Samenvatting jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting jaarverslag 2011"

Transcriptie

1

2 inhoudsopgave VOORWOORD pagina 3 - vooruitblik pagina 5 - LVNL en haar omgeving pagina 8 - lvnl-bedrijfsvoering pagina 10 - FINANCIËN pagina 15 - LVNL EN HAAR MEDEWERKERS pagina 16 Voorpagina: Hans Röhner

3 3 VOORWOORD We leveren een prachtig product Met tevredenheid kijken we terug op het verslagjaar. We constateren dat we in een periode waar economische crisis aan de orde van de dag is goed hebben gepresteerd. Na trajecten als Resultaatgericht werken, Meer voor minder en Inkomsten en uitgaven in balans blijven we ons continu afvragen waar het nog beter en nog goedkoper kan. De ontwikkelingen binnen Europa leiden ertoe dat luchtverkeersdienstverleners meer dan voorheen zelf verantwoordelijk zijn voor product en prijs. Risico s zijn niet voor de staat, maar voor de luchtverkeersleidingsorganisaties die zelf hun inkomsten en uitgaven in balans moeten krijgen en houden. We hebben in het verslagjaar een prachtig, veilig, economisch en milieubewust product geleverd. Veiligheid staat centraal en is hét product van. De belangrijkste momenten 1 januari Gerlach Cerfontaine werd benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van LVNL, voor een periode van vier jaar. 8 februari De Europese Unie kende aan FABEC een Trans-European Transport Network (TEN-T) fonds van 13,8 miljoen euro toe. 8 maart LVNL ondertekende samen met de Deutsche Flugsicherung - DFS - een overeenkomst voor de deelname aan een Europees consortium, om samen een nieuw luchtverkeersleidingssysteem te ontwikkelen. Dit systeem moet in 2016 een deel van het huidige systeem vervangen. Ook ondertekende LVNL in FABEC-verband een raamovereenkomst voor de implementatie van een netwerk ten behoeve van air-ground-datalink. 15 september LVNL lanceerde haar volledig vernieuwde corporate website lvnl.nl. 28 oktober LVNL presenteerde officieel een nieuw veiligheidssysteem dat de dreiging van een botsing met vliegtuigen op start- en landingsbanen op Schiphol helpt te voorkomen: Runway Incursion Alerting System Schiphol (RIASS). 21 december De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde het eindrapport over de start van een taxibaan van Schiphol op 10 februari mei LVNL diende voorstellen in om haar tarieven voor de begeleiding van vluchten in 2012 te verlagen. 14 juni CEO Paul Riemens werd gekozen tot voorzitter van het bestuursorgaan van CANSO, de Civil Air Navigation Services Organisation.

4 VOORWOORD 4 Bestuur Paul Riemens Jos van Rooijen Chief Executive Officer Chief Financial Officer Managementteam Martin Beringer Jasper Daams Hans Keetman John Schaap Director Procedures & Systems General manager Strategy & Performance General manager Corporate Services Director Operations Bestuur en managementteam LVNL. Vlnr: John Schaap, Jasper Daams, Paul Riemens, Jos van Rooijen, Martin Beringer en Hans Keetman

5 5 vooruitblik Samen zijn we sterk Samenwerking In 2012 blijft LVNL zich richten op kosteneffectiviteit en op nationale en internationale samenwerking. Nationale samenwerking binnen de luchtvaartsector, aan de Alderstafel, in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol en met de Koninklijke Luchtmacht. Internationaal in FABEC- en SESARverband, maar ook met de Duitse collega-organisatie DFS. Koninklijke Luchtmacht In 2010 maakte LVNL samen met de Koninklijke Luchtmacht bekend dat de bestaande samenwerking wordt uitgebreid. Het doel is uiterlijk in 2020 de militaire en civiele luchtverkeersdienstverlening in één organisatie onder te brengen. Hiermee moet een einde komen aan de scheiding tussen een civiel en militair deel in het Nederlandse luchtruim. In het najaar van 2012 wordt een grote stap gemaakt; de militaire algemene verkeersleiding - AOCS Nieuw Milligen - gaat haar taken in het hogere luchtruim uitvoeren vanuit het LVNL-luchtverkeersleidingscentrum. Luchtvaartsector LVNL werkt met luchtvaartsectorpartners AAS en KLM in diverse werkgroepen samen, onder andere met het doel de verkeersontwikkelingen op Schiphol te monitoren, marktprognoses op te stellen en verbeteringen in technisch-operationele zin te identificeren en initiëren. Daarmee vervullen de werkgroepen voor LVNL een belangrijke rol in de totstandkoming van het meerjaren investeringsprogramma en -begroting, die worden besproken in de breder samengestelde overleggen met luchtvaartmaatschappijen. Ook in 2012 wordt deze constructieve samenwerking voortgezet. DFS LVNL ondertekende samen met de Deutsche Flugsicherung een overeenkomst voor de deelname aan een Europees consortium, om samen een nieuw luchtverkeersleidingssysteem te ontwikkelen. Dit systeem moet in 2016 een deel van het huidige systeem vervangen. Het gezamenlijk bouwen van één systeem dat in verschillende Europese landen wordt gebruikt, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van één, efficiënt ingericht, Europees luchtruim. LVNL kan met het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem in de toekomst voldoende capaciteit bieden voor de verdere versterking van het wereldwijde netwerk van de KLM en haar partners van het SkyTeam. Daarmee wordt de transferfunctie van de Mainport Schiphol versterkt. FABEC In 2010 tekenden de transportministers en hoge vertegenwoordigers van de militaire organisaties van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland, in Brussel het FABEC-statenverdrag. Op basis van deze overeenkomst wordt FABEC in december 2012 gerealiseerd. LVNL leidt de werkzaamheden van het Standing Committee on Operations en het Standing Committee on Safety voor FABEC. Prestatiesturing In 2010 is de zogenoemde Prestatieregeling (EG nr. 691/ 2010) vastgesteld. Met deze EU-verordening wordt vormgegeven aan een belangrijke pijler van de Single European Sky: een systeem van prestatiesturing. Vanaf 1 januari 2012 is de prestatiesturing van toepassing op de en-route dienstverlening. Vanaf 2015 zal prestatiesturing ook van toepassing zijn op de terminal dienstverlening. De lidstaten moeten op nationaal niveau, of op het niveau van de functionele luchtruimblokken, prestatieplannen ontwikkelen met doelen die consistent zijn met de EU-wijde doelen. In hebben de FABEC-staten gezamenlijk het zogenoemde provisional FABEC-prestatieplan opgesteld. Dit plan biedt inzicht in de gemeenschappelijke doelstellingen van de FABECleden op prestatiegebieden zoals veiligheid, capaciteit en milieu. Het prestatiegebied kosteneffectiviteit wordt geadresseerd in de nationale prestatieplannen. In is het Nederlandse prestatieplan voor de eerste referentieperiode ingediend en beoordeeld door de Europese Commissie. Vastgesteld is dat het plan voldoet aan de gestelde criteria.

6 vooruitblik 6 De belangrijkste Nederlandse kwantitatieve doelstellingen voor de jaren zijn: Het beperken van de gemiddelde ATFM-vertraging per en-route en terminal vlucht tot maximaal één minuut. Een betrouwbaarheid van de capaciteitsdeclaratie op Schiphol van de eerste inbound piek (68 bewegingen/uur) van tenminste 92,5%. Het leveren van een prestatie binnen de vigerende normen van de regels voor het route- en baangebruik. Het reduceren van het vastgestelde eenheidstarief voor en-route luchtvaartnavigatiediensten met 3,3%. Tarieven In heeft LVNL de terminal tarieven op hetzelfde niveau gehouden als in De en-route tarieven zijn met twee procent verhoogd. In het verslagjaar is besloten de tarieven voor de en-route en de terminal dienstverlening met ingang van 2012 te verlagen. Voor en-route gaat het om een verlaging van één procent ten opzichte van het voor geldende tarief, en voor terminal om een verlaging van twee procent. Beide tarieven zullen voor de periode op hetzelfde, verlaagde niveau worden toegepast, onder de voorwaarde dat het werkelijke verkeersvolume gemeten naar dienstverleningseenheden niet meer dan vijf procent onder het in het Nederlandse prestatieplan opgenomen verkeersscenario ligt.

7 7 v.l.n.r. Piet den Ouden, Angelique van LEeuwen en stephan Galis

8 LVNL EN HAAR OMGEVING 8 Maatschappelijk verantwoord LVNL voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bevorderen van welzijn voor medewerkers en omwonenden van luchthavens, economische voortgang bij belanghebbenden van de organisatie en minimalisering van negatieve effecten en risico s voor de maatschappij en het milieu, staan hoog op de agenda. Bewonersaanspreekpunt Schiphol Bas is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. Bas is een gezamenlijk initiatief van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en LVNL. Bas rapporteert per kwartaal op basis van gegevens uit het registratiesysteem. Klachtafhandeling LVNL Klachtafhandeling LVNL handelt aan haar gerichte, schriftelijke klachten van externe belanghebbenden in brede zin, conform hoofdstuk 9 klachtbehandeling van de Algemene wet bestuursrecht af. In is het aantal klachten ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk afgenomen. De afname wordt veroorzaakt door de vermindering van het aantal klachten van omwonenden van Schiphol. Dit is de verdienste van de bekendheid van het informatie- en klachtencentrum Bas, dat een steeds duidelijker plek inneemt in het verstrekken van informatie en behandelen van klachten over het vliegverkeer van en naar Schiphol. Klantwaardering In zijn de voorbereidingen getroffen voor het klantwaarderingsonderzoek dat in de eerste maanden van 2012 door LVNL is uitgevoerd. Het gaat hierbij om een herhaald onder- zoek naar de kwaliteit van dienstverlening en de klantgerichtheid van LVNL. In eerder onderzoek scoorde LVNL ruim hoger dan de door het bestuur vastgestelde doelstelling van zeventig procent. Consultatie Op basis van de wettelijke verplichting consulteert LVNL zijn klanten in zogenoemde user consultation meetings. In het jaar stond de consultatie in het teken van de introductie van het Europese systeem van prestatiesturing. Zowel het nationale performance plan als het FABEC performance plan zijn aan de gebruikers voorgelegd. Op 12 april zijn de luchtvaartmaatschappijen die opereren op Amsterdam Airport Schiphol geconsulteerd over het LVNL-begrotingsproces en de resultaten daarvan. De Nederlandse staat heeft een tweede consultatie voor deze klantgroep georganiseerd op 19 mei. Aantal nog niet afgehandelde klachten Aantal binnengekomen klachten in 23 Totaal aantal te behandelen klachten in 29 Aantal afgehandelde klachten uit 2010 of eerder 6 Aantal afgehandelde klachten uit 23 Totaal aantal afgehandelde klachten 29 Aantal nog niet afgehandelde klachten op 31 december 0 De gebruikers van Rotterdam The Hague Airport werden op 8 november geconsulteerd, op Groningen Airport Eelde gebeurde dit op 10 januari Gebruikers van de NSAAheffingenzone zijn op 28 november geconsulteerd. Voor Maastricht Aachen Airport vond geen consultatie plaats. De Bas-rapportages, per kwartaal en per jaar, worden gepubliceerd op:

9 9 Silvie Bernards

10 lvnl-bedrijfsvoering 10 Veiligheid Eén van de belangrijkste primaire doelen van LVNL is een veilige afhandeling van het luchtverkeer. Het bedrijfsmanagementsysteem van LVNL is sinds 2003 gecertificeerd tegen de ISO 9001:2000 norm. Het specifieke veiligheidsmanagement dat daar integraal onderdeel van uitmaakt, is gecertificeerd volgens de sinds 2005 geldende Europese eisen (Common Requirements) voor luchtverkeersleiding. In registreerde LVNL meldingen van voorvallen met mogelijke relevantie voor veiligheid, tegen in Alle door LVNL geconstateerde veiligheidsvoorvallen worden gemeld aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL), dat resideert bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In zijn aan air traffic control (ATC) gerelateerde voorvallen onderzocht tegen 960 ATC-gerelateerde onderzoeken in De toename in het aantal onderzoeken is met name het gevolg van een toegenomen meldingsbereidheid; in 2010 en is veel aandacht besteed aan veiligheidspromotie. Na onderzoek van voorvallen kunnen aanbevelingen worden gedaan ter voorkoming van herhaling van een type incident. In werden 39 interne aanbevelingen opgesteld en in behandeling genomen. Runway incursions hebben altijd de bijzondere aandacht van LVNL. Ondanks de trend van afneming die de laatste jaren zichtbaar was, is het aantal incursions over gestegen naar 32. De ernst van de incursions nam echter belangrijk af over de jaren. Dit is het gevolg van de vele genomen maatrege- len door de luchthaven Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en Luchtverkeersleiding Nederland. RIASS LVNL heeft in officieel het Runway Incursion Alerting System Schiphol - RIASS - gepresenteerd. Het systeem helpt de dreiging van een botsing met vliegtuigen op start- en landingsbanen op Schiphol te voorkomen. Het unieke systeem is door LVNL ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium - NLR - met het doel de veiligheid op de grond verder te verbeteren. RIASS waarschuwt de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens voor dreigende runway incursions. Het is een extra aanvulling op de reeds bestaande technische middelen en geldende procedures om onveilige situaties op baankruisingen te voorkomen. Interne programma s LVNL is voortdurend bezig haar systemen, procedures en bekwaamheden van medewerkers te ontwikkelen en aan te passen. Op basis van lessons learned uit het veiligheidsmanagementsysteem en eisen gesteld door de klanten, de toezichthouder, de wet- en regelgevers, en de eigen organisatie. Daarbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen de te behalen prestaties op de drie basiskenmerken van het geheel: veiligheid, efficiency en milieu (VEM). In verschenen drie rapporten van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid die van belang waren voor LVNL. Het eerste rapport behandelt een near miss van december 2007 in de nabijheid van de luchthaven Schiphol. Het rapport bevat twee aanbevelingen. Op basis van deze aanbevelingen heeft LVNL twee verbetervoorstellen ter beoordeling aan de Inspectie Leefomgeving en Transport aangeboden. Het tweede rapport van de Onderzoeksraad is opgesteld naar aanleiding van een aanvaring van een van Schiphol opstijgende Boeing 737 met een groep ganzen op 10 juni De raad heeft LVNL aanbevolen obstakels die mogelijk in de baan van laagvliegende en in nood verkerende vliegtuigen liggen, op het radarscherm zichtbaar te maken. Het derde rapport betreft de afronding van het onderzoek naar de start vanaf een taxibaan op 10 februari Naar aanleiding daarvan wordt LVNL aanbevolen in samenwerking met de luchthaven Schiphol een nadere risicoanalyse uit te voeren voor het gebied waar het taxibaanincident plaatsvond. Als gevolg van interne risicoanalyses en/of veiligheidsaanbevelingen werd uitvoering gegeven aan diverse projecten om de veiligheid te verbeteren. Zo werd gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe rijbaan langs de baan 06/24 - Kaagbaan - op Schiphol, om teveel kruisingen in het midden van de baan te kunnen vermijden. Een actief beleid werd ingezet om het aantal ongeautoriseerde binnendringingen van luchtruim, meestal door kleine recreatieve luchtvaart, te reduceren. LVNL neemt actief deel in het programma van de overheid om het risico op vogelaanvaringen ter verminderen. Nadrukkelijk wordt gestuurd op het verminderen van grondincidenten, bijvoorbeeld tijdens het terugduwen van een vliegtuig vanaf de pieren op Schiphol.

11 11 lvnl-bedrijfsvoering Veiligheidsstudies Conform de wetgeving moet voor elke verandering in het luchtverkeersleidingssysteem een veiligheidsstudie worden uitgevoerd. In werden zeventien van dergelijke studies uitgevoerd. Dit betrof onder meer de opvolging van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar aanleiding van het ongeval met de Turkish Airlines B737 in 2009, een veiligheidsanalyse over het toelaten van reguliere Airbus 380-vluchten, vaste naderingsroutes naar Schiphol voor de Aalsmeerbaan (36R) en standaardvertrekroutes vanaf de luchthaven Lelystad. Internationale en nationale ontwikkelingen European Aviation Safety Agency (EASA) Door EASA werd nieuwe regelgeving voorbereid op vele terreinen, onder meer op het gebied van luchtverkeersleiding. De nieuwe algemene eisen voor luchtverkeersdienstverleners werden van kracht die de voorgaande eisen vanuit de Europese Commissie (de zogenoemde Common Requirements, EG nr 2096/2005) overnemen. Door LVNL wordt in het bijzonder bijgedragen aan nieuwe regelgeving omtrent verplichte veiligheidsstudies en de daarvoor te gebruiken methodieken. EUROCONTROL Als gevolg van de herstructurering van het werkprogramma van EUROCONTROL werden de werkzaamheden van alle werkgroepen in afgerond. Alleen werkgroepen met aantoonbare relevantie en passend in het werkprogramma van EUROCONTROL werden opnieuw opgezet en ingericht. Het Safety team van EUROCONTROL is ook langs deze lijnen opnieuw gevormd en verrichtte werkzaamheden specifiek gericht op de ondersteuning van luchtverkeersleidingsdiensten die naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving moeten worden aangepast. Safety Maturity De nieuwe methodiek voor het meten van de Safety Maturity die ontwikkeld is door EUROCONTROL en CANSO, is in 2010 voor het eerst toegepast. Dit is een belangrijke leading indicator voor de beoordeling van het eigen veiligheidsniveau en maakt ook deel uit van de nieuwe Prestatieregeling (Eg nr 691/2010). In werd deze Safety Maturity survey opnieuw uitgevoerd en ook door LVNL ingevoerd naast een zeer groot aantal andere luchtverkeersdienstverleners. Dit maakt het mogelijk de score van LVNL te vergelijken met die van andere landen. Veiligheidsplatform Schiphol (VPS) Het Veiligheidsplatform Schiphol en dan met name de Expertgroep Flight Safety, waarvoor LVNL de voorzitter levert, richtte zich in op de onderwerpen Runway Incursions en vogelaanvaringen. Voor het onderwerp vogelaanvaringen is apart het VPS Schiphol Birdstrike Committee opgericht, onder voorzitterschap van Amsterdam Airport Schiphol. Aan de overheidskant is een complementair regieplatform vogelaanvaringen opgericht, dat heel Nederland bestrijkt. Aan de Expertgroep Flight Safety rapporteert het Runway Safety Team Schiphol (RST). Naar aanleiding van internationale ontwikkelingen binnen IATA en de Flight Safety Foundation, werd het aandachtsgebied van het RST verbreed. Naast runway incursions als grootste aandachtspunt behoren nu ook runway excursions tot de scope. De Expertgroep Flight Safety, het Runway Safety Team, en het Schiphol Birdstrike Committee zetten hun werkzaamheden in onverminderd voort.

12 LVNL-BEDRIJFSVOERING 12 Efficiency Afhandelingscapaciteit LVNL bood in het verslagjaar zowel een hoge uurcapaciteit onder goede omstandigheden, als een zo hoog mogelijke capaciteit bij minder gunstige omstandigheden. Dit laatste staat bekend als een hoge sustainability. Gebruik en ontwikkeling van het LVNL-luchtverkeersleidingssysteem zijn gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke piekuurcapaciteit en een hoge sustainability. Vertragingen In het verslagjaar registreerde de Central Flow Management Unit (CFMU) van EUROCONTROL in het Nederlandse Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM) gebied vluchten die door LVNL zijn afgehandeld. De gemiddelde vertraging bedroeg 0,90 minuten per vlucht, lager dan de doelstelling van één minuut per vlucht. In 2010 was de gemiddelde vertraging per vlucht 0,94 minuten. Verkeerscijfers Amsterdam Area Control Centre - ACC Totaal aantal afgehandelde vluchten ( ) Verschil ten opzichte van ,8% Schiphol Tower/Approach - TWR/APP Totaal aantal afgehandelde vluchten ( ) Verschil ten opzichte van ,7% Maastricht Aachen Airport - Beek Totaal aantal afgehandelde vluchten (32.671) Verschil ten opzichte van ,2% Groningen Airport Eelde - Eelde Totaal aantal afgehandelde vluchten (64.128) Verschil ten opzichte van ,7% Rotterdam The Hague Airport - Rotterdam Totaal aantal afgehandelde vluchten (52.644) Verschil ten opzichte van ,4%

13 13 LVNL-BEDRIJFSVOERING Milieu Nieuw geluidsstelsel Schiphol In 2010 is, als onderdeel van de uitvoering van het Aldersakkoord, een tweejarig experiment gestart met een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. Het stelsel is tot stand gekomen aan de Alderstafel waar alle belanghebbenden zitting hebben: vertegenwoordigers uit de luchtvaartsector, lokale en regionale bestuurders, bewonersvertegenwoordigers en het Rijk. Doel van het nieuwe geluidsstelsel Schiphol is de instandhouding van het netwerk van verbindingen op Schiphol. Verder moet het operationeel uitvoerbaar en veilig zijn én moet het bewoners in de omgeving van Schiphol gelijkwaardig of beter beschermen. Daarbij moet het niet ingewikkeld zijn en goed uitlegbaar. Gedurende de loop van het experiment worden elk kwartaal monitoringsrapportages die door LVNL zijn ontwikkeld opgesteld en besproken aan de Alderstafel. Na een jaar is het experiment tussentijds geëvalueerd. De algemene conclusie van deze evaluatie is dat gedurende het eerste jaar van het experiment grotendeels aan de afgesproken doelstellingen is voldaan. Daarnaast zijn er geen overschrijdingen geweest in de handhavingspunten van het huidige stelsel. Dit betekent dat het nieuwe stelsel geen grote verschillen in de lokale geluidbelasting in de omgeving tot gevolg heeft gehad. Het tweede jaar van het experiment wordt benut om een aantal zaken nader uit te werken en om te bekijken in hoeverre de lijn van de positieve resultaten van het eerste jaar zich voortzet. Prestaties Regeling Milieu-informatie Luchthaven Schiphol Het gebruiksjaar, de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober, is het negende gebruiksjaar waarover LVNL conform de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) rapporteert aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In dit gebruiksjaar is de norm van één van de elf milieuregels overschreden. Het betreft regel 11 voor baangebruik gedurende de nachtperiode. De afwijking betreft één situatie waarbij in de nacht van 17 op 18 augustus één vliegtuig om 01:40 uur geland is op de Schiphol-Oost baan (baan 04). Voor de overige tien regels is LVNL, vaak ruim, binnen de normen gebleven. De jaarlijkse rapportage op de naleving van de RMI-regels wordt gepubliceerd op de LVNL-website

14 14 Op de trap: Ralph Booms (extern) Yvonne Seynur-Boulogne Aan tafel: 1. Claudia Kuijlenburg 2. Annemiek van Kamp 3. Wendy Rinsma-Nordemann 4. Renske Stol 5. Albert Abbas 6. Judith Bongers 7. Jeano de Bock

15 15 financiën Financiën De economische crisis heeft de financiële positie van LVNL in voorgaande jaren sterk onder druk gezet. In antwoord hierop heeft het bestuur al in een vroegtijdig stadium ingegrepen in de bedrijfsvoering en additionele financiële middelen aangetrokken om de continuïteit adequaat te borgen. Nadat 2010 na een aantal jaren van sterke verliezen kon worden afgesloten met een positief resultaat van 7,8 miljoen euro overtreft het resultaat van het boekjaar (15,6 miljoen euro positief) deze goede prestatie. Daarbij wordt aangetekend dat in het resultaat 2010 een bijzondere eenmalige last is verdisconteerd. Dit betreft de vorming van de voorziening van 2,4 miljoen euro voor de personeelsreductie van achtentwintig fte. In de begroting werd nog een positief resultaat van 4,8 miljoen euro voorzien. De verbetering van het resultaat ten opzichte van 2010 is met name veroorzaakt door het ingezette herstel van het luchtverkeer en - specifiek voor de en-route heffingszone - een stijging van de tarieven met twee procent per 1 januari. Onderstaande tabel geeft enkele financiële kerngegevens over, in vergelijking met de door de minister goedgekeurde begroting en de financiële kerngegevens Financiële kerngegevens over : Realisatie begroting Realisatie 2010 (x euro) Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële baten en lasten Resultaat

16 LVNL en haar medewerkers 16 Reorganisatie verloopt op schema Het aantal personeelsleden van LVNL bedroeg op 31 december - op basis van fulltime equivalenten (38 uur) fte (afgerond), waarvan 53 inactief en 47 fte in opleiding tot luchtverkeersleider. In 2010 was het aantal personeelsleden 963 fte, waarvan 70 fte inactief en 43 fte in opleiding tot verkeersleider. Op 31 december bedroeg de formatie 855,29 fte. Dit is 2,89 fte lager dan de stand op 31 december In is de in 2009 opgestarte reorganisatie, die tot doel had honderd fte te reduceren, succesvol afgerond. De activiteiten die gericht waren op begeleiding van werk naar werk bleken voor tien medewerkers niet tot een succesvolle bemiddeling te leiden. Dit heeft in april helaas geleid tot het ontslag van deze medewerkers. Een tweede reorganisatie, die tot doel heeft om voor 1 januari 2015 achtentwintig fte extra te reduceren, is in 2010 opgestart. De verwachting is dat deze reorganisatie grotendeels uitgevoerd kan worden door gebruik te maken van (semi)natuurlijk verloop. De reorganisatie verliep in volgens planning. Luchtverkeersleiderstekorten LVNL kampt nog steeds met een tekort aan luchtverkeersleiders. Hoewel dit de continuïteit van ons primaire proces niet in gevaar brengt, betekent het dat de noodzakelijke inzet van operationele experts op andere gebieden zoals training, belangrijke projecten, en dergelijke onder druk staat. De noodzaak om dit reële tekort in te lopen blijft dan ook onverminderd van kracht en zal de komende jaren als gevolg van de sterke stijging van de natuurlijke uitstroom alleen maar toenemen. De opleiding tot luchtverkeersleider leverde in het verslagjaar voor de On the job training zestien kandidaten op; acht voor Schiphol toren- en naderingsverkeersleiding, vier voor het Area Control Centre (ACC), twee voor Maastricht Aachen Airport, één voor Groningen Airport Eelde en één voor Rotterdam The Hague Airport. Elf aspirant-luchtverkeerleiders sloten conform plan hun opleiding succesvol af in : vijf als ACC-verkeersleider, vier als Schipholverkeersleider en twee als luchtverkeersleider op Rotterdam the Hague Airport. Overzicht verwachte luchtverkeersleiderstekorten in fte Area Control Centre 4,3 2,9 3,5 2,6 2,4 0,7 Schiphol Tower/Approach 6,3 6,4 6,9 6,0 5,8 4,1 Rotterdam The Hague Airport 1,7 0,9 0,1 0,1 1,1 1,1 Totaal verwacht tekort 12,3 10,2 10,5 8,7 9,3 5,9 Totalen verwacht tekort ,3 8,5 4,9 5,2 3,9 - Het luchtverkeersleiderstekort op Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport was in het verslagjaar respectievelijk 1,1 fte en 1,5 fte

17 17 Staand: Rojan van Jaarsveld Zittend: Yvonne Postma en Bas Stuurman

18 18 Robert-jan Snijders

19 Het volledige van Luchtverkeersleiding Nederland staat op Nieuws & Pers Publicaties 2012 Redactie LVNL Customer Relations & Communications Financial Accounting Business Planning & Control Ontwerp en vormgeving Customer Relations & Communications Fotografie Marc Driessen Druk C2 Productions, Haarlem Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Luchtverkeersleiding Nederland. c o l o f o n Luchtverkeersleiding Nederland Air Traffic Control the Netherlands Stationsplein Zuid-West CV Schiphol Postbus ZT Schiphol tel +31 (0) Luchtverkeersleiding Nederland

20

JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND

JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu INHOUDSOPGAVE Bericht van de raad van toezicht...3 Bestuursverslag...7 Voorwoord LVNL-bestuur...7

Nadere informatie

Eén van de voorvallen werd bij het afronden van het onderzoek geclassificeerd als siginificant in plaats van serious

Eén van de voorvallen werd bij het afronden van het onderzoek geclassificeerd als siginificant in plaats van serious 20 Veiligheid Veiligheidsprestaties In dit hoofdstuk worden de gerealiseerde veiligheidsprestaties van LVNL gerapporteerd. Het gaat hierbij om de luchtverkeersleidingsgerelateerde ongevallen en voorvallen.

Nadere informatie

Startnota Luchtruimvisie

Startnota Luchtruimvisie Startnota Luchtruimvisie Een veilig, flexibel, efficiënt en kosteneffectief gebruik van het luchtruim voor een optimale netwerkkwaliteit en een concurrerende en duurzame luchtvaart Startnota Luchtruimvisie

Nadere informatie

Casus 6: Veiligheidsplatform Schiphol

Casus 6: Veiligheidsplatform Schiphol : Veiligheidsplatform Schiphol 6.1 Inleiding en achtergrond Het Veiligheidsplatform Schiphol (VpS, voorheen IVMS) heeft haar doelstellingen, met behoud van ieders verantwoordelijkheid als volgt beschreven

Nadere informatie

Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol

Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol 16 juni 2012 Den Haag, juni 2015 De rapporten

Nadere informatie

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Versie 1.0 23 mei 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD AFKORTINGENLIJST...

Nadere informatie

Distributie: Order-/codenumber: Interface Management. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Distributie: Order-/codenumber: Interface Management. Tweede Kamer der Staten-Generaal Adviescollege Burgerluchtvaartveiligheid DEGAS Advies 2010-034 Interface Management Distributie: ir. C.M.P.S. Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat Tweede Kamer der Staten-Generaal DEGAS voorzitter

Nadere informatie

jaar Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers

jaar Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers jaar Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers verslag 2 verslag jaar verslag 2011 2 4 5 8 10 12 15 18 20 23 35 Voorwoord Ontwikkelingen in de luchtvaart KLM Martinair Transavia Overige maatschappijen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Eindhoven Airport

Jaarverslag 2013 Eindhoven Airport inhoud Feiten en cijfers 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 5 7 Commercie Aviation Non-aviation 9 10 Operations Corporate Responsibility Personeel & Organisatie Milieu & Veiligheid Risicomanagement

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 2 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Lelystad Airport

Ondernemingsplan. Lelystad Airport Ondernemingsplan Lelystad Airport member of Group Maart 2014 Ondernemingsplan Lelystad Airport Ondernemingsplan Lelystad Airport 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 H1 Introductie 7 H2 Kaders voor

Nadere informatie

Evaluatie Tweede Kadernota Railveiligheid

Evaluatie Tweede Kadernota Railveiligheid 1 Evaluatie Tweede Kadernota Railveiligheid Eindrapport Datum 28 mei 2010 Status Definitief Evaluatie Tweede Kadernota Railveiligheid Eindrapport Datum 28 mei 2010 Status Definitief Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart

DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart abcdefgh DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart Processen en procedures voor directies Luchtvaart en Luchthavens Versie 14 april 2009 Versie 1.0 14 april 2009 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Van Registreren naar Regisseren

Van Registreren naar Regisseren Van Registreren naar Regisseren Evaluatie van de Wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart Evaluatiecommissie Meldingplicht Voorvallen Burgerluchtvaart Den Haag/Rotterdam, mei 2009 RP/AvH TR19145r01 Van

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ecn.nl

Jaarstukken 2014. ecn.nl Jaarstukken 2014 ecn.nl 1 Directieverslag 2 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) omvat de jaarrekening van ECN en de jaarrekening van de groepsmaatschappijen:

Nadere informatie

ZBO- verantwoording 2014

ZBO- verantwoording 2014 ZBOverantwoording 2014 ZBO-verantwoording 2014 Inhoud Overzicht bereikte resultaten 2014 4 1 Inleiding 6 2 Resultaten en verantwoording 9 2.1 Toezicht beleid 9 2.2 Toezichtaanpak 13 2.2.1 Macro-economische

Nadere informatie

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9.

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5 Emissiehandel: wat en waarom? 8 Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9 Over de NEa 12 EU ETS industrie in 2014 17 EU

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Luchtvaart. Luchtvaart

Directoraat-Generaal Luchtvaart. Luchtvaart 2010 Directoraat-Generaal Luchtvaart Luchtvaart JAARVERSLAG 2010 Directoraat-Generaal Luchtvaart INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Voorwoord 2 Organogram DGLV 2010 3 Europees voorzitterschap in 2010 5 Evoluties

Nadere informatie

Jaarverslag SRLEV N.V.

Jaarverslag SRLEV N.V. Jaarverslag SRLEV N.V. 1 Jaarverslag SRLEV N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 SRLEV in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 5 1.3 Onze merken 7 2 Voorwoord 8 3 Corporate governance 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderar 2011 2012 33 240 IIB Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN

Nadere informatie

UWV achtmaandenverslag 2008

UWV achtmaandenverslag 2008 UWV achtmaandenverslag 2008 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, oktober 2008 UWV is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. VOORWOORD... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2012. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2012. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2012 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland BV Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in 2013 22 De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie