Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken voor de fotosessie op: ( s.v.p. datum invullen )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken voor de fotosessie op: ( s.v.p. datum invullen )"

Transcriptie

1 VOORAF BANK PIN KAS Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken voor de fotosessie op: ( s.v.p. datum invullen ) verzonden: TIJD: LOCATIE: UUR SESSIE AANTAL OPNAMEN MINIMAAL: x20 en 1x 20 (omcirkel optie) VakFotografen MediaGroep bv, BAILEYSTRAAT 12, 8013 RV, ZWOLLE, NEDERLAND GEGEVENS OPDRACHTGEVER VUL UW GEGEVENS S.V.P. VOLLEDIG IN: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijsnummer: Geboortedatum: Naam deelnemer/ster aan fotoshoot indien minderjarig: Geslacht: vrouw / man (omcirkel wat van toepassing is) VakFotografen MediaGroep bv levert aan bovengenoemde opdrachtgever tegen het overeengekomen bedrag: 1. Het vervaardigen van een digitale studio-fotoshoot op bovenstaande locatie, datum en tijdstip. 2. Inclusief: Werkuren fotograaf, werkuren visagiste / hairstyliste (optie), studiohuur, gebruik apparatuur. 3. Inclusief: Aflevering van alle gemaakte opnamen op cd-rom in hoge resolutie, inclusief alle rechten, inclusief BTW. 4. Inclusief: GoldMember voor de duur van 6 maanden op OnlineAuditie.com (max. 50 foto s uploaden in eigen portfolio) VOORWAARDEN EN AFSPRAKEN Opdrachtgever verklaart door ondertekening akkoord te gaan met de levering van de overeengekomen producten en diensten onder de navolgende genoemde voorwaarden en de algemene voorwaarden van VakFotografen MediaGroep bv. Tevens verklaart opdrachtgever van deze voorwaarden op de hoogte te zijn gebracht voorafgaand aan de start van de fotoshoot. Opdrachtgever verklaart een kopie van deze overeenkomst te hebben ontvangen als bewijs. PRODUCTOMSCHRIJVING Opdrachtgever verklaart er van op de hoogte te zijn en er mee akkoord te gaan dat VakFotografen MediaGroep bv de bovengenoemde (volgens punt 1 tot en met 3) producten- en diensten levert aan opdrachtgever en dat VakFotografen MediaGroep bv niet voor hem/haar c.q. de deelnemer aan de fotoshoot, bemiddelt in werk of het verkrijgen van opdrachten of werk. VakFotografen MediaGroep bv is geen modellen- of castingbureau of boekingskantoor, maar een professionele fotostudio en levert uitsluitend de hierboven genoemde overeengekomen producten en diensten tot vervaardiging en tot aflevering van een digitale portfolio aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart dat aan hem/haar noch aan de minderjarige deelnemer aan de shoot, indien van toepassing, beloftes zijn gedaan of garanties zijn gegeven, schriftelijk of mondeling, dat VakFotografen MediaGroep bv zich garant stelt voor het verkrijgen van opdrachten en/of werk in de toekomst, via VakFotografen MediaGroep bv, of via derden, of via het enkele feit van het vervaardigen of online plaatsen van de opgenomen werken. Opdrachtgever verklaart, dat niet een sfeer of indruk is gewekt dat aan opdrachtgever of deelnemer/ster opdrachtwerk is beloofd, noch dat de indruk is gewekt, dat het gevolg van het laten maken van de fotoshoot zou zijn, of zou kunnen zijn, dat opdrachtgever of deelnemer/ster in de toekomst kans zou hebben op werk of opdrachten via VakFotografen MediaGroep bv, waardoor opdrachtgever heeft besloten tot het aangaan van deze overeenkomst. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de levering van producten en/of diensten of vergoedingen of restituties, anders dan uitdrukkelijk in deze overeenkomst omschreven. VakFotografen MediaGroep bv draagt alle copyrights en alle andere rechten betreffende het opgenomen werk over aan de opdrachtgever met ingang van de afleveringsdatum op de cd-rom. Opdrachtgever verkrijgt met de genoemde overdracht alle rechten over de opgenomen werken als enig houder van het recht. DIGITALE ONLINE MULTIMEDIA PORTFOLIO alleen van toepassing als een extra aangekochte optie. Opdrachtgever is niet verplicht tot plaatsing van de digitale portfolio op de website van OnlineAuditie.com, maar kan via dit opdrachtformulier wel de extra optie aankopen om voor de termijn van 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering aan opdrachtgever op cd-rom, als extra betaalde optie gebruik te willen maken. Opdrachtgever kan de digitale online portfolio zelf beheren en foto s verwijderen of toevoegen. Het staat opdrachtgever volledig vrij producten en nabestellingen elders te laten vervaardigen. DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

2 Het staat opdrachtgever vrij om de digitale online portfolio op OnlineAuditie.com, of onderdelen daarvan, te verwijderen. Opdrachtgever mag in de online portfolio (profiel) alleen foto s plaatsen die deel uitmaken van de door VakFotografen MediaGroep bv vervaardigde opdracht. Opdrachtgever mag in de digitale portfolio geen foto s plaatsen van pornografische aard, of foto s welke anderszins als aanstootgevend kunnen worden aangemerkt. Het staat OnlineAuditie.com vrij om foto s uit de digitale portfolio van opdrachtgever te verwijderen voorzover deze niet als overeenkomstig het bovenstaande kunnen worden aangemerkt. Opdrachtgever mag middels de digitale online portfolio geen reclame maken voor enig product of dienst, behalve dan de verwijzing naar een persoonlijk adres van opdrachtgever. Andere bezoekers van de website van OnlineAuditie.com en de online portfolio van opdrachtgever kunnen dan online de portfolio van opdrachtgever bekijken. Na ontvangst van de foto s op cd-rom kan opdrachtgever indien gewenst een profiel aanmaken op OnlineAuditie.com. Door in te loggen komt opdrachtgever direct op het eigen profiel van opdrachtgever. Opdrachtgever bepaalt dan zelf welke foto s of bestanden wel of niet online worden geplaatst door deze eenvoudig via de eigen browser te uploaden naar de online portfolio. Opdrachtgever kan op ieder gewenst moment bestanden uit de online portfolio verwijderen of toevoegen en ook zelf tekst toevoegen. Opdrachtgever kan indien gewenst het zelfgemaakte profiel op OnlineAuditie.com ten allen tijde verwijderen of aanpassen. VERPLICHTING TOT AFLEVERING VakFotografen MediaGroep bv verplicht zich door volledige betaling van opdrachtgever van het overeengekomen bedrag tot de aflevering en toezending per post van alle opnamen op cd-rom aan opdrachtgever en de levering/afhandeling van eventuele extra aangekochte opties binnen een termijn van maximaal 4 weken, gerekend vanaf het moment van de opnamedatum. Eerdere aflevering is echter mogelijk. Toezending zal geschieden per post aan het door opdrachtgever vermelde en op deze overeenkomst ingevulde adres. Deze cd-rom bevat alle opgenomen digitale bestanden in hoge resolutie. VakFotografen MediaGroep bv is niet verplicht tot de aflevering van digitale bestanden die, om welke technische reden dan ook, niet zijn gelukt. Digitale bestanden worden afgeleverd in het JPEG type (.jpg) en zijn leesbaar op elk gangbaar computersysteem wat het lezen van.jpg bestanden ondersteunt en door zowel Windows als Apple Macintosh systemen. Minimum aantal af te leveren bestanden: volgens onderstaande specificatie; alle gemaakte opnamen worden tevens afgeleverd. BEPERKING GEBRUIK VakFotografen MediaGroep bv verklaart aan opdrachtgever de door deze opdracht opgenomen werken, in welke vorm dan ook, niet te gebruiken, niet te verhandelen en/of niet te koop aan te bieden en niet te publiceren, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever. PRIVACY STATEMENT VakFotografen MediaGroep bv verklaart de volgende gegevens van haar opdrachtgevers te verwerken: naam, voornamen, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. VakFotografen MediaGroep bv verklaart tevens nimmer aan derden persoonsgegevens van haar opdrachtgevers ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van haar opdrachtgevers, behoudens de situaties die hieronder worden omschreven. De verwerking van de gevraagde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de volgende doeleinden: - controleren van NAW-gegevens van de opdrachtgever; - vaststellen dat de opdrachtgever inderdaad meerderjarig is; - goede bedrijfsvoering; - financiële administratie met inbegrip van incassodoeleinden; - informeren over producten en diensten van VakFotografen MediaGroep bv. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op deze informatie, kan hij/zij contact opnemen met VakFotografen MediaGroep bv via ; - verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. De gegevens die door opdrachtgevers aan VakFotografen MediaGroep bv worden verstrekt zullen uitsluitend worden verwerkt en bewaard in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Deze gegevens zullen ook digitaal worden opgeslagen in de database van VakFotografen MediaGroep bv. Indien VakFotografen MediaGroep bv nog een bedrag van de opdrachtgever heeft te vorderen, dan zal VakFotografen MediaGroep bv de persoonsgegevens van die opdrachtgever verwijderen uiterlijk twee jaar nadat deze vordering volledig aan haar is voldaan. SCHADE APPARATUUR EN INVENTARIS Opdrachtgever is aansprakelijk voor de vergoeding van alle schade ontstaan door toedoen van opdrachtgever en alle personen die hij/zij heeft meegenomen naar de shoot aan de apparatuur en de inventaris en de gebouwen van VakFotografen MediaGroep bv. Opdrachtgever verklaart in alle gevallen ontstane schade door toedoen van opdrachtgever c.q. personen die hij/zij heeft meegenomen naar de shoot aan VakFotografen MediaGroep bv integraal te zullen vergoeden. RESTITUTIE EN VERGOEDING VOOR ONTSTANE SCHADE OF VERLIES De aansprakelijkheid van VakFotografen MediaGroep bv tegenover opdrachtgever wordt in alle gevallen beoordeeld op basis van artikel 7:24 BW of, wanneer dat artikel niet van toepassing is, door het toepasselijk dwingende recht. Opdrachtgever kan na het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst geen aanspraak maken op vergoedingen voor reiskosten en of gehele of gedeeltelijke restitutie van het overeengekomen bedrag. Opdrachtgever en alle personen in zijn/haar gezelschap betreden het pand van VakFotografen MediaGroep bv en de set op eigen risico. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid van meegekomen minderjarige kinderen. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoedingen van schade of verlies met betrekking tot eigen kleding en/of andere persoonlijke eigendommen van opdrachtgever of meegenomen personen of letselschade door een ongeval tijdens de fotoshoot of enige andere vorm van schadevergoeding, DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

3 tenzij die schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de directie van VakFotografen MediaGroep bv c.q. tot de bedrijfsleiding van VakFotografen MediaGroep bv behorende leidinggevende ondergeschikten. VakFotografen MediaGroep bv is in geen geval gehouden tot de vergoeding van meer dan het bedrag dat in het concrete geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van VakFotografen MediaGroep bv in verband met een schade waarbij opdrachtgever schuldig is geweest wordt uitgekeerd tenzij er sprake is geweest van opzet en grove nalatigheid van de directie van VakFotografen MediaGroep bv c.q. tot de bedrijfsleiding van VakFotografen MediaGroep bv behorende leidinggevende ondergeschikten. Ontevredenheid over de wijze van uitvoering van de opdracht, geeft opdrachtgever niet automatisch recht op gehele of gedeeltelijke restitutie. Reiskosten worden door VakFotografen MediaGroep bv niet vergoed. TOEPASSELIJK RECHT EN VOORWAARDEN Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. VakFotografen MediaGroep bv aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst bevat alle tussen VakFotografen MediaGroep bv en opdrachtgever gemaakte afspraken. Andere aansprakelijkheid of gemaakte afspraken, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn omschreven in deze overeenkomst, zijn uitgesloten. Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud. Attentie: Deze overeenkomst geldt tevens als uw betalingsbewijs en factuur. Specificatie: zie aangehechte factuur (pagina 5). Inclusief opname van de fotoshoot, fotograaf en studiohuur, verzending en aflevering op CD ROM, inclusief eventueel extra aangekochte opties volgens specificatie op de aangehechte factuur. Handtekening voor akkoord VakFotografen MediaGroep bv, datum: sessiedatum Handtekening voor akkoord Opdrachtgever, datum: sessiedatum Totaalbedrag betaald: euro (voor specificatie zie aangehechte factuur) DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

4 Factuur Digitale Fotoshoot Consumenten Naam opdrachtgever: Betaling per: kas pin vooraf per bank Aan u geleverd d.d.: sessiedatum zie datum opdrachtformulier omcirkel de door u gekozen (extra) optie(s) KIES UW SHOOT SILVER Digitale fotoshoot 40 opnamen, met visagie/hairstyling 125 euro inclusief 21% BTW GOLD Digitale fotoshoot 50 opnamen, met visagie/hairstyling 150 euro inclusief 21% BTW PLATINUM Digitale fotoshoot 60 opnamen, met 2 x viagie/hairstyling 175 euro inclusief 21% BTW DUOSHOOT Digitale fotoshoot 2x 20 opnamen p.p. en 1 x 20 opnamen samen, met visagie/hairstyling 200 euro inclusief 21% BTW KIDS fotoshoot 30 opnamen, elk kind extra 50 euro met visagie/hairstyling 75 euro inclusief 21% BTW KIES UW OPTIES Minishoot met visagie en hairstyling voor gasten aantal gasten: Eigen minishoot voor familie of vriend of vriendin met professionele make-up en hairstyling. Aantal foto s per minishoot : minimaal 15 Vul in hoeveel gasten meedoen. 50 euro per minishoot inclusief 21% BTW Spoedlevering Levering binnen 10 dagen 50 euro extra inclusief 21% BTW Nabewerking Pakket A professionele digitale nabewerking, 4 foto s uitgebreid handmatig professioneel nabewerkt 35 euro extra inclusief 21% BTW Nabewerking Pakket B professionele digitale nabewerking, 8 foto s uitgebreid handmatig professioneel nabewerkt 50 euro extra inclusief 21% BTW Nabewerking Pakket C professionele digitale nabewerking, 4 foto s uitgebreid handmatig professioneel nabewerkt in zwart wit 45 euro extra inclusief 21% BTW Totaalbedrag: euro (inclusief BTW) Betaling voldaan indien getekend ; VakFotografen MediaGroep bv is een MediaFormats Holding BV Company - Postbus 237, 8000 AE Zwolle studio: Baileystraat 12, 8013 RV, Zwolle Al onze tarieven zijn inclusief 21% B.T.W. Bankrelatie: StarStudio BV ING BANK te Zwolle rek.nr IBAN : NL05 ING B BIC CODE : INGBNL2A. Geregistreerd bij het handelsregister van de KVK te Zwolle onder nummer: BTW nummer: NL B01 DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

5 Evaluatieformulier Wij willen graag van je weten hoe je fotosessie is bevallen! Je zou ons daarom een plezier doen wanneer je in het kort zou willen beschrijven hoe je ervaringen zijn geweest tijdens je fotosessie. Door toestemming te geven voor publicatie op de website van VakFotografen MediaGroep bv kunnen anderen van jouw ervaringen vernemen. Ik geef wel / niet* toestemming om mijn tekst te publiceren op de website. Ik geef wel / niet* toestemming om mijn naam te vermelden bij publicatie op de website. Ik geef wel / niet* toestemming om mijn adres te vermelden bij publicatie op de website. Zonder jouw toestemming worden geen gegevens openbaar gemaakt of gepubliceerd! * Doorhalen wat niet van toepassing is * Je toestemming kan op ieder gewenst moment door jou worden ingetrokken. Je naam: Je adres: Hoe enthousiast ben je? Geef ons een cijfer: GEEF HIER JE MENING OVER JOUW FOTOSHOOT DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken

Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken VOORAF BANK PIN KAS Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken voor de fotosessie op: ( s.v.p. datum invullen ) verzonden: TIJD: LOCATIE: UUR SESSIE AANTAL OPNAMEN MINIMAAL:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VAKFOTOGRAFEN IMAGING BV

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VAKFOTOGRAFEN IMAGING BV ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VAKFOTOGRAFEN IMAGING BV VakFotografen Imaging bv is een MediaFormats Holding BV Company en is geregistreerd bij het handelsregister van de KVK te Zwolle onder

Nadere informatie

Fotoshoot overeenkomst Tussen model(len) en hobbyfotograaf

Fotoshoot overeenkomst Tussen model(len) en hobbyfotograaf Fotoshoot overeenkomst Tussen model(len) en hobbyfotograaf Hobbyfotograaf: Arnold Leus, hierna hobbyfotograaf genoemd Model Naam: Voornaam: Telefoon:.. Email:. Model duopartner Naam: Voornaam: Telefoon:..

Nadere informatie

Postcode: Gemeente:... E-mail:... Model duopartner Naam : Voornaam: Hierna model genoemd.

Postcode: Gemeente:... E-mail:... Model duopartner Naam : Voornaam: Hierna model genoemd. Overeenkomst voor fotoshoot Blz: 1 van 2 Versie 2.05 TUSSEN MODEL(LEN) EN HOBBYFOTOGRAAF. Hobbyfotograaf: Gerrit Jansen, hierna hobbyfotograaf genoemd Model : Naam: Voornaam: Geboren te: op: / / Adres:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MooieKoppies Fotografie. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden MooieKoppies Fotografie. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden MooieKoppies Fotografie Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN UNIFIED. PHOTOS BV

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN UNIFIED. PHOTOS BV ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN UNIFIED. PHOTOS BV UNIFIED. PHOTOS bv is een MediaFormats Holding BV Company en is geregistreerd bij het handelsregister van de KVK te Zwolle onder nummer:

Nadere informatie

Overeenkomst Fotoshoot tussen :

Overeenkomst Fotoshoot tussen : in samenwerking met : Overeenkomst Fotoshoot tussen : Fotograaf: Godwin A. Michael Christiaan de Wetstraat 72 3312EC Dordrecht Geboren te Lagos op 5 Mei 1990 E-Mail: godwin@trep-events.com Tel.: 06-14618450

Nadere informatie

Kidogo Fotografie. Overeenkomst TFCD/TFP. Dit contract wordt gebruikt indien het model geen vergoeding krijgt, maar de foto s op CD/DVD of als prints.

Kidogo Fotografie. Overeenkomst TFCD/TFP. Dit contract wordt gebruikt indien het model geen vergoeding krijgt, maar de foto s op CD/DVD of als prints. Kidogo Fotografie Overeenkomst TFCD/TFP Dit contract wordt gebruikt indien het model geen vergoeding krijgt, maar de foto s op CD/DVD of als prints. Ondergetekenden: Fotograaf Naam :... Visagiste Naam

Nadere informatie

KVK BTW NL B01B

KVK BTW NL B01B WWW.FOSCOFOTOGRAFIE.NL FOSCOFOTOGRAFIE@HOTMAIL.COM KVK 63979721 BTW NL218916012B01B Deze algemene voorwaarden genoemd Algemene Voorwaarden Foscofotografie zijn opgemaakt door Lotte van Alderen. Hierna

Nadere informatie

Prijslijst Femke Kruize Fotografie

Prijslijst Femke Kruize Fotografie Prijslijst Femke Kruize Fotografie Inhoudsopgave 1. Hoe gaat het in zijn werk? 2. Soorten fotoshoots 3. Contact gegevens formulier 4. Contract publicatie foto s 5. Invulformulier foto keuze (s) 6. Voorbeeld

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2014. M&T Fotografie

PRIJSLIJST 2014. M&T Fotografie PRIJSLIJST 2014 M&T Fotografie Fotoshoot @ studio Standaard Inbegrepen : * 1 uur fotoshoot (extra uur à 75euro ) * postpruduktie (=beeldbewerking reportage achteraf ) * selectie door de fotograaf van +/-

Nadere informatie

Fotosessie overeenkomst

Fotosessie overeenkomst Fotosessie overeenkomst 1 Partijen Ondergetekenden verklaren door middel van hun handtekening akkoord te gaan met de tekst en inhoud van deze overeenkomst. Ondergetekenden: 1.1 Fotograaf Naam: Sander van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden YessYfotografie m.b.t.

Algemene voorwaarden YessYfotografie m.b.t. Algemene voorwaarden YessYfotografie Handelsnaam: YessYfotografie Website: www.yessyfotografie.nl Email: info@yessyfotografie.nl Telefoon: 06-14024100/06-55984663 KvK: 57564248 BTW: 852634535B01 Rekening:

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Prijslijst en algemene voorwaarden 2012

Prijslijst en algemene voorwaarden 2012 Prijslijst en algemene voorwaarden 2012 Bruidsfotografie Pakket A: 4 uur fotografie 500,00 Pakket B: 5 uur fotografie 625,00 Pakket C: 6 uur fotografie 750,00 Elk extra uur 100,00 Reiskosten vanaf 35 km

Nadere informatie

Incl. 10 fotobestanden (5 zwangerschap en 5 newborn) per mail 285,- en een foto op hout van 10x15 cm 16.95

Incl. 10 fotobestanden (5 zwangerschap en 5 newborn) per mail 285,- en een foto op hout van 10x15 cm 16.95 Investering - Zwangerschapshoot 1 uur: Incl. 5 fotobestanden per mail. 125,- Gebruik van accessoires en kleding - Combinatie Zwangerschap & newbornshoot pakket 2: Incl. 10 fotobestanden (5 zwangerschap

Nadere informatie

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst.

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden van SMOELTJES SCHOOLFOTOGRAFIE, gevestigd te Geertruidenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 50474340. 1.1 Smoeltjes

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW StudyFlow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Studyflow altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Arton.com een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Fotosessie-overeenkomst

Fotosessie-overeenkomst Fotosessie-overeenkomst 1 Partijen Ondergetekenden verklaren door middel van hun handtekening akkoord te gaan met de tekst en inhoud van deze overeenkomst. Ondergetekenden: 1.1 Fotograaf Naam: Dennis Edward

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

A 1. Bedrijfsnaam : Rechtsvorm : Vestigingsadres : Postcode : Vestigingsplaats : Bank-of gironummer : bank giro Internetsite : Aard bedrijf :

A 1. Bedrijfsnaam : Rechtsvorm : Vestigingsadres : Postcode : Vestigingsplaats : Bank-of gironummer : bank giro Internetsite : Aard bedrijf : Telefoon : 033-2475533 Telefax : 033-2572307 Vragenformulier Postbus : 211 3870 CE Hoevelaken Loonregres E-mail : info@radiaal.nl Internet : www.radiaal.nl A. Gegevens van de werkgever Rabo Bank : 10.09.06.273

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie juni Fleur Besier Photography KvK Cuijk. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Versie juni Fleur Besier Photography KvK Cuijk. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Versie juni 2017 Fleur Besier Photography KvK 69094861 Cuijk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Become a Model opleiding

Become a Model opleiding Post adres Tolhuis 13-27, 6537 MR, Nijmegen Affection, Awareness & Attitude www.tripleamodels.nl contact@tripleamodels.nl Algemene Voorwaarden Become a Model opleiding 1. Definities Triple A Models: Triple

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* De ondergetekende bestuurder: familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: postcode: land: geboortedatum: geboorteplaats: telefoon

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw)

Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw) Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw) Je dient dit formulier in te vullen als je (tijdelijk) in het buitenland verblijft en/ of werkt en een zorgverzekering bij ik! verzekeringen hebt afgesloten

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan

Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan AANMELDINGSFORMULIER TERUGGAVE BTW ZONNEPANELEN Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan Salvum Financiële Diensten te Oosterhout (hierna Salvum ) om namens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V.

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Ela Rotterdam BV akkoord gaat. Ela Rotterdam BV behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst. Voor het online aanbod van restaurants en winkels van QDeliver.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op QDeliver bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

NIET TEVREDEN, GELD TERUG

NIET TEVREDEN, GELD TERUG NIET TEVREDEN, GELD TERUG Deelnameformulier Grünwalder Grünwalder Nr. 1 is erg overtuigd van de kwaliteit van haar producten en biedt u daarom de actie niet tevreden, geld terug. Bent u na 7 dagen gebruik

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke schenking

Overeenkomst Periodieke schenking Overeenkomst Periodieke schenking Exemplaar voor de 1 Basisgegevens 1a Naam van de De heer/mevrouw 1b Naam van de begunstigde Stichting 1c Vast bedrag per jaar in euro Vast bedrag per jaar in letters 2a

Nadere informatie

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw. Algemene Voorwaarden Bijzonderefotos.nl d.d. september 2013 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in

Nadere informatie

Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen

Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen Instructie online bestellen Aanvraagformulieren & afnamematerialen maart 2015 Mississippidreef 83 Postbus 9300 3506 GH Utrecht T 030 236 11 36 F 030 236 11 72 saltro@saltro.nl www.saltro.nl ING Bank 68

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Partijen De v.o.f. DROOM VAN ZWOLLE, gevestigd te Zwolle aan het adres Koestraat nr. 35, rechtsgeldig vertegenwoordigd door., hierna te noemen: Droom van Zwolle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

Na de shoot gaat uw kindje in bad, neem daarom even een badcape mee.

Na de shoot gaat uw kindje in bad, neem daarom even een badcape mee. Investering Fotoshoot van ongeveer 1 uur 120,- Inclusief: 5 digitale fotobestanden per mail Exclusief : taart U krijgt een overzicht van ongeveer 10 fotobestanden daaruit kunt u er 5 uitkiezen, ieder extra

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking Overeenkomst Periodieke schenking Exemplaar voor de 1 Basisgegevens 1a Naam van de De heer/mevrouw 1b Naam van de begunstigde Stichting TJOMMIE Foundation 1c Vast bedrag per jaar in euro Vast bedrag per

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Avisha Film d.d. 1 januari 2014

Algemene Voorwaarden van Avisha Film d.d. 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden van Avisha Film d.d. 1 januari 2014 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder beeldmateriaal: foto s en film die zijn gemaakt in opdracht van de klant, zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Pimpyourcan.com Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. Door bij Pimpyourcan.com een bestelling te plaatsen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor Castings en Shoots esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Castings en Shoots zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en (aspirant)

Nadere informatie

Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013

Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013 Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013 1) Toepassing lagere heffingstarief voor zakelijk gebruik voor het kalenderjaar 2013 in de zin van artikel 59 lid 1 sub c en lid 5 WBM (onderdeel 1); en/of

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningbemiddeling

Inschrijfformulier woningbemiddeling contact@dankaconsultancy.nl 06 588 158 73 kvk 57096252 Inschrijfformulier woningbemiddeling Naam 1. Gegevens (hoofd-)aanvrager Voornamen Geslacht Geboortedatum en plaats Man Vrouw Nationaliteit Paspoort-/ID

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Harmanda Wapstra fotografie.

Algemene voorwaarden Harmanda Wapstra fotografie. Algemene voorwaarden Harmanda Wapstra fotografie. Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Harmanda Wapstra Fotografie Kvk nr: 68484879 BTW-nr: NL210086051 Rekening nummer: NL65 INGB 0652 9528 95 1. Algemeen 1. Deze

Nadere informatie

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw,

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw, Formulier WAM-A Datum Aanvraagnummer Behandeld door Onderwerp Geachte heer /mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een W.A.-verzekering conform

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VERHUIZEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS

AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS Fijn dat je een opleiding volgt binnen Groen, Grond en Infra! Als toekomstig vakman kun je niet zonder t-rijbewijs. Het t-rijbewijs halen is best duur, maar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN MEIJNHOUT FOTOGRAFIE, HUIZEN KVK 59998148, BTW NL100482673B01 VERSIE AUGUSTUS 2014 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen. Wij maken u er op attent dat: U alle vragen dient te beantwoorden en het

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT Exemplaar voor schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT VERKLARING GIFT De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Niños Unidos Peruanos. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Outdoor Fit.

Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Outdoor Fit. Algemene Voorwaarden Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Outdoor Fit. Artikel 2 U neemt geheel op eigen risico deel aan een training/activiteit. Outdoor

Nadere informatie

Modellen jaarcontract 2013 20130601

Modellen jaarcontract 2013 20130601 Modellen jaarcontract 2013 20130601 Ondergetekenden: FOTOGRAAF: Harry Schoemaker Geboren op: 24 juli 1952 te Borger (Dr) Woonachtig op adres: Rhijnauwensingel 176 Postcode / Woonplaats: 3077 EV Rotterdam

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

Holland Cup en Winner Show 2015

Holland Cup en Winner Show 2015 Een nieuw systeem vraagt altijd om extra uitleg. Wij realiseren ons dat niet iedereen thuis is in het gebruik van de computer bij het inschrijven, maar in de praktijk valt het meestal wel mee. Wij proberen

Nadere informatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie Aanvraag Kinderbijslag U wilt voor een of meer kinderen kinderbijslag aanvragen. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen. Vul het formulier daarvoor volledig in en voeg een bijlage toe als u meer

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie