Bouwen met baksteen 3/2013. Appartementsgebouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen met baksteen 3/2013. Appartementsgebouwen"

Transcriptie

1 Bouwen met baksteen 3/2013 Appartementsgebouwen nr driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

2 Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren. Abonnement: Catherine Bral Redactie: Laurie Dufourni Verantwoordelijke uitgever: Jozef Van Den Bossche Adres: Kartuizersstraat, 19 bus Brussel tel. (02) ~ fax (02) Druk: inhoud Appartementsgebouwen...1 Appartementsgebouw in Brussel Urban platform... 2 Appartementen en wijkcommissariaat in Schaarbeek Matador... 4 Appartementen in Antwerpen dmva...6 Appartementsgebouw in Elsene Atelier d architecture Pierre Hebbelinck....8 Binnenlandse architectuur...10 Dorpshuis in Westvleteren Atelier Tom Vanhee Buitenlandse architectuur...12 Gerechtsgebouw in Frederiksberg - Denemarken 3XN Techniek...14 Concepten van prefabelementen in de keramische sector Belgische dakpan- en baksteenfabrikanten

3 BOUWEN MET BAKSTEEN 1 AppArtementsgebouwen Foto: Marie-Françoise Plissart Dit nummer van Bouwen met Baksteen is gewijd aan appartementsgebouwenindestad. We hebben aandacht besteed aan het aantal,deconfiguratieendebinneninrichting van de woningen, maar het leek onsookinteressantomnategaanhoe deze nieuwe gebouwen worden geïntegreerd in de stedelijke omgeving op het vlak van afmetingen, ritme van de gevels en materiaalkeuze. Bij deze appartementsgebouwen met een uitgesproken stadskarakter ligt de focus op baksteenmetselwerk, waardoor de gebouwen zowel soberheid als duurzaamheid uitstralen. Het biedt bovendien een waaier aan mogelijkheden om bepaalde gevelcomposities te ontwerpen en om ongeziene details te integreren. De hier voorgestelde projecten fleuren hunwijkechtopengetuigenvaneen zekere durf!

4 2 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementsgebouw in Brussel Urban platform Foto s: Tim van de Velde Dit nieuwe appartementsgebouw bevindt zich dicht bij de Louizalaan, in een kleine straat waar de gebouwen nogal heterogene afmetingen en zeer verschillende gevelmaterialen en kleuren vertonen. Deze nieuwbouw vormt eigenlijk een element dat de volledige straat nieuw leven inblaast. Aandestraatkantmoesthetgebouw een schakel creëren tussen de twee aangrenzende gebouwen. De architecten ontwierpen een gevelcompositie in twee lagen dieelkaarkruisenendan weerbijelkaarkomen.zodoendekunnen twee bouwhoogtes worden onderscheiden: het commerciële gelijkvloers en drie verdiepingen van het nieuwe appartementsgebouw palen aan het bestaande gebouw aan de ene kant, terwijl twee bijkomende inspringende verdiepingen de verbinding vormen met het hoogste gebouw aan de andere kant.

5 3 Doorde plooien indegeveloogtdeze uitvoeringheelnatuurlijk.bovendien benadrukken ze het verticale ritme waarvoor noodgedwongen moest wordengeopteerdomwillevandeafmetingenvandepercelenindestraat. Bovendien wordt de onregelmatige architectuurvanhetprojectnogeens verder geaccentueerd door uitspringende loggia s in het gevelmetselwerk. Het spel van 1/3-steenverband waarin éénlaagoptweelichtjesinspringt, draagt bij tot het levendige aspect van de gevel. Dit patroon komt terug in de houten gevelbekleding van de gelijkvloers en hetzelfde verband vindt men ook terug aan de achterkant van het gebouw. Door het trappenplan achteraan het gebouw wordt het oog geleid naar het binnenpleinvanhetbouwblokenop die manier wordt er vermeden dat men uitkijktopdeomliggendekantoorgebouwen.

6 4 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementen en wijkcommissariaat in Schaarbeek Matador Foto s: Tim van de Velde Als antwoord op een projectoproepinhetkadervaneenwijkcontract te Schaarbeek, deed Matador een voorstel dat regelrecht inging tegen de projectbeschrijving. Er werd namelijk gevraagd om een aantal woningen en een wijkcommissariaatoptetrekkenineengebouw daterenduitde19deeeuw.dearchitecten opteerden echter voor een project waarbij het bestaande gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Zowildenzeeenantwoordformulerenop de specifieke eisen die gesteld worden aanmodernewoningen.dathunvoorstel geselecteerd werd, bewijst dat ze duidelijkinhunopzetgeslaagdzijn! Het programma is nogal atypisch; het gaat er immers om in eenzelfde gebouw zowel woningen als een buurtcommissariaat onder te brengen. Naast dit programma wilden de architecten ook een stedenbouwkundig antwoordbiedenopdeheterogeniteitvan degebouwenzelfindezewijk,zowel met de gekozen materialen en kleuren als met de afmetingen. Het nieuwe element wordt op die manier een schakel tussen de verschillende hoogtes van degebouwenaanbeidezijdenvande straat, terwijl er ook grondig werd nage-

7 BOUWEN MET BAKSTEEN 5 tussen de publieke ruimte en het commissariaat. De woningen zijn naar het noorden gerichtendaaromhebbendearchitecten het gebrek aan zonlicht gecompenseerd met grote ruimten en een weidsuitzichtopdestad,enditvanaf de eerste woonruimte op de tweede verdieping. dacht over de verhouding tot de openbareruimteendeomgeving. Het appartementsgebouw is sober en massiefvanaardengetuigtvaneen privékarakter. De architectuur van het commissariaat echter vertaalt de filosofie waarmee de agenten hun missie willen uitvoeren: op transparante wijze, waarbij de klemtoon ligt op preventie en nabijheid met de burgers. Dit contrast Door te opteren voor een donkere baksteen, wenste Matador een sober maar tegelijk ook geraffineerd gebouw te creëren. Deze soberheid is tevens zichtbaar in het gebruik van eenzelfde materiaal voor de gevel, de treden en het muurtje van het plein voor het commissariaat. is duidelijk zichtbaar in de uitvoering van de materialen: het woongebouw heefteenneutraalenklassiekmetselwerk in halfsteensverband, terwijl een lager volume bestaat uit een grote claustra met een metselwerk in stapelverband, gevormd uit twee bakstenen. Met deze claustra, uitgevend op het plein,woumenongetwijfelduitdrukking geven aan een gevoel van nabijheid

8 6 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementen in Antwerpen dmva Foto s: Bart Gosselin Dit nieuwbouwproject kadert binnen het grond en pandenbeleid van de Stad Antwerpen. Sinds 2003 koopt het autonoom stadsbedrijf AG Vespa systematischleegstaandekrottenopinachtergestelde delen van de stad om ze vervolgens te vervangen door kwaliteitsvolle kleinschalige projecten met een eigentijdse architectuur. DeLangeBeeldekensstraatligtinde 19de eeuwse stratengordel van de Stad Antwerpen. Kenmerkend voor de evolutie van het straatbeeld is het systematischverdwijnenvande19deeeuwse architectuur. Gebouwen met de typische verticale ramen, de horizontale boordenenwitbepleisterdegevelsworden steeds zeldzamer. Het bouwprogramma en de vormentaal vanhetnieuwevolumespeleninopde grillige vorm van de bouwkavel en de grootschaligheid van het naastgelegen appartementsgebouw. Duurzaamheid vertaaltzichineencompactbouwvolume, een eenvoudige draagstructuur, flexibele vrije invulmogelijkheden en onderhoudsarme materialen. De gevels, per verdieping uitgewerkt in diverse metselwerkverbanden van witte baksteen en per verdieping van elkaar

9 BOUWEN MET BAKSTEEN 7 gescheiden door een aluminium profiel, alsookhetritmischpatroonvande verticale ramen brengen een ode aan de 19de eeuw.

10 8 BOUWEN MET BAKSTEEN Appartementsgebouw in Elsene Atelier d architecture Pierre Hebbelinck Foto s: Maire-Françoise Plissart Dit appartementsgebouw werd opgetrokken in de Berkendaalwijk, in een straat die naar het Brugmannplein leidt. De architectuur van de woningen in deze wijk is tamelijk homogeen, met enkele opmerkelijkegebouwendiedeaandacht trokken van de uitvoerende architecten vanhetarchitectenatelierpierrehebbelinck. Ze werden vooral geïnspireerd door hun afmetingen, de architecturale en stedenbouwkundigeintegratieendezorg die aan details werd besteed. Het door de bouwheren gevraagde programma bestond uit het optrekken van een flatgebouw grenzend aan huneigendom,metophetgelijkvloers een ruimte voor een vrij beroep, op de verdiepingen drie appartementen met dezelfde oppervlakte en ondergrondseenparkingmetplaatsvooreen maximum aantal wagens. Het perceel waarop het appartementsgebouw werd neergezet, is tamelijk smal en grenst

11 9 aanhetpleinvaneenbijgebouwvande kerk op het Brugmannplein. Doordat dit nieuwe appartementsgebouwinspringttenopzichtevande rooilijn van de straat, ontstaat als het ware een derde gevel. Deze zijgevel, geplaatst op de gemeenschappelijke as van de eigendom, is het resultaat van stedenbouwkundige voorschriften die worden opgelegd voor gemene gevels. De aanpalende muur werd zodanig ontworpen dat er openingen (vensters en claustra) konden worden geïntegreerdwaarbijookdebepalingenvan het burgerlijk wetboek betreffende het uitzicht en daglicht van gemene muren gerespecteerd werden. De gevel is op die manier uitgediept in functie van de afstanden die nodig zijn om zijdelingse lichtinval te creëren, terwijl de privacy vandebinnenruimtentochbewaard blijft. Langsheen de gemene muur werden er ook een aantal terrassen aangelegd. Ookalblijfthetgebouwdiscreetenin verhoudingmetdeplaats,tochtrektde compositie van de claustra-metselwerkengoeddeaandachtendraagtdeze bij tot een heel eigen karakter. Naast de claustra s zien we ook enkele prachtige details in het metselwerk. Aan de achterkant ziet men dat de hoeken van het gebouw gevormd worden door uitspringende kopstenen in de hoekmuren. Vergetenwetrouwensooknietdatdeze constructie de speciale handtekening van de architect draagt, met name een in de gevel ingewerkte maquette van het gebouw.

12 10 BOUWEN MET BAKSTEEN BINNENLANDSE ARCHITECTUUR Dorpshuis in Westvleteren Atelier Tom Vanhee Foto s: Filip Dujardin Het dorpshuis biedt onderdak aan verschillende gemeenschapsfuncties. Het gebouwencomplex bestaat uit opeenvolgende bouwsels, gaande van een 19de eeuws schoolgebouw en een oud gemeentehuis tot een industriële aanbouw uit de jaren 90. De bouwvallige berging maakt plaats voor uitbreiding van de feestzaal. De achterkant wordt zo een buitenruimte voor de feestzaal. Een centrale inkom in de oksel van het gebouwencomplex biedt het gebouw eenduidelijkadresenverbindtdeverschillende functies en ruimtes. De architect heeft ervoor geopteerd om de bestaande metselwerkwanden zo veel mogelijk te behouden, met inbegripvandezijmuurlangsheenhetpad dat naar de achterkant van de feestzaal leidt. Het zadeldak wordt vervangen door één dakhelling, waardoor de zaal verhoogt,inhetlichtbaadtenzicht geeft op de nabijgelegen kerk. Deze verhogingvanhetgebouwboodookde gelegenheidomopeeninteressante manier verschillende metselwerken te combineren,eenechteknipoognaar het reeds bestaande patchwork dat is

13 BOUWEN MET BAKSTEEN 11 ontstaan door de opeenvolgende verbouwingen. Daarnaast trekt deze verhogingopzeergeslaagdewijzeookde aandacht op een bepaalde eigenschap vanhetgebouw:zezorgtnamelijkvoor een positieve herinterpretatie, met een zowel atypische als hedendaagse metselwand.dedeurenenramenvandeze zijmuur werden gemetseld met dezelfde steen, zodat dit nieuwe metselwerk de oude metselwerken creatief doorbreekt. Het dorpshuis wordt verjongd en aangepast aan de moderne gebruikseisen, metrespectvoordeomgevingende gebruikers, maar evenzeer met een eigenzinnig karakter.

14 12 BOUWEN MET BAKSTEEN BUITENLANDSE ARCHITECTUUR Gerechtsgebouw in Frederiksberg - Denemarken 3XN Foto s: Adam Mørk Getrouw aan de Deense ontwerptraditie vormt het gerechtsgebouw van Frederiksberg het resultaat van een erg strikt en pragmatisch proces waarin deuitdagingenvanhetprogrammaende locatie het creatieve uitgangspunt waren. Een elegant gebogen gebouw is het succesvolle resultaat: klassiek, maar toch modern. De ontwerpstrategie is overgenomen van het naastgelegen neo-klassieke gerechtsgebouw ontworpen door Hack Kampmann. Om een harmonieuze dialoogteverzekerentussenhetnieuwe gerechtsgebouw en het gebouw van Kampmann is slechts een gedeelte van de bouwgrond van m² gebruikt. Het nieuwe gerechtsgebouw is aan de oostkant lager gehouden dan het gebouw van Kampmann en het heeft een stijgende lijn richting het zuiden. Het resultaat is een compacte structuur van5.500m²;detweegebouwenzijn met elkaar verbonden via een glazen loopbrug. Doordewestgeveleleganttebuigen koneenrijoudebomenblijvenstaan.

15 BOUWEN MET BAKSTEEN 13 De baksteengevel straalt degelijkheiduitencreëerteenrelatiemethet bestaande stadsbeeld. De verhoogde gevel bij de hoofdingang, gecombineerd metdelichterekleurenvandegevel geven het gerechtsgebouw extra licht en een eigen identiteit. Het interieur is ontworpen volgens de principes van de moderne democratie. Een belangrijke parameter hiervoor is datallegebruikersgroepen,vanpersoneel tot gedaagden, een logische en vriendelijke omgeving ervaren met optimaalgescheidenwegen.dwarsdoor het midden van het gebouw bevindt zicheenatriummetdakraam.hetdaglichtzorgtvooreenvisueleverbinding tussen de verdiepingen. De duurzaamheidsstrategie is ambitieus. De compacte vorm van het gebouw en het vele gebruik van daglicht in combinatie met natuurlijke ventilatie resulteertineenaanzienlijkeenergiebesparing. Het gerechtsgebouw van Frederiksberg heeft de RIBA (Royal Institute of British Architects) EU-Award 2013 gewonnen.

16 14 BOUWEN MET BAKSTEEN techniek Concepten van prefabelementen in de keramische sector Inleiding Bij onze actuele bouwprocessen stellen we vast dat er steeds een grotere vraag is naar efficiëntere bouwmethoden. De laatste jaren is er immers een ernstig gebrekaangeschooldearbeidersinde bouwsector waardoor men steeds tracht minder werkkrachten in te zetten om rendemententebehalen.tevensiser de voortdurende tijdsdruk op de uitvoeringvanbouwprojectenentrachtmen bijgevolg zo weersonafhankelijk mogelijktewerken. Het gevolg hiervan is de groeiende trendnaarprefabindebouwsector. prefab-isolatie-panelen met baksteenstrips prefab-panelen met baksteenstrips op een ophangsysteem prefab binnenmuren met keramische snelbouwstenen Terwijl de eerste twee concepten toepasbaar zijn in nieuwbouw en bij renovatie is de toepassing van prefab keramische binnenmuren voornamelijk bij nieuwbouw. Er dient hierbij vermeld dat tegenwoordig iedere fabrikant van gevelbakstenen ook baksteenstrips kan leveren. Deze baksteenstrips kunnen hun toepassing vinden in diverse concepten; zowel op isolatiepanelen, prefab en in situ, als bijvoorbeeld ook op geprefabriceerde betonwanden. Voor wat betreft de steeds strenger wordende energie-prestatie-eisen voor gebouwen is men in de bouwsector continuopzoeknaarmethodenen systemen om de energie-performantie van zowel bestaande als nieuwe gebouwen te verbeteren. Inonsartikellichtenwezowelinhet kader van efficiëntere bouwmethoden als verbeterenvandeenergie-performantie de toepassing van concepten van prefabbouwelementen met keramische producten toe. Tegenwoordig zijn er verschillende conceptenvanprefab-elementen met keramische producten op de markt:

17 BOUWEN MET BAKSTEEN 15 Keramische binnenmuurelementen Prefabisinteressantdochkeramische prefaboplossingen geven dan ook nog extra voordelen: o.a. duurzame oplossingen,aangenaamwooncomfort omwille van de thermische inertie van de stenen, eenvoudig om te bepleisteren. Keramische prefab binnenmuren wordenvollediggeautomatiseerdgeproduceerd. Ditwilzeggendatalleafmetingenen vormenmogelijkzijnendathetgeen repetitieve vormen dienen te zijn. Er dient namelijk geen mal gemaakt te worden om een metselwerkwand te prefabriceren. Wezettendevoordelenvanhetprefabsysteem met keramische binnenmuren even op een rij: de uitvoeringskwaliteit verhoogt gezien de uitvoering in ideale omstandigheden gebeurt de veiligheid tijdens uitvoering op de werf verhoogt: er wordt minder op stellingen gewerkt, er wordt minder geslepen op de werf en dus is er minder stofbelasting de productiviteit wordt verhoogd (het gaat sneller - goedkoper) milieuhinder vermindert (geluid, stof, energie- en waterverbruik op werf) de indirecte kosten verlagen, het bouwafval zou namelijk tot 5 % kunnen verminderen de maatvoering kan exact uitgevoerd worden, hier is ook een hoge flexibiliteit aanleverenvaneen àlacarte metselwerk met alle voordelen van de traditionele metselmethode; men kanhetmetselwerkinallemogelijke vormenversnijdenentotop1mm nauwkeurig (raamopeningen, dakpunten, uitsparingen,...) uitgewerkte plaatsings-(montage) plannen volgens de architectuur- en stabiliteitsplannen totaaloplossing geschikt voor elk type project permanente service en technische ondersteuning van de fabrikant. Wat zijn de mogelijkheden van prefab keramische binnenwanden? Voorwatbetreftdeuitvoerbaarheidvan elementeninprefabpastmenheteenvoudige principe toe: als de architect het kan tekenen, dan kan het gemaakt worden. Desystemendooronzeledeninde handel gebracht betreffen keramische stenenaanelkaargelijmdtotwandelementen. Gelijmd metselwerk heeft betere thermische eigenschappen. Omwille van hetopvoorhandverlijmenvandebinnenmuurstenen heeft men ook minder belasting van bouwvocht op de werf, het risico op uitbloeiingen daalt, er zijn geenmortelbaardenindespouwen duskandeisolatiebeteraangesloten worden. Met de verschillende stenen uit het gamma van de betrokken fabrikanten kunnen verschillende wandelementen samengesteld worden. Men kan zo bvb. stenen met hogere druksterkte verwerken voor hoogbouw. Het gewicht en de afmetingen van de wanden worden voornamelijk bepaald door de kraancapaciteit op de werf. Het voordeel van prefab-binnenmuren is ook dat een aantal elementen zoals de waterdichtingslaag, de isolerende kimlaagenlintelenreedsvaninde fabriek kunnen voorzien worden. Eveneens kan wapening geschikt voor verlijmd metselwerk voorzien worden. Opaanvraagkunnenuitsparingenvoor technieken voorzien worden. Productie geprefabriceerde keramische binnenwanden Het produceren van geprefabriceerde keramische binnenwanden vraagt een goede voorbereidingsfase. Na (digitale) aanlevering van de definitieve architectuur- en stabiliteitsplannen worden de productieplannen opgemaakt door de interne ontwerpafdeling. Nacontroleengoedkeuringdoorde klant van de productieplannen kan de productie starten. De levertermijn na goedkeuring van de productietekeningen is in onderling overleg. Erwordtvolautomatischgeproduceerd enoptimaalgecontroleerdeprocesomstandigheden. De wandelementen worden samengesteld met vlakgeslepen snelbouwstenen. Indefabriekwordendezesnelbouwstenenvolautomatischverlijmdtotwandelementen. Alle gevraagde voorzieningen (lateien, kimsteen, sloffen, uitsparingen,...) kunnen tijdens de productie in de wandelementen ingewerkt worden. Met behulp van een waterstraalzaag kunnen de wandelementen in alle vormen tot op de millimeter nauwkeurig verzaagd worden wat een perfecte aansluitingvanderamengeeft. Hoe verloopt logistiek montage werforganisatie? Hetvervoernaardewerfgebeurtmet aangepaste vervoersmiddelen; dieplader en slede of in bokken met binnenladers. De benodigde ruimte voor het lossenopdewerfis25mop3m.voor de stockage per transportmodule heeft men9,5mop1.5mnodig.alleprefab

18 16 BOUWEN MET BAKSTEEN wandenzijnvoorzienvaneenaangepast transport-enhijssysteem. Het lossen op de werf gebeurt met bouwkraan of mobiele kraan steeds op zodanige wijze dat er zich geen personen in de risico-zone onder de lasten bevinden. Eenwandplaatsenverlooptin3stappen: 1. Aftekening op het betondek. 2. Plaatsing van het wandelement op uitvulblokjes en vol in de krimpvrije kimmortel, na positionering van stelblokjes. Waterpas plaatsen van de wand met trek- en drukschoren. 3. Verticaal verlijmen van elementen met aangepaste lijmmortel. Hiervoor is er geen bekisting of andere voegafdichting nodig. Wel belangrijk te vermelden dat de te verbinden wandelementen voldoende stofvrij moeten zijn om te gaan verlijmen. Het benodigd montagematerieel bestaat uit: kraan met hijstoebehoren en stelschoren. Voorwatbetreftdewerforganisatie bestaat een montageploeg doorgaans uit 1 kraanman en 2 à 3 monteurs. Voordeplaatsingkanereenberoep gedaan worden op door de fabrikanten erkende plaatsers. Concepten van prefabelementen met baksteenstrips Ineenprefabconceptkangekozenworden voor geprefabriceerde isolatiepanelen met baksteenstrips. Deze panelen hebbenaltijdeenvasteafmetingenzijn beschikbaar in verschillende verbanden. De steenkeuze voor de baksteenstrips is onbeperkt. In het prefabconcept kan de architect werken met de vaste lagen- en koppenmaat van de geprefabriceerde panelen, zodanig dat de panelen steeds passen en er een minimaal afvalpercentageenaanpassingswerkopdewerf nodig is. Dergelijke panelen kunnen ook meegenomen worden in de productie van verdiepingshoge geprefabriceerde wandelementen. In bepaalde toepassingen kan men gebruikmakenvangeprefabriceerde panelen met baksteenstrips, die als een vliesgevel op een ophangconstructie bevestigd worden. De baksteenstrips wordenopeenwater-enweersbestendige plaat gekleefd. Door deze werkwijze speelt het metselwerkverbandgeenrolmeerindestabiliteiten de gevel en geeft dit de architect een totalevrijheidinkeuzevanpatronen. Besluit Onze sector heeft de laatste jaren een evolutie ondergaan van fabrikanten die louter stenen leverden tot actoren die mee in het bouwteam naar vernieuwende oplossingen zoeken met keramische producten. Met de toepassing van concepten van prefab-elementen in de keramische sector combineert men de voordelen van prefab met de voordelen van keramische producten. Men bouwt efficiënter met duurzame producten. Een belangrijk en vaak vergeten aspect is trouwens de lange levensduur van onze materialen.

19 belgische dakpan- en baksteenfabrikanten Bakstenen voor gewoon metselwerk: V : volle baksteen voor gewoon metselwerk P : geperforeerde baksteen voor gewoon metselwerk L : geperforeerde baksteen met lichte scherf Bakstenen voor gevelmetselwerk S : strengpersgevelsteen ( machinale gevelsteen) H : handvorm en vormbakperssteen A : andere soorten (traditionele en rustieke gevelstenen zoals veldovensteen, baksteen op basis van leisteen, enz.) Andere producten: W : welfsels D : dakpannen O : straatklinkers Voor details over het productiegamma van elke fabriek, kan men zich best rechtstreeks tot de bedrijven wenden. De lijst is samengesteld op basis van de ledenlijsten van de B.B.F. Vele producenten verkopen hun producten al dan niet exclusief, via een afzonderlijke verkoopsorgani satie. In de gevallen waar dit nuttig lijkt, is de naam tussen haakjes bijgevoegd. Oost-Vlaanderen Kleiprodukten HOVE bvba Lindendreef Ninove Tel. (054) Fax (054) (V-H-A) Steenfabriek VANDE MOORTEL nv Scheldekant Oudenaarde Tel. (055) Fax (055) (H-O) SVK nv Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas Tel. (03) Fax (03) (V-P-H) West-Vlaanderen Wienerberger nv - divisie EGEM Brugsesteenweg Egem (Pittem) Tel. (051) Fax (051) (V-P-L-S) Wienerberger nv - divisie KORTEMARK Hoogledestraat 92, 8610 Kortemark Tel. (051) Fax (051) (V-P-L-S-H) Wienerberger nv - Terca ZONNEBEKE Ieperstraat Zonnebeke Tel. (051) Fax (051) (V-P-S) DUMOULIN Bricks bvba Moorseelsesteenweg Roeselare Tel. (056) Fax (056) (V-P) WIENERBERGER nv Terca, Desimpel, Porotherm, Koramic Kapel ter Bede Kortrijk Tel. (056) Fax (056) (V-P-L-S-H-A-D-O) Limburg Wienerberger nv - divisie VELDWEZELT 2de Carabinierslaan Veldwezelt-Lanaken Tel. (089) Fax (089) (H) Steenfabrieken NELISSEN nv Kiezelweg Lanaken Tel. (012) Fax (012) (H) Wienerberger nv - divisie Terca SCHOUTERDEN Venlosesteenweg Maaseik Tel. (089) Fax (089) (H-A) Steenfabrieken VANDERSANDEN nv Riemstersteenweg Spouwen Tel. (089) Fax (089) (H) Steenfabriek VANDERSANDEN nv Nijverheidslaan Lanklaar Tel. (089) Fax (089) (H) Wienerberger nv - divisie Terca TESSENDERLO Havenlaan Tessenderlo Tel. (013) Fax (013) (P-L) Antwerpen Wienerberger nv - divisie NIEL Landbouwstraat Niel Tel. (03) Fax (03) (H) Wienerberger nv - divisie RUMST Nieuwstraat Rumst Tel. (03) Fax (03) (V-P-L-S) Swenden Nieuwstraat Rumst Tel. (03) Fax (03) DESTA nv Heerle Minderhout (Hoogstraten) Tel. (03) Fax (03) (S-O) Steenbakkerij FLOREN nv Vaartkant Rechts St.-Lenaarts Tel. (03) Fax (03) (V-S) Wienerberger nv - divisie Terca NOVA Steenbakkersdam Beerse Tel. (014) Fax (014) (V-P-L-S) Wienerberger nv - divisie Terca BEERSE Absheide Beerse Tel. (014) Fax (014) (H) Wienerberger nv - divisie Terca QUIRIJNEN Sint Jobbaan Westmalle Tel. (03) Fax (03) (V-S-H-A) Brabant Steenfabrieken VANDERSANDEN nv Kortenbos Hekelgem Tel. (053) Fax (053) (H) Henegouwen Wienerberger nv - divisie Terca PERUWELZ Rue de l Europe, Péruwelz Tel. (069) Fax (069) (H) Briqueterie de PLOEGSTEERT sa 'Barry' Chaussée de Bruxelles Barry Tel. (069) Fax (069) (S) Wienerberger nv - divisie Terca WARNETON Chaussée du Pont Rouge Warneton (Comines) Tel. (056) Fax (056) (H) Briqueterie de PLOEGSTEERT sa Touquetstraat Ploegsteert Tel. (056) Fax (056) (P-L-W) Namen Wienerberger nv - divisie WANLIN Rue de la Briqueterie, Wanlin Tel. (082) Fax (082) (S-A-O)

20 Pour recevoir cette revue en français, contactez-nous au 02/

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling

Bouwen met baksteen 2/10. Schoolgebouwen. nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen 2/10 Schoolgebouwen nr 131 - driemaandelijks tijdschrift - april-mei-juni 2010 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift van

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling Bouwen met baksteen 3/2011 Uitstraling nr 135 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Combineren van materialen. nr 101 - april-mei-juni 2/02

BOUWEN BOUWEN. Combineren van materialen. nr 101 - april-mei-juni 2/02 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 101 - april-mei-juni 2/02 Combineren van materialen BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie. Voor meer informatie, aarzel

Nadere informatie

BOUWEN BOUWEN. Baksteen nog zo gek niet. nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653

BOUWEN BOUWEN. Baksteen nog zo gek niet. nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653 BOUWEN metbaksteen BOUWEN nr 112 - driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni 2005 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 2de afdeling P409653 2/05 Baksteen nog zo gek niet BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks

Nadere informatie

renovatie Bouwoplossingen voor een geslaagde renovatie.

renovatie Bouwoplossingen voor een geslaagde renovatie. renovatie Bouwoplossingen voor een geslaagde renovatie. Bouwoplossingen voor een geslaagde renovatie. 1/ Renovatieplannen? Leidraad voor een goede aanpak 3/ Oplossingen voor een geslaagde renovatie 7/

Nadere informatie

KonstruKtief. jaarlijks naslagwerk jaargang 25. Architectuur Constructie actua

KonstruKtief. jaarlijks naslagwerk jaargang 25. Architectuur Constructie actua KonstruKtief 2012 #56 jaarlijks naslagwerk jaargang 25 Architectuur Constructie actua MINIMALISTISCH DESIGN, MAXIMALE TRANSPARANTIE Buiten komt sierlijk naar binnen: het Artline schuifraam is kunst met

Nadere informatie

De Duurzame. Het summum van ecologisch en economisch wonen. Informatiebron voor duurzaam bouwen: Van theorie naar praktijk

De Duurzame. Het summum van ecologisch en economisch wonen. Informatiebron voor duurzaam bouwen: Van theorie naar praktijk De Wijk Het summum Informatiebron voor duurzaam bouwen: Van theorie naar praktijk De Wijk werd ontwikkeld met een grote aandacht voor ecologische, sociale e duurzaamheidsaspecten en vertrekt vanuit de verdiensten

Nadere informatie

Het hellend dak. Uw garantie op zorgeloos wonen.

Het hellend dak. Uw garantie op zorgeloos wonen. Het hellend dak Uw garantie op zorgeloos wonen. Het hellend dak Uw garantie op zorgeloos wonen. 1/ EEN HELLEND DAK IS: NÓG MOOIER, ECOLOGISCHER, ECONOMISCHER ÉN PRAKTISCHER DAN JE WEL DENKT! 7/ Mooi? 9/

Nadere informatie

2009-1 Februari 2009. Post P209316. www.bouwmagazines.be

2009-1 Februari 2009. Post P209316. www.bouwmagazines.be FAÇADE Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel 29 2009-1 Februari 2009 Post P209316 Afgiftekantoor Gent X www.bouwmagazines.be

Nadere informatie

beursgids dé bouwbeurs 4-12 oktober / Flanders Expo met plan en exposantenlijst www.bisbeurs.be Een nieuwe keuken of badkamer?

beursgids dé bouwbeurs 4-12 oktober / Flanders Expo met plan en exposantenlijst www.bisbeurs.be Een nieuwe keuken of badkamer? dé bouwbeurs 4-12 oktober / Flanders Expo Hout, pvc of aluminium voor je ramen? Een huis kopen of (ver)bouwen? Een nieuwe keuken of badkamer? Je dak isoleren? beursgids met plan en exposantenlijst week

Nadere informatie

DE NATUURSTEENBOEKJES NATUURSTEEN EN MUREN 2

DE NATUURSTEENBOEKJES NATUURSTEEN EN MUREN 2 08 DE NATUURSTEENBOEKJES NATUURSTEEN EN A R C H I T E C T U U R MUREN MUUR VOL NATUURSTEEN De schanskorven spelen met het licht en creëren zo een verrassend contrast tussen binnen en buiten. 4 LANDSCHAP

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 86 Mei 2011 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor gent x Dossier: Luchtdicht (ver-)bouwen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Stadhuis Amsterdam. Tijdelijkheid als vitalisator

Stadhuis Amsterdam. Tijdelijkheid als vitalisator Stadhuis Amsterdam Tijdelijkheid als vitalisator Inleiding Begin 2012 werd het verbouwde deel van Stadhuis Amsterdam weer in gebruik genomen. Het ontwerp is opvallend anders dan dat van het gemiddelde

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

ONDERHOUDSBOEKJE. houten schrijnwerk ERFGOED EN COMFORT VERENIGEN

ONDERHOUDSBOEKJE. houten schrijnwerk ERFGOED EN COMFORT VERENIGEN ONDERHOUDSBOEKJE houten schrijnwerk ERFGOED EN COMFORT VERENIGEN COLLECTIE KUNST IN DE STRAAT HERUITGAVE 2008 INHOUD Inleiding P. 2 HET GEZICHT VAN DE GEVEL P. 3 EEN TE KOESTEREN ERFGOED P. 3 Materialen

Nadere informatie

De Vlaamse. chrijnwerker

De Vlaamse. chrijnwerker De Vlaamse chrijnwerker 98 Mei 2014 Driemaandelijks vakblad van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers vzw. Lombardstraat 34-42 1000 Brussel afgiftekantoor GENT X Houtconstructies van A tot Z: Het

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240 20 e jaargang Roofbelgium 2011-3 Maart 2011 Verschijnt maandelijks behalve in juli Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

InnOVAtIEF 2013 FOR LIFE. www.bouwinnovatie.be. InVESt. Ethias Arena 1 tot 3 & 8 tot 10 feb

InnOVAtIEF 2013 FOR LIFE. www.bouwinnovatie.be. InVESt. Ethias Arena 1 tot 3 & 8 tot 10 feb Het Magazine van Bouwinnovatie met de officiële Beurscatalogus www.bouwinnovatie.be InnOVAtIEF 2013 In dit nummer: De hedendaags keuken (7) Vocht in huis (16) Invest for Life: luchtdicht bouwen (19) Isolatie

Nadere informatie

Evaluatiejaar huurdersadviesraad 2011-2012

Evaluatiejaar huurdersadviesraad 2011-2012 Vraag 1: Advies bouwprojecten Evaluatiejaar huurdersadviesraad 2011-2012 Voorgeschiedenis Sinds 2008 is de huurdersadviesraad een feit binnen de werking van De Mandel. In de drie jaar durende werking stond

Nadere informatie

Roofbelgium. www.eurotopconcept.be 2-2009. In dit nummer o.a.:

Roofbelgium. www.eurotopconcept.be 2-2009. In dit nummer o.a.: Verschijnt maandelijks Roofbelgium 2-2009 e In dit nummer o.a.: 50 ste editie van BATIBOUW Niet alledaags parkeerdak SUNHUNTER jaagt op zonnestralen Kempense dakdekkers verdedigen Belgische titel www.eurotopconcept.be

Nadere informatie

POTTELBERG MIGEON BISCH NARVIK ALEONARD JANSSEN-DINGS UW HANDELAAR/DAKDEKKER DE KORAMIC TOONZALEN ZO CONTACTEERT U ONS ZO BEKOMT U GRATIS INFO

POTTELBERG MIGEON BISCH NARVIK ALEONARD JANSSEN-DINGS UW HANDELAAR/DAKDEKKER DE KORAMIC TOONZALEN ZO CONTACTEERT U ONS ZO BEKOMT U GRATIS INFO KORTRIJK DE KORAMIC TOONZALEN WANLIN ZO CONTACTEERT U ONS Specifieke vragen over producten, technische info, referentielijsten, aanvullende inlichtingen? Commerciële Advieslijn T 056 43 93 70 - F 056 40

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL Ter Ter Leuvert LASTENBOEK Inhoud 1 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

BOUWEN. Gratis bijlage Het Nieuwsblad - De Gentenaar - De Standaard 08 november 2012

BOUWEN. Gratis bijlage Het Nieuwsblad - De Gentenaar - De Standaard 08 november 2012 BOUWEN & renoveren Gratis bijlage Het Nieuwsblad - De Gentenaar - De Standaard 08 november 2012 Een goed gevoel in je huis Tips om te besparen op verwarming p. 5-6 Alles over trappen p. 9-13 Kort nieuws

Nadere informatie

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke

Nadere informatie

VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT. Eerste hulp voor nieuwe eigenaars

VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT. Eerste hulp voor nieuwe eigenaars VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT Eerste hulp voor nieuwe eigenaars inhoud Proficiat! Het Energierenovatieprogramma 2020 Premies voor energiebesparing Energiewinstcalculatoren Belangrijke begrippen

Nadere informatie