MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING."

Transcriptie

1 Montagehandleiding MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Originele montagehandleiding voor Installaeurs NL

2 Bewezen kwaliteit simpelweg slim Met het schuindak-montagesysteem voor zonnepanelen hebt u gekozen voor een hoogwaardig product uit het assortiment van SolarWorld AG. Bij de keuze en het gebruik van alle componenten van het framesysteem is het belangrijk dat ze van uitstekende kwaliteit zijn, zodat de zonnepaneelinstallatie probleemloos functioneert. In deze handleiding wordt de montage van het schuindak-montagesysteem aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. Op basis daarvan kunt u het framesysteem probleemloos installeren. Bouwkundige bijzonderheden moeten worden gedocumenteerd, zodat bij de planning van het framesysteem rekening kan worden gehouden met de bijzonderheden van uw dak. Laatste update: 06/2012 2

3 Inhoudsopgave A B C D E Pagina Veiligheidsaanwijzingen A1 Classificatie van de veiligheidsaanwijzingen 4 A2 Veiligheidsaanwijzingen 5 A3 Aanwijzingen voor de installatieplanning 6 A4 Montageaanwijzingen 7 Systeembeschrijving B1 Eigenlijk en oneigenlijk gebruik 8 B2 Technisch overzicht 9 B3 Opbouw 10 Montagevoorbeeld C1 Bepaling van positie van installatie 17 C2 Montage van de extra latten 18 C3 Montage van de drainage- en aansluitplaten 19 C4 Leggen van de kabels 29 C5 Montage van de zonnepanelen 30 C5a Extra montage van lijsten 35 C6 Dak bedekken 37 C7 Aansluiting van de zonnepanelen 38 C8 Aarding/equipotentiaal 39 Onderhoud/reiniging Onderhoud en reiniging 40 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid 40 3

4 A Veiligheidsaanwijzingen A1 Classificatie van de veiligheidsaanwijzingen Lees de volledige montagehandleiding aandachtig door en respecteer de veiligheidsaanwijzingen! Waarschuwingstekens, signaalwoorden GEVAAR! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! OPGELET Waarschuwingsniveaus Waarschuwt voor onmiddellijk levensgevaar. Waarschuwt voor mogelijk levensgevaar en/of zware verwondingen. Waarschuwt voor mogelijk lichamelijk letsel. Waarschuwt voor materiële schade zonder het risico op lichamelijk letsel. Bijkomende symbolen Verwijst naar bijkomende belangrijke informatie. Neem bij de montage de geldende ongevalpreventievoorschriften in acht. Het betreden van de zonnepanelen is verboden. ffcontroleer of de Sundeck installatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze is bestemd. Houdt u zich bij de montage aan de plaatselijk geldende normen, bouwvoorschriften en ongevalpreventievoorschriften. De veiligheidsaanwijzingen van andere installatieonderdelen moeten worden gevolgd. ffhet niet naleven van de hieronder genoemde aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. ffbewaar de montagehandleiding goed! 4

5 A2 Veiligheidsaanwijzingen GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok ffzonnepanelen wekken elektriciteit op zodra er licht op valt. De spanning van één zonnepaneel is lager dan 50 VDC. Als er meerdere zonnepanelen in serie zijn geschakeld, dan is de totale spanning de som van de spanning van alle panelen en die is gevaarlijk. Als er meerdere panelen parallel worden geschakeld, dan geldt het bovenstaande voor de totale stroomsterkte. Dankzij de volledig geïsoleerde contactdozen bestaat weliswaar geen gevaar van aanraking, maar om brand, vonken of een gevaarlijke elektrische schok te vermijden moet op de volgende punten worden gelet: ffmonteer zonnepanelen en leidingen niet met natte stekkers en contactdozen! ffvoer alle werkzaamheden aan de leidingen zeer voorzichtig uit! ffin de omvormer kunnen ook in verbroken toestand hoge aanrakingsspanningen optreden! ffwees bij alle werkzaamheden aan de omvormer en de leidingen altijd voorzichtig! GEVAAR! Levensgevaar door elektrische lichtbogen ffzonnepanelen produceren bij lichtinval gelijkstroom. Wanneer een gesloten string (bijv. bij het losmaken van de gelijkstroomleiding van de omvormer onder belasting) wordt verbroken, kan er een gevaarlijke elektrische lichtboog ontstaan. Houd rekening met de volgende aanwijzingen: ffverbreek nooit de verbinding tussen de zonnegenerator en de omvormer zolang deze op het net is aangesloten. ffcontroleer of de kabelverbindingen volledig in orde zijn (geen spleten, geen vuil)! WAARSCHUWING! Valgevaar ffbij werkzaamheden op het dak of bij het betreden of verlaten van het dak bestaat valgevaar. Houdt u zich altijd aan de ongevalpreventievoorschriften en gebruik geschikte valbeveiligingen. WAARSCHUWING! Brandgevaarlijke stoffen ffzonnepanelen mogen niet in de buurt van toestellen of ruimtes worden gebruikt waar ontvlambare gassen of stoffen kunnen vrijkomen of waar deze zich kunnen verzamelen. VOORZICHTIG! Handblessures mogelijk ffbij de montage van het frame en de zonnepanelen kunnen handen gekneusd raken. ffde werkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. ffgebruik veiligheidshandschoenen! VOORZICHTIG! Vallende voorwerpen f f Bij het monteren van het systeem op het dak kunnen gereedschap, montagemateriaal of zonnepanelen van het dak vallen en personen verwonden. f f Zet de gevarenzone op de grond voor het begin van de montagewerkzaamheden af en waarschuw personen die zich in de buurt bevinden. 5

6 A3 Aanwijzingen voor de installatieplanning ffcontroleer of de onderconstructie met betrekking tot de draagkracht (afmetingen, onderhoudstoestand, juiste materiaalkengetallen), draagstructuur en overige daarmee in verbinding staande lagen (bijv. isolatielaag) geschikt is. ffzorg ervoor dat het neerslagwater ongehinderd kan wegstromen. ffhoud rekening met bouwfysische aspecten (bijv. mogelijk optreden van condenswater bij het doordringen van isolatielagen). ffcontroleer de vlakheid van de dakconstructie en corrigeer deze eventueel op vakkundige wijze. Gebroken daklatten moeten worden vervangen. ffvraag bij twijfel advies aan een deskundige (bijv. staticus). ffbescherm kabels die u buiten legt door geschikte maatregelen te nemen (bijv. door het leggen in UV-bestendige kunststofbuizen of metalen kabelkanalen) tegen weersinvloeden, UV-licht en mechanische beschadiging. ffbij de dakranden moet vanwege de windzuigingspieken rekening worden gehouden met hogere windbelasting. Dit kan ertoe leiden dat er op deze plaatsen meer bevestigingselementen gebruikt moeten worden. ffeventueel moeten reddings-, vluchtwegen en routes voor het onderhoud worden gepland. Randgebieden met hogere windbelasting Bij de randen van het dakoppervlak moet rekening worden gehouden met verhoogde windbelasting. Met deze belasting wordt, naast belasting door sneeuw en eigen gewicht, in de installatieplanning rekening gehouden. De randgebieden hebben de volgen maten: e 1 = min {t/10;h/5} e 2 = min {b/10;h/5} Brandbeveiliging Bij de planning en de bouw moeten alle lokaal geldende bouwrechtelijke brandbeveiligingsbepalingen in acht genomen worden. Opmerking over tussenwanden voor brand en gebouwen Afhankelijk van het gebouw zijn er verschillende bouwrechtelijke eisen voor de uitvoering van een fotovoltaïsch zonnesysteem (volgens de plaatselijk geldende bouwvoorschriften). In principe geldt: 1. De functie van tussenwanden voor brand en gebouwen mag niet afgezwakt worden 2. Tussenwanden voor brand en gebouwen mogen niet met fotovoltaïsche modules bedekt worden. 3. Er moet tussen het fotovoltaïsche zonnesysteem en de tussenwanden voor brand en gebouwen voldoende afstand gelaten worden (overeenkomstig de plaatselijk geldende bouwvoorschriften). 6

7 A4 Montageaanwijzingen ffneem bij de montage de geldende ongevalpreventievoorschriften in acht. ffhoudt u zich aan de technische regels en normen die voor montage op daken gelden. ffhoudt u zich bij de installatie en inbedrijfstelling aan de geldende bepalingen, normen en voorschriften. ffzorg dat personen die zich op het dak van een gebouw bevinden dat 3 meter of hoger is, beveiligd zijn met een veiligheidsuitrusting tegen vallen. ffbescherm personen op de grond tegen naar beneden vallende delen door het plaatsen van beschutting. ffhoudt u zich ook aan de veiligheidsaanwijzingen van alle andere installatiecomponenten (bijv. omvormers en zonnepanelen). fflaat een elektromonteur de installatie aansluiten op het openbare elektriciteitsnet. De elektromonteur moet in het bezit zijn van een goedkeuring door de verantwoordelijke stroomaanbieder. ffhoudt u zich aan de meegeleverde montagehandleidingen van de zonnepanelen en de omvormer, en aan het montage- en bedradingsschema. ffzorg dat alle schroefverbindingen goed vastzitten. ffvoor de montage van de zonnepanelen wordt het gebruik van dakdekkersladders of soortgelijke hulpmiddelen geadviseerd. Deze moet altijd van tevoren in een speciale veiligheidsdakhaak worden gehangen. OPGELET! f f De aansluitplaten aan de zijde van de dakgoot en de afdichtstroken (plaatbekleding dakgoot, pos. 8, zie pag. 10/11) mogen kort voor de montage niet worden blootgesteld aan directe zonnestraling. Benodigd gereedschap 1 Momentsleutel (15 Nm) met Torx T40-bit 2 Accuboormachine met boorhouder sleutelwijdte 8mm 3 Vouwtang 4 Blikschaar 5 Rubberen hamer 6 Stanleymes 7 Timmermanshamer 8 Haakse slijper Benodigde hulpmiddelen 1 Smetlijn 2 Duimstok 3 Timmermanspotlood 4 Dakdekkersladder met veiligheidshaak 7

8 B Systeembeschrijving B1 Eigenlijk en oneigenlijk gebruik Eigenlijk gebruik Het montagesysteem Sundeck dient voor de bevestiging van zonnepanelen op daken van gebruikelijke bouwaard en -hoogte. Tot het eigenlijke gebruik behoort het in acht nemen van de montagehandleiding en de naleving van de vermelde onderhouds- en reinigingsaanwijzingen. Voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de montagehandleiding, kan de producent niet aansprakelijk worden gesteld. Oneigenlijk gebruik Deze opsomming bevat niet alle denkbare vormen van oneigenlijk gebruik en maakt bijgevolg geen aanspraak op volledigheid. De genoemde aanwijzingen zijn slechts bedoeld als voorbeeld om een idee te krijgen van wat oneigenlijk gebruik betekent. f f De aanwijzingen in deze montagehandleiding werden niet nageleefd. f f Het montagesysteem werd: op een oneigenlijke manier voor de bevestiging van zonnepanelen gebruikt, niet in overeenkomst met de randvoorwaarden van deze montagehandleiding gemonteerd (bijv. voor de bevestiging aan gevels), verkeerd gemonteerd, verkeerd of niet onderhouden, omgebouwd, aan te grote belastingen blootgesteld. f f Reparaties werden ondeskundig uitgevoerd. f f De installatie werd met componenten van andere fabrikanten gecombineerd. 8

9 B2 Technisch overzicht Het Sundeck montagesysteem is een flexibel inzetbare draagstructuur voor dakparallelle installatie van zonnepanelen op schuine daken. Het systeem wordt individueel als compleet bouwpakket voorbereid. Uitgangspunt voor de individuele planning is de aanwezige dakconstructie en de statische eisen (belasting door sneeuw en wind, enz.) op de plaats van installatie. U krijgt bij elk systeem een bijpassende frameplanning en een DC-bedradingsschema. Hierop staan de indeling van de Sundeck elementen en de aansluiting van de zonnepanelen op de omvormers, allemaal aangepast aan uw dakconstructie en de verdeling van de zonnepanelen. Afb. B 2-1 Voorbeeld frameplanning Afb. B 2-2 Voorbeeld DC-bedradingsschema Eigenschappen Sundeck montagesysteem ffdragende drainageplaat (t = 0,70 mm) van verzinkte stalen plaat met oppervlak met polyestercoating ffbevestiging op houten onderconstructie met boorschroeven 6,5x65mm met afdichtring en kalot (in bouwpakket inbegrepen) fftoegestane designbelasting conform EN 1991 (EC1) Druk q = 5,40 kn/m 2 Zuiging q = 2,40 kn/m 2 fftoegestane dakhelling 15 α 60 ffmeting van het systeem volgens actueel geldende sneeuw- en windbelastingsnormen ffminimale eisen aan dakconstructie: Uitvoering conform de ter plaatse geldende regels, normen en 1. Dakfolie richtlijnen 2. Tegenlatten minst. 24x48mm (C24) minst. 24x48mm (C30), max. afstand van de houten latten 3. Panlatten 500 mm 4. Afwijkende dakconstructies uitsluitend na overleg. ffdoor de opdrachtgever benodigde componenten: evt. extra daklatten Aansluitvarianten Sundeck - dakbedekking Advies: indien mogelijk aan zijde dakgoot, nok en windveer minstens twee rijen dakpannen plaatsen (alternatief plaatbekleding door opdrachtgever zie pag. 16). Nok: Sundeck kan tot de top van de nok worden gemonteerd. Het noksysteem moet zo worden afgesloten dat er geen regen kan binnendringen. Dakgoot: Bij levering zonder aansluitplaten aan de zijde van de dakgoot kan Sundeck tot de dakgoot worden gemonteerd. De opdrachtgever is in dit geval verantwoordelijk voor de dakgootplaat (zie pag. 16). Windveer rechts en links: Plaatbekleding rechts en links (onderdeel van het montagesysteem) is beslist noodzakelijk. De plaatbekleding kan aan de zijkant tot de dakrand lopen. De opdrachtgever moet de aansluiting dan monteren en zorgvuldig afwerken resp. tegen regen beschermen (zie pag. 16). 9

10 B3 Systeemopbouw Panlatten Afb. B3-1 detail 5 (onderzijde, bedekt) 8 6 Zonnepaneelklemmen Zonnepaneelklemmen nderstuk Eindstuk (alleen bij rand) Afb. B3-1 Systeemopbouw Afb. B3-1 detail 4

11 Onderdelenlijst Sundeck 1 Sundeck drainageplaat 2 Sundeck plaatbekleding links 3 Sundeck plaatbekleding rechts 4 Wig van schuimstof 5 Eindstuk zonnepaneelklem Afb. B 3-1a detail lijste 6 Zonnepaneelklemmen + onderstuk 7 Kabelclip 8 Plaatbekleding dakgoot 9 Boorschroef 4,8x19 Afb. B 3-1 detail Bevestigingsklem 11 Boorschroef 6,5x65 12 Kalot 13 Vulstrook 14 Zonnepaneel 15 Lijste (extra) Ventilatierooster (extra) Panlatten 180 Dakfolie Tegenlatten Afb. B 3-1 detail mm 1252 mm 194 mm Afb. B 3-1 detail 2 Aanzicht achterzijde onderste rij drainageplaten met vulstroken. 363 mm 11

12 Afmetingen opbouw (voorbeeld) 3540 ~ 1015 Gedeelte zonder kalotten 150 mm Gedeelte met kalotten (bevestigingsgedeelte) max. 15 max. 15 max Afb. B 3-2 Afmetingen opbouw (bijv. installatie 7 zonnepanelen) Maten zijn afhankelijk van de bedekkingsgraad van de dakpannen en platen variabel, informatie dient slechts ter oriëntatie! Plaatsing van de kalotten Kalotten (positie en aantal) overeenkomstig de frameplanning monteren. Afhankelijk van de belasting zijn vier varianten mogelijk. Eventueel moeten er extra latten worden aangebracht. De losse kalot op de middenrib moet direct op de onderste aanslag worden gemonteerd! Gedeelte zonder kalotten 150 mm Afb. B 3-3 Bevestiging met 5 kalotten standaard Afb. B 3-4 Bevestiging met 9 kalotten 4 latten in bevestigingsgedeelte Afb. B 3-5 Bevestiging met 11 kalotten 5 latten in bevestigingsgedeelte Afb. B 3-6 Bevestiging met 13 kalotten 6 latten in bevestigingsgedeelte 12

13 Mogelijke zonnepaneelverdeling Het aantal en de plaatsing van de drainageplaten is flexibel. Voorbeelden: 1. Installaties met standaard plaatbekleding dakgoot. Afb. B 3-7 Afb. B Installatie met standaard plaatbekleding dakgoot en binnenhoeken. Afb. B 3-9 De plaatsing van de zonnepanelen is uitsluitend op de smalle kant mogelijk! Afb. B 3-10 Plaatsing zonnepaneel op smalle kant mogelijk! Afb. B 3-11 Plaatsing zonnepaneel dwars niet mogelijk! 13

14 Variant leisteendak A z. Afb. B3-1 Detail 5 1 z. Afb. B3-1 Detail 4 13 (pos. zie pag. 11) Afb. B 3-12 Toegestane dakconstructie bij montage Sundeck variant leisteendak (conform bouwfysisch rapport) Afb. B 3-13 d e c f b a a Sundeck b Bituminenonderlaag (V13, G200) Dikte laag c Bekleding hout 24 mm d Ventilatie onder daksparren mm e Warmte-isolatie WLF 0, mm f Luchtdichtheidslaag en dampwerende laag-waarde s d > 10 m 14

15 14 Onderdelenlijst Sundeck leisteen 1 Sundeck drainageplaat 2 Sundeck plaatbekleding links 3 Sundeck plaatbekleding rechts 5 Eindstuk zonnepaneelklem 6 Zonnepaneelklemmen + onderstuk 7 Kabelclip 9 Boorschroef 4,8x19 10 Bevestigingsklem met asfaltnagels 11 Boorschroef 6,5x65 12 Kalot 13 Vulstrook 14 Zonnepaneel 15 Lijste (extra) 17 Plaatbekleding basisset leisteen nok 18 Plaatbekleding uitbreidingsset leisteen nok 19 Plaatbekleding basisset leisteen dakgoot 20 Plaatbekleding uitbreidingsset leisteen dakgoot 21 Ribbenvuller (nok) A Doorvoer kabels 19 Aanwijzing detail A Voor de toevoer moet in het bereik onder de bovenste plaatbekleding worden voorgeboord. In het overlappingsbereik Sundeck-plaatbekleding en het bereik nok mogen geen kabelclips worden gemonteerd! Kabel 30 Afb. B 3-14 detail A Kabeldoorvoer houten beschot 15

16 150 mm 150 mm Aansluitplaten van de opdrachtgever Bij gebruik van door de opdrachtgever gemonteerde aansluitplaten worden de volgende aansluitingen geadviseerd (voorbeelden): Aansluiting nok lessenaarsdak Aansluiting nok Afb. B 3-15 Afb. B 3-18 Aansluiting windveer 15 Afb. B 3-16 Aansluiting dakgoot 150 mm 16 Afb. B 3-17

17 Montagevoorbeeld C Als voorbeeld wordt de montage beschreven van een Sundeck montagesysteem op een dakpannendak. C1 Bepaling van de positie van de installatie Positie van de installatie op het dak vastleggen en dakpannen in dit bereik afdekken (vgl. pag. 12). Panlatten Zijde nok Positie geplande installatie Tegenlatten Windveer links Windveer rechts Dakfolie Zijde dakgoot Afb. C

18 C2 Montage van extra latten 1. Extra daklatten (niet in bouwpakket inbegrepen) monteren. De afstand a tussen de bovenste knik van de plaatbekleding dakgoot tot de bovenkant van de eronder liggende panlatten moet a < 190 mm bedragen (zie afb.). De extra panlatten dienen als steunpunt en bevestigingsoppervlak van de plaatbekleding. Extra daklatten Afb. C mm 10 Plaatbekleding dakgoot α > 3 Extra daklatten Afstand a 190 mm 18

19 C3 Montage van drainage- en aansluitplaten 1. Rechter plaatbekleding dakgoot met bevestigingsklemmen fixeren. De met een punt gemarkeerde platen moeten aan de buitenzijde worden gemonteerd. Let op een rechthoekige montage (zie afb. C 3-1)! 90 Afb. C Uitbreidingssets (hier: uitbreidingsset 1) Plaatbekleding dakgoot met bevestigingsklemmen fixeren. 90 Afb. C 3-2 Folie verwijderen 60 mm Afb. C 3-2 detail 1 Afb. C 3-2 detail 2 Afb. C 3-2 detail 3 19

20 3. Linker plaatbekleding dakgoot met bevestigingsklemmen bevestigen (punt markering aan buitenzijde liggend). 90 Flap aan dakpan vormen Afb. C 3-3 C 3-3 Detail 1 C 3-3 Detail 2 Installatie-instructies: ffdoor de aluminiumlijst worden de platen tegen de dakpannen geplaatst en vastgelijmd. De plakstroken zijn al op de platen aanwezig. ffdie Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 0 C und 30 C liegen. Niedrige Temperaturen führen zu einem Nachlassen der Klebekraft. ffdie Haftfläche muss trocken, frei von Öl, Fett, Staub uns sonstigen Lösungsmitteln sein. ffder Klebefläche muss ganzflächig an ebenen Flächen des Ziegels bzw. des Dachsteins angedrückt werden. 20

21 4. Op onderste plaatbekleding rechts aan de achterzijde aan de onderste rand vulstrook plakken (afstand 5cm, zie details). Oversteek verwijderen. Met bevestigingsklemmen (3 stuks) bevestigen. Neem de dimensionering, hoofdstuk B3, in acht. Overstekende plaatbekleding/drainageplaten met extra daklatten ondersteunen. Extra daklatten (zie detail C 3-8) 90 Afb. C Oversteek verwijderen C detail 1 5 cm C detail 2/ detail 3 aanzicht onderzijde plaatbekleding rechts Let op een exacte montage! ffde rechter plaatbekleding moet in een rechte hoek t.o.v. de dakgootplaten worden gemonteerd! ffde plaat moet aan de binnenzijde langs bijv. een van tevoren gemarkeerde lijn worden gepositioneerd! ffniet aan de hand van de buitenzijden van de platen positioneren, omdat deze vanwege vouwing conisch zijn. ffgeadviseerde hulpmiddelen: Smetlijn Horizontale hulplijn (met smetlijn markeren) Rechthoekige referentielijn voor positionering van plaatbekleding 90 Afb. C D1 Afb. C mm 21

22 5. Vulstrook aan het onderste einde van de drainageplaat (aan zijde dakgoot) aan de achterzijde vastplakken (zie hoofdstuk B3). Eerste drainageplaat positioneren en bij de rechter verticale rib op de daklatten vastschroeven. Begin altijd met de onderste, aan de rechter rand liggende plaat. Boorschroeven zo dicht mogelijk bij de zonnepaneelklemmen plaatsen. Horizontale hulplijn 90 Afb. C detail 1 Vulstrook Afb. C cm Afb. C detail 3/ detail 4 Aanzicht achterzijde drainageplaat Afb. C detail 2 Om een probleemloze montage van de zonnepanelen te garanderen, moet erop worden gelet dat de drainageplaten exact worden gemonteerd! De drainageplaat langs de horizontale hulplijn positioneren! Horizontale hulplijn 90 Afb. C

23 6. De volgende drainageplaat plaatsen en langs de horizontale hulplijn positioneren. Afb. C Exact de juiste maat van de drainageplaat opmeten en boorschroeven met kalotten in bereik 1. en 2. met drainageplaat vastschroeven. Een exacte maat is beslist vereist voor een passende montage van de zonnepanelen! ffmiddelste kalot direct op de onderste aanslag monteren! Afb. C VERKEERD! JUIST! Afb. C detail 1 Montage middelste kalot verkeerd! Aanslag beneden Afb. C detail 2 Montage middelste kalot juist! 23

24 Afb. C Overige drainageplaten overlappend en aan de onderzijde gelijk liggend plaatsen en vastschroeven. Steeds aan onderzijde vulstroken vastplakken. Drainageplaten moeten exact in een rechte hoek ten opzichte van de aanwezige panlatten resp. de plaatbekleding aan de zijde van de dakgoot worden gepositioneerd! Afb. C

25 8. Linker plaatbekleding incl. vulstrook met bevestigingsklemmen fixeren en met het weergegeven aantal boorschroeven en kalotten op de daklatten vastschroeven. Afb. C

26 9. Rechter plaatbekleding van de volgende rij positioneren en met bevestigingsklemmen fixeren. Let op de positionering van de onderste rij! De montage van vulstroken is uitsluitend bij de onderste rij noodzakelijk! Vereiste overlapping 150mm. Horizontale hulplijn mm Afb. C Voor de montage van de drainageplaten moet een dakdekkersladder of een soortgelijk hulpmiddel worden gebruikt (zie ook het hoofdstuk Montageaanwijzingen ). Afb. C detail 1 Dakdekkersladder 26 Afb. C 3-9-2

27 10. Montage van de overige drainageplaten overeenkomstig de onderste rij. Bovenste drainageplaten tot de gemarkeerde aanslag over de eronder liggende plaat schuiven. De montage van vulstroken is uitsluitend bij de onderste rij noodzakelijk! Aanslag Afb. C Rijen in het overlappingsbereik onder elkaar in de middelste verticale rib vanwege de equipotentiaal met boorschroef 4,8x19 vastschroeven (1 x per rij zonnepanelen). Afb. C

28 12. Bovenste rij aan de bovenste rand in elke verticale rib met een boorschroef zonder kalot fixeren. Afb. C

29 C4 Leggen van kabels VOORZICHTIG! Handblessures mogelijk fflet bij het geleiden van de leidingen op scherpe kanten. OPGELET! ffstekkers mogen niet in de watergeleidende laag liggen! 1. Kabelclips van de drainageplaten op de ribben vastplakken. De ondergrond moet schoon en droog zijn. Kabels Kabelclip Afb. C 4-1 Afb. C 4-1 detail 1 2. Kabels aan de kabelclips bevestigen. De dakdoorvoer van de kabels moet aan de zijde van de nok worden geplaatst. Het installeren van de kabels en kabelclips in verticale richting in de watergeleidende laag is toegestaan. Afstand van de kabelclips e < 50 cm. Bij de kabels moet erop worden gelet dat er vrijwel geen sprake is van mechanische spanning. Kabel r > 10 cm r > 10 cm Kabelclip Stekker Kabelclip Afb. C 4-1 detail 2 29

30 C5 Montage van de zonnepanelen OPGELET! f f Het toegest. aandraaimoment M A van 15Nm mag niet worden overschreden, omdat de drainageplaat en het zonnepaneel anders kunnen worden beschadigd. Momentsleutel gebruiken! 1. Zonnepaneel positioneren en met klemschroef (in randbereik: met eindstuk) vastschroeven. De zonnepanelen en de drainageplaten moeten aan onderkant met elkaar gelijk liggen. Voor de montage van de zonnepanelen wordt het gebruik van dakdekkersladders of soortgelijke hulpmiddelen geadviseerd. Deze moet altijd van tevoren in een speciale veiligheidsdakhaak worden gehangen. De zonnepanelen moeten in de rechter, onderste hoek van de installatie en vervolgens per rij worden gemonteerd. Aandraaimoment 15 Nm. Equipotentiaal zonnepanelen zie hoofdstuk C8. Afb. C 5-1 Zonnepaneeldrainageplaat gelijkliggend 30 Afb. C 5-1 detail 1 Afb. C 5-1 detail 2a Equipotentiaal op een zonnepaneel per installatie Afb. C 5-1 detail 2

31 Montage zonnepaneelklem rand Nm Afb. C 5-1 detail 3 Afb. C 5-1 detail 4 Afb. C 5-1 detail 5 Elk zonnepaneel moet aan de rechter zijde tangentieel ten opzichte van de geponste gaten worden gepositioneerd. Geponst gat Afb. C 5-1 detail 6 31

32 2. Volgende zonnepaneel plaatsen, positioneren en vastschroeven. Zonnepanelen overeenkomstig het bedradingsschema op elkaar aansluiten. Kabelclips op verticale ribben plakken en kabel bevestigen. OPGELET! f f Stekkers mogen niet in de watergeleidende laag liggen! Kabelclips Afb. C 5-2 Afb. C 5-2 detail 1 Afb. C 5-2 detail 2 32

33 Montage zonnepaneelklem binnen Nm Afb. C 5-2 detail 3 Afb. C 5-2 detail 4 Afb. C 5-2 detail 5 Elk zonnepaneel moet aan de rechter zijde tangentieel ten opzichte van de geponste gaten worden gepositioneerd. De afstand tussen de zonnepanelen mag maximaal 15 mm bedragen! Geponst gat Spleet < 15 mm Afb. C 5-2 detail 6 33

34 3. Monteer de overige zonnepanelen op dezelfde wijze en sluit ze op elkaar aan. Afb. C 5-3 Hoogteverschil zonnepanelen < 3mm Plaat snijden en omvouwen. Afb. C 5-3 detail 3 Afb. C 5-3 detail 1 Afb. C 5-3 detail 2 Tip Voor een correcte afstand tussen over elkaar geplaatste zonnepanelen (8mm), kunnen bij de montage de onderstukken van de zonnepaneelklemmen (zie afb. B3-1 detail 4) als tijdelijke afstandshouder worden gebruikt. Deze moeten na het vastdraaien van de zonnepanelen worden verwijderd. Onderstukken zonnepaneelklem als afstandshouder Afb. C 5-3 detail 4 34

35 C5a Extra montage van lijsten Vanwege optische redenen kunnen er aanvullend lijsten worden gemonteerd. 1. Maak de klemmen aan de zijkant van het zonnepaneel los. Monteer de lijst. Afb. C 5a-1 2. Draai de zonnepaneelklem weer vast. M A = 15 Nm 15 Nm 15 Nm Afb. C 5a-2 3. Monteer de overige lijsten op dezelfde wijze en niet deze dan aan elkaar vast. AANWIJZING: De plaat aan onderzijde moet worden voorgeboord! (Boor ø 3,3 mm) Afb. C 5a-3 35

36 4. Schuif het ventilatierooster voor de nokzijde op de bovenste rij zonnepanelen. Binnen dienen korte ventilatieroosters te worden gemonteerd en aan de rand lange ventilatieroosters. Afb. C 5a-4 5. Weergave voltooide toestand. Afb. C 5a-5 36

37 C6 Dak bedekken 1. Wiggen van schuimstof bij veldranden boven en aan zijkant op de drainageplaten en de op plaatbekleding aan zijkant plakken. Variant leisteen: Plaatbekleding afwijkend, wiggen van schuimstof komen te vervallen, extra montage van plaatbekleding op nok (zie hoofdstuk B3, variant leisteendak). De aansluiting aan de zijde van de nok moet volgens de erkende technische regelgeving worden aangelegd (terugstroombeveiliging). Wig van schuimstof Afb. C Dakpannen plaatsen. Eventueel moeten deze worden aangepast. Ter plaatse wig van schuimstof met snijgereedschap aanpassen. Dakpannen in randbereik vastklemmen of -schroeven. Wig van schuimstof aanpassen Wig van schuimstof aanpassen Afb. C 6-2 Afb. C 6-2 detail 1 Afb. C 6-2 detail 2 37

38 C7 Aansluiting van de zonnepanelen GEVAAR! Levensgevaarlijke spanningen f f Het in serie schakelen van zonnepanelen kan leiden tot levensgevaarlijke spanningen! f f Sluit de omvormer nooit aan om deze te proberen. f f De zonnepaneelinstallatie mag uitsluitend door een daartoe bevoegde elektromonteur op het openbare elektriciteitsnet worden aangesloten en vrijgegeven. ffvoor de montage, het elektrisch aansluiten en het bedrijf van de omvormer moeten de instructies in de technische beschrijving die bij het apparaat is gevoegd, verplicht worden opgevolgd. String 2 String Elektriciteitsnet 2 Omvormer 3 Zonne-energiegenerator 2 1 ffsluit de zonnepanelen met behulp van het elektrische schema aan. ffhoudt u zich altijd aan de gegevens op het elektrische schema (opdeling van de strings, eventuele wissels, groepskabels). Door onjuist aansluiten kunt u de omvormer en/of zonnepanelen onherstelbaar beschadigen. ffom in het geval van een bliksemstroom de inductieve koppeling zo laag mogelijk te houden moeten de heen- en retourleiding (+/-) van de string zo dicht mogelijk bij elkaar worden gelegd (lusvorming voorkomen). ffde buigradii van de kabels mogen in geen geval lager liggen dan de minimumwaarden (5 x kabeldiameter). ffhet wordt ten strengste afgeraden om bij temperaturen onder -5 C zonnepanelen te monteren en/ of kabels te leggen. ffhoud de stekkers en de contactdozen tijdens de montage droog. fflet op de juiste polariteit. Controle 1. Controleer of de zonnegenerator met meerdere strings juist is aangesloten door de nullastspanningen van de afzonderlijke strings te meten. 2. Vergelijk de gemeten waarden met de aangegeven waarden. Afwijkende waarden duiden op een foute aansluiting. 38

39 C8 Aarding/equipotentiaal De onderneming die de installatie uitvoert, is tevens verantwoordelijk voor een deskundige aarding. XX Geen externe bliksembeveiliging aanwezig Voor het zonnepaneelsysteem Sundeck wordt een functionele aarding aanbevolen. Verbind het zonnepaneelsysteem Sundeck met behulp van koperen kabels (6 mm²) met de hoofdaardingsrail (zie hoofdstuk C5, verbinding met één zonnepaneel voldoende). Equipotentiaal van de losse Sundeck rijen vindt plaats via één boorschroef per rij (zie hoofdstuk C3). XX Externe bliksembeveiliging aanwezig Het zonnepaneelsysteem Sundeck moet worden opgenomen in het veiligheidsconcept tegen directe blikseminslag. Voor de scheidingsafstanden moet advies worden ingewonnen bij een deskundig bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in bliksembeveiliging. 39

40 D Onderhoud en reiniging OPGELET! ffgebruik bij herstelwerkzaamheden alleen originele reserveonderdelen! ffhet gebruik van afwijkende reserveonderdelen kan ernstige materiële schade en zware persoonlijke letsels veroorzaken! ffzonnepanelen niet betreden. ffover het algemeen hoeven de zonnepanelen niet te worden gereinigd wanneer ze zijn gemonteerd bij een helling van het dak van α> 15 (zelfreiniging door de regen). ffwanneer de panelen erg vuil zijn (verminderde prestatie), raden wij aan om ze zonder reinigingsmiddel met veel water (waterslang) en een zachte spons schoon te maken. Het is absoluut niet toegestaan om het vuil er droog af te krabben of af te wrijven omdat u hierdoor microkrassen kunt maken op het zonnepaneel, waardoor de prestatie ervan vermindert. ffhet zonnepanelenveld moet regelmatig worden gecontroleerd, zodat zeker is dat het in uitstekende toestand verkeert (visuele controle, controle van de aansluitingen). Zonnepaneelsysteem onderhouden Elk jaar moeten de volgende aspecten van de installatie worden gecontroleerd: ffzitten de bevestigingen goed vast en zijn ze vrij van corrosie? ffzijn de kabelverbindingen goed aangesloten, schoon en vrij van corrosie? ffzijn de kabels en het frontglas onbeschadigd? E Aansprakelijkheid ffde naleving van deze montagehandleiding en de voorwaarden en methoden van installatie, bedrijf, gebruik en onderhoud van het Sundeck montagesysteem kunnen niet worden gecontroleerd of bewaakt door SolarWorld AG. Daarom is Solar- World AG niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik, foutieve installatie, bedrijf, gebruik of onderhoud. Bovendien is SolarWorld niet aansprakelijk als SolarWorld, zijn vertegenwoordigers of ondersteunende personen geen grove nalatigheid of opzet kan worden verweten. De hiervoor genoemde beperkingen gelden niet voor schade wegens dood, lichamelijk letsel of beschadigde gezondheid alsmede in die gevallen waarin aansprakelijkheid wettelijk is verplicht, bijv. bij aansprakelijkheid voor de overname van een garantie, aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet of in gevallen van een schending door schuld van wezenlijke verplichtingen in de overeenkomst (kardinale plichten). ffongeacht de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen is SolarWorld niet aansprakelijk voor octrooirechtelijke schendingen of schendingen van andere rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de zonnepanelen en het montagesysteem, voor zover SolarWorld hiervoor niet overeenkomstig de hiervoor genoemde regelingen aansprakelijk is. ffde tekst en de afbeeldingen in deze montagehandleiding stemmen overeen met de technische stand bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. 40

41 Notities 41

42 42 Notities

43 Notities 43

44 DE LOCATIES DE GROEP-SOLARWORLD Productie / Onderzoek 1 SolarWorld Industries Sachsen / Freiberg, Duitsland SolarWorld Innovations / Freiberg, Duitsland 2 SolarWorld Industries Thüringen / Arnstadt, Duitsland 3 SolarWorld Industries America / Hillsboro, VS 4 Quatar Solar Technologies / Ras Laffan, Qatar Verkoop 5 SolarWorld Hauptsitz / Bonn, Duitsland 6 SolarWorld France / Grenoble, Frankrijk 7 SolarWorld UK / Salisbury, Engeland 8 SolarWorld Italy / Verona, Italië 9 SolarWorld Africa / Kaapstad, Zuid-Afrika 10 SolarWorld Asia Pacific / Singapur, Singapore 11 SolarWorld Japan / Yokohama, Japan SolarWorld AG Martin-Luther-King-Str Bonn Duitsland SolarWorld Industries America NW Evergreen Rd. Hillsboro, OR, VS SolarWorld France S.A.S. ZI Bouchayer-Viallet 31, rue Gustave Eiffel Grenoble Frankrijk SolarWorld Africa Pty. Ltd. 24th Floor 1 Thibault Square Kaapstad, 8001 Zuid-Afrika SolarWorld Asia Pacific Pte. Ltd. 107 Amoy Street #03-01 & Singapore Singapore SolarWorld AG Martin-Luther-King-Str Bonn Duitsland Telefoon: Fax: NL KA0143

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Inhoud 1 Definities... 2 2 Voordat u begint... 3 2.1 Instructies en bepalingen... 3 2.1.1 Installatie door bevoegde vakmensen.... 3 2.1.2 Veel voorkomend gereedschap... 3 2.1.3

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

De oplossing voor Uw dak

De oplossing voor Uw dak De oplossing voor Uw dak ROBS INHOUDSOPGAVE I. TARIEVEN I.1 Dakpan-panelen - Econorobs - Bigrobs I.2 Bricotuil I.3 Bricoprofile DE DAKPAN-PANELEN VAN ROBS 3 II. PRODUCTKENMERKEN 4 II.1 Gebruik 4 II.2 Voordelen

Nadere informatie

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS Montage- en gebruikshandleiding ODS - Origa Drive System Garantie Wijzigingen in deze gebruikshandleiding en aanpassingen van technische details in de informatie

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEIDING. Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos

Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEIDING. Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos 2014 Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEDNG Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos NHOUDSOPGAVE NHOUD Met megawood de natuur verkennen en ervan leren. Zo ontstaat een bijzonder materiaal

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger P3/30PSF - P9/16PSF nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 Datum: augustus 2008 Inhoudsopgave: Contents 1. Algemene informatie en verwijzingen...5 1.1 Etikettering...5 1.2 Mogelijke toepassingen...6 2. Veiligheidsinstructies...6 2.1

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Montage- en onderhoudshandleiding

Montage- en onderhoudshandleiding Montage- en onderhoudshandleiding Gascondensatieketel Opmerking: deze ketel mag alleen worden gebruikt met aardgas/vloeibaar gas! Logano plus SB615 Gas Voor de vakman Voorafgaand aan montage en onderhoud

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Bedienings- en installatiehandleiding. turbomag. Geyser. turbomag 11-2/0 turbomag 14-2/0 turbomag 17-2/0

Voor de installateur/voor de gebruiker. Bedienings- en installatiehandleiding. turbomag. Geyser. turbomag 11-2/0 turbomag 14-2/0 turbomag 17-2/0 Voor de installateur/voor de gebruiker Bedienings- en installatiehandleiding turbomag Geyser turbomag 11-2/0 turbomag 14-2/0 turbomag 17-2/0 NL Voor de gebruiker Bedieningshandleiding turbomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente Montage- en bedieningshandleiding Kachels ambiente VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik Gebruik & onderhoud Luchtbehandelingsapparatuur (HVAC) WK und WK-com: voor binnenopstelling, voor buitenopstelling Hygiëne-apparaat,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Paneel-vloerbekistingen Dokadek 30

Paneel-vloerbekistingen Dokadek 30 999803307-03/2015 nl De bekistingsspecialisten. Paneel-vloerbekistingen Dokadek 30 Gebruikersinformatie Montage- en gebruikshandleiding 98033-285-01 Inleiding Gebruikersinformatie Paneel-vloerbekistingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Diepvrieskast GNP 19.. / 23... 6 070214 7082830-01

Gebruiksaanwijzing. Diepvrieskast GNP 19.. / 23... 6 070214 7082830-01 Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast 070214 7082830-01 GNP 19.. / 23..... 6 Het apparaat in vogelvlucht Inhoudsopgave 1 Het apparaat in vogelvlucht... 2 1.1 Overzicht van apparaat en uitrusting... 2 1.2 Toepassingen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer. www.boeckmann.com

Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer. www.boeckmann.com Paardentrailer Veetrailer www.boeckmann.com Paardentrailer, Veetrailer Uw voertuiggegevens Voertuigtype: Chassisnr.: Toegel. totaalgewicht: Bouwjaar: Bandenmaat / Fabrikant: Type oploopinrichting Fabrikant

Nadere informatie

manual kabelbreuk beveiliging industriële overhead deuren tot 400kg INSTALLATIE / ONDERHOUDS / GEBRUIK All rights reserved.

manual kabelbreuk beveiliging industriële overhead deuren tot 400kg INSTALLATIE / ONDERHOUDS / GEBRUIK All rights reserved. 444 kabelbreuk beveiliging industriële overhead deuren tot 400kg INSTALLATIE / ONDERHOUDS / GEBRUIK All rights reserved. Flexi-Force, 2006 manual FF-MANUAL 444 / GB NL LET OP! ALGEMENE WAARSCHUWINGEN!

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie