FAREL COLLEGE OOSTWENDE COLLEGE AUDITVERSLAG KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAREL COLLEGE OOSTWENDE COLLEGE AUDITVERSLAG KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL"

Transcriptie

1 FAREL COLLEGE OOSTWENDE COLLEGE AUDITVERSLAG KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

2 Gegevens audit Datum: 10 oktober 2011 Leden auditcommissie: Jan van den Berge (Heerenlanden College) Ank Hendriks (Pantarijn) Michel van Schaik (Instituut Archimedes) Contactpersoon van de school: Deelnemers audit: Annemieke Teule (schoolopleider, Farel College) Marjolein de Graaf (schoolopleider, Farel College) Henny de Wit (schoolopleider, Farel College) Fransje Klarenbeek-de Graaf (schoolopleider, Oostwende College) Geri Wagenaar-Bos (schoolopleider, Oostwende College) Jan Rozema (kerndirectie) Martin Schurink (werkbegeleider) Roos Wubben (werkbegeleider) Peter Saffrie (Instituutsopleider) Karima Frans (student) Vicky Akerboom (student jaar 3 Duits) Jasmijn Koelewijn (student Pabo) Ruud van Beek Farel College (1000 leerlingen) en Oostwende College (300 leerlingen) zijn onderdeel van de Meerwegen Scholengroep. Oostwende College is een nevenvestiging van het Farel College. De scholen vormen één school met één kerndirectie. De Meerwegen scholengroep verzorgt het onderwijs voor ongeveer 5600 leerlingen op 6 scholen: Accent Praktijkonderwijs (locaties: Amersfoort en Nijkerk, praktijkonderwijs) Corderius College (locatie Amersfoort, mavo, havo, atheneum en gymnasium) Corlaer College (locatie Nijkerk, atheneum, havo en vmbo Farel College (locatie Amersfoort, atheneum, havo en vmbo tl) Prisma College (2 locaties in Amersfoort, vmbo + centrale opvang voorziening) Oostwende College (locatie Bunschoten, vmbo b-k-tl, havo, atheneum) Op het niveau van de Meerwegen Scholengroep is een stuurgroep opleidingsschool ingesteld. Het doel hiervan is om de werkzaamheden van de schoolopleiders op de 6 scholen op elkaar af te stemmen. De motieven om een opleidingsschool te worden zijn: versterking van de wervingskracht richting nieuwe docenten nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door leerwerkplekken aan te bieden aan studenten dicht bij de opleidingen staan ontwikkelingskansen bieden voor docenten ontwikkeling van de school naar een lerende organisatie 2

3 Van de Meerwegen Scholengroep heeft het Corderius College de ambitie om academische opleidingsschool te worden. In een academische opleidingsschool participeren studenten in onderzoeksteams die gericht zijn op school- en onderwijsontwikkeling. Het proces ter verkrijging van het Keurmerk Opleidingsschool bestond uit de volgende activiteiten: Opstellen van het keurmerkportfolio door de schoolopleiders in overleg met de locatiedirecteur en instituutscoach. Audit, waarbij een plenair gesprek is gevoerd met bovengenoemde personen. Aansluitend heeft de keurmerkcommissie een afzonderlijk gesprek gehad, zowel met studenten, als werkbegeleiders. 3

4 ALGEMENE ASPECTEN De school heeft: 1. een Schoolopleider (SO) aangesteld; 2. elk jaar een substantieel aantal (een nader te bepalen percentage van het totale aantal medewerkers) medewerkers in opleiding, studenten en/of zij-instromers, ongeacht of deze medewerkers in loondienst zijn; 3. heeft werkbegeleiders die gefaciliteerd zijn voor hun begeleidingswerk in tijd of in werkkracht van de student. De schoolopleider van de school: 1. is de spil in het keurmerkproces; 2. heeft een beschreven relatie met het management van de school; 3. is gecertificeerd; 4. speelt een rol bij de begeleiding van (nieuwe) leraren, zij-instromers en studenten; 5. brengt studenten in contact met leerlingen en geeft ze verantwoordelijkheden passend bij hun competenties; 6. stuurt de werkbegeleiders aan; 7. onderhoudt het contact met de lerarenopleiding en de instituutsopleider; 8. heeft een functiebeschrijving die opgenomen is in het IPB. Er zijn 5 schoolopleiders (SO) actief: 3 op locatie van het Farel College (van wie één SO tevens fungeert als coach van docenten) en 2 op locatie van het Oostwende College (beide SO s zijn ook docentcoach). De opleidingsschool wordt aangestuurd door een werkgroep en een stuurgroep. De stuurgroep is een beleidsgroep waarin 2 SO s en de directie participeren. Als bijlage bij het porfolio is een adviesnotitie van de SO s opgenomen (2010) die als beleidsnota Meerwegen Opleidingsschool is aangenomen door de MR. De werkgroep bestaat uit alle SO s. De werkgroep bespreekt praktische zaken m.b.t. de opleidingsschool en bereidt de stuurgroepvergadering voor. De SO s van het Farel College hebben een taakverdeling o.b.v. contact met de opleidingsinstituten en vakgroepen. De SO is de spil van de opleidingsschool. De SO stuurt de werkbegeleiders (WB) aan, houdt het overzicht over de studenten, onderhoudt contact met: de coaches van nieuwe docenten, de vakgroepleiders, de directie en de instituutsopleider. De rol van de WB is duidelijk omschreven. Docenten kunnen zich aanmelden om WB te worden, mits ze voldoen aan een aantal criteria. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het aannemen van de WB s. 30 WB s zijn inmiddels gecertificeerd. Een van de SO s van het Farel College treedt op als voorzitter van de projectgroep Meerwegen Opleidingsschool. Er werken en leren bij het Farel- en Oostwende College studenten die afkomstig zijn van diverse lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht (HU), Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Windesheim. Van de HU zijn er 15 bachelor studenten werkzaam op het Farel College en 11 op het Oostwende College. 23 Collega s studeren voor een extra of hogere bevoegdheid. In het porftolio is als ontwikkelpunt opgenomen om minimaal één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor WB s en SO s. Gezien het leerlingenaantal van het Farel College adviseert de commissie om het aantal leerwerkplekken voor studenten te vergroten. 4

5 DE LERENDE MEDEWERKER 1. Er is sprake van professionele reflectie en zelfreflectie 2. De voortgang van het leren wordt bewaakt en gerelateerd aan het bekwaamheidsdossier 3. De schoolopleider begeleidt de student / medewerker in opleiding binnen de gegeven kaders (SBLcompetenties en kennisbasis) bij het vormgeven en uitvoeren van zijn leertraject. 4. Er wordt gebruik gemaakt van feedback van leerlingen 5. Het handelen van de medewerker klopt met de missie en de doelstelling van de school 6. Er is sprake van innovatief handelen door de student / medewerker in opleiding. 7. De schoolopleider beschikt over voldoende kennis van (innovatief) onderwijs en kan zijn begeleiding afstemmen op de context van de school, het type student/ medewerker in opleiding en de onderwijssoort. Medio 2009 is de Keiwijzer als meetinstrument geïntroduceerd voor centraal/staf en alle vestigingen. Met behulp van dit instrument heeft elke medewerker de mogelijkheid om zijn/haar functioneren te evalueren en gericht te werken aan de ontwikkeling van bepaalde competenties. Over het algemeen zijn de reacties van de medewerkers over deze methodiek positief. Ook zijn Keiwijzercoaches opgeleid, zodat de begeleiding van medewerkers nu intern kan worden opgepakt. De missie is beschreven op thema s als: christelijke waarden en normen, leren samenwerken en kennis nemen van een hoogwaardige technologische omgeving. De Protestants Christelijke identiteit komt met name tot uiting in de dagopeningen en vieringen, in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de godsdienstlessen, maar ook bij de toelating van leerlingen en het benoemen van personeel. Het leren samenwerken staat centraal in de projectweken (Farel en Oostwende) en de ondernemende school (Oostwende). Als Betaplus en Jetnetschool geven beide scholen invulling aan technisch onderwijs. Een belangrijke ontwikkeling was het invoeren van de verlengde lestijd van 70 minuten. Dit geeft de docent meer mogelijkheden voor verdieping van de lesstof en het toepassen van activerende didactische werkvormen. Het is de commissie niet duidelijk of en in welke mate studenten participeren in werkgroepen die zich bezighouden met het voorbereiden en implementeren van onderwijsvernieuwingen. Betrek studenten bij school- en onderwijsontwikkeling. Bijvoorbeeld door studenten te laten participeren in werkgroepen, ontwikkelteams of kwaliteitsgroepen. Het schoolproject biedt scholen de mogelijkheid studenten in te zetten op (onderzoeks-)acitviteiten die gericht zijn op onderwijsvernieuwing. Werk het thema de lerende medewerker verder uit in het opleidings- en teamactiviteitenplan. 5

6 LEERMOGELIJKHEDEN OP DE WERKPLEK 1. Medewerkers vinden het vanzelfsprekend dat zij zich blijven ontwikkelen 2. Medewerkers zoeken in teamverband naar verbeteringen van hun handelen 3. Medewerkers vragen feedback bij collega s 4. Samenwerking en communicatie is gestructureerd vormgegeven 5. Informatie over voortgang van het leren is beschikbaar 6. Alle medewerkers participeren in vormen van scholing 7. het team bepaalt de gewenste scholing ivm competentieontwikkeling In hebben docenten scholing gevolgd op o.a. de volgende gebieden: opleiding tot schoolopleider, TTO-docenten, coaching, zorgspecialisten, mentoraat, sturen op rendement voor afdelingsleiders, vakspecifieke scholing, etc.. Studenten gaven in het panelgesprek aan dat zij ook aan deze scholing kunnen deelnemen. Het onderwijs is georganiseerd in (kern-)teams en vakgroepen. Vakgroepen dragen zorg voor doorlopende leerlijnen en toetsing. Er bestaat een kwaliteitsgroep die sturing geeft aan onderwijsverbeteringen. In het portfolio zijn de overlegmomenten binnen de teams en de vakgroepen benoemd. Maak expliciet welke schoolspecifieke leermogelijkheden de school biedt aan studenten. Denk hierbij aan thema s waarop de school zich profileert. Oostwende: de ondernemende school, projectmatig onderwijs, open leercentrum, economie plus, sport plus, technologie. Farel: tweetalig onderwijs, doeltaal = voertaal bij moderne vreemde talen, Betaplus, Jetnet, activerende didactiek. 6

7 PRAKTIJKEN OP MESO-NIVEAU 1. het team bepaalt de gewenste scholing ivm competentieontwikkeling 2. Competentieontwikkeling speelt een rol in functioneringsgesprekken 3. Het opleiden in de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en opleidingsinstituut 4. Intake, voortgang en beoordeling van de lerende medewerker gebeurt planmatig afgestemd op de persoon en de door de school geformuleerde competentieprofielen 5. Verantwoordelijkheden en deskundigheid van de begeleiding zijn geëxpliciteerd en vastgelegd 6. Randvoorwaarden en facilitering in geld, tijd en kwaliteit van de begeleiding zijn beschreven 7. De toedeling van taken voor de lerende gebeurt in overleg en gericht op competentieontwikkeling Docenten maken een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Input hiervoor wordt verkregen uit feedback van collega s, leidinggevenden en leerlingen. De docent bespreekt het POP in het functioneringsgesprek met de leidinggevende. E.e.a. resulteert in een professionaliseringstraject. Eens in de drie jaar vindt het POP-gesprek plaats volgens de (uitgebreide) vorm van de methode Keijwijzer. Het opleiden in de school is een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid van school en instituut. De samenwerking kan meer planmatig worden georganiseerd. Een samenopleidenplan kan dit proces sturen. De student voert een sollicitatiegesprek met WB en SO. De WB bepaalt uiteindelijk de keuze. Er zijn competentieprofielen die gebruikt worden bij het beoordelen van docenten. Het streven is om deze ook in te zetten bij de beoordeling van de studenten. Er zijn profielen van taken als SO, WB, docentbegeleider en afdelingsleider. Met name in het grijze gebied (student met aanstelling, docent die studeert) moet nog helder worden wie, wanneer, op welke wijze in actie komt. Stel elk jaar samenopleidenplan op. De SO en IO leggen de volgende activiteiten in dit plan vast: een gezamenlijke kick-off met WB, SO, IO, studenten en startende docenten het opleidingsprogramma voor studenten per lesweek, presentatiemomenten van studenten i.h.k.v schoolprojecten overlegmomenten tussen IO en SO, SO en WB s en IO en WB s, werkgroep, stuurgroep, projectgroep MOS scholingsplan van begeleiders (IO, SO, WB, assessoren, video-intervisie) verbeteringen van het opleiden in de school n.a.v. de jaarlijkse enquete die Instituut Archimedes afneemt onder de studenten, WB, SO en IO. (onderzoeks-)opdrachten voor schoolprojecten binnen de teams en de vakgroepen. speerpunten in het schoolbeleid voor het komend jaar 7

8 LEREN OP DE WERKPLEK IN HET SCHOOLBELEID 1. Er is een beleidsplan over opleiden en professionalisering van medewerkers 2. Het beleidsplan streeft naar een cultuur van continue ontwikkeling van individu, team en school 3. Doelen en prioriteiten van competentieontwikkeling zijn gekoppeld aan het primaire proces en de schoolorganisatie 4. Er is een samenwerkingsrelatie met een opleidingsinstituut 5. De visie op leren en professionaliseren heeft draagvlak in de school Er is een beleidsplan scholing binnen de Meerwegen Scholengroep. Het scholingsbeleid is in 2010 geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat er veel scholing plaatsvindt op de scholen, maar dat daar geen expliciet scholingsplan aan ten grondslag ligt. De Meerwegen Scholengroep hanteert 5 kaders waarbinnen de schoolontwikkeling wordt vormgegeven: identiteit, talentontwikkeling, opbouw portfolio, zelfstandigheidontwikkeling en doorlopende leerlijn. Loopbaanontwikkeling en loopbaanperspectief spelen in het integraal personeelsbeleid van de Meerwegen scholengroep een belangrijke rol. Zorg dat de PDCA-cyclus wordt uitgevoerd t.a.v. beleid. Evaluatie en het implementeren van verbeteringen zijn hier belangrijke aspecten van. 8

9 WAARDERING EN EVALUATIE De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van medewerkers over hun werk, scholingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van medewerkers-in-opleiding over opleidingstraject, de begeleiding en de helderheid van procedures en verantwoordelijkheden De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van het opleidingsinstituut over samenwerking, kennisuitwisseling en helderheid van procedures en verantwoordelijkheden In 2009 is het Farel College Amersfoort door de onderwijsinspectie onderzocht. Na dit onderzoek zijn de afdelingen havo en vwo van de school als zwak beoordeeld. Op het Farel College heeft scholing een extra impuls gekregen toen de school een actieplan moest uitvoeren om de kwalificatie zwak van de inspectie weer terug te krijgen naar op orde. Vervolgens is de school, aan de hand van een verbeterplan, hard aan het werk gegaan om de kwaliteit en de opbrengsten te verbeteren. In 2010 heeft een tussentijds kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De conclusie hiervan is dat de kwaliteitszorg significant was verbeterd in dat jaar, maar dat de kwaliteit van het onderwijs nog steeds tekortkomingen in de opbrengsten liet zien. De inspectie heeft in het najaar van 2011 opnieuw onderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat het onderwijs weer valt onder de status basistoezicht. Elke medewerker heeft jaarlijks een functioneringsgesprek. Scholing en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal. Jaarlijks onderzoekt elke school de tevredenheid van alle ouders en leerlingen van leerjaar 3. In november wordt van elke school de in-, door- en uitstroom in kaart gebracht. De school wordt gevraagd om deze cijfers te analyseren en te kijken naar de opvallende punten. Deze worden vervolgens besproken in het overleg tussen de centrale directie en de schooldirectie. Jaarlijks laat Instituut Archimedes de organisatie en begeleiding van het werkplekleren beoordelen. Deze enquete wordt uitgezet onder WB, SO, IO en studenten. De commissie adviseert om de uitkomsten van dit onderzoek te vertalen naar een verbeterplan per school. De schoolscan die is uitgezet onder de medewerkers geeft als aanbeveling om de verbinding tussen schoolontwikkeling en professionalisering te versterken. De aanbevelingen uit de schoolscan zijn opgenomen in het overzicht met verbeteracties. Benut de uitkomsten van de enquete werkplekleren om de kwaliteit van het opleiden in de school te verbeteren. Voer exitgesprekken met de studenten aan het einde van het schooljaar. 9

10 VOORBEELDEN VAN GOOD-PRACTICE EN VERBETERACTIES Good practice: - Het benoemen van de opleidingsschool op de website incl. het aanbod van leerwerkplekken op de site van meerwegen scholengroep. - In het portfolio staan veel ontwikkelpunten. Dat getuigd van een kritische houding t.a.v. de eigen ontwikkeling van de opleidingsschool. - Veel SO s waarborgt voor continuïteit van het opleiden in de school - De adviesnota traject opleidingsschool opgesteld door de schoolopleiders. - SO van Farel is voorzitter projectgroep Meerwegen Opleidingschool - Er is een kick off bijeenkomst voor studenten en nieuwe docenten. - De studenten benadrukken de open leerklimaat en de betrokkenheid van de begeleiders - Het tempo waarmee de opleidingsschool is ontwikkeld. Verbeteracties, door de school geformuleerd: - Meer evalueren en reflecteren op de ontwikkeling van de opleidingsschool. - Stroomlijnen van de begeleiding van studenten, starters en zittende docenten. Hier is een win-win situatie te behalen. - Zoeken naar mogelijkheden om themabijeenkomsten voor studenten op de schoollocatie zelf te geven. - Onderzoek naar de verschillen in de uitkomsten van de schoolscans van Farel en Oostwende - In samenwerking met de andere Meerwegen scholen twee themabijeenkomsten organiseren voor alle Meerwegenstudenten. - Toewerken naar een duidelijke beschrijving van de begeleiding van studenten en docenten en wat daar tussenin zit. Wie doet wat in die begeleiding en waar bestaat die begeleiding uit? Rol bij begeleiding van medewerkers in loondienst die nog in opleiding zijn. - Ontwikkelpunt wat betreft intake, aanname en beoordeling van studenten. Aanbeveling is dat op basis van het competentieprofiel te doen dat we op school ook gebruiken. Streven naar meer eenheid. Gaat nu nog erg intuïtief. - Voornemen na schoolscan: Evalueren en reflecteren met studenten. Zijn de procedures helder? Is helder wie je begeleid en waar die begeleiding uit zal bestaan? Evaluatieformulier voor medewerkers in opleiding ontwikkelen en gebruiken. - Twee maal per jaar een werkplekbegeleidersbijeenkomst organiseren met een evaluatief karakter. - Systematischer te werk gaan bij lesbezoeken door werkplekbegeleiders/so s. Het toezichtkader dat door de inspectie gehanteerd wordt en wordt gebruikt bij lesbezoeken door staf ook hanteren bij lesbezoeken door wb ers en so s. 10

11 - Duidelijker toewerken naar visie op opleiden in school, met daarin een overlap met het opleiden van alle medewerkers en nieuwe docenten. Management hierin ondersteunen. Stappen die we daartoe zouden kunnen zetten zijn: management beter op de hoogte brengen van onze ervaringen als schoolopleiders. Schoolbreed intervisie oppakken. Inzet wb ers bij lesbezoeken. - Gebruik maken van het potentieel van studenten bij kwaliteitsverbetering school. Onderzoek naar waar op school behoefte aan is. - Aandeel in opleiding studenten vergroten, in samenwerking met IO en HU en andere instituten. Toewerken naar een koppeling tussen onze themabijeenkomsten voor studenten en nieuwe doc - CONCLUSIES Op basis van bovenstaande informatie adviseert de keurmerkcommissie het Regionaal Platform onderwijsarbeidsmarkt vo/bve om het Keurmerk Opleidingsschool te verlenen aan Farel College en Oostwende College. 11

SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL Gegevens audit Datum: 12 februari 2014 Leden auditcommissie: Contactpersoon van de school: Deelnemers audit: Eugène Diederiks (voorzitter)

Nadere informatie

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht. Auteur Michel van Schaik

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht. Auteur Michel van Schaik Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht Auteur Michel van Schaik Inlichtingen keurmerk.opleidingsschool@hu.nl Datum mei 2014 Keurmerk Opleidingsschool, Utrecht, 2014 Handleiding Keurmerk

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15 Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015 Opleidingsplan 1 Inhoud Bijlage 1. De Academische Opleidingsschool ROSRijnland (3) 1.1. Oorsprong en karakter van het samenwerkingsverband 1.2. Structuur

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep KPC Groep 1 VOORWOORD 3 2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN LERAAR PLUS

Nadere informatie

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o) School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel 3 1.2 Identiteit,

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

Avicenna College Schoolplan 2014-2015

Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT? Hoe zet ik mijn vaksectie in haar VO Opbrengstgericht werken in de vaksectie Miriam van Etteger Janneke Oosterman Gina Botta Harry Cox Claudine Verbiest Judith

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school 30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoudsopgave Inleiding Nieuwe werknemers in het onderwijs Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoud begeleiding en introductie voor nieuwe

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie