en verhoogt de leesmotivatie van de kinderen. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws en er wordt structureel aandacht aan leesstrategieën en woordenschat besteed. We hebben sinds het schooljaar 2012 zelfs een XL-abonnement op Nieuwsbegrip: aanvullende opdrachten rondom woordenschat, tekstbegrip worden individueel gemaakt door kinderen op de computer. Deze XL-aanvulling maakt dat de methode voldoet aan alle kerndoelen. Wij vinden leesplezier erg belangrijk. Onze eigen bibliotheek is het afgelopen schooljaar grondig vernieuwd. Er staan alleen moderne boeken in en de voorraad wordt m.b.v. de reguliere bibliotheek regelmatig aangevuld! 3.7 Schrijven We maken voor het schrijfonderwijs gebruik van de methode Handschrift. In de onderbouw ligt het accent vooral op lettervormen, verbindingen van letters en schrijfrichting. In de bovenbouw wordt meer gelet op zaken als tempo, andere schrijfvormen en creatief schrijven. De kinderen maken voor het schrijven in de onderbouw veelal gebruik van potloden. In groep 4 wordt de stabilo-pen geïntroduceerd. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

12 3.8 Engels Sinds de invoering van de basisschool in 1986 is Engels een verplicht vak. Aanleiding daarvoor was een uitspraak van de Europese Raad, dat kinderen in alle landen van Europa naast hun eigen taal eigenlijk Engels als tweede taal zouden moeten kennen. Dit niet alleen vanwege de Europese gedachte en de enorme mobiliteit van de moderne mens maar tegenwoordig zeker ook door de moderne communicatiemiddelen die binnen een ieders bereik liggen. Dit gegeven past natuurlijk uitstekend bij de visie van wereldburgerschap op CBS de Wereldboom. Voor het schooljaar is Engels gekozen als speerpunt. We zijn een pilot gestart met Engels in groep 1 tot en met 4. We bieden het op een speelse manier aan in bv. de muziekles, het voorlezen, met behulp van de computer of het digibord. Ook de methode My name is Tom gebruiken we in de onderbouw. In groep 5 t/m 8 gebruiken we de methode Alles-in-1 een methode waarin het aanleren van een woordenschat en het voeren van kleine gesprekjes centraal staan. Wij verdiepen in deze groepen het Engels door gebruik te maken van het digitale programma Groove me. Verder geeft onze native speaker Corine Mobbs, wekelijks gastlessen en draagt zorg voor de juiste uitspraak en intonatie! 3.9 Wereldoriëntatie Op heel veel momenten wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en verleden van onze aarde. Soms gebeurt dat in aparte vakken met aparte methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukken, schooltelevisie en projecten. Vanaf groep 5 werken we sinds met de projecten van de nieuwe methode Alles-in-1. Het afgelopen schooljaar zijn daar de projecten voor groep 3/4 bij gekomen. Het geheel omvat dus 5 projecten per jaar het gaat om integraal onderwijs; de leerstof van alle vakken komt in samenhang aan bod, rekenen en bewegingsonderwijs (en taal) uitgezonderd, er kan op 6 niveaus (A t/m F) gewerkt worden, elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep, de projecten duren ongeveer 8 weken, elke week wordt er een subthema behandeld, geïntroduceerd met een film, dagelijkse afwisseling van gezamenlijke activiteiten en zelfstandig werken, gelijkwaardige afwisseling in computer- en schriftelijke verwerking, kant en klare doe- en onderzoekopdrachten, muziek, dans/drama, tekenen en handvaardigheid komt elke week aan bod, per (tafel)groep wordt een werkstuk gemaakt en een presentatie gedaan over een deelonderwerp, de kinderen leren alle wettelijke kerndoelen die zij moeten leren, dit onderwijs is adaptief en flexibel georganiseerd, er is een afsluiting passend bij het thema, dit kan zijn: musical, presentatie, toneelstuk, korte uitvoering of tentoonstelling, de aangeleerde kennis wordt per week of aan het eind van een project getoetst, We gaan uit van een tweejaarlijkse planning voor de projecten. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

13 Wat betreft het natuurkundeonderwijs gebruiken we daarnaast ook materiaal van School-TV en materialen van de Stichting Natuur en Milieu Educatie de Huusker. Zie hiervoor ook het hoofdstukje 3.14, N.M.E. Voor wereldoriëntatie zetten we steeds vaker computers in. Het internet biedt immers een bijna onuitputtelijke bron van informatie over de wereld. Kinderen leren hiermee om te gaan is een van de doelstellingen van wereldoriëntatie Verkeer Verkeersopvoeding en veiligheid staan in de lessen voorop. In het bijzonder veiligheid op weg naar school. We gebruiken we Stap vooruit, Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant als lesmethoden. De leerlingen van groep 7/8 doen om het jaar het Alles-in-1 project Vervoer en doen dan ook mee aan het landelijk verkeersexamen, waarbij het theoretische deel gemaakt wordt op school. Voor het praktische gedeelte maken zij op de fiets een rondrit door Borculo, waarbij door verschillende posten hun gedrag op de weg wordt beoordeeld Documentatiecentrum De kinderen maken ook gebruik van ons documentatiecentrum naast natuurlijk het internet Creatieve vakken Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we Alles-in-1. Elk van de 20 projecten biedt een grote hoeveelheid creatieve opdrachten. De kinderen krijgen op deze manier in de loop van de jaren een ruim aanbod aan dans, drama, muziek, tekenen, schilderen, handvaardigheid en spel in alle projecten. Ook het cultureel erfgoed komt via de projecten Kunst, Geloof, Middeleeuwen en Gouden Eeuw ruimschoots aan bod Gymnastiek- en zwemonderwijs De kinderen van de groepen 0, 1 en 2 spelen dagelijks buiten. Bij slecht weer gymmen ze in de speelhal in de school en één keer per week gaan ze naar de gymzaal bij school Noord. De kinderen van groep 3 en 4 hebben één gymuur en één zwemuur per week. Vanaf groep 5 hebben de kinderen 2 gymuren per week. De gymlessen worden gegeven in de gymzaal bij school Noord. De gymlessen worden door de eigen leerkrachten verzorgd. Wat betreft de gymkleding gaan wij er vanuit dat de kinderen makkelijk zittende kleding dragen. Verder zijn gymschoenen verplicht. Geen balletschoenen maar schoenen met profiel. De kinderen van de hogere groepen maken na de gymles gebruikmaken van de douches. De kinderen van groep 3/4 hebben een groot gedeelte van het jaar ook schoolzwemmen. De zwemlessen worden gegeven in zwembad t Timpke, in de periode dat het zwembad Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

14 geopend is. Het lesgeld, dat voor de lessen moet worden betaald, wordt met de jaarlijkse ouderbijdrage verrekend. De zwemlessen worden gegeven door zwemonderwijzers van het zwembad. Voor het schoolzwemmen is het door de overheid verplichte schoolzwemprotocol van toepassing. Verder is er een toezichtsplan om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Beide stukken zijn op school ter inzage Computers, digitale schoolborden, i-pads en Facebook We hebben op school gemiddeld voor elke vijf kinderen een Windows XP-computer en een aantal voor Interne Begeleiding en administratie. Bij diverse vakken wordt de computer gebruikt als extra leermiddel, voor verdieping, verrijking en multimediale vorming. Daarnaast hebben de onderbouw en bovenbouw elk de beschikking over twee i-pads. Deze zijn door de hele school in te zetten doordat we dit schooljaar ook over een draadloos netwerk beschikken. 1 Gebruik van de muis, koptelefoon. 2 Omgaan met menuschermen. 3 Computer aan- en uitzetten, inloggen op netwerk, programma s starten en afsluiten, gebruik van het toetsenbord. 4 Omgaan met tekenprogramma Paint, opslaan en openen van bestanden in een eigen map op netwerk. 5 Internet; wordt aangeboden m.b.v. Kennisnet 6 Tekstverwerken met Word, maken van een eenvoudig werkstuk op de computer. 7 Aanleren van zoekstrategieën op Internet, bijv. zoekmachine Google; afspraken m.b.t. veilig internetgebruik, informatie van internet verwerken in een werkstuk.. 8 Werkstukken en spreekbeurten maken met Powerpoint. Sinds 2010 hebben de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 digitale schoolborden. De leerkracht heeft hierdoor een boeiend leermiddel en waar mogelijk maken de kinderen er zelf ook gebruik van. Powerpointpresentaties, door de kinderen zelf gemaakt, komen op een digitaal schoolbord bijvoorbeeld beter over. Op onze vernieuwde website (september 2012) is een grote hoeveelheid foto s, de maandelijkse nieuwsbrief de schoolgids en nog veel meer te zien. Ook zijn we te vinden op Facebook. Zoek onder CBS de Wereldboom.. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

15 3.15 Natuur- en milieueducatie (NME) Naast het biologieonderwijs als onderdeel van de Alles in 1 -methode maken we ook gebruik van materialen en ondersteuning van het NME-centrum de Huusker. Veldwerkactiviteiten Zorg voor het schoolmilieu (scheiden van afval, energieverbruik, omgaan met materialen) Excursies Natuurwandeling met opdrachten Alles-in-1 projecten: Dieren, Planten, Mensen, Voeding, Milieu & kringloop en Energie Buitenschoolse activiteiten Sportdag en sporttoernooien Jaarlijks wordt er in juni een sportdag georganiseerd voor de leerlingen van de hoogste groepen van alle basisscholen in de gemeente Borculo. Er worden ook door het jaar heen diverse schoolsporttoernooien georganiseerd door verschillende sportclubs. We bekijken telkens aan welke toernooien we meedoen. De deelname van de kinderen is uiteraard vrijwillig. Wel gaan we er van uit dat als kinderen zich hebben opgegeven, dat ze dan ook daadwerkelijk meedoen en niet op het laatste moment afzeggen. De genoemde toernooien vinden buiten schooltijd plaats, meestal op de woensdagmiddag of in een vakantie. Voor leerkrachten is het niet altijd mogelijk aanwezig te zijn, maar we streven ernaar dat op elk toernooi in ieder geval één leerkracht aanwezig is. De teams worden tijdens het toernooi door ouders begeleid. Andere ouders zijn natuurlijk hartelijk welkom om de kinderen, aan te moedigen. Schoolreis en schoolkamp De kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan elk jaar samen met de bus op schoolreis. De bestemming van dit schoolreisje is wisselend. De kinderen van groep 7 en 8 gaan elk jaar drie dagen op kamp. De afgelopen jaren zijn de kinderen met hun fiets op kamp geweest in Buurse, Rekken, Winterswijk en Markelo. Slotfeest Elk jaar wordt, mede met behulp van de Activiteitencommissie, aan het einde van het schooljaar een prachtig feest georganiseerd Continurooster Op onze school bleven heel veel kinderen over. Het overblijven valt onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur. In 2013 zijn we overgegaan op het continurooster. Hierdoor is er veel meer rust gecreëerd en heeft het onderwijsproces geen hinderlijke knik meer. Om uur kunnen de kinderen even een frisse neus halen op het plein. Na het luiden van de bel gaan de kinderen naar binnen, wassen hun handen en gebruiken samen met de leerkracht hun lunch. De lessen worden om uur hervat en de school is om uur uit. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

16 4. De zorg voor de kinderen In dit hoofdstuk informeren we u over de zorg die wij besteden aan de kinderen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd! 4.1. Aanmelding en toelating van leerlingen. Ouders hebben de mogelijkheid om tussen verschillende scholen te kiezen en maken die keuze meestal welbewust. Daarbij kunnen zich situaties voordoen, waarbij de school de keuze van de ouders niet honoreert en een aangemelde leerling niet toelaat of, in geval van een kind met een ernstige beperking, niet kan toelaten. Voor wat betreft deze laatste categorie kinderen verwijzen wij u naar ons beleidsdocument Aannamebeleid voor Rugzakleerlingen, dat op school aanwezig is. Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen kan aanleiding zijn tot conflicten tussen ouders en school. Om dit, voor zover mogelijk, te voorkomen en hierin duidelijk te zijn, hanteren wij als scholen binnen onze stichting het beleidsdocument Leerlingenbeleid, dat op school ter inzage ligt. Binnen de scholen van GelderVeste ligt statutair vast dat de geloofsovertuiging ten grondslag ligt aan het aangeboden onderwijs. De scholen hanteren een open toelatingsbeleid, waarbij het respecteren van de grondslag van de school door de ouders(s)/verzorger(s) wel een vereiste is, maar kinderen zelden of nooit zullen worden geweigerd om hun geloofsovertuiging. Eenmaal per jaar krijgen ouders een uitnodiging hun kind aan te melden. Hierbij gaat het om kinderen die het daaropvolgende schooljaar vier jaar worden. LET WEL: Ouders kunnen ook op ieder ander moment hun kind aanmelden voor onze school zelfs tot op de dag dat hun kind vier jaar wordt. Met een aanmeldingsformulier geeft u de intentie aan uw kind naar de gekozen school te willen doen. Op de dag dat het daadwerkelijk vier jaar wordt is het kind echt ingeschreven. Tijdens de open dag die gehouden wordt in de maand januari, februari of maart kunt u informatie krijgen over de school en de dagelijkse gang van zaken. Wilt u op een ander moment geïnformeerd worden dan kunt u altijd een afspraak maken. We willen u graag te woord staan en leiden u rond door de school om u wegwijs te maken. Wanneer uw kind vier jaar is mag hij/zij in groep 0/1 beginnen. Van tevoren mag uw kind een aantal dagdelen (5 momenten) ter kennismaking bij ons op school meedraaien. De leerkracht van de kleutergroepen neemt hierover contact op met de ouder(s). Wanneer u oudere kinderen hebt, die u bij onze school wilt aanmelden, is er een gesprek met de directeur, wordt bij de aanmelding kennisgemaakt met de toekomstige leerkracht van uw kind en geven we een rondleiding door de school. Dan wordt ook afgesproken wanneer uw kind zal beginnen en of het misschien gewenst is dat hij/zij eerst nog een keer met de klas komt kennismaken en alvast een dag(deel) op school meedraait. Verhuizing Wanneer kinderen wegens verhuizing naar een andere basisschool vertrekken, wordt er door de klassenleerkracht een onderwijskundig rapport geschreven, om de leerkracht op de nieuwe school op de hoogte te stellen van het werk waarmee het kind op onze school bezig is geweest. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

17 4.2 Leerlingzorg Volgens de Wet op het Primair Onderwijs hebben basisscholen de opdracht onderwijs te verzorgen dat rekening houdt met verschillen tussen kinderen. We zijn op weg naar Passend Onderwijs voor alle kinderen. Onderwijs, dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van kinderen. Dat kan bijvoorbeeld door de uitleg en de instructie af te stemmen op wat de leerling aankan of door het kind in zijn eigen tempo te laten werken. Als er goed onderwijs wordt gegeven, kunnen we zien dat kinderen met aandacht en inzet werken. Ze vorderen dan voldoende gezien hun mogelijkheden. Iedere leerkracht volgt de leerlingen van de groep elke dag in hun doen en laten. Kinderen worden dagelijks geobserveerd. Ook het dagelijkse schoolwerk geeft veel informatie over de vorderingen van een leerling. Daarnaast worden regelmatig toetsen afgenomen om na te gaan of de aangeboden leerstof in voldoende mate wordt beheerst. De leerkracht signaleert dagelijks of opdrachten al dan niet gelukt zijn en vraagt zich af hoe dat komt. De leerkracht luistert, kijkt(na), denkt na, praat met het kind, gaat met het kind aan het werk en trekt conclusies over de manier waarop verder gegaan kan worden. Soms kunnen kinderen meer aan en soms is er teveel gevraagd. Het is belangrijk dat het kind de school ervaart als een omgeving waar het rust en uitdaging kan vinden en dat het er op vertrouwen kan dat de leerkracht daarin helpt Leerlingvolgsysteem (LVS) Vanaf het moment dat kinderen bij ons op school zijn ingeschreven wordt er een leerlingdossier aangemaakt. Hierin worden persoonlijke gegevens, verslagen van gesprekken, handelingsplannen en mogelijk speciale onderzoeken bewaard. De dossiers worden beheerd door de intern begeleider. De school kan u desgewenst informeren over de inhoud van het dossier. Na een afspraak te hebben gemaakt met de leerkracht of intern begeleider kan deze op school worden ingekeken. Om de kinderen goed te kunnen volgen in de tijd dat ze bij ons op school zitten maken we gebruik van een goed opgezet digitaal leerling volgsysteem. De jongste kinderen worden vooral gevolgd door middel van observatielijsten. Bij oudere kinderen worden leerreslutaten gevolgd door middel van toetsen. Die toetsen maken deel uit van het Cito-leerlingvolgsysteem. Op 2 momenten in het jaar nemen wij toetsen af die landelijk genormeerd zijn. Hierdoor kunnen wij de resultaten afzetten tegen het landelijk gemiddelde. Wij gebruiken daarvoor een aantal toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem aangevuld met de zogenaamde AVI-leestoetsen. Deze toetsen geven ons een betrouwbaar en objectief beeld van de vorderingen van elk kind en van een gehele groep. Deze toetsen worden volgens een toetsrooster afgenomen. De toetsscores worden in het leerlingvolgsysteem opgeslagen en bewaard. Ook wordt er een groepsoverzicht gemaakt. Zo wordt gedurende de gehele schoolperiode van elk kind het ontwikkelingsverloop op een aantal vakgebieden bijgehouden. Naast de landelijke toetsen worden er ook toetsen afgenomen uit de verschillende methodes. Alle resultaten verzamelen de leerkrachten in ons systeem, zodat we 3x per jaar alle resultaten nauwkeurig bekijken en bespreken. Het leerlingvolgsysteem bewaakt voor een deel onze kwaliteit van onderwijs. De leerkracht van uw kind kan u steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen van uw kind en aangeven welke aanpassingen er zijn gedaan, Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

18 binnen de mogelijkheden van kind, ouder en school om de prestaties naar gewenst niveau te brengen Groepsbesprekingen Elke groep wordt 3x per jaar besproken door de leerkracht en de IB-er (interne begeleider, Erna Leunk-Beeftink) In zo n bespreking wordt gezamenlijk gekeken naar bijvoorbeeld toetsen en observatie gegevens. Middels het principe van Handelingsgericht werken voert de intern begeleider regelmatig gesprekken met leerkrachten, ouders en kinderen om te kijken of het onderwijs goed aansluit bij de behoeftes van ieder kind. In de groepsbesprekingen gaat het erom beslissingen te nemen over wat er verder moet gebeuren t.a.v. uitvallende individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. Dat kan betekenen dat we aanpassingen moeten doen in bv. de omgang met de kinderen, onze manier van lesgeven of dat we onderdelen uit ons lesprogramma moeten aanpassen. Er zijn ook kinderen die meer aan kunnen, of die sneller werken. Ook de meer begaafde kinderen hebben recht op uitdaging en werk op hun niveau. Al deze maatregelen komen te staan in een groepsplan. Soms is het nodig om meer analyse te doen, daarvoor kan de Ib-er ingezet worden om de problematiek helder te krijgen. Door middel van klassenbezoeken vooraf gaand aan de groepsbespreking kijkt de IB-er ook op de werkvloer Leerlingbesprekingen Tot een leerlingbespreking kan worden besloten in de groepsbespreking, maar uiteraard kan een groepsleerkracht of de IB-er het initiatief nemen tot het arrangeren van een leerlingbespreking. Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van dit voornemen. Voorafgaand aan een dergelijk bespreking vult de groepsleerkracht het HGWformulier in, zodat alle aspecten die verband houden met de probleemstelling vooraf overdacht worden. Gegevens uit de klassensituatie, resultaten van methodegebonden toetsen, toetsgegevens van het LVS, foutenanalyses, observaties, schriftelijk schoolwerk, onderzoeksgegevens van de IB-er en door ouders aangedragen gegevens uit de thuissituatie kunnen onderwerpen van gesprek zijn. Het kan voorkomen dat het noodzakelijk of wenselijk is dat de ouders aan een leerlingbespreking meedoen. Handelingsgerichte Werken (HGW) is een manier werken, die leerkrachten en ouders zo snel mogelijk richt op het zoeken naar kansen en mogelijkheden in het omgaan met de hulpvraag van de leerling. Deze werkwijze gaat uit van een integrale visie op afstemmingsproblemen rondom de leerling waarbij geloof in kansen en mogelijkheden fundamenteel is. De leerkracht stelt in samenspraak met de i.b.-er een handelingsplan op of maakt een aanpassing in het groepsplan. In dat plan beschrijft de leerkracht: wat het kind na verloop van tijd moet kennen of kunnen; wat het kind moet leren of oefenen; op welke manier het kind aan de slag gaat; welke materialen en hulpmiddelen daarvoor nodig zijn; hoe één en ander georganiseerd wordt, en hoe de leerkracht het effect van de hulp gaat meten. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

19 Het is de bedoeling dat het plan zo opgesteld is, dat de leerkracht de extra ondersteuning/begeleiding in de klassen situatie kan uitvoeren. Het kan voorkomen dat er zo n specifieke of intensieve extra hulp nodig is, dat niet alles in de klas kan worden gedaan. Dan wordt gekeken of de ib-er binnen de beschikbare tijd de ruimte kan vinden voor hulp buiten de klas. Ouders mogen van ons verwachten dat wij, door gezamenlijk overleg in de school en met de ouders, proberen die extra hulp en ondersteuning te geven die het kind nodig heeft. Het is ook mogelijk dat aan ouders gevraagd wordt ook thuis mee te helpen. Op onze school gelden de volgende afspraken voor het maken van groeps- en individuele handelingsplannen: - een leerkracht kan altijd (ook zonder aanwijzingen vanuit het Leerlingvolgsysteem) een kind opnemen in een individueel of groepshandelingsplan, - voor een kind met een V-score (zwak) wordt een individueel handelingsplan gemaakt, - voor een kind met een IV-score (ruim beneden gemiddeld) wordt óf een individueel handelingsplan gemaakt óf het kind wordt samen met andere kinderen in een groepje opgenomen in het groepshandelingsplan. De meeste kinderen doorlopen in ongeveer 8 jaren alle groepen van de school. Sommige kinderen hebben een extra jaar nodig om zich de leerstof eigen te maken. Omdat kleuters op verschillende momenten in het jaar instromen gaan sommige kinderen al na anderhalf jaar naar groep 3, terwijl anderen er twee en een half jaar over doen. We nemen een eventuele beslissing tot zittenblijven in nauw overleg met de ouders. Daarom hebben we een Protocol overgangsbeslissing bij twijfel ontwikkeld, waarin duidelijk omschreven is op welke gronden kinderen eventueel een jaar over zouden kunnen doen. We kijken daarbij naar toetsgegevens op cognitief gebied (lezen, taal, rekenen), maar ook naar de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Een eventueel advies om een kind een jaar over te laten doen wordt in een teamvergadering besproken en daarna aan de ouders voorgelegd. We vinden het belangrijk dat ouders achter de keuze staan. Uiteraard wordt er voor het kind dat een jaar overdoet goed gekeken naar welke leerstofonderdelen al dan niet overgedaan moeten worden en is er dat jaar extra aandacht van de leerkracht. Ook meer- en hoogbegaafde kinderen hebben extra zorg nodig. Veel van deze kinderen zijn op een aantal gebieden hun leeftijdgenoten vooruit en worden niet voldoende uitgedaagd door de normale stof voor de basisschool. Deze kinderen moeten naast de normale stof extra materiaal worden aangeboden. In speciale gevallen kan het voorkomen dat een dergelijk leerling een groep versnelt. Het is dan op veel gebieden zijn leeftijd ver vooruit zijn en niet alleen bij lezen, taal en rekenen. Er is op school het Si-DIr protocol om meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren, te diagnosticeren en te begeleiden. Wanneer meer- en hoogbegaafde leerlingen niet worden opgemerkt en niet goed begeleid worden, dan lopen ze het risico een korte spanningsboog te ontwikkelen; wellicht problemen met leerstrategieën te krijgen; gedemotiveerd te raken voor het schoolse leren; niet te leren om te gaan met faalervaringen; te gaan onderpresteren. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

20 Bij het begeleiden en helpen ontwikkelen van meer- en hoogbegaafden richten we ons niet alleen op het verstandelijke aspect, maar op de totale persoonlijkheid. Zo kan het gebeuren dat een kind dat ver voorloopt toch geen groep overslaat, omdat hij of zij zich binnen de groep op zijn plaats voelt. Wanneer we te hoge verwachtingen hebben van het kind of het alleen stimuleren op cognitief gebied, kan er scheefgroei ontstaan in de persoonlijkheidsontwikkeling. Soms echter kan een kind zich pas goed ontwikkelen wanneer er tegemoet wordt gekomen aan zijn hoge mate van leergierigheid. In dat geval verdient dat de aandacht. Voorwaarde blijft dat het kind zelf zijn begaafdheid tot ontwikkeling brengt. De omgeving kan het kind stimuleren en motiveren, maar het kind moet er wel zelf mee aan de slag. Aanleg en omgeving zijn belangrijke componenten, maar het kind kan alleen een bepaald prestatieniveau bereiken wanneer het zichzelf ervoor inspant, interesse toont voor de leerstof en beschikt over voldoende doorzettingsvermogen. Voor het welslagen van de aanpak van meer- en hoogbegaafde leerlingen is het belangrijk dat ook dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de leerlingen zelf Externe hulp Wat doen we voor alle kinderen? Als uw kind voor het eerst op onze school komt, maakt de leerkracht met u een afspraak om bij u en uw kind thuis op bezoek te komen. Op deze manier kunnen we met elkaar kennismaken en kan uw kind laten zien hoe zijn thuisomgeving eruit ziet. Kinderen zijn vaak trots op hun speelgoed, boeken, kamer of andere dingen thuis. Het geeft de leerkracht en ouders ook de mogelijkheid om te vertellen wat ze van elkaar verwachten. Twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport. Hierin beschrijft de leerkracht de ontwikkeling van uw kind op onderwijskundig (taal, rekenen, lezen), en sociaal-emotioneel gebied. De school nodigt u dan ook uit om langs te komen voor een 15-minutengesprek. In dit gesprek kunt u vragen stellen over het rapport en horen onze leerkrachten ook graag hoe u aankijkt tegen de ontwikkeling van uw kind en welke ervaringen u thuis heeft. Mocht u of de leerkracht behoefte hebben om tussentijds een afspraak te maken, dan is dat altijd mogelijk. Wat doen we als er extra ondersteuning nodig is? Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie, maar ook met samen spelen of samenwerken. De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met de intern begeleider over welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp of extra aandacht te bieden die het nodig heeft. Dan wordt er concrete actiepunten beschreven waarin staat op welke manier deze ondersteuning zal plaatsvinden. Een evaluatie afspraak wordt gemaakt, zodat we samen nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van uw kind. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

21 Het Zorgteam op school Lukt het niet om een leerling voldoende te helpen, dan kan de intern begeleider hulp in roepen van buiten de school. Het eerder genoemde en gebruikte HGW formulier vormt de start van een gesprek met onze collegiale consulent van het samenwerkingsverband IJsselBerkel. Dit is een orthopedagoog die samen met de intern begeleider, leerkracht en ouders kijkt naar de hulpvraag. Soms kan het prettig zijn dat de IB-er, na overleg met u, het Zorgteam kan inschakelen. Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Het Zorgteam op school bestaat afhankelijk van de vraag - uit de leerkracht, intern begeleider, de directeur, de collegiaal consulent, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de school maatschappelijk werker. Zij kunnen die hulp soms zelf bieden of zij kunnen u en uw kind begeleiden naar andere hulp. Samenwerking is heel belangrijk. Samen bekijken we hoe de zorg het beste ingericht kan worden binnen de school. Daarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en kansen van het kind, de ouders en omgeving. Rekening houdend met de mogelijkheden van de leerkracht en groep. De afspraken worden opgenomen in een actieplan. Na een afgesproken periode vindt er een evaluatie plaats. Het Zorg- en adviesteam (ZAT) Het kan zijn dat deze hulp of ondersteuning niet voldoende verbetering brengt in de situatie van uw kind. De school kan dan samen met u besluiten uw kind aan te melden bij het Zorgen adviesteam, het ZAT. In het ZAT werken verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit een jeugdarts, de school maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog, en mederwerker van het speciaal onderwijs. Het ZAT kan u en de school adviseren over mogelijke oplossingen en de beste hulp voor uw kind. Soms kan het ZAT die hulp zelf bieden of u en uw kind begeleiden naar andere hulp. Daarnaast heeft het ZAT ook de mogelijkheid om aanvullend onderzoek uit te voeren. En het ZAT kan u en de school begeleiden bij het aanvragen van een indicatie voor specialistische hulp, bijvoorbeeld vanuit het Speciaal Basisonderwijs of het Speciaal Onderwijs (de REC s). Als de school het ZAT om advies vraagt, doen wij dit in overleg met u en nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Alle informatie die aan het ZAT gegeven en daar besproken wordt, blijft vertrouwelijk Interne begeleiding Om de leerlingenzorg binnen de Wereldboom goed te coördineren en structureren is er een geschoolde intern begeleider werkzaam. Zij voert deze taak uit binnen de beschikbaar gestelde uren. Zij stelt zich op als coach voor de leerkrachten, onderhoudt contacten met het speciaal (basis) onderwijs en collegiaal consulent, overige externen en organiseert zorgvergaderingen. Meerdere keren per jaar organiseert zij leerlingbesprekingen, toetsbesprekingen, groepsbesprekingen en doet groepsbezoeken om de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden. Middels het principe van Handelingsgericht werken voert zij regelmatig gesprekken met ouders, leerkrachten, externen en kinderen zelf. Waar nodig voert ze diagnostisch onderzoek uit. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

22 4.2.6 Communicatie met ouders Onze school ziet ouders als een belangrijke partner voor het bereiken van de beste resultaten voor onze kinderen. Wij vinden het belangrijk om, daar waar mogelijk, samen met u ons onderwijs en onze zorg voor uw kind zo goed mogelijk vorm te geven. Thuis en school zijn de belangrijkste leefmilieus van een kind. Als ouder doet u van jongs af aan dagelijks ervaringen op met uw kind. U weet dus veel over het karakter, de ontwikkeling en de beste aanpak van uw kind. Leerkrachten maken uw kind ook een groot deel van de dag mee en zien van uw kind vooral de ontwikkelingen in het leren en het gedrag in de groep. Wij vinden het belangrijk om deze ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarmee kunnen we gezamenlijk de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk stimuleren en begeleiden. Voor een goede zorgverlening aan kinderen is ouderbetrokkenheid van groot belang. Er zijn momenten dat er min of meer ingrijpende beslissingen moeten worden genomen: akkoord gaan met speciale zorgmaatregelen (vermeld in handelingsplannen), toestemming verlenen voor onderzoek en aanmelding bij het Zorgadviesteam of bij een school voor Speciaal (Basis)Onderwijs. Dan is een goed contact met ouders van wezenlijke betekenis. Ouders en school worden meer en meer partners in de zorg. In het zorgstappenplan hebben wij de stappen die we nemen om zorgleerlingen te signaleren en te begeleiden beschreven. Daarin is goed te zien dat ouders betrokken worden in het proces. Dit stappenplan ligt ter inzage op school Toelating en zorg op maat voor rugzakkinderen Ouders met een rugzak leerling (een leerlinggebonden budget, het zgn. rugzakje ) vinden het soms beter dat hun kind naar een basisschool gaat en niet naar het speciaal onderwijs. Dat is een recht van de ouders en vanaf 1 augustus 2003 zegt onze overheid dat basisscholen daaraan actief moeten meewerken als ouders dat vragen. Onze school staat niet afwijzend tegen deze vorm van integratie binnen onze samenleving. We willen als het om toelating tot onze school gaat, zorgvuldig zijn en een juiste afweging maken. Als een leerling die speciale hulp behoeft wordt aangemeld, gaan we met de ouders en hun deskundige begeleiders in gesprek over de vraag of het haalbaar en verstandig is over te gaan tot toelating, gegeven de huidige schoolsituatie. Dit betreft dan een belangenafweging tussen de belangen van het kind met diens ouders, de school met het team leerkrachten en hun expertise en de leerlingengroep waarbinnen het kind eventueel geplaatst wordt. Er moet altijd sprake zijn van een weloverwogen en haalbare toelating voor een langere periode die het welzijn van genoemde groepen niet mag aantasten, evenmin als de kwaliteit van het onderwijs in de afzonderlijke groep. In het beleidsplan de leerling gebonden financiering en het bijbehorende stappenplan, opgenomen in ons schoolplan en in de bijlagen van het zorgplan van WSNS samenwerkingsverband IJsselBerkel staat hoe we omgaan met de vraag tot toelating voor deze categorie kinderen. Vanaf augustus 2014 wordt het rugzakbeleid afgeschaft, maar wil het niet zeggen dat deze leerlingen geen extra zorg meer nodig hebben. Het Samenwerkingsverband verdeelt de gelden die er beschikbaar voor zijn over de scholen naar behoefte. Schoolgids CBS de Wereldboom, Borculo

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Locatie WAMO (Watermolenpad) wijk: Goilberdingen adres: Watermolenpad 1 4105 XA Culemborg tel: (0345) 53 17 88 e-mail: info.ons@cpob.nl Locatie ROMA (Rosa Manusstraat)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl

Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 OBS MASTER CAMMINGA SPOORSTRJITTE 7 9033 WJ DEINUM Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl Schoolgids obs Master Camminga Deinum

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie