Auditprofiel KCE audit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditprofiel KCE audit 2006-2007"

Transcriptie

1 Hogeschool INHOLLAND Haarlem School of Social Work Auditprofiel KCE audit Instelling Hogeschool INHOLLAND Contactpersoon instelling Annemarie Broekman Exameneenheid School of Social Work Haarlem & School of Social Work Rotterdam Subeenheden Mbo - Sociaal Dienstverlener (Crebonummer 10744) Mbo Sociaal Pedagogisch Werk (Crebonummer 10743) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid (Crebonummer 10025) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Arbeidsvoorziening/Personeelswerk (Crebonummer 10026) Aantal locaties per exameneenheid Locaties School of Social Work Haarlem: Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Utrecht (NOORD) Locaties School of Social Work Rotterdam: Den Haag en Rotterdam (ZUID) Datum: 2 mei 2007 Bijdorplaan 15 Postbus 558 T +31 (0) Bank CE HAARLEM 2003 RN HAARLEM F +31 (0) KvK BTW NL B01 Blad 1 van 18

2 KCE Audit Argumentatie voor standaard 1 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. Er is een kwaliteitshandboek en een kwaliteitsagenda waarin beschreven wordt hoe het beroepenveld is betrokken bij de examinering van de Mbo-opleidingen (N, O, Q1, en Q2). In dit Kwaliteitshandboek is opgenomen: Elke 2 jaar vindt een onderzoek plaats onder de beroepenvelden naar het vertrouwen in de kwaliteit van examinering. Zowel het werkveld als de alumni worden daarbij ondervraagd. Dit jaar ( ) heeft dit brede onderzoek plaatsgehad (U). Er is voor beide Schools of Social Work een beroepenveldcommissie ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de voor de opleidingen relevante werkvelden het ontwikkelde onderwijscurriculum inclusief de examinering, toetsen op relevantie t.a.v. de beroepspraktijk. Er zijn gespreksverslagen van de bijeenkomsten van de Beroepenveldcommissie (studiejaar ) (Y1, Y2). Jaarlijks is er in het kader van de BPV een onderzoek onder BPV biedende instellingen en op basis daarvan wordt er voor zowel Noord als Zuid een activiteitenplan gemaakt (K, I, J). De planning van activiteiten, uitvoeren en evalueren maken deel uit van de jaarlijkse PDCA kwaliteitszorgcyclus van de Schools of Social Work (continu proces gedurende een studiejaar). Voor de beoordeling van buitenschoolse toetsen wordt een oordeel gevraagd aan de praktijkbegeleider. De schools blijven verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van deze toetsen. Beide schools werken met door de OVDB en ECABO gecertificeerde leerbedrijven. Bewijsstuk(ken) I J K N O Q1 en Q2 U Y1 en Y2 Blad 2 van 18

3 Argumentatie voor standaard 2 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. In het Handboek toetsing en examinering is opgenomen dat de deelnemers structureel worden gevraagd te oordelen over toetsen en examens (A). Het gaat daarbij om vragen die de inhoud en de organisatie betreffen. De instrumenten om het oordeel van de deelnemers te peilen, zijn: de periode-evaluaties (S1 tot en met S25) vier keer per jaar met daarin onder meer de volgende vragen over de toetsing: de toetsvormen sloten goed aan bij de doelstellingen van deze periode; de toetsen waren te doen in de tijd die ervoor stond; de toetsen werden (of worden nog) met mij nabesproken; de beoordelingscriteria waren helder. Bewijsstuk(ken) A pagina 25 M R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 de BPV-evaluatie (Z1 tot en met Z10) waarin de tweede- en derdejaars studenten jaarlijks onder meer de volgende vragen over toetsing beantwoorden: Was je geïnformeerd over de criteria waarop de BPV wordt beoordeeld? Is de beoordeling conform de procedure (met bijvoorbeeld meerdere beoordelaars) uitgevoerd? de studentenpanels (R1 tot en met R9): evaluatiegesprekken van klassenvertegenwoordigers met opleidingsmanagers waarin ook toetsing en examinering gespreksonderwerpen kunnen zijn met als aandachtspunten: voorlichting aan deelnemers vooraf: juist. Volledig en duidelijk geformuleerd; de voorlichting stemt overeen met de formele informatie in de officiële publicaties zoals OER en studiehandleidingen; de formele publicaties waren inzichtelijk en goed bereikbaar voor de deelnemers; er was voldoende rust en ruimte om de toets te kunnen maken. Blad 3 van 18

4 Daarnaast kan ook de inhoudelijke kwaliteit van de toetsing aan de orde komen: de toets sloot voldoende aan bij het verzorgde onderwijs; de toets was op een goed niveau samengesteld; de toets was representatief voor de veronderstelde leerstof; de toets bevatte inzichtelijke instructies. Op grond van de resultaten van de evaluaties en de studentenpanels, worden er activiteitenplannen gemaakt en aanpassingen verricht in het studieprogramma (M). De tweewekelijkse verbetermonitor ten behoeve van het College van Bestuur (T1 tot en met T14). Wat betreft toetsing en examinering zijn er de volgende onderwerpen: Cijfers op tijd (met als doelstelling: van 100% van de toetsen de cijfers op tijd aangeleverd; binnen de gestelde termijn van 15 dagen zichtbaar voor de student in het cijfersysteem). Percentage cijfercorrecties op tijd (met als doelstelling 100% van de correcties binnen 14 dagen afgehandeld te hebben). Klachtenafhandeling (met als doelstelling dat 100% van de klachten wordt binnen drie werkdagen in behandeling genomen; 100% krijgt ontvangstbevestiging. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld, met uitzondering van beroepszaken (max. 2 klachten per maand). Inhoudelijke terugkoppeling tentamenresultaten (met als doelstelling dat studenten de mogelijkheid hebben om tentamenresultaten in te zien. Resultaten tentamens/werkstukken worden teruggekoppeld conform rooster). Blad 4 van 18

5 Argumentatie voor standaard 3 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. De bewaking van deskundigheid van de diverse actoren die bij de examinering betrokken zijn, is vastgelegd in het Handboek Examinering en Toetsing (A). De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is als volgt: de Examencommissie (Onder andere verantwoordelijk voor het aanwijzen van beoordelaren; en vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen aan beoordelaren betreffende beoordeling en uitslag; het aanwijzen van leden van de Toetscommissie). Zie voor verslagen van de Examencommissie: X1, X2 en X3 Bewijsstuk(ken) A pagina 8 12 C D L P V1 en V2 X1, X2. X3 de Toetscommissie (D) De leden (aangewezen door de Examencommissie) zijn bekend met competenties/kwalificaties van de opleidingen(en) waarvoor de Toetscommissie activiteiten uitvoert, en zijn op de hoogte van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing, examinering en diplomering. De toetscommissie voert de volgende taken uit: beoordeelt en becommentarieert de randvoorwaarden van de toetsen aan de hand van het vastgestelde toetsplan; beoordeelt de toets op toetstechnische en inhoudelijke kwaliteitseisen (C); geeft advies aan de Examencommissie over de toets; rapporteert jaarlijks aan de Examencommissie. De leden van de examencommissie en toetscommissie zijn deskundig op het gebied van toetsing en examinering. Examencommissieleden en leden van de Toetscommissie zijn geschoold op het terrein van toetsing en examinering. De scholing is opgenomen in een scholingsplan (zie ook V1 en V2). het Toetsbureau De Examencommissie, Toetscommissie en toetsconstructeurs worden ondersteund door een Toetsbureau. Blad 5 van 18

6 De taken van het Toetsbureau zijn: met betrekking tot toetsing, examinering en de kwaliteitsborging, informeren en ondersteunen van en adviseren aan (gevraagd en ongevraagd): de Schooldirecteur en opleidingsmanagers de examencommissie toetscommissie toetsconstructeurs is op de hoogte van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot toetsing en examinering is op de hoogte van INHOLLAND ontwikkelingen met betrekking tot toetsing en examinering kan aangeven aan bovengenoemde geledingen de consequenties van de generieke standaarden van het KwaliteitsCentrumExaminering (KCE) ten aanzien van toetsing en examinering voor Mbo-opleidingen. Vanuit de Mbo ontwikkelgroep worden betrokken docenten met ondersteuning van CITO getraind in onderwijsontwikkeling en in het bijzonder toetsconstructie volgens toetstechnische eisen. De ontwikkelde toetsen worden gescreend door CITO en worden vervolgens voorgelegd aan de Toetscommissie. Wat betreft deskundigheidsbevordering is er een individueel scholingsplan voor medewerkers. In dit plan is ook aandacht voor toetsing (L en P). De leden van de toetscommissie hebben een training gevolgd, gegeven voor het de heer W. Knappers van het CITO (V1 en V2). Alle docenten worden tijdens collectieve scholingsdagen ingewerkt in toetsing en examinering. BPV Tijdens de praktijkbezoeken worden praktijkbegeleiders bevraagd over de wijze van het beoordelen van de bpv en zonodig ondersteund in het beoordelen van de bpv. Beide schools werken met door de OVDB en ECABO gecertificeerde leerbedrijven. Blad 6 van 18

7 Naam deelkwalificatie of naam competentie Crebocode of nummer Argumentatie voor standaard 4 Deze gegevens zijn separaat aangeleverd. Bewijsstuk(ken)! "" # Naam deelkwalificatie of naam competentie Crebocode of nummer Argumentatie voor standaard 5 Deze gegevens zijn separaat aangeleverd. Bewijsstuk(ken) Blad 7 van 18

8 $ " Argumentatie voor standaard 6 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. In het Handboek Examinering en Toetsing (A) zijn de volgende zaken beschreven: de organisatie van de examinering (verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Examencommissie, Toetscommissie, Toetsconstructeur, Onafhankelijk deskundige examinering, Klachtrecht, Commissie van beroep voor de Examens, Ondersteuning, Toetsbureau, Exameninstelling/externe legitimering, opslag en geheimhouding van toetsmateriaal) de constructie van de toetsen (activiteitenplan, toetsconstructie, schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, vaardigheidstoetsen, competentiegerichte toetsing, beroepspraktijkvorming) het vaststellen van de toetsen (stappenplan vaststelling; vaststellen toetsen, vaststellen cesuurbepaling, vaststellen definitieve cesuur) de afname van de toetsen (stappenplan bij afname op locatie, instructie surveillanten, beoordelaars en beoordelaren, afname toetsen, regels goede gang van zaken) de beoordeling van de toetsen en uitslagbepaling (stappenplan bij beoordeling/uitslag, correctie/beoordeling toetsen, aanmaken en uitreiken diploma s Mbo) de evaluatie van de examenprocessen Bewijsstuk(ken) A E F G H I J L P R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 Evaluatie vindt plaats op zes niveaus: 1. niveau van de deelnemers/studenten in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9), periode evaluaties (S1 tot en met S25) en BPV-evaluaties (Z1 tot en met Z10) 2. niveau van betrokkenen (docenten) in de vorm van scholingsplan en scholingsdagen (L en P) 3. niveau van de opleiding (opleidingsmanager), in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9) en periode evaluaties (S1 tot en met S25) 4. niveau van de School (CvB-niveau), in de vorm van tweewekelijkse verbeterbarometers vanaf de start van het studiejaar (T1 tot en met T14) AA 5. niveau van de BPV biedende instellingen, in de vorm van een jaarlijkse evaluatie (I en J) Blad 8 van 18

9 6. niveau van het betrekken van externe professionals bij het (zelf)beoordelen van de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de toetsing en examinering (tweejaarlijks proefaudit door een partner-roc) (AA) In de Studiewijzers is de toetsvorm beschreven. Het 4 ogen principe wordt daarbij gehanteerd. Bij zelfopdrachten is de praktijkbegeleider verplicht. Voor alle opleidingen is er een Onderwijs- en Examenregeling. OER SD (E) OER SJM AVPW (F) OER SJM SZ (G) OER SPW (H) Alle relevante informatie uit het onderwijsexamenreglement wordt opgenomen in de studiewijzers. Het OER is onderbracht in de studiegids. In gepubliceerde (verantwoordings-)documenten wordt tegenover belanghebbenden verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs en daarmee over de kwaliteit van toetsing en examinering. (www.inholland.nl)!"#"$% &"$%' () Blad 9 van 18

10 % " Argumentatie voor standaard 7 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam scoort voor deze standaard voldoende. Er wordt gewerkt volgens de procedures die in het handboek Toetsing en Examinering (A) staan beschreven. Evaluatie vindt plaats op zes niveaus: 1. niveau van de deelnemers/studenten in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9), periode evaluaties (S1 tot en met S25) en BPV-evaluaties (Z1 Z10) 2. niveau van betrokkenen (docenten) in de vorm van scholingsplan en scholingsdagen (L en P) 3. niveau van de opleiding (opleidingsmanager), in de vorm van studentenpanels (R1 tot en met R9) en periode evaluaties (S1 tot en met S25) 4. niveau van de School (CvB-niveau), in de vorm van tweewekelijkse verbeterbarometers vanaf de start van het studiejaar (T1 tot en met T14) 5. niveau van de BPV biedende instellingen, in de vorm van een jaarlijkse evaluatie (I en J) 6. niveau van het betrekken van externe professionals bij het (zelf)beoordelen van de kwaliteit van de opleiding en daarmee van de toetsing en examinering (tweejaarlijks proefaudit door een partner-roc) (AA) Bewijsstuk(ken) A B I J L N O P Q1 en Q2 R1 tot en met R9 S1 tot en met S25 T1 tot en met T14 Z1 tot en met Z10 AA Op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse rapportage (zelfevaluatie) van de Examencommissie wordt een verbeterplan gemaakt (PDCA-cyclus) (B). De examineringprocessen zijn geborgd in een systeem van kwaliteitszorg. Er is een handboek voor kwaliteitszorg voor Noord (O) en voor Zuid (N). Er is een agenda van de diverse kwaliteitsmetingen (Q1 en Q2). Binnen het systeem voor kwaliteitszorg wordt door de Schools of Social Work onderzoek worden gedaan naar inhoud, niveau en organisatie van toetsen. Hierbij krijgen de volgende punten aandacht: aanwezigheid van vastgestelde toetsen implementatie OER Blad 10 van 18

11 implementatie Handboek Examinering scholing i.v.m. toetsing klachtenprocedures vrijstellingenbeleid verslag Inspecteur in het kader van WOT (Mbo) rapport van bevindingen KCE (mbo) Blad 11 van 18

12 & Argumentatie voor standaard 8 De Exameneenheid School of Social Work Haarlem & Rotterdam voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Examencommissie Er is een Examencommissie voor de Mbo-opleidingen (zie A, X1, X2 en X3). Samenstelling, werkwijze, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de Examencommissie zijn beschreven in het Handboek Examinering en Toetsing (A). Commissie van Beroep Voor de behandeling van beroepsschriften is door het Bevoegd Gezag een Commissie van Beroep voor de Examens ingesteld (A). Het Reglement van orde is voor deze commissie is opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement (W2). De Commissie van Beroep voor de Examens oordeelt over beslissingen van de Examencommissie of van de beoordelaren. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift voor Mbostudenten is 2 weken nadat de beslissing is genomen. Inzage van de beoordeelde toetsen door studenten is onder begeleiding van de betreffende beoordelaar mogelijk (A). De Commissie van Beroep behandelt beroepsschriften van zowel het HBO als het MBO (W1). Bewijsstuk(ken) A E F G H M N p.9 W1 en W2 X1, X2, X3 Examenregeling per kwalificatie Er is een examenregeling per kwalificatie (OER en). Het gaat om de volgende kwalificaties: Mbo- Sociaal Dienstverlener (Crebonummer 10744; OER SD (E) Mbo Sociaal Pedagogisch Werk (Crebonummer 10743; OER SJM AVPW (F) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid (Crebonummer 10025; OER SJM SZ (G) Mbo Sociaal Juridisch Medewerker Arbeidsvoorziening/Personeelswerk (Crebonummer 10026;- OER SPW (H) Blad 12 van 18

13 De OER s worden vastgesteld voor 1 mei als studiejaar aanvangt (N p.9). Elke OER: bevat inhoud en indeling van het examen, planning en roostering van toetsing (artikel 17 tot en met 23) bevat informatie in welke periode de toetsen worden afgenomen en hoe vaak men mag toetsen of herkansen (artikel 20 tot en met 22) beschrijft de soort toets en toetscriteria (artikel 15, 16, 23) bevat aangepaste regeling voor gehandicapte deelnemers (artikel 21, 23 lid 2) bevat regels over het verlenen van vrijstellingen (artikel 29, 30 en 31) beschrijft de wijze van inzage, inclusief gehanteerde termijn (artikel 27) bevat de termijn voor bekendmaking examenresultaten (artikel 24) bevat de afspraken welke eindtermen worden geëxamineerd door leerbedrijven in de BPV beschrijft de wijze waarop en de termijn waarbinnen de deelnemer inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk (artikel 27) In gepubliceerde (verantwoordings-)documenten wordt tegenover belanghebbenden verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs en daarmee over de kwaliteit van toetsing en examinering (www.inholland.nl). Het gaat daarbij om de volgende documenten: Jaarverslag INHOLLAND KCE-audit Zelfevaluatiedocument Verslag beroepenveldonderzoek Opleidingsevaluaties Blad 13 van 18

14 Bewijsstukkenlijst KCE auditprofiel Naam bewijsstuk Code, versie-nummer, datum et cetera A Handboek Examinering en Toetsing Versie 2.0 September 2006 B Verbeterplan Schools of Social Work Haarlem en Rotterdam naar aanleiding van de audit KCE notitie is een reactie op de brief van OCW d.d. 14 augustus 2006 kenmerk BVE/Stelsel/06/1947 C Checklist ter beoordeling van de kwaliteit van de toets (versie grondige check) Mbo-opleidingen Checklist toetscommissie versie doc Vastgesteld voor studiejaar D Werkdocument Toetscommissie Mbo April 2006 E OER SD versie met standaardrooster doc F OER SJM AVPW versie met standaardrooster G OER SJM SZ versie met standaardrooster doc H OER SPW versie met standaardrooster doc I Verwerking antwoorden BPV biedende instelling SPW- SJM lj.3 per 4.xls [Verwerking antwoorden instellingen BPV-evaluaties collegejaar Per 3 leerjaar 2 MBO (sd/spw/sjm) Blad 14 van 18

15 J Verwerking antwoorden BPV biedende instelling SPW- SD-SJM lj.2 per 3.xl [Verwerking antwoorden instellingen BPV-evaluaties collegejaar , Per.4: leerjaar 3 MBO (spw/sjm)] K Activiteitenoverzicht evaluaties BPV biedende instellingen L Verslag evaluatie en scholingsdag docenten januari 2007: - Evaluatieverslag van doc M Aanpassingen studieprogramma s eerste en tweede jaar - aanpassingen mbo 1e en 2e jaar doc N Kwaliteitszorg School of Social Work Beleid van de School of Social Work op het gebied van kwaliteitszorg (Zuid) Kwaliteitszorg School of Social Work 2005.doc Vastgestelde versie, 22 juni 2005 Gabby Op de Weegh O Handboek kwaliteitszorgsysteem (Noord) O-SW HA KWA okt 2006.pdf Oktober 2006 Versie 2.0, Jacqueline Hoogenboom, Centrale Coördinator Kwaliteitszorg Oktober 2006 versie pdf P Individueel Scholingsplan voor medewerkers schooljaar Scholingsaanbod versie definitief.xls Q1, Q2 Kwaliteitsagenda Q1 - Kwaliteitsagenda bijgesteld doc (Kwaliteitsagenda maart - juli 2007, School of Social Work Rotterdam) Q2 Kwaliteitsagenda doc (Kwaliteitsagenda School of Social Work, Haarlem) R1 tot en met Verslagen studentenpanels R1-18 oktober 2006.doc [ZUID] R2-21 december 2006.doc [ZUID} Blad 15 van 18

16 R9 R3 - SSW RO DH Studentenpanel periode doc [NOORD] R4 - SOSW RO DH Studentenpanels notulen doc [NOORD] R5- Studentenpanel MBO 2 dt periode 2.doc [NOORD] R6- Studentenpanel MBO 1 dt periode 2.doc [NOORD] R7 -SP MBO dt2 P1 [Haarlem, NOORD] R8 - SP MBO dt3 P1.doc [Haarlem, NOORD] R9 - SP MBO dt1 P1.doc [Haarlem, NOORD] S1 tot en met S25 Periode-evaluaties S1- SOSW RO MBO Onderwijsevaluaties per xls S evaluatie RD 1 jr Ino VerspagetMBO dtdoc S evaluatie RD 1 RD 1 jr 2 Peter marlissa MBO dt.doc S4- Kopie van analyse26mbosjmlj3.xls S5- Kopie van analyse8mboswmajorlj1.xls S6 - Kopie van analyse10mbominorspwlj2.xls S7 - Kopie van analyse12mbosdlj3.xls S8 - Kopie van analyse13mbospwlj3zonderslb.xls S9 - Kopie van analyse14mbosjmlj3.xls S10- Kopie van analyse20mboswmajorlj1.xls S11 - Kopie van analyse21mbosdlj2.xls S12 - Kopie van analyse22mbospwlj2.xls S13 - Kopie van analyse23mbosjmlj2.xls S14 - Kopie van analyse25mbospwlj3.xls S!5- Samenvattinganalyse26mbosjmlr3[1].doc S16- Samenvattinganalyse8mboswmajorlj1[1].doc S17 Samenvatting-analyse10mbominorspwlj2[1].doc S18- Samenvattinganalyse12mboSDlj3[1].doc S19- Samenvattinganalyse13mboSPWlj3[1].doc S20- Samenvattinganalyse14mboSJMlj3.doc S21- Samenvatting-analyse20mboswmajorlr1[1].doc S22 - Samenvattinganalyse21mbosdlr2[1].doc S23 - Samenvattinganalyse22mbospwlr2[1].doc S24- Samenvattinganalyse23mbosjmlr2[1].doc S25 - Samenvattinganalyse25mbospwlr3[1].doc T1 tot en met T14 Verbeterbarometer T1 - verbeterbarometerweek HW.xls T2 - verbeterbarometerweek xls T3 - verbeterbarometerweek xls Blad 16 van 18

17 T4 - verbeterbarometerweek xls T5 - verbeterbarometerweek xls T6 - verbeterbarometerweek xls T7 - verbeterbarometerweek xls T8 - verbeterbarometersswhaarlemwk2word.doc T9 - verbeterbarometersswhaarlemwk4word.doc T10- verbeterbarometersswhaarlemwk6word.doc T11 - verbeterbarometersswhaarlemwk8word.doc T12 - Barometer SSW Haarlem week 10.doc T13 Barometer SSW Haarlem week 12.doc T14 - Barometer SSW Haarlem week 14.doc U Alumni- en werkveldonderzoek: Onderzoek naar de kwaliteiten van mbo-alumni van School of Social Work, door BackBone, Research and Marketing Support U-RapportageSWMBOV1-2 V1, V2 V1 - Training toetscommissie Mbo doc V2 Aanwezigheidsregistratie scholing toetscommissie november 2006 W1, W2 Commissie van Beroep W1 - MBO Aanvulling taak.doc W2 - Reglement van Orde CvBE.doc X1, X2, X3 Verslagen van de examencommissie MBO X1- verslag examencie doc X2 - Besprekingsverslag.doc X3 - Besprekingsversla2.doc Y1, Y2 Besprekingsverslag beroepenveld commissie Y1 - Besprekingsverla1.doc Y2 - BVC definitief.doc Z1 tot en met Z10 Evaluaties (doc.) en analyses (xls) van de beroepspraktijkvorming Z1 - SSW9b MBO SD BPV lj. 2.doc Z2 - Analyse 9(b) (MBO SD BPV LJ2).xls Z3 - SSW10b MBO SPW BPV lj.2.doc Z4 - Analyse 10(b) (MBO SPW BPV LJ2).xls Z5 - SSW11b MBO SJM BPV lj.2.doc Z6 - Analyse 11(b) (MBO SJM BPV LJ2).xls Z7 - SSW analyse 17 (BPV werkplek SPW lj. 3).doc Blad 17 van 18

18 Z8 - Analyse 17 (MBO SPW BPV LJ3).xls Z9 - SSW analyse 18 (BPV werkplek SJM lj. 3).doc Z10 - Analyse 18 (MBO SJM BPV LJ3).xls AA Auditverslag MBO Opleidingen (SOSA) Schools of Social Work Haarlem en Rotterdom, 7 juli 2005 AA- auditverslag mbo pko SW.doc Blad 18 van 18

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) CREBONUMMER : startnummer

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen BIJLAGE 1 VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen Bevoegdheden m.b.t. onderwijs in de wet (WHW) De WHW (zie

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Handreiking voor Examencommissies

Handreiking voor Examencommissies Bestuursstaf Academische Zaken/Juridische Zaken Handreiking voor Examencommissies Universiteit van Amsterdam Date 10 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Verslag van werkzaamheden en managementrapportage kwaliteitsbeleid Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Inleiding. Rescue Nederland Groep streeft naar kwaliteitsbewustwording

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Toetsbeleid faculteit MB

Toetsbeleid faculteit MB faculteit Management & Bestuur Datum: versie oktober 2011 Toetsbeleid faculteit MB Versie oktober 2011 Uitgangspunten en maatregelen t.b.v. de kwaliteit van toetsen en beoordelen geïnitieerd door OLDs

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken... 5 1 Algemene informatie... 7 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Associate Degree Klinische Chemie Hogeschool INHolland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Onderwijs- en examenregeling Academie Verloskunde Amsterdam Groningen De OER is van toepassing op het onderwijs en de examens van de Verloskunde Academie Amsterdam (VAA) en de Verloskunde Academie Groningen (VAG), ressorterend onder de Hogeschool Inholland en heeft betrekking

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Informatie diploma s 2011-2012

Informatie diploma s 2011-2012 Informatie diploma s 2011-2012 1. Inleiding Voor u ligt de diplomanotitie 2011-2012. Hier wordt toegelicht hoe de diploma s voor de competentiegerichte opleidingen eruit moeten zien en wat er op een diploma

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie