Auditprofiel KCE audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditprofiel KCE audit 2006-2007"

Transcriptie

1 Hogeschool INHOLLAND Haarlem School of Social Work Auditprofiel KCE audit Instelling Hogeschool INHOLLAND Contactpersoon instelling Annemarie Broekman Exameneenheid School of Social Work Haarlem & School of Social Work Rotterdam Subeenheden Mbo - Sociaal Dienstverlener (Crebonummer 10744) Mbo Sociaal Pedagogisch Werk (Crebonummer 10743) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid (Crebonummer 10025) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Arbeidsvoorziening/Personeelswerk (Crebonummer 10026) Aantal locaties per exameneenheid Locaties School of Social Work Haarlem: Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Utrecht (NOORD) Locaties School of Social Work Rotterdam: Den Haag en Rotterdam (ZUID) Datum: 2 mei 2007 Bijdorplaan 15 Postbus 558 T +31 (0) Bank CE HAARLEM 2003 RN HAARLEM F +31 (0) KvK BTW NL B01 Blad 1 van 18

2 KCE Audit Argumentatie voor standaard 1 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. Er is een kwaliteitshandboek en een kwaliteitsagenda waarin beschreven wordt hoe het beroepenveld is betrokken bij de examinering van de Mbo-opleidingen (N, O, Q1, en Q2). In dit Kwaliteitshandboek is opgenomen: Elke 2 jaar vindt een onderzoek plaats onder de beroepenvelden naar het vertrouwen in de kwaliteit van examinering. Zowel het werkveld als de alumni worden daarbij ondervraagd. Dit jaar ( ) heeft dit brede onderzoek plaatsgehad (U). Er is voor beide Schools of Social Work een beroepenveldcommissie ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de voor de opleidingen relevante werkvelden het ontwikkelde onderwijscurriculum inclusief de examinering, toetsen op relevantie t.a.v. de beroepspraktijk. Er zijn gespreksverslagen van de bijeenkomsten van de Beroepenveldcommissie (studiejaar ) (Y1, Y2). Jaarlijks is er in het kader van de BPV een onderzoek onder BPV biedende instellingen en op basis daarvan wordt er voor zowel Noord als Zuid een activiteitenplan gemaakt (K, I, J). De planning van activiteiten, uitvoeren en evalueren maken deel uit van de jaarlijkse PDCA kwaliteitszorgcyclus van de Schools of Social Work (continu proces gedurende een studiejaar). Voor de beoordeling van buitenschoolse toetsen wordt een oordeel gevraagd aan de praktijkbegeleider. De schools blijven verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van deze toetsen. Beide schools werken met door de OVDB en ECABO gecertificeerde leerbedrijven. Bewijsstuk(ken) I J K N O Q1 en Q2 U Y1 en Y2 Blad 2 van 18

3 Argumentatie voor standaard 2 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. In het Handboek toetsing en examinering is opgenomen dat de deelnemers structureel worden gevraagd te oordelen over toetsen en examens (A). Het gaat daarbij om vragen die de inhoud en de organisatie betreffen. De instrumenten om het oordeel van de deelnemers te peilen, zijn: de periode-evaluaties (S1 tot en met S25) vier keer per jaar met daarin onder meer de volgende vragen over de toetsing: de toetsvormen sloten goed aan bij de doelstellingen van deze periode; de toetsen waren te doen in de tijd die ervoor stond; de toetsen werden (of worden nog) met mij nabesproken; de beoordelingscriteria waren helder. Bewijsstuk(ken) A pagina 25 M R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 de BPV-evaluatie (Z1 tot en met Z10) waarin de tweede- en derdejaars studenten jaarlijks onder meer de volgende vragen over toetsing beantwoorden: Was je geïnformeerd over de criteria waarop de BPV wordt beoordeeld? Is de beoordeling conform de procedure (met bijvoorbeeld meerdere beoordelaars) uitgevoerd? de studentenpanels (R1 tot en met R9): evaluatiegesprekken van klassenvertegenwoordigers met opleidingsmanagers waarin ook toetsing en examinering gespreksonderwerpen kunnen zijn met als aandachtspunten: voorlichting aan deelnemers vooraf: juist. Volledig en duidelijk geformuleerd; de voorlichting stemt overeen met de formele informatie in de officiële publicaties zoals OER en studiehandleidingen; de formele publicaties waren inzichtelijk en goed bereikbaar voor de deelnemers; er was voldoende rust en ruimte om de toets te kunnen maken. Blad 3 van 18

4 Daarnaast kan ook de inhoudelijke kwaliteit van de toetsing aan de orde komen: de toets sloot voldoende aan bij het verzorgde onderwijs; de toets was op een goed niveau samengesteld; de toets was representatief voor de veronderstelde leerstof; de toets bevatte inzichtelijke instructies. Op grond van de resultaten van de evaluaties en de studentenpanels, worden er activiteitenplannen gemaakt en aanpassingen verricht in het studieprogramma (M). De tweewekelijkse verbetermonitor ten behoeve van het College van Bestuur (T1 tot en met T14). Wat betreft toetsing en examinering zijn er de volgende onderwerpen: Cijfers op tijd (met als doelstelling: van 100% van de toetsen de cijfers op tijd aangeleverd; binnen de gestelde termijn van 15 dagen zichtbaar voor de student in het cijfersysteem). Percentage cijfercorrecties op tijd (met als doelstelling 100% van de correcties binnen 14 dagen afgehandeld te hebben). Klachtenafhandeling (met als doelstelling dat 100% van de klachten wordt binnen drie werkdagen in behandeling genomen; 100% krijgt ontvangstbevestiging. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld, met uitzondering van beroepszaken (max. 2 klachten per maand). Inhoudelijke terugkoppeling tentamenresultaten (met als doelstelling dat studenten de mogelijkheid hebben om tentamenresultaten in te zien. Resultaten tentamens/werkstukken worden teruggekoppeld conform rooster). Blad 4 van 18

5 Argumentatie voor standaard 3 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. De bewaking van deskundigheid van de diverse actoren die bij de examinering betrokken zijn, is vastgelegd in het Handboek Examinering en Toetsing (A). De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is als volgt: de Examencommissie (Onder andere verantwoordelijk voor het aanwijzen van beoordelaren; en vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen aan beoordelaren betreffende beoordeling en uitslag; het aanwijzen van leden van de Toetscommissie). Zie voor verslagen van de Examencommissie: X1, X2 en X3 Bewijsstuk(ken) A pagina 8 12 C D L P V1 en V2 X1, X2. X3 de Toetscommissie (D) De leden (aangewezen door de Examencommissie) zijn bekend met competenties/kwalificaties van de opleidingen(en) waarvoor de Toetscommissie activiteiten uitvoert, en zijn op de hoogte van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing, examinering en diplomering. De toetscommissie voert de volgende taken uit: beoordeelt en becommentarieert de randvoorwaarden van de toetsen aan de hand van het vastgestelde toetsplan; beoordeelt de toets op toetstechnische en inhoudelijke kwaliteitseisen (C); geeft advies aan de Examencommissie over de toets; rapporteert jaarlijks aan de Examencommissie. De leden van de examencommissie en toetscommissie zijn deskundig op het gebied van toetsing en examinering. Examencommissieleden en leden van de Toetscommissie zijn geschoold op het terrein van toetsing en examinering. De scholing is opgenomen in een scholingsplan (zie ook V1 en V2). het Toetsbureau De Examencommissie, Toetscommissie en toetsconstructeurs worden ondersteund door een Toetsbureau. Blad 5 van 18

6 De taken van het Toetsbureau zijn: met betrekking tot toetsing, examinering en de kwaliteitsborging, informeren en ondersteunen van en adviseren aan (gevraagd en ongevraagd): de Schooldirecteur en opleidingsmanagers de examencommissie toetscommissie toetsconstructeurs is op de hoogte van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot toetsing en examinering is op de hoogte van INHOLLAND ontwikkelingen met betrekking tot toetsing en examinering kan aangeven aan bovengenoemde geledingen de consequenties van de generieke standaarden van het KwaliteitsCentrumExaminering (KCE) ten aanzien van toetsing en examinering voor Mbo-opleidingen. Vanuit de Mbo ontwikkelgroep worden betrokken docenten met ondersteuning van CITO getraind in onderwijsontwikkeling en in het bijzonder toetsconstructie volgens toetstechnische eisen. De ontwikkelde toetsen worden gescreend door CITO en worden vervolgens voorgelegd aan de Toetscommissie. Wat betreft deskundigheidsbevordering is er een individueel scholingsplan voor medewerkers. In dit plan is ook aandacht voor toetsing (L en P). De leden van de toetscommissie hebben een training gevolgd, gegeven voor het de heer W. Knappers van het CITO (V1 en V2). Alle docenten worden tijdens collectieve scholingsdagen ingewerkt in toetsing en examinering. BPV Tijdens de praktijkbezoeken worden praktijkbegeleiders bevraagd over de wijze van het beoordelen van de bpv en zonodig ondersteund in het beoordelen van de bpv. Beide schools werken met door de OVDB en ECABO gecertificeerde leerbedrijven. Blad 6 van 18

7 Naam deelkwalificatie of naam competentie Crebocode of nummer Argumentatie voor standaard 4 Deze gegevens zijn separaat aangeleverd. Bewijsstuk(ken)! "" # Naam deelkwalificatie of naam competentie Crebocode of nummer Argumentatie voor standaard 5 Deze gegevens zijn separaat aangeleverd. Bewijsstuk(ken) Blad 7 van 18

8 $ " Argumentatie voor standaard 6 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. In het Handboek Examinering en Toetsing (A) zijn de volgende zaken beschreven: de organisatie van de examinering (verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Examencommissie, Toetscommissie, Toetsconstructeur, Onafhankelijk deskundige examinering, Klachtrecht, Commissie van beroep voor de Examens, Ondersteuning, Toetsbureau, Exameninstelling/externe legitimering, opslag en geheimhouding van toetsmateriaal) de constructie van de toetsen (activiteitenplan, toetsconstructie, schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, vaardigheidstoetsen, competentiegerichte toetsing, beroepspraktijkvorming) het vaststellen van de toetsen (stappenplan vaststelling; vaststellen toetsen, vaststellen cesuurbepaling, vaststellen definitieve cesuur) de afname van de toetsen (stappenplan bij afname op locatie, instructie surveillanten, beoordelaars en beoordelaren, afname toetsen, regels goede gang van zaken) de beoordeling van de toetsen en uitslagbepaling (stappenplan bij beoordeling/uitslag, correctie/beoordeling toetsen, aanmaken en uitreiken diploma s Mbo) de evaluatie van de examenprocessen Bewijsstuk(ken) A E F G H I J L P R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 Evaluatie vindt plaats op zes niveaus: 1. niveau van de deelnemers/studenten in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9), periode evaluaties (S1 tot en met S25) en BPV-evaluaties (Z1 tot en met Z10) 2. niveau van betrokkenen (docenten) in de vorm van scholingsplan en scholingsdagen (L en P) 3. niveau van de opleiding (opleidingsmanager), in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9) en periode evaluaties (S1 tot en met S25) 4. niveau van de School (CvB-niveau), in de vorm van tweewekelijkse verbeterbarometers vanaf de start van het studiejaar (T1 tot en met T14) AA 5. niveau van de BPV biedende instellingen, in de vorm van een jaarlijkse evaluatie (I en J) Blad 8 van 18

9 6. niveau van het betrekken van externe professionals bij het (zelf)beoordelen van de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de toetsing en examinering (tweejaarlijks proefaudit door een partner-roc) (AA) In de Studiewijzers is de toetsvorm beschreven. Het 4 ogen principe wordt daarbij gehanteerd. Bij zelfopdrachten is de praktijkbegeleider verplicht. Voor alle opleidingen is er een Onderwijs- en Examenregeling. OER SD (E) OER SJM AVPW (F) OER SJM SZ (G) OER SPW (H) Alle relevante informatie uit het onderwijsexamenreglement wordt opgenomen in de studiewijzers. Het OER is onderbracht in de studiegids. In gepubliceerde (verantwoordings-)documenten wordt tegenover belanghebbenden verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs en daarmee over de kwaliteit van toetsing en examinering. (www.inholland.nl)!"#"$% &"$%' () Blad 9 van 18

10 % " Argumentatie voor standaard 7 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. Er wordt gewerkt volgens de procedures die in het handboek Toetsing en Examinering (A) staan beschreven. Evaluatie vindt plaats op zes niveaus: 1. niveau van de deelnemers/studenten in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9), periode evaluaties (S1 tot en met S25) en BPV-evaluaties (Z1 Z10) 2. niveau van betrokkenen (docenten) in de vorm van scholingsplan en scholingsdagen (L en P) 3. niveau van de opleiding (opleidingsmanager), in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9) en periode evaluaties (S1 tot en met S25) 4. niveau van de School (CvB-niveau), in de vorm van tweewekelijkse verbeterbarometers vanaf de start van het studiejaar (T1 tot en met T14) 5. niveau van de BPV biedende instellingen, in de vorm van een jaarlijkse evaluatie (I en J) 6. niveau van het betrekken van externe professionals bij het (zelf)beoordelen van de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de toetsing en examinering (tweejaarlijks proefaudit door een partner-roc) (AA) Bewijsstuk(ken) A B I J L N O P Q1 en Q2 R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 AA Op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse rapportage (zelfevaluatie) van de Examencommissie wordt een verbeterplan gemaakt (PDCA-cyclus) (B). De examineringprocessen zijn geborgd in een systeem van kwaliteitszorg. Er is een handboek voor kwaliteitszorg voor Noord (O) en voor Zuid (N). Er is een agenda van de diverse kwaliteitsmetingen (Q1 en Q2). Binnen het systeem voor kwaliteitszorg wordt door de Schools of Social Work onderzoek worden gedaan naar inhoud, niveau en organisatie van toetsen. Hierbij krijgen de volgende punten aandacht: aanwezigheid van vastgestelde toetsen implementatie OER Blad 10 van 18

11 implementatie Handboek Examinering scholing i.v.m. toetsing klachtenprocedures vrijstellingenbeleid verslag Inspecteur in het kader van WOT (Mbo) rapport van bevindingen KCE (mbo) Blad 11 van 18

12 & Argumentatie voor standaard 8 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Examencommissie Er is een Examencommissie voor de Mbo-opleidingen (zie A, X1, X2 en X3). Samenstelling, werkwijze, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de Examencommissie zijn beschreven in het Handboek Examinering en Toetsing (A). Commissie van Beroep Voor de behandeling van beroepsschriften is door het Bevoegd Gezag een Commissie van Beroep voor de Examens ingesteld (A). Het Reglement van orde is voor deze commissie is opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement (W2). De Commissie van Beroep voor de Examens oordeelt over beslissingen van de Examencommissie of van de beoordelaren. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift voor Mbostudenten is 2 weken nadat de beslissing is genomen. Inzage van de beoordeelde toetsen door studenten is onder begeleiding van de betreffende beoordelaar mogelijk (A). De Commissie van Beroep behandelt beroepsschriften van zowel het HBO als het MBO (W1). Bewijsstuk(ken) A E F G H M N p.9 W1 en W2 X1, X2, X3 Examenregeling per kwalificatie Er is een examenregeling per kwalificatie (OER en). Het gaat om de volgende kwalificaties: Mbo- Sociaal Dienstverlener (Crebonummer 10744; OER SD (E) Mbo Sociaal Pedagogisch Werk (Crebonummer 10743; OER SJM AVPW (F) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid (Crebonummer 10025; OER SJM SZ (G) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Arbeidsvoorziening/Personeelswerk (Crebonummer 10026;- OER SPW (H) Blad 12 van 18

13 De OER s worden vastgesteld voor 1 mei als studiejaar aanvangt (N p.9). Elke OER: bevat inhoud en indeling van het examen, planning en roostering van toetsing (artikel 17 tot en met 23) bevat informatie in welke periode de toetsen worden afgenomen en hoe vaak men mag toetsen of herkansen (artikel 20 tot en met 22) beschrijft de soort toets en toetscriteria (artikel 15, 16, 23) bevat aangepaste regeling voor gehandicapte deelnemers (artikel 21, 23 lid 2) bevat regels over het verlenen van vrijstellingen (artikel 29, 30 en 31) beschrijft de wijze van inzage, inclusief gehanteerde termijn (artikel 27) bevat de termijn voor bekendmaking examenresultaten (artikel 24) bevat de afspraken welke eindtermen worden geëxamineerd door leerbedrijven in de BPV beschrijft de wijze waarop en de termijn waarbinnen de deelnemer inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk (artikel 27) In gepubliceerde (verantwoordings-)documenten wordt tegenover belanghebbenden verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs en daarmee over de kwaliteit van toetsing en examinering (www.inholland.nl). Het gaat daarbij om de volgende documenten: Jaarverslag INHOLLAND KCE-audit Zelfevaluatiedocument Verslag beroepenveldonderzoek Opleidingsevaluaties Blad 13 van 18

14 Bewijsstukkenlijst KCE auditprofiel Naam bewijsstuk Code, versie-nummer, datum et cetera A Handboek Examinering en Toetsing Versie 2.0 September 2006 B Verbeterplan Schools of Social Work Haarlem en Rotterdam naar aanleiding van de audit KCE notitie is een reactie op de brief van OCW d.d. 14 augustus 2006 kenmerk BVE/Stelsel/06/1947 C Checklist ter beoordeling van de kwaliteit van de toets (versie grondige check) Mbo-opleidingen Checklist toetscommissie versie doc Vastgesteld voor studiejaar D Werkdocument Toetscommissie Mbo April 2006 E OER SD versie met standaardrooster doc F OER SJM AVPW versie met standaardrooster G OER SJM SZ versie met standaardrooster doc H OER SPW versie met standaardrooster doc I Verwerking antwoorden BPV biedende instelling SPW- SJM lj.3 per 4.xls [Verwerking antwoorden instellingen BPV-evaluaties collegejaar Per 3 leerjaar 2 MBO (sd/spw/sjm) Blad 14 van 18

15 J Verwerking antwoorden BPV biedende instelling SPW- SD-SJM lj.2 per 3.xl [Verwerking antwoorden instellingen BPV-evaluaties collegejaar , Per.4: leerjaar 3 MBO (spw/sjm)] K Activiteitenoverzicht evaluaties BPV biedende instellingen L Verslag evaluatie en scholingsdag docenten januari 2007: - Evaluatieverslag van doc M Aanpassingen studieprogramma s eerste en tweede jaar - aanpassingen mbo 1e en 2e jaar doc N Kwaliteitszorg School of Social Work Beleid van de School of Social Work op het gebied van kwaliteitszorg (Zuid) Kwaliteitszorg School of Social Work 2005.doc Vastgestelde versie, 22 juni 2005 Gabby Op de Weegh O Handboek kwaliteitszorgsysteem (Noord) O-SW HA KWA okt 2006.pdf Oktober 2006 Versie 2.0, Jacqueline Hoogenboom, Centrale Coördinator Kwaliteitszorg Oktober 2006 versie pdf P Individueel Scholingsplan voor medewerkers schooljaar Scholingsaanbod versie definitief.xls Q1, Q2 Kwaliteitsagenda Q1 - Kwaliteitsagenda bijgesteld doc (Kwaliteitsagenda maart - juli 2007, School of Social Work Rotterdam) Q2 Kwaliteitsagenda doc (Kwaliteitsagenda School of Social Work, Haarlem) R1 tot en met Verslagen studentenpanels R1-18 oktober 2006.doc [ZUID] R2-21 december 2006.doc [ZUID} Blad 15 van 18

16 R9 R3 - SSW RO DH Studentenpanel periode doc [NOORD] R4 - SOSW RO DH Studentenpanels notulen doc [NOORD] R5- Studentenpanel MBO 2 dt periode 2.doc [NOORD] R6- Studentenpanel MBO 1 dt periode 2.doc [NOORD] R7 -SP MBO dt2 P1 [Haarlem, NOORD] R8 - SP MBO dt3 P1.doc [Haarlem, NOORD] R9 - SP MBO dt1 P1.doc [Haarlem, NOORD] S1 tot en met S25 Periode-evaluaties S1- SOSW RO MBO Onderwijsevaluaties per xls S evaluatie RD 1 jr Ino VerspagetMBO dtdoc S evaluatie RD 1 RD 1 jr 2 Peter marlissa MBO dt.doc S4- Kopie van analyse26mbosjmlj3.xls S5- Kopie van analyse8mboswmajorlj1.xls S6 - Kopie van analyse10mbominorspwlj2.xls S7 - Kopie van analyse12mbosdlj3.xls S8 - Kopie van analyse13mbospwlj3zonderslb.xls S9 - Kopie van analyse14mbosjmlj3.xls S10- Kopie van analyse20mboswmajorlj1.xls S11 - Kopie van analyse21mbosdlj2.xls S12 - Kopie van analyse22mbospwlj2.xls S13 - Kopie van analyse23mbosjmlj2.xls S14 - Kopie van analyse25mbospwlj3.xls S!5- Samenvattinganalyse26mbosjmlr3[1].doc S16- Samenvattinganalyse8mboswmajorlj1[1].doc S17 Samenvatting-analyse10mbominorspwlj2[1].doc S18- Samenvattinganalyse12mboSDlj3[1].doc S19- Samenvattinganalyse13mboSPWlj3[1].doc S20- Samenvattinganalyse14mboSJMlj3.doc S21- Samenvatting-analyse20mboswmajorlr1[1].doc S22 - Samenvattinganalyse21mbosdlr2[1].doc S23 - Samenvattinganalyse22mbospwlr2[1].doc S24- Samenvattinganalyse23mbosjmlr2[1].doc S25 - Samenvattinganalyse25mbospwlr3[1].doc T1 tot en met T14 Verbeterbarometer T1 - verbeterbarometerweek HW.xls T2 - verbeterbarometerweek xls T3 - verbeterbarometerweek xls Blad 16 van 18

17 T4 - verbeterbarometerweek xls T5 - verbeterbarometerweek xls T6 - verbeterbarometerweek xls T7 - verbeterbarometerweek xls T8 - verbeterbarometersswhaarlemwk2word.doc T9 - verbeterbarometersswhaarlemwk4word.doc T10- verbeterbarometersswhaarlemwk6word.doc T11 - verbeterbarometersswhaarlemwk8word.doc T12 - Barometer SSW Haarlem week 10.doc T13 Barometer SSW Haarlem week 12.doc T14 - Barometer SSW Haarlem week 14.doc U Alumni- en werkveldonderzoek: Onderzoek naar de kwaliteiten van mbo-alumni van School of Social Work, door BackBone, Research and Marketing Support U-RapportageSWMBOV1-2 V1, V2 V1 - Training toetscommissie Mbo doc V2 Aanwezigheidsregistratie scholing toetscommissie november 2006 W1, W2 Commissie van Beroep W1 - MBO Aanvulling taak.doc W2 - Reglement van Orde CvBE.doc X1, X2, X3 Verslagen van de examencommissie MBO X1- verslag examencie doc X2 - Besprekingsverslag.doc X3 - Besprekingsversla2.doc Y1, Y2 Besprekingsverslag beroepenveld commissie Y1 - Besprekingsverla1.doc Y2 - BVC definitief.doc Z1 tot en met Z10 Evaluaties (doc.) en analyses (xls) van de beroepspraktijkvorming Z1 - SSW9b MBO SD BPV lj. 2.doc Z2 - Analyse 9(b) (MBO SD BPV LJ2).xls Z3 - SSW10b MBO SPW BPV lj.2.doc Z4 - Analyse 10(b) (MBO SPW BPV LJ2).xls Z5 - SSW11b MBO SJM BPV lj.2.doc Z6 - Analyse 11(b) (MBO SJM BPV LJ2).xls Z7 - SSW analyse 17 (BPV werkplek SPW lj. 3).doc Blad 17 van 18

18 Z8 - Analyse 17 (MBO SPW BPV LJ3).xls Z9 - SSW analyse 18 (BPV werkplek SJM lj. 3).doc Z10 - Analyse 18 (MBO SJM BPV LJ3).xls AA Auditverslag MBO Opleidingen (SOSA) Schools of Social Work Haarlem en Rotterdom, 7 juli 2005 AA- auditverslag mbo pko SW.doc Blad 18 van 18

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Toelichting beoordeling... 5 Inleiding 5 Domein 1: Het managen van het examen 5 Domein 2: Samenwerking,

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Vastgesteld op 31 maart 2017 door de examencommissie van het Florijn College Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College 1 1. Taak en doelen examencommissie

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013 Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College Juni 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Examencommissie... 4 2.2 Subexamencommissie... 4 2.3 Toetsvaststellingscommissie (TVC)...

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

STUDIEJAARRAPPORTAGE MBO SCHOOLS OF SOCIAL WORK HAARLEM/ROTTERDAM INHOLLAND 2005-2006

STUDIEJAARRAPPORTAGE MBO SCHOOLS OF SOCIAL WORK HAARLEM/ROTTERDAM INHOLLAND 2005-2006 Deze studiejaarrapportage van de mbo-opleidingen binnen de Schools of Social Work Rotterdam en Haarlem, Hogeschool INHOLLAND, is geschreven ten behoeve van de interne kwaliteitsborging en om verantwoording

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

De examencommissie; onafhankelijk en deskundig

De examencommissie; onafhankelijk en deskundig De examencommissie; onafhankelijk en deskundig Een nadere toelichting op het wetsvoorstel examencommissies mbo Een publicatie van het Servicepunt examinering mbo Gevalideerd door het ministerie van OCW

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn Jaarverslag 2014 Examencommissie College voor Welzijn vastgesteld d.d. 12 februari 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding... 5 2. De examencommissie... 6 2.1 Samenstelling examencommissie... 6 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Examinering MBO Utrecht Jaarverslag 2013

Examinering MBO Utrecht Jaarverslag 2013 Examinering MBO Utrecht Jaarverslag 2013 Colofon Uitgave : 25 maart 2014 Versie jaarverslag examinering : 1.0 Vastgesteld door de examencommissie op : 25 maart 2014 Definitief vastgesteld door het College

Nadere informatie

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2003

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2003 evaluatierapport examinering divisie Economie 2003 Evaluatierapport examinering divisie Economie 2003 inhoudsopgave 1 div. examen commissie 3 2 evaluatie examinering domein 1: het management van het examen

Nadere informatie

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3 Toolkit Kwaliteitsborging examencommissies mbo Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Inhoud In deze module staat het hoe van

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Schets van de divisie Economie 5 Deelnemers Medewerkers Opleidingslocaties Examenorganisatieschema 2 Evaluatierapport examinering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Datum: april 2016 Auteurs: Lucia Kroon Marianne Pieterse Inhoudsopgave bladzijde 1. INLEIDING... 3 2. TOETSPRODUCTEN...

Nadere informatie

Examineren/diplomeren MBO Amersfoort

Examineren/diplomeren MBO Amersfoort Examineren/diplomeren MBO Uitgangs- en vertrekpunten examinering Kaders Onderwijs- en examenvisie Kwaliteitsborging examenprocessen Examenorganisatie MBO 2 Alles te vinden op PE MBO 3 Uitgangspunten examineren

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Toelichting bij het overzicht van kritische succes factoren voor goede examenkwaliteit In opdracht van het project Focus op standaarden in Examinering

Nadere informatie

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering De Rooi Pannen 2007-2008 p.2 van 37 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015 Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Inhoud workshop Even voorstellen Delen van mijn ervaringen als externe auditor: in 10

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEERANCIERS 2009 Amersfoort, juni 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Carrosseriebouwer niveau 3 3 jarig Crebocode: 91800 Dossiercode: 22112 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2018 Sector: T &

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

De examencommissie; onafhankelijk en deskundig

De examencommissie; onafhankelijk en deskundig De examencommissie; onafhankelijk en deskundig Een nadere toelichting op het wetsvoorstel examencommissies mbo Een publicatie van het Servicepunt examinering mbo Gevalideerd door het ministerie van OCW

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit met praktische hulpmiddelen en trainingen Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens Meer grip op

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDZORG Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : erzorgende BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0427 NIEAU : 3, akopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGARIANTEN

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 Utrecht, juli 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2011 Rapportage kwaliteit examinering 2010-2011 Berechja College p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Beheert de goederenstroom en voorraad BMR-1 Verantwoordingsgesprek bedrijfsportfolio kerntaak

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie ROC MN. Examenplan BIG herregistratie. 1. Algemeen

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Toolkit. Voorbereiden van kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 2

Toolkit. Voorbereiden van kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 2 Toolkit Kwaliteitsborging examencommissies mbo Module 2 Voorbereiden van kwaliteitsborging Module 2 Voorbereiden van kwaliteitsborging Inhoud en goed begin is het halve werk. aarom staat in deze module

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Kaya Korona Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30GR-5 Crebo-nummer : 10049, 10742

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie