Auditprofiel KCE audit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditprofiel KCE audit 2006-2007"

Transcriptie

1 Hogeschool INHOLLAND Haarlem School of Social Work Auditprofiel KCE audit Instelling Hogeschool INHOLLAND Contactpersoon instelling Annemarie Broekman Exameneenheid School of Social Work Haarlem & School of Social Work Rotterdam Subeenheden Mbo - Sociaal Dienstverlener (Crebonummer 10744) Mbo Sociaal Pedagogisch Werk (Crebonummer 10743) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid (Crebonummer 10025) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Arbeidsvoorziening/Personeelswerk (Crebonummer 10026) Aantal locaties per exameneenheid Locaties School of Social Work Haarlem: Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Utrecht (NOORD) Locaties School of Social Work Rotterdam: Den Haag en Rotterdam (ZUID) Datum: 2 mei 2007 Bijdorplaan 15 Postbus 558 T +31 (0) Bank CE HAARLEM 2003 RN HAARLEM F +31 (0) KvK BTW NL B01 Blad 1 van 18

2 KCE Audit Argumentatie voor standaard 1 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. Er is een kwaliteitshandboek en een kwaliteitsagenda waarin beschreven wordt hoe het beroepenveld is betrokken bij de examinering van de Mbo-opleidingen (N, O, Q1, en Q2). In dit Kwaliteitshandboek is opgenomen: Elke 2 jaar vindt een onderzoek plaats onder de beroepenvelden naar het vertrouwen in de kwaliteit van examinering. Zowel het werkveld als de alumni worden daarbij ondervraagd. Dit jaar ( ) heeft dit brede onderzoek plaatsgehad (U). Er is voor beide Schools of Social Work een beroepenveldcommissie ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de voor de opleidingen relevante werkvelden het ontwikkelde onderwijscurriculum inclusief de examinering, toetsen op relevantie t.a.v. de beroepspraktijk. Er zijn gespreksverslagen van de bijeenkomsten van de Beroepenveldcommissie (studiejaar ) (Y1, Y2). Jaarlijks is er in het kader van de BPV een onderzoek onder BPV biedende instellingen en op basis daarvan wordt er voor zowel Noord als Zuid een activiteitenplan gemaakt (K, I, J). De planning van activiteiten, uitvoeren en evalueren maken deel uit van de jaarlijkse PDCA kwaliteitszorgcyclus van de Schools of Social Work (continu proces gedurende een studiejaar). Voor de beoordeling van buitenschoolse toetsen wordt een oordeel gevraagd aan de praktijkbegeleider. De schools blijven verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van deze toetsen. Beide schools werken met door de OVDB en ECABO gecertificeerde leerbedrijven. Bewijsstuk(ken) I J K N O Q1 en Q2 U Y1 en Y2 Blad 2 van 18

3 Argumentatie voor standaard 2 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. In het Handboek toetsing en examinering is opgenomen dat de deelnemers structureel worden gevraagd te oordelen over toetsen en examens (A). Het gaat daarbij om vragen die de inhoud en de organisatie betreffen. De instrumenten om het oordeel van de deelnemers te peilen, zijn: de periode-evaluaties (S1 tot en met S25) vier keer per jaar met daarin onder meer de volgende vragen over de toetsing: de toetsvormen sloten goed aan bij de doelstellingen van deze periode; de toetsen waren te doen in de tijd die ervoor stond; de toetsen werden (of worden nog) met mij nabesproken; de beoordelingscriteria waren helder. Bewijsstuk(ken) A pagina 25 M R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 de BPV-evaluatie (Z1 tot en met Z10) waarin de tweede- en derdejaars studenten jaarlijks onder meer de volgende vragen over toetsing beantwoorden: Was je geïnformeerd over de criteria waarop de BPV wordt beoordeeld? Is de beoordeling conform de procedure (met bijvoorbeeld meerdere beoordelaars) uitgevoerd? de studentenpanels (R1 tot en met R9): evaluatiegesprekken van klassenvertegenwoordigers met opleidingsmanagers waarin ook toetsing en examinering gespreksonderwerpen kunnen zijn met als aandachtspunten: voorlichting aan deelnemers vooraf: juist. Volledig en duidelijk geformuleerd; de voorlichting stemt overeen met de formele informatie in de officiële publicaties zoals OER en studiehandleidingen; de formele publicaties waren inzichtelijk en goed bereikbaar voor de deelnemers; er was voldoende rust en ruimte om de toets te kunnen maken. Blad 3 van 18

4 Daarnaast kan ook de inhoudelijke kwaliteit van de toetsing aan de orde komen: de toets sloot voldoende aan bij het verzorgde onderwijs; de toets was op een goed niveau samengesteld; de toets was representatief voor de veronderstelde leerstof; de toets bevatte inzichtelijke instructies. Op grond van de resultaten van de evaluaties en de studentenpanels, worden er activiteitenplannen gemaakt en aanpassingen verricht in het studieprogramma (M). De tweewekelijkse verbetermonitor ten behoeve van het College van Bestuur (T1 tot en met T14). Wat betreft toetsing en examinering zijn er de volgende onderwerpen: Cijfers op tijd (met als doelstelling: van 100% van de toetsen de cijfers op tijd aangeleverd; binnen de gestelde termijn van 15 dagen zichtbaar voor de student in het cijfersysteem). Percentage cijfercorrecties op tijd (met als doelstelling 100% van de correcties binnen 14 dagen afgehandeld te hebben). Klachtenafhandeling (met als doelstelling dat 100% van de klachten wordt binnen drie werkdagen in behandeling genomen; 100% krijgt ontvangstbevestiging. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld, met uitzondering van beroepszaken (max. 2 klachten per maand). Inhoudelijke terugkoppeling tentamenresultaten (met als doelstelling dat studenten de mogelijkheid hebben om tentamenresultaten in te zien. Resultaten tentamens/werkstukken worden teruggekoppeld conform rooster). Blad 4 van 18

5 Argumentatie voor standaard 3 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. De bewaking van deskundigheid van de diverse actoren die bij de examinering betrokken zijn, is vastgelegd in het Handboek Examinering en Toetsing (A). De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is als volgt: de Examencommissie (Onder andere verantwoordelijk voor het aanwijzen van beoordelaren; en vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen aan beoordelaren betreffende beoordeling en uitslag; het aanwijzen van leden van de Toetscommissie). Zie voor verslagen van de Examencommissie: X1, X2 en X3 Bewijsstuk(ken) A pagina 8 12 C D L P V1 en V2 X1, X2. X3 de Toetscommissie (D) De leden (aangewezen door de Examencommissie) zijn bekend met competenties/kwalificaties van de opleidingen(en) waarvoor de Toetscommissie activiteiten uitvoert, en zijn op de hoogte van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing, examinering en diplomering. De toetscommissie voert de volgende taken uit: beoordeelt en becommentarieert de randvoorwaarden van de toetsen aan de hand van het vastgestelde toetsplan; beoordeelt de toets op toetstechnische en inhoudelijke kwaliteitseisen (C); geeft advies aan de Examencommissie over de toets; rapporteert jaarlijks aan de Examencommissie. De leden van de examencommissie en toetscommissie zijn deskundig op het gebied van toetsing en examinering. Examencommissieleden en leden van de Toetscommissie zijn geschoold op het terrein van toetsing en examinering. De scholing is opgenomen in een scholingsplan (zie ook V1 en V2). het Toetsbureau De Examencommissie, Toetscommissie en toetsconstructeurs worden ondersteund door een Toetsbureau. Blad 5 van 18

6 De taken van het Toetsbureau zijn: met betrekking tot toetsing, examinering en de kwaliteitsborging, informeren en ondersteunen van en adviseren aan (gevraagd en ongevraagd): de Schooldirecteur en opleidingsmanagers de examencommissie toetscommissie toetsconstructeurs is op de hoogte van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot toetsing en examinering is op de hoogte van INHOLLAND ontwikkelingen met betrekking tot toetsing en examinering kan aangeven aan bovengenoemde geledingen de consequenties van de generieke standaarden van het KwaliteitsCentrumExaminering (KCE) ten aanzien van toetsing en examinering voor Mbo-opleidingen. Vanuit de Mbo ontwikkelgroep worden betrokken docenten met ondersteuning van CITO getraind in onderwijsontwikkeling en in het bijzonder toetsconstructie volgens toetstechnische eisen. De ontwikkelde toetsen worden gescreend door CITO en worden vervolgens voorgelegd aan de Toetscommissie. Wat betreft deskundigheidsbevordering is er een individueel scholingsplan voor medewerkers. In dit plan is ook aandacht voor toetsing (L en P). De leden van de toetscommissie hebben een training gevolgd, gegeven voor het de heer W. Knappers van het CITO (V1 en V2). Alle docenten worden tijdens collectieve scholingsdagen ingewerkt in toetsing en examinering. BPV Tijdens de praktijkbezoeken worden praktijkbegeleiders bevraagd over de wijze van het beoordelen van de bpv en zonodig ondersteund in het beoordelen van de bpv. Beide schools werken met door de OVDB en ECABO gecertificeerde leerbedrijven. Blad 6 van 18

7 Naam deelkwalificatie of naam competentie Crebocode of nummer Argumentatie voor standaard 4 Deze gegevens zijn separaat aangeleverd. Bewijsstuk(ken)! "" # Naam deelkwalificatie of naam competentie Crebocode of nummer Argumentatie voor standaard 5 Deze gegevens zijn separaat aangeleverd. Bewijsstuk(ken) Blad 7 van 18

8 $ " Argumentatie voor standaard 6 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. In het Handboek Examinering en Toetsing (A) zijn de volgende zaken beschreven: de organisatie van de examinering (verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Examencommissie, Toetscommissie, Toetsconstructeur, Onafhankelijk deskundige examinering, Klachtrecht, Commissie van beroep voor de Examens, Ondersteuning, Toetsbureau, Exameninstelling/externe legitimering, opslag en geheimhouding van toetsmateriaal) de constructie van de toetsen (activiteitenplan, toetsconstructie, schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, vaardigheidstoetsen, competentiegerichte toetsing, beroepspraktijkvorming) het vaststellen van de toetsen (stappenplan vaststelling; vaststellen toetsen, vaststellen cesuurbepaling, vaststellen definitieve cesuur) de afname van de toetsen (stappenplan bij afname op locatie, instructie surveillanten, beoordelaars en beoordelaren, afname toetsen, regels goede gang van zaken) de beoordeling van de toetsen en uitslagbepaling (stappenplan bij beoordeling/uitslag, correctie/beoordeling toetsen, aanmaken en uitreiken diploma s Mbo) de evaluatie van de examenprocessen Bewijsstuk(ken) A E F G H I J L P R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 Evaluatie vindt plaats op zes niveaus: 1. niveau van de deelnemers/studenten in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9), periode evaluaties (S1 tot en met S25) en BPV-evaluaties (Z1 tot en met Z10) 2. niveau van betrokkenen (docenten) in de vorm van scholingsplan en scholingsdagen (L en P) 3. niveau van de opleiding (opleidingsmanager), in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9) en periode evaluaties (S1 tot en met S25) 4. niveau van de School (CvB-niveau), in de vorm van tweewekelijkse verbeterbarometers vanaf de start van het studiejaar (T1 tot en met T14) AA 5. niveau van de BPV biedende instellingen, in de vorm van een jaarlijkse evaluatie (I en J) Blad 8 van 18

9 6. niveau van het betrekken van externe professionals bij het (zelf)beoordelen van de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de toetsing en examinering (tweejaarlijks proefaudit door een partner-roc) (AA) In de Studiewijzers is de toetsvorm beschreven. Het 4 ogen principe wordt daarbij gehanteerd. Bij zelfopdrachten is de praktijkbegeleider verplicht. Voor alle opleidingen is er een Onderwijs- en Examenregeling. OER SD (E) OER SJM AVPW (F) OER SJM SZ (G) OER SPW (H) Alle relevante informatie uit het onderwijsexamenreglement wordt opgenomen in de studiewijzers. Het OER is onderbracht in de studiegids. In gepubliceerde (verantwoordings-)documenten wordt tegenover belanghebbenden verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs en daarmee over de kwaliteit van toetsing en examinering. (www.inholland.nl)!"#"$% &"$%' () Blad 9 van 18

10 % " Argumentatie voor standaard 7 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. Er wordt gewerkt volgens de procedures die in het handboek Toetsing en Examinering (A) staan beschreven. Evaluatie vindt plaats op zes niveaus: 1. niveau van de deelnemers/studenten in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9), periode evaluaties (S1 tot en met S25) en BPV-evaluaties (Z1 Z10) 2. niveau van betrokkenen (docenten) in de vorm van scholingsplan en scholingsdagen (L en P) 3. niveau van de opleiding (opleidingsmanager), in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9) en periode evaluaties (S1 tot en met S25) 4. niveau van de School (CvB-niveau), in de vorm van tweewekelijkse verbeterbarometers vanaf de start van het studiejaar (T1 tot en met T14) 5. niveau van de BPV biedende instellingen, in de vorm van een jaarlijkse evaluatie (I en J) 6. niveau van het betrekken van externe professionals bij het (zelf)beoordelen van de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de toetsing en examinering (tweejaarlijks proefaudit door een partner-roc) (AA) Bewijsstuk(ken) A B I J L N O P Q1 en Q2 R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 AA Op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse rapportage (zelfevaluatie) van de Examencommissie wordt een verbeterplan gemaakt (PDCA-cyclus) (B). De examineringprocessen zijn geborgd in een systeem van kwaliteitszorg. Er is een handboek voor kwaliteitszorg voor Noord (O) en voor Zuid (N). Er is een agenda van de diverse kwaliteitsmetingen (Q1 en Q2). Binnen het systeem voor kwaliteitszorg wordt door de Schools of Social Work onderzoek worden gedaan naar inhoud, niveau en organisatie van toetsen. Hierbij krijgen de volgende punten aandacht: aanwezigheid van vastgestelde toetsen implementatie OER Blad 10 van 18

11 implementatie Handboek Examinering scholing i.v.m. toetsing klachtenprocedures vrijstellingenbeleid verslag Inspecteur in het kader van WOT (Mbo) rapport van bevindingen KCE (mbo) Blad 11 van 18

12 & Argumentatie voor standaard 8 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Examencommissie Er is een Examencommissie voor de Mbo-opleidingen (zie A, X1, X2 en X3). Samenstelling, werkwijze, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de Examencommissie zijn beschreven in het Handboek Examinering en Toetsing (A). Commissie van Beroep Voor de behandeling van beroepsschriften is door het Bevoegd Gezag een Commissie van Beroep voor de Examens ingesteld (A). Het Reglement van orde is voor deze commissie is opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement (W2). De Commissie van Beroep voor de Examens oordeelt over beslissingen van de Examencommissie of van de beoordelaren. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift voor Mbostudenten is 2 weken nadat de beslissing is genomen. Inzage van de beoordeelde toetsen door studenten is onder begeleiding van de betreffende beoordelaar mogelijk (A). De Commissie van Beroep behandelt beroepsschriften van zowel het HBO als het MBO (W1). Bewijsstuk(ken) A E F G H M N p.9 W1 en W2 X1, X2, X3 Examenregeling per kwalificatie Er is een examenregeling per kwalificatie (OER en). Het gaat om de volgende kwalificaties: Mbo- Sociaal Dienstverlener (Crebonummer 10744; OER SD (E) Mbo Sociaal Pedagogisch Werk (Crebonummer 10743; OER SJM AVPW (F) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid (Crebonummer 10025; OER SJM SZ (G) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Arbeidsvoorziening/Personeelswerk (Crebonummer 10026;- OER SPW (H) Blad 12 van 18

13 De OER s worden vastgesteld voor 1 mei als studiejaar aanvangt (N p.9). Elke OER: bevat inhoud en indeling van het examen, planning en roostering van toetsing (artikel 17 tot en met 23) bevat informatie in welke periode de toetsen worden afgenomen en hoe vaak men mag toetsen of herkansen (artikel 20 tot en met 22) beschrijft de soort toets en toetscriteria (artikel 15, 16, 23) bevat aangepaste regeling voor gehandicapte deelnemers (artikel 21, 23 lid 2) bevat regels over het verlenen van vrijstellingen (artikel 29, 30 en 31) beschrijft de wijze van inzage, inclusief gehanteerde termijn (artikel 27) bevat de termijn voor bekendmaking examenresultaten (artikel 24) bevat de afspraken welke eindtermen worden geëxamineerd door leerbedrijven in de BPV beschrijft de wijze waarop en de termijn waarbinnen de deelnemer inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk (artikel 27) In gepubliceerde (verantwoordings-)documenten wordt tegenover belanghebbenden verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs en daarmee over de kwaliteit van toetsing en examinering (www.inholland.nl). Het gaat daarbij om de volgende documenten: Jaarverslag INHOLLAND KCE-audit Zelfevaluatiedocument Verslag beroepenveldonderzoek Opleidingsevaluaties Blad 13 van 18

14 Bewijsstukkenlijst KCE auditprofiel Naam bewijsstuk Code, versie-nummer, datum et cetera A Handboek Examinering en Toetsing Versie 2.0 September 2006 B Verbeterplan Schools of Social Work Haarlem en Rotterdam naar aanleiding van de audit KCE notitie is een reactie op de brief van OCW d.d. 14 augustus 2006 kenmerk BVE/Stelsel/06/1947 C Checklist ter beoordeling van de kwaliteit van de toets (versie grondige check) Mbo-opleidingen Checklist toetscommissie versie doc Vastgesteld voor studiejaar D Werkdocument Toetscommissie Mbo April 2006 E OER SD versie met standaardrooster doc F OER SJM AVPW versie met standaardrooster G OER SJM SZ versie met standaardrooster doc H OER SPW versie met standaardrooster doc I Verwerking antwoorden BPV biedende instelling SPW- SJM lj.3 per 4.xls [Verwerking antwoorden instellingen BPV-evaluaties collegejaar Per 3 leerjaar 2 MBO (sd/spw/sjm) Blad 14 van 18

15 J Verwerking antwoorden BPV biedende instelling SPW- SD-SJM lj.2 per 3.xl [Verwerking antwoorden instellingen BPV-evaluaties collegejaar , Per.4: leerjaar 3 MBO (spw/sjm)] K Activiteitenoverzicht evaluaties BPV biedende instellingen L Verslag evaluatie en scholingsdag docenten januari 2007: - Evaluatieverslag van doc M Aanpassingen studieprogramma s eerste en tweede jaar - aanpassingen mbo 1e en 2e jaar doc N Kwaliteitszorg School of Social Work Beleid van de School of Social Work op het gebied van kwaliteitszorg (Zuid) Kwaliteitszorg School of Social Work 2005.doc Vastgestelde versie, 22 juni 2005 Gabby Op de Weegh O Handboek kwaliteitszorgsysteem (Noord) O-SW HA KWA okt 2006.pdf Oktober 2006 Versie 2.0, Jacqueline Hoogenboom, Centrale Coördinator Kwaliteitszorg Oktober 2006 versie pdf P Individueel Scholingsplan voor medewerkers schooljaar Scholingsaanbod versie definitief.xls Q1, Q2 Kwaliteitsagenda Q1 - Kwaliteitsagenda bijgesteld doc (Kwaliteitsagenda maart - juli 2007, School of Social Work Rotterdam) Q2 Kwaliteitsagenda doc (Kwaliteitsagenda School of Social Work, Haarlem) R1 tot en met Verslagen studentenpanels R1-18 oktober 2006.doc [ZUID] R2-21 december 2006.doc [ZUID} Blad 15 van 18

16 R9 R3 - SSW RO DH Studentenpanel periode doc [NOORD] R4 - SOSW RO DH Studentenpanels notulen doc [NOORD] R5- Studentenpanel MBO 2 dt periode 2.doc [NOORD] R6- Studentenpanel MBO 1 dt periode 2.doc [NOORD] R7 -SP MBO dt2 P1 [Haarlem, NOORD] R8 - SP MBO dt3 P1.doc [Haarlem, NOORD] R9 - SP MBO dt1 P1.doc [Haarlem, NOORD] S1 tot en met S25 Periode-evaluaties S1- SOSW RO MBO Onderwijsevaluaties per xls S evaluatie RD 1 jr Ino VerspagetMBO dtdoc S evaluatie RD 1 RD 1 jr 2 Peter marlissa MBO dt.doc S4- Kopie van analyse26mbosjmlj3.xls S5- Kopie van analyse8mboswmajorlj1.xls S6 - Kopie van analyse10mbominorspwlj2.xls S7 - Kopie van analyse12mbosdlj3.xls S8 - Kopie van analyse13mbospwlj3zonderslb.xls S9 - Kopie van analyse14mbosjmlj3.xls S10- Kopie van analyse20mboswmajorlj1.xls S11 - Kopie van analyse21mbosdlj2.xls S12 - Kopie van analyse22mbospwlj2.xls S13 - Kopie van analyse23mbosjmlj2.xls S14 - Kopie van analyse25mbospwlj3.xls S!5- Samenvattinganalyse26mbosjmlr3[1].doc S16- Samenvattinganalyse8mboswmajorlj1[1].doc S17 Samenvatting-analyse10mbominorspwlj2[1].doc S18- Samenvattinganalyse12mboSDlj3[1].doc S19- Samenvattinganalyse13mboSPWlj3[1].doc S20- Samenvattinganalyse14mboSJMlj3.doc S21- Samenvatting-analyse20mboswmajorlr1[1].doc S22 - Samenvattinganalyse21mbosdlr2[1].doc S23 - Samenvattinganalyse22mbospwlr2[1].doc S24- Samenvattinganalyse23mbosjmlr2[1].doc S25 - Samenvattinganalyse25mbospwlr3[1].doc T1 tot en met T14 Verbeterbarometer T1 - verbeterbarometerweek HW.xls T2 - verbeterbarometerweek xls T3 - verbeterbarometerweek xls Blad 16 van 18

17 T4 - verbeterbarometerweek xls T5 - verbeterbarometerweek xls T6 - verbeterbarometerweek xls T7 - verbeterbarometerweek xls T8 - verbeterbarometersswhaarlemwk2word.doc T9 - verbeterbarometersswhaarlemwk4word.doc T10- verbeterbarometersswhaarlemwk6word.doc T11 - verbeterbarometersswhaarlemwk8word.doc T12 - Barometer SSW Haarlem week 10.doc T13 Barometer SSW Haarlem week 12.doc T14 - Barometer SSW Haarlem week 14.doc U Alumni- en werkveldonderzoek: Onderzoek naar de kwaliteiten van mbo-alumni van School of Social Work, door BackBone, Research and Marketing Support U-RapportageSWMBOV1-2 V1, V2 V1 - Training toetscommissie Mbo doc V2 Aanwezigheidsregistratie scholing toetscommissie november 2006 W1, W2 Commissie van Beroep W1 - MBO Aanvulling taak.doc W2 - Reglement van Orde CvBE.doc X1, X2, X3 Verslagen van de examencommissie MBO X1- verslag examencie doc X2 - Besprekingsverslag.doc X3 - Besprekingsversla2.doc Y1, Y2 Besprekingsverslag beroepenveld commissie Y1 - Besprekingsverla1.doc Y2 - BVC definitief.doc Z1 tot en met Z10 Evaluaties (doc.) en analyses (xls) van de beroepspraktijkvorming Z1 - SSW9b MBO SD BPV lj. 2.doc Z2 - Analyse 9(b) (MBO SD BPV LJ2).xls Z3 - SSW10b MBO SPW BPV lj.2.doc Z4 - Analyse 10(b) (MBO SPW BPV LJ2).xls Z5 - SSW11b MBO SJM BPV lj.2.doc Z6 - Analyse 11(b) (MBO SJM BPV LJ2).xls Z7 - SSW analyse 17 (BPV werkplek SPW lj. 3).doc Blad 17 van 18

18 Z8 - Analyse 17 (MBO SPW BPV LJ3).xls Z9 - SSW analyse 18 (BPV werkplek SJM lj. 3).doc Z10 - Analyse 18 (MBO SJM BPV LJ3).xls AA Auditverslag MBO Opleidingen (SOSA) Schools of Social Work Haarlem en Rotterdom, 7 juli 2005 AA- auditverslag mbo pko SW.doc Blad 18 van 18

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Toelichting beoordeling... 5 Inleiding 5 Domein 1: Het managen van het examen 5 Domein 2: Samenwerking,

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

STUDIEJAARRAPPORTAGE MBO SCHOOLS OF SOCIAL WORK HAARLEM/ROTTERDAM INHOLLAND 2005-2006

STUDIEJAARRAPPORTAGE MBO SCHOOLS OF SOCIAL WORK HAARLEM/ROTTERDAM INHOLLAND 2005-2006 Deze studiejaarrapportage van de mbo-opleidingen binnen de Schools of Social Work Rotterdam en Haarlem, Hogeschool INHOLLAND, is geschreven ten behoeve van de interne kwaliteitsborging en om verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn Jaarverslag 2014 Examencommissie College voor Welzijn vastgesteld d.d. 12 februari 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding... 5 2. De examencommissie... 6 2.1 Samenstelling examencommissie... 6 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Schets van de divisie Economie 5 Deelnemers Medewerkers Opleidingslocaties Examenorganisatieschema 2 Evaluatierapport examinering

Nadere informatie

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2003

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2003 evaluatierapport examinering divisie Economie 2003 Evaluatierapport examinering divisie Economie 2003 inhoudsopgave 1 div. examen commissie 3 2 evaluatie examinering domein 1: het management van het examen

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Examinering MBO Utrecht Jaarverslag 2013

Examinering MBO Utrecht Jaarverslag 2013 Examinering MBO Utrecht Jaarverslag 2013 Colofon Uitgave : 25 maart 2014 Versie jaarverslag examinering : 1.0 Vastgesteld door de examencommissie op : 25 maart 2014 Definitief vastgesteld door het College

Nadere informatie

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit met praktische hulpmiddelen en trainingen Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens Meer grip op

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering De Rooi Pannen 2007-2008 p.2 van 37 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015 Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Inhoud workshop Even voorstellen Delen van mijn ervaringen als externe auditor: in 10

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDZORG Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : erzorgende BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0427 NIEAU : 3, akopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGARIANTEN

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Hoofdstuk 1. Opzet structuur COE-organisatie 1.1. Richt een projectorganisatie in Neem een besluit over een centrale of decentrale

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie. Schooljaar 2008-2009

Jaarverslag Examencommissie. Schooljaar 2008-2009 Jaarverslag Examencommissie Schooljaar 2008-2009 Vastgesteld op: mei 2010 Gegeven opleidingen in 2007-2008 Crebo-code Naam Niveau Leerweg ICT-Elektro, afd. Elektrotechniek 10236 (TBI) Technicus Elektrische

Nadere informatie

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim Versiedatum: 8 maart 2011 (vastgesteld in directeurenoverleg 8 maart 2011) I. Aanleiding Dit document is een vervolg op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

1 Versie januari 2014

1 Versie januari 2014 1 Versie januari 2014 Examencommissie Informatie over de OER 2014 FAQ In dit FAQ-document (Frequently Asked Questions) vind je 26 veelgestelde vragen met antwoorden over de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013 Verslag van werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1. Profiel FIND Opleidingen B.V. 5 1.2. Visie 1.3. Kwaliteitsgebieden 6 2. Verslag van werkzaamheden 7

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL_BBL Cohort 2011-2015 Startmoment opleiding Aug 2011 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014 Een 'werkende examencommissie Inhoud workshop Stellingendiscussie Presentatie: hoe hebben we bij Nova de professionalisering van de examencommissie aangepakt? Ervaren van een door ons gebruikte werkvorm:

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Visie op Examinering Colofon

Visie op Examinering Colofon Visie op Examinering Colofon Opgesteld door : O&B Vastgesteld door het College van Bestuur op : 22-01-2013 Instemming Ondernemingsraad op : 18-09-2013 Definitief vastgesteld College van Bestuur : 29 oktober

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie