Bouwen met baksteen 3/2013. Appartementsgebouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen met baksteen 3/2013. Appartementsgebouwen"

Transcriptie

1 Bouwen met baksteen 3/2013 Appartementsgebouwen nr driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

2 Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren. Abonnement: Catherine Bral Redactie: Laurie Dufourni Verantwoordelijke uitgever: Jozef Van Den Bossche Adres: Kartuizersstraat, 19 bus Brussel tel. (02) ~ fax (02) Druk: inhoud Appartementsgebouwen...1 Appartementsgebouw in Brussel Urban platform... 2 Appartementen en wijkcommissariaat in Schaarbeek Matador... 4 Appartementen in Antwerpen dmva...6 Appartementsgebouw in Elsene Atelier d architecture Pierre Hebbelinck....8 Binnenlandse architectuur...10 Dorpshuis in Westvleteren Atelier Tom Vanhee Buitenlandse architectuur...12 Gerechtsgebouw in Frederiksberg - Denemarken 3XN Techniek...14 Concepten van prefabelementen in de keramische sector Belgische dakpan- en baksteenfabrikanten

3 BOUWEN MET BAKSTEEN 1 AppArtementsgebouwen Foto: Marie-Françoise Plissart Dit nummer van Bouwen met Baksteen is gewijd aan appartementsgebouwenindestad. We hebben aandacht besteed aan het aantal,deconfiguratieendebinneninrichting van de woningen, maar het leek onsookinteressantomnategaanhoe deze nieuwe gebouwen worden geïntegreerd in de stedelijke omgeving op het vlak van afmetingen, ritme van de gevels en materiaalkeuze. Bij deze appartementsgebouwen met een uitgesproken stadskarakter ligt de focus op baksteenmetselwerk, waardoor de gebouwen zowel soberheid als duurzaamheid uitstralen. Het biedt bovendien een waaier aan mogelijkheden om bepaalde gevelcomposities te ontwerpen en om ongeziene details te integreren. De hier voorgestelde projecten fleuren hunwijkechtopengetuigenvaneen zekere durf!

4 2 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementsgebouw in Brussel Urban platform Foto s: Tim van de Velde Dit nieuwe appartementsgebouw bevindt zich dicht bij de Louizalaan, in een kleine straat waar de gebouwen nogal heterogene afmetingen en zeer verschillende gevelmaterialen en kleuren vertonen. Deze nieuwbouw vormt eigenlijk een element dat de volledige straat nieuw leven inblaast. Aandestraatkantmoesthetgebouw een schakel creëren tussen de twee aangrenzende gebouwen. De architecten ontwierpen een gevelcompositie in twee lagen dieelkaarkruisenendan weerbijelkaarkomen.zodoendekunnen twee bouwhoogtes worden onderscheiden: het commerciële gelijkvloers en drie verdiepingen van het nieuwe appartementsgebouw palen aan het bestaande gebouw aan de ene kant, terwijl twee bijkomende inspringende verdiepingen de verbinding vormen met het hoogste gebouw aan de andere kant.

5 3 Doorde plooien indegeveloogtdeze uitvoeringheelnatuurlijk.bovendien benadrukken ze het verticale ritme waarvoor noodgedwongen moest wordengeopteerdomwillevandeafmetingenvandepercelenindestraat. Bovendien wordt de onregelmatige architectuurvanhetprojectnogeens verder geaccentueerd door uitspringende loggia s in het gevelmetselwerk. Het spel van 1/3-steenverband waarin éénlaagoptweelichtjesinspringt, draagt bij tot het levendige aspect van de gevel. Dit patroon komt terug in de houten gevelbekleding van de gelijkvloers en hetzelfde verband vindt men ook terug aan de achterkant van het gebouw. Door het trappenplan achteraan het gebouw wordt het oog geleid naar het binnenpleinvanhetbouwblokenop die manier wordt er vermeden dat men uitkijktopdeomliggendekantoorgebouwen.

6 4 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementen en wijkcommissariaat in Schaarbeek Matador Foto s: Tim van de Velde Als antwoord op een projectoproepinhetkadervaneenwijkcontract te Schaarbeek, deed Matador een voorstel dat regelrecht inging tegen de projectbeschrijving. Er werd namelijk gevraagd om een aantal woningen en een wijkcommissariaatoptetrekkenineengebouw daterenduitde19deeeuw.dearchitecten opteerden echter voor een project waarbij het bestaande gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Zowildenzeeenantwoordformulerenop de specifieke eisen die gesteld worden aanmodernewoningen.dathunvoorstel geselecteerd werd, bewijst dat ze duidelijkinhunopzetgeslaagdzijn! Het programma is nogal atypisch; het gaat er immers om in eenzelfde gebouw zowel woningen als een buurtcommissariaat onder te brengen. Naast dit programma wilden de architecten ook een stedenbouwkundig antwoordbiedenopdeheterogeniteitvan degebouwenzelfindezewijk,zowel met de gekozen materialen en kleuren als met de afmetingen. Het nieuwe element wordt op die manier een schakel tussen de verschillende hoogtes van degebouwenaanbeidezijdenvande straat, terwijl er ook grondig werd nage-

7 BOUWEN MET BAKSTEEN 5 tussen de publieke ruimte en het commissariaat. De woningen zijn naar het noorden gerichtendaaromhebbendearchitecten het gebrek aan zonlicht gecompenseerd met grote ruimten en een weidsuitzichtopdestad,enditvanaf de eerste woonruimte op de tweede verdieping. dacht over de verhouding tot de openbareruimteendeomgeving. Het appartementsgebouw is sober en massiefvanaardengetuigtvaneen privékarakter. De architectuur van het commissariaat echter vertaalt de filosofie waarmee de agenten hun missie willen uitvoeren: op transparante wijze, waarbij de klemtoon ligt op preventie en nabijheid met de burgers. Dit contrast Door te opteren voor een donkere baksteen, wenste Matador een sober maar tegelijk ook geraffineerd gebouw te creëren. Deze soberheid is tevens zichtbaar in het gebruik van eenzelfde materiaal voor de gevel, de treden en het muurtje van het plein voor het commissariaat. is duidelijk zichtbaar in de uitvoering van de materialen: het woongebouw heefteenneutraalenklassiekmetselwerk in halfsteensverband, terwijl een lager volume bestaat uit een grote claustra met een metselwerk in stapelverband, gevormd uit twee bakstenen. Met deze claustra, uitgevend op het plein,woumenongetwijfelduitdrukking geven aan een gevoel van nabijheid

8 6 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementen in Antwerpen dmva Foto s: Bart Gosselin Dit nieuwbouwproject kadert binnen het grond en pandenbeleid van de Stad Antwerpen. Sinds 2003 koopt het autonoom stadsbedrijf AG Vespa systematischleegstaandekrottenopinachtergestelde delen van de stad om ze vervolgens te vervangen door kwaliteitsvolle kleinschalige projecten met een eigentijdse architectuur. DeLangeBeeldekensstraatligtinde 19de eeuwse stratengordel van de Stad Antwerpen. Kenmerkend voor de evolutie van het straatbeeld is het systematischverdwijnenvande19deeeuwse architectuur. Gebouwen met de typische verticale ramen, de horizontale boordenenwitbepleisterdegevelsworden steeds zeldzamer. Het bouwprogramma en de vormentaal vanhetnieuwevolumespeleninopde grillige vorm van de bouwkavel en de grootschaligheid van het naastgelegen appartementsgebouw. Duurzaamheid vertaaltzichineencompactbouwvolume, een eenvoudige draagstructuur, flexibele vrije invulmogelijkheden en onderhoudsarme materialen. De gevels, per verdieping uitgewerkt in diverse metselwerkverbanden van witte baksteen en per verdieping van elkaar

9 BOUWEN MET BAKSTEEN 7 gescheiden door een aluminium profiel, alsookhetritmischpatroonvande verticale ramen brengen een ode aan de 19de eeuw.

10 8 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementsgebouw in Elsene Atelier d architecture Pierre Hebbelinck Foto s: Maire-Françoise Plissart Dit appartementsgebouw werd opgetrokken in de Berkendaalwijk, in een straat die naar het Brugmannplein leidt. De architectuur van de woningen in deze wijk is tamelijk homogeen, met enkele opmerkelijkegebouwendiedeaandacht trokken van de uitvoerende architecten vanhetarchitectenatelierpierrehebbelinck. Ze werden vooral geïnspireerd door hun afmetingen, de architecturale en stedenbouwkundigeintegratieendezorg die aan details werd besteed. Het door de bouwheren gevraagde programma bestond uit het optrekken van een flatgebouw grenzend aan huneigendom,metophetgelijkvloers een ruimte voor een vrij beroep, op de verdiepingen drie appartementen met dezelfde oppervlakte en ondergrondseenparkingmetplaatsvooreen maximum aantal wagens. Het perceel waarop het appartementsgebouw werd neergezet, is tamelijk smal en grenst

11 9 aanhetpleinvaneenbijgebouwvande kerk op het Brugmannplein. Doordat dit nieuwe appartementsgebouwinspringttenopzichtevande rooilijn van de straat, ontstaat als het ware een derde gevel. Deze zijgevel, geplaatst op de gemeenschappelijke as van de eigendom, is het resultaat van stedenbouwkundige voorschriften die worden opgelegd voor gemene gevels. De aanpalende muur werd zodanig ontworpen dat er openingen (vensters en claustra) konden worden geïntegreerdwaarbijookdebepalingenvan het burgerlijk wetboek betreffende het uitzicht en daglicht van gemene muren gerespecteerd werden. De gevel is op die manier uitgediept in functie van de afstanden die nodig zijn om zijdelingse lichtinval te creëren, terwijl de privacy vandebinnenruimtentochbewaard blijft. Langsheen de gemene muur werden er ook een aantal terrassen aangelegd. Ookalblijfthetgebouwdiscreetenin verhoudingmetdeplaats,tochtrektde compositie van de claustra-metselwerkengoeddeaandachtendraagtdeze bij tot een heel eigen karakter. Naast de claustra s zien we ook enkele prachtige details in het metselwerk. Aan de achterkant ziet men dat de hoeken van het gebouw gevormd worden door uitspringende kopstenen in de hoekmuren. Vergetenwetrouwensooknietdatdeze constructie de speciale handtekening van de architect draagt, met name een in de gevel ingewerkte maquette van het gebouw.

12 10 BOUWEN MET BAKSTEEN BINNENLANDSE ARCHITECTUUR Dorpshuis in Westvleteren Atelier Tom Vanhee Foto s: Filip Dujardin Het dorpshuis biedt onderdak aan verschillende gemeenschapsfuncties. Het gebouwencomplex bestaat uit opeenvolgende bouwsels, gaande van een 19de eeuws schoolgebouw en een oud gemeentehuis tot een industriële aanbouw uit de jaren 90. De bouwvallige berging maakt plaats voor uitbreiding van de feestzaal. De achterkant wordt zo een buitenruimte voor de feestzaal. Een centrale inkom in de oksel van het gebouwencomplex biedt het gebouw eenduidelijkadresenverbindtdeverschillende functies en ruimtes. De architect heeft ervoor geopteerd om de bestaande metselwerkwanden zo veel mogelijk te behouden, met inbegripvandezijmuurlangsheenhetpad dat naar de achterkant van de feestzaal leidt. Het zadeldak wordt vervangen door één dakhelling, waardoor de zaal verhoogt,inhetlichtbaadtenzicht geeft op de nabijgelegen kerk. Deze verhogingvanhetgebouwboodookde gelegenheidomopeeninteressante manier verschillende metselwerken te combineren,eenechteknipoognaar het reeds bestaande patchwork dat is

13 BOUWEN MET BAKSTEEN 11 ontstaan door de opeenvolgende verbouwingen. Daarnaast trekt deze verhogingopzeergeslaagdewijzeookde aandacht op een bepaalde eigenschap vanhetgebouw:zezorgtnamelijkvoor een positieve herinterpretatie, met een zowel atypische als hedendaagse metselwand.dedeurenenramenvandeze zijmuur werden gemetseld met dezelfde steen, zodat dit nieuwe metselwerk de oude metselwerken creatief doorbreekt. Het dorpshuis wordt verjongd en aangepast aan de moderne gebruikseisen, metrespectvoordeomgevingende gebruikers, maar evenzeer met een eigenzinnig karakter.

14 12 BOUWEN MET BAKSTEEN BUITENLANDSE ARCHITECTUUR Gerechtsgebouw in Frederiksberg - Denemarken 3XN Foto s: Adam Mørk Getrouw aan de Deense ontwerptraditie vormt het gerechtsgebouw van Frederiksberg het resultaat van een erg strikt en pragmatisch proces waarin deuitdagingenvanhetprogrammaende locatie het creatieve uitgangspunt waren. Een elegant gebogen gebouw is het succesvolle resultaat: klassiek, maar toch modern. De ontwerpstrategie is overgenomen van het naastgelegen neo-klassieke gerechtsgebouw ontworpen door Hack Kampmann. Om een harmonieuze dialoogteverzekerentussenhetnieuwe gerechtsgebouw en het gebouw van Kampmann is slechts een gedeelte van de bouwgrond van m² gebruikt. Het nieuwe gerechtsgebouw is aan de oostkant lager gehouden dan het gebouw van Kampmann en het heeft een stijgende lijn richting het zuiden. Het resultaat is een compacte structuur van5.500m²;detweegebouwenzijn met elkaar verbonden via een glazen loopbrug. Doordewestgeveleleganttebuigen koneenrijoudebomenblijvenstaan.

15 BOUWEN MET BAKSTEEN 13 De baksteengevel straalt degelijkheiduitencreëerteenrelatiemethet bestaande stadsbeeld. De verhoogde gevel bij de hoofdingang, gecombineerd metdelichterekleurenvandegevel geven het gerechtsgebouw extra licht en een eigen identiteit. Het interieur is ontworpen volgens de principes van de moderne democratie. Een belangrijke parameter hiervoor is datallegebruikersgroepen,vanpersoneel tot gedaagden, een logische en vriendelijke omgeving ervaren met optimaalgescheidenwegen.dwarsdoor het midden van het gebouw bevindt zicheenatriummetdakraam.hetdaglichtzorgtvooreenvisueleverbinding tussen de verdiepingen. De duurzaamheidsstrategie is ambitieus. De compacte vorm van het gebouw en het vele gebruik van daglicht in combinatie met natuurlijke ventilatie resulteertineenaanzienlijkeenergiebesparing. Het gerechtsgebouw van Frederiksberg heeft de RIBA (Royal Institute of British Architects) EU-Award 2013 gewonnen.

16 14 BOUWEN MET BAKSTEEN techniek Concepten van prefabelementen in de keramische sector Inleiding Bij onze actuele bouwprocessen stellen we vast dat er steeds een grotere vraag is naar efficiëntere bouwmethoden. De laatste jaren is er immers een ernstig gebrekaangeschooldearbeidersinde bouwsector waardoor men steeds tracht minder werkkrachten in te zetten om rendemententebehalen.tevensiser de voortdurende tijdsdruk op de uitvoeringvanbouwprojectenentrachtmen bijgevolg zo weersonafhankelijk mogelijktewerken. Het gevolg hiervan is de groeiende trendnaarprefabindebouwsector. prefab-isolatie-panelen met baksteenstrips prefab-panelen met baksteenstrips op een ophangsysteem prefab binnenmuren met keramische snelbouwstenen Terwijl de eerste twee concepten toepasbaar zijn in nieuwbouw en bij renovatie is de toepassing van prefab keramische binnenmuren voornamelijk bij nieuwbouw. Er dient hierbij vermeld dat tegenwoordig iedere fabrikant van gevelbakstenen ook baksteenstrips kan leveren. Deze baksteenstrips kunnen hun toepassing vinden in diverse concepten; zowel op isolatiepanelen, prefab en in situ, als bijvoorbeeld ook op geprefabriceerde betonwanden. Voor wat betreft de steeds strenger wordende energie-prestatie-eisen voor gebouwen is men in de bouwsector continuopzoeknaarmethodenen systemen om de energie-performantie van zowel bestaande als nieuwe gebouwen te verbeteren. Inonsartikellichtenwezowelinhet kader van efficiëntere bouwmethoden als verbeterenvandeenergie-performantie de toepassing van concepten van prefabbouwelementen met keramische producten toe. Tegenwoordig zijn er verschillende conceptenvanprefab-elementen met keramische producten op de markt:

17 BOUWEN MET BAKSTEEN 15 Keramische binnenmuurelementen Prefabisinteressantdochkeramische prefaboplossingen geven dan ook nog extra voordelen: o.a. duurzame oplossingen,aangenaamwooncomfort omwille van de thermische inertie van de stenen, eenvoudig om te bepleisteren. Keramische prefab binnenmuren wordenvollediggeautomatiseerdgeproduceerd. Ditwilzeggendatalleafmetingenen vormenmogelijkzijnendathetgeen repetitieve vormen dienen te zijn. Er dient namelijk geen mal gemaakt te worden om een metselwerkwand te prefabriceren. Wezettendevoordelenvanhetprefabsysteem met keramische binnenmuren even op een rij: de uitvoeringskwaliteit verhoogt gezien de uitvoering in ideale omstandigheden gebeurt de veiligheid tijdens uitvoering op de werf verhoogt: er wordt minder op stellingen gewerkt, er wordt minder geslepen op de werf en dus is er minder stofbelasting de productiviteit wordt verhoogd (het gaat sneller - goedkoper) milieuhinder vermindert (geluid, stof, energie- en waterverbruik op werf) de indirecte kosten verlagen, het bouwafval zou namelijk tot 5 % kunnen verminderen de maatvoering kan exact uitgevoerd worden, hier is ook een hoge flexibiliteit aanleverenvaneen àlacarte metselwerk met alle voordelen van de traditionele metselmethode; men kanhetmetselwerkinallemogelijke vormenversnijdenentotop1mm nauwkeurig (raamopeningen, dakpunten, uitsparingen,...) uitgewerkte plaatsings-(montage) plannen volgens de architectuur- en stabiliteitsplannen totaaloplossing geschikt voor elk type project permanente service en technische ondersteuning van de fabrikant. Wat zijn de mogelijkheden van prefab keramische binnenwanden? Voorwatbetreftdeuitvoerbaarheidvan elementeninprefabpastmenheteenvoudige principe toe: als de architect het kan tekenen, dan kan het gemaakt worden. Desystemendooronzeledeninde handel gebracht betreffen keramische stenenaanelkaargelijmdtotwandelementen. Gelijmd metselwerk heeft betere thermische eigenschappen. Omwille van hetopvoorhandverlijmenvandebinnenmuurstenen heeft men ook minder belasting van bouwvocht op de werf, het risico op uitbloeiingen daalt, er zijn geenmortelbaardenindespouwen duskandeisolatiebeteraangesloten worden. Met de verschillende stenen uit het gamma van de betrokken fabrikanten kunnen verschillende wandelementen samengesteld worden. Men kan zo bvb. stenen met hogere druksterkte verwerken voor hoogbouw. Het gewicht en de afmetingen van de wanden worden voornamelijk bepaald door de kraancapaciteit op de werf. Het voordeel van prefab-binnenmuren is ook dat een aantal elementen zoals de waterdichtingslaag, de isolerende kimlaagenlintelenreedsvaninde fabriek kunnen voorzien worden. Eveneens kan wapening geschikt voor verlijmd metselwerk voorzien worden. Opaanvraagkunnenuitsparingenvoor technieken voorzien worden. Productie geprefabriceerde keramische binnenwanden Het produceren van geprefabriceerde keramische binnenwanden vraagt een goede voorbereidingsfase. Na (digitale) aanlevering van de definitieve architectuur- en stabiliteitsplannen worden de productieplannen opgemaakt door de interne ontwerpafdeling. Nacontroleengoedkeuringdoorde klant van de productieplannen kan de productie starten. De levertermijn na goedkeuring van de productietekeningen is in onderling overleg. Erwordtvolautomatischgeproduceerd enoptimaalgecontroleerdeprocesomstandigheden. De wandelementen worden samengesteld met vlakgeslepen snelbouwstenen. Indefabriekwordendezesnelbouwstenenvolautomatischverlijmdtotwandelementen. Alle gevraagde voorzieningen (lateien, kimsteen, sloffen, uitsparingen,...) kunnen tijdens de productie in de wandelementen ingewerkt worden. Met behulp van een waterstraalzaag kunnen de wandelementen in alle vormen tot op de millimeter nauwkeurig verzaagd worden wat een perfecte aansluitingvanderamengeeft. Hoe verloopt logistiek montage werforganisatie? Hetvervoernaardewerfgebeurtmet aangepaste vervoersmiddelen; dieplader en slede of in bokken met binnenladers. De benodigde ruimte voor het lossenopdewerfis25mop3m.voor de stockage per transportmodule heeft men9,5mop1.5mnodig.alleprefab

18 16 BOUWEN MET BAKSTEEN wandenzijnvoorzienvaneenaangepast transport-enhijssysteem. Het lossen op de werf gebeurt met bouwkraan of mobiele kraan steeds op zodanige wijze dat er zich geen personen in de risico-zone onder de lasten bevinden. Eenwandplaatsenverlooptin3stappen: 1. Aftekening op het betondek. 2. Plaatsing van het wandelement op uitvulblokjes en vol in de krimpvrije kimmortel, na positionering van stelblokjes. Waterpas plaatsen van de wand met trek- en drukschoren. 3. Verticaal verlijmen van elementen met aangepaste lijmmortel. Hiervoor is er geen bekisting of andere voegafdichting nodig. Wel belangrijk te vermelden dat de te verbinden wandelementen voldoende stofvrij moeten zijn om te gaan verlijmen. Het benodigd montagematerieel bestaat uit: kraan met hijstoebehoren en stelschoren. Voorwatbetreftdewerforganisatie bestaat een montageploeg doorgaans uit 1 kraanman en 2 à 3 monteurs. Voordeplaatsingkanereenberoep gedaan worden op door de fabrikanten erkende plaatsers. Concepten van prefabelementen met baksteenstrips Ineenprefabconceptkangekozenworden voor geprefabriceerde isolatiepanelen met baksteenstrips. Deze panelen hebbenaltijdeenvasteafmetingenzijn beschikbaar in verschillende verbanden. De steenkeuze voor de baksteenstrips is onbeperkt. In het prefabconcept kan de architect werken met de vaste lagen- en koppenmaat van de geprefabriceerde panelen, zodanig dat de panelen steeds passen en er een minimaal afvalpercentageenaanpassingswerkopdewerf nodig is. Dergelijke panelen kunnen ook meegenomen worden in de productie van verdiepingshoge geprefabriceerde wandelementen. In bepaalde toepassingen kan men gebruikmakenvangeprefabriceerde panelen met baksteenstrips, die als een vliesgevel op een ophangconstructie bevestigd worden. De baksteenstrips wordenopeenwater-enweersbestendige plaat gekleefd. Door deze werkwijze speelt het metselwerkverbandgeenrolmeerindestabiliteiten de gevel en geeft dit de architect een totalevrijheidinkeuzevanpatronen. Besluit Onze sector heeft de laatste jaren een evolutie ondergaan van fabrikanten die louter stenen leverden tot actoren die mee in het bouwteam naar vernieuwende oplossingen zoeken met keramische producten. Met de toepassing van concepten van prefab-elementen in de keramische sector combineert men de voordelen van prefab met de voordelen van keramische producten. Men bouwt efficiënter met duurzame producten. Een belangrijk en vaak vergeten aspect is trouwens de lange levensduur van onze materialen.

19 belgische dakpan- en baksteenfabrikanten Bakstenen voor gewoon metselwerk: V : volle baksteen voor gewoon metselwerk P : geperforeerde baksteen voor gewoon metselwerk L : geperforeerde baksteen met lichte scherf Bakstenen voor gevelmetselwerk S : strengpersgevelsteen ( machinale gevelsteen) H : handvorm en vormbakperssteen A : andere soorten (traditionele en rustieke gevelstenen zoals veldovensteen, baksteen op basis van leisteen, enz.) Andere producten: W : welfsels D : dakpannen O : straatklinkers Voor details over het productiegamma van elke fabriek, kan men zich best rechtstreeks tot de bedrijven wenden. De lijst is samengesteld op basis van de ledenlijsten van de B.B.F. Vele producenten verkopen hun producten al dan niet exclusief, via een afzonderlijke verkoopsorgani satie. In de gevallen waar dit nuttig lijkt, is de naam tussen haakjes bijgevoegd. Oost-Vlaanderen Kleiprodukten HOVE bvba Lindendreef Ninove Tel. (054) Fax (054) (V-H-A) Steenfabriek VANDE MOORTEL nv Scheldekant Oudenaarde Tel. (055) Fax (055) (H-O) SVK nv Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas Tel. (03) Fax (03) (V-P-H) West-Vlaanderen Wienerberger nv - divisie EGEM Brugsesteenweg Egem (Pittem) Tel. (051) Fax (051) (V-P-L-S) Wienerberger nv - divisie KORTEMARK Hoogledestraat 92, 8610 Kortemark Tel. (051) Fax (051) (V-P-L-S-H) Wienerberger nv - Terca ZONNEBEKE Ieperstraat Zonnebeke Tel. (051) Fax (051) (V-P-S) DUMOULIN Bricks bvba Moorseelsesteenweg Roeselare Tel. (056) Fax (056) (V-P) WIENERBERGER nv Terca, Desimpel, Porotherm, Koramic Kapel ter Bede Kortrijk Tel. (056) Fax (056) (V-P-L-S-H-A-D-O) Limburg Wienerberger nv - divisie VELDWEZELT 2de Carabinierslaan Veldwezelt-Lanaken Tel. (089) Fax (089) (H) Steenfabrieken NELISSEN nv Kiezelweg Lanaken Tel. (012) Fax (012) (H) Wienerberger nv - divisie Terca SCHOUTERDEN Venlosesteenweg Maaseik Tel. (089) Fax (089) (H-A) Steenfabrieken VANDERSANDEN nv Riemstersteenweg Spouwen Tel. (089) Fax (089) (H) Steenfabriek VANDERSANDEN nv Nijverheidslaan Lanklaar Tel. (089) Fax (089) (H) Wienerberger nv - divisie Terca TESSENDERLO Havenlaan Tessenderlo Tel. (013) Fax (013) (P-L) Antwerpen Wienerberger nv - divisie NIEL Landbouwstraat Niel Tel. (03) Fax (03) (H) Wienerberger nv - divisie RUMST Nieuwstraat Rumst Tel. (03) Fax (03) (V-P-L-S) Swenden Nieuwstraat Rumst Tel. (03) Fax (03) DESTA nv Heerle Minderhout (Hoogstraten) Tel. (03) Fax (03) (S-O) Steenbakkerij FLOREN nv Vaartkant Rechts St.-Lenaarts Tel. (03) Fax (03) (V-S) Wienerberger nv - divisie Terca NOVA Steenbakkersdam Beerse Tel. (014) Fax (014) (V-P-L-S) Wienerberger nv - divisie Terca BEERSE Absheide Beerse Tel. (014) Fax (014) (H) Wienerberger nv - divisie Terca QUIRIJNEN Sint Jobbaan Westmalle Tel. (03) Fax (03) (V-S-H-A) Brabant Steenfabrieken VANDERSANDEN nv Kortenbos Hekelgem Tel. (053) Fax (053) (H) Henegouwen Wienerberger nv - divisie Terca PERUWELZ Rue de l Europe, Péruwelz Tel. (069) Fax (069) (H) Briqueterie de PLOEGSTEERT sa 'Barry' Chaussée de Bruxelles Barry Tel. (069) Fax (069) (S) Wienerberger nv - divisie Terca WARNETON Chaussée du Pont Rouge Warneton (Comines) Tel. (056) Fax (056) (H) Briqueterie de PLOEGSTEERT sa Touquetstraat Ploegsteert Tel. (056) Fax (056) (P-L-W) Namen Wienerberger nv - divisie WANLIN Rue de la Briqueterie, Wanlin Tel. (082) Fax (082) (S-A-O)

20 Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/07. Rusthuizen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/07. Rusthuizen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 BOUWEN MET BAKSTEEN 3/07 Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 nr 120 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Nadere informatie

4/08. Wonen in de omgeving. nr 125 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

4/08. Wonen in de omgeving. nr 125 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 4/08 Wonen in de omgeving nr 125 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 3/2012. Baksteen en verscheidenheid

Bouwen met baksteen 3/2012. Baksteen en verscheidenheid Bouwen met baksteen 3/2012 Baksteen en verscheidenheid nr 139 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 4/2013. Bouwen met het verleden

Bouwen met Baksteen 4/2013. Bouwen met het verleden Bouwen met Baksteen 4/2013 Bouwen met het verleden nr 144 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2013 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 2/07. Creatief met klei. nr 119 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

BOUWEN MET BAKSTEEN 2/07. Creatief met klei. nr 119 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 2/07 Creatief met klei nr 119 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2007 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 1/10. Te bezichtigen in Brussel

Bouwen met baksteen 1/10. Te bezichtigen in Brussel Bouwen met baksteen 1/10 Te bezichtigen in Brussel nr 130 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 2/2013. Architecturaal design

Bouwen met Baksteen 2/2013. Architecturaal design Bouwen met Baksteen 2/2013 Architecturaal design nr 142 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2013 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

2/09. We breiden uit. nr 127 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

2/09. We breiden uit. nr 127 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 2/09 We breiden uit nr 127 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 1/2013. Wanneer baksteen een verhaal vertelt...

Bouwen met baksteen 1/2013. Wanneer baksteen een verhaal vertelt... Bouwen met baksteen 1/2013 Wanneer baksteen een verhaal vertelt... nr 141 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2013 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/2012. Verankering. nr 138 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/2012. Verankering. nr 138 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/2012 Verankering nr 138 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/10 Schoolgebouwen nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 1/2012. nr 137 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met Baksteen 1/2012. nr 137 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen 1/2012 Variaties op het thema half open bebouwing nr 137 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/10. Baksteen in alle eenvoud. 093857_OM_NL_1_4_ioIC - 15-SEP-10-15:01:00 - pagar@lannooprint

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/10. Baksteen in alle eenvoud. 093857_OM_NL_1_4_ioIC - 15-SEP-10-15:01:00 - pagar@lannooprint BOUWEN MET BAKSTEEN 3/10 Baksteen in alle eenvoud nr 132 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling 093857_OM_NL_1_4_ioIC - 15-SEP-10-15:01:00

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 4/2014. Bruggen bouwen

BOUWEN MET BAKSTEEN 4/2014. Bruggen bouwen 4/2014 Bruggen bouwen nr 148 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie.

Nadere informatie

Keramische prefab muurelementen. gegarandeerde kwaliteit eenvoudig en snel kostenefficiënt

Keramische prefab muurelementen. gegarandeerde kwaliteit eenvoudig en snel kostenefficiënt Keramische prefab muurelementen gegarandeerde kwaliteit eenvoudig en snel kostenefficiënt 2 verbo Verbo, het keramische prefab muurelement van Ploegsteert, levert u niets dan voordelen op. Deze verdiepingshoge

Nadere informatie

Bouwen met Baksteen 1/2011. Hoekgebouwen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81

Bouwen met Baksteen 1/2011. Hoekgebouwen. Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 Bouwen met Baksteen 1/2011 Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/511.25.81 Hoekgebouwen nr 133 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/2014. Baksteengebouwen tot uw dienst

Bouwen met baksteen 2/2014. Baksteengebouwen tot uw dienst Bouwen met baksteen 2/2014 Baksteengebouwen tot uw dienst nr 146 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling Bouwen met baksteen 3/2011 Uitstraling nr 135 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BAKSTEEN... DE KEUZE VOOR DUURZAAM BOUWEN!

BAKSTEEN... DE KEUZE VOOR DUURZAAM BOUWEN! BAKSTEEN... DE KEUZE VOOR DUURZAAM BOUWEN! Belgische Baksteenfederatie www.baksteen.be Baksteen de keuze voor duurzaam bouwen! In een tijdperk waarin duurzaam bouwen een ware uitdaging is geworden voor

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 1/2014. Gebouwen met karakter

Bouwen met baksteen 1/2014. Gebouwen met karakter Bouwen met baksteen 1/2014 Gebouwen met karakter nr 145 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

3/08. Volumes en texturen. nr 124 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

3/08. Volumes en texturen. nr 124 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 3/08 Volumes en texturen nr 124 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/09. Invularchitectuur

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/09. Invularchitectuur BOUWEN MET BAKSTEEN 3/09 Invularchitectuur nr 128 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met Baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Combineren van materialen. nr 101 - april-mei-juni 2/02

BOUWEN BOUWEN. Combineren van materialen. nr 101 - april-mei-juni 2/02 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 101 - april-mei-juni 2/02 Combineren van materialen BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor meer informatie, aarzel

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 4/2012. Het harmonieus laten samengaan van energieprestatie en esthetiek

Bouwen met baksteen 4/2012. Het harmonieus laten samengaan van energieprestatie en esthetiek Bouwen met baksteen 4/2012 Het harmonieus laten samengaan van energieprestatie en esthetiek nr 140 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2012 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Nadere informatie

1/09. Baksteen... tot uw dienst! nr 126 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

1/09. Baksteen... tot uw dienst! nr 126 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN 1/09 Baksteen... tot uw dienst! nr 126 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2009 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks

Nadere informatie

GEMEENSCHAPSHUIS WESTVLETEREN ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013

GEMEENSCHAPSHUIS WESTVLETEREN ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 GEMEENSCHAPSHUIS WESTVLETEREN ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 Het project is gelegen, te Westvleteren (Vleteren), in België Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f +32 2 245 16 18

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 1/08. Baksteen recreatief

BOUWEN MET BAKSTEEN 1/08. Baksteen recreatief BOUWEN MET BAKSTEEN 1/08 Baksteen recreatief nr 122 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2008 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Invoegarchitectuur. nr 104 - driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 1/03

BOUWEN BOUWEN. Invoegarchitectuur. nr 104 - driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 1/03 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 104 - driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 1/03 Invoegarchitectuur BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Nummer 100. nr 100 - januari-februari-maart 1/02

BOUWEN BOUWEN. Nummer 100. nr 100 - januari-februari-maart 1/02 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 100 - januari-februari-maart 1/02 Nummer 100 BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor meer informatie, aarzel niet ons

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen en eenvoudige uitdrukkingskracht. nr 102 - juli-augustus-september 3/02

BOUWEN BOUWEN. Baksteen en eenvoudige uitdrukkingskracht. nr 102 - juli-augustus-september 3/02 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 102 - juli-augustus-september 3/02 Baksteen en eenvoudige uitdrukkingskracht BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor

Nadere informatie

BAKSTEEN BOUWEN MET BAKSTEEN WHAT ELSE?

BAKSTEEN BOUWEN MET BAKSTEEN WHAT ELSE? BOUWEN MET BAKSTEEN BAKSTEEN WHAT ELSE? driemaandelijks tijdschrift januari-februari-maart 2017 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2 de afdeling jaargang 47 nr 157 1 2017 Inhoud Baksteen What else?... 1 Verbouwen

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 2/2011. Atypisch. nr driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/2011. Atypisch. nr driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/2011 Atypisch nr 134 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van de

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen herovert de stad. nr 108 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2004 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/04

BOUWEN BOUWEN. Baksteen herovert de stad. nr 108 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2004 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/04 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 108 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2004 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/04 Baksteen herovert de stad BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR p2 atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 tom@ateliertomvanhee.be

Nadere informatie

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/2014. Wanneer baksteen ons verwelkomt

BOUWEN MET BAKSTEEN 3/2014. Wanneer baksteen ons verwelkomt BOUWEN MET BAKSTEEN 3/2014 Wanneer baksteen ons verwelkomt nr 147 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

renovatie woning Gent

renovatie woning Gent renovatie woning Gent atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 www@ateliertomvanhee.be RENOVATIE WONING GENT WOONVOLUME MET RAMEN ALS SCHILDERIJEN PROJECT

Nadere informatie

MATERIALEN. Metalen sculpturen

MATERIALEN. Metalen sculpturen MATERIALEN Metalen sculpturen Vroeger was metaal vooral voorbestemd voor buitentrappen of voor realisaties met een industrieel karakter. Tegenwoordig liggen de kaarten helemaal anders: in de wereld van

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen nog zo gek niet. nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653

BOUWEN BOUWEN. Baksteen nog zo gek niet. nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653 2/05 Baksteen nog zo gek niet BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

HUWA-Vandersanden bakt, u bouwt

HUWA-Vandersanden bakt, u bouwt HUWA-Vandersanden bakt, u bouwt HUWA-Vandersanden bakt, u bouwt Ontwerpers, opdrachtgevers, bouwers en leveranciers: we staan dagelijks voor de taak een harmonieuze woon- en werkomgeving te creëren. Steden,

Nadere informatie

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel.

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Wienerberger - 2012 De vele troeven van dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse

Nadere informatie

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel.

Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Façatile, dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse gevels. Façatile De kleipan met het allermooiste profiel. Wienerberger - 2012 De vele troeven van dé vlakke, natuurlijke kleipan voor hedendaagse

Nadere informatie

a. Het enige houtconstructiesysteem waarmee hoogbouw (tot 9 verdiepingen) mogelijk is

a. Het enige houtconstructiesysteem waarmee hoogbouw (tot 9 verdiepingen) mogelijk is CLT IS HET IDEALE BOUWMATERIAAL VOOR GEBOUWEN MET MEERDERE VERDIEPINGEN TimberTeam bouwt gebouwen van meerdere verdiepingen met behulp van panelen in kruiselings verlijmd meerlagig massief hout. Hun bestemming

Nadere informatie

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

ILUZO. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. ILUZO Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de ILUZO steen van Wienerberger. ILUZO Traditioneel

Nadere informatie

WF WF 6,5. Eco-brick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn.

WF WF 6,5. Eco-brick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Traditioneel formaat Ecobrick WF WF 6,5 Ecobrick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Ecobrick: het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Ecobrick is minder breed, zo kunt

Nadere informatie

Snel, kostenbesparend en kwalitatief bouwen in prefab

Snel, kostenbesparend en kwalitatief bouwen in prefab Snel, kostenbesparend en kwalitatief bouwen in prefab DWS verhoogt drastisch de bouwsnelheid van al uw constructies via prefab gemetselde muren. Met dit procédé bespaart u tijd, worden overbodige kosten

Nadere informatie

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID 2 4 3 1 5 6 TECHNISCHE VOORDELEN dr. ir. Kurt De Proft, houtskeletbouwspecialist bij het Technisch Centrum der Houtnijverheid: Houtskeletbouw wordt gekenmerkt door een grote

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen in het landschap. nr 105 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/03

BOUWEN BOUWEN. Baksteen in het landschap. nr 105 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/03 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 105 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2003 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling 2/03 Baksteen in het landschap BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Montagehandleiding prefab keramische Verbo-muren

Montagehandleiding prefab keramische Verbo-muren prefab keramische Verbo-muren Versie mei 2015 Verbo-B nv SA Verbo-B nv Rue du Touquetstraat 228 7782 Ploegsteert T. +32 56 56 55 50 F. +32 56 56 55 01 info@verbo.eu TVA/btw BE0837 558 277 RPR Tournai F.

Nadere informatie

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Sterk, kostenefficiënt en snel lijmen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met

Nadere informatie

Genk... wonen in t groen nabij het centrum. Brochure_Ruzzi.indd 1 11/02/13 10:13

Genk... wonen in t groen nabij het centrum. Brochure_Ruzzi.indd 1 11/02/13 10:13 Genk... wonen in t groen nabij het centrum Brochure_Ruzzi.indd 1 11/02/13 10:13 GENK... DYNAMISCHER EN BRUISENDER DAN OOIT Genk, een stukje Limburg met een multicultureel karakter werd in het jaar 2000

Nadere informatie

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Blik op beton HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Het Dolez-project van B612 Associates, gelegen in Ukkel, is een voorbeeld van een knap staaltje hedendaagse architectuur die

Nadere informatie

CASE STUDY ROOF 24. Eternit leien kunnen op verschillende manieren toegepast worden, waarbij elke methode een unieke esthetiek en textuur oplevert.

CASE STUDY ROOF 24. Eternit leien kunnen op verschillende manieren toegepast worden, waarbij elke methode een unieke esthetiek en textuur oplevert. CASE STUDY ROOF 24 ANDERE Mogelijke texturen : Dubbele dekking (dak en gevel) Enkelvoudige horizontale dekking (dak en gevel) Voordelen van leien als gevelbekleding : Complexe, strak afgelijnde volumes

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse Thonetlaan 98-100 2050 Antwerpen-Linkeroever Inleiding.

Nadere informatie

BRICKS & BRICK SOLUTIONS. explore sketch create innovate

BRICKS & BRICK SOLUTIONS. explore sketch create innovate BRICKS & BRICK SOLUTIONS explore sketch create innovate signa IN HET KORT Uw zelf gecreëerde baksteenpatroon op weervaste Rockpanel Signa geeft een nieuwe dimensie aan baksteen als gevelbekleding. Het

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Perfect geïsoleerd in alle openheid

Perfect geïsoleerd in alle openheid Editie VOORJAAR 2016 r a m e n & d e u r e n FIRMA VAMA RAMEN EN DEUREN BVBA Reynaers Installer in Lanaken Tom van den Branden & Andy Massot, zaakvoerders: Onze passie voor perfectie vinden we ook terug

Nadere informatie

WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN

WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN VERHEYEN BETON INFORMATIEBROCHURE WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN Appartementsblokken, woningbouw, rusten verzorgingstehuizen,... Met twee types van dubbelzijdig afgewerkte betonwanden introduceert

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Rendement heeft een naam!

Rendement heeft een naam! Rendement heeft een naam! DWS verhoogt drastisch de bouwsnelheid van al uw constructies via prefab gemetselde muren. Met dit procédé bespaart u tijd, worden overbodige kosten vermeden en krijgt u een kwalitatief

Nadere informatie

Keramische raamdorpels: meer dan bescherming en afwerking in één

Keramische raamdorpels: meer dan bescherming en afwerking in één Geveloplossingen Keramische raamdorpels: meer dan bescherming en afwerking in één Voor extra (kleur)accenten Eenvoudig te reinigen Voorkomt waterdoorslag Geveloplossingen Keramische raamdorpels Over Wienerberger

Nadere informatie

Agora, vandaag modern, morgen tijdloos

Agora, vandaag modern, morgen tijdloos Agora, vandaag modern, morgen tijdloos De architecturale kracht van soberheid _ Handvormsteen Lage porositeit De Agora gevelsteen is de keuze van het gezond verstand. Het is een sobere handvormsteen die

Nadere informatie

Eter-Backer HD Systeem. Geventileerd gevel- en plafondsysteem. Voor nieuwbouw en renovatie.

Eter-Backer HD Systeem. Geventileerd gevel- en plafondsysteem. Voor nieuwbouw en renovatie. Eter-Backer HD Systeem Geventileerd gevel- en plafondsysteem. Voor nieuwbouw en renovatie. Eén hoogwaardig bouwsysteem Nieuwe en creatieve esthetische mogelijkheden. De eenvoudige oplossing voor slanker

Nadere informatie

Een investering met 20% rendement. De berekening in detail* Vóór

Een investering met 20% rendement. De berekening in detail* Vóór Na Dak: Koramic Stormpan 44 Antraciet Gevel: Terca Blue Velvet steenstrippen Een investering met 20% rendement Vóór De berekening in detail* Geschatte meerwaarde door renovatie van de bouwschil 100.000

Nadere informatie

3373_V7

3373_V7 www.goethalspromotor.be 3373_V7 ARCHITECTUUR: CREATECTUUR bvba Bazel info@createctuur.be www.createctuur.be 3373_V7 GEACHTE HEER/MEVROUW Residentie Square, gelegen in het bloeiende hart van het Waasland,

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Het verschil tussen wonen en je goed voelen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen

Nadere informatie

Uitkomsten van de 7 e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk PREFAB GEVEL- EN WANDELEMENTEN VAN BAKSTEEN

Uitkomsten van de 7 e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk PREFAB GEVEL- EN WANDELEMENTEN VAN BAKSTEEN Uitkomsten van de 7 e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk PREFAB GEVEL- EN WANDELEMENTEN VAN BAKSTEEN Inleiding Het Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk kwam 30 november 2013 bij MADE te Tilburg bij

Nadere informatie

Innovate. in.architecture.

Innovate. in.architecture. Innovate. 03 in.architecture. Innovate. in.architecture. 03 Kwalitatieve oplossingen voor uw mooiste creaties. Als bouwprofessional gaat u steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken om uw creatieve ideeën

Nadere informatie

Porotherm Wall Systems

Porotherm Wall Systems Porotherm Wall Systems Keramische binnenmuurelementen Porotherm. Kwaliteit en comfort in één. Snel, flexibel en efficiënt keramisch bouwen Systematisch bouwen is hot op de moderne bouwplaats. Porotherm

Nadere informatie

Case study roof 7. Bouwen met. en 1 ééngezinswoning. Beerse. A r c h i t e c t e n b u r e a u :

Case study roof 7. Bouwen met. en 1 ééngezinswoning. Beerse. A r c h i t e c t e n b u r e a u : Case study roof 7 Bouwen met PALACE BETONPANNEN SOCIALE HUISVESTING Bouwen van 12 appartementen en 1 ééngezinswoning Beerse A r c h i t e c t e n b u r e a u : X sen architecten woning nr 166 221b2 N 170

Nadere informatie

Gevelbekleding met LEIEN

Gevelbekleding met LEIEN CASE STUDY ROOF 4 Gevelbekleding met LEIEN Gezinswoning met ruimte voor zelfstandig beroep. WERCHTER ZAmpone architectuur, Brussel Zijgevel, venster Vertikale doorsnede 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 1. Zinken kraal

Nadere informatie

Info 10 = 12,5 WAAROM 10 GELIJK IS AAN 12,5. De correcte waarden voor het berekenen van de DRUKSTERKTE van metselwerk 10/2007.

Info 10 = 12,5 WAAROM 10 GELIJK IS AAN 12,5. De correcte waarden voor het berekenen van de DRUKSTERKTE van metselwerk 10/2007. 10/2007 Info Building Value WAAROM 10 GELIJK IS AAN 12,5 10 = 12,5 De correcte waarden voor het berekenen van de DRUKSTERKTE van metselwerk Bij de berekening en de weergave van de druksterkte van metselwerk

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie

INTERIEUR CASCO APPARTEMENT KARTUIZERSSTRAAT I BRUSSEL. Opdrachtgever I Particulier. Datum I 2004 - opgeleverd. Credits I PTA

INTERIEUR CASCO APPARTEMENT KARTUIZERSSTRAAT I BRUSSEL. Opdrachtgever I Particulier. Datum I 2004 - opgeleverd. Credits I PTA SMALL INTERIEUR CASCO APPARTEMENT KARTUIZERSSTRAAT I BRUSSEL Datum I 2004 - opgeleverd KANGOEROEWONING ASSE Datum I 2007 - opgeleverd De hoeve bestaande uit 2 gebouwen rond een binnenplaats wordt uitgebreid

Nadere informatie

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Geveloplossingen Slim in ruimte Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Slim in esthetiek Ecologisch en duurzaam Slim in comfort Geveloplossingen Gevelbakstenen SlimBrick en EcoBrick Slim in

Nadere informatie

CASE STUDY ROOF 25. Hedendaagse gezinswoning met professioneel gedeelte. Architect: Stéphane Letot

CASE STUDY ROOF 25. Hedendaagse gezinswoning met professioneel gedeelte. Architect: Stéphane Letot CASE STUDY ROOF 25 ALTERNA VEZELCEMENTLEIEN Hedendaagse gezinswoning met professioneel gedeelte Architect: A 2 Studio Stéphane Letot CASE STUDY ROOF 25 Dakwerker toont zijn uitzonderlijk kunnen Dit gebouw

Nadere informatie

BAKSTEEN EN METSELWERK: TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BAKSTEEN EN METSELWERK: TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BAKSTEEN EN METSELWERK: TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Belgische Baksteenfederatie www.baksteen.be BELGISCHE DAKPAN- EN BAKSTEENFABRIKANTEN BELGISCHE BAKSTEENFEDERATIE Kartuizersstraat, 19 bus 19 1000 Brussel

Nadere informatie

Recup, karaktervolle authenticiteit

Recup, karaktervolle authenticiteit Recup, karaktervolle authenticiteit Stabiele kwaliteit Licht afgeronde hoeken Vorstbestand Kempische klei Uitzicht van recuperatiesteen Ruwe randen 2 Authentieke look, hedendaagse kwaliteit _ Authenticiteit,

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Case study roof 10. Bouwen met. Project Haesendonckstraat. Houtem. A r c h i t e c t :

Case study roof 10. Bouwen met. Project Haesendonckstraat. Houtem. A r c h i t e c t : Case study roof 10 Bouwen met brugse BETONPANNEN Project Haesendonckstraat Verkaveling met 18 woningen Houtem A r c h i t e c t : M. Vander linden, Beauvechain Het project in zijn context 1. OMGEVINGSBESCHRIJVING

Nadere informatie

Renovatieproject ROVE Architecten, Mechelen. Een investering met 20% rendement vanaf dag één? Renoveer uw dak en buitenmuren!

Renovatieproject ROVE Architecten, Mechelen. Een investering met 20% rendement vanaf dag één? Renoveer uw dak en buitenmuren! Renovatieproject ROVE Architecten, Mechelen Een investering met 20% rendement vanaf dag één? Renoveer uw dak en buitenmuren! Renoveer uw dak en buitenmuren, een investering met 20% rendement! Het budget

Nadere informatie

Carat. residentie. oostende

Carat. residentie. oostende oostende Woord vooraf Geachte klant Met Residentie is Groep Caenen niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren werden immers talrijke nieuwe s gebouwd in Oostende en tal van andere badsteden, die elk

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één Terca keramische raamdorpels Bescherming en afwerking in één Keramische raamdorpels: bescherming en afwerking in één 1. Voor een mooie gevel Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en

Nadere informatie

onderdeel van de Morssinkhof Groep EXPLORE SKETCH CREATE INNOVATE

onderdeel van de Morssinkhof Groep EXPLORE SKETCH CREATE INNOVATE onderdeel van de Morssinkhof Groep EXPLORE SKETCH CREATE INNOVATE signa IN HET KORT Uw zelf gecreëerde baksteenpatroon op weervaste Rockpanel Signa geeft een nieuwe dimensie aan baksteen als gevelbekleding.

Nadere informatie

180 Zwedenburg 55 Woningen Mariahoeve, Den Haag

180 Zwedenburg 55 Woningen Mariahoeve, Den Haag 180 Zwedenburg 55 Woningen Mariahoeve, Den Haag VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2003 oude situatie nieuwe situatie ZWEDENBURG 55 woningen aan de Zwedenburg, Mariahoeve, Den Haag opdrachtgever: Haag Wonen

Nadere informatie

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Inlichtingen: www.mechelen.be/huisvanlorreinen > ALGEMEEN > SITUERING Compact wonen in schaduw van Sint-Romboutstoren Het is een nieuw woonproject

Nadere informatie

WF WF 6,5. Eco-brick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn.

WF WF 6,5. Eco-brick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Traditioneel formaat Ecobrick WF WF 6,5 Ecobrick : het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Ecobrick: het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn. Ecobrick is minder breed, zo kunt

Nadere informatie

Wasserstrich Special: ruwe elegantie

Wasserstrich Special: ruwe elegantie Wasserstrich Special: ruwe elegantie Onbezand Elegant lang en slank formaat Wasserstrich Special: ruwe klasbak(steen) _ Natuurlijke klei Met Wasserstrich Special straalt uw gevel ruwe elegantie uit. Want

Nadere informatie

Aluminium gevelbekleding op maat.

Aluminium gevelbekleding op maat. 1 Aluminium gevelbekleding op maat. 2 Een gevel in aluminium past perfect in de hedendaagse architectuur met het veranderlijke reliëf en moderne uitstraling. 3 Geef je gebouw een moderne toets. Mato staat

Nadere informatie

Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner.

Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Traditioneel gemetseld met de look van gelijmd. De keuze van de kenner. Metselen met dunne voeg was nog nooit zo gemakkelijk en voordelig. Dankzij de ILUZO steen van Wienerberger. ILUZO In de woningbouw

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één

Terca keramische raamdorpels. Bescherming en afwerking in één Terca keramische raamdorpels Bescherming en afwerking in één Keramische raamdorpels: bescherming en afwerking in één 1. Voor een mooie gevel Een keramische raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Clrarity e s i d e n t i e

Clrarity e s i d e n t i e Clarity Clarity Woord vooraf Geachte klant Met Residentie Clarity is Groep Caenen niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren werden immers talrijke nieuwe residenties gebouwd in Oostende en tal van

Nadere informatie

copper art & silver art

copper art & silver art Synthetische afdichtingsoplossingen innovatie flexibel creatief kwaliteit copper art & silver art copper art & silver art een opmerkelijk esthetische kwaliteit voor een innovatieve dakbedekking synthetisch

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Modern functionalisme. Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek!

Modern functionalisme. Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek! Modern functionalisme Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek! 08 Curriculum Vitae: Leander Kippers studeert in 2003 af als architect in Diepenbeek. Al tijdens zijn eerste

Nadere informatie

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System Ligna Ramen en Deuren Sapa Building System ontwikkeling architect Luc Sijmons en Morti nv (Koen De Waele) Ligna is een thermisch onderbroken driekamersysteem voor optimaal isolerende aluminium ramen en

Nadere informatie

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System Ligna Ramen en Deuren Sapa Building System Ligna is een thermisch onderbroken driekamersysteem voor optimaal isolerende aluminium ramen en deuren. De aluminium profielen hebben een uiterst slanke aanzichtbreedte

Nadere informatie

DOENAERTSTAAT ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW KORAMIC REAL ESTATE NV. Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK

DOENAERTSTAAT ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW KORAMIC REAL ESTATE NV. Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK DOENAERTSTAAT - ENGELSE WANDELING BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW Doenaertstraat / Engelse Wandeling 8500 KORTRIJK DECEMBER 2008 KORAMIC REAL ESTATE NV DOENAERTSTRAAT ENGELSE WANDELING - KORTRIJK

Nadere informatie