EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie begrotingscontrole. 25 juni van de Commissie begrotingscontrole

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie begrotingscontrole. 25 juni 2001. van de Commissie begrotingscontrole"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole juni 2001 ADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid inzake het verzoek van Roemenië om toetreding tot de Europese Unie en de stand van de onderhandelingen (COM(2000) 0710 C5-0610/ /2172(COS)) Rapporteur voor advies: Herbert Bösch AD\ doc PE

2 PE /7 AD\ doc

3 PROCEDUREVERLOOP De Commissie begrotingscontrole benoemde op haar vergadering van 26 april 2001 Anne Ferreira tot rapporteur voor advies. Aangezien Anne Ferreira niet langer lid is van de Commissie begrotingscontrole, benoemde de commissie op haar vergadering van 29 mei 2001 Herbert Bösch tot rapporteur voor advies. De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 29 mei en 18 juni Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de hierna volgende conclusies. Bij de stemming waren aanwezig: Herbert Bösch (waarnemend voorzitter en rapporteur voor advies), Freddy Blak (ondervoorzitter), Jean-Louis Bourlanges (verving Thierry B. Jean-Pierre), Mogens N.J. Camre (verving Isabelle Caullery), Bert Doorn (verving Christopher Heaton-Harris), Christos Folias (verving Raffaele Costa), Emmanouil Mastorakis (verving Helmut Kuhne), Jan Mulder (verving Lousewies van der Laan), Michel-Ange Scarbonchi, Esko Olavi Seppänen (verving Marianne Eriksson), Rijk van Dam, Michiel van Hulten en Kyösti Tapio Virrankoski (verving Antonio Di Pietro). AD\ doc 3/7 PE

4 BEKNOPTE MOTIVERING Op 8 november 2000 heeft de Commissie de periodieke verslagen ingediend over de vorderingen van de verschillende kandidaat-landen op de weg naar toetreding. Hoofdstuk 28 van het acquis communautaire (financiële controle) is dan ook in de verschillende kandidaat-landen grondig doorgelicht. Sindsdien hebben alle kandidaat-landen aanpassingen doorgevoerd. Vanaf 2002 zijn de kandidaat-landen verantwoordelijk voor het gedecentraliseerde beheer van de communautaire fondsen (PHARE, ISPA, SAPARD) en voor de meerjarige programmering met het oog op de tenuitvoerlegging van de structuurfondsen na de toetreding. Dat kan alleen wanneer de desbetreffende systemen voor financiële controle en beheer goed functioneren. In dit advies aan de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid wordt aandacht besteed aan de aspecten van interne controle, externe controle, beheer van communautaire fondsen, bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie en controlemaatregelen voor de eigen middelen die alleen met bijkomende inspanningen aan de communautaire voorschriften kunnen voldoen. De aanbevelingen in dit advies steunen op onderstaande gegevens, die werden verstrekt door het Directoraat-generaal studies van het Europees Parlement, door het Directoraat-generaal uitbreiding van de Commissie en door de betrokken kandidaat-landen via hun permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie. I. INTERNE FINANCIËLE CONTROLE Centrale organen Ministerie van Overheidsfinanciën (MOF) - Het Directoraat preventieve financiële controle regelt en coördineert de controle ex ante (wettelijk kader, methodologie, procedures). Deze taken werden van de Rekenkamer overgenomen in : het Directoraat-generaal controle en interne audit regelt de interne auditactiviteiten. - Het MOF coördineert de opleiding en ziet toe op de inning van belastingen. - Verbeteringen wat betreft de opleiding van wetshandhavingsambtenaren in Operationele organen De dienst gedelegeerde controleurs (34 maart 2001) verricht ex ante-controles op de uitgaven en het beheer van overheidsactiva voor de grote instanties die overheidsgelden besteden. Interne audits door het MOF mogelijk; het MOF detacheert personeel naar interne auditdiensten van overheidsinstanties die aan het hoofd van elk overheidslichaam verslag uitbrengen. Het DG belastingcontrole en het DG douane verrichten controles op hun terrein. De financiële politie (1187 posten; 77 op centraal niveau) verricht controles ter plaatse en PE /7 AD\ doc

5 houdt toezicht op de lokale belastingen. Aanbevelingen van de Commissie - de begrotingswetgeving aanpassen aan de EU-normen - managementsbevoegdheden creëren voor het systeem van financieel beheer en financiële controle - moderne interne audit en functionele onafhankelijkheid van de auditeur verzekeren - PIFC-wetgeving aanpassen aan recente audittechnieken - de procedures voor de kapitaal- en beleidsuitgaven integreren en de programmering op middellange termijn verbeteren - voor alle begrotingsposten financiële-rappportagevereisten uitwerken - de betrekkingen tussen regering en parlement verduidelijken - meer opleiding verstrekken en meer personeel ter beschikking stellen voor de financiële controle. II. EXTERNE FINANCIËLE CONTROLE Roemeense Rekenkamer - hoogste auditinstantie voor de overheidsfinanciën - niet afhankelijk van de regering; onder het gezag van het parlement man personeel - belast met de harmonisatie van bijzondere auditmethoden volgens internationale normen - certificerende instantie voor SAPARD. Aanbevelingen van de Commissie - een begin maken met de ontwikkeling van moderne audittechnieken en erop toezien dat rapporten leiden tot een degelijke follow-up van de bevindingen - de procedures voor de financiële audit en de performantie-audit moderniseren volgens de internationale auditnormen - de betrekkingen met het parlement verbeteren. III. STRUCTURELE UITGAVEN EN BESCHERMING VAN DE FINANCIËLE BELANGEN Nationaal fonds - bestaat sinds 1999 binnen het MOF; sinds 2000 operationeel voor PHARE - de wet betreffende de financiële controle ex ante en de interne audit legt soortgelijke procedures voor de pre-toetredingsfondsen van de EU op als die welke van toepassing zijn voor nationale fondsen. AD\ doc 5/7 PE

6 Aanbevelingen van de Commissie - het gerechtelijk en bestuursrechtelijk apparaat versterken, in het bijzonder voor het beheer van de EU-fondsen - regelingen invoeren voor de nationale tegenhangers van de EU-fondsen (in uitvoering voor PHARE en in voorbereiding voor SAPARD/ISPA) - mechanismen voor de pre-toetredingsfondsen tot stand brengen die voldoen aan de vereisten voor een degelijke financiële verantwoording (in voorbereiding) - audit trail - nieuwe systemen invoeren voor de bestrijding van onregelmatigheden, fraude en corruptie en voor het terugvorderen van gelden. IV. CONTROLEMAATREGELEN VOOR DE EIGEN MIDDELEN Een werkgroep is belast met het bestuderen van mogelijke verbeteringen in het bestuursapparaat van ministeries die grote budgetten beheren. Geringe vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de nodige verbeteringen voor de eigen middelen en het bestuursapparaat. Aanbevelingen van de Commissie - uitvoering geven aan de ambtenarenwet en het bestuurs- en gerechtelijk apparaat versterken - de bestuursstructuur en de efficiency van de nationale belastingadministratie verbeteren (in het bijzonder voor de terugbetaling van BTW). Er is een ontwerp-btw-wet ingediend - de centrale coördinatie verbeteren voor het innen, het toezicht en de betaling van gelden van zowel uit als naar de EU-begroting. CONCLUSIES De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid de volgende punten in haar ontwerpresolutie op te nemen: A. overwegende dat de communautaire pretoetredingssteun, die wordt betaald met geld van de Europese belastingbetaler, in Roemenië moet kunnen worden aangewend onder de beste omstandigheden qua beheer, controle, transparantie en efficiëntie, en dat goed functionerende, passende systemen voor beheer en financiële controle daartoe onontbeerlijk zijn, evenals de ontwikkeling van een antifraudecultuur en een systematische fraudebestrijding, PE /7 AD\ doc

7 1. verzoekt Roemenië de wetgevingsmaatregelen te nemen die nodig zijn om een interne en externe financiële controle in te voeren die aan de internationale normen beantwoordt en om een gunstig administratief en organisatorisch klimaat te creëren voor de toepassing van nieuwe concepten op het gebied van financiële controle en interne audit; 2. is van oordeel dat in deze sector in de eerste plaats jumelageoperaties aangewezen zijn; 3. wenst te vernemen in hoeverre de EU-fondsen besteed zijn en vraagt zich af of Roemenië de decentralisatie van de uitvoering van de pretoetredingssteun kan verzekeren; 4. vraagt Roemenië in de overheidsdiensten een anticorruptieklimaat te creëren en een fraudebestrijdingscel op te richten die met de organen van de Europese Unie samenwerkt. AD\ doc 7/7 PE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.11.2003 COM(2003) 687 definitief 2003/0273 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 29.10.2011 2010/0275(COD) AMENDEMENTEN 124-251 Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.059v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning

VERSLAG. van het Rekenhof. over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning Stuk 37-A (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 VERSLAG van het Rekenhof over de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning 1493 IED R E K E N H O De Europese Unie en de Vlaamse

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juli 2007 (10.08) (OR. en) 12084/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0151 (CNS) FIN 371 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

ISSN 1684-0704 LAG RS VEVERS N ITE RLIJKS VITE A TI JA AC EUR EU O R PE O SE PE R SE E R K E E K N E K N AM A E M R E 20 07

ISSN 1684-0704 LAG RS VEVERS N ITE RLIJKS VITE A TI JA AC EUR EU O R PE O SE PE R SE E R K E E K N E K N AM A E M R E 20 07 ISSN 1684-0704 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG EUROPESE REKENKAMER 20 07 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG 2007 EUROPESE REKENKAMER Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4, L 150/168 Publicatieblad van de Europese Unie 20.5.2014 VERORDENING (EU) Nr. 516/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie,

Nadere informatie

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000 EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000 18 september 2000 * VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 22 april 2009 (OR. en) 2005/0237A(COD) C6-0042/2009 LEX 1006 PE-CO S 3719/2/08 REV 2 MAR 256 E V 1004 CODEC 1821 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 150 EU-trendrapport 2015 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep telecommunicatie d.d.: 26 oktober 2001 nr. vorig doc.:

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie