Audit. Combo Emonomy. Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit. Combo Emonomy. Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland"

Transcriptie

1 Audit Combo Emonomy Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Audit Combo Emonomy Toetsingskader Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit / beroepsprofiel Jobcoaches Nederland Hobéon Certificering BV Datum: 13 maart 2013 Auteurs: B. Verstegen en J. de Boer AUHKKJC

4

5 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 DE ZES STANDAARDEN 2 1 Visie, doelstellingen en beleid 3 2 Programma 5 3 Personeel 7 4 Voorzieningen 9 5 Kwaliteit 11 6 Resultaten 12 EINDCONCLUSIE 14 Bijlage 1 Korte omschrijving afwijkingen en adviezen 16 Bijlage 2 Het auditprogramma 17

6

7 INLEIDING Het realiseren van duurzame arbeidsintegratie en ontwikkeling is niet vanzelfsprekend. De kwaliteit van de matching tussen de verschillende klantperspectieven (cliënt/werknemer, werkgever en opdrachtgever) is een belangrijke succesfactor. In de methodiek wordt systematisch uitwerking gegeven aan de drieledige klantrelatie van arbeidsintegratie/arbeidsontwikkeling: de cliënt/medewerker; de werkgever; de opdrachtgever van het traject. Sinds medio 1998 heeft de opleiding enkele duizenden jobcoaches en trajectbegeleiders succesvol opgeleid. Combo Emonomy wil voldoen aan de eisen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en aan de eisen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit. In één onderzoeksaudit is onderzocht of Combo Emonomy voldoet aan deze eisen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

8 DE ZES STANDAARDEN Tijdens de audit is aandacht besteed aan zes standaarden: 1. Visie, doelstellingen en beleid; 2. Programma (gevuld met het beroepsprofiel jobcoach van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland); 3. Personeel; 4. Voorzieningen; 5. Kwaliteitszorgsysteem en de werking; 6. Resultaten Per onderdeel wordt een korte rapportage opgesteld met eventuele verbeterpunten en adviezen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

9 1 VISIE, DOELSTELLINGEN EN BELEID 1.1 Visie en doelstellingen zijn helder geformuleerd. Combo Emonomy heeft een duidelijke visie op het vakgebied. De opleiding stelt: De belangrijkste succesfactor bij jobcoaching is de persoon van de jobcoach zelf. Het is de jobcoach die de verschillende klantperspectieven (cliënt, opdrachtgever, werkgever) op elkaar moet zien af te stemmen. Tijdens de opleiding leren jobcoaches om de motieven en perspectieven van alle betrokken partijen te duiden en met elkaar te verbinden en zodoende te komen tot een optimale, duurzame match tussen cliënt en werkplek. De opleiding biedt een methodisch kader en handvatten om deze criteria te realiseren. De methodiek onderscheidt zich doordat er niet alleen gekeken wordt naar wat iemand kan, maar ook, onder welke kernvoorwaarden en omstandigheden iemand optimaal de regie kan pakken en zijn eigen competenties en verantwoordelijkheid volledig inzet, vanuit wie iemand is en wat hem beweegt. Tijdens de audit is uitgebreid onderzocht of deze ambitieuze doelstelling waargemaakt wordt. In gesprekken met het management, docenten, studenten en alumni en uit de bestudeerde portfolio s kwam duidelijk naar voren dat de opleiding deze ambitie inderdaad waarmaakt. Studenten en alumni gaven aan ingrijpend en duurzaam veranderd te zijn door de opleiding. Meer bewust van eigen drijfveren en kwaliteiten en doelgerichter. Zoals een alumnus het uitdrukte tijdens de audit: Vroeger zei ik dat ik werkte als jobcoach en na de opleiding zeg ik: ik ben jobcoach. Het auditpanel was van de uitspraken van de studenten en alumni onder de indruk. 1.2 Visie en doelstellingen zijn gebaseerd op een solide analyse van tenminste de plaats in de keten, actuele externe ontwikkelingen en een SWOT-analyse. In samenwerking met de Universiteit Utrecht heeft Combo jarenlang onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor duurzame arbeidsintegratie. Deze succesfactoren heeft de opleiding samen met werkgevers, werkzoekenden en professionals in kaart gebracht en vertaald in visie, theorie, methodiek en instrumentarium. De methodiek is uitgewerkt in de volgende basispublicaties: Coenen-Hanegraaf, M, Valkenburg, B, Begeleid Werken; trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering, Utrecht, 2012 Coenen, F, Valkenburg, B, Arbeidsontwikkeling als identiteit, Utrecht, 2009 Dit methodisch kader vormt ook het fundament van de jobcoach opleiding. Binnen de opleiding worden de succesfactoren van duurzame arbeidsintegratie verankerd in professioneel en authentiek handelen van de cursist. Het panel heeft het boek bestudeerd en geconstateerd dat het methodisch kader een solide basis heeft en past binnen de keten en de actuele externe ontwikkelingen. Het panel constateert tevens dat de organisatie van Combo zodanig aangepast is dat deze naadloos aansluit bij de visie en doelstellingen. Hierin ziet het panel voldoende bewijs dat visie en doelstellingen en de organisatorische afstemmingen berusten op een SWOT-analyse. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

10 1.3 Visie en/of missie zijn geconcretiseerd in een beleidsplan/strategisch plan en bevatten in ieder geval een concrete ontwikkelambitie voor de komende drie jaar. Volgens de opleiding is het werkveld van de jobcoach complex en stelt het hoge eisen aan de professionals die er werkzaam zijn. Wet en regelgeving verandert in hoog tempo, posities van en rollen van organisaties en hun professionals veranderen, eisen van opdrachtgevers nemen toe, elke cliënt is een ander mens met een andere unieke handleiding die vaak nog niet is ontdekt, werkgevers hebben hun eigen eisen en sores. Kortom alle actoren hebben hun eigen bril op met andere wensen en belangen die meestal niet met elkaar overeenkomen. In de keten en in binnen betrokken uitvoeringsorganisaties rond Jobcoaching/arbeidsbemiddeling is vaak geen samenhangende en geïntegreerde benadering op de diversiteit van de perspectieven en de betekenis daarvan voor het eigen handelen. Dit terwijl het succes van Begeleid Werken juist wordt bepaald door de kwaliteit waarmee de verschillende perspectieven op elkaar worden betrokken. Combo stelt deze geïntegreerde aanpak centraal en wil deze de komende jaren nog verder ontwikkelen. Daarnaast heeft Combo als concrete ontwikkelambitie het leveren van een structurele bijdrage aan de kwaliteit van professionals op het terrein van Jobcoaching op basis van een hoogwaardige kwaliteitsstandaard. Het panel is van oordeel dat de opleiding deze visie en missie goed geconcretiseerd heeft door dit te vertalen in een geïntegreerde aanpak. Het panel onderschrijft de uitwerking van de missie en visie en komt tot het oordeel dat Combo inderdaad een structurele bijdrage levert aan de kwaliteit van professionals op het terrein van Jobcoaching. 1.4 Conclusie Visie, doelstellingen en beleid Het panel komt tot het oordeel dat de opleiding de standaard Visie, doelstellingen en beleid goed vormgegeven en uitgewerkt heeft. De opleiding heeft hiermee ruimschoots voldaan aan de eisen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

11 2 PROGRAMMA 2.1 Algemeen Het totale opleidingsprogramma bestaat uit vier modulen. In de eerste wordt ingegaan op de visie van Emonomy. In de daarop volgende modulen krijgt deze visie haar vertaling in de stappen van de methodiek. In het tweede moduul wordt stil gestaan bij het onderdeel assessment. Er wordt uitwerking gegeven aan de wijze waarop aansluiting gevonden kan worden bij de werkzoekende en bij zijn persoonlijke kracht en ontwikkelproces. In het derde moduul komen werkgeversbenadering en bemiddeling aan de orde. Hierbij wordt de aandacht verlegd naar het perspectief van de werkgever. Ook komen in dit kader de wet-en regelgeving en het onderdeel arbeidsrecht aan de orde. In het vierde moduul wordt ingegaan op coaching op de werkplek en de daarop aansluitende loopbaanbegeleiding. 2.2 Eindkwalificaties, deelkwalificaties en het programma Het panel heeft de eindtermen van de opleiding vergeleken met de eindtermen opgesteld door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Het panel heeft geconstateerd dat de eindtermen van de opleiding in grote mate overeenkomen met de eindtermen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Uit gesprekken met studenten bleek dat de opleiding eind 2012 de eindtermen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland ingevoerd heeft. Ook in de bestudeerde documenten van de opleiding kwam dit tot uiting. Het panel heeft geconstateerd dat twee eindtermen van de beroepsvereniging niet overgenomen zijn. Tijdens de audit bleek dat deze eindtermen wel in het programma verwerkt zijn. Het panel heeft via documenten vastgesteld dat programmaonderdelen direct gerelateerd zijn aan de eindtermen. In de gesprekken met studenten en docenten werd dit bevestigd. Afwijking 1: Het panel verzoekt de opleiding de twee ontbrekende eindtermen, eindterm visie en eindterm coaching on the job, op te nemen in de eindtermen van de opleiding. De eindtermen zijn uitgewerkt in deelkwalificaties. Bij de uitwerking in deelkwalificaties merkte het panel dat de eindtermen soms net anders geformuleerd waren dan in de beschrijving van de opleidingseindtermen. Advies 1: Het panel adviseert de opleiding één versie van de eindtermen te gebruiken. 2.3 (Eind)toetsen zijn gebaseerd op eind- en deelkwalificaties. Het panel heeft de portfolio s van vijf studenten bestudeerd. Uit deze portfolio s bleek duidelijk dat toetsen, opdrachten en beoordelingen gebaseerd zijn op eind- en deelkwalificaties. In de gesprekken met docenten en studenten werd dit bevestigd. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

12 Het panel concludeert dat de (eind)toetsen gebaseerd zijn op eind- en deelkwalificaties. Het panel merkt op dat met name de beoordeling van student op grond van de coachingsgesprekken methodisch traceerbaar verloopt. Omdat er slechts één beoordelaar is kan er mogelijk ruimte ontstaan voor subjectiviteit. Het panel heeft niet geconstateerd dat beoordelingen (te) subjectief zijn. Uit gesprekken met studenten en alumni kwam naar voren dat subjectiviteit geen probleem is. Het panel is van mening dat de opleiding aan kwaliteit kan winnen door waar mogelijk het vier ogen principe te hanteren of instrumenten als intervisie toe te passen. Advies 2. Het panel adviseert de opleiding waar mogelijk het vier ogen principe te hanteren of anders instrumenten als intervisie toe te passen. 2.4 Het programma is studeerbaar De opleiding heeft de volgende maatregelen genomen om het programma studeerbaar te maken. De opleiding omvat 16 lesdagen in een periode van ongeveer 12 maanden. Daarnaast krijgen cursisten 3 keer individuele coaching in een kleinere setting. De studiebelasting bedraagt naast de 16 lesdagen gemiddeld genomen hetzelfde aantal uren/dagen voor voorbereiding, huiswerk en het maken van praktijkopdrachten. In de praktijk is de studiebelasting naast de lesdagen 3 uur per week. Intake-/ontwikkelgesprek: het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken en wederzijds verwachtingen af te stemmen. Daarnaast wordt er gekeken naar persoonlijke leerdoelen van cursisten en hoe deze met maatwerk tijdens de opleiding kunnen worden versterkt. De cursisten ontvangen bij aanvang van de opleiding een opleidingsmap en een portfoliomap. Het panel heeft de opleidingsmap en de portfoliomap bestudeerd en komt tot de conclusie dat deze informatief en ondersteunend is. Uit gesprekken met alumni en studenten kwam naar voren dat de opleiding wel zwaar is en toch goed studeerbaar. De zwaarte lag soms in de persoonlijke sfeer waar eerst blokkades of weerstanden opgeruimd moesten worden voordat er sprake kon zijn van een verdere ontwikkeling. Het panel concludeert dat de opleiding studeerbaar is. 2.5 Conclusie Programma Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het programma. Eindtermen van de opleiding corresponderen in hoge mate met de eindtermen opgesteld door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. De eindtermen zijn uitgewerkt in deelkwalificaties. Het programma is aantoonbaar gerelateerd aan de eindtermen en deelkwalificaties en de toetsing zijn aantoonbaar gebaseerd op de eindtermen en de deelkwalificaties. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

13 3 PERSONEEL 3.1 Er is een werkende en functionele structuur voor overleg, kennisdeling en verdere uitwisseling. Combo Emonomy is medio 2011 getransformeerd van een werkorganisatie met personeel naar een netwerkorganisatie zonder personeel. Waar Combo tot 2011 werkgever was voor een 10-tal opleiders, adviseurs en onderzoekers met daarbij horende organisatiestructuur, overlegstructuur, etc. is dit afgelopen periode gewijzigd. Binnen de nieuwe Combo setting zijn er geen vaste overleggen of structuren, maar overleggen op basis van activiteiten, voortgang in activiteiten en evaluaties. Uit gesprekken met docenten en directie kwam naar voren dat er een duidelijke, functionele structuur is voor overleg, kennisdeling en uitwisseling. Feedback op studenten wordt gedeeld voordat het gegeven wordt, aanpak van problemen met groepen wordt overlegd en er is veelvuldig contact tussen de cursusleiding en de directie enerzijds en de cursusleiding en docenten anderzijds. Overleg vindt plaats op basis van activiteiten, voortgang in activiteiten en evaluaties. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de docenten goed op de hoogte waren van doelstellingen en beleid van de opleiding. Studenten en alumni bevestigden dat docenten op één lijn zitten. Het panel is van mening dat de opleiding een goed werkende, functionele structuur heeft voor overleg, kennisdeling en verdere uitwisseling. 3.2 Er zijn voldoende gekwalificeerde medewerkers om het primaire proces overeenkomstig de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Voor de Jobcoachopleiding werkt Combo met enkele vaste specialisten, met een lange- traditie met Combo en de methodiek. De opleiding wordt altijd verzorgd door een vaste opleider/docent die de methodiek tot in de finesses beheerst en daarin cursisten inhoudelijk en persoonlijk kan begeleiden. Voor het onderdeel werkgeversbenadering werkt Combo sinds de jaren 90 samen met het voormalige Fontys Actief (gelieerd aan Fontys Hogescholen), inmiddels Werk Actief. Zij is specialist in de werkgeversbenadering op basis van de methodiek en ontwikkelt mede de methodiek. Voor het onderdeel wet- en regelgeving werkt de opleiding met de vaste partner Raad en Respons, specialist op dit terrein en in staat om de verbinding tussen ontwikkelingen, beleid en praktijk te maken. Voor alle onderdelen geldt dat de opleiding meerdere kwalitatief hoogwaardige opleiders tot haar beschikking heeft. Uit gesprekken met studenten en evaluaties bleek dat de docenten kwalitatief goed scoorden. Daarnaast bleek dat studenten en alumni ook de capaciteit van de begeleiding als goed (gemiddeld 8) beoordeelden. Het panel komt tot de conclusie dat de opleiding voldoende gekwalificeerde medewerkers inzet. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

14 3.3 Medewerkers beschikken over voldoende mogelijkheden om competenties te ontwikkelen. Door niet met een vast team maar via een netwerkorganisatie te werken is de opleiding flexibeler en spelen scholingsplannen geen rol van betekenis. Docenten gaven aan voldoende ruimte en mogelijkheden te hebben om zich te ontwikkelen. Voor de uitvoerders van de coachtingsgesprekken is er de mogelijkheid om te sparren met een expert. Mede gezien de studenttevredenheid over de kwaliteit van de docenten concludeert het panel dat er voor medewerkers voldoende mogelijkheden bestaan om competenties te ontwikkelen. 3.4 Conclusie personeel Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het personeel. Dit oordeel berust op de organisatiestructuur van de opleiding, de conclusies uit de gesprekken met docenten, studenten en alumni en uit de grote tevredenheid blijkend uit evaluaties. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

15 4 VOORZIENINGEN Het panel heeft tijdens een rondleiding op locatie een toelichting op gebruik van voorzieningen en materialen gekregen. Het panel heeft geconstateerd dat de locatie en de voorzieningen afgestemd zijn op kleine groepen en individuele sessies. Er is geen investeringsplan op dit terrein en volgens het panel is dat ook niet nodig. Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de eisen betreffende voorzieningen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

16 Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

17 5 KWALITEIT 5.1 Periodieke evaluaties Het kwaliteitszorgsysteem van Combo kent twee speerpunten: a. De opleiding zoekt continue de afstemming met de student, als een geïntegreerd en automatisch onderdeel van de werkwijze. De afstemming start bij het intake/ontwikkelgesprek, waarbij samen met de student inzicht wordt ontwikkeld in verwachtingen, wensen en individuele aandachtspunten. Dit vormt ook de basis van het persoonlijke ontwikkelplan waarmee eenieder aan de slag gaat tijdens de opleiding. Zowel tijdens de opleidingsdagen als tijdens de individuele coachingssessies besteedt de opleiding samen met de student aandacht aan de voortgang en worden tussenevaluaties gepleegd. Er wordt systematisch met elkaar nagegaan: sluiten de opleiding, inhoud, werkvormen, docenten en werktempo aan bij de individuele cursist en groep? Daar waar mogelijk wordt hierop ook direct geanticipeerd door betreffende docenten. b. Aan het einde van de opleiding wordt de gehele opleiding mondeling en schriftelijk geëvalueerd. Deze evaluatieresultaten worden door de directie en de betreffende hoofddocent besproken. Samen bepalen zij welke verbeteringen/aanpassingen hieruit naar voren komen. Specifieke op- en aanmerkingen betreffende de onderdelen wet- en regelgeving en werkgeversbenadering worden met de betreffende docenten besproken. Studenten, alumni en docenten onderschreven deze gang van zaken tijdens de gesprekken. Zowel studenten als alumni stelden dat zij zich zeker gehoord voelden. Het panel is van oordeel dat de opleiding op het gebied van studenttevredenheid een goed werkend kwaliteitssysteem heeft. Studenten zijn echter niet de enige stakeholder. Advies 3: Het panel adviseert de opleiding om naast studenten ook andere stakeholders als geplaatste cliënten en werkveld uit te nodigen om deel te nemen aan evaluaties. Hierdoor kan de opleiding tevens zicht krijgen op de verdere ontwikkeling van de jobcoach na de opleiding. Alumni spraken de wens uit voor terugkomdagen in combinatie met bijscholing. De opleiding zou al deze aspecten met het advies kunnen combineren. 5.2 Gerealiseerde verbeteringen Daar waar mogelijk en gewenst voert Combo direct verbeteringen door naar aanleiding van (tussen)evaluaties. Door de korte lijnen is dit een natuurlijk, maar ook een direct proces tussen betrokkenen. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn: gebruik maken van de kennis van doelgroepen die studenten zelf hebben, nadruk van programma onderdelen zoals non-verbalen interactie is uitgebreid, plek van bepaalde thema s/onderwerpen binnen de opleiding is aangepast en in een eerder stadium tijdens de opleiding feedback geven van de docent m.b.t. voortgang van de studenten. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

18 6 RESULTATEN 6.1 Gerealiseerd niveau is in lijn met de doelstellingen De opleiding wil dat studenten zich bewust zijn van de hun eigen drijfveren van die van anderen. Dat vereist voor veel studenten een andere manier van kijken (naar zichzelf). Uit gesprekken met studenten en alumni kwam duidelijk naar voren dat de opleiding er (meestal) in slaagt om studenten een ander perspectief te laten innemen. Voor een enkel geval is dat een brug te ver en staakt de student de opleiding. Studenten en alumni waren eensgezind van mening dat de opleiding de studenten veel mogelijkheden biedt om dit te realiseren en dat het grootste deel van de studenten deze verandering van perspectief ook realiseert. De studenten, die de opleiding doorlopen hebben, hebben een andere manier van reageren. Zij gaan niet langer voor het snelle succes maar willen een duurzame plaatsing. Hierdoor fungeren de opgeleide jobcoaches op een ander niveau. Dit niveau past naadloos bij de doelstellingen van de opleiding. Het panel is van mening dat het gerealiseerd niveau goed in lijn is met de doelstellingen. 6.2 De belangrijkste stakeholders zijn tevreden over de resultaten De opleiding vindt de belangrijkste stakeholders studenten, alumni, docenten en directie. Deze bleken in de gesprekken tevreden over de resultaten. Het afnemend beroepenveld ontbreekt in dit rijtje. Op de vraag aan alumni of het afnemend beroepenveld tevreden was over hun verworven competenties kwam een hardgrondig nee. Het afnemend beroepenveld vindt meestal de leus de regie bij de cliënt veel te ver gaan en ziet liever een snelle plaatsing. Toch zijn de alumni ervan overtuigd dat de tijdens de opleiding geleerde methodiek de beste/duurzaamste resultaten levert voor cliënten en bedrijven. Indirect blijkt dat bedrijven die jobcoaches in dienst hebben wel degelijk tevreden zijn: veel bedrijven melden structureel al hun (nieuwe) medewerkers aan bij de opleiding. Het panel concludeert dat een aantal stakeholders (studenten, alumni, docenten en directie) tevreden is over het gerealiseerd niveau. Ook blijken bedrijven (indirect) tevreden. Het panel adviseert de opleiding om ook op dit punt stakeholders uit te nodigen feedback te leveren (zie advies 3) 6.3 Slagingspercentages zijn in lijn met de doelstellingen De opleiding kent een slagingspercentage van ongeveer 90%. Vooral studenten die het niet kunnen opbrengen om op een andere manier naar zichzelf en anderen te kijken haken af. Het panel is van oordeel dat het slagingspercentage in lijn is met de doelstellingen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

19 6.4 Conclusie resultaten Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de vereisten van de resultaten. Door studenten op een andere manier naar zichzelf en naar anderen te leren kijken kunnen studenten veel duurzamer plaatsingen realiseren en kunnen zij functioneren op een niveau gelijkwaardig met hbo. Stakeholders zijn (voor zover gevraagd) tevreden over het gerealiseerd niveau en slagingspercentages zijn in lijn met de doelstellingen. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

20 EINDCONCLUSIE De opleiding Combo Emonomy voldoet aan alle eisen van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit. De opleiding ontvangt daarom onvoorwaardelijk een certificaat met een looptijd van drie jaar. De afhandeling van de geconstateerde afwijking van de eindtermen en de opvolging van de adviezen zullen in de volgende audit bekeken worden. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

21 Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

22 BIJLAGE 1 KORTE OMSCHRIJVING AFWIJKINGEN EN ADVIEZEN Afwijking nr. Omschrijving 1 Het panel verzoekt de opleiding de twee ontbrekende eindtermen, visie en coaching on the job, op te nemen in de eindtermen van de opleiding Advies nr. Omschrijving 1 Het panel adviseert de opleiding één versie van de eindtermen te gebruiken. Reactie Combo: we voegen de ontbrekenden eindtermen per direct toe. Voorts zullen we vanaf heden één versie hanteren wat betreft de eindtermen. 2 Het panel adviseert de opleiding waar mogelijk het vier ogen principe te hanteren of anders instrumenten als intervisie toe te passen. Reactie Combo: we zullen de beoordeling integreren in de intervisie en op basis van casuïstiek, periodiek eind- en deelbeoordelingen van elkaar bereflecteren en beoordelen of zij op één lijn zitten. 3 Het panel adviseert de opleiding om naast studenten ook andere stakeholders als geplaatste cliënten en werkveld uit te nodigen om deel te nemen aan evaluaties. Reactie Combo: - Terugkomdagen/bijscholingsdagen gaan we in 2013 nog opstarten; - Betrokkenheid andere stakeholders; ook dit vinden we een goed advies, over de vorm hiervan denken we nog na, maar gaan hiermee zeker aan de slag, ook op niet al te lange termijn. Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

23 BIJLAGE 2 HET AUDITPROGRAMMA Programma site visit Vrijdag 22 februari 2013 Tijd Gesprekspartners Onderwerpen 10:30 Inloop en ontvangst 11: Management Frans Coenen Positionering van de opleiding Eindcompetenties, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en KZS, klachtenafhandeling, verbetermaatregelen Studenten Aansluiting, begeleiding, toetsen, stage en afstuderen, faciliteiten Lunch Intern overleg Docenten Frans Coenen (methodiekdocent) Jos Coenen (methodiekdocent, Intracare) Neeltje Hoevenaars (docente wet en regelgeving, Raad en Respons) Hans van Eijk (docent werkgeversbenadering, Werk Actief) Opbouw curriculum, toetsen, examens, personeelsbeleid, faciliteiten Werkveld + alumni Marlies Verhulst (FPCC) Suzy Verhoeven (Diamant Groep) Leonie Schellekens (zelfstandig jobcoach) Christina de Vries (Pauw Bedrijven) Management Positionering van de opleiding Eindcompetenties Aansluiting bij de beroepspraktijk Opbouw curriculum Optioneel: pending issues Frans Coenen Intern overleg Terugkoppeling Hobéon Certificering Audit Combo Emonomy l audit 22 februari

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches 1 Inhoudsopgave Doel portfolio... 3 Procedure indiening portfolio... 3 Verplichte onderdelen portfolio...

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Training. Jobcoach in bedrijf. Economische waarde door menselijke waarde

Training. Jobcoach in bedrijf. Economische waarde door menselijke waarde Training Jobcoach in bedrijf Economische waarde door menselijke waarde Opzet van de training Inleiding Steeds meer bedrijven bieden in hun organisatie kansen voor mensen met een arbeidshandicap of met

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Richtlijnen Portfolio Jobcoach

Richtlijnen Portfolio Jobcoach Richtlijnen Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. registratie als Noloc Erkend Jobcoach Auteurs: Marea de Bruijn Havva Jongen (Elan Training) Anjo van Rietbergen Januari 2017

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang 8 oktober 2012 Start Oktober 2012 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Versie 2016 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting verantwoording uren... 5 Studiebelasting... 5 Lesprogramma... 6 MODULE

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Opleiding Loonwaarde Expert

Opleiding Loonwaarde Expert Opleiding Loonwaarde Expert Leer hoe u zelf loonwaardemetingen kunt doen met de Dariuz methode De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers 1. Inleiding Ontstaan Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods woord is het van belang dat, indien gewenst, zijn hulpverlener diezelfde waarde

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Arbeidsdeskundige

Informatiebrochure Opleiding Arbeidsdeskundige Informatiebrochure Opleiding Arbeidsdeskundige 1 Voorwoord 2 Voorwoord Er gebeurt veel in de wereld van de sociale zekerheid. Wetten veranderen, werknemers raken hun baan kwijt, arbeidsverhoudingen wijzigen.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool f.cornelis@fontys.nl Even voorstellen FPH Uniform afstudeertraject (25 EC) Gezamenlijk onderwijs

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student Aanleiding Het WOZ streeft naar kwalitatief en kwantitatief passend opleiden voor Zorg en Welzijn in West-Brabant 2020. Vanuit het werkoverleg zorg (WOZ)

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding Beoordelingscriteria aspirant-opleidingsscholen Hieronder treft u een samenvatting van de criteria aan, die op de volgende pagina s verder worden uitgewerkt. Elk van de criteria wordt uitgewerkt op drie

Nadere informatie

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Dat men zich bewust is van een probleem en een mogelijke oplossing (een verbetertraject) leidt niet automatisch

Nadere informatie