Kwaliteitsslag geriatrische revalidatiezorgrevalidatiezorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsslag geriatrische revalidatiezorgrevalidatiezorg"

Transcriptie

1 Home no. 1 Feb Revalidatie chronische aandoeningen Eerdere edities Verenso.nl Kwaliteitsslag geriatrische revalidatiezorgrevalidatiezorg Veranderingen in de opleiding Dr. Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ, senior onderzoeker GRZ en docent, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC Leiden Drs. Corinne Eckes, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ, projectleider kwaliteitsaudit opleidingsperiode GRZ, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC Leiden Prof. dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde, LUMC Dr. Victor Chel, specialist ouderengeneeskunde, hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC Leiden

2 Een belangrijke rol voor het verbeteren van de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen die voor kortdurende revalidatie worden opgenomen, is gelegen in het onderwijs. In dit artikel bespreken we de veranderingen in het onderwijs voor de specialist ouderengeneeskunde zoals die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Inleiding Door de toename in het aantal ouderen en oudste ouderen van de afgelopen en komende decennia zijn er nieuwe perspectieven en vraagstukken ontstaan in de samenleving. Deels vanuit het perspectief van zinvol participeren in de samenleving, kwaliteit van leven, deels vanuit een economisch beheersmatig perspectief dat dicteert dat door de zorgkosten onze economische groei niet moet stagneren. De vraagstukken waar wij voor staan zijn bijvoorbeeld: 'Hoe blijven wij tot op hoge leeftijd gezond? Hoe blijven wij dan ook zelfredzaam?' Ondanks verbeteringen in zorg, preventie en behandeling weten we dat hogere leeftijd samenhangt met achteruitgang en dat gaan we de komende decennia niet veranderen. Er is de gewone, fysiologische achteruitgang van functies, maar zeker ook de meer acute achteruitgang zoals na een beroerte, fractuur, infectie en operatie. Daarnaast is er de relatief snelle achteruitgang zoals bij chronisch orgaanfalen waarvan COPD, hartfalen en nierfalen de belangrijkste zijn. Geriatrische revalidatie richt zich met name op die groep kwetsbare (en dus niet hoog belastbare) ouderen waarvan verwacht kan worden dat een multidisciplinair revalidatieprogramma kan leiden tot verbetering van functies, activiteiten en participatie, en dus tot een hogere zelfredzaamheid. Daarmee is de geriatrische revalidatie een functie geworden van enorm belang in het bereiken van zowel persoonlijke doelen van de oudere, als van de maatschappij in de breedste zin van het woord. Revalidatie in het verpleeghuis bestaat al decennia, maar in de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in de kwaliteitsontwikkeling. In de vorige eeuw is veel geleerd van de revalidatiegeneeskunde, zoals het functioneel kijken naar de patiënt (en gebruik maken van het ICF model), functionele prognostiek,

3 goede triage, het maken van een SMART revalidatiebehandelplan met prioritering en vroege ontslagplanning. Daarnaast heeft onderzoek een belangrijke bijdrage aan de GRZ ontwikkelingen geboden, zoals het Tangram/LUMC onderzoek naar aard en omvang van revalidatie in de AWBZ, 1 de zorgpaden NPCF, 2 de Behandelkaders Verenso, 3 de CBO richtlijn beroerte, 4 de Leidraad GRZ 5 en de SINGER rapportage met de evaluatie van de proeftuinen GRZ. 6 Deze documenten laten impliciet ook de knelpunten zien waar verbeteringen absoluut nodig zijn. Verpleeghuizen presteren wisselend. Concentratie/volumenormen zijn onduidelijk, opnameduur is in internationaal perspectief over het algemeen lang, er is te weinig samenwerking in de keten, zorgschotten belemmeren de doorstroom, financiering is geen prikkel tot betere prestaties en uitkomsten zijn niet transparant. Daarnaast is er onvoldoende kennis over de meest efficiënte behandelingen en is de specialist ouderengeneeskunde niet overal in de positie om de regierol te nemen. Een belangrijke rol voor het verbeteren van de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen die voor kortdurende revalidatie worden opgenomen, is gelegen in het onderwijs (zie box 1). In dit artikel bespreken we de veranderingen in het onderwijs voor de specialist ouderengeneeskunde zoals die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Box 1. Agenda voor verbeteringen met vier centrale elementen 1. Verbeteringen in competenties van geneeskundestudenten door meer aandacht te geven aan herstel van functioneren in het basiscurriculum van het LUMC. 2. Meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek naar geriatrische revalidatie door het uitvoeren van relevant onderzoek op dit terrein en het verbinden van onderzoek en onderwijs/nascholing. 3. Sterkere aanwezigheid in het maatschappelijke debat door deelname aan werkgroepen, commissies en het maken van publicaties en presentaties. 4. Versterken van de competenties van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van de geriatrische revalidatie.

4 GRZ als aparte opleidingsperiode Binnen het kader van PMO2, het landelijke initiatief van Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) tot vernieuwing en verbetering van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, is besloten om in de nabije toekomst de GRZ op te waarderen naar een aparte opleidingsperiode. Tot op heden was GRZ onderdeel van de somatische stage. Zowel van aios als vanuit de visitatiecommissies (HVRC/RGS) kwam het signaal dat het GRZ-deel regelmatig onvoldoende de moderne GRZ praktijk reflecteerde. Er was bijvoorbeeld geen sprake van echte GRZ, maar meer van herstelzorg. Er was onvoldoende samenwerking in de keten, er werd onvoldoende gewerkt volgens de huidige zorgpaden en inzichten en er was sprake van twijfel over het kunnen behalen van de benodigde competenties om als specialist ouderengeneeskunde een GRZ-proces goed te kunnen regisseren. Samenvattend: de kwaliteit van het onderdeel GRZ binnen de opleidingsperiode somatiek is wisselend. Competenties specialist ouderengeneeskunde GRZ Om de specialist ouderengeneeskunde beter te kunnen equiperen in zijn rol als regisseur van het proces van GRZ hebben wij de volgende stappen genomen: 1. Maken van een evidence based module GRZ 2. Selecteren van uitstekende opleidingsplaatsen opleidingsperiode GRZ 3. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in de GRZ bij aios 1. Evidence based module GRZ Een programma van 12 terugkomdagen, gebaseerd op de meest actuele richtlijnen en wetenschappelijke literatuur en samengesteld door kaderartsen GRZ die midden in de internationale wetenschappelijke discussie staan, zorgt voor een gebalanceerd onderwijsprogramma gericht op de praktijk en door de wetenschap onderbouwd. Onderwerpen worden geclusterd aangeboden in verschillende thema s: algemene revalidatie, orthopedie, CVA en overige revalidatie. Daarnaast is er extra aandacht voor ketenzorg en extramurale activiteiten. Bij elk onderwerp wordt een expert uit het veld uitgenodigd als gastdocent om (een deel van) het onderwijs samen met de moduledocenten vorm te geven. De module wordt tweemaal per jaar in Leiden gegeven,

5 zodat het onderwijs zo dicht mogelijk aansluit bij de praktijkperiode. Vaardigheden worden door middel van opdrachten in de opleidingsperiode getoetst. 2. Selecteren opleidingsplaatsen GRZ Om de juiste competenties te kunnen ontwikkelen is een goed opleidingsklimaat van het grootste belang. Wij hebben ervoor gekozen om op basis van de eerder genoemde documenten een kwaliteitskader samen te stellen. Vervolgens hebben wij alle (potentiële) aanbieders van de GRZ opleidingsperiode ge-audit door het gebruik van een vragenlijst en een visitatiebezoek. Uitgangspunt hierbij is dat alleen in een moderne GRZ-omgeving de competenties verworven kunnen worden die nodig zijn om op een goede wijze het regisseurschap in de GRZ uit te voeren. Hoewel dit nog geen formele erkenningseisen van de RGS zijn, heeft het hoofd van de opleiding de mogelijkheid eisen/criteria te stellen aan het leerwerkplan. De criteria die gebruikt worden voor deze audit staan vermeld in tabel 1. Binnen het project kwaliteitsaudit zijn er vragenlijsten gestuurd aan 45 instellingen. Op basis van deze inventarisatie hebben 29 instellingen besloten zich nu niet aan te melden als instelling die een opleidingsperiode GRZ kan bieden.

6 Resultaat audit Na de audit werd per locatie een kwaliteitsrapport geschreven. De criteria die in dit rapport beschreven zijn, staan vermeld in box 2. Box 2. Criteria zoals beschreven in het kwaliteitsrapport Wat is het aantal GRZ bedden? Zijn er GRZ bedden per aios beschikbaar? Welke zorgpaden zijn aanwezig en wordt er ook met de zorgpaden gewerkt? Is er een kaderarts aanwezig of beschikbaar (bijvoorbeeld op een andere locatie)? Welke doelgroepen worden er behandeld binnen de GRZ? Welke consulenten komen structureel? Is er bereidheid deel te nemen aan een cohortstudie? Is er een psycholoog aanwezig met expertise neuropsychologie (indien CVA revalidatie geboden wordt)? Hoe is het therapeutisch/revalidatieklimaat vormgegeven? Hoe is het opleidingsklimaat (met nadruk op de positie van de aios)? Op basis van deze audit kregen de potentiële aanbieders zowel feedback met betrekking tot waar de opleidingsinstelling goed in scoorde, als ook waar verbeteringen noodzakelijk waren. Het besluit, genomen door het hoofd van de opleiding, kon zijn: 1. Gereed voor praktijkperiode GRZ: voldoet in alle opzichten aan de door het opleidingsinstituut gestelde eisen. 2. Gereed voor praktijkperiode GRZ voorwaardelijk: in het komende opleidingsjaar dienen genoemde verbeterpunten gerealiseerd te zijn. 3. Op dit moment nog niet gereed voor praktijkperiode GRZ. Acht instellingen voldeden aan alle criteria en vijf instellingen kregen een voorlopige erkenning voor de opleidingsperiode GRZ, met aanvullende verbetersuggesties. Drie instellingen werden niet erkend op basis van de audit. De instellingen die een voorlopige erkenning hebben gekregen dienen vooral te werken aan het ontwikkelen van zorgpaden en het implementeren daarvan. Dit kan zijn aan: het (verder) ontwikkelen van het therapeutisch klimaat en het inbedden op de revalidatieafdeling hiervan.

7 het ontwikkelen van de regievoering van de revalidant. het aanpassen van de frequentie van fysiotherapie bij CVA revalidanten naar zes maal per week. het verbeteren van het opleidingsklimaat (leergesprekken, begeleiding op de afdeling). Op de meeste plaatsen is nog geen kaderarts GRZ aanwezig, in de toekomst zal dit wel verplicht worden. In de meeste instellingen waren er twee of drie verbeterpunten aanwezig. In enkele instellingen behoeften (bijna) alle genoemde verbeterpunten aandacht en werd er om die reden geen opleidingserkenning GRZ afgegeven aan deze instellingen. In het voorjaar van 2015 zullen er opnieuw visitaties plaatsvinden om te beoordelen of de verbeterpunten gerealiseerd zijn. Ook zal er geëvalueerd worden of instellingen die aan alle eisen voldoen, dit ook vasthouden. 3. Wetenschappelijk onderzoek GRZ Het ontwikkelen van de competentie wetenschap wordt onder andere door het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek bereikt. Uit ervaring van het LUMC, maar ook die van VUmc Nijmegen, is gebleken dat GRZ zelden of nooit als onderwerp werd gekozen. Dat heeft te maken met het feit dat het onderwerp van het wetenschappelijk onderzoek vroeg in het curriculum wordt gekozen en de stage GRZ over het algemeen later in het curriculum geplaatst is. Voor het ontwikkelen van vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek is het niet belangrijk welk onderwerp er wordt gekozen. In Leiden hebben wij ervoor gekozen om twee achtereenvolgende jaren het thema GRZ als verplicht kader te geven voor het wetenschappelijk leeronderzoek. Hierdoor ontstond meer synergie met de onderzoekslijn GRZ van de afdeling, waardoor de aios konden werken met bestaande databases. Ook kwam hierdoor meer synergie tussen de verschillende onderzoeksprojecten, waardoor de aios een veelomvattend wetenschappelijk inzicht hebben gekregen in de GRZ. Tot slot gaf het nieuwe aanknopingspunten om verder onderwijs en onderzoek op te zetten. De projecten die werden uitgevoerd staan vermeld in box 3.

8 Box 3. Projecten wetenschappelijk leeronderwijs (WLO) De invloed van therapie intensiteit bij (cognitief beperkte) patiënten die revalideren na een heupfractuur. Ondervoeding bij COPD revalidatie. SSRI s bij CVA revalidanten. Determinanten voor een depressie na CVA. De invloed van zintuiglijke functiebeperkingen op revalidatie uitkomst. Polyfarmacie bij CVA revalidatie. De invloed van een catheter a demeure op revalidatie. De invloed van gewicht op de uitkomst van revalidatie. De invloed van pijn bij revalidatie na heupfractuur. De invloed van cultuurverschillen op kwetsbaarheid en revalidatie uitkomst. Is fysiek functioneren van de patiënt de belangrijkste parameter voor het bepalen van de belasting van de mantelzorger in de thuissituatie? Dataverzameling Zowel doordat instellingen zichzelf op basis van uitkomstmaten zullen moeten verantwoorden naar de zorgverzekeraar (kwaliteitsindicatoren) als omdat onderzoek in de GRZ nog in de kinderschoenen staat, hebben wij de aanbieders van de GRZ opleidingsperiode gevraagd in de nabije toekomst deel te nemen aan gestructureerde dataverzameling met betrekking tot de uitkomsten van individuele patiënten. Hiermee gaan we samen met de aios analyses uitvoeren om meer evidence te krijgen voor ons handelen. De toekomst Landelijk zal (SOON, PMO2) het GRZ-deel van de opleidingsperiode somatiek omgezet worden in een opleidingsperiode GRZ die tussen de drie en zes maanden kan duren. Dan zal ook de erkenning van een GRZ-afdeling aan specifieke eisen worden gebonden. In Leiden hebben wij op deze ontwikkelingen vooruitgelopen door het stellen van specifieke eisen aan het leerwerkplan en door het ontwikkelen van een module GRZ. Aios kunnen deze opleidingsperiode GRZ alleen volgen op afdelingen die voldoen aan de door het opleidingsinstituut opgestelde criteria. De stage is nu nog drie maanden, maar zal spoedig uitgebouwd worden naar zes maanden.

9 GRZ is een onderdeel van het werk van de specialist ouderengeneeskunde dat qua belang sterk groeiend is en waarvan de kwaliteitseisen binnen de Zorgverzekeringswet opgeschroefd zijn. De competenties die moeten worden ontwikkeld tijdens de opleiding hangen samen met goed modulair onderwijs en een optimaal GRZ leerklimaat. Daarnaast is het juist ook binnen de GRZ van groot belang dat de aankomende specialist ouderengeneeskunde goed op de hoogte is van wetenschappelijke kennis en hiaten op dit gebied. In Leiden hebben wij een eerste stap gemaakt om het curriculum zowel theoretisch, praktisch als wetenschappelijk verder te verbeteren. In de komende jaren zullen wij op alle drie de onderdelen proberen de kwaliteit te verhogen. Het cursorisch onderwijs in de module wordt aangepast aan de nieuwste inzichten. Die inzichten verkrijgen wij onder andere uit wetenschappelijk onderzoek van onze eigen afdeling en van daarbuiten. Er zal een vervolg komen op de kwaliteitsaudits en het aantal onderzoeken op het gebied van de GRZ zal worden uitgebreid. Ook zullen we een start maken met standaard valide uitkomstmetingen. Met de gegevens van de uitkomstmetingen kunnen we zowel de kwaliteitsaudits valideren als nieuwe evidence creëren, die we in de opleiding kunnen gebruiken. We gaan een mooie toekomst tegemoet met competente specialisten ouderengeneeskunde, werkend met kwalitatief uitstekende geriatrische revalidatiezorg! Literatuur 1. ETC Tangram L. Revalidatie in de awbz; omvang, aard en intensiteit NPCF. Zorgpaden herstelgerichte zorg. Wat patie nten belangrijk vinden Verenso. Behandelkaders geriatrische revalidatie CBO Kvdg. Richtlijn diagnostiek, behandeling en zorg voor patienten met een beroerte W.P. Achterberg RvB, M Caljouw, M.S. Holstege, G.Zekveld, J van Haastregt, JMGA Schols, A.J. de Groot, C.M.P.M. Hertogh. Leidraad geriatrische revalidatie zorg W.P. Achterberg RvB, M Caljouw, M.S. Holstege, G.Zekveld, J van Haastregt, JMGA Schols, A.J. de Groot, C.M.P.M. Hertogh. Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatiezorg

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis?e

Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis?e Home no. 4 Augustus 2014 Eerdere edities Verenso.nl Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis?e Definities van volume en concentratie Prof. dr. Wilco P. Achterberg, Marije Holstege, Monique Caljouw,

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Inhoud Wat is proeftuin Leiden Opdracht en stand van zaken Eerste conclusies

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz Inhoud Geschiedenis: kerk, leger, staat, markt

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt 12-02-2016 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

Samenwerking in academische netwerkensa

Samenwerking in academische netwerkensa Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academische netwerkensa Verbetering van patiëntenzorg door wetenschap Drs. Monique A.A. Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH

Nadere informatie

Jaarverslag Onderzoek Geriatrische Revalidatie. Ouderengeneeskunde. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG)

Jaarverslag Onderzoek Geriatrische Revalidatie. Ouderengeneeskunde. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) Jaarverslag 2016 Onderzoek Geriatrische Revalidatie Ouderengeneeskunde Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) 1 Inleiding Inbedding in Geriatrics in primary care De doelstelling en focus van de

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

Nieuwe tijden bij de opleiding in LeidenNieuwopleiding in Leiden

Nieuwe tijden bij de opleiding in LeidenNieuwopleiding in Leiden Home no. 5 Nov. 2014 Themanummer: Een Leven Lang Leren Eerdere edities Verenso.nl Nieuwe tijden bij de opleiding in LeidenNieuwopleiding in Leiden Dr. Victor Chel, hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde,

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Gerrie van der Pas BrabantZorg Kaderarts geriatrische revalidatie Inhoud presentatie Opname in het verpleeghuis Definitie GRZ en geschiedenis DBC, zorgpaden en visie Brabantzorg

Nadere informatie

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari 2017 Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA 1 Inhoud De zorgverzekeraars Inkoopproces Tarieven Verenso criteria Eigen aandachtspunten per

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily

Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily Samen Werken aan hetzelfde Prof. dr. Anne Visser-Meily Revalidatiearts UMC Utrecht Hoofd Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht > Samenwerking tussen De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht Hersencentrum

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2015, versie 1 Inhoud Inleiding 1

Nadere informatie

Op weg naar herstelop weg naar herstel

Op weg naar herstelop weg naar herstel Home no. 1 Feb. 2015 Revalidatie chronische aandoeningen Eerdere edities Verenso.nl Op weg naar herstelop weg naar herstel Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad Irma H.J. Everink, MSc,

Nadere informatie

Biomet Collum Care Netwerkdag 1 juni 2010 Van Acuut naar Electief In construction Wat is daar voor nodig als V&V-organisatie? H. Maassen, directeur/specialist Ouderengeneeskunde Ananz/St. Anna Zorggroep

Nadere informatie

Revalidatie & Herstel MORE. Modulair revalideren bij cliënten met een orthopedische revalidatie vraag

Revalidatie & Herstel MORE. Modulair revalideren bij cliënten met een orthopedische revalidatie vraag MORE Modulair revalideren bij cliënten met een orthopedische revalidatie vraag 1 Onderwerpen presentatie: Zorginstellingen Pieter van Foreest Revalidatieprogramma Zorgpad + programma doelgroep ortho trauma

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatiezorg

Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatiezorg Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatiezorg Proces- en effectevaluatie op cliëntniveau Proeftuinen Geriatrische Revalidatie Resultaten SINGER 2 Namens het consortium Geriatrische Revalidatie:

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Leerdoelen U maakt kennis met de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie en deelt kennis

Nadere informatie

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Almere, 6 maart 2013 Spreker Plaats datum M. van Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid Adviseur Zorg Advies (ZVW) College Voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan www.soon.nl Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is hét doel van SOON. Alle activiteiten van SOON zijn hier in meer of mindere mate op gericht. SOON maakt

Nadere informatie

Proeftuinen in de praktijk

Proeftuinen in de praktijk Proeftuinen in de praktijk Inhoud presentatie 1. Situatieschets 2. Historie 3. Proeftuin op papier 4. Proeftuin in praktijk Situatieschets Regio West Achterhoek 1 ziekenhuis in Doetinchem 2 verpleeghuizen

Nadere informatie

Revalidatie Centrum voor Senioren

Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend. In het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde: (ook) in de eerste lijn?

Ouderengeneeskunde: (ook) in de eerste lijn? Ouderengeneeskunde: (ook) in de eerste lijn? Prof. dr. Cees Hertogh Ouderengeneeskunde & Ethiek van de Zorg VUmc Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde 2 1 Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde &

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische revalidatiezorg - Eerstelijns zorgaanbieders Afspraken triage, transfer en overdracht Maastricht, 1 september 2014 1 1. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg Versie 1.1

Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg Versie 1.1 Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg Versie 1.1 1 maart 2013 1 2 Colofon Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg (Leidraad geriatrische Revalidatie Zorg, projectnummer:

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde: perspectieven op onderzoek

Ouderengeneeskunde: perspectieven op onderzoek Ouderengeneeskunde: perspectieven op onderzoek Gerion Retraite 24-1-2012 Prof dr. Cees Hertogh Elderly care medicine & Geriatric ethics Vraagstelling: Welke zijn de lacunes in de wetenschappelijke onderbouwing

Nadere informatie

Revalidatiezorg. voor senioren. Zorg met aandacht

Revalidatiezorg. voor senioren. Zorg met aandacht Revalidatiezorg voor senioren Zorg met aandacht Revalidatiezorg voor senioren Soms kunt u na een ziekenhuisopname niet direct naar huis en heeft u revalidatie nodig. Bijvoorbeeld na een beroerte (CVA),

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

28-5-2013. Casus Geriatrische revalidatiezorg. Zorgpad CVA. Modules Vervolg casus. Caroline Meijer Specialist Ouderengeneeskunde

28-5-2013. Casus Geriatrische revalidatiezorg. Zorgpad CVA. Modules Vervolg casus. Caroline Meijer Specialist Ouderengeneeskunde Zorgpad CVA Caroline Meijer Specialist Ouderengeneeskunde Casus Geriatrische revalidatiezorg Zorgpad CVA Modules Vervolg casus 1 Mw Vogel 74 jaar VG: amaurosis fugax links (1997) recidiverende urineweginfecties

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten.

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Met name in de geriatrische revalidatie worden activiteiten begeleiders in een therapeutisch kader ingezet. De welzijnsactiviteiten worden

Nadere informatie

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8 Jaarplan 2015 2 Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 3 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie, visie en strategie SOON 5 1. Kwaliteit van de opleiding 6 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON 1 november 2013 Toelichting De ouderenzorg is actueler dan ooit. Het kabinet zet in op een verdere

Nadere informatie

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Antoinette Bolscher Hannie Fonk Procesbegeleiders Proeftuinen Juni 2011 In opdracht van de Stuurgroep Proeftuinen Geriatrische

Nadere informatie

Samenwerking in academisch netwerkensaetwerken

Samenwerking in academisch netwerkensaetwerken Home no. 1 Feb. 2015 Revalidatie chronische aandoeningen Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academisch netwerkensaetwerken Verbetering van patiëntenzorg door wetenschap: in beweging! Lizette Wattel,

Nadere informatie

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Presentatie voor leergang substitutie jan van Es instituut 17 december 2014 Susanne Smorenburg Programmamanager GRZ en Transmurale zorg

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Home no. 5 Congresnummer Kiezen voor delen November 2016 Eerdere edities Verenso.nl De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Monique Bogaerts mbogaerts@verenso.nl De nieuwe

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud. D.W.J. Dippel. G.M. Ribbers. N. Koenen-Bornet en N.C.Verhoeven-de With. 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten... 1

Inhoud. D.W.J. Dippel. G.M. Ribbers. N. Koenen-Bornet en N.C.Verhoeven-de With. 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten... 1 Inhoud VII Inhoud 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten.... 1 D.W.J. Dippel 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Bloedvoorziening van de hersenen.... 2 1.3 Epidemiologie CVA.... 2 1.4 Herseninfarct... 4 1.5

Nadere informatie

Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot

Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot Triage neurologie Mw. D, 87 jaar, sinds een week op de afdeling neurologie Ernstig icva doorgemaakt : volledige verlamming rechter arm, gedeeltelijke

Nadere informatie

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl 25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, afdeling

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Implementatie Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Implementatie Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Implementatie Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Een leidraad bij het implementeren van het Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg in de dagelijkse praktijk Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns

Nadere informatie

Interview met projectgroep PMO2

Interview met projectgroep PMO2 Home no. 5 Nov. 2014 Themanummer: Een Leven Lang Leren Eerdere edities Verenso.nl Interview met projectgroep PMO2 adriaan2010@live.nl Modernisering opleiding ouderengeneeskunde Het project modernisering

Nadere informatie

Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten

Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten Home no. 5 November 2015 Licht op oranje Eerdere edities Verenso.nl Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten Betekenis voor de geriatrische revalidatiezorg? Ewout B. Smit, aioto ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2017, versie 4 Inhoud Inleiding 3

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Implementatie van Samen Beslissen

Implementatie van Samen Beslissen Implementatie van Samen Beslissen Successen en uitdagingen Drs. Hoda Al-Itejawi, arts-onderzoeker VU Medisch Centrum Overzicht Implementatie-studie Implementatiegraad Evaluatie en gebruik van de keuzehulp

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Breder perspectief op herstelzorg

Breder perspectief op herstelzorg Verenso jaarcongres 2011 Breder perspectief op herstelzorg Jan Coolen deze inleiding WAT VOOR WIE HOE 1. WAT tussen vitaal thuis en langdurig beperkt Herstelzorg: - bij kwetsbare ouderen - als gerichte

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Naar een breder perspectief op herstelzorg

Naar een breder perspectief op herstelzorg Naar een breder perspectief op herstelzorg Dr. Jan Coolen, directeur Zorgondersteuning Cordaan Amsterdam Inleiding Rond herstelzorg voor kwetsbare ouderen is veel in beweging. Meer dan enkele jaren geleden

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Norschoten Klaverweide 1 3773 AW Barneveld T 0342-40 40 00 E info@norschoten.nl I www.norschoten.nl Revalidatie

Nadere informatie

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE THERAPIE VANUIT WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE THERAPIE VANUIT WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE THERAPIE VANUIT WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp 18-2-2013 Jaarcongres Fysiotherapie 2003 1 BESTAAT ER EVIDENCE VOOR DIRECTE TOEGANKELIJKHEID MANUELE

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Van Proeftuinen tot t Pronktuinen

Van Proeftuinen tot t Pronktuinen Van Proeftuinen tot t Pronktuinen Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde Topaz, Leiden & Hoogleraar ouderengeneeskunde LUMC Afdeling PHEG: Public Health en Eerstelijns-Geneeskunde Gflii Gefeliciteerd!!!!

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Oog voor wat telt. Welkom in Mechropa

Oog voor wat telt. Welkom in Mechropa Oog voor wat telt Welkom in Mechropa Welkom in Mechropa Mechropa is een kleinschalig revalidatie- en verpleegcentrum in een groene omgeving aan de Scheveningseweg in Den Haag. U kunt er kortdurend revalideren

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep Even voorstellen: Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met nietaangeboren hersenletsel. Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw Oktober 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016

Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016 Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016 Éen nummer voor de vervolgzorg Anita van den Berg Armand Lagrauw Initiatiefnemers: VVT organisaties, ziekenhuis en huisartsen in oostelijk West-Brabant

Nadere informatie

Overzicht theoretische modules opleiding tandarts-geriatrie

Overzicht theoretische modules opleiding tandarts-geriatrie Overzicht theoretische modules opleiding tandarts-geriatrie Module 1: Mondzorg voor de geriatrische patiënt 1. Mondzorg voor de geriatrische patient Prof. P. Jansen Claar Wierink Docent Datum Studiebelasting**

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde www.zge.nl Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde Revalideren met een deskundig team van behandelaars Bent u na een ziekenhuisopname aangewezen op kortdurende revalidatie? Dan biedt de geriatrische

Nadere informatie

Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau

Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau Stap 6: Implementati e Knelpunten Oplossingen Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau Huub Pennock Eur. Erg., drs. Margriet Formanoy dr. Maaike Huysmans Trainers Huub Pennock:

Nadere informatie

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Symposium NAH NH 30 november Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Ketenzorg na hersenletsel Ziekenhuis Medisch herstel Fysieke, curatieve zorg Gericht op zo snel mogelijk ontslag Nazorg poliklinisch

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie