MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING."

Transcriptie

1 Montagehandleiding MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Originele montagehandleiding voor Installaeurs NL

2 Bewezen kwaliteit simpelweg slim Met het schuindak-montagesysteem voor zonnepanelen hebt u gekozen voor een hoogwaardig product uit het assortiment van SolarWorld AG. Bij de keuze en het gebruik van alle componenten van het framesysteem is het belangrijk dat ze van uitstekende kwaliteit zijn, zodat de zonnepaneelinstallatie probleemloos functioneert. In deze handleiding wordt de montage van het schuindak-montagesysteem aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. Op basis daarvan kunt u het framesysteem probleemloos installeren. Bouwkundige bijzonderheden moeten worden gedocumenteerd, zodat bij de planning van het framesysteem rekening kan worden gehouden met de bijzonderheden van uw dak. Laatste update: 06/2012 2

3 Inhoudsopgave A B C D E Pagina Veiligheidsaanwijzingen A1 Classificatie van de veiligheidsaanwijzingen 4 A2 Veiligheidsaanwijzingen 5 A3 Aanwijzingen voor de installatieplanning 6 A4 Montageaanwijzingen 7 Systeembeschrijving B1 Eigenlijk en oneigenlijk gebruik 8 B2 Technisch overzicht 9 B3 Opbouw 10 Montagevoorbeeld C1 Bepaling van positie van installatie 17 C2 Montage van de extra latten 18 C3 Montage van de drainage- en aansluitplaten 19 C4 Leggen van de kabels 29 C5 Montage van de zonnepanelen 30 C5a Extra montage van lijsten 35 C6 Dak bedekken 37 C7 Aansluiting van de zonnepanelen 38 C8 Aarding/equipotentiaal 39 Onderhoud/reiniging Onderhoud en reiniging 40 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid 40 3

4 A Veiligheidsaanwijzingen A1 Classificatie van de veiligheidsaanwijzingen Lees de volledige montagehandleiding aandachtig door en respecteer de veiligheidsaanwijzingen! Waarschuwingstekens, signaalwoorden GEVAAR! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! OPGELET Waarschuwingsniveaus Waarschuwt voor onmiddellijk levensgevaar. Waarschuwt voor mogelijk levensgevaar en/of zware verwondingen. Waarschuwt voor mogelijk lichamelijk letsel. Waarschuwt voor materiële schade zonder het risico op lichamelijk letsel. Bijkomende symbolen Verwijst naar bijkomende belangrijke informatie. Neem bij de montage de geldende ongevalpreventievoorschriften in acht. Het betreden van de zonnepanelen is verboden. ffcontroleer of de Sundeck installatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze is bestemd. Houdt u zich bij de montage aan de plaatselijk geldende normen, bouwvoorschriften en ongevalpreventievoorschriften. De veiligheidsaanwijzingen van andere installatieonderdelen moeten worden gevolgd. ffhet niet naleven van de hieronder genoemde aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. ffbewaar de montagehandleiding goed! 4

5 A2 Veiligheidsaanwijzingen GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok ffzonnepanelen wekken elektriciteit op zodra er licht op valt. De spanning van één zonnepaneel is lager dan 50 VDC. Als er meerdere zonnepanelen in serie zijn geschakeld, dan is de totale spanning de som van de spanning van alle panelen en die is gevaarlijk. Als er meerdere panelen parallel worden geschakeld, dan geldt het bovenstaande voor de totale stroomsterkte. Dankzij de volledig geïsoleerde contactdozen bestaat weliswaar geen gevaar van aanraking, maar om brand, vonken of een gevaarlijke elektrische schok te vermijden moet op de volgende punten worden gelet: ffmonteer zonnepanelen en leidingen niet met natte stekkers en contactdozen! ffvoer alle werkzaamheden aan de leidingen zeer voorzichtig uit! ffin de omvormer kunnen ook in verbroken toestand hoge aanrakingsspanningen optreden! ffwees bij alle werkzaamheden aan de omvormer en de leidingen altijd voorzichtig! GEVAAR! Levensgevaar door elektrische lichtbogen ffzonnepanelen produceren bij lichtinval gelijkstroom. Wanneer een gesloten string (bijv. bij het losmaken van de gelijkstroomleiding van de omvormer onder belasting) wordt verbroken, kan er een gevaarlijke elektrische lichtboog ontstaan. Houd rekening met de volgende aanwijzingen: ffverbreek nooit de verbinding tussen de zonnegenerator en de omvormer zolang deze op het net is aangesloten. ffcontroleer of de kabelverbindingen volledig in orde zijn (geen spleten, geen vuil)! WAARSCHUWING! Valgevaar ffbij werkzaamheden op het dak of bij het betreden of verlaten van het dak bestaat valgevaar. Houdt u zich altijd aan de ongevalpreventievoorschriften en gebruik geschikte valbeveiligingen. WAARSCHUWING! Brandgevaarlijke stoffen ffzonnepanelen mogen niet in de buurt van toestellen of ruimtes worden gebruikt waar ontvlambare gassen of stoffen kunnen vrijkomen of waar deze zich kunnen verzamelen. VOORZICHTIG! Handblessures mogelijk ffbij de montage van het frame en de zonnepanelen kunnen handen gekneusd raken. ffde werkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. ffgebruik veiligheidshandschoenen! VOORZICHTIG! Vallende voorwerpen f f Bij het monteren van het systeem op het dak kunnen gereedschap, montagemateriaal of zonnepanelen van het dak vallen en personen verwonden. f f Zet de gevarenzone op de grond voor het begin van de montagewerkzaamheden af en waarschuw personen die zich in de buurt bevinden. 5

6 A3 Aanwijzingen voor de installatieplanning ffcontroleer of de onderconstructie met betrekking tot de draagkracht (afmetingen, onderhoudstoestand, juiste materiaalkengetallen), draagstructuur en overige daarmee in verbinding staande lagen (bijv. isolatielaag) geschikt is. ffzorg ervoor dat het neerslagwater ongehinderd kan wegstromen. ffhoud rekening met bouwfysische aspecten (bijv. mogelijk optreden van condenswater bij het doordringen van isolatielagen). ffcontroleer de vlakheid van de dakconstructie en corrigeer deze eventueel op vakkundige wijze. Gebroken daklatten moeten worden vervangen. ffvraag bij twijfel advies aan een deskundige (bijv. staticus). ffbescherm kabels die u buiten legt door geschikte maatregelen te nemen (bijv. door het leggen in UV-bestendige kunststofbuizen of metalen kabelkanalen) tegen weersinvloeden, UV-licht en mechanische beschadiging. ffbij de dakranden moet vanwege de windzuigingspieken rekening worden gehouden met hogere windbelasting. Dit kan ertoe leiden dat er op deze plaatsen meer bevestigingselementen gebruikt moeten worden. ffeventueel moeten reddings-, vluchtwegen en routes voor het onderhoud worden gepland. Randgebieden met hogere windbelasting Bij de randen van het dakoppervlak moet rekening worden gehouden met verhoogde windbelasting. Met deze belasting wordt, naast belasting door sneeuw en eigen gewicht, in de installatieplanning rekening gehouden. De randgebieden hebben de volgen maten: e 1 = min {t/10;h/5} e 2 = min {b/10;h/5} Brandbeveiliging Bij de planning en de bouw moeten alle lokaal geldende bouwrechtelijke brandbeveiligingsbepalingen in acht genomen worden. Opmerking over tussenwanden voor brand en gebouwen Afhankelijk van het gebouw zijn er verschillende bouwrechtelijke eisen voor de uitvoering van een fotovoltaïsch zonnesysteem (volgens de plaatselijk geldende bouwvoorschriften). In principe geldt: 1. De functie van tussenwanden voor brand en gebouwen mag niet afgezwakt worden 2. Tussenwanden voor brand en gebouwen mogen niet met fotovoltaïsche modules bedekt worden. 3. Er moet tussen het fotovoltaïsche zonnesysteem en de tussenwanden voor brand en gebouwen voldoende afstand gelaten worden (overeenkomstig de plaatselijk geldende bouwvoorschriften). 6

7 A4 Montageaanwijzingen ffneem bij de montage de geldende ongevalpreventievoorschriften in acht. ffhoudt u zich aan de technische regels en normen die voor montage op daken gelden. ffhoudt u zich bij de installatie en inbedrijfstelling aan de geldende bepalingen, normen en voorschriften. ffzorg dat personen die zich op het dak van een gebouw bevinden dat 3 meter of hoger is, beveiligd zijn met een veiligheidsuitrusting tegen vallen. ffbescherm personen op de grond tegen naar beneden vallende delen door het plaatsen van beschutting. ffhoudt u zich ook aan de veiligheidsaanwijzingen van alle andere installatiecomponenten (bijv. omvormers en zonnepanelen). fflaat een elektromonteur de installatie aansluiten op het openbare elektriciteitsnet. De elektromonteur moet in het bezit zijn van een goedkeuring door de verantwoordelijke stroomaanbieder. ffhoudt u zich aan de meegeleverde montagehandleidingen van de zonnepanelen en de omvormer, en aan het montage- en bedradingsschema. ffzorg dat alle schroefverbindingen goed vastzitten. ffvoor de montage van de zonnepanelen wordt het gebruik van dakdekkersladders of soortgelijke hulpmiddelen geadviseerd. Deze moet altijd van tevoren in een speciale veiligheidsdakhaak worden gehangen. OPGELET! f f De aansluitplaten aan de zijde van de dakgoot en de afdichtstroken (plaatbekleding dakgoot, pos. 8, zie pag. 10/11) mogen kort voor de montage niet worden blootgesteld aan directe zonnestraling. Benodigd gereedschap 1 Momentsleutel (15 Nm) met Torx T40-bit 2 Accuboormachine met boorhouder sleutelwijdte 8mm 3 Vouwtang 4 Blikschaar 5 Rubberen hamer 6 Stanleymes 7 Timmermanshamer 8 Haakse slijper Benodigde hulpmiddelen 1 Smetlijn 2 Duimstok 3 Timmermanspotlood 4 Dakdekkersladder met veiligheidshaak 7

8 B Systeembeschrijving B1 Eigenlijk en oneigenlijk gebruik Eigenlijk gebruik Het montagesysteem Sundeck dient voor de bevestiging van zonnepanelen op daken van gebruikelijke bouwaard en -hoogte. Tot het eigenlijke gebruik behoort het in acht nemen van de montagehandleiding en de naleving van de vermelde onderhouds- en reinigingsaanwijzingen. Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de montagehandleiding, kan de producent niet aansprakelijk worden gesteld. Oneigenlijk gebruik Deze opsomming bevat niet alle denkbare vormen van oneigenlijk gebruik en maakt bijgevolg geen aanspraak op volledigheid. De genoemde aanwijzingen zijn slechts bedoeld als voorbeeld om een idee te krijgen van wat oneigenlijk gebruik betekent. f f De aanwijzingen in deze montagehandleiding werden niet nageleefd. f f Het montagesysteem werd: op een oneigenlijke manier voor de bevestiging van zonnepanelen gebruikt, niet in overeenkomst met de randvoorwaarden van deze montagehandleiding gemonteerd (bijv. voor de bevestiging aan gevels), verkeerd gemonteerd, verkeerd of niet onderhouden, omgebouwd, aan te grote belastingen blootgesteld. f f Reparaties werden ondeskundig uitgevoerd. f f De installatie werd met componenten van andere fabrikanten gecombineerd. 8

9 B2 Technisch overzicht Het Sundeck montagesysteem is een flexibel inzetbare draagstructuur voor dakparallelle installatie van zonnepanelen op schuine daken. Het systeem wordt individueel als compleet bouwpakket voorbereid. Uitgangspunt voor de individuele planning is de aanwezige dakconstructie en de statische eisen (belasting door sneeuw en wind, enz.) op de plaats van installatie. U krijgt bij elk systeem een bijpassende frameplanning en een DC-bedradingsschema. Hierop staan de indeling van de Sundeck elementen en de aansluiting van de zonnepanelen op de omvormers, allemaal aangepast aan uw dakconstructie en de verdeling van de zonnepanelen. Afb. B 2-1 Voorbeeld frameplanning Afb. B 2-2 Voorbeeld DC-bedradingsschema Eigenschappen Sundeck montagesysteem ffdragende drainageplaat (t = 0,70 mm) van verzinkte stalen plaat met oppervlak met polyestercoating ffbevestiging op houten onderconstructie met boorschroeven 6,5x65mm met afdichtring en kalot (in bouwpakket inbegrepen) fftoegestane designbelasting conform EN 1991 (EC1) Druk q = 5,40 kn/m 2 Zuiging q = 2,40 kn/m 2 fftoegestane dakhelling 15 α 60 ffmeting van het systeem volgens actueel geldende sneeuw- en windbelastingsnormen ffminimale eisen aan dakconstructie: Uitvoering conform de ter plaatse geldende regels, normen en 1. Dakfolie richtlijnen 2. Tegenlatten minst. 24x48mm (C24) minst. 24x48mm (C30), max. afstand van de houten latten 3. Panlatten 500 mm 4. Afwijkende dakconstructies uitsluitend na overleg. ffdoor de opdrachtgever benodigde componenten: evt. extra daklatten Aansluitvarianten Sundeck - dakbedekking Advies: indien mogelijk aan zijde dakgoot, nok en windveer minstens twee rijen dakpannen plaatsen (alternatief plaatbekleding door opdrachtgever zie pag. 16). Nok: Sundeck kan tot de top van de nok worden gemonteerd. Het noksysteem moet zo worden afgesloten dat er geen regen kan binnendringen. Dakgoot: Bij levering zonder aansluitplaten aan de zijde van de dakgoot kan Sundeck tot de dakgoot worden gemonteerd. De opdrachtgever is in dit geval verantwoordelijk voor de dakgootplaat (zie pag. 16). Windveer rechts en links: Plaatbekleding rechts en links (onderdeel van het montagesysteem) is beslist noodzakelijk. De plaatbekleding kan aan de zijkant tot de dakrand lopen. De opdrachtgever moet de aansluiting dan monteren en zorgvuldig afwerken resp. tegen regen beschermen (zie pag. 16). 9

10 B3 Systeemopbouw Panlatten Afb. B3-1 detail 5 (onderzijde, bedekt) 8 6 Zonnepaneelklemmen Zonnepaneelklemmen nderstuk Eindstuk (alleen bij rand) Afb. B3-1 Systeemopbouw Afb. B3-1 detail 4

11 Onderdelenlijst Sundeck 1 Sundeck drainageplaat 2 Sundeck plaatbekleding links 3 Sundeck plaatbekleding rechts 4 Wig van schuimstof 5 Eindstuk zonnepaneelklem Afb. B 3-1a detail lijste 6 Zonnepaneelklemmen + onderstuk 7 Kabelclip 8 Plaatbekleding dakgoot 9 Boorschroef 4,8x19 Afb. B 3-1 detail Bevestigingsklem 11 Boorschroef 6,5x65 12 Kalot 13 Vulstrook 14 Zonnepaneel 15 Lijste (extra) Ventilatierooster (extra) Panlatten 180 Dakfolie Tegenlatten Afb. B 3-1 detail mm 1252 mm 194 mm Afb. B 3-1 detail 2 Aanzicht achterzijde onderste rij drainageplaten met vulstroken. 363 mm 11

12 Afmetingen opbouw (voorbeeld) 3540 ~ 1015 Gedeelte zonder kalotten 150 mm Gedeelte met kalotten (bevestigingsgedeelte) max. 15 max. 15 max Afb. B 3-2 Afmetingen opbouw (bijv. installatie 7 zonnepanelen) Maten zijn afhankelijk van de bedekkingsgraad van de dakpannen en platen variabel, informatie dient slechts ter oriëntatie! Plaatsing van de kalotten Kalotten (positie en aantal) overeenkomstig de frameplanning monteren. Afhankelijk van de belasting zijn vier varianten mogelijk. Eventueel moeten er extra latten worden aangebracht. De losse kalot op de middenrib moet direct op de onderste aanslag worden gemonteerd! Gedeelte zonder kalotten 150 mm Afb. B 3-3 Bevestiging met 5 kalotten standaard Afb. B 3-4 Bevestiging met 9 kalotten 4 latten in bevestigingsgedeelte Afb. B 3-5 Bevestiging met 11 kalotten 5 latten in bevestigingsgedeelte Afb. B 3-6 Bevestiging met 13 kalotten 6 latten in bevestigingsgedeelte 12

13 Mogelijke zonnepaneelverdeling Het aantal en de plaatsing van de drainageplaten is flexibel. Voorbeelden: 1. Installaties met standaard plaatbekleding dakgoot. Afb. B 3-7 Afb. B Installatie met standaard plaatbekleding dakgoot en binnenhoeken. Afb. B 3-9 De plaatsing van de zonnepanelen is uitsluitend op de smalle kant mogelijk! Afb. B 3-10 Plaatsing zonnepaneel op smalle kant mogelijk! Afb. B 3-11 Plaatsing zonnepaneel dwars niet mogelijk! 13

14 Variant leisteendak A z. Afb. B3-1 Detail 5 1 z. Afb. B3-1 Detail 4 13 (pos. zie pag. 11) Afb. B 3-12 Toegestane dakconstructie bij montage Sundeck variant leisteendak (conform bouwfysisch rapport) Afb. B 3-13 d e c f b a a Sundeck b Bituminenonderlaag (V13, G200) Dikte laag c Bekleding hout 24 mm d Ventilatie onder daksparren mm e Warmte-isolatie WLF 0, mm f Luchtdichtheidslaag en dampwerende laag-waarde s d > 10 m 14

15 14 Onderdelenlijst Sundeck leisteen 1 Sundeck drainageplaat 2 Sundeck plaatbekleding links 3 Sundeck plaatbekleding rechts 5 Eindstuk zonnepaneelklem 6 Zonnepaneelklemmen + onderstuk 7 Kabelclip 9 Boorschroef 4,8x19 10 Bevestigingsklem met asfaltnagels 11 Boorschroef 6,5x65 12 Kalot 13 Vulstrook 14 Zonnepaneel 15 Lijste (extra) 17 Plaatbekleding basisset leisteen nok 18 Plaatbekleding uitbreidingsset leisteen nok 19 Plaatbekleding basisset leisteen dakgoot 20 Plaatbekleding uitbreidingsset leisteen dakgoot 21 Ribbenvuller (nok) A Doorvoer kabels 19 Aanwijzing detail A Voor de toevoer moet in het bereik onder de bovenste plaatbekleding worden voorgeboord. In het overlappingsbereik Sundeck-plaatbekleding en het bereik nok mogen geen kabelclips worden gemonteerd! Kabel 30 Afb. B 3-14 detail A Kabeldoorvoer houten beschot 15

16 150 mm 150 mm Aansluitplaten van de opdrachtgever Bij gebruik van door de opdrachtgever gemonteerde aansluitplaten worden de volgende aansluitingen geadviseerd (voorbeelden): Aansluiting nok lessenaarsdak Aansluiting nok Afb. B 3-15 Afb. B 3-18 Aansluiting windveer 15 Afb. B 3-16 Aansluiting dakgoot 150 mm 16 Afb. B 3-17

17 Montagevoorbeeld C Als voorbeeld wordt de montage beschreven van een Sundeck montagesysteem op een dakpannendak. C1 Bepaling van de positie van de installatie Positie van de installatie op het dak vastleggen en dakpannen in dit bereik afdekken (vgl. pag. 12). Panlatten Zijde nok Positie geplande installatie Tegenlatten Windveer links Windveer rechts Dakfolie Zijde dakgoot Afb. C

18 C2 Montage van extra latten 1. Extra daklatten (niet in bouwpakket inbegrepen) monteren. De afstand a tussen de bovenste knik van de plaatbekleding dakgoot tot de bovenkant van de eronder liggende panlatten moet a < 190 mm bedragen (zie afb.). De extra panlatten dienen als steunpunt en bevestigingsoppervlak van de plaatbekleding. Extra daklatten Afb. C mm 10 Plaatbekleding dakgoot α > 3 Extra daklatten Afstand a 190 mm 18

19 C3 Montage van drainage- en aansluitplaten 1. Rechter plaatbekleding dakgoot met bevestigingsklemmen fixeren. De met een punt gemarkeerde platen moeten aan de buitenzijde worden gemonteerd. Let op een rechthoekige montage (zie afb. C 3-1)! 90 Afb. C Uitbreidingssets (hier: uitbreidingsset 1) Plaatbekleding dakgoot met bevestigingsklemmen fixeren. 90 Afb. C 3-2 Folie verwijderen 60 mm Afb. C 3-2 detail 1 Afb. C 3-2 detail 2 Afb. C 3-2 detail 3 19

20 3. Linker plaatbekleding dakgoot met bevestigingsklemmen bevestigen (punt markering aan buitenzijde liggend). 90 Flap aan dakpan vormen Afb. C 3-3 C 3-3 Detail 1 C 3-3 Detail 2 Installatie-instructies: ffdoor de aluminiumlijst worden de platen tegen de dakpannen geplaatst en vastgelijmd. De plakstroken zijn al op de platen aanwezig. ffdie Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 0 C und 30 C liegen. Niedrige Temperaturen führen zu einem Nachlassen der Klebekraft. ffdie Haftfläche muss trocken, frei von Öl, Fett, Staub uns sonstigen Lösungsmitteln sein. ffder Klebefläche muss ganzflächig an ebenen Flächen des Ziegels bzw. des Dachsteins angedrückt werden. 20

21 4. Op onderste plaatbekleding rechts aan de achterzijde aan de onderste rand vulstrook plakken (afstand 5cm, zie details). Oversteek verwijderen. Met bevestigingsklemmen (3 stuks) bevestigen. Neem de dimensionering, hoofdstuk B3, in acht. Overstekende plaatbekleding/drainageplaten met extra daklatten ondersteunen. Extra daklatten (zie detail C 3-8) 90 Afb. C Oversteek verwijderen C detail 1 5 cm C detail 2/ detail 3 aanzicht onderzijde plaatbekleding rechts Let op een exacte montage! ffde rechter plaatbekleding moet in een rechte hoek t.o.v. de dakgootplaten worden gemonteerd! ffde plaat moet aan de binnenzijde langs bijv. een van tevoren gemarkeerde lijn worden gepositioneerd! ffniet aan de hand van de buitenzijden van de platen positioneren, omdat deze vanwege vouwing conisch zijn. ffgeadviseerde hulpmiddelen: Smetlijn Horizontale hulplijn (met smetlijn markeren) Rechthoekige referentielijn voor positionering van plaatbekleding 90 Afb. C D1 Afb. C mm 21

22 5. Vulstrook aan het onderste einde van de drainageplaat (aan zijde dakgoot) aan de achterzijde vastplakken (zie hoofdstuk B3). Eerste drainageplaat positioneren en bij de rechter verticale rib op de daklatten vastschroeven. Begin altijd met de onderste, aan de rechter rand liggende plaat. Boorschroeven zo dicht mogelijk bij de zonnepaneelklemmen plaatsen. Horizontale hulplijn 90 Afb. C detail 1 Vulstrook Afb. C cm Afb. C detail 3/ detail 4 Aanzicht achterzijde drainageplaat Afb. C detail 2 Om een probleemloze montage van de zonnepanelen te garanderen, moet erop worden gelet dat de drainageplaten exact worden gemonteerd! De drainageplaat langs de horizontale hulplijn positioneren! Horizontale hulplijn 90 Afb. C

23 6. De volgende drainageplaat plaatsen en langs de horizontale hulplijn positioneren. Afb. C Exact de juiste maat van de drainageplaat opmeten en boorschroeven met kalotten in bereik 1. en 2. met drainageplaat vastschroeven. Een exacte maat is beslist vereist voor een passende montage van de zonnepanelen! ffmiddelste kalot direct op de onderste aanslag monteren! Afb. C VERKEERD! JUIST! Afb. C detail 1 Montage middelste kalot verkeerd! Aanslag beneden Afb. C detail 2 Montage middelste kalot juist! 23

24 Afb. C Overige drainageplaten overlappend en aan de onderzijde gelijk liggend plaatsen en vastschroeven. Steeds aan onderzijde vulstroken vastplakken. Drainageplaten moeten exact in een rechte hoek ten opzichte van de aanwezige panlatten resp. de plaatbekleding aan de zijde van de dakgoot worden gepositioneerd! Afb. C

25 8. Linker plaatbekleding incl. vulstrook met bevestigingsklemmen fixeren en met het weergegeven aantal boorschroeven en kalotten op de daklatten vastschroeven. Afb. C

26 9. Rechter plaatbekleding van de volgende rij positioneren en met bevestigingsklemmen fixeren. Let op de positionering van de onderste rij! De montage van vulstroken is uitsluitend bij de onderste rij noodzakelijk! Vereiste overlapping 150mm. Horizontale hulplijn mm Afb. C Voor de montage van de drainageplaten moet een dakdekkersladder of een soortgelijk hulpmiddel worden gebruikt (zie ook het hoofdstuk Montageaanwijzingen ). Afb. C detail 1 Dakdekkersladder 26 Afb. C 3-9-2

27 10. Montage van de overige drainageplaten overeenkomstig de onderste rij. Bovenste drainageplaten tot de gemarkeerde aanslag over de eronder liggende plaat schuiven. De montage van vulstroken is uitsluitend bij de onderste rij noodzakelijk! Aanslag Afb. C Rijen in het overlappingsbereik onder elkaar in de middelste verticale rib vanwege de equipotentiaal met boorschroef 4,8x19 vastschroeven (1 x per rij zonnepanelen). Afb. C

28 12. Bovenste rij aan de bovenste rand in elke verticale rib met een boorschroef zonder kalot fixeren. Afb. C

29 C4 Leggen van kabels VOORZICHTIG! Handblessures mogelijk fflet bij het geleiden van de leidingen op scherpe kanten. OPGELET! ffstekkers mogen niet in de watergeleidende laag liggen! 1. Kabelclips van de drainageplaten op de ribben vastplakken. De ondergrond moet schoon en droog zijn. Kabels Kabelclip Afb. C 4-1 Afb. C 4-1 detail 1 2. Kabels aan de kabelclips bevestigen. De dakdoorvoer van de kabels moet aan de zijde van de nok worden geplaatst. Het installeren van de kabels en kabelclips in verticale richting in de watergeleidende laag is toegestaan. Afstand van de kabelclips e < 50 cm. Bij de kabels moet erop worden gelet dat er vrijwel geen sprake is van mechanische spanning. Kabel r > 10 cm r > 10 cm Kabelclip Stekker Kabelclip Afb. C 4-1 detail 2 29

30 C5 Montage van de zonnepanelen OPGELET! f f Het toegest. aandraaimoment M A van 15Nm mag niet worden overschreden, omdat de drainageplaat en het zonnepaneel anders kunnen worden beschadigd. Momentsleutel gebruiken! 1. Zonnepaneel positioneren en met klemschroef (in randbereik: met eindstuk) vastschroeven. De zonnepanelen en de drainageplaten moeten aan onderkant met elkaar gelijk liggen. Voor de montage van de zonnepanelen wordt het gebruik van dakdekkersladders of soortgelijke hulpmiddelen geadviseerd. Deze moet altijd van tevoren in een speciale veiligheidsdakhaak worden gehangen. De zonnepanelen moeten in de rechter, onderste hoek van de installatie en vervolgens per rij worden gemonteerd. Aandraaimoment 15 Nm. Equipotentiaal zonnepanelen zie hoofdstuk C8. Afb. C 5-1 Zonnepaneeldrainageplaat gelijkliggend 30 Afb. C 5-1 detail 1 Afb. C 5-1 detail 2a Equipotentiaal op een zonnepaneel per installatie Afb. C 5-1 detail 2

31 Montage zonnepaneelklem rand Nm Afb. C 5-1 detail 3 Afb. C 5-1 detail 4 Afb. C 5-1 detail 5 Elk zonnepaneel moet aan de rechter zijde tangentieel ten opzichte van de geponste gaten worden gepositioneerd. Geponst gat Afb. C 5-1 detail 6 31

32 2. Volgende zonnepaneel plaatsen, positioneren en vastschroeven. Zonnepanelen overeenkomstig het bedradingsschema op elkaar aansluiten. Kabelclips op verticale ribben plakken en kabel bevestigen. OPGELET! f f Stekkers mogen niet in de watergeleidende laag liggen! Kabelclips Afb. C 5-2 Afb. C 5-2 detail 1 Afb. C 5-2 detail 2 32

33 Montage zonnepaneelklem binnen Nm Afb. C 5-2 detail 3 Afb. C 5-2 detail 4 Afb. C 5-2 detail 5 Elk zonnepaneel moet aan de rechter zijde tangentieel ten opzichte van de geponste gaten worden gepositioneerd. De afstand tussen de zonnepanelen mag maximaal 15 mm bedragen! Geponst gat Spleet < 15 mm Afb. C 5-2 detail 6 33

34 3. Monteer de overige zonnepanelen op dezelfde wijze en sluit ze op elkaar aan. Afb. C 5-3 Hoogteverschil zonnepanelen < 3mm Plaat snijden en omvouwen. Afb. C 5-3 detail 3 Afb. C 5-3 detail 1 Afb. C 5-3 detail 2 Tip Voor een correcte afstand tussen over elkaar geplaatste zonnepanelen (8mm), kunnen bij de montage de onderstukken van de zonnepaneelklemmen (zie afb. B3-1 detail 4) als tijdelijke afstandshouder worden gebruikt. Deze moeten na het vastdraaien van de zonnepanelen worden verwijderd. Onderstukken zonnepaneelklem als afstandshouder Afb. C 5-3 detail 4 34

35 C5a Extra montage van lijsten Vanwege optische redenen kunnen er aanvullend lijsten worden gemonteerd. 1. Maak de klemmen aan de zijkant van het zonnepaneel los. Monteer de lijst. Afb. C 5a-1 2. Draai de zonnepaneelklem weer vast. M A = 15 Nm 15 Nm 15 Nm Afb. C 5a-2 3. Monteer de overige lijsten op dezelfde wijze en niet deze dan aan elkaar vast. AANWIJZING: De plaat aan onderzijde moet worden voorgeboord! (Boor ø 3,3 mm) Afb. C 5a-3 35

36 4. Schuif het ventilatierooster voor de nokzijde op de bovenste rij zonnepanelen. Binnen dienen korte ventilatieroosters te worden gemonteerd en aan de rand lange ventilatieroosters. Afb. C 5a-4 5. Weergave voltooide toestand. Afb. C 5a-5 36

37 C6 Dak bedekken 1. Wiggen van schuimstof bij veldranden boven en aan zijkant op de drainageplaten en de op plaatbekleding aan zijkant plakken. Variant leisteen: Plaatbekleding afwijkend, wiggen van schuimstof komen te vervallen, extra montage van plaatbekleding op nok (zie hoofdstuk B3, variant leisteendak). De aansluiting aan de zijde van de nok moet volgens de erkende technische regelgeving worden aangelegd (terugstroombeveiliging). Wig van schuimstof Afb. C Dakpannen plaatsen. Eventueel moeten deze worden aangepast. Ter plaatse wig van schuimstof met snijgereedschap aanpassen. Dakpannen in randbereik vastklemmen of -schroeven. Wig van schuimstof aanpassen Wig van schuimstof aanpassen Afb. C 6-2 Afb. C 6-2 detail 1 Afb. C 6-2 detail 2 37

38 C7 Aansluiting van de zonnepanelen GEVAAR! Levensgevaarlijke spanningen f f Het in serie schakelen van zonnepanelen kan leiden tot levensgevaarlijke spanningen! f f Sluit de omvormer nooit aan om deze te proberen. f f De zonnepaneelinstallatie mag uitsluitend door een daartoe bevoegde elektromonteur op het openbare elektriciteitsnet worden aangesloten en vrijgegeven. ffvoor de montage, het elektrisch aansluiten en het bedrijf van de omvormer moeten de instructies in de technische beschrijving die bij het apparaat is gevoegd, verplicht worden opgevolgd. String 2 String Elektriciteitsnet 2 Omvormer 3 Zonne-energiegenerator 2 1 ffsluit de zonnepanelen met behulp van het elektrische schema aan. ffhoudt u zich altijd aan de gegevens op het elektrische schema (opdeling van de strings, eventuele wissels, groepskabels). Door onjuist aansluiten kunt u de omvormer en/of zonnepanelen onherstelbaar beschadigen. ffom in het geval van een bliksemstroom de inductieve koppeling zo laag mogelijk te houden moeten de heen- en retourleiding (+/-) van de string zo dicht mogelijk bij elkaar worden gelegd (lusvorming voorkomen). ffde buigradii van de kabels mogen in geen geval lager liggen dan de minimumwaarden (5 x kabeldiameter). ffhet wordt ten strengste afgeraden om bij temperaturen onder -5 C zonnepanelen te monteren en/ of kabels te leggen. ffhoud de stekkers en de contactdozen tijdens de montage droog. fflet op de juiste polariteit. Controle 1. Controleer of de zonnegenerator met meerdere strings juist is aangesloten door de nullastspanningen van de afzonderlijke strings te meten. 2. Vergelijk de gemeten waarden met de aangegeven waarden. Afwijkende waarden duiden op een foute aansluiting. 38

39 C8 Aarding/equipotentiaal De onderneming die de installatie uitvoert, is tevens verantwoordelijk voor een deskundige aarding. XX Geen externe bliksembeveiliging aanwezig Voor het zonnepaneelsysteem Sundeck wordt een functionele aarding aanbevolen. Verbind het zonnepaneelsysteem Sundeck met behulp van koperen kabels (6 mm²) met de hoofdaardingsrail (zie hoofdstuk C5, verbinding met één zonnepaneel voldoende). Equipotentiaal van de losse Sundeck rijen vindt plaats via één boorschroef per rij (zie hoofdstuk C3). XX Externe bliksembeveiliging aanwezig Het zonnepaneelsysteem Sundeck moet worden opgenomen in het veiligheidsconcept tegen directe blikseminslag. Voor de scheidingsafstanden moet advies worden ingewonnen bij een deskundig bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in bliksembeveiliging. 39

40 D Onderhoud en reiniging OPGELET! ffgebruik bij herstelwerkzaamheden alleen originele reserveonderdelen! ffhet gebruik van afwijkende reserveonderdelen kan ernstige materiële schade en zware persoonlijke letsels veroorzaken! ffzonnepanelen niet betreden. ffover het algemeen hoeven de zonnepanelen niet te worden gereinigd wanneer ze zijn gemonteerd bij een helling van het dak van α> 15 (zelfreiniging door de regen). ffwanneer de panelen erg vuil zijn (verminderde prestatie), raden wij aan om ze zonder reinigingsmiddel met veel water (waterslang) en een zachte spons schoon te maken. Het is absoluut niet toegestaan om het vuil er droog af te krabben of af te wrijven omdat u hierdoor microkrassen kunt maken op het zonnepaneel, waardoor de prestatie ervan vermindert. ffhet zonnepanelenveld moet regelmatig worden gecontroleerd, zodat zeker is dat het in uitstekende toestand verkeert (visuele controle, controle van de aansluitingen). Zonnepaneelsysteem onderhouden Elk jaar moeten de volgende aspecten van de installatie worden gecontroleerd: ffzitten de bevestigingen goed vast en zijn ze vrij van corrosie? ffzijn de kabelverbindingen goed aangesloten, schoon en vrij van corrosie? ffzijn de kabels en het frontglas onbeschadigd? E Aansprakelijkheid ffde naleving van deze montagehandleiding en de voorwaarden en methoden van installatie, bedrijf, gebruik en onderhoud van het Sundeck montagesysteem kunnen niet worden gecontroleerd of bewaakt door SolarWorld AG. Daarom is Solar- World AG niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik, foutieve installatie, bedrijf, gebruik of onderhoud. Bovendien is SolarWorld niet aansprakelijk als SolarWorld, zijn vertegenwoordigers of ondersteunende personen geen grove nalatigheid of opzet kan worden verweten. De hiervoor genoemde beperkingen gelden niet voor schade wegens dood, lichamelijk letsel of beschadigde gezondheid alsmede in die gevallen waarin aansprakelijkheid wettelijk is verplicht, bijv. bij aansprakelijkheid voor de overname van een garantie, aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet of in gevallen van een schending door schuld van wezenlijke verplichtingen in de overeenkomst (kardinale plichten). ffongeacht de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen is SolarWorld niet aansprakelijk voor octrooirechtelijke schendingen of schendingen van andere rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de zonnepanelen en het montagesysteem, voor zover SolarWorld hiervoor niet overeenkomstig de hiervoor genoemde regelingen aansprakelijk is. ffde tekst en de afbeeldingen in deze montagehandleiding stemmen overeen met de technische stand bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. 40

41 Notities 41

42 42 Notities

43 Notities 43

44 DE LOCATIES DE GROEP-SOLARWORLD Productie / Onderzoek 1 SolarWorld Industries Sachsen / Freiberg, Duitsland SolarWorld Innovations / Freiberg, Duitsland 2 SolarWorld Industries Thüringen / Arnstadt, Duitsland 3 SolarWorld Industries America / Hillsboro, VS 4 Quatar Solar Technologies / Ras Laffan, Qatar Verkoop 5 SolarWorld Hauptsitz / Bonn, Duitsland 6 SolarWorld France / Grenoble, Frankrijk 7 SolarWorld UK / Salisbury, Engeland 8 SolarWorld Italy / Verona, Italië 9 SolarWorld Africa / Kaapstad, Zuid-Afrika 10 SolarWorld Asia Pacific / Singapur, Singapore 11 SolarWorld Japan / Yokohama, Japan SolarWorld AG Martin-Luther-King-Str Bonn Duitsland SolarWorld Industries America NW Evergreen Rd. Hillsboro, OR, VS SolarWorld France S.A.S. ZI Bouchayer-Viallet 31, rue Gustave Eiffel Grenoble Frankrijk SolarWorld Africa Pty. Ltd. 24th Floor 1 Thibault Square Kaapstad, 8001 Zuid-Afrika SolarWorld Asia Pacific Pte. Ltd. 107 Amoy Street #03-01 & Singapore Singapore SolarWorld AG Martin-Luther-King-Str Bonn Duitsland Telefoon: Fax: NL KA0143

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN PLANNING EN UITVOERING

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN PLANNING EN UITVOERING Montagehandleiding MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN PLANNING EN UITVOERING Originele montagehandleiding voor Installaeurs www.solarworld.com Bewezen kwaliteit simpelweg slim Met de 2.0 voor zonnepanelen

Nadere informatie

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING.

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Montagehandleiding MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Originele montagehandleiding voor Installaeurs www.solarworld.com 01-2014 NL Bewezen kwaliteit simpelweg slim Met de 2.0 voor

Nadere informatie

Plattedak-montagesysteem voor licht hellende daken Planning en uitvoering

Plattedak-montagesysteem voor licht hellende daken Planning en uitvoering Plattedak-montagesysteem voor licht hellende daken Planning en uitvoering 04/2010 www.solarworld-global.com Met ons wordt zon stroom. Bewezen kwaliteit simpel slim Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor het

Nadere informatie

van SolarWorld Montagesysteem voor zonnepanelen op platte daken Planning en uitvoering.

van SolarWorld Montagesysteem voor zonnepanelen op platte daken Planning en uitvoering. van SolarWorld Montagesysteem voor zonnepanelen op platte daken Planning en uitvoering. Vertaling van de originele montagehandleiding voor installateurs 08/2011 www.solarworld.com Bewezen kwaliteit simpelweg

Nadere informatie

6301 9303 04/2002 BE/NL

6301 9303 04/2002 BE/NL 60 90 04/00 BE/NL Voor de vakman Montagevoorschrift Montageset voor gegolfd dak Montage boven op dak Zorgvuldig lezen vóór de montage Voorwoord Over dit voorschrift Dit montage- en onderhoudsvoorschrift

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. kolom

Gebruikershandleiding. kolom NL NL Gebruikershandleiding ValkBox First set - voor het eerste paneel in een rij/ kolom ValkBox Next set - voor elk volgend paneel in een rij/kolom Gefeliciteerd met de aanschaf van het ValkBox montagesysteem.

Nadere informatie

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING.

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Montagehandleiding MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Originele montagehandleiding voor Installaeurs www.solarworld.com 01-2014 NL Bewezen kwaliteit simpel slim Met het Sunfix plus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. kolom

Gebruikershandleiding. kolom NL NL Gebruikershandleiding ValkBox 1 First set - voor het eerste paneel in een rij/ kolom ValkBox Next set - voor elk volgend paneel in een rij/kolom Gefeliciteerd met de aanschaf van het ValkBox montagesysteem.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Pannendak montage SUNKIT ZONNESTROOMSYSTEEM VOOR MONTAGE OP PANNENDAK SUNKIT. Zonnestroomsysteem

Installatiehandleiding. Pannendak montage SUNKIT ZONNESTROOMSYSTEEM VOOR MONTAGE OP PANNENDAK SUNKIT. Zonnestroomsysteem Pannendak montage SUNKIT Zonnestroomsysteem Administrator 7-10-2008 15:18 1/5 Algemeen Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage van het SUNKIT zonneenergiesysteem. Lees voordat u begint

Nadere informatie

van SolarWorld Montagesysteem voor zonnepanelen op schuine daken. Planning en uitvoering.

van SolarWorld Montagesysteem voor zonnepanelen op schuine daken. Planning en uitvoering. van SolarWorld Montagesysteem voor zonnepanelen op schuine daken. Planning en uitvoering. Vertaling van de originele montagehandleidng voor installateurs 05/01 www.solarworld.com Bewezen kwaliteit simpel

Nadere informatie

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1 Voor de installateur Montagehandleiding Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in Flexibel slangsysteem DN6 voor zonnesystemen Flexibel slangsysteem DN20 voor zonnesystemen Art.-nr. 302 46 Art.-nr. 302 47 BEnl

Nadere informatie

AluGrid100 Montageinstructies. Ballasthouder. Moduledrager onder. Doorlopende balken. Verdere benodigde documenten

AluGrid100 Montageinstructies. Ballasthouder. Moduledrager onder. Doorlopende balken. Verdere benodigde documenten AluGrid100 Montageinstructies Moduleklem Moduledrager-profiel Bevestigingshaakjes Moduledrager-steun Ballasthouder Eindplaat Ballasthouder Moduledrager onder Doorlopende balken Ondersteuningsrubber Benodigde

Nadere informatie

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Meer info www.click-fit.nl Patent pending Materiaal Een ClickFit montage set bevat de volgende onderdelen: 1 dakhaken 2 montage

Nadere informatie

Golfplatendak montage

Golfplatendak montage Golfplatendak montage SUNKIT Zonnestroomsysteem Administrator 7-10-2008 10:36 1/5 Algemeen Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage van het SUNKIT zonneenergiesysteem. Lees voordat u

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait)

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) Installatiehandleiding Easy Roof Evolution Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) 1. Voorbereiding Stel de bovenkant van de schroeven van de eindklem in op dezelfde hoogte als de bovenkant van de pv module.

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Inhoud 1 Definities... 2 2 Voordat u begint... 3 2.1 Instructies en bepalingen... 3 2.1.1 Installatie door bevoegde vakmensen.... 3 2.1.2 Veel voorkomend gereedschap... 3 2.1.3

Nadere informatie

BEVESTIGING PM05. Deze documentatie maakt onderdeel uit van het

BEVESTIGING PM05. Deze documentatie maakt onderdeel uit van het BEVESTIGING PM05 Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Technisch magazine Massief NT - TMA01-012015 BEVESTIGINGSSYSTEMEN BEVESTIGINGSSYSTEMEN Er zijn diverse bevestigingssystemen verkrijgbaar voor

Nadere informatie

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Voorbereiding Veiligheid Het is mogelijk de zonnepanelen alleen te installeren, maar met hulp is het een stuk makkelijker en veiliger. De panelen

Nadere informatie

Installatiehandleiding plaatsen van twee zonnecollectoren op een schuindak

Installatiehandleiding plaatsen van twee zonnecollectoren op een schuindak Installatiehandleiding plaatsen van twee zonnecollectoren op een schuindak 1) Neem de arbo-voorschriften in acht, plaats bij voorkeur een in hoogte verstelbare steiger met valbeveiliging op de werkruimte.

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK

INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK Tel. +32 (0)11 72 96 50 Fax +32 (0)11 76 79 14 www.allimex.eu INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK Type dak In deze handleiding gaan we uit van een goed bereikbaar

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op golfplaten- en trapeziumdak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING. zonnepanelen op een schuin pannendak

INSTALLATIEHANDLEIDING. zonnepanelen op een schuin pannendak INSTALLATIEHANDLEIDING zonnepanelen op een schuin pannendak Type dak In deze handleiding gaan we uit van een goed bereikbaar pannendak met gebolde pannen. ONDERDELEN De onderdelen die gebruikt worden bij

Nadere informatie

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap Aluminium Broeikas Model: Grape Benodigd gereedschap extremshops.eu Grape.0 7-06-0 Instructies Voor het juiste gebruik, raden we u aan de opbouw van de structuur op basis van deze gids te maken en deze

Nadere informatie

MACROPORT TERRASOVERKAPPING MONTAGE HANDLEIDING (NL)

MACROPORT TERRASOVERKAPPING MONTAGE HANDLEIDING (NL) MACROPORT TERRASOVERKAPPING MONTAGE HANDLEIDING (NL) BENODIGD GEREEDSCHAP **optioneel ONDERDELEN Afbeelding betreft de 3,0 m brede uitvoering. De componentaantallen variëren per maatuitvoering (zie het

Nadere informatie

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Authentiek isolerend dakraam Al deze instructies (tekst + maattekening) gelden als een voorstel waarbij andere oplossingen mogelijk zijn. In geen

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inbouwhandleiding Pagina 26 Wijnklimaatkast NL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inhoud Leveringsomvang...26 Afmetingen van het apparaat...26 Apparaat transporteren...27 Inbouwmaten...28 Ventilatie

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

Montagehandleiding pannendak systeem

Montagehandleiding pannendak systeem Montagehandleiding pannendak systeem ALGEMEEN U staat op het punt om uw zonnestroom systeem te installeren. Deze handleiding beschrijft de montage en in werkingstelling van uw zonnestroom systeem op een

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Perfectie in design en techniek

Perfectie in design en techniek Perfectie in design en techniek www.solarworld-belgium.com Uw voordelen in een oogopslag esthetiek: harmonische integratie in het dak vermogen: optimale opbrengst dankzij de speciale constructie Flexibiliteit:

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C Nederland - elgië NL Dak integratie collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL 1 ZentaSOL 2 Installatie- en servicehandleiding Geïntegreerd in het dak 1 of 2 zonnecollectoren M002070-300021367-001-E

Nadere informatie

Triple Solar PVT Paneel

Triple Solar PVT Paneel Triple Solar PVT Paneel Montagehandleiding bij pannendak Onderdelen Triple Solar PVT panelen RVS dakhaken (minimaal 1 dakhaak per meter) Triplex/multiplex planken (ter versteviging van het dakbeschot)

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

InterSole NEW. Installatiehandleiding A B C

InterSole NEW. Installatiehandleiding A B C Installatiehandleiding InterSole NEW A B C D E F G H I J K InterSole Anker Goot Compriband Lood of Ubiflex Montage-hoek Koppelstuk Profiel Eindklem Zonnepaneel Tussenklem F G I J K A C B H D E Ubbink Econergy

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Montagehandleiding. Dubbele antenne. Stand: V

Montagehandleiding. Dubbele antenne. Stand: V Montagehandleiding Dubbele antenne Stand: V1.20160504 3030248960-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor gebruik in de toekomst. Impressum Document Copyright

Nadere informatie

Doe Het Zelf handleiding zonnepanelen installatie voor schuin dak

Doe Het Zelf handleiding zonnepanelen installatie voor schuin dak Doe Het Zelf handleiding zonnepanelen installatie voor schuin dak 1 Benodigdheden De volgende onderdelen zijn benodigd voor een schuine dak installatie: - De door u uitgekozen zonnepanelen; - De door u

Nadere informatie

TERRASOVERKAPPING Montage Handleiding (NL)

TERRASOVERKAPPING Montage Handleiding (NL) TERRASOVERKAPPING Montage Handleiding (NL) BENODIGD GEREEDSCHAP ONDERDELEN Afbeelding betreft de 3,0m brede uitvoering. De componentaantallen variëren per maatuitvoering (zie het overzicht op de volgende

Nadere informatie

Montagehandleiding golfplatendak systeem

Montagehandleiding golfplatendak systeem Montagehandleiding golfplatendak systeem ALGEMEEN U staat op het punt om uw zonnestroom systeem te installeren. Deze handleiding beschrijft de montage en in werkingstelling van uw zonnestroom systeem op

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het dvd-station 7440910005 7440910005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies Lees

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het fischer

Nadere informatie

Aanbouw- en bedieningshandleiding

Aanbouw- en bedieningshandleiding Aanbouw- en bedieningshandleiding ISOBUS-Basisuitrusting met ISOBUScabinecontactdoos Stand: V1.20150220 30322575-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor

Nadere informatie

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung LAH 500 Loudspeaker Mounting Hardware Montagehandleiding 1 Neumann LH 29 * 20 Nm * K&M TV-Pin 49 Nm 2 2.1 2.2 2.3 * 2 Nm * Sourced from 3rd parties Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen Belangrijke

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Bestel-zonwering.nl Montagehandleiding Rolluiken versie 2014 1 Montage Handleiding Rolluiken De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman.

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Handleiding: Montage tristand pannendak Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: februari 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 3 & 5 - Spaanplaatschroeven

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Inbouwhandleiding Pagina 22 Wijnklimaatkast NL 7085 507-00 EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Leveringsomvang Etiketten 2 st. - EWT 1653 4 st. - EWT 2353 8 st. - EWT 3553 Bevestigingshoek Afdekking Afdekking Afstandshouder

Nadere informatie

Montagesysteem voor zonnepanelen MONTAGEHANDLEIDING. SingleRail System SingleHook FT.

Montagesysteem voor zonnepanelen MONTAGEHANDLEIDING. SingleRail System SingleHook FT. Montagesysteem voor zonnepanelen MONTAGEHANDLEIDING SingleRail System SingleHook FT www.k2-systems.com Inhoud TTOverzicht gereedschappen 3 TTAlgemene veiligheidsvoorschriften 4 TTAlgemeen geldt 5 TTOnderdelen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van een draadloos LAN-netwerkkaart 7440900005 7440900005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Dakpanplaten. montagehandleiding. Bouwmaterialen webshop

Dakpanplaten. montagehandleiding. Bouwmaterialen webshop Dakpanplaten montagehandleiding JanJP Bouwmaterialen webshop Dakpanplaten montagehandleiding 1 Bouwmaterialen webshop 1 Dakhelling 3 Verwerkingsvoorschriften 3 Opslag 3 Verwerking 3 Nalakken 3 Reiniging

Nadere informatie

InterSole SE. Installatiehandleiding B C. Renusol GmbH Taubenholzweg

InterSole SE. Installatiehandleiding B C. Renusol GmbH Taubenholzweg Installatiehandleiding InterSole SE A InterSole B Anker C Metalen goot D Compriband E Waterkerende flap, bijv. Ubiflex F Montage-hoek G Koppelstuk H Profiel I Eindklem J Zonnepaneel K Tussenklem L Onderste

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL V540 Ritz Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Pagina 1 van 7 Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Dit heb je nodig voor jouw project! Materialen Gereedschap 360 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken kop 4 x 40 mm 70 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Blokhutten. Blokhutmodellen / Actiemodellen MONTAGEHANDLEIDING. Benodigd gereedschap

Blokhutten. Blokhutmodellen / Actiemodellen MONTAGEHANDLEIDING. Benodigd gereedschap MONTAGEHANDLEIDING Blokhutten Blokhutmodellen / Actiemodellen Benodigd gereedschap Accuschroefboor Waterpas Lijmtang Nijptang Zakrolmaat Hamer Voor het opbouwen zijn doorgaans twee personen voldoende.

Nadere informatie

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR LET OP Verpakking is tevens boormal MONTAGE VOORSCHRIFT StarMaster HR COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR BEWAAR DIT DIT MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIEVOORSCHRIFT GOED DE GOED BUURT IN DE

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Oximo WireFree Solar Panel

Oximo WireFree Solar Panel www.somfy.com Ref. 5060625A ES DE IT EN FR Oximo WireFree Solar Panel Inhoud Oximo WireFree Zonnepaneel 1. Inleiding 25 2. Veiligheid 25 2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid 25 2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Universal & Console ICOSUN ICOSUN. Zonne-energie systemen. Garantie op hoog rendement. Licht in gewicht. Duurzaam. Zekere installatie

Universal & Console ICOSUN ICOSUN. Zonne-energie systemen. Garantie op hoog rendement. Licht in gewicht. Duurzaam. Zekere installatie ICOSUN ICOSUN Universal & Console Garantie op hoog rendement Licht in gewicht Duurzaam Zekere installatie Voor vrijwel alle daken Zonne-energie systemen ICOSUN Universal De hoeveelheid energie die de aarde

Nadere informatie

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Plat dak

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Plat dak Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Plat dak Voorbereiding Veiligheid Het is mogelijk de zonnepanelen alleen te installeren, maar met hulp is het een stuk makkelijker en veiliger. De panelen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

SolarSpeed. Montage handleiding

SolarSpeed. Montage handleiding SolarSpeed Stap 1: Basis units monteren Montage handleiding Plaats de basis units op een vlak en stabiel dakoppervlak. Connecteer de basis units door het uiteinde van de eerste basis unit in het koppelstuk

Nadere informatie

Montagehandleiding. Side-by-Side-combinatie SBS

Montagehandleiding. Side-by-Side-combinatie SBS Montagehandleiding Side-by-Side-combinatie 290316 7085626-00 SBS... Algemene veiligheidsvoorschriften Inhoudsopgave 1 Algemene veiligheidsvoorschriften... 2 2 Opstelafmetingen... 2 3 Side-by-Side montage...

Nadere informatie

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL Ritzscreen V599 V599R V599 XL V540 Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset 4. bediening

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op hellend dak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op hellend dak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op hellend dak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het

Nadere informatie

Montageaanwijzingen LIGHTWAY CRYSTAL HP PLAT DAK. Lightway s.r.o.

Montageaanwijzingen LIGHTWAY CRYSTAL HP PLAT DAK. Lightway s.r.o. Montageaanwijzingen LIGHTWAY CRYSTAL HP PLAT DAK Lightway s.r.o. Hostivická 13/22 155 21, praha 5 - Sobín http://www.lightway.cz ; http://www.svetlovody.cz email: info@lightway.cz 2 Lees deze handleiding

Nadere informatie

TUINKASSEN OPTIMA en "3D" CONSTRUCTIE VAN GEGALVANISEERDE BUIZEN 20X20mm OM TE BEDEKKEN MET BIO-POLYCARBONAAT PRODUCTDETAILS

TUINKASSEN OPTIMA en 3D CONSTRUCTIE VAN GEGALVANISEERDE BUIZEN 20X20mm OM TE BEDEKKEN MET BIO-POLYCARBONAAT PRODUCTDETAILS TUINKASSEN OPTIMA en "3D" CONSTRUCTIE VAN GEGALVANISEERDE BUIZEN 20X20mm OM TE BEDEKKEN MET BIO-POLYCARBONAAT PRODUCTDETAILS U vindt ons op de volgende website: www.biotuinkassen.nl Beste koper, Hartelijk

Nadere informatie

Handleiding Installatieaanwijzingen TX 3100A

Handleiding Installatieaanwijzingen TX 3100A Handleiding Installatieaanwijzingen TX 3100A 1.0.0 INHOUDSOPGAVE 1.0.0 INHOUDSOPGAVE 2 3.0.0 ALGEMENE INFORMATIE 3 3.1.0 VOORWOORD 3 3.2.0 TOEPASSINGSGEBIED 3 3.3.0 LIJST MET COMPONENTEN 3 3.4.0 WERKING

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :cellenbeton of gipsblokken => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. => Volg gedurende de montage de 7 stappen

Nadere informatie

ACHTERVLEUGEL VAN DE RACECARROSSERIE

ACHTERVLEUGEL VAN DE RACECARROSSERIE ACHTERVLEUGEL VAN DE RACECARROSSERIE TIJDENS DEZE MONTAGESESSIE MONTEER JE DE ACHTERVLEUGEL VOOR DE RACECARROSSERIE VAN JE RB7. HIJ IS BIJZONDER STEVIG EN KAN DE BELASTINGEN VAN EEN RC-CAR MOEITELOOS AAN.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 4 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

ECO PRO. Montagehandleiding. vlakdak

ECO PRO. Montagehandleiding. vlakdak ECO PRO Montagehandleiding vlakdak Inhoudsopgave Algemeen... 3 Veiligheid... 4 Montage zonnepanelen... 5 Aansluiten DC bekabeling zonnepanelen... 6 Aansluiten omvormer op meterkast... 9 Vragen?... 10 Algemeen

Nadere informatie

Montageaanwijzingen LIGHTWAY CRYSTAL HP SCHUIN DAK

Montageaanwijzingen LIGHTWAY CRYSTAL HP SCHUIN DAK Montageaanwijzingen LIGHTWAY CRYSTAL HP SCHUIN DAK Lightway s.r.o. Hostivická 13/22 155 21 Praha 5 - Sobín http://www.lightway.cz ; http://www.svetlovody.cz email: info@lightway.cz 2 Lees deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding Schuin dak

Handleiding Schuin dak Handleiding Schuin dak www.klimaatgarantsolar.nl Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen 3 2. Monteren zonnepanelen Portait 4 2.1 Liggende montage (Landscape) 5 3. Stappenplan 6 4. Kabeldoorvoer en DC

Nadere informatie

Rolluiken VR-R40/R44/R55. Montage / Gebruikershandleiding

Rolluiken VR-R40/R44/R55. Montage / Gebruikershandleiding Rolluiken VR-R40/R44/R55 Montage / Gebruikershandleiding Montage Handleiding Rolluiken De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman. Onjuiste montage kan leiden tot schade of verwondingen!

Nadere informatie

Handleiding veiligheid en installatie

Handleiding veiligheid en installatie Handleiding veiligheid en installatie Inleiding Deze handleiding bevat instructies voor de veiligheid en de installatie van de fotovoltaïsche (PV) modules van GH Solar. Lees de volledige instructiehandleiding

Nadere informatie

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER SPEELHUIS TIJGER Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER Omschrijving Nummer Onderdeel Hoeveelheid hoeveelheid 1 1 Vloerplaat-terras 1 4 2 2 Vloerplaat-speelhuis 1 5 3 3 dakpaneel 1 4 4 4 dakpaneel 2 1 5 5 Verbindingsstrook

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie