Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken voor de fotosessie op: ( s.v.p. datum invullen )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken voor de fotosessie op: ( s.v.p. datum invullen )"

Transcriptie

1 VOORAF BANK PIN KAS Opdrachtformulier Digitale Fotoshoot Consumenten voorwaarden en afspraken voor de fotosessie op: ( s.v.p. datum invullen ) verzonden: TIJD: LOCATIE: UUR SESSIE AANTAL OPNAMEN MINIMAAL: x20 en 1x 20 (omcirkel optie) VakFotografen MediaGroep bv, BAILEYSTRAAT 12, 8013 RV, ZWOLLE, NEDERLAND GEGEVENS OPDRACHTGEVER VUL UW GEGEVENS S.V.P. VOLLEDIG IN: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijsnummer: Geboortedatum: Naam deelnemer/ster aan fotoshoot indien minderjarig: Geslacht: vrouw / man (omcirkel wat van toepassing is) VakFotografen MediaGroep bv levert aan bovengenoemde opdrachtgever tegen het overeengekomen bedrag: 1. Het vervaardigen van een digitale studio-fotoshoot op bovenstaande locatie, datum en tijdstip. 2. Inclusief: Werkuren fotograaf, werkuren visagiste / hairstyliste (optie), studiohuur, gebruik apparatuur. 3. Inclusief: Aflevering van alle gemaakte opnamen op cd-rom in hoge resolutie, inclusief alle rechten, inclusief BTW. 4. Inclusief: GoldMember voor de duur van 6 maanden op OnlineAuditie.com (max. 50 foto s uploaden in eigen portfolio) VOORWAARDEN EN AFSPRAKEN Opdrachtgever verklaart door ondertekening akkoord te gaan met de levering van de overeengekomen producten en diensten onder de navolgende genoemde voorwaarden en de algemene voorwaarden van VakFotografen MediaGroep bv. Tevens verklaart opdrachtgever van deze voorwaarden op de hoogte te zijn gebracht voorafgaand aan de start van de fotoshoot. Opdrachtgever verklaart een kopie van deze overeenkomst te hebben ontvangen als bewijs. PRODUCTOMSCHRIJVING Opdrachtgever verklaart er van op de hoogte te zijn en er mee akkoord te gaan dat VakFotografen MediaGroep bv de bovengenoemde (volgens punt 1 tot en met 3) producten- en diensten levert aan opdrachtgever en dat VakFotografen MediaGroep bv niet voor hem/haar c.q. de deelnemer aan de fotoshoot, bemiddelt in werk of het verkrijgen van opdrachten of werk. VakFotografen MediaGroep bv is geen modellen- of castingbureau of boekingskantoor, maar een professionele fotostudio en levert uitsluitend de hierboven genoemde overeengekomen producten en diensten tot vervaardiging en tot aflevering van een digitale portfolio aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart dat aan hem/haar noch aan de minderjarige deelnemer aan de shoot, indien van toepassing, beloftes zijn gedaan of garanties zijn gegeven, schriftelijk of mondeling, dat VakFotografen MediaGroep bv zich garant stelt voor het verkrijgen van opdrachten en/of werk in de toekomst, via VakFotografen MediaGroep bv, of via derden, of via het enkele feit van het vervaardigen of online plaatsen van de opgenomen werken. Opdrachtgever verklaart, dat niet een sfeer of indruk is gewekt dat aan opdrachtgever of deelnemer/ster opdrachtwerk is beloofd, noch dat de indruk is gewekt, dat het gevolg van het laten maken van de fotoshoot zou zijn, of zou kunnen zijn, dat opdrachtgever of deelnemer/ster in de toekomst kans zou hebben op werk of opdrachten via VakFotografen MediaGroep bv, waardoor opdrachtgever heeft besloten tot het aangaan van deze overeenkomst. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de levering van producten en/of diensten of vergoedingen of restituties, anders dan uitdrukkelijk in deze overeenkomst omschreven. VakFotografen MediaGroep bv draagt alle copyrights en alle andere rechten betreffende het opgenomen werk over aan de opdrachtgever met ingang van de afleveringsdatum op de cd-rom. Opdrachtgever verkrijgt met de genoemde overdracht alle rechten over de opgenomen werken als enig houder van het recht. DIGITALE ONLINE MULTIMEDIA PORTFOLIO alleen van toepassing als een extra aangekochte optie. Opdrachtgever is niet verplicht tot plaatsing van de digitale portfolio op de website van OnlineAuditie.com, maar kan via dit opdrachtformulier wel de extra optie aankopen om voor de termijn van 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering aan opdrachtgever op cd-rom, als extra betaalde optie gebruik te willen maken. Opdrachtgever kan de digitale online portfolio zelf beheren en foto s verwijderen of toevoegen. Het staat opdrachtgever volledig vrij producten en nabestellingen elders te laten vervaardigen. DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

2 Het staat opdrachtgever vrij om de digitale online portfolio op OnlineAuditie.com, of onderdelen daarvan, te verwijderen. Opdrachtgever mag in de online portfolio (profiel) alleen foto s plaatsen die deel uitmaken van de door VakFotografen MediaGroep bv vervaardigde opdracht. Opdrachtgever mag in de digitale portfolio geen foto s plaatsen van pornografische aard, of foto s welke anderszins als aanstootgevend kunnen worden aangemerkt. Het staat OnlineAuditie.com vrij om foto s uit de digitale portfolio van opdrachtgever te verwijderen voorzover deze niet als overeenkomstig het bovenstaande kunnen worden aangemerkt. Opdrachtgever mag middels de digitale online portfolio geen reclame maken voor enig product of dienst, behalve dan de verwijzing naar een persoonlijk adres van opdrachtgever. Andere bezoekers van de website van OnlineAuditie.com en de online portfolio van opdrachtgever kunnen dan online de portfolio van opdrachtgever bekijken. Na ontvangst van de foto s op cd-rom kan opdrachtgever indien gewenst een profiel aanmaken op OnlineAuditie.com. Door in te loggen komt opdrachtgever direct op het eigen profiel van opdrachtgever. Opdrachtgever bepaalt dan zelf welke foto s of bestanden wel of niet online worden geplaatst door deze eenvoudig via de eigen browser te uploaden naar de online portfolio. Opdrachtgever kan op ieder gewenst moment bestanden uit de online portfolio verwijderen of toevoegen en ook zelf tekst toevoegen. Opdrachtgever kan indien gewenst het zelfgemaakte profiel op OnlineAuditie.com ten allen tijde verwijderen of aanpassen. VERPLICHTING TOT AFLEVERING VakFotografen MediaGroep bv verplicht zich door volledige betaling van opdrachtgever van het overeengekomen bedrag tot de aflevering en toezending per post van alle opnamen op cd-rom aan opdrachtgever en de levering/afhandeling van eventuele extra aangekochte opties binnen een termijn van maximaal 4 weken, gerekend vanaf het moment van de opnamedatum. Eerdere aflevering is echter mogelijk. Toezending zal geschieden per post aan het door opdrachtgever vermelde en op deze overeenkomst ingevulde adres. Deze cd-rom bevat alle opgenomen digitale bestanden in hoge resolutie. VakFotografen MediaGroep bv is niet verplicht tot de aflevering van digitale bestanden die, om welke technische reden dan ook, niet zijn gelukt. Digitale bestanden worden afgeleverd in het JPEG type (.jpg) en zijn leesbaar op elk gangbaar computersysteem wat het lezen van.jpg bestanden ondersteunt en door zowel Windows als Apple Macintosh systemen. Minimum aantal af te leveren bestanden: volgens onderstaande specificatie; alle gemaakte opnamen worden tevens afgeleverd. BEPERKING GEBRUIK VakFotografen MediaGroep bv verklaart aan opdrachtgever de door deze opdracht opgenomen werken, in welke vorm dan ook, niet te gebruiken, niet te verhandelen en/of niet te koop aan te bieden en niet te publiceren, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever. PRIVACY STATEMENT VakFotografen MediaGroep bv verklaart de volgende gegevens van haar opdrachtgevers te verwerken: naam, voornamen, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. VakFotografen MediaGroep bv verklaart tevens nimmer aan derden persoonsgegevens van haar opdrachtgevers ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van haar opdrachtgevers, behoudens de situaties die hieronder worden omschreven. De verwerking van de gevraagde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de volgende doeleinden: - controleren van NAW-gegevens van de opdrachtgever; - vaststellen dat de opdrachtgever inderdaad meerderjarig is; - goede bedrijfsvoering; - financiële administratie met inbegrip van incassodoeleinden; - informeren over producten en diensten van VakFotografen MediaGroep bv. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op deze informatie, kan hij/zij contact opnemen met VakFotografen MediaGroep bv via ; - verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. De gegevens die door opdrachtgevers aan VakFotografen MediaGroep bv worden verstrekt zullen uitsluitend worden verwerkt en bewaard in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Deze gegevens zullen ook digitaal worden opgeslagen in de database van VakFotografen MediaGroep bv. Indien VakFotografen MediaGroep bv nog een bedrag van de opdrachtgever heeft te vorderen, dan zal VakFotografen MediaGroep bv de persoonsgegevens van die opdrachtgever verwijderen uiterlijk twee jaar nadat deze vordering volledig aan haar is voldaan. SCHADE APPARATUUR EN INVENTARIS Opdrachtgever is aansprakelijk voor de vergoeding van alle schade ontstaan door toedoen van opdrachtgever en alle personen die hij/zij heeft meegenomen naar de shoot aan de apparatuur en de inventaris en de gebouwen van VakFotografen MediaGroep bv. Opdrachtgever verklaart in alle gevallen ontstane schade door toedoen van opdrachtgever c.q. personen die hij/zij heeft meegenomen naar de shoot aan VakFotografen MediaGroep bv integraal te zullen vergoeden. RESTITUTIE EN VERGOEDING VOOR ONTSTANE SCHADE OF VERLIES De aansprakelijkheid van VakFotografen MediaGroep bv tegenover opdrachtgever wordt in alle gevallen beoordeeld op basis van artikel 7:24 BW of, wanneer dat artikel niet van toepassing is, door het toepasselijk dwingende recht. Opdrachtgever kan na het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst geen aanspraak maken op vergoedingen voor reiskosten en of gehele of gedeeltelijke restitutie van het overeengekomen bedrag. Opdrachtgever en alle personen in zijn/haar gezelschap betreden het pand van VakFotografen MediaGroep bv en de set op eigen risico. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid van meegekomen minderjarige kinderen. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoedingen van schade of verlies met betrekking tot eigen kleding en/of andere persoonlijke eigendommen van opdrachtgever of meegenomen personen of letselschade door een ongeval tijdens de fotoshoot of enige andere vorm van schadevergoeding, DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

3 tenzij die schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de directie van VakFotografen MediaGroep bv c.q. tot de bedrijfsleiding van VakFotografen MediaGroep bv behorende leidinggevende ondergeschikten. VakFotografen MediaGroep bv is in geen geval gehouden tot de vergoeding van meer dan het bedrag dat in het concrete geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van VakFotografen MediaGroep bv in verband met een schade waarbij opdrachtgever schuldig is geweest wordt uitgekeerd tenzij er sprake is geweest van opzet en grove nalatigheid van de directie van VakFotografen MediaGroep bv c.q. tot de bedrijfsleiding van VakFotografen MediaGroep bv behorende leidinggevende ondergeschikten. Ontevredenheid over de wijze van uitvoering van de opdracht, geeft opdrachtgever niet automatisch recht op gehele of gedeeltelijke restitutie. Reiskosten worden door VakFotografen MediaGroep bv niet vergoed. TOEPASSELIJK RECHT EN VOORWAARDEN Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. VakFotografen MediaGroep bv aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst bevat alle tussen VakFotografen MediaGroep bv en opdrachtgever gemaakte afspraken. Andere aansprakelijkheid of gemaakte afspraken, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn omschreven in deze overeenkomst, zijn uitgesloten. Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud. Attentie: Deze overeenkomst geldt tevens als uw betalingsbewijs en factuur. Specificatie: zie aangehechte factuur (pagina 5). Inclusief opname van de fotoshoot, fotograaf en studiohuur, verzending en aflevering op CD ROM, inclusief eventueel extra aangekochte opties volgens specificatie op de aangehechte factuur. Handtekening voor akkoord VakFotografen MediaGroep bv, datum: sessiedatum Handtekening voor akkoord Opdrachtgever, datum: sessiedatum Totaalbedrag betaald: euro (voor specificatie zie aangehechte factuur) DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

4 Factuur Digitale Fotoshoot Consumenten Naam opdrachtgever: Betaling per: kas pin vooraf per bank Aan u geleverd d.d.: sessiedatum zie datum opdrachtformulier omcirkel de door u gekozen (extra) optie(s) KIES UW SHOOT SILVER Digitale fotoshoot 40 opnamen, met visagie/hairstyling 125 euro inclusief 21% BTW GOLD Digitale fotoshoot 50 opnamen, met visagie/hairstyling 150 euro inclusief 21% BTW PLATINUM Digitale fotoshoot 60 opnamen, met 2 x viagie/hairstyling 175 euro inclusief 21% BTW DUOSHOOT Digitale fotoshoot 2x 20 opnamen p.p. en 1 x 20 opnamen samen, met visagie/hairstyling 200 euro inclusief 21% BTW KIDS fotoshoot 30 opnamen, elk kind extra 50 euro met visagie/hairstyling 75 euro inclusief 21% BTW KIES UW OPTIES Minishoot met visagie en hairstyling voor gasten aantal gasten: Eigen minishoot voor familie of vriend of vriendin met professionele make-up en hairstyling. Aantal foto s per minishoot : minimaal 15 Vul in hoeveel gasten meedoen. 50 euro per minishoot inclusief 21% BTW Spoedlevering Levering binnen 10 dagen 50 euro extra inclusief 21% BTW Nabewerking Pakket A professionele digitale nabewerking, 4 foto s uitgebreid handmatig professioneel nabewerkt 35 euro extra inclusief 21% BTW Nabewerking Pakket B professionele digitale nabewerking, 8 foto s uitgebreid handmatig professioneel nabewerkt 50 euro extra inclusief 21% BTW Nabewerking Pakket C professionele digitale nabewerking, 4 foto s uitgebreid handmatig professioneel nabewerkt in zwart wit 45 euro extra inclusief 21% BTW Totaalbedrag: euro (inclusief BTW) Betaling voldaan indien getekend ; VakFotografen MediaGroep bv is een MediaFormats Holding BV Company - Postbus 237, 8000 AE Zwolle studio: Baileystraat 12, 8013 RV, Zwolle Al onze tarieven zijn inclusief 21% B.T.W. Bankrelatie: StarStudio BV ING BANK te Zwolle rek.nr IBAN : NL05 ING B BIC CODE : INGBNL2A. Geregistreerd bij het handelsregister van de KVK te Zwolle onder nummer: BTW nummer: NL B01 DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

5 Evaluatieformulier Wij willen graag van je weten hoe je fotosessie is bevallen! Je zou ons daarom een plezier doen wanneer je in het kort zou willen beschrijven hoe je ervaringen zijn geweest tijdens je fotosessie. Door toestemming te geven voor publicatie op de website van VakFotografen MediaGroep bv kunnen anderen van jouw ervaringen vernemen. Ik geef wel / niet* toestemming om mijn tekst te publiceren op de website. Ik geef wel / niet* toestemming om mijn naam te vermelden bij publicatie op de website. Ik geef wel / niet* toestemming om mijn adres te vermelden bij publicatie op de website. Zonder jouw toestemming worden geen gegevens openbaar gemaakt of gepubliceerd! * Doorhalen wat niet van toepassing is * Je toestemming kan op ieder gewenst moment door jou worden ingetrokken. Je naam: Je adres: Hoe enthousiast ben je? Geef ons een cijfer: GEEF HIER JE MENING OVER JOUW FOTOSHOOT DONE CHECKED REMARKS SEND version: Pagina van 5

Algemene voorwaarden van Webcombinatie (01 05 2013) Recente Algemene Voorwaarden: http://webcombinatie.eu/downloads/algemene_voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Webcombinatie (01 05 2013) Recente Algemene Voorwaarden: http://webcombinatie.eu/downloads/algemene_voorwaarden. Algemene voorwaarden van Webcombinatie (01 05 2013) Recente Algemene Voorwaarden: http://webcombinatie.eu/downloads/algemene_voorwaarden.pdf Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener

Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen en gerelateerde diensten ter zake Printuitgaven

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VOORWAARDEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOESTE IJVER / media design studio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOESTE IJVER Daviottenweg 40 5222 BH s-hertogenbosch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dannyvdm.nl

Algemene voorwaarden dannyvdm.nl Algemene voorwaarden dannyvdm.nl Opgemaakt december 2014, te Geldrop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Big Mind Web

Algemene voorwaarden Big Mind Web Algemene voorwaarden Big Mind Web Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Big Mind Web. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Big Mind Web. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van webdesign4me.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Lime Websolutions Sebbeleestraat 10 7001 CJ Doetinchem. Datum: 12 februari 2015. Artikel 1. Definities.

Algemene voorwaarden van: Lime Websolutions Sebbeleestraat 10 7001 CJ Doetinchem. Datum: 12 februari 2015. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden van: Lime Websolutions Sebbeleestraat 10 7001 CJ Doetinchem Datum: 12 februari 2015 Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MERCIYES MEDIA TE LEERDAM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MERCIYES MEDIA TE LEERDAM, tenzij expliciet

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbieding en acceptatie. 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Definities. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbieding en acceptatie. 4. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden RPWHosting.nl KvK 53318994 BTW nr. NL176096590B01 Rabo 1507.42.169 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RPWHosting.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van STUDIO- DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door STUDIO- DESIGN, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dutch Internet Works BV Kamer van Koophandel te Hilversum: 32128098

Algemene voorwaarden Dutch Internet Works BV Kamer van Koophandel te Hilversum: 32128098 Algemene voorwaarden Dutch Internet Works BV Kamer van Koophandel te Hilversum: 32128098 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie