Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira. Project Digitaal Verwijzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira. Project Digitaal Verwijzen"

Transcriptie

1 Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira Project Digitaal Verwijzen 2 March 2012

2 Inhoudsopgave Toevoegen Derden in MIRA... 2 Toevoegen Derden in MIRA... 2 Elektronisch verzenden... 4 Elektronisch verzenden... 4 Brieven Brieven vanuit scherm Dossier... 8 Brieven Brieven vanuit scherm Dossier Brieven Gewijzigde en nieuwe TAGS... 8 Receptuur - Uitgiftesignalen... 9 Receptuur - Uitgiftesignalen Eerste Uitgifte en Semi Eerste Uitgifte Dubbelmedicatie en Combinatiesignaal Afwijkend Product ZorgMail adressen deelnemende ziekenhuizen ZorgMail adressen deelnemende ziekenhuizen Pagina 1 van 13

3 Toevoegen Derden in MIRA Voor het toevoegen van derden in het systeem gaat u naar het tabblad stamgegevens en selecteert u Derden Vervolgens komt u in het venstermenu van Derden Pagina 2 van 13

4 Selecteer: Nieuw voor het aanmaken van een Derden Vervolgens komt u in het venstermenu van Nieuwe Derde Voer alle gegevens in voor de Derde en klik daarna op Opslaan. De Derde is nu toegevoegd in het systeem. Pagina 3 van 13

5 Elektronisch verzenden Het is vanuit Mira mogelijk om een brief elektronisch te verzenden naar een derde partij. Denk hier bij aan ziekenhuis en/of collega s. De elektronische brief wordt verstuur in het zgn. EDIFACT-formaat en wel van het type MEDVRY 3.1. Het EDIFACT formaat is het formaat waarin het grootste deel van de communicatie tussen zorgverleners plaatsvindt. Recepten met uw apotheek, uitslagen van uw lab, specialistenbrieven, vrij berichten etc. worden alle in EDIFACT-formaat verstuurd en komen na het decoderen van EDIFACT naar leesbare tekst in uw postvak of rechtstreeks in de re cepthistorie terecht. Het maken en verzenden van elektronisch brieven is geïntegreerd in de verwijsbrieven functionaliteit zoals u deze al kent. Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezige verwijsbrief sjablonen. Dat betekent u een sjabloon maar eenmalig hoeft te definiëren en u deze sjabloon kunt gebruiken voor een papieren verwijsbrief, maar ook voor de elektronische brief. Er zijn wel enkele extra aandachtspunten. De procedure start met de normale werkwijze voor het maken van een brief. Voorwaarde is wel dat u een geadresseerde kiest. Voor de elektronische brief MOET de geadresseerde een DERDE of een ZORGVERLENER zijn. Een van beide moet u kiezen in het veld Soort adres. De specifieke geadresseerde kunt u opzoeken middels het vergrootglaasje achter Geadresseerde. De geadresseerde MOET het veld adres t.b.v. communicatie ingevuld hebben. In geval van een derde (ziekenhuis, etc.) of een zorgverlener welke MIRA niet gebruikt is dat veelal een LifeLine-postbusadres. Als u het mailadres niet weet dan moet u dat bij de geadresseerde opvragen. NB. Voor de routering heeft het geen zin een adres van een internetprovider op te nemen bijv. Deze providers zijn niet aangesloten bij het Ezorg-netwerk; mail vanuit deze functie wordt niet aangeleverd aan dergelijke adressen. Indien het wel afgeleverd zou worden ontvangt de geadresseerde het bericht in EDIFACT en kan er dan niets mee. Indien u bericht wilt sturen naar een MIRA-gebruiker (alleen artsen) dan kunt u het beste deze als derde opnemen in het derde bestand. Indien de collega arts al voorkomt in het zorgverlenersbestand (omdat u OZIS-waarneming gebruikt) dan kunt u deze gebruiken i.p.v. Een derde. Voor zowel zorgverlener als derde geldt dat het adres t.b.v. communicatie ingevuld MOET zijn. Indien bij de derde of zorgverlener de AGB-code is ingevuld dan mag dat adres een fictief adres zijn (of uw eigen adres). Indien de AGB-code bekend is op onze communicatieserver, dan vindt de aflevering plaats op basis van de ABG-code i.p.v. het adres. Omdat alle Mira gebruikers bekend zijn op de communicatieserver is het gebruik van de AGB-code het beste. Indien u de AGBcode niet invult vindt aflevering plaats op basis van -adres; gebruik dan een postbus adres (Lifeline o.i.d.). TIP: een collega huisarts of apotheek kunt u als derde opnemen. Vul voor Mira geadresseerden de AGB in en een (fictief) adres. Voor niet-mira geadresseerden een bestaande adres van een postbus. Pagina 4 van 13

6 Op het scherm staat een knop Verzend EDI. Deze knop is in eerste instantie niet geactiveerd. Pas als de normale verwerking van de verwijsbrief is afgehandeld wordt de knop geactiveerd en kunt u deze gebruiken. In onderstaand voorbeeld is de MS-Word brief al aangemaakt en daardoor is de knop Verzend EDI geactiveerd. Indien u nu op Verzend Edi drukt wordt een vervolgscherm opgestart: Het getoonde scherm is (nagenoeg) een kopie van het MS-Word document. U kunt eventueel op dit scherm nog aanpassingen doorvoeren voordat u gaat verzenden. Verzenden gaat door op de Zend knop te drukken. Zoals genoemd is de aangeboden inhoud nagenoeg een kopie van de MS-word brief. Er zijn enkele beperkingen: Logo s, plaatjes en kop- en voetteksten worden niet overgenomen. Pagina 5 van 13

7 Indien in het sjabloon met zgn. Tabs is gewerkt (TAB-toest) dan zijn die TABS niet zichtbaar na het overnemen en moet u eventueel nog wat uitlijnen. U kunt de sjablonen eventueel ook aanpassen en ontdoen van de TABS in het document. Tabellen (actuele recepten, episodes etc) zoals in het sjabloon gedefinieerd bevatten tabs, waardoor de informatie na het overnemen niet uitgelijnd is; kolommen staan niet onder elkaar maar verspringen. Om dit te ondervangen zijn er nieuwe TAGS gedefinieerd, die bij gebruik de informatie wel in kolomvorm onder elkaar zet. Deze nieuwe TAGS eindigen allemaal met de letter X. Het is aan te raden om de sjablonen die u gaat gebruiken om elektronisch te verzenden van deze nieuwe TAGS te voorzien. Zie verderop in dit document voor de nieuwe X-tags en enkele andere nieuwe TAGS. Voor de getoonde tabellen in het MS-word document maakt het niet uit of de Tag met of zonder X gebruikt. De kopregel (bevat de titels van de kolommen) zijn niet zodanig uit te lijnen dat ze exact boven de kolommen staan. U kunt deze voor het verzenden eventueel handmatig aanpassen of verwijderen. Naar een oplossing hiervoor wordt nog gezocht. Indien in een tabel een veld staat welke meerdere regels in beslag neemt (bijv. een lange journaaltekst), dan zijn de 2de en verdere regels niet uitgelijnd met de 1e regel. U kunt dit voor het verzenden corrigeren. Houdt er rekening mee dat de lengte in het EDIFACT-bericht voor een tekstregel begrensd is op 70 posities. Indien de aangeleverderde regel groter is dan 70 posities dan wordt de regel na het laatst passende woord afgebroken en het restant komt op een nieuwe regel. Dat is mogelijk van invloed op de leesbaarheid voor de ontvanger. Indien u een bericht handmatig aanpast dan wordt die aanpassing wel verstuurd, maar niet in Mira opgeslagen. Ter illustratie: Het bovenste gedeelte van het scherm hieronder is de tag <RECT20>. De kolommen staan niet uitgelijnd onder elkaar. Het onderste gedeelte is de tag <RECT20X>. De kolommen staan wel uitgelijnd onder elkaar. Zichtbaar is ook dat in beide gevallen de kopregel niet uitgelijnd is (zie opmerking hierover hierboven). Pagina 6 van 13

8 Het is mogelijk om een eerder gemaakt bericht te herzenden of een nog niet verzonden document als nog te verzenden. Kies uit de tabel van documenten op de Documenten pagina een verwijsbrief. Als deze al eerder elektronisch is verstuurd zal de Verzend EDI knop geactiveerd zijn. Voor nog niet verstuurde documenten geldt dat aan de voorwaarde voor een juist ingevuld Soort Adres en aanwezigheid van adres en/of AGB code voor de geadresseerde voldaan moet zijn. Pagina 7 van 13

9 Brieven Brieven vanuit scherm Dossier Vanuit het scherm Dossier kunt ook de verwijsbrieven functie opstarten. Voortaan wordt als u deze functie gebruikt het Documenten scherm opgestart. 1.1 Brieven Gewijzigde en nieuwe TAGS Nieuwe TAGS: <PGEBLAND> geboorteland patiënt <PGEBPL> geboorteplaats patiënt <PVOORN> voornamen patiënt <SPEC> specialisme derde Tags eindigend op X voor elektronische brief (zie hierboven). Aangepaste TAGS: <PCONIND> Contra-indicatie verkeersdeelname wordt niet meer getoond Pagina 8 van 13

10 Receptuur - Uitgiftesignalen Er is een nieuwe implementatierichtlijn uitgegeven door WINAP voor de Uitgiftesignalen. Hieronder worden verstaan: de eerste uitgifte, tweede uitgifte en vervolguitgifte. Tevens behandelt deze richtlijn de hiermee samenhangende dubbelmedicatiesignalen. In deze update (2.3) zijn de nieuwe richtlijnen geïmplementeerd. In dit schrijven worden de signalen behandeld die u tijdens de receptverwerking kunt verwachten. In volgende updates wordt voortgebouwd op de mogelijkheden die deze richtlijn gaat bieden. Hierbij moet u denken aan: Onderdrukken van interactie-, contra-indicatie en dubbelmedicatiesignalen bij 2 e vervolguitgifte. Meer op de situatie toegespitste balie-, voorschrijver en achtergrondteksten Op elke onderstaande melding die verschijnt in de signaaltabel op het voorschrijfscherm kunt u dubbelklikken, waarna een scherm met additionele informatie wordt getoond. 1.2 Eerste Uitgifte en Semi Eerste Uitgifte Tot nu toe werd de Eerste Uitgifte gedefinieerd door: een eerste uitgifte van een geneesmiddel van bepaalde stof (of samenstelling), sterke, farmaceutische vorm en toedieningsweg binnen een bepaalde (door u zelf in te stellen) periode. Dit is het zgn. GPK-niveau. De nieuwe definitie van Eerste Uitgifte is op stofniveau. Indien na een dergelijk Eerste Uitgifte een uitgifte plaatsvindt waarbij sterkte, hulpmiddel, farmaceutische vorm of toedieningsweg afwijkt, is er sprake van een Semi eerste Uitgifte. Ook is dit het geval indien er wordt geswitcht tussen een en kelvoudig- en een combinatiepreparaat vice versa. Bij Semi Eerste Uitgifte is er een andere behoefte aan voorlichting dan bij een Eerste Uitgifte omdat de patiënt dan al bekend is met het geneesmiddel en de voorlichting dan vooral betrekking heeft op de afwijking t.o.v. een vorige verstrekking/voorschrift. 1.3 Dubbelmedicatie en Combinatiesignaal Het type Semi Eerste Uitgifte komt overeen met het type van de Dubbelmedicatie (zoals u die al kent uit vorige versies van MIRA). Het kan voorkomen dat er sprake is van een Semi Eerste Uitgifte terwijl er tevens sprake is van dubbelmedicatie. De patiënt krijgt bijvoorbeeld een recept in een andere sterkte dan de vorige ver trekking/voorschrift, terwijl de gebruikstermijn van de vorige verstrekking/voorschrift nog niet is verlopen. Dit resulteert in een zgn. Combinatiemelding. Pagina 9 van 13

11 1.4 Afwijkend Product De melding over Afwijkend Product (t.o.v. de vorige vertrekking/voorschrift) wordt niet beschreven in de richtlijn. MIRA kende deze melding al en die hebben we gehandhaafd omdat er een voorschrift kan plaatsvinden waarbij geen sprake is van een Semi Eerste Uitgifte of een Dubbelmedica tie. In het bijzonder doet zich dit voor bij een 2 e- of vervolguitgifte waarbij sprake is van een labelswitch. Ook kan het zijn dat er bijv. een sterkte wisselt waarbij de patiënt toch al een keer eerder die nieuwe sterkte had gehad. In deze gevallen voorziet de richtlijn niet in een signaal. Een mogelijk nadeel is, dat als er tevens een Semi Eerste Uitgifte-, een Dubbelmedicatie-, of een Combinatiesignaal is, de Afwijkend Product informatie ook bevat is in die meldingen. Toch geven we ook in die gevallen, vanwege de eenduidigheid, het Afwijkend Product signaal. Voorbeelden volgen hieronder: Pagina 10 van 13

12 Pagina 11 van 13

13 Pagina 12 van 13

14 ZorgMail adressen deelnemende ziekenhuizen Organisatie IJsselland neuro IJsselland uro Haven zkhs neuro Haven zkhs uro SFG neuro postbus Tenaamstelling ysl-neurologietest edifactadres ysl-urologietest neurologiepolitest urologiepolitest sfg-neurologietest SFG uro Kring sfg-urologietest hakringrotterdamtest Pagina 13 van 13

Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit MicroHis X

Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit MicroHis X Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit MicroHis X Project Digitaal Verwijzen 28 May 2012 Concept Handleiding MicroHis X t.b.v. Project Digitaal Verwijzen Pagina 1 van 1 Concept Handleiding

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. User Guide

MS Word Merge Add-on SE. User Guide MS Word Merge Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Bricks Huisarts Handleiding

Bricks Huisarts Handleiding Bricks Huisarts Handleiding Release Tetra B.V. 27-08-2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Algemene functies.......................................... 3 1.2 Schermindeling aanpassen......................................

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding Feedback module voor beheerders

Handleiding Feedback module voor beheerders Handleiding Feedback module voor beheerders CareTrace bv is een samenwerkingsverband van Labelsoft Clinical IT en Modatran Versie: 2.08 Augustus 2013 Copyright: Labelsoft Clinical IT CareTrace bv Signaalrood

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

VIG. Handleiding. (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl

VIG. Handleiding. (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl Handleiding (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl De tekst in dit document komt overeen met de tekst zoals deze is opgenomen in de helpfunctie (handleiding) van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Buckaroo Payment Plaza. Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Gebruikshandleiding. Buckaroo Payment Plaza. Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Gebruikshandleiding Buckaroo Payment Plaza Versie: 2.6 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 2.0 23-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document Nieuwe

Nadere informatie

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Introductie De Kamer van Koophandel heeft een online service voor notarissen. U kunt nieuwe inschrijvingen van NV, BV, stichting, vereniging,

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie