FAREL COLLEGE OOSTWENDE COLLEGE AUDITVERSLAG KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAREL COLLEGE OOSTWENDE COLLEGE AUDITVERSLAG KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL"

Transcriptie

1 FAREL COLLEGE OOSTWENDE COLLEGE AUDITVERSLAG KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

2 Gegevens audit Datum: 10 oktober 2011 Leden auditcommissie: Jan van den Berge (Heerenlanden College) Ank Hendriks (Pantarijn) Michel van Schaik (Instituut Archimedes) Contactpersoon van de school: Deelnemers audit: Annemieke Teule (schoolopleider, Farel College) Marjolein de Graaf (schoolopleider, Farel College) Henny de Wit (schoolopleider, Farel College) Fransje Klarenbeek-de Graaf (schoolopleider, Oostwende College) Geri Wagenaar-Bos (schoolopleider, Oostwende College) Jan Rozema (kerndirectie) Martin Schurink (werkbegeleider) Roos Wubben (werkbegeleider) Peter Saffrie (Instituutsopleider) Karima Frans (student) Vicky Akerboom (student jaar 3 Duits) Jasmijn Koelewijn (student Pabo) Ruud van Beek Farel College (1000 leerlingen) en Oostwende College (300 leerlingen) zijn onderdeel van de Meerwegen Scholengroep. Oostwende College is een nevenvestiging van het Farel College. De scholen vormen één school met één kerndirectie. De Meerwegen scholengroep verzorgt het onderwijs voor ongeveer 5600 leerlingen op 6 scholen: Accent Praktijkonderwijs (locaties: Amersfoort en Nijkerk, praktijkonderwijs) Corderius College (locatie Amersfoort, mavo, havo, atheneum en gymnasium) Corlaer College (locatie Nijkerk, atheneum, havo en vmbo Farel College (locatie Amersfoort, atheneum, havo en vmbo tl) Prisma College (2 locaties in Amersfoort, vmbo + centrale opvang voorziening) Oostwende College (locatie Bunschoten, vmbo b-k-tl, havo, atheneum) Op het niveau van de Meerwegen Scholengroep is een stuurgroep opleidingsschool ingesteld. Het doel hiervan is om de werkzaamheden van de schoolopleiders op de 6 scholen op elkaar af te stemmen. De motieven om een opleidingsschool te worden zijn: versterking van de wervingskracht richting nieuwe docenten nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door leerwerkplekken aan te bieden aan studenten dicht bij de opleidingen staan ontwikkelingskansen bieden voor docenten ontwikkeling van de school naar een lerende organisatie 2

3 Van de Meerwegen Scholengroep heeft het Corderius College de ambitie om academische opleidingsschool te worden. In een academische opleidingsschool participeren studenten in onderzoeksteams die gericht zijn op school- en onderwijsontwikkeling. Het proces ter verkrijging van het Keurmerk Opleidingsschool bestond uit de volgende activiteiten: Opstellen van het keurmerkportfolio door de schoolopleiders in overleg met de locatiedirecteur en instituutscoach. Audit, waarbij een plenair gesprek is gevoerd met bovengenoemde personen. Aansluitend heeft de keurmerkcommissie een afzonderlijk gesprek gehad, zowel met studenten, als werkbegeleiders. 3

4 ALGEMENE ASPECTEN De school heeft: 1. een Schoolopleider (SO) aangesteld; 2. elk jaar een substantieel aantal (een nader te bepalen percentage van het totale aantal medewerkers) medewerkers in opleiding, studenten en/of zij-instromers, ongeacht of deze medewerkers in loondienst zijn; 3. heeft werkbegeleiders die gefaciliteerd zijn voor hun begeleidingswerk in tijd of in werkkracht van de student. De schoolopleider van de school: 1. is de spil in het keurmerkproces; 2. heeft een beschreven relatie met het management van de school; 3. is gecertificeerd; 4. speelt een rol bij de begeleiding van (nieuwe) leraren, zij-instromers en studenten; 5. brengt studenten in contact met leerlingen en geeft ze verantwoordelijkheden passend bij hun competenties; 6. stuurt de werkbegeleiders aan; 7. onderhoudt het contact met de lerarenopleiding en de instituutsopleider; 8. heeft een functiebeschrijving die opgenomen is in het IPB. Er zijn 5 schoolopleiders (SO) actief: 3 op locatie van het Farel College (van wie één SO tevens fungeert als coach van docenten) en 2 op locatie van het Oostwende College (beide SO s zijn ook docentcoach). De opleidingsschool wordt aangestuurd door een werkgroep en een stuurgroep. De stuurgroep is een beleidsgroep waarin 2 SO s en de directie participeren. Als bijlage bij het porfolio is een adviesnotitie van de SO s opgenomen (2010) die als beleidsnota Meerwegen Opleidingsschool is aangenomen door de MR. De werkgroep bestaat uit alle SO s. De werkgroep bespreekt praktische zaken m.b.t. de opleidingsschool en bereidt de stuurgroepvergadering voor. De SO s van het Farel College hebben een taakverdeling o.b.v. contact met de opleidingsinstituten en vakgroepen. De SO is de spil van de opleidingsschool. De SO stuurt de werkbegeleiders (WB) aan, houdt het overzicht over de studenten, onderhoudt contact met: de coaches van nieuwe docenten, de vakgroepleiders, de directie en de instituutsopleider. De rol van de WB is duidelijk omschreven. Docenten kunnen zich aanmelden om WB te worden, mits ze voldoen aan een aantal criteria. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het aannemen van de WB s. 30 WB s zijn inmiddels gecertificeerd. Een van de SO s van het Farel College treedt op als voorzitter van de projectgroep Meerwegen Opleidingsschool. Er werken en leren bij het Farel- en Oostwende College studenten die afkomstig zijn van diverse lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht (HU), Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Windesheim. Van de HU zijn er 15 bachelor studenten werkzaam op het Farel College en 11 op het Oostwende College. 23 Collega s studeren voor een extra of hogere bevoegdheid. In het porftolio is als ontwikkelpunt opgenomen om minimaal één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor WB s en SO s. Gezien het leerlingenaantal van het Farel College adviseert de commissie om het aantal leerwerkplekken voor studenten te vergroten. 4

5 DE LERENDE MEDEWERKER 1. Er is sprake van professionele reflectie en zelfreflectie 2. De voortgang van het leren wordt bewaakt en gerelateerd aan het bekwaamheidsdossier 3. De schoolopleider begeleidt de student / medewerker in opleiding binnen de gegeven kaders (SBLcompetenties en kennisbasis) bij het vormgeven en uitvoeren van zijn leertraject. 4. Er wordt gebruik gemaakt van feedback van leerlingen 5. Het handelen van de medewerker klopt met de missie en de doelstelling van de school 6. Er is sprake van innovatief handelen door de student / medewerker in opleiding. 7. De schoolopleider beschikt over voldoende kennis van (innovatief) onderwijs en kan zijn begeleiding afstemmen op de context van de school, het type student/ medewerker in opleiding en de onderwijssoort. Medio 2009 is de Keiwijzer als meetinstrument geïntroduceerd voor centraal/staf en alle vestigingen. Met behulp van dit instrument heeft elke medewerker de mogelijkheid om zijn/haar functioneren te evalueren en gericht te werken aan de ontwikkeling van bepaalde competenties. Over het algemeen zijn de reacties van de medewerkers over deze methodiek positief. Ook zijn Keiwijzercoaches opgeleid, zodat de begeleiding van medewerkers nu intern kan worden opgepakt. De missie is beschreven op thema s als: christelijke waarden en normen, leren samenwerken en kennis nemen van een hoogwaardige technologische omgeving. De Protestants Christelijke identiteit komt met name tot uiting in de dagopeningen en vieringen, in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de godsdienstlessen, maar ook bij de toelating van leerlingen en het benoemen van personeel. Het leren samenwerken staat centraal in de projectweken (Farel en Oostwende) en de ondernemende school (Oostwende). Als Betaplus en Jetnetschool geven beide scholen invulling aan technisch onderwijs. Een belangrijke ontwikkeling was het invoeren van de verlengde lestijd van 70 minuten. Dit geeft de docent meer mogelijkheden voor verdieping van de lesstof en het toepassen van activerende didactische werkvormen. Het is de commissie niet duidelijk of en in welke mate studenten participeren in werkgroepen die zich bezighouden met het voorbereiden en implementeren van onderwijsvernieuwingen. Betrek studenten bij school- en onderwijsontwikkeling. Bijvoorbeeld door studenten te laten participeren in werkgroepen, ontwikkelteams of kwaliteitsgroepen. Het schoolproject biedt scholen de mogelijkheid studenten in te zetten op (onderzoeks-)acitviteiten die gericht zijn op onderwijsvernieuwing. Werk het thema de lerende medewerker verder uit in het opleidings- en teamactiviteitenplan. 5

6 LEERMOGELIJKHEDEN OP DE WERKPLEK 1. Medewerkers vinden het vanzelfsprekend dat zij zich blijven ontwikkelen 2. Medewerkers zoeken in teamverband naar verbeteringen van hun handelen 3. Medewerkers vragen feedback bij collega s 4. Samenwerking en communicatie is gestructureerd vormgegeven 5. Informatie over voortgang van het leren is beschikbaar 6. Alle medewerkers participeren in vormen van scholing 7. het team bepaalt de gewenste scholing ivm competentieontwikkeling In hebben docenten scholing gevolgd op o.a. de volgende gebieden: opleiding tot schoolopleider, TTO-docenten, coaching, zorgspecialisten, mentoraat, sturen op rendement voor afdelingsleiders, vakspecifieke scholing, etc.. Studenten gaven in het panelgesprek aan dat zij ook aan deze scholing kunnen deelnemen. Het onderwijs is georganiseerd in (kern-)teams en vakgroepen. Vakgroepen dragen zorg voor doorlopende leerlijnen en toetsing. Er bestaat een kwaliteitsgroep die sturing geeft aan onderwijsverbeteringen. In het portfolio zijn de overlegmomenten binnen de teams en de vakgroepen benoemd. Maak expliciet welke schoolspecifieke leermogelijkheden de school biedt aan studenten. Denk hierbij aan thema s waarop de school zich profileert. Oostwende: de ondernemende school, projectmatig onderwijs, open leercentrum, economie plus, sport plus, technologie. Farel: tweetalig onderwijs, doeltaal = voertaal bij moderne vreemde talen, Betaplus, Jetnet, activerende didactiek. 6

7 PRAKTIJKEN OP MESO-NIVEAU 1. het team bepaalt de gewenste scholing ivm competentieontwikkeling 2. Competentieontwikkeling speelt een rol in functioneringsgesprekken 3. Het opleiden in de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en opleidingsinstituut 4. Intake, voortgang en beoordeling van de lerende medewerker gebeurt planmatig afgestemd op de persoon en de door de school geformuleerde competentieprofielen 5. Verantwoordelijkheden en deskundigheid van de begeleiding zijn geëxpliciteerd en vastgelegd 6. Randvoorwaarden en facilitering in geld, tijd en kwaliteit van de begeleiding zijn beschreven 7. De toedeling van taken voor de lerende gebeurt in overleg en gericht op competentieontwikkeling Docenten maken een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Input hiervoor wordt verkregen uit feedback van collega s, leidinggevenden en leerlingen. De docent bespreekt het POP in het functioneringsgesprek met de leidinggevende. E.e.a. resulteert in een professionaliseringstraject. Eens in de drie jaar vindt het POP-gesprek plaats volgens de (uitgebreide) vorm van de methode Keijwijzer. Het opleiden in de school is een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid van school en instituut. De samenwerking kan meer planmatig worden georganiseerd. Een samenopleidenplan kan dit proces sturen. De student voert een sollicitatiegesprek met WB en SO. De WB bepaalt uiteindelijk de keuze. Er zijn competentieprofielen die gebruikt worden bij het beoordelen van docenten. Het streven is om deze ook in te zetten bij de beoordeling van de studenten. Er zijn profielen van taken als SO, WB, docentbegeleider en afdelingsleider. Met name in het grijze gebied (student met aanstelling, docent die studeert) moet nog helder worden wie, wanneer, op welke wijze in actie komt. Stel elk jaar samenopleidenplan op. De SO en IO leggen de volgende activiteiten in dit plan vast: een gezamenlijke kick-off met WB, SO, IO, studenten en startende docenten het opleidingsprogramma voor studenten per lesweek, presentatiemomenten van studenten i.h.k.v schoolprojecten overlegmomenten tussen IO en SO, SO en WB s en IO en WB s, werkgroep, stuurgroep, projectgroep MOS scholingsplan van begeleiders (IO, SO, WB, assessoren, video-intervisie) verbeteringen van het opleiden in de school n.a.v. de jaarlijkse enquete die Instituut Archimedes afneemt onder de studenten, WB, SO en IO. (onderzoeks-)opdrachten voor schoolprojecten binnen de teams en de vakgroepen. speerpunten in het schoolbeleid voor het komend jaar 7

8 LEREN OP DE WERKPLEK IN HET SCHOOLBELEID 1. Er is een beleidsplan over opleiden en professionalisering van medewerkers 2. Het beleidsplan streeft naar een cultuur van continue ontwikkeling van individu, team en school 3. Doelen en prioriteiten van competentieontwikkeling zijn gekoppeld aan het primaire proces en de schoolorganisatie 4. Er is een samenwerkingsrelatie met een opleidingsinstituut 5. De visie op leren en professionaliseren heeft draagvlak in de school Er is een beleidsplan scholing binnen de Meerwegen Scholengroep. Het scholingsbeleid is in 2010 geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat er veel scholing plaatsvindt op de scholen, maar dat daar geen expliciet scholingsplan aan ten grondslag ligt. De Meerwegen Scholengroep hanteert 5 kaders waarbinnen de schoolontwikkeling wordt vormgegeven: identiteit, talentontwikkeling, opbouw portfolio, zelfstandigheidontwikkeling en doorlopende leerlijn. Loopbaanontwikkeling en loopbaanperspectief spelen in het integraal personeelsbeleid van de Meerwegen scholengroep een belangrijke rol. Zorg dat de PDCA-cyclus wordt uitgevoerd t.a.v. beleid. Evaluatie en het implementeren van verbeteringen zijn hier belangrijke aspecten van. 8

9 WAARDERING EN EVALUATIE De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van medewerkers over hun werk, scholingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van medewerkers-in-opleiding over opleidingstraject, de begeleiding en de helderheid van procedures en verantwoordelijkheden De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van het opleidingsinstituut over samenwerking, kennisuitwisseling en helderheid van procedures en verantwoordelijkheden In 2009 is het Farel College Amersfoort door de onderwijsinspectie onderzocht. Na dit onderzoek zijn de afdelingen havo en vwo van de school als zwak beoordeeld. Op het Farel College heeft scholing een extra impuls gekregen toen de school een actieplan moest uitvoeren om de kwalificatie zwak van de inspectie weer terug te krijgen naar op orde. Vervolgens is de school, aan de hand van een verbeterplan, hard aan het werk gegaan om de kwaliteit en de opbrengsten te verbeteren. In 2010 heeft een tussentijds kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De conclusie hiervan is dat de kwaliteitszorg significant was verbeterd in dat jaar, maar dat de kwaliteit van het onderwijs nog steeds tekortkomingen in de opbrengsten liet zien. De inspectie heeft in het najaar van 2011 opnieuw onderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat het onderwijs weer valt onder de status basistoezicht. Elke medewerker heeft jaarlijks een functioneringsgesprek. Scholing en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal. Jaarlijks onderzoekt elke school de tevredenheid van alle ouders en leerlingen van leerjaar 3. In november wordt van elke school de in-, door- en uitstroom in kaart gebracht. De school wordt gevraagd om deze cijfers te analyseren en te kijken naar de opvallende punten. Deze worden vervolgens besproken in het overleg tussen de centrale directie en de schooldirectie. Jaarlijks laat Instituut Archimedes de organisatie en begeleiding van het werkplekleren beoordelen. Deze enquete wordt uitgezet onder WB, SO, IO en studenten. De commissie adviseert om de uitkomsten van dit onderzoek te vertalen naar een verbeterplan per school. De schoolscan die is uitgezet onder de medewerkers geeft als aanbeveling om de verbinding tussen schoolontwikkeling en professionalisering te versterken. De aanbevelingen uit de schoolscan zijn opgenomen in het overzicht met verbeteracties. Benut de uitkomsten van de enquete werkplekleren om de kwaliteit van het opleiden in de school te verbeteren. Voer exitgesprekken met de studenten aan het einde van het schooljaar. 9

10 VOORBEELDEN VAN GOOD-PRACTICE EN VERBETERACTIES Good practice: - Het benoemen van de opleidingsschool op de website incl. het aanbod van leerwerkplekken op de site van meerwegen scholengroep. - In het portfolio staan veel ontwikkelpunten. Dat getuigd van een kritische houding t.a.v. de eigen ontwikkeling van de opleidingsschool. - Veel SO s waarborgt voor continuïteit van het opleiden in de school - De adviesnota traject opleidingsschool opgesteld door de schoolopleiders. - SO van Farel is voorzitter projectgroep Meerwegen Opleidingschool - Er is een kick off bijeenkomst voor studenten en nieuwe docenten. - De studenten benadrukken de open leerklimaat en de betrokkenheid van de begeleiders - Het tempo waarmee de opleidingsschool is ontwikkeld. Verbeteracties, door de school geformuleerd: - Meer evalueren en reflecteren op de ontwikkeling van de opleidingsschool. - Stroomlijnen van de begeleiding van studenten, starters en zittende docenten. Hier is een win-win situatie te behalen. - Zoeken naar mogelijkheden om themabijeenkomsten voor studenten op de schoollocatie zelf te geven. - Onderzoek naar de verschillen in de uitkomsten van de schoolscans van Farel en Oostwende - In samenwerking met de andere Meerwegen scholen twee themabijeenkomsten organiseren voor alle Meerwegenstudenten. - Toewerken naar een duidelijke beschrijving van de begeleiding van studenten en docenten en wat daar tussenin zit. Wie doet wat in die begeleiding en waar bestaat die begeleiding uit? Rol bij begeleiding van medewerkers in loondienst die nog in opleiding zijn. - Ontwikkelpunt wat betreft intake, aanname en beoordeling van studenten. Aanbeveling is dat op basis van het competentieprofiel te doen dat we op school ook gebruiken. Streven naar meer eenheid. Gaat nu nog erg intuïtief. - Voornemen na schoolscan: Evalueren en reflecteren met studenten. Zijn de procedures helder? Is helder wie je begeleid en waar die begeleiding uit zal bestaan? Evaluatieformulier voor medewerkers in opleiding ontwikkelen en gebruiken. - Twee maal per jaar een werkplekbegeleidersbijeenkomst organiseren met een evaluatief karakter. - Systematischer te werk gaan bij lesbezoeken door werkplekbegeleiders/so s. Het toezichtkader dat door de inspectie gehanteerd wordt en wordt gebruikt bij lesbezoeken door staf ook hanteren bij lesbezoeken door wb ers en so s. 10

11 - Duidelijker toewerken naar visie op opleiden in school, met daarin een overlap met het opleiden van alle medewerkers en nieuwe docenten. Management hierin ondersteunen. Stappen die we daartoe zouden kunnen zetten zijn: management beter op de hoogte brengen van onze ervaringen als schoolopleiders. Schoolbreed intervisie oppakken. Inzet wb ers bij lesbezoeken. - Gebruik maken van het potentieel van studenten bij kwaliteitsverbetering school. Onderzoek naar waar op school behoefte aan is. - Aandeel in opleiding studenten vergroten, in samenwerking met IO en HU en andere instituten. Toewerken naar een koppeling tussen onze themabijeenkomsten voor studenten en nieuwe doc - CONCLUSIES Op basis van bovenstaande informatie adviseert de keurmerkcommissie het Regionaal Platform onderwijsarbeidsmarkt vo/bve om het Keurmerk Opleidingsschool te verlenen aan Farel College en Oostwende College. 11

Van Karin Vogelaar. Datum/tijd vergadering 22 januari 2008

Van Karin Vogelaar. Datum/tijd vergadering 22 januari 2008 Keurmerk Opleidingsschool Keurmerkcommissie Wim van Ruitenbeek, Wim Swinkels Arien Bekker, Karin Vogelaar Aanwezig Wim van Impelen, Peter Doove, Angela Pfaff, Wilma van Wijk, Veronica Pors, Guus Peek,

Nadere informatie

OPENBARE SCHOLENGROEP SCHOONOORD

OPENBARE SCHOLENGROEP SCHOONOORD OPENBARE SCHOLENGROEP SCHOONOORD AUDITVERSLAG KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL EERSTE VERLENGING Gegevens audit Datum: 3 april 2012 Leden auditcommissie: Contactpersoon van de school: Deelnemers audit: Jan van

Nadere informatie

SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL Gegevens audit Datum: 12 februari 2014 Leden auditcommissie: Contactpersoon van de school: Deelnemers audit: Eugène Diederiks (voorzitter)

Nadere informatie

En route. Het vervolg

En route. Het vervolg Portfolio Keurmerk Opleidingsschool Oostwende en Farel College En route. Het vervolg September 2011 Fransje Klarenbeek Gerie Wagenaar Henny de Wit Marjolein de Graaf Annemieke Teule Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

BEAUTY, CREATIVE EN SPORT COLLEGE ROC MIDDEN NEDERLAND AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

BEAUTY, CREATIVE EN SPORT COLLEGE ROC MIDDEN NEDERLAND AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL BEAUTY, CREATIVE EN SPORT COLLEGE ROC MIDDEN NEDERLAND AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL Gegevens audit Datum: 18 december 2013 Leden auditcommissie: Contactpersoon van de school: Jan van

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool Instituut Theo Thijssen

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool Instituut Theo Thijssen Handleiding Keurmerk Opleidingsschool Instituut Theo Thijssen St. Jozefschool Auteur: Karin Vogelaar (Archimedes) Bewerkt door: Ed Booms, Rineke van Kampen en Henk Jacobs Inlichtingen Henk.jacobs@hu.nl

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht. Auteur Michel van Schaik

Handleiding Keurmerk Opleidingsschool. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht. Auteur Michel van Schaik Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo Utrecht Auteur Michel van Schaik Inlichtingen keurmerk.opleidingsschool@hu.nl Datum mei 2014 Keurmerk Opleidingsschool, Utrecht, 2014 Handleiding Keurmerk

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden ROWF Kwaliteitszorgsysteem, tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 Aan deze activiteit werken mee: Corrie van Breenen, locatie directeur Praktijkschool Hoorn Mireille Meyer, schoolopleider Oscar Romero

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer afdeling havo en vwo Plaats: Emmeloord en Lemmer BRIN-nummer: 20CR Onderzoek uitgevoerd op: 10 mei en

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT Plaats : Bunschoten-Spakenburg BRIN nummer : 14RC C3 BRIN nummer : 14RC 03 HAVO BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Dr.O.Noordmans

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Dr.O.Noordmans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Dr.O.Noordmans Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14AI Onderzoeksnummer : 120293 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 18UZ Afdeling : Praktijkonderwijs Onderzoek uitgevoerd op : 12 februari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Functioneren als een professionele leergemeenschap Fase 1 (condities) Alle betrokkenen in de OLS zijn bereid

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen Plaats : Den Hoorn Zh BRIN-nummer : 04HY Onderzoeksnummer : 123924 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Wessel Gansfortcollege Heerdenpad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Wessel Gansfortcollege Heerdenpad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Wessel Gansfortcollege Heerdenpad Afdeling vwo Plaats: Groningen BRIN-nummer: 14RP Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 12 juni 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS TCC, locatie Lyceumstraat Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 05AV 02 Onderzoeksnummer : 196677 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling : 12 september

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Werkman College. Afdelingen: vmbo-bbl, -kbl en (g)tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Werkman College. Afdelingen: vmbo-bbl, -kbl en (g)tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Werkman College Vestiging De KLUIVERBOOM Afdelingen: vmbo-bbl, -kbl en (g)tl Plaats: Groningen BRIN-nummer: 20EM-4 Arrangementsnummer: Onderzoek

Nadere informatie

Visie. Kopschuif Een frisse kijk op professionalisering. Internationalisering. Kopschuif Arteveldehogeschool 14/05/2013. Soorten veranderingen

Visie. Kopschuif Een frisse kijk op professionalisering. Internationalisering. Kopschuif Arteveldehogeschool 14/05/2013. Soorten veranderingen Een frisse kijk op professionalisering Visie Internationalisering Comenius Individueel of collectief? Individueel = collectief Professionalisering Individueel collectief POP functioneringsgesprekken Oranisatiedoelen

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pro-Koningsbeltweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pro-Koningsbeltweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pro-Koningsbeltweg Plaats : Almere BRIN nummer : 30UD 00 Onderzoeksnummer : 253020 Datum onderzoek : 10 september 2013 Datum vaststelling : 11 november 2013

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Over de Brug, Rosmolenstraat Plaats : Zaandam BRIN-nummer : 18ZV Onderzoeksnummer : 121909 Datum schoolbezoek : 7 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor.

In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor. Leren doen we samen! Welkom bij de Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)! Ben jij op zoek naar een leerzame en leuke stageplaats? In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor.

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Plaats : Vaassen BRIN-nummer : 03JI Onderzoek uitgevoerd op : 22 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Welkom! Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Kees Verbeek; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn Hans de Braal; Gomarus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Esprit scholengroep/cartesius HAVO VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 17YS C11 BRIN nummer : 17YS 08 HAVO BRIN nummer : 17YS 08 VWO Onderzoeksnummer : 285359

Nadere informatie