Handleiding Speler Volgsysteem SV Venray

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Speler Volgsysteem SV Venray"

Transcriptie

1 Handleiding Speler Volgsysteem SV Venray Versie: november 2011 blz 1 van 14 bladen

2 1. Inleiding Doel van deze Handleiding is de gebruiker inzicht te geven in de mogelijkheden van het Spelers Volgsysteem SV Venray (SVS). Het kan als leidraad dienen voor het invullen van de rapportages en de afhandeling van incidenten. 2. Algemeen Het SVS stelt de vereniging in staat om enerzijds inzicht te krijgen in de individuele voortgang en voetbal technische ontwikkelingen van de spelers. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in de goede en slechte kanten van de gebruikte ontwikkelingsmethodiek. Tenslotte wordt met het SVS een (historisch) digitaal archief aangelegd, waardoor tendensen binnen de vereniging op het gebied van opleidingsontwikkeling inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 3. Algemene beschrijving van deze handleiding Deze Handleiding valt uiteen in vier delen, die ieder een bepaalde categorie van functionarissen binnen de vereniging informeert, t.w.: a. Het gebruikersdeel voor het invoeren van spelers rapporten; Dit deel zal ter hand gesteld worden aan de leid(st)ers/train(st)ers en ander functionarissen binnen de vereniging b. Het gebruikersdeel voor het beheren van de software en de daarbij behorende database(s). Dit deel zal ter hand gesteld worden aan de functionarissen die belast zijn met het beheer van de internetsite en de ledenadministratie. c. Het gebruikersdeel voor het doen van onderzoek op grond van de in de database aanwezige informatie (in fase 2 van het project) Dit deel zal ter hand gesteld worden aan de functionarissen, die belast zijn met het doen van (statistisch) onderzoek naar o.a. tendensen binnen de vereniging. d. Tenslotte is gevoegd, vanuit de invalshoek van het project, de beschrijving van de projectmatige aanpak die gebruikt is om tot het resultaat te komen. 4. Algemene procesgang Binnen het SVS wordt een bepaalde procesgang onderkend. Deze procesgang is belangrijk voor het tijdig rapporteren van de voortgang en ontwikkelingen van de individuele spelers. De volgende stappen worden onderkend: a. Observatie van de spelers bij de initiële indeling in een team; b. Het (half)jaarlijks rapporteren van de ontwikkelingen van de spelers in het SVS; c. Het bespreken van het rapport door de opsteller (trainer) met de speler; d. Het maken van afspraken of het doen van suggesties ter optimalisering van de ontwikkeling; e. Het verder bewaken van de voortgang. 5. Opmerking a. De handleidingen zijn samengesteld door het project team. Voorstellen voor aanpassingen/verbeteringen kunnen worden ingediend via: b. Binnen het SVS wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Behandel die gegevens daarom zorgvuldig. Bij de in deze handleidingen gebruikte voorbeeld personen is gebruik gemaakt van fingerende informatie. blz 2 van 14 bladen

3 Gebruikershandleiding Invullen/Raadplegen Speler Volgsysteem SV Venray 1. Inleiding In dit deel zal worden ingegaan op de handelingen die door een trainer/begeleider moeten worden uitgevoerd om een voortgangsrapportage in te voeren in het systeem. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe een beoordelaar 1 de vorige gegevens van een speler 2 kan raadplegen. 2. Algemeen a. Om gebruik te kunnen maken van het SVS moet de rapporteur beschikken over een gebruikersnaam (dit is uw KNVB-nummer, bijv.: BBJT425N) en een wachtwoord. Het wachtwoord wordt door de vereniging verstrekt en is van toepassing op alle on-line verenigingsapplicaties. Indien U niet (meer) in het bezit bent van dit wachtwoord, dient U contact op te nemen met: Venray.nl, onder vermelding van uw KNVB-nummer. b. Het systeem is on-line op het Internet ingericht. Dit betekent dat U uw rapport(en) vanuit ieder gewenste locatie kunt invoeren en controleren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat U toegang heeft tot het Internet. c. In deze handleiding zal eerst worden ingegaan op het invoeren van een beoordeling. Vervolgens zal worden uitgelegd hoe U eerdere beoordelingen over een speler kunt raadplegen. Om een algemene indruk te krijgen van de procesgang wordt verwezen naar de paragraaf: Algemene procesgang (par. 4 op pagina 2). d. Het verdient aanbeveling om vooraf in klad een beoordelingsrapport op te maken. 1 M.b.t. de beoordelaar wordt in deze handleiding voor de leesbaarheid alleen de hij-vorm gebruikt. Het geeft geen indicatie van het geslacht van de persoon. 2 M.b.t. de speler wordt in deze handleiding voor de leesbaarheid alleen de hij-vorm gebruikt. Het geeft geen indicatie van het geslacht van de persoon. blz 3 van 14 bladen

4 3. Het invoeren van een beoordelingsrapport a. Zorg dat U voor het invoeren van een beoordeling de volgende gegevens bij de hand hebt: i. Eigen KNVB-nummer en wachtwoord; ii. KNVB-nummer van betrokken speler; iii. Elftal waarin betrokken speler is ingedeeld; iv. Algemene gegevens van de speler (positie op het veld; links- en/of rechtsbenig etc.). b. Als U e.e.a. heeft, kunt U uw Internet verbinding openen en naar de volgende url surfen: => Overige => Speler Volg Systeem. c. Het volgende scherm verschijnt: Eerste keer: Als U voor de eerste keer een beoordeling op deze manier gaat invullen is het belangrijk dat U controleert of binnen uw Internet Browser de Cookies AAN staan. Dit kan U in het onderste deel van dit scherm controleren. In het voorbeeld ziet U de opmerking: COOKIES STAAN AAN, ter indicatie dat e.e.a. in orde is. Als dat niet het geval is, dient U (voor de Cookies eerst AAN te zetten. U vindt op deze pagina twee hulplinks voor het instellen van de Cookies. Tevens treft U een link aan naar een informatiepagina met meer informatie over Cookies (wat zijn het en wat doen ze). Vul uw gebruikersnaam in (uw KNVB-nummer) en het ontvangen wachtwoord. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdletter gevoelig. Het wachtwoord wordt tijdens het intypen niet zichtbaar. Druk vervolgens op [Verzenden]. blz 4 van 14 bladen

5 d. Indien U correct heeft in-gelogd, verschijnt de volgende pagina: Noot: Indien U foutief heeft ingelogd, krijgt U een foutmelding op uw beeldscherm. Druk op de betreffende knop om het opnieuw te proberen. e. In het scherm [Speler Volg Systeem optie menu], heeft U een aantal keuzes. Achtereenvolgens zullen de keuze opties worden behandeld: i. Nieuw rapport invoeren Met deze optie kan U een nieuw beoordelingsrapport invoeren. ii. Bestaand rapport van een speler bewerken Met behulp van deze optie kunt U een reeds eerder ingevoerd rapport wijzigen. iii. Gegevens van een speler bekijken Met deze optie kunt U (oudere) gegevens van een speler bekijken. iv. Zoeken Het selecteren van rapporten op basis van verschillende selectie criteria. v. Huidige adres wijzigen Met deze optie kunt U het bij ons bekende adres tijdelijk wijzigen/aanpassen. Het adres is nodig omdat U per een bevestiging ontvangt van de door U aangemaakte en/of gewijzigde beoordelingsrapporten. Als een adres bij SV Venray bekend is, dan is dat rechts onder in dit scherm zichtbaar. Zoals U in het voorbeeld ziet, is van de gebruiker: Peter Test het adres bekend. Als U hier geen adres heeft staan, selecteer dan eerst de optie [ adres wijzigen]. Zie ook pt. g. op blz 8. U ontvangt anders geen bevestigingen en kopieën van de beoordelingen! blz 5 van 14 bladen

6 4. Nieuw rapport invoeren Voordat U een nieuw beoordelingsrapport kunt invoeren dient U in het bezit te zijn van het KNVB nummer van betrokken spe(e)l(st)er of, (een deel van) de achternaam weten. a. Kies deze optie uit het optiemenu [Nieuw rapport invoeren] en druk op [Selecteren]. Het volgende scherm verschijnt: Vul hier het KNVB nummer (hoofdletter gevoelig) in van betrokken speler of (een deel van) de achternaam en druk op [Invoeren]. b. Alleen indien U in het vorige scherm een (deel van een) achternaam heeft ingevuld verschijnt het volgende scherm: c. Selecteer de gewenste speel(st)er door deze aan te vinken en druk op [Selecteer]. d. Indien U in het scherm bij pt. A. hier boven een correct KNVB nummer (dat wil zeggen: het nummer bestaat en de betrokken persoon is lid van SV Venray) heeft ingevuld, verschijnt het volgende scherm: blz 6 van 14 bladen

7 e. Zoals U ziet zijn de bekende velden reeds ingevuld. Aan U als beoordelaar de taak om de resterende velden in te vullen. Lees onderstaande instructie goed door, voordat U voor de eerste keer dit formulier invult! Nu volgt een opsomming van de in te vullen velden. i. Invoer/opmaak datum: spreekt voor zich: Datum waarop de gegevens zijn ingevuld: dd-mm-jjjj ii. Jaars: selecteer de gewenste optie: 1 ste, 2 de, 3 de jaars of nvt (niet van toepassing, o.a. voor senioren en dames). iii. Elftal: Elftal waarin de speler acteerde, toen de beoordeling werd opgemaakt. iv. Naam opsteller: Naam van de opsteller, wordt conform de log-in gegevens automatisch ingevuld. v. Postitie1, Positie2: Geef in volgorde van expertise aan, waar de speler het best tot zijn recht is gekomen. vi. Beoordelingvelden De beoordelingsvelden zijn standaard ingedeeld in vijf groepen, t.w.: (1) Fysiek Hierin wordt de fysieke ontwikkeling beoordeeld (2) Persoonlijkheid / Houding Hierin wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkelingen (ook in verhouding tot de groep) (3) Techniek Hier worden de technische ontwikkelingen geëvalueerd. (4) Tactiek De tactische voortgang wordt in deze groep belicht (5) Algemeen Tenslotte worden nog een aantal algemene PHPecten genormeerd. f. Normen voor het beoordelen Om tot een objectieve normering te komen, zijn basis eisen geformuleerd. U begrijpt dat die eisen voor een E-speler, anders zijn dan voor een A-speler. U vindt deze eisen per leeftijdscategorie in bijlage XX. Gebruik deze bijlage bij het blz 7 van 14 bladen

8 invullen van het formulier! Gemakshalve is de standaardnormering van een groot aantal velden op [3] gezet. Deze waarde geeft over het algemeen aan dat de persoon aan zijn categorie eigen eisen voldoet en niet noemenswaardig beter of slechter is dan zijn categorie genoten. Overigens zijn niet alle velden op iedere speler van toepassing. Zo zijn er beoordelingsphpecten die niet voor E, F en G-spelers van toepassing zijn. Indien een punt niet genormeerd wordt, selecteer dan de waarde [0]. U kunt tenslotte uw beoordeling toelichten in de kolom [Toelichting]. g. Voordat U op [Invoeren] drukt is het goed te weten welke volgende (digitale) activiteiten ontplooid worden: i. De gegevens van de beoordeling worden opgeslagen in de on-line database van SV Venray. ii. Direct na deze handeling, krijgt U op het door U opgegeven adres, een bevestiging van de beoordeling. Tevens krijgt U een kopie van de melding. Dit is een MS-EXCELL document dat U verder kunt gebruiken. h. Controleer voordat U op [Invoeren] drukt of alle gegevens correct zijn ingevuld. VUL ALLE VELDEN IN! i. Druk (als U alles goed gecontroleerd heeft) op [Invoeren]. j. Als alles correct is ontvangt U de volgende melding, die indicatief is voor een correcte registratie. k. Mochten er problemen zijn opgetreden, dan ontvangt U een foutmelding. Vanuit de foutmelding kunt U opnieuw proberen uw beoordeling op te slaan. l. U kunt uw beoordeling later nog eventueel aanpassen. Gebruik daarvoor in het hoofdmenu de optie [Bestaand rapport van een speler bewerken]. Deze optie wordt later in deze handleiding uitgelegd. 5. adres tijdelijk aanpassen/wijzigen Na het inloggen in Speler Volg Systeem, wordt a.d.h.v. de Ledenadministratie een aantal gegevens van U gecontroleerd. Zo wordt ook vastgesteld of in de Ledenadministratie, uw adres bekend is. Als een adres bekend is, wordt dit rechts onder in het optiemenu weergegeven. a. Ook kan het zijn dat er wel een adres bekend is bij de vereniging maar, dat dit adres niet (meer) correct is. M.b.v. de optie: [Huidige adres wijzigen] kunt U deze problemen tijdelijk oplossen. Indien U tijdelijk van een ander adres gebruik wilt maken (bijvoorbeeld: die van uw werk), dan kunt U deze optie ook gebruiken. b. Gebruik de stappen in par. 3a. tm 3.e om in te loggen in het scherm [Speler Volg Systeem optie menu].kies vervolgens de optie [Huidige adres wijzigen] en druk op [Selecteren]. Het volgende scherm verschijnt: blz 8 van 14 bladen

9 Indien een adres bekend is, dan is dit weergegeven in de witte kolom, rechts van [Nieuw adres:]. Anders is het veld [Nieuw adres] leeg. c. U kunt nu een adres invoeren/wijzigen. d. Ook kunt U met dit formulier het nieuwe/gewijzigde adres direct bekend stellen aan de Ledenadministratie voor permanente registratie. Op die manier zal in de blz 9 van 14 bladen

10 toekomst direct het correcte (gewijzigde) adres zichtbaar zijn. Daartoe dient U een vinkje te plaatsen in het vakje. Laat U dit vakje open, dan wordt het adres niet vermeld in de ledenadministratie en is het opgegeven adres alleen zichtbaar binnen de huidige sessie van het Speler Volg Systeem. In dat laatste geval wordt -als U de sessie beëindigt- het adres niet opgeslagen of verwerkt. e. Controleer het adres op fouten voordat u op [Verzenden] drukt. Het door U ingetypte adres wordt niet geverifieerd. f. Druk op [Verzenden] indien e.e.a. correct is ingevuld. g. Uw gegevens worden verwerkt. De verwerkte gegevens worden bevestigd op het scherm. Daarna kunt U weer terug gaan naar het optiemenu. h. In het hoofdmenu moet nu rechtsonder het gewijzigde adres zichtbaar zijn. 6. Bestaand rapport van een speler bewerken Met behulp van deze optie kunt U bestaande rapporten, die U zelf heeft aangemaakt, wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er in een bestaand rapport een typefout is geslopen, of, indien U na een beoordelingsgesprek, de waardering(en) wilt wijzigen. Zonder extra machtigingen (alleen voorbehouden aan hoofdleiders en TC) kunt U alleen de door U zelf aangemaakte beoordelingen wijzigen. a. Voordat U deze optie selecteert, verdient het aanbeveling om te controleren of uw e- mail adres is ingesteld! Zie hiervoor paragraaf i. hier boven. U hebt n.l. een adres nodig om afschriften van de (gewijzigde) beoordeling te kunnen genereren! b. Kies in het hoofdscherm [Speler Volg Systeem optie menu], de optie [Bestaand rapport van een speler bewerken] en druk op [Selecteren]. c. Vul vervolgens het KNVB nr. in van de betrokken speler en klik op [Selecteren]. blz 10 van 14 bladen

11 d. Het volgende scherm verschijnt: In dit scherm ziet U een overzicht van alle over de geselecteerde speler uitgebrachte beoordelingen. U kunt nu een willekeurig rapport bewerken door op de daarbijbehorende datum te klikken. e. Als U op een datum hebt geklikt, verschijnt het hieronder getoonde scherm: Noot: Indien U zelf niet de opsteller van het geselecteerde rapport bent, kunt U het geselecteerde rapport niet wijzigen! Het rapport verschijnt dan in de lees-vorm en de velden kunnen niet worden aangepast. Alleen de opsteller en leden van de TC kunnen de rapporten muteren. f. Breng in voorkomend geval wijzigingen aan en druk op [Gegevens bijwerken]. Indien de gegevens correct zijn, ontvangt U bevestiging en kunt U terugkeren naar het optiemenu of, U kunt uw sessie in het systeem afsluiten. 7. Gegevens van een speler bekijken Met behulp van deze optie kunt U bestaande rapporten bekijken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als U een beoordeling van een speler moet opmaken en U wilt zien wat er reeds in het verleden over die speler is gerapporteerd. a. Voordat U deze optie selecteert, verdient het aanbeveling om te controleren of uw e- mail adres is ingesteld! Zie hiervoor paragraaf i. hier boven. U hebt n.l. een adres nodig als U afschriften wilt van een beoordeling. blz 11 van 14 bladen

12 b. Kies in het hoofdscherm [Speler Volg Systeem optie menu], de optie [Gegevens van een speler bekijken] en druk op [Selecteren]. c. Vul vervolgens het KNVB nr. in van de betrokken speler en klik op [Selecteren]. d. Het volgende scherm verschijnt: In dit scherm ziet U een overzicht van alle over de geselecteerde speler uitgebrachte beoordelingen. U kunt nu een willekeurig rapport bekijken door op de daarbijbehorende datum te klikken. e. Als U op een datum hebt geklikt, verschijnt het hieronder getoonde scherm: Onder in het scherm vindt U o.a. een optie om een afdruk op te vragen van het geselecteerde rapport [Kopie opvragen]: f. Selecteer indien U gereed bent een optie uit dit menu. 8. Zoeken in het systeem M.b.v. deze optie kunt U een scala aan informatie opvragen uit het systeem. Vervolgens kunt U deze gegevens ook afdrukken. Het stelt de gebruiker instaat om diepe analyses te doen naar spelers en/of capaciteiten. blz 12 van 14 bladen

13 a. Vanuit het hoofdmenu kiest U de optie [Zoeken]. Vervolgens verschijnt het volgende scherm: b. Aan de linker zijde ziet U de gegevens staan. De tweede kolom bevat een keuze voor de eis die U kunt instellen. In de derde kolom vindt U de mogelijkheid om een waarde in te typen. c. Het zoeken gebeurt in de [en-vorm] dat wil zeggen, dat de spelers die U wilt zoeken aan alle eisen moeten voldoen die U opgeeft. We zullen enkele voorbeelden behandelen. i. Ik ben op zoek naar 2 de jaars B-spelers: (1) Kies in de regel [Jaars] bij eis de optie: [=] (2) Kies in de regel [Jaars] bij waarde de optie: [2 de ] (3) Kies in de regel [Team] bij eis de optie: [Bevat] (4) Vul in de regel [Team] bij waarde in: B (5) Druk op [Enter] of op de knop [Zoeken] ii. Ik ben op zoek naar een 2 de jaars B-speler die keeper is: (1) Kies in de regel [Jaars] bij eis de optie: [=] (2) Kies in de regel [Jaars] bij waarde de optie: [2 de ] (3) Kies in de regel [Team] bij eis de optie: [Bevat] (4) Vul in de regel [Team] bij waarde in: B (5) Kies in de regel [Positie1] bij eis de optie: [=] blz 13 van 14 bladen

14 (6) Kies in de regel [Positie1] bij waarde de optie: [Keeper] (7) Druk op [Enter] of op de knop [Zoeken]. d. De zoek resultaten worden weergegeven in het resultaatscherm: e. Op de eerste regel staat de zoekvraag waar U op gezocht hebt. U kunt een rapport bekijken door in de eerste kolom op de corresponderende datum te drukken. U kunt ook direct een kopie van het rapport opvragen, door in de meest rechtse kolom op de printer-icon te drukken. 9. Tenslotte a. Hebt U nog vragen en /of opmerkingen, dan kunt U die het beste en aan: Venray.nl b. Realiseer dat U met persoonsgegevens werkt. Gebruik die gegevens dan ook enkel waar ze voor zijn vrij gegeven: het beoordelen van de aan uw verantwoording toevertrouwde spelers. blz 14 van 14 bladen

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding website voor All in House

Handleiding website voor All in House Handleiding website voor All in House Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 DE WERKWIJZE... 3 DE INLOGPROCEDURE... 4 WIJZIGEN WACHTWOORD... 5 DE WERKWIJZE... 5 DE INVOER VAN GEGEVENS... 6 NIEUWE REGISTRATIE LEVANTO...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Nieuwsattendering van de gemeente Venray

Nieuwsattendering van de gemeente Venray Nieuwsattendering van de gemeente Venray Inhoudsopgave 1 Even vooraf... 2 2 Aanmaken persoonlijke pagina... 3 3 Aanmelden nieuwsbrief... 6 4 Abonnement wijzigen... 8 5 Uw gegevens wijzigen... 8 1 1 Even

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen voor Waterpoloverenigingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Sportlink Club downloaden en installeren.........................................................................

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem 1 Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS 2 Inhoud Inhoud 3 1. Inleiding 5 2. Inloggen in het CMS 6 3. Control panel 7 4.

Nadere informatie

Handleiding Klant Portal

Handleiding Klant Portal Handleiding Klant Portal Copyright Copyright 2012 Milgro Versie 3.0 - juli 2013 Alle rechten voorbehouden. De in dit document vervatte informatie is eigendom van Milgro. Het wordt verstrekt overeenkomstig

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Website GerGemRijssen.nl

Handleiding Website GerGemRijssen.nl Handleiding Website GerGemRijssen.nl 2014 Gereformeerde Gemeenten te Rijssen. Alle rechten voorbehouden Publicatie datum: 6 Mei 2014 Contents Handleiding Website GerGemRijssen.nl... 1 Registreren... 3

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Sportlinked downloaden

Sportlinked downloaden Sportlinked downloaden Dit document legt je uit hoe je een Sportlinked account aanmaakt en wat dit inhoudt. De Sportlinked app ben je nodig om bijvoorbeeld, wanneer je een wedstrijd moet fluiten, een wedstrijd

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K

H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K Speler Volg Systeem (SVS) KVV Losser Scouting KVV Losser November 2012 HANDLEIDING SPORTTRACK KVV LOSSER 0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. AANMELDEN SPORTTRACK...4

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Technisch ontwerp ScheidsMarkt

Technisch ontwerp ScheidsMarkt Technisch ontwerp ScheidsMarkt User stories/ Pseudocode User stories verenigingen 1. Als een vereniging wil ik een eigen account zodat ik oproepen kan plaatsen voor scheidsrechters. De contactpersoon van

Nadere informatie

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s http://anbi.federatiecultuur.nl 1 Inhoud Introductie... 3 Registreren... 4 Organisatie toevoegen... 6 Organisatie wijzigen... 8 Wachtwoord

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Website voor DKO. 5 maart WISA helpdesk

Website voor DKO. 5 maart WISA helpdesk Website voor DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor DKO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Inloggen...................................... 2 1.3 DKO evaluatie..................................

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Het melden van schade of overlast in de openbare ruimte.

Het melden van schade of overlast in de openbare ruimte. Het melden van schade of overlast in de openbare ruimte. Als u in de gemeente Kollumerland c.a. op straat, aan een gebouw, of ergens anders in de openbare ruimte iets heeft waargenomen dat u aan de gemeente

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV

HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV INDEX 1 Inleiding... 3 2 Aanvraag Persproef / Eindcontrole... 4 2.1 De aanvraag... 4 2.2 Aanvraag door nieuwe gebruiker... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING. Online vooraangifte & inschrijven 01/02/2007 Versie 2.1

HANDLEIDING. Online vooraangifte & inschrijven 01/02/2007 Versie 2.1 HANDLEIDING Online vooraangifte & inschrijven 01/02/2007 Versie 2.1 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Inloggen...4 Hoofdstuk 2. Pagina indeling en locatie menu...4 Hoofdstuk 3. Persoonlijke gegevens...5

Nadere informatie

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Moet ik inloggen met mijn DigiD of met eherkenning? ***Nee, dit is niet verplicht. Echter als u tussentijds het formulier wilt opslaan dan moet u wel met

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1. Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers Key2Begraven Versie 1.20 Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.20 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Standaardfunctionaliteit...

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Inhoudstafel Inleiding 3 1. Aanmelden op westdecor.be 4 2. Uw webwinkel personaliseren 6 2.1 Uw wachtwoord instellen 6 2.2 Uw logo instellen 7 2.3 Uw verkoopprijzen

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Klanthandleiding Meldpunt

Klanthandleiding Meldpunt Klanthandleiding Meldpunt Oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 1.1 Uitloggen... 4 1.2 Zoekschermen... 4 2. Menukeuzes 5 2.1 Aanpassen werknemergegevens.. 5 2.2 Verzuim- en hersteldmeldingen invoeren..

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Opgavemodule Mini-in-de-krant

GEBRUIKERSHANDLEIDING Opgavemodule Mini-in-de-krant GEBRUIKERSHANDLEIDING Opgavemodule Mini-in-de-krant 1 Inloggen en/of aanmelden gebruiker Dit is het startscherm van de online opgavemodule. Hier kunt u aangeven of u een particuliere of een zakelijke gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

R&ZV Daventria. Mijn Daventria. Gebruikershandleiding leden

R&ZV Daventria. Mijn Daventria. Gebruikershandleiding leden Mijn Daventria Gebruikershandleiding leden 1 Inhoudsopgave Table of Contents REVISIE... 3 WAT IS E-CAPTAIN?... 4 INLOGGEN OP MIJN DAVENTRIA... 5 WIJZIGEN INLOGNAAM MIJN DAVENTRIA... 8 WIJZIGEN WACHTWOORD

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET Algemeen Met CROP online kunt u uw teeltregistratie bijhouden en direkt beschikbaar stellen aan TV DE SCHAKEL. Als u geen managementsysteem op de eigen computer heeft en/of de gegevens daarmee niet op

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Organisator Handleiding Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Contactpersoon: Martijn Faber Website: www.mrwebsites.nl E-mail: info@mrwebsites.nl 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor organisatoren

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie