naam organisatie ZusterFloor Landgoed De Ehze Tolerantiescan Telefoonnummer: Fax: Internet:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "naam organisatie ZusterFloor Landgoed De Ehze Tolerantiescan Telefoonnummer: 0031 113 25 34 34 Fax: 0031 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa."

Transcriptie

1 RAPPORT naam organisatie ZusterFloor Landgoed De Ehze o Tolerantiescan Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet: Kiwa auditrapportage oktober 2010, versie 2 1

2 Auditrapport Organisatie Naam : ZusterFloor Landgoed De Ehze Contactpersoon : Henk Boelen Vestigingsadres : Hogenkampseweg 2, 7218 BT Almen Telefoon : Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Tel (direct nummer) Telefoon Fax Internet Aantal vestigingen : 1 Medewerkers : 25 \ Projecten gelijktijdig : Onderzoek Soort onderzoek : Certificatie Diversiteitsbeleid tolerantiescan Onderdeel : Implementatie Datum onderzoek : Datum rapport, versie : , versie 01 Auditteam Auditor(en) : Mevr. A. Vereijken Bevindingen (definitie) C - Conform T - Tekortkoming (n.v.t. bij VCA) KT - Kritische tekortkoming : Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen : Na afloop van de audit zijn geen kritische tekortkomingen met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is doorgaans een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. Vervolgafspraken Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór, nvt. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming tijdens een extra audit op, nvt. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende audit op, nvt Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat : N.v.t. Eventuele toelichting:.. Certificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot uitgifte van het certificaat de Roze Loper. Zonder tegenbericht binnen 4 weken, is dit certificatieadvies ongewijzigd overgenomen als certificatiebeslissing. auditrapportage oktober 2010, versie 2 2

3 Teamleider/auditor Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa Naam: Anne van Diemen Akkoord met certificatieadvies: Naam: P. van Mastrigt Preview Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Eventuele toelichting: Dit rapport heeft de volgende bijlagen: - Auditmatrix - Rapportblad - Auditplan - Toevoeging Tolerantiescan auditrapportage oktober 2010, versie 2 3

4 1 Indrukken en bevindingen 1.1 Algemene indruk De auditgesprekken hebben in een prettige en open sfeer plaats gevonden. De gesprekken zijn gevoerd met zorgondernemers, medewerkers en bewoners waardoor er een goed beeld ontstond van ZusterFloor Landgoed De Ehze. ZusterFloor is een onderdeel van de franchiseformule van De Drie Notenboomen die bekend zijn van de Thomashuizen en Herbergiers. ZusterFloor (ZF) is het eerste initiatief van deze organisatie op het gebied van verpleeghuiszorg. Het Landgoed is een unieke en indrukwekkende locatie en presenteert zich als het alternatief voor reguliere verpleeghuiszorg. In ZF verblijven bewoners met geheugenstoornissen maar ook met alleen lichamelijke beperkingen. ZusterFloor is een kleine organisatie welke zorg biedt aan de bewoners van 12 appartementen waarvan er 9 geschikt zijn voor (echt)paren. Op dit moment zijn er 11 appartementen bewoond en zijn er 11 cliënten die zorg en ondersteuning krijgen. ZF heeft uitbreidingsplannen door in het nabijgelegen Koetshuis 3 appartementen te creëren voor verpleegzorg en in het gebouw de Bromtol 2 appartementen voor bewoners in de terminale fase, een hospice. Het zorginitiatief wordt geleid door twee zorgondernemers. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de organisatie een open structuur en cultuur heeft met korte lijnen naar de zorgondernemers waarbinnen tolerantie voor ieders eigenheid als vanzelfsprekend wordt gezien. ZF is nooit gericht geweest op een specifieke doelgroep. Een uitgangspunt van ZF is dat discriminatie niet toelaatbaar is. Dat geldt zowel voor discriminatie op basis van seksuele geaardheid als andere gronden. Iedereen dient in zijn waarde gelaten te worden. Beide zorgondernemers zijn homoseksueel zoals ook een personeelslid. Er zijn op dit moment geen homoseksuele bewoners aanwezig maar deze zijn vanzelfsprekend welkom. De roze loper wordt gezien als ondersteuning om de toegankelijkheid van ZF voor iedereen te ondersteunen. 1.2 Bevindingen per rubriek Rubriek 1: Beleid en organisatie Gesproken met: zie auditplanning Het motto van ZusterFloor is een alternatief voor reguliere verpleeghuiszorg. Dit alternatief geven ze op geheel eigen manier vorm. De 11 bewoners hebben diverse ziektebeelden en men speelt in op de zorgbehoefte die aanwezig is. Zorg en ondersteuning wordt op maat van bewoners georganiseerd en er wordt veel aandacht besteed aan de familie en gasten van bewoners. De gastvrijheid daarin is groot en familie kan niet alleen mee-eten maar ook eventueel overnachten als men dat wenst. De omgeving van het Landgoed De Ehze is prachtig en nodigt uit tot wandelingen en genieten van de omringende natuur. Het gebouw van ZF is een groot Landhuis wat zowel van buiten als binnen indrukwekkend is. Het gebouw biedt bewoners het gevoel van warmte, comfort en rust. De lounge, salon, terras en eetkamer bieden bewoners de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. De appartementen zijn ruim van 45 tot 75 m2 en alle appartementen beschikken over een ruime badkamer. Voor de appartementen wordt een all-in tarief gehanteerd (incl. schoonmaak, maaltijden, hapjes en drankjes, de was, activiteiten, alarmering, enz.). De kosten voor zorg en ondersteuning worden via PGB vergoed. Eventuele extra zorg kan op offertebasis aangeboden worden. Er werken verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, huishoudelijke hulpen, een kok, stagiaires en vrijwilligers. Men beschikt over verschillende voorzieningen zoals een huisarts, kapper, pedicure, manicure, schoonheidsspecialiste en masseur. Naast de gezamenlijke ruimte beschikt men nog een activiteitenruimte waar de gym, muziekvoorstellingen en diverse activiteiten in het kader van feestdagen plaats vinden. Daarnaast worden individuele activiteiten georganiseerd op maat van de bewoner. Men probeert optimaal in te spelen op de vragen van bewoners. auditrapportage oktober 2010, versie 2 4

5 Er is binnen het ZF geen specifiek beleid voor diversiteit of activiteiten gericht op homoseksuele bewoners. Er wordt vooral gekeken naar het welzijn van bewoners en in samenspraak met familie gekeken naar passende activiteiten voor bewoners. Deze activiteiten worden vaak 1-op-1 aangeboden. Bewoners ontmoeten elkaar wel in de gezamenlijke ruimtes maar het is opvallend dat ze weinig met elkaar hebben. Ze trekken zich ook graag terug op hun eigen appartement. Vraag is of het daadwerkelijk een behoefte is van de bewoners om met elkaar wat te ondernemen of dat het de cultuur is binnen ZF, de waarde en normen van de bewoners of dat de ziektebeelden (veel geheugenproblemen) maken dat er weinig gezamenlijkheid is. Dit zou het onderzoeken waard zijn en is en blijft een aandachtspunt van de organisatie. Er is nog geen cliëntenraad binnen ZF. Medezeggenschap is wel vastgelegd in een regeling. De kleinschaligheid maakt dat er veel informeel overleg is zowel met bewoners als hun familie. De (half)jaarlijkse evaluatiemomenten worden soms ook niet als nodig geacht, aangezien er veel contact voor afstemming van de zorg al is. arlijks wordt er een kwantitatieve cliënttevredenheidsmeting gedaan en per 2 jaar ook kwalitatief cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het laatste onderzoek is van juni 2011 en de scores zijn goed. Bewoners spreken hun tevredenheid ook uit. Er is een medezeggenschapsregeling aanwezig. Ziektebeelden en casuïstiek worden besproken in het teamoverleg. Daar is ook de mogelijkheid om specifieke thema s te bespreken. Het onderwerp seksualiteit is daarin nog niet besproken maar een ieder geeft aan dat dit zeker bespreekbaar is binnen het team. Er is een klachtenprocedure aanwezig zoals ook een privacyreglement. Er zijn de afgelopen periode geen klachten geweest. De onafhankelijke klachtencommissie is geregeld als ook de vertrouwenspersonen zijn georganiseerde via de stichting De Drie Notenboomen. Men werkt conform de richtlijnen van zichtbare zorg is verantwoorde zorg, de beroepscode en er is een gedragscode aanwezig. In deze gedragscode staan de onderwerpen discriminatie, intimidatie en seksuele intimidatie beschreven. In de visie van ZF is respectvolle bejegening opgenomen. Medewerkers en bewoners geven aan zich veilig te voelen binnen ZF. Men heeft een (kwaliteits)handboek waarin diverse protocollen en procedures zijn beschreven. Een aandachtspunt is deze documenten te dateren zodat er ook sprake kan zijn van documentbeheer. ZF is niet HKZ of ISO gecertificeerd. ZF werkt niet met jaarplannen of strategische plannen. Wel heeft men een toekomstvisie opgesteld. In deze kleinschalige organisatie zijn de lijnen kort, is er een open sfeer en een feedbackcultuur. Ontwikkelingen kunnen snel en direct worden opgepakt. Overzicht gecontroleerde documentatie Informatiefolder ZusterFloor Landgoed De Ehze: Meer dan gewoon! (Toekomst) ZusterFloor Landgoed de Ehze in Almen Gedragscode Beroepscode Procedure Evaluatiegesprekken bewoners Formulier Evaluatiegesprekken bewoners Klachtenprocedure Klachtenformulier Medezeggenschapsregeling Privacyreglement Visie Notulen zorgoverleg 03/01/2012, 24/11/2011, 11/10/2011 Evaluatie Landgoed De Ehze 04/11/2008 Clientervaringen in beeld ZusterFloor Juni 2011 Almen auditrapportage oktober 2010, versie 2 5

6 1.2.2 Rubriek 2: Personeel en Opleiding Gesproken met: zie auditplanning Het aannamebeleid van ZF is een bewuste keuze voor ervaren personeel. De leeftijd van het personeel ligt tussen de 42 en 63 jaar. Deze keuze is gemaakt omdat oudere werknemers flexibeler zijn, weinig ziek zijn, veel ervaring hebben en hun carrièreplannen al doorlopen hebben. Er werkt personeel wat in leidinggevende functies zat maar nu weer op de werkvloer werkt. Personeel werkt overigens met veel plezier en grote tevredenheid van zowel de zorgondernemers als het personeel zelf. De score van medewerkerstevredenheid is hoog, er is een ziekteverzuim van 2% en heel weinig verloop van personeel. Medewerkers geven aan dat het een prettig en volwassen team is wat zeker niet vastgeroest is. Alles is in het team bespreekbaar en men geeft elkaar gemakkelijk feedback. ZF is een erkend leerbedrijf voor zorg en horeca/facilitair en heeft diverse stagiaires in dienst. Daarmee wordt gegarandeerd dat er ook jongere medewerkers aanwezig zijn. Iedereen is welkom. Zo heeft men recentelijk een AMA uit Somalië als stagiaire gehad. Er is een scholingsbeleid en een scholingsplan voor bijvoorbeeld BHV en BIG-registratie. Als er risicovolle handeling gevraagd wordt waarvoor men wel bevoegd is, maar niet meer bekwaam, wordt er samengewerkt met het ROC om de bekwaamheid weer te verkrijgen. Ook onderwerpen waar men tegen aan loopt kunnen in een scholingsdag worden opgepakt. De lijnen zijn kort en er wordt direct gehandeld naar behoefte van de medewerkers. Medewerkers krijgen jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek. Van deze gesprekken wordt verslaglegging gemaakt die ondertekend wordt. Binnen ZF zijn ook vrijwilligers actief. Zij ondersteunen bij activiteiten zoals bespreken onderwerpen vanuit de krant. Overzicht gecontroleerde documentatie Regeling beoordelingsgesprekken Formulier beoordelingsgesprek Regeling functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Inwerkprocedure Opleidingsplan Begeleidingsprocedure stagiaires Clientervaringen in beeld, deelrapportage medewerkers Juni Rubriek 3: Signalering, begeleiding en klachten Nieuwe bewoners worden geïnformeerd over ZF met behulp van een informatieklapper. Daarin staat de visie van ZF omschreven als ook de gedragscode, het privacyreglement, vrijheidsbeperkende maatregelen, evaluatiegesprekken, klachtenregeling, het kwaliteitsonderzoek, de activiteiten en de betrokken apotheekhoudende huisarts. De familie van de bewoner wordt ook geïnformeerd met behulp van een gesprek en de informatieklapper. Het zou raadzaam zijn om familie deze informatie ook te verstrekken. Na het afsluiten van een overeenkomst kan de bewoner zijn eigen appartement inrichten. Daarna volgt een kennismakingsperiode waarbij het zich thuis laten voelen van de bewoner centraal staat. Men wordt wegwijs gemaakt in het huis en aan familie wordt gevraag een levensboek van de bewoner te maken. Daarmee krijgt men input ten aanzien van het levensverhaal van bewoners en wordt familie direct betrokken bij de zorg- en ondersteuning. Mogelijk zou aandacht voor de levensverhalen van bewoners nog een aanvulling daarop kunnen zijn. Na de kennismaking volgt een observatieperiode die wordt afgesloten met de zorgovereenkomst en het plan van aanpak. De signalen en observaties die de teamleden gedaan hebben worden besproken in het team en auditrapportage oktober 2010, versie 2 6

7 gerapporteerd. In gesprekken met de bewoner worden de wensen geïnventariseerd. Ook aan het plan van aanpak wordt in het team bij de bewonersbespreking aandacht besteed. Bij de rapportage zit een bijlage waar de aandachtsgebieden van de bewoner beschreven zijn. De zorg en ondersteuning worden (half)jaarlijks geëvalueerd met familie. Men kent binnen ZF geen klachten van bewoners. De lijnen zijn kort en eventuele wensen of bijna klachten worden direct opgepakt. Er zijn ook bijna geen meldingen van incidenten en calamiteiten. Men zit ruim in het personeel en kan daardoor rustig, ontspannen en zorgvuldig werken. Er is veel tijd om de bewoners de juiste aandacht te geven. Men is erg alert op het welbevinden van bewoners en de cliënttevredenheid is hoog. Zowel medewerkers als bewoners kennen elkaars grenzen en deze worden gerespecteerd. Wel kan vanuit het ziektebeeld probleemgedrag of grenzeloosheid ontstaan. Daarvoor weet men begrip op te brengen. We hebben even stil gestaan bij enkele ethische dilemma s waar men voor komt te staan. Deze worden binnen het team besproken en de daar gemaakte afspraken worden nagekomen. Medewerkers voelen zich gehoord bij de bespreking van deze dilemma s en kunnen daardoor ook de uitkomsten ervan respecteren ook al zijn die soms niet geheel conform de eigen uitgangspunten. Ook de bewoner geeft aan tevreden te zijn. De zorg, het eten en de bejegening zijn goed. Er is wel contact met de andere bewoners maar er zijn weinig gezamenlijke activiteiten. Veel wordt 1-op-1 opgepakt al zijn er wel de vaste momenten waarop men elkaar kan ontmoeten zoals de koffie s ochtends, de thee s middags, de borrel om 5 uur en het eten. Na de koffie of thee worden er soms ook spelletjes gespeeld of andere activiteiten ondernomen. De vraag waarom er weinig contact is tussen bewoners is een doorlopend aandachtspunt. Diverse bewoners hebben geheugenproblemen en andere bewoners weten daar soms moeilijk mee om te gaan. De bewoners hebben wel een mening over elkaar maar dulden elkaar wel ondanks alle verschillen. De bewoner geeft aan geen last te hebben van anderen en graag op zichzelf te zijn in haar appartement. Wat je wel ziet is dat familie soms andere bewoners betrekt bij activiteiten. Er is wel een probleem geweest van een medewerker. Er bleek een waarden en normen verschil tussen de medewerker en de zorgondernemers. Nader onderzoek gaf aan dat dit zich alleen bij deze medewerker afspeelde. Deze medewerker heeft ZF inmiddels verlaten. Overzicht gecontroleerde documentatie Informatiemap bewoners inclusief visie, privacyreglement en klachtenprocedure Informatiefolder ZF landgoed De Ehze: Meer dan gewoon Notulen zorgoverleg 03/01/2012, 24/11/2011, 11/10/2011 Dossier instructie Rapportage instructie Procedure evaluatiegesprekken bewoners Formulier evaluatiegesprekken bewoners Clientervaringen in beeld, Mei 2011 deelrapport cliënten Zorgplannen Rubriek 4: Bewustwording diversiteit en sociaal-emotionele veiligheid Zowel het cliënttevredenheidsdeel als het medewerkerstevredenheiddeel van het kwaliteitsonderzoek laten geen aandachtspunten zien ten aanzien van diversiteitsbeleid of emotionele veiligheid. De open structuur en feedbackcultuur wordt door iedereen benoemd en positief ervaren. Medewerkers geven tijdens de audit aan eventuele homoseksuele cliënten niet anders te zien of te bejegenen dan anderen. Het is eigenlijk geen onderwerp van gesprek. Iedere bewoner gezien wordt zoals hij of zij is. auditrapportage oktober 2010, versie 2 7

8 Ook ten aanzien van medewerkers en vrijwilligers is men zich bewust van de diversiteit. Men heeft geen enkel probleem met homoseksuele collega s of vrijwilligers. Men beoordeelt elkaar alleen op de werkzaamheden die verricht worden. Binnen het vaste team is een open sfeer en is alles bespreekbaar. Met de aandacht voor de Roze Loper is seksualiteit en seksuele geaardheid onderwerp van gesprek. De bewustwording van diversiteit was al aanwezig en medewerkers geven aan zich ook sociaal-emotioneel veilig te voelen. Medewerker en zorgondernemers zien in de Roze Loper een bevestiging van de openheid binnen ZF. Overzicht gecontroleerde documentatie Clientervaringen in beeld ZusterFloor Juni 2011 Almen Notulen zorgoverleg 03/01/2012, 24/11/2011, 11/10/2011 Bedrijfsnoodplan Arbo en RIE Rubriek 5: Rapportage diversen. Bewoners geven aan dat zij tevreden zijn over het personeel en de zorg die geboden wordt. De privacy en sfeer maken dat bewoners ZF als hun eigen huis ervaren. Er is een duidelijke informatiemap aanwezig waarin alle belangrijk zaken beschreven zijn. Folders en documenten zijn niet gedateerd en in het kader van beheersing van documenten is dat niet wenselijk. De algemene indruk is dat binnen ZF veel direct inspeelt op de vraag en verbeteringen direct oppakt en doorvoert. In het kader van de PDCA-cyclus wordt er veel opgepakt (gepland) en uitgevoerd (do). De check en de act, hoe verloopt de verbeteringen en wat gaan we daarmee doen, worden minder beschreven. Overzicht gecontroleerde documentatie Informatiemap bewoners auditrapportage oktober 2010, versie 2 8

9 2 Rapportblad 3.1 Rapportblad Organisatie: Auditdatum: Status Bevinding Er zijn tijdens de audit aangaande het diversiteisbeleid geen tekortkomingen of kritische tekortkomingen geconstateerd. T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming Norm Maatregelen voor Extra audit op Volgende audit op Audittype Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, evt. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen. Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken. Kiwa beoordeeld de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een kritische tekortkoming. Paraaf lead auditor Kiwa: Paraaf directievertegenwoordiger auditee: Afhandeling tekortkoming(en): Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) Omvang (van de tekortkoming) Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa Akkoord Niet akkoord (zie nieuw rapportblad) Paraaf lead auditor Kiwa: Datum: auditrapportage oktober 2010, versie 2 9

10 Auditplanning voor: 11 januari 2012 Soort Audit: tolerantiescan Leadauditor: Anne Vereijken Graag voorzien van namen van auditees en retour sturen (minstens twee weken voor aanvang van de audit) aan: Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokken personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Wij verzoeken u een andere auditee te vragen, daar waar mogelijk, dan degene die al eerder zijn geïnterviewd. De audit verloopt het prettigst als men niet door externe factoren gestoord wordt. Interne auditoren zijn welkom, mits zij een passieve houding tijdens het interview aannemen. Het kan zijn dat de auditees worden gevraagd naar aantoonbaarheid van documenten en/of procedures. Het verdient daarom de voorkeur dat deze tijdens het interview snel te traceren zijn. Graag hoor ik van u of er parkeermogelijkheden zijn en of er eventuele wegomleggingen op de route naar uw instelling zijn ten tijde van de audit.. Graag ter inzage klaarleggen de volgende documenten: - Cliëntentevredenheidsonderzoeken - Personeelsbeleid/Opleidingsplan/Scholingsplan - Gedragscode personeel - Procedures rondom discriminatie, Intimidatie en pesten - Voorlichtingsfolders (in de breedste zin van het woord) - Aannamebeleid Personeel - Inwerkprocedure - Documenten t.b.v. themabijeenkomsten rondom seksuele geaardheid - Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus - arplan/ beleidsplan Klachtenprocedure cliënten en medewerkers - arverslag vertrouwenspersoon (cliënt en medewerkers) auditrapportage oktober 2010, versie 2 10

11 Auditplanning voor: 11 januari 2012 Soort Audit: tolerantiescan Leadauditor: Anne Vereijken Geretourneerd 11 januari 2012 Tijdstip Activiteit Onderwerp Functie na(a)m(en) auditee(s) Openingsgesprek Kennismaken Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum Interview 1 Beleid en Organisatie m.b.t. Tolerantie Rondleiding Personeelsbeleid/ Opleiding m.b.t. Tolerantie Signalering, begeleiding en klachten/ vertrouwenspersoon personeel en bewoners Vanaf uur Doornemen gevraagde documenten (graag klaarleggen) (zonder begeleiding) Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum Interview 2 Activiteiten t.b.v. homoseksuele bewoner Interview 3 Gesprek met Bewoners die de tolerantie kunnen verwoorden in ervaring Frits Boels Nel Smidts Interview 4 Medewerkers zorg Inge Damink - Helfrich > (Overige tijd wordt besteed aan rapportage) Eindgesprek Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum auditrapportage oktober 2010, versie 2 11

12 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Instelling "ZusterFloor Landgoed De Ehze" Hogenkampsweg BT Almen Provincie Gelderland Aantal plaatsen: Zorg: Thuiszorg: Contactpersoon Dhr. Henk Boelen Beleidsmedewerker Dhr. Henk Boelen Functie: zorgondernemer/directeur Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 1 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Beleid en organisatie 1 Staat in de visie of missie van de organisatie beschreven dat de cliënt centraal staat? 2 Is dit (de cliënt staat centraal) ook opgenomen in de introductie van nieuwe medewerkers? 3 Heeft uw organisatie een specifiek beleid voor bepaalde groepen cliënten? 4 Wordt seksuele geaardheid wel eens beleidsmatig besproken in de organisatie? 5 Heeft u een specifiek beleid voor cliënten die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn? 6 Zijn er activiteiten voor cliënten die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn? 7 Heeft de organisatie gedragsregels in haar reglement hoe om te gaan met seksistisch of discriminerend gedrag? 8 Zijn er regels vastgelegd van maatregelen en voorzieningen om intimidatie of discriminatie te voorkomen? 9 Bestaat over deze gedragsregels overeenstemming tussen leiding, personeel en cliënten? 10 Is de formulering van deze gedragsregels vastgelegd met cliëntenraden of OR? 11 Wordt er actief voorlichting gegeven over diversiteit? 12 Is er voorlichtingsmateriaal over seksuele diversiteit aanwezig? auditrapportage oktober 2010, versie 2 12

13 13 Is er binnen de organisatie een verantwoordelijke of portefeuillehouder aangesteld die toeziet op diversiteit? 14 Beschouwt u uw eigen organisatie als homovriendelijk voor uw cliënten? 15 Weet u of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw cliënten zijn? 16 Vindt u het belangrijk om te weten of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw cliënten zijn? 17 Informeert uw organisatie bij opname van een cliënt naar de seksuele geaardheid? 18 Houdt u met deze informatie rekening? (cliënten, medewerkers) 19 Stelt u cliënten in de gelegenheid zich te uiten over hun geaardheid? 20 Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon voor cliënten? Totaal Beleid en organisatie 14 ja / 6 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 2 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Personeelsbeleid 1 Is er een beleidsdocument waarin de diversiteit van personeel is opgenomen? 2 Is er actief aannamebeleid gericht op de diversiteit van het personeel? 3 Is er een personeelsbeleid waarbij per leeftijdscategorie loopbaanperspectief wordt geboden? 4 Zijn er specifieke afspraken of beleid met betrekking tot seksuele geaardheid? 5 Beschouwt u uw eigen organisatie als homovriendelijk voor uw personeel? 6 Weet u of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw medewerkers zijn? 7 Vindt u het belangrijk om dit te weten? 8 Kunnen homoseksuele medewerkers hun partners meenemen naar bijvoorbeeld feesten van uw organisatie? 9 Besteedt u bij het aannamebeleid aandacht aan seksuele geaardheid bij het inwerkprogramma, de opleidingen en de informatievoorziening? 10 Bestaat er een informatiepakket voor (nieuw) personeel waarin seksuele geaardheid is opgenomen? 11 Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon voor medewerkers? 12 Worden er thematische bijeenkomsten gehouden voor medewerkers waarbij seksuele geaardheid een thema kan zijn? Totaal Personeelsbeleid 7 ja / 5 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 3 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Opleiding 1 Is er een opleidingsbeleid? 2 Is er een scholingsplan? 3 Wordt er scholing aan personeel en cliënten aangeboden met betrekking tot bewustwording van (zoals coming-out, leefstijlen, homovijandigheid) en omgang met kwetsbare groepen? auditrapportage oktober 2010, versie 2 13

14 4 Besteedt men daarbij (naast het geven van feitelijke informatie) aandacht aan gevoelens, intimiteit, relaties, communicatieve vaardigheden of normen en waarden rond diversiteit? 5 Is er een gedrags- of beroepscode? 6 Wordt personeel door scholing of andere instrumenten bewust gemaakt van de eigen beroepsmatige houding ten opzichte van diversiteit? Totaal Opleiding 5 ja / 1 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 4 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Bewustwording en veiligheid 1 Zijn er instrumenten waarmee bewustwording over diversiteit wordt gemonitord? 2 Is er een platform waarbij het thema diversiteit wordt besproken? Bijvoorbeeld via voorlichtingsbijeenkomsten, tv programma's of het op de agenda plaatsen van dit onderwerp. 3 Is er binnen de organisatie informatie beschikbaar over ontmoetingsmogelijkheden voor bepaalde groepen cliënten? 4 Worden medewerkers gestimuleerd om op het gebied van diversiteit een voortrekkersrol te ambiëren? 5 Krijgen medewerkers de mogelijkheid om zo'n voortrekkersrol te vervullen? 6 Zijn er bepaalde groepen cliënten over het voetlicht gebracht bij de brancheorganisaties en andere koepels? 7 Voor zover u weet, is er sprake van leeftijdsdiscriminatie bij 50-plussers? 8 Voor zover u weet, voelt iedereen zich over het algemeen emotioneel veilig/geaccepteerd? 9 Worden roddelen of pesten actief tegengegaan? Totaal Bewustwording en veiligheid 6 ja / 3 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 5 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Signalering, begeleiding en klachten 1 Is er een klachtenprocedure? 2 Is er een klachtenfolder? 3 Voor zover u weet, is de organisatie in staat om problemen van personeel en cliënten rondom diversiteit te signaleren? 4 Voor zover u weet, is de organisatie in staat om personeel en cliënten op te vangen die willen praten over persoonlijke vragen of problemen met betrekking tot diversiteit? 5 Zijn personeel en cliënten geïnformeerd over de stappen die zij kunnen zetten wanneer zij bij de politie of Commissie Gelijke Behandeling aangifte willen doen van intimidatie/discriminatie? 6 Heeft de organisatie intern een contactpersoon aangewezen die het verbindingsstuk is tussen organisatie en de externe vertrouwenspersoon? 7 Zijn de bevoegdheden en werkwijze van de vertrouwenspersoon en klachtencoördinator vastgelegd in de functieomschrijving? 8 Beschikt de organisatie over een sociale kaart? (Verwijsindex met informatie over welzijns- en gezondheidsvoorzieningen) 9 Wordt door de organisatie transport georganiseerd of beschikbaar gesteld om cliënten te vervoeren naar activiteiten buiten de instelling? auditrapportage oktober 2010, versie 2 14

15 10 Is in geval van een externe vertrouwenspersoon de handelwijze bij inschakeling van deze persoon vastgelegd in een protocol? Totaal Signalering, begeleiding en klachten 9 ja / 1 nee Totaal 41 ja / 16 nee Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 6 / 7 Resultaten Kiwa Tolerantiescan Instelling: ZusterFloor Landgoed De Ehze Ingevuld op 15 november 2011 om 09:55 Kiwa Tolerantiescan ingevuld via Pagina 7 / 7 auditrapportage oktober 2010, versie 2 15

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus o Opvolgaudit 1 en fase 1 d.d. 3 en 4 september 2013 Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa Auditrapport

Nadere informatie

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012 Rapportdatum: 16 februari 2012 Auditrapport riteria ZKN Keurmerk ertificatieonderzoek Naam: Kliniek Lasik entrum Plaats: Boxtel en Velp Kiwa N.V. ertificatie en Keuringen Zuidwest Nederland Stationspark

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport

Nadere informatie

Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1734 Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Certificeren arbozorg, meer dan papier!

Certificeren arbozorg, meer dan papier! Certificeren arbozorg, meer dan papier! Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E Projectleider en contactpersoon

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school Basisschool de Ganzerik Veiligheidsbeleid Missie van de school Op basisschool de Ganzerik willen leerkrachten samen met kinderen en ouders een veilige en respectvolle omgeving creëren waarbinnen kinderen

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2)

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2) Rapportdatum 15-4-2013 Auditrapport Lugera & Makler Temps SRO Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije VU 2011/05 Toelating (fase 1+2) Auditrapport Organisatie Naam Lugera & Makler Temps SRO ontactpersoon

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Auditrapport. HKZ Kinderopvang 2009. Kinderopvang Heyendael. Nijmegen.

Auditrapport. HKZ Kinderopvang 2009. Kinderopvang Heyendael. Nijmegen. Blz. 1 van 34 VERTROUWELIJK Auditrapport HKZ Kinderopvang 2009 Kinderopvang Heyendael te Nijmegen. Soort audit Datum en tijd Auditteam Implementatie audit initieel 1 e Controle-audit 2 e Controle-audit

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie