Audit. Combo Emonomy. Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit. Combo Emonomy. Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland"

Transcriptie

1 Audit Combo Emonomy Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Audit Combo Emonomy Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland Hobéon Certificering BV Datum: 13 maart 2013 Auteurs: B. Verstegen en J. de Boer AUHKKJC

4

5 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 DE ZES STANDAARDEN 2 1 Visie, doelstellingen en beleid 3 2 Programma 5 3 Personeel 7 4 Voorzieningen 9 5 Kwaliteit 11 6 Resultaten 12 EINDCONCLUSIE 14 Bijlage 1 Korte omschrijving afwijkingen en adviezen 16 Bijlage 2 Het auditprogramma 17

6

7 INLEIDING Het realiseren van duurzame arbeidsintegratie en ontwikkeling is niet vanzelfsprekend. De kwaliteit van de matching tussen de verschillende klantperspectieven (cliënt/werknemer, werkgever en opdrachtgever) is een belangrijke succesfactor. In de methodiek wordt systematisch uitwerking gegeven aan de drieledige klantrelatie van arbeidsintegratie/arbeidsontwikkeling: de cliënt/medewerker; de werkgever; de opdrachtgever van het traject. Sinds medio 1998 heeft de opleiding enkele duizenden jobcoaches en trajectbegeleiders succesvol opgeleid. Combo Emonomy wil voldoen aan de eisen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en aan de eisen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit. In één onderzoeksaudit is onderzocht of Combo Emonomy voldoet aan deze eisen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

8 DE ZES STANDAARDEN Tijdens de audit is aandacht besteed aan zes standaarden: 1. Visie, doelstellingen en beleid; 2. Programma (gevuld met het beroepsprofiel jobcoach van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland); 3. Personeel; 4. Voorzieningen; 5. Kwaliteitszorgsysteem en de werking; 6. Resultaten Per onderdeel wordt een korte rapportage opgesteld met eventuele verbeterpunten en adviezen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

9 1 VISIE, DOELSTELLINGEN EN BELEID 1.1 Visie en doelstellingen zijn helder geformuleerd. Combo Emonomy heeft een duidelijke visie op het vakgebied. De opleiding stelt: De belangrijkste succesfactor bij jobcoaching is de persoon van de jobcoach zelf. Het is de jobcoach die de verschillende klantperspectieven (cliënt, opdrachtgever, werkgever) op elkaar moet zien af te stemmen. Tijdens de opleiding leren jobcoaches om de motieven en perspectieven van alle betrokken partijen te duiden en met elkaar te verbinden en zodoende te komen tot een optimale, duurzame match tussen cliënt en werkplek. De opleiding biedt een methodisch kader en handvatten om deze criteria te realiseren. De methodiek onderscheidt zich doordat er niet alleen gekeken wordt naar wat iemand kan, maar ook, onder welke kernvoorwaarden en omstandigheden iemand optimaal de regie kan pakken en zijn eigen competenties en verantwoordelijkheid volledig inzet, vanuit wie iemand is en wat hem beweegt. Tijdens de audit is uitgebreid onderzocht of deze ambitieuze doelstelling waargemaakt wordt. In gesprekken met het management, docenten, studenten en alumni en uit de bestudeerde portfolio s kwam duidelijk naar voren dat de opleiding deze ambitie inderdaad waarmaakt. Studenten en alumni gaven aan ingrijpend en duurzaam veranderd te zijn door de opleiding. Meer bewust van eigen drijfveren en kwaliteiten en doelgerichter. Zoals een alumnus het uitdrukte tijdens de audit: Vroeger zei ik dat ik werkte als jobcoach en na de opleiding zeg ik: ik ben jobcoach. Het auditpanel was van de uitspraken van de studenten en alumni onder de indruk. 1.2 Visie en doelstellingen zijn gebaseerd op een solide analyse van tenminste de plaats in de keten, actuele externe ontwikkelingen en een SWOT-analyse. In samenwerking met de Universiteit Utrecht heeft Combo jarenlang onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor duurzame arbeidsintegratie. Deze succesfactoren heeft de opleiding samen met werkgevers, werkzoekenden en professionals in kaart gebracht en vertaald in visie, theorie, methodiek en instrumentarium. De methodiek is uitgewerkt in de volgende basispublicaties: Coenen-Hanegraaf, M, Valkenburg, B, Begeleid Werken; trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering, Utrecht, 2012 Coenen, F, Valkenburg, B, Arbeidsontwikkeling als identiteit, Utrecht, 2009 Dit methodisch kader vormt ook het fundament van de jobcoach opleiding. Binnen de opleiding worden de succesfactoren van duurzame arbeidsintegratie verankerd in professioneel en authentiek handelen van de cursist. Het panel heeft het boek bestudeerd en geconstateerd dat het methodisch kader een solide basis heeft en past binnen de keten en de actuele externe ontwikkelingen. Het panel constateert tevens dat de organisatie van Combo zodanig aangepast is dat deze naadloos aansluit bij de visie en doelstellingen. Hierin ziet het panel voldoende bewijs dat visie en doelstellingen en de organisatorische afstemmingen berusten op een SWOT-analyse. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

10 1.3 Visie en/of missie zijn geconcretiseerd in een beleidsplan/strategisch plan en bevatten in ieder geval een concrete ontwikkelambitie voor de komende drie jaar. Volgens de opleiding is het werkveld van de jobcoach complex en stelt het hoge eisen aan de professionals die er werkzaam zijn. Wet en regelgeving verandert in hoog tempo, posities van en rollen van organisaties en hun professionals veranderen, eisen van opdrachtgevers nemen toe, elke cliënt is een ander mens met een andere unieke handleiding die vaak nog niet is ontdekt, werkgevers hebben hun eigen eisen en sores. Kortom alle actoren hebben hun eigen bril op met andere wensen en belangen die meestal niet met elkaar overeenkomen. In de keten en in binnen betrokken uitvoeringsorganisaties rond Jobcoaching/arbeidsbemiddeling is vaak geen samenhangende en geïntegreerde benadering op de diversiteit van de perspectieven en de betekenis daarvan voor het eigen handelen. Dit terwijl het succes van Begeleid Werken juist wordt bepaald door de kwaliteit waarmee de verschillende perspectieven op elkaar worden betrokken. Combo stelt deze geïntegreerde aanpak centraal en wil deze de komende jaren nog verder ontwikkelen. Daarnaast heeft Combo als concrete ontwikkelambitie het leveren van een structurele bijdrage aan de kwaliteit van professionals op het terrein van Jobcoaching op basis van een hoogwaardige kwaliteitsstandaard. Het panel is van oordeel dat de opleiding deze visie en missie goed geconcretiseerd heeft door dit te vertalen in een geïntegreerde aanpak. Het panel onderschrijft de uitwerking van de missie en visie en komt tot het oordeel dat Combo inderdaad een structurele bijdrage levert aan de kwaliteit van professionals op het terrein van Jobcoaching. 1.4 Conclusie Visie, doelstellingen en beleid Het panel komt tot het oordeel dat de opleiding de standaard Visie, doelstellingen en beleid goed vormgegeven en uitgewerkt heeft. De opleiding heeft hiermee ruimschoots voldaan aan de eisen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

11 2 PROGRAMMA 2.1 Algemeen Het totale opleidingsprogramma bestaat uit vier modulen. In de eerste wordt ingegaan op de visie van Emonomy. In de daarop volgende modulen krijgt deze visie haar vertaling in de stappen van de methodiek. In het tweede moduul wordt stil gestaan bij het onderdeel assessment. Er wordt uitwerking gegeven aan de wijze waarop aansluiting gevonden kan worden bij de werkzoekende en bij zijn persoonlijke kracht en ontwikkelproces. In het derde moduul komen werkgeversbenadering en bemiddeling aan de orde. Hierbij wordt de aandacht verlegd naar het perspectief van de werkgever. Ook komen in dit kader de wet-en regelgeving en het onderdeel arbeidsrecht aan de orde. In het vierde moduul wordt ingegaan op coaching op de werkplek en de daarop aansluitende loopbaanbegeleiding. 2.2 Eindkwalificaties, deelkwalificaties en het programma Het panel heeft de eindtermen van de opleiding vergeleken met de eindtermen opgesteld door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Het panel heeft geconstateerd dat de eindtermen van de opleiding in grote mate overeenkomen met de eindtermen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Uit gesprekken met studenten bleek dat de opleiding eind 2012 de eindtermen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland ingevoerd heeft. Ook in de bestudeerde documenten van de opleiding kwam dit tot uiting. Het panel heeft geconstateerd dat twee eindtermen van de beroepsvereniging niet overgenomen zijn. Tijdens de audit bleek dat deze eindtermen wel in het programma verwerkt zijn. Het panel heeft via documenten vastgesteld dat programmaonderdelen direct gerelateerd zijn aan de eindtermen. In de gesprekken met studenten en docenten werd dit bevestigd. Afwijking 1: Het panel verzoekt de opleiding de twee ontbrekende eindtermen, eindterm visie en eindterm coaching on the job, op te nemen in de eindtermen van de opleiding. De eindtermen zijn uitgewerkt in deelkwalificaties. Bij de uitwerking in deelkwalificaties merkte het panel dat de eindtermen soms net anders geformuleerd waren dan in de beschrijving van de opleidingseindtermen. Advies 1: Het panel adviseert de opleiding één versie van de eindtermen te gebruiken. 2.3 (Eind)toetsen zijn gebaseerd op eind- en deelkwalificaties. Het panel heeft de portfolio s van vijf studenten bestudeerd. Uit deze portfolio s bleek duidelijk dat toetsen, opdrachten en beoordelingen gebaseerd zijn op eind- en deelkwalificaties. In de gesprekken met docenten en studenten werd dit bevestigd. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

12 Het panel concludeert dat de (eind)toetsen gebaseerd zijn op eind- en deelkwalificaties. Het panel merkt op dat met name de beoordeling van student op grond van de coachingsgesprekken methodisch traceerbaar verloopt. Omdat er slechts één beoordelaar is kan er mogelijk ruimte ontstaan voor subjectiviteit. Het panel heeft niet geconstateerd dat beoordelingen (te) subjectief zijn. Uit gesprekken met studenten en alumni kwam naar voren dat subjectiviteit geen probleem is. Het panel is van mening dat de opleiding aan kwaliteit kan winnen door waar mogelijk het vier ogen principe te hanteren of instrumenten als intervisie toe te passen. Advies 2. Het panel adviseert de opleiding waar mogelijk het vier ogen principe te hanteren of anders instrumenten als intervisie toe te passen. 2.4 Het programma is studeerbaar De opleiding heeft de volgende maatregelen genomen om het programma studeerbaar te maken. De opleiding omvat 16 lesdagen in een periode van ongeveer 12 maanden. Daarnaast krijgen cursisten 3 keer individuele coaching in een kleinere setting. De studiebelasting bedraagt naast de 16 lesdagen gemiddeld genomen hetzelfde aantal uren/dagen voor voorbereiding, huiswerk en het maken van praktijkopdrachten. In de praktijk is de studiebelasting naast de lesdagen 3 uur per week. Intake-/ontwikkelgesprek: het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken en wederzijds verwachtingen af te stemmen. Daarnaast wordt er gekeken naar persoonlijke leerdoelen van cursisten en hoe deze met maatwerk tijdens de opleiding kunnen worden versterkt. De cursisten ontvangen bij aanvang van de opleiding een opleidingsmap en een portfoliomap. Het panel heeft de opleidingsmap en de portfoliomap bestudeerd en komt tot de conclusie dat deze informatief en ondersteunend is. Uit gesprekken met alumni en studenten kwam naar voren dat de opleiding wel zwaar is en toch goed studeerbaar. De zwaarte lag soms in de persoonlijke sfeer waar eerst blokkades of weerstanden opgeruimd moesten worden voordat er sprake kon zijn van een verdere ontwikkeling. Het panel concludeert dat de opleiding studeerbaar is. 2.5 Conclusie Programma Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het programma. Eindtermen van de opleiding corresponderen in hoge mate met de eindtermen opgesteld door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. De eindtermen zijn uitgewerkt in deelkwalificaties. Het programma is aantoonbaar gerelateerd aan de eindtermen en deelkwalificaties en de toetsing zijn aantoonbaar gebaseerd op de eindtermen en de deelkwalificaties. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

13 3 PERSONEEL 3.1 Er is een werkende en functionele structuur voor overleg, kennisdeling en verdere uitwisseling. Combo Emonomy is medio 2011 getransformeerd van een werkorganisatie met personeel naar een netwerkorganisatie zonder personeel. Waar Combo tot 2011 werkgever was voor een 10-tal opleiders, adviseurs en onderzoekers met daarbij horende organisatiestructuur, overlegstructuur, etc. is dit afgelopen periode gewijzigd. Binnen de nieuwe Combo setting zijn er geen vaste overleggen of structuren, maar overleggen op basis van activiteiten, voortgang in activiteiten en evaluaties. Uit gesprekken met docenten en directie kwam naar voren dat er een duidelijke, functionele structuur is voor overleg, kennisdeling en uitwisseling. Feedback op studenten wordt gedeeld voordat het gegeven wordt, aanpak van problemen met groepen wordt overlegd en er is veelvuldig contact tussen de cursusleiding en de directie enerzijds en de cursusleiding en docenten anderzijds. Overleg vindt plaats op basis van activiteiten, voortgang in activiteiten en evaluaties. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de docenten goed op de hoogte waren van doelstellingen en beleid van de opleiding. Studenten en alumni bevestigden dat docenten op één lijn zitten. Het panel is van mening dat de opleiding een goed werkende, functionele structuur heeft voor overleg, kennisdeling en verdere uitwisseling. 3.2 Er zijn voldoende gekwalificeerde medewerkers om het primaire proces overeenkomstig de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Voor de Jobcoachopleiding werkt Combo met enkele vaste specialisten, met een lange- traditie met Combo en de methodiek. De opleiding wordt altijd verzorgd door een vaste opleider/docent die de methodiek tot in de finesses beheerst en daarin cursisten inhoudelijk en persoonlijk kan begeleiden. Voor het onderdeel werkgeversbenadering werkt Combo sinds de jaren 90 samen met het voormalige Fontys Actief (gelieerd aan Fontys Hogescholen), inmiddels Werk Actief. Zij is specialist in de werkgeversbenadering op basis van de methodiek en ontwikkelt mede de methodiek. Voor het onderdeel wet- en regelgeving werkt de opleiding met de vaste partner Raad en Respons, specialist op dit terrein en in staat om de verbinding tussen ontwikkelingen, beleid en praktijk te maken. Voor alle onderdelen geldt dat de opleiding meerdere kwalitatief hoogwaardige opleiders tot haar beschikking heeft. Uit gesprekken met studenten en evaluaties bleek dat de docenten kwalitatief goed scoorden. Daarnaast bleek dat studenten en alumni ook de capaciteit van de begeleiding als goed (gemiddeld 8) beoordeelden. Het panel komt tot de conclusie dat de opleiding voldoende gekwalificeerde medewerkers inzet. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

14 3.3 Medewerkers beschikken over voldoende mogelijkheden om competenties te ontwikkelen. Door niet met een vast team maar via een netwerkorganisatie te werken is de opleiding flexibeler en spelen scholingsplannen geen rol van betekenis. Docenten gaven aan voldoende ruimte en mogelijkheden te hebben om zich te ontwikkelen. Voor de uitvoerders van de coachtingsgesprekken is er de mogelijkheid om te sparren met een expert. Mede gezien de studenttevredenheid over de kwaliteit van de docenten concludeert het panel dat er voor medewerkers voldoende mogelijkheden bestaan om competenties te ontwikkelen. 3.4 Conclusie personeel Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het personeel. Dit oordeel berust op de organisatiestructuur van de opleiding, de conclusies uit de gesprekken met docenten, studenten en alumni en uit de grote tevredenheid blijkend uit evaluaties. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

15 4 VOORZIENINGEN Het panel heeft tijdens een rondleiding op locatie een toelichting op gebruik van voorzieningen en materialen gekregen. Het panel heeft geconstateerd dat de locatie en de voorzieningen afgestemd zijn op kleine groepen en individuele sessies. Er is geen investeringsplan op dit terrein en volgens het panel is dat ook niet nodig. Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de eisen betreffende voorzieningen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

16 Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

17 5 KWALITEIT 5.1 Periodieke evaluaties Het kwaliteitszorgsysteem van Combo kent twee speerpunten: a. De opleiding zoekt continue de afstemming met de student, als een geïntegreerd en automatisch onderdeel van de werkwijze. De afstemming start bij het intake/ontwikkelgesprek, waarbij samen met de student inzicht wordt ontwikkeld in verwachtingen, wensen en individuele aandachtspunten. Dit vormt ook de basis van het persoonlijke ontwikkelplan waarmee eenieder aan de slag gaat tijdens de opleiding. Zowel tijdens de opleidingsdagen als tijdens de individuele coachingssessies besteedt de opleiding samen met de student aandacht aan de voortgang en worden tussenevaluaties gepleegd. Er wordt systematisch met elkaar nagegaan: sluiten de opleiding, inhoud, werkvormen, docenten en werktempo aan bij de individuele cursist en groep? Daar waar mogelijk wordt hierop ook direct geanticipeerd door betreffende docenten. b. Aan het einde van de opleiding wordt de gehele opleiding mondeling en schriftelijk geëvalueerd. Deze evaluatieresultaten worden door de directie en de betreffende hoofddocent besproken. Samen bepalen zij welke verbeteringen/aanpassingen hieruit naar voren komen. Specifieke op- en aanmerkingen betreffende de onderdelen wet- en regelgeving en werkgeversbenadering worden met de betreffende docenten besproken. Studenten, alumni en docenten onderschreven deze gang van zaken tijdens de gesprekken. Zowel studenten als alumni stelden dat zij zich zeker gehoord voelden. Het panel is van oordeel dat de opleiding op het gebied van studenttevredenheid een goed werkend kwaliteitssysteem heeft. Studenten zijn echter niet de enige stakeholder. Advies 3: Het panel adviseert de opleiding om naast studenten ook andere stakeholders als geplaatste cliënten en werkveld uit te nodigen om deel te nemen aan evaluaties. Hierdoor kan de opleiding tevens zicht krijgen op de verdere ontwikkeling van de jobcoach na de opleiding. Alumni spraken de wens uit voor terugkomdagen in combinatie met bijscholing. De opleiding zou al deze aspecten met het advies kunnen combineren. 5.2 Gerealiseerde verbeteringen Daar waar mogelijk en gewenst voert Combo direct verbeteringen door naar aanleiding van (tussen)evaluaties. Door de korte lijnen is dit een natuurlijk, maar ook een direct proces tussen betrokkenen. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn: gebruik maken van de kennis van doelgroepen die studenten zelf hebben, nadruk van programma onderdelen zoals non-verbalen interactie is uitgebreid, plek van bepaalde thema s/onderwerpen binnen de opleiding is aangepast en in een eerder stadium tijdens de opleiding feedback geven van de docent m.b.t. voortgang van de studenten. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

18 6 RESULTATEN 6.1 Gerealiseerd niveau is in lijn met de doelstellingen De opleiding wil dat studenten zich bewust zijn van de hun eigen drijfveren van die van anderen. Dat vereist voor veel studenten een andere manier van kijken (naar zichzelf). Uit gesprekken met studenten en alumni kwam duidelijk naar voren dat de opleiding er (meestal) in slaagt om studenten een ander perspectief te laten innemen. Voor een enkel geval is dat een brug te ver en staakt de student de opleiding. Studenten en alumni waren eensgezind van mening dat de opleiding de studenten veel mogelijkheden biedt om dit te realiseren en dat het grootste deel van de studenten deze verandering van perspectief ook realiseert. De studenten, die de opleiding doorlopen hebben, hebben een andere manier van reageren. Zij gaan niet langer voor het snelle succes maar willen een duurzame plaatsing. Hierdoor fungeren de opgeleide jobcoaches op een ander niveau. Dit niveau past naadloos bij de doelstellingen van de opleiding. Het panel is van mening dat het gerealiseerd niveau goed in lijn is met de doelstellingen. 6.2 De belangrijkste stakeholders zijn tevreden over de resultaten De opleiding vindt de belangrijkste stakeholders studenten, alumni, docenten en directie. Deze bleken in de gesprekken tevreden over de resultaten. Het afnemend beroepenveld ontbreekt in dit rijtje. Op de vraag aan alumni of het afnemend beroepenveld tevreden was over hun verworven competenties kwam een hardgrondig nee. Het afnemend beroepenveld vindt meestal de leus de regie bij de cliënt veel te ver gaan en ziet liever een snelle plaatsing. Toch zijn de alumni ervan overtuigd dat de tijdens de opleiding geleerde methodiek de beste/duurzaamste resultaten levert voor cliënten en bedrijven. Indirect blijkt dat bedrijven die jobcoaches in dienst hebben wel degelijk tevreden zijn: veel bedrijven melden structureel al hun (nieuwe) medewerkers aan bij de opleiding. Het panel concludeert dat een aantal stakeholders (studenten, alumni, docenten en directie) tevreden is over het gerealiseerd niveau. Ook blijken bedrijven (indirect) tevreden. Het panel adviseert de opleiding om ook op dit punt stakeholders uit te nodigen feedback te leveren (zie advies 3) 6.3 Slagingspercentages zijn in lijn met de doelstellingen De opleiding kent een slagingspercentage van ongeveer 90%. Vooral studenten die het niet kunnen opbrengen om op een andere manier naar zichzelf en anderen te kijken haken af. Het panel is van oordeel dat het slagingspercentage in lijn is met de doelstellingen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

19 6.4 Conclusie resultaten Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de vereisten van de resultaten. Door studenten op een andere manier naar zichzelf en naar anderen te leren kijken kunnen studenten veel duurzamer plaatsingen realiseren en kunnen zij functioneren op een niveau gelijkwaardig met hbo. Stakeholders zijn (voor zover gevraagd) tevreden over het gerealiseerd niveau en slagingspercentages zijn in lijn met de doelstellingen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

20 EINDCONCLUSIE De opleiding Combo Emonomy voldoet aan alle eisen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit. De opleiding ontvangt daarom onvoorwaardelijk een certificaat met een looptijd van drie jaar. De afhandeling van de geconstateerde afwijking van de eindtermen en de opvolging van de adviezen zullen in de volgende audit bekeken worden. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

21 Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

22 BIJLAGE 1 KORTE OMSCHRIJVING AFWIJKINGEN EN ADVIEZEN Afwijking nr. Omschrijving 1 Het panel verzoekt de opleiding de twee ontbrekende eindtermen, visie en coaching on the job, op te nemen in de eindtermen van de opleiding Advies nr. Omschrijving 1 Het panel adviseert de opleiding één versie van de eindtermen te gebruiken. Reactie Combo: we voegen de ontbrekenden eindtermen per direct toe. Voorts zullen we vanaf heden één versie hanteren wat betreft de eindtermen. 2 Het panel adviseert de opleiding waar mogelijk het vier ogen principe te hanteren of anders instrumenten als intervisie toe te passen. Reactie Combo: we zullen de beoordeling integreren in de intervisie en op basis van casuïstiek, periodiek eind- en deelbeoordelingen van elkaar bereflecteren en beoordelen of zij op één lijn zitten. 3 Het panel adviseert de opleiding om naast studenten ook andere stakeholders als geplaatste cliënten en werkveld uit te nodigen om deel te nemen aan evaluaties. Reactie Combo: - Terugkomdagen/bijscholingsdagen gaan we in 2013 nog opstarten; - Betrokkenheid andere stakeholders; ook dit vinden we een goed advies, over de vorm hiervan denken we nog na, maar gaan hiermee zeker aan de slag, ook op niet al te lange termijn. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

23 BIJLAGE 2 HET AUDITPROGRAMMA Programma site visit Vrijdag 22 februari 2013 Tijd Gesprekspartners Onderwerpen 10:30 Inloop en ontvangst 11: Management Frans Coenen Positionering van de opleiding Eindcompetenties, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en KZS, klachtenafhandeling, verbetermaatregelen Studenten Aansluiting, begeleiding, toetsen, stage en afstuderen, faciliteiten Lunch Intern overleg Docenten Frans Coenen (methodiekdocent) Jos Coenen (methodiekdocent, Intracare) Neeltje Hoevenaars (docente wet en regelgeving, Raad en Respons) Hans van Eijk (docent werkgeversbenadering, Werk Actief) Opbouw curriculum, toetsen, examens, personeelsbeleid, faciliteiten Werkveld + alumni Marlies Verhulst (FPCC) Suzy Verhoeven (Diamant Groep) Leonie Schellekens (zelfstandig jobcoach) Christina de Vries (Pauw Bedrijven) Management Positionering van de opleiding Eindcompetenties Aansluiting bij de beroepspraktijk Opbouw curriculum Optioneel: pending issues Frans Coenen Intern overleg Terugkoppeling Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs voltijd Hogeschool Inholland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bio-informatica voltijd Hogeschool Leiden Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Hbo-master Conflictmanagement Schouten en Nelissen University. oktober 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Conflictmanagement Schouten en Nelissen University. oktober 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Conflictmanagement Schouten en Nelissen University oktober 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Opleiding Bachelor of Business Administration InterCollege Business School Croho-registratie 39226 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd Hanzehogeschool Groningen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB hbo-bachelor Opleidingskunde Inleiding Dit visitatierapport bevat

Nadere informatie

BEOORDELINGSRAPPORT. Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal. De Haagse Hogeschool

BEOORDELINGSRAPPORT. Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal. De Haagse Hogeschool BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW Juni 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel 5 2.2 Opbouw paneladvies

Nadere informatie