Structuurvisie Windplan Wieringermeer. Nota van inspraak en overleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuurvisie Windplan Wieringermeer. Nota van inspraak en overleg"

Transcriptie

1 Structuurvisie Windplan Wieringermeer Nota van inspraak en overleg 14 september 2011

2 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Voorbereiding Structuurvisie Windplan Wieringermeer 1.2. Inspraakprocedure 1.3. Overlegprocedure 1.4. Advies van de commissie MER 1.5. Stukken die bij de inspraak- en overlegprocedure zijn ingebracht 1.6. Leeswijzer 2. Samenvatting en beoordeling inspraakreacties en overlegreacties 2.1. Algemene punten en thematische beantwoording van de inspraak- en overlegreacties Aanpassingen Boogspant n.a.v. gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht Horizonvervuiling en aantasting van landschap Geluid Schaduwwerking Planschade en waardevermindering van woningen, c.q. onroerend goed en economische schade aan bedrijfsvoeringen. 2.2 Beantwoording inspraakreacties 2.3. Beantwoording overlegreacties 3. Overzicht aan te brengen wijzigingen in de ontwerpstructuurvisie Bijlage: A. Oplegnotitie Arcadis d.d. 04 augustus

4 1. Inleiding 1.1. Voorbereiding Structuurvisie Windplan Wieringermeer In 2006 heeft de gemeenteraad van Wieringermeer het structuurplan Wieringermeer vastgesteld met daarin de opdracht om het windenergiebeleid nader uit te werken met een opschaling van de bestaande lijnopstellingen, een uitbreiding van het windturbinetestpark van het ECN en een herstructurering van de bestaande solitaire molens. Ter uitvoering van deze opdracht heeft de gemeenteraad op 28 mei 2009 een startnotitie vastgesteld en is een projectorganisatie opgericht die met de raadsopdracht aan het werk is gegaan. Op basis van geformuleerde ontwerpuitgangspunten en een verkenning van de ruimtelijke randvoorwaarden en belemmeringen zijn twee ontwerpscenario s ontwikkeld. Deze twee scenario s, polderrand en boemerang zijn in een openbare bijeenkomst op 1 juni 2010 gepresenteerd. Deze scenario s zijn daarna nader getoetst aan de aspecten natuur en milieu, economische uitvoerbaarheid en draagvlak. Het resultaat van deze toetsing was aanleiding om, op basis van de twee scenario s, een zogenaamd synthesemodel te ontwikkelen. Voor dit synthesemodel, genaamd Boogspant, is een milieueffectrapportage en een passende beoordeling gemaakt. Verder is de economische uitvoerbaarheid en het draagvlak nader bekeken. Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad besloten om het Windplan Wieringermeer de formele status van structuurvisie te geven. Begin 2011 is, op basis van het boogspantmodel, een ontwerpstructuurvisie opgesteld. Op 15 februari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de ontwerpstructuurvisie in de inspraak- en overlegprocedure te brengen en voor een zienswijze voor te leggen aan de raadscommissie Grondgebiedszaken. De ontwerpstructuurvisie is met de bijbehorende stukken op 17 februari 2011 formeel openbaar gemaakt. De raadscommissie heeft op 19 maart 2011 positief geadviseerd, waarna het college op 22 maart 2011 definitief heeft besloten de inspraak- en overlegprocedure te starten. Voorafgaand aan de start van de procedure is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Wieringermeer een windweekend georganiseerd, waar op een toegankelijke wijze aan bewoners van de Wieringemeer en ieder ander informatie is verstrekt over het project Windplan Wieringermeer, de ontwerpstructuurvisie en de inspraak- en overlegprocedure. 3

5 1.2. Inspraakprocedure De ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 april 2011 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegd bij de afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu van de gemeente Wieringermeer. De stukken waren in te zien en te downloaden via de gemeentelijke website en de website Dit is van tevoren kenbaar gemaakt in een speciale nieuwsbrief die op 29 en 30 maart 2011 aan alle huishoudens van de gemeente Wieringermeer is toegezonden en publicaties in: - De Wieringermeerbode/Wieringer Courant; - Polderbode; - Weekblad De Niedorper; - De Koggelander. De gemeente heeft in totaal 128 inspraakreacties ontvangen, waarvan onder andere 89 gelijkluidende reacties uit de omgeving van Opperdoes en 12 gelijkluidende reacties vanuit de omgeving Den Oever. Alle ingediende inspraakreacties zijn inhoudelijk samengevat, beoordeeld en verwerkt in deze Nota van inspraak en overleg. Deze nota wordt thans, samen met een voorstel voor de gewijzigde vaststelling van de structuurvisie Windplan Wieringermeer, ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden Overlegprocedure Per van 6 april 2011 is aan 32 instanties aangekondigd op welke wijze zij kennis konden nemen van de ontwerpstructuurvisie en bijbehorende stukken. In deze is deze instanties tevens tot 30 mei 2011 de gelegenheid geboden om een reactie op deze stukken aan de gemeente Wieringermeer kenbaar te maken. In hoofdstuk 2.3. is een overzicht opgenomen van de instanties die zijn g d en die een reactie hebben gegeven. De gemeente ontving elf inhoudelijke overlegreacties. Alle ingediende overlegreacties zijn inhoudelijk samengevat, beoordeeld en verwerkt in deze Nota van inspraak en overleg Advies van de commissie MER De commissie MER heeft op 28 juni 2011 haar advies uitgebracht over de MER (inclusief de passende beoordeling) behorende bij de ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer én de daarover ingediende inspraak- en overlegreacties. Dit advies is opgenomen in het rapport Windplan Wieringermeer, toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 28 juni 2011, rapportnummer ". Het advies van de Commissie is positief. De essentiële informatie voor besluitvorming is in het MER aanwezig. De Commissie adviseert met betrekking tot de vervolgbesluitvorming: 1. Nader onderzoek te doen naar de sterfteberekening van relevante vogelsoorten; 2. Bij de vervolguitwerking rekening te houden met de aanwezige lokale natuurwaarden; 3. Nader onderzoek te doen naar toepassing van kleinere turbines om bij gelijke energieopbrengst mogelijke hinder te reduceren. Met betrekking tot de komende besluitvorming adviseert de Commissie rekening te houden met de mogelijke gevolgen van het voornemen op het landschap van de aangrenzende gemeenten. Het advies is op 22 september 2011 ter kennisname in de gemeenteraad gebracht en wordt betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad over de structuurvisie Windplan Wieringermeer. 4

6 1.5. Stukken die bij de inspraak- en overlegprocedure zijn ingebracht De Ontwerpstructuurvisie bestaat uit een verbeelding (zonekaart), een beschrijving en een aantal bijlagen. Onderstaand treft u een opsomming aan van de stukken die ter visie zijn gelegd en aan overlegpartners zijn toegezonden. - Ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer d.d. 10 februari Ruimtelijk Ontwerp versie 3.2 d.d. 31 januari Koppeldocument versie 0.3 d.d. 11 februari M.E.R. d.d. 11 februari 2011 (incl. passende beoordeling in bijlage 13) - Toets economische uitvoerbaarheid d.d. 4 februari Leeswijzer Na deze inleiding volgt in paragraaf van hoofdstuk 2. een uitéénzetting van de in de afgelopen periode gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht en de consequenties daarvan voor de ontwerpstructuurvisie. Op basis hiervan wordt in deze paragraaf een conclusie getrokken. In paragraaf t/m worden thematische beschouwingen gegeven over vier onderwerpen die in veel inspraakreacties zijn opgenoemd. In paragraaf 2.2. en 2.3. zijn alle ingekomen inspraak- en overlegreacties samengevat, beoordeeld en van een conclusie voorzien. Deze conclusie betreft een advies aan de gemeenteraad hoe aan de reactie gevolg te geven. Gelijkluidende inspraakreacties van verschillende adressen zijn in de samenvatting samengevoegd. Indien een (deel van een) inspraak- en/of overlegreactie in de themagewijze reactie is behandeld, wordt daar naar verwezen. In gevallen waarin is volstaan met een dergelijke verwijzing, zag het college geen redenen om in het betreffende individuele geval van zijn conclusie in de desbetreffende thematische beschouwing af te wijken. In enkele gevallen is, naast de verwijzing naar de themagewijze reactie, ook een aanvullende specifieke beoordeling gegeven. In hoofdstuk 3. is een overzicht gegeven van alle aan te brengen wijzigingen in de ontwerpstructuurvisie. Deze aanpassingen komen voort uit gewijzigde omstandigheden, voortschrijdend inzicht en de inspraak- en/of overlegreacties. 5

7 2. Samenvatting en beoordeling inspraak- en overlegreacties 2.1. Algemene punten en thematische beantwoording van de inspraak- en overlegreacties Eind 2010 is de ontwerpstructuurvisie met de bijbehorende stukken afgerond. Ontwikkelingen in de windenergie gaan snel, maar ook omstandigheden kunnen snel wijzigen. Dit en de resultaten van de communicatie, diverse consultaties, het overleg en de inspraak hebben geleid tot een voortschrijdend inzicht met betrekking tot de ontwerpstructuurvisie. In paragraaf worden de gewijzigde omstandigheden en het voortschrijdende inzicht beschreven en wordt op basis daarvan een conclusie getrokken. Ten aanzien van de onderstaande thema s zijn meerdere gelijkluidende reacties binnengekomen. - Horizonvervuiling, aantasting van landschap - Geluid - Schaduwwerking - Planschade en waardevermindering van onroerend goed In paragraaf t/m wordt per thema een algemene beschouwing en beoordeling gegeven en per thema een conclusie getrokken. Eventuele locatiespecifieke aspecten zijn bij de behandeling van de betreffende inspraak- of overlegreactie behandeld en van een conclusie voorzien Aanpassingen Boogspant n.a.v. gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht Gewijzigde omstandigheden Het rijksbeleid met betrekking tot de ontwikkeling van meer duurzame energie is, na de verkiezingen van 9 juni 2010, in de nieuwe kabinetsperiode gewijzigd. De ambitie van het vorige kabinet is eind 2010 bijgesteld van een nationale hogere doelstelling (20% duurzame energie in 2020) naar een doelstelling die gelijk is aan de Europese doelstelling (14 % duurzame energie in 2020). Bovendien heeft dit kabinet de insteek gekozen om de SDE-subsidie op duurzame energie zo efficiënt en concurrerend mogelijk in te zetten. De subsidieregelingen zijn hierop aangepast, waarmee de schotten tussen de verschillende opties (zon, wind en biomassa) zijn weggenomen. Dat maakt het voor het Windplan Wieringermeer lastiger, omdat gaandeweg de realisatieperiode de concurrentie van wind met andere opties in een ander perspectief kan komen te staan. De mogelijkheid om met de SDE-subsidieregeling van vóór 2011 grotere turbines met meer vermogen te plaatsen en te exploiteren is met de huidige SDE+ regeling praktisch een stuk lastiger. Wind op land is nog steeds een belangrijk speerpunt, maar met de kabinetskeuze voor een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare SDE+-subsidie wordt de windenergiemarkt gestimuleerd de meest rendabele windturbinetypes te plaatsen. Op dit moment zijn dat de windturbinetypes in de 3-3,5 MW klasse op een masthoogte van circa 100 meter. In de komende jaren kunnen echter grotere/efficiëntere turbines meer concurrerend worden. In de structuurvisie is aangegeven dat de windenergieopgave van de gemeente Wieringermeer, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, als één integraal project moet worden gerealiseerd. Na vaststelling van de structuurvisie zullen de mogelijke uitvoerders van de structuurvisie het project uitwerken en naar verwachting in 2012 als één integraal plan indienen. Hierbij zullen zij, op basis van de dan geldende regelingen, omstandigheden en vooruitzichten voor het gehele project een businesscase en een 6

8 plaatsingsplan maken op basis van een gekozen turbinetype. Voor de eerste fase van het project zullen zij een concrete investeringsbeslissing nemen op basis van een gekozen windturbinetype. Bij een keuze voor de 3 3,5 MW klasse op een ashoogte van circa 100 meter lijkt de oorspronkelijke gedachte van meer energie met minder molens niet meer haalbaar, omdat er weliswaar lagere maar meer molens, met meer strekkende kilometers aan lijnopstellingen nodig zijn. Voortschrijdend inzicht Uit de bestudering van de resultaten van de inspraak- en overlegreacties blijkt dat de plaatsing van turbines op een aantal plaatsen binnen de zones van Boogspant onzekerder is dan aanvankelijk ingeschat. Dit betreft met name plaatsen in de buurt van gasleidingen, andere aanwezige functies zoals bos en kassen. Dit noodzaakt tot meer flexibiliteit in het Boogspantmodel. Deze flexibiliteit kan worden bewerkstelligd door op een aantal plaatsen de zones in de breedte op te rekken en de lengte uit te breiden of een nieuwe zone toe te voegen. De economische haalbaarheid van de hele uitvoering van de structuurvisie laat zich lastig berekenen vanwege de omvang, de benodigde realisatietijd en de complexiteit van de opgave, met zowel opschalingen als een omvangrijke herstructurering en de uitbreiding van een turbinetestcentrum met zijn eigen specifieke exploitatie. Hierbij spelen, naast factoren waarop wij invloed hebben (beschikbaar stellen van ruimte en vaststellen van ruimtelijke randvoorwaarden), ook factoren waarop we geen invloed hebben een belangrijke rol, zoals rente, elektriciteitsprijzen en subsidieregels. Deze factoren zijn van substantiële invloed op de economische uitvoerbaarheid van de structuurvisie, omdat zij gedurende de gehele exploitatieperiode van circa 15 jaar doorwerken. Daarnaast fluctueren de prijzen van windturbines en windaanbod en zullen in de realisatieperiode nieuwe windturbinetypes worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht. Algemene conclusie De economische uitvoerbaarheid van de ontwerpstructuurvisie blijkt thans op basis van de gewijzigde omstandigheden en het voortschrijdende inzicht onvoldoende aannemelijk. Het vergroten van de beschikbare ruimte en het creëren van meer flexibiliteit in het gebruik van de beschikbare ruimte voor windenergie is noodzakelijk en vergroot de economische uitvoerbaarheid en daarmee de realisatiekans van de structuurvisie Windplan Wieringermeer binnen de hierin gestelde ruimtelijke kaders. De in de thans gewijzigd vast te stellen structuurvisie beschikbaar gestelde ruimte is wellicht in zijn geheel nodig in het geval komende jaren bij de uitwerking blijkt dat bovengenoemde factoren en omstandigheden zich in ongunstige zin ontwikkelen, terwijl de uitvoerders desondanks het project in volledige omvang willen en kunnen realiseren. Mocht echter blijken dat de factoren en omstandigheden zich in gunstige zin ontwikkelen of blijken dat de uitvoerders het project door omstandigheden niet in zijn volledige omvang kunnen realiseren, dan is wellicht minder van de beschikbaar gestelde ruimte nodig om de raadsopgave te realiseren. Voor die situatie dient in de structuurvisie te worden geborgd dat niet meer van de in de structuurvisie beschikbaar gestelde ruimte wordt gebruikt dan nodig voor realisatie van de drie raadsopgaven. Afweging oprekking en uitbreiding Boogspant. Met de conclusie dat in de structuurvisie meer ruimte beschikbaar moet worden gesteld, maar met gelijktijdige inbouw van de borging dat uiteindelijk niet meer ruimte wordt benut dan nodig voor de drie raadsopgaven, is onderzocht waar binnen de huidige gemeentegrenzen deze ruimte kan worden gevonden. Hierbij is de maximale mogelijkheid van oprekking van het boogspantmodel onderzocht, met in aanvulling daarop twee varianten van een uitbreiding met 7

9 een nieuwe zone. Voor deze drie varianten zijn de consequenties voor de afwegingspijlers natuur/milieu en ruimtelijke kwaliteit door het adviesbureau Arcadis onderzocht en in beeld gebracht in een oplegnotitie. Hierbij is tevens het advies van de commissie MER, met betrekking tot de gevolgen van het voornemen op het landschap van aangrenzende gemeenten, bij betrokken. Parallel aan dit onderzoek is het effect op de economische uitvoerbaarheid beschouwd en is een inschatting gemaakt van het verwachte draagvlak. De onderstaande drie scenario s zijn in beschouwing genomen: Opgerekte Boogspant Ten opzichte van het Boogspant model is het opgerekte Boogspant scenario aangepast op de volgende punten: Ombuigen en doortrekken van de zone langs de Wiertocht in Oostelijke richting. Bij de Ouderlandertocht nabij de Alkmaarseweg de bocht iets uitbuigen in westelijke richting. Verlenging van de zone Wagendorp en de twee zones van de bestaande ECN lijnen in oostelijke richting. 8

10 Opgerekte Boogspant + Kleitocht Opgerekte Boogspant + uitbreiding met een nieuwe zone langs de Kleitocht Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht Opgerekte Boogspant + uitbreiding met een nieuwe zone evenwijdig aan de Oudelandertocht en een extra zone langs de Zuiderdijkweg, ten noorden van de bestaande solitaire turbine De Ambtenaar (die thans buiten de context van het Windplan Wieringermeer wordt opgeschaald). 9

11 Afweging oprekking en uitbreiding Boogspant met betrekking tot de vier afwegingspijlers Natuur/milieu Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat de drie scenario s niet wezenlijk onderscheidend zijn. Het scenario Opgerekte Boogspant heeft van de drie het minste effect op het aspect natuur/milieu. Met name geluid en slagschaduw zijn hierin onderscheidend. Dit is verklaarbaar uit het feit dat model Opgerekte Boogspant geen extra zone bevat. Door toepassing van een windturbine met een geringere ashoogte en rotordiameter en een geringer vermogen neemt de verwachte hinder door geluid en slagschaduw, ondanks de extra plaatsingsruimte door oprekking en uitbreiding, per saldo in alle drie scenario s af ten opzichte van het oorspronkelijke model Boogspant. De negatieve scores van model Opgerekte Boogspant+Oudelandertocht op natuuraspecten wordt met name veroorzaakt door de extra zone langs de Zuiderdijkweg. Landschap Alle drie scenario s van oprekking en uitbreiding doen afbreuk aan de oorspronkelijke onwerpuitgangspunten en de zeggingskracht en overtuigingskracht van het oorspronkelijke Boogspantmodel. Bij model Opgerekte Boogspant is deze afbreuk het geringst vanwege het ontbreken van een extra zone. Het uitgangspunt van een niet volledig gevulde horizon wordt met het verlengen van de zone langs de westrand aan de noordzijde wel aangetast. Model Opgerekte Boogspant+Kleitocht tast met name het uitgangspunt van het handhaven van het open middengebied aan. Met dit model ontstaan er, samen met de bestaande lijn in de Groetpolder, in feite drie evenwijdige lijnen waarmee vanuit het oosten en westen gezien een zeer diffuus beeld ontstaat. Dat diffuse beeld is ook in het model Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht, aan de orde, met de zone Oudelandertocht, de extra evenwijdig daaraan gelegen zone en het gebied van ECN en Wagendorp. De toevoeging van de extra zone langs de Zuiderdijkweg in een afwijkende noord-zuid-richting is exemplarisch voor deze aantasting. Economische uitvoerbaarheid Van de drie scenario s draagt het model Opgerekte Boogspant (zonder een extra zone) onvoldoende bij aan het vergroten van de beschikbare ruimte en het creëren van meer flexibiliteit ten behoeve van de noodzakelijke verbetering van de economische uitvoerbaarheid. De bijdrage van de overige twee modellen, elk met een extra zone, lijken voldoende, waarbij die van het model Opgerekte Boogspant +Kleitocht, vanwege de lengte van de extra zone, het grootst is. Draagvlak Verwacht wordt dat het model Opgerekte Boogspant (vanwege het uitsluitend oprekken van bestaande zones en het ontbreken van nieuwe zones) van de drie scenario s op het meeste draagvlak kan rekenen. Het draagvlak binnen de gemeente voor model Opgerekte Boogspant + Kleitocht zal, vanwege de nabijheid van de kernen Slootdorp en Middenmeer, gering zijn. Model Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht zal, ondanks de ruime afstand van de extra zone tot de gemeentegrens (circa 2 km), naar verwachting op weinig draagvlak vanuit de omgeving Medemblik - Opperdoes- Twisk kunnen rekenen. Nabij de extra zone van het model Opgerekte Boogspant +Oudelandertocht zijn evenwel reeds 6 solitaire turbines aanwezig die zullen verdwijnen en opgaan in de nieuwe zone van het model Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht. Een keuze voor turbinetypes van geringere afmetingen dan de maximaal toegestane afmetingen zal door geringere effecten op het gebied van o.a. geluid en slagschaduw naar verwachting tot een toename van draagvlak leiden. 10

12 : Keuze voor model Opgerekte Boogspant met één nieuwe zone, evenwijdig en ten noorden van de Oudelandertocht Op basis van de bovenstaande afweging met betrekking tot de vier afwegingspijlers kiezen wij er voor om het model Boogspant op te rekken én uit te breiden met één nieuwe zone ten noorden van en evenwijdig aan de Oudelandertocht, tussen de Alkmaarseweg en de Rijksweg A7. Wij stellen voor, gelet op de te verwachten effecten op landschap, de natuur en het draagvlak af te zien van de extra zone langs de Zuiderdijkweg, ten noorden van De Ambtenaar. Daarvoor in de plaats stellen we voor om de westelijke zone langs de Westfriese Omringdijk ter plekke van Agriport enigszins te verlengen tot en met het afvalinzamelstation aan de Koggerandweg. Door in de structuurvisie, overeenkomstig de aanbeveling in de oplegnotitie, de onderstaande prioritering aan te houden kunnen de genoemde negatieve effecten van de thans voorgestelde oprekking en uitbreiding van het model Boogspant mogelijk worden beperkt. Primair zorgen voor het vullen van de lijnen (vasthouden aan een robuust patroon geënt op lange herkenbare enkele lijnopstellingen). Secundair oprekken van de uiteinden van het oorspronkelijke Boogspantmodel uit de ontwerpstructuurvisie. In laatste instantie gebruik maken van de plaatsingsruimte in de parallelle zone ten noorden van de Oudelandertocht. 11

13 Horizonvervuiling en aantasting van landschap Inpassing van windenergie De hoogte van de nieuwste generatie windturbines nadert de 200 m (tiphoogte). Met masthoogten en hart op hart-afstanden behorende bij de nieuwste generatie windturbines gaat het om een fenomeen dat in schaal en maat niets meer gemeen heeft met het schaalniveau van de landschapselementen zoals we die kennen en als zodanig begrijpen. Het heeft daarom geen zin om windturbineopstellingen in te zetten voor een vorm van landscaping in relatie tot het huidige landschap. De nieuwe opstellingen van windturbines hebben een wijd reikenden ruimtelijke impact. Ze nemen letterlijk ruimte in, maar kunnen geen ruimte maken. Daarvoor zijn ze te groot, te breedlopig, van een totaal andere orde en vanuit de optiek van het landschap abstract en volstrekt peilloos. Van de nieuwe generatie turbines met een vermogen van 5 MW of meer kan moeilijk worden ingeschat of ze midden in de polder staan, aan het eind of zelfs in de polder daarachter. Dergelijke turbines op meerdere rijen naast elkaar lijken optisch op één lijn te staan, wat vanuit meerdere standpunten een erg onrustig beeld oplevert, ondanks het heldere opstellingspatroon. Iets wat menigeen zal herkennen in al aanwezige opstellingen in het landschap, maar wat als storend fenomeen bij grotere turbines kan toenemen doordat deze zichtbaarder zijn op grotere afstand. Vandaar dat het belangrijk is om bij het ontwerp niet eenzijdig vanuit het patroon (kaartbeeld) te redeneren, maar vooral ook te ontwerpen van binnenuit en vanuit de feitelijke beleving of de beweging in en door het landschap. Dat bij het ontwerpen vanuit de feitelijke beleving de structuren in het bestaande landschap nauwelijks een rol spelen doet daar niets aan af. Van belang is om het fenomeen grootschalige windenergie een intrinsieke waarde mee te geven, als krachtig nieuw element met eigen overtuigingskracht en daarmee zo mogelijk een positieve beïnvloeding van het bestaande cultuurlandschap. De beleving van het landschap is ook cultureel bepaald, in die zin dat de waardering ervan subjectief is ingebed. De (positieve) waardering van windopstellingen wordt sterk bepaald door de sociaal culturele inbedding ervan. Parallel aan de vaststelling van het windplan wordt dan ook veel aandacht besteed aan de sociaal-culturele betrokkenheid van de bewoners en bedrijven in de Wieringermeer en omgeving bij deze windopgave. Door de toevoeging van windturbines in het landschap verandert de horizon. Of dat tot vervuiling leidt is een subjectieve afweging die onder wordt bepaald door de waardering windturbines in het landschap voor de opwekking van duurzame energie ten opzichte van de waardering van het landschap zonder turbines. Wij zijn van mening dat de toevoeging van windturbines in het landschap vanuit algemeen belang noodzakelijk is. Met de wijze waarop thans beschikbare ruimte voor windturbines wordt gecreëerd hebben wij de inpassing zo goed als mogelijk ruimtelijk geordend. Wij zijn dan ook van mening dat, gegeven de windenergieopgave die wij in de gemeente willen realiseren, er weliswaar sprake is van horizonverandering maar niet van horizonvervuiling en van landschapsverandering en niet van landschapsaantasting. Gelet op het bovenstaande leiden de specifieke reacties met betrekking tot horizonvervuiling en aantasting van het landschap niet tot een wijziging van de structuurvisie. 12

14 Geluid Wanneer windturbines draaien, dan maken ze geluid. Er zijn regels vastgesteld over hoeveel geluid zij op een bepaalde plaats mogen produceren. Windturbines zijn praktisch de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Wanneer het zacht waait staat de windturbine nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blad aan de bomen) sterk toe en wordt het geluid van de turbine daardoor overstemd. Het waargenomen geluid bij een windturbine is afhankelijk van de windsnelheid, het type turbine, de omgeving en de invloed van het achtergrondgeluid. Het kan voorkomen dat het aan de grond windstil is en op grotere hoogte waait. Deze atmosferische situatie wordt inversie genoemd. Het geluid van vooral een hoog geplaatste turbine kan dan ver dragen. Om met deze situatie rekening te houden is de regelgeving per 1 januari 2011 aangepast. Bij windturbinegeluid wordt nu met jaargemiddelde waarden gerekend, waardoor met alle weersomstandigheden die zich in een jaar kunnen voordoen rekening wordt gehouden. Het geluid van een windturbine is afhankelijk van de windsnelheid op grotere hoogte, de hoogte van de gondel en de windrichting. De beleving van het geluid door de mens wordt ook bepaald door het omgevingslawaai dat juist afhankelijk is van de windsnelheid op lage hoogte. Deze afhankelijkheid van weersomstandigheden is een moeilijke factor bij zowel prognoseonderzoeken, metingen als ook de handhaving van geluid. De nu gekozen jaarmiddelingsmethode houdt rekening met deze wisselende omstandigheden. Windturbines maken geluid door de bewegende delen in de gondel en de draaiende rotorbladen. De hoeveelheid geluid is afhankelijk van het type turbine, de rotordiameter, het toerental en de vormgeving van de rotorbladen en de hoeveelheid geluid die de onderdelen zoals de generator en de tandwielkast maken. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Door een betere geluidsisolatie van de gondel produceren de mechanische delen van een turbine nauwelijks nog geluid. Door verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen wordt het altijd hoorbare akoestische geluid van de wieken sterk teruggedrongen. Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines van het Activiteitenbesluit. De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel (van nabijgelegen woningen) worden weergegeven in db(a). Dat is de maat voor het geluidsniveau, aangepast aan de gevoeligheid van het menselijke oor. Mensen ervaren geluid in de nacht als hinderlijker dan overdag. Daarom mag volgens de huidige regels een jaargemiddelde geluidsniveau ten gevolge van een windmolenpark in de nachtperiode niet meer dan 41 db(a) bedragen. Ter vergelijking: het geluidsniveau van een gesprek is 60 (A), een drukke verkeersweg op 100 meterafstand 80 db(a), een opstijgend vliegtuig op 200 meterhoogte 100 db(a) en een drilboor op 1 meterafstand 110 db(a). Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines van het Activiteitenbesluit en geldt er dus één en dezelfde norm voor windturbinegeluid in Nederland. Dit maakt de normstelling eenvoudig: het jaargemiddelde geluidsniveau Lden als gevolg van een windturbine of windpark dient bij een woning van derden niet meer te bedragen dan 47 db. Daarnaast geldt een ten hoogst toelaatbare waarde voor het jaargemiddelde geluidsniveau in de nachtperiode van 41 db. Als aan de Lden van 47 db wordt voldaan dan wordt ( automatisch ) ook aan de Lnight van 41 db voldaan. In praktijk komt het niet voor dat deze stelling niet opgaat. Het akoestische effect van atmosferische inversie is in de Lden benadering verdisconteerd en bedraagt praktisch niet meer dan een halve db. Lden is daarom in de nieuwe benadering maatgevend. 13

15 De nieuwe normstelling op basis van de jaardosismaten Lden en Lnight is niet alleen gekozen vanwege de eenvoud en duidelijkheid, maar ook vanwege de Europese regelgeving. De Europese richtlijnen stellen deze grootheden ook voor bij de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai (richtlijn 2002/49/EG). Bij een nieuwe normstellingsystematiek en dosismaat hoort ook een nieuwe grenswaarde. De grenswaarden van 47 en 41 db voor respectievelijk Lden en Lnight zijn gebaseerd op onderzoek door TNO in de dosis-effect-relatie van windturbinegeluid. De grenswaarde is gebaseerd op een aandeel ernstig gehinderden, zodanig dat dit aandeel overeenkomt met dat behorende bij de grenswaarden van andere geluidbronnen, bijvoorbeeld wegverkeer. Dit betekent dat bij het voldoen aan de grenswaarde het niet zo is dat de windturbines onhoorbaar zijn, of dat er in het geheel geen gehinderden zijn te verwachten. Zoals bij alle geluidnormstellingen is de grenswaarde een afweging tussen ruimte voor een geluidbron en beperking van hinder bij omwonenden. De wijze van bepaling van de Lden en Lnight is vastgelegd in een nieuw rekenen meetvoorschrift dat specifiek voor windturbinegeluid opgesteld is. In de MER is, op basis van een worstcase scenario van een 6 MW turbine met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 126 meter, globaal berekend bij hoeveel woningen de geluidsnorm wordt overschreden. Dit biedt bij de besluitvorming over de structuurvisie inzicht in de verwachte geluidseffecten. In de oplegnotitie zijn de geluidseffecten onderzocht voor de drie scenario s van oprekking en uitbreiding, met een turbinevariant van 3 MW masthoogte van 100 meter. De structuurvisie stelt kaders vast in de vorm van aangegeven zones en een bandbreedte in ashoogte. Op het moment dat de plannen op basis van de vastgestelde structuurvisie nader zijn uitgewerkt, en bekend is welk type windturbine waar exact wordt geplaatst zal uit de bij deze plannen behorende akoestische onderzoeken blijken hoe hoog de te verwachten geluidsbelastingen daadwerkelijk zullen zijn. Wanneer dan zou blijken dat naar verwachting geluidsnormen worden overschreden, dan zal de initiatiefnemer aanpassingen c.q. maatregelen moeten nemen om aan de gestelde geluidsnormen te voldoen. Hij kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een ander type turbine, een andere plek of kan een lagere noise mode in de nachtperiode instellen. Met een lagere noise mode wordt de geluidsproductie, maar ook de energie opbrengst, in de nachtperiode beperkt. Gelet op het bovenstaande leiden de specifieke reacties met betrekking tot geluidsoverlast niet tot een wijziging van de structuurvisie 14

16 Schaduwwerking Beschijnt de zon de mast en rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een (bewegende) slagschaduw. Dit is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij laagstaande zon het verst. In de winter staat de zon langer laag aan de horizon en duurt de periode waarin de slagschaduw ver kan reiken langer. Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw ergert mensen. Bij windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk beperkt. Deze windturbines hebben een omwentelingssnelheid van 10 tot 30 toeren per minuut. Het maximale aantal bladpassages is daardoor maximaal 90 per minuut, dit komt overeen met een frequentie van 1,5 Hz. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vooral last hebben van het afwisselen van schaduw en licht bij een hogere frequentie, tussen de 2,5 en 14 Hz. Bij hogere turbines met een grotere rotordiameter reikt de slagschaduw weliswaar verder, maar ligt de frequentie door het lagere toerental lager bij zo n 0,5 Hz. In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In het Activiteitenbesluit staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Deze schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt. Een stilstandvoorziening is nodig wanneer de afstand van de windturbine tot de woningen en andere gevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld scholen) minder dan twaalf maal de rotordiameter is. Bij een rotordiameter van 90 meter (blad van 45 meter) geldt dat binnen een afstand van meter (ruim een kilometer) gemiddeld meer dan zeventien dagen en maximaal meer dan 64 dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag slagschaduw kán optreden. Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag volgens de stand van de zon een slagschaduw kán optreden. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt er vanaf, of die dagen onbewolkt zijn, of er op die dagen genoeg wind staat om de molens te laten draaien en uit welke hoek de wind waait. Wanneer de wind precies waait uit de richting waar de zon staat, is de oppervlakte van de schaduw die de windturbine werpt het grootst. De stilstandvoorziening van de windturbine wordt geïmplementeerd in de besturingssoftware. Hierdoor schakelt de turbine alleen uit als slagschaduw daadwerkelijk optreedt. Op het moment dat de plannen op basis van de vastgestelde structuurvisie nader zijn uitgewerkt en bekend is waar de windturbines exact worden geplaatst, zal uit de bij deze plannen behorende onderzoeken blijken waar slagschaduw optreedt en welke turbines van een stilstandvoorziening voor slagschaduw worden voorzien. Over hinder van slagschaduw voor mensen, die in de nabijheid van de turbine op het land werken, is wettelijk niets geregeld, omdat het Activiteitenbesluit de hinder uitsluitend relateert aan gevoelige bestemmingen. Het gebied waar mensen op het land werken wordt, vanwege de (in relatie tot bijvoorbeeld woningen en scholen) relatief beperkte periode dat men daadwerkelijk op het land werkt en hinder zou kunnen ervaren, niet als gevoelig aangemerkt. In de MER is, op basis van een worstcase scenario van een 6 MW turbine met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 126 meter, globaal berekend bij hoeveel woningen de slagschaduwnorm wordt overschreden. Dit biedt bij de besluitvorming over de structuurvisie inzicht in de verwachte slagschaduweffecten. In de oplegnotitie zijn de slagschaduweffecten onderzocht voor de drie scenario s van oprekking en uitbreiding met een turbinevariant van 3 MW en een masthoogte van 100 meter. Gelet op het bovenstaande leiden de specifieke reacties met betrekking tot slagschaduw niet tot een wijziging van de structuurvisie. 15

17 Planschade en waardevermindering van woningen c.q. onroerend goed en economische schade aan bedrijfsvoeringen. Een aantal inspraakreacties op de ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer zijn ingebracht door eigenaren van (woon)percelen, die naar hun mening in de directe invloedsfeer liggen van de in de ontwerpstructuurvisie aangegeven zone waar windturbines kunnen worden gebouwd. De betreffende belanghebbenden stellen dat het plaatsen van de windturbines op de voorgestelde locaties hinder tot gevolg heeft voor hen. Zij zijn in het verlengde daarvan van oordeel dat het windplan leidt tot waardevermindering van hun (woon)percelen met de daarop aanwezige opstallen en daarmee tot planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro. Omdat al deze inspraakreacties betrekking hebben op hetzelfde vermeende gevolg van de structuurvisie, wordt ook dit onderwerp onderstaand thematisch beoordeeld. In de beoordeling van de desbetreffende individuele inspraakreacties in hoofdstuk 2.2. wordt naar deze thematische beoordeling verwezen. Artikel 6.1 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in de schade, die ontstaat als gevolg van een aantal specifiek genoemde besluiten van een bestuursorgaan. Artikel 6.1 lid 2 Wro bepaalt dat een recht op tegemoetkoming in de schade kan ontstaan, indien de schade wordt veroorzaakt door: 1. Een bestemmingsplan, inpassingsplan of een beheerverordening; 2. Een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 Wro; 3. Het afwijken van een bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo; 4. Het aanhouden van een besluit omtrent een omgevingsvergunning ingevolge artikel 3.3 of 3.4 van de Wabo; 5. Sommige bepalingen van een provinciale verordening of algemene maatregel van bestuur, indien deze weigering grond opleveren voor een omgevingsvergunning; 6. Sommige bepalingen van een exploitatieplan, indien deze een weigering grond opleveren voor een omgevingsvergunning; 7. Een koninklijk besluit dat ziet op de buiten toepassing verklaring van de Wro ten behoeve van de landsverdediging. Bovenstaande lijst is een limitatieve opsomming van potentiële schadebesluiten. Dat wil zeggen dat een besluit of plan dat hierin niet is genoemd, niet kan leiden tot een tegemoetkoming in de vorm van een planschade-uitkering. Het Windplan Wieringermeer is een beleidsplan (structuurvisie), waarin de gemeente aangeeft hoe zij in de komende jaren wil omgaan met de in het vastgestelde structuurplan Wieringermeer opgenomen opdracht om het windenergiebeleid nader uit te werken. Het windplan biedt daarmee nog geen planologisch kader waaraan derden rechtstreeks rechten kunnen ontlenen. Evenmin schept het windplan een bouwtitel voor het oprichten van windturbines. Er wordt slechts een kader geschapen voor toetsing van toekomstige planologische besluiten die nodig zijn ten behoeve van te verwachten aanvragen voor plaatsing van windturbines. Het windplan kan derhalve niet worden aangemerkt als een besluit/plan zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro. Het biedt immers geen titel of rechtstreeks recht tot het bouwen van turbines op plaatsen waar dat nu nog niet is toegestaan. Hiervoor is te allen tijde nog een planologische wijziging nodig. Het windplan leidt daarom per definitie niet tot planschade. Indien in de toekomst een bouwplan voor windturbines wordt ingediend, zal dit worden getoetst aan het beleid dat is neergelegd in het windplan. Indien wordt voldaan aan de uitgangspunten en het gemeentebestuur wil medewerking verlenen, zal het bestemmingsplan moeten worden herzien of zal een afwijkingsvergunning worden verleend. Deze besluiten vormen dan 16

18 wel degelijk een mogelijke ingang voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in geleden planschade. Er dient dan te worden aangetoond dat de waarde van het perceel met woning is gedaald en dat dit een rechtstreeks gevolg is van de mogelijkheid om in de nabijheid windturbines te plaatsen. Deze waardedaling kan deels voor vergoeding in aanmerking komen. In sommige gevallen is er echter geen recht op tegemoetkoming in de schade, omdat de planologische wijziging voorzienbaar was op het moment dat de eigenaar het perceel aankocht. In dat geval blijft de waardevermindering voor eigen rekening. Dit betekent dat iedereen die na het ter inzage leggen van de ontwerpstructuurvisie op 18 april 2011 een (woon)perceel verwerft, later geen aanspraak meer kan maken op planschade indien de locatie van de betreffende windturbines in het (ontwerp)windplan reeds was aangegeven. De koper kan immers weten wat de toekomstige plannen zijn. De vaststelling van het Windplan leidt in geen geval tot een recht op tegemoetkoming in (plan)schade als bedoeld in artikel 6.1 e.v. Wro. Een mogelijk recht op planschade kan pas ontstaan na inwerkingtreding van een planologisch besluit op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden verleend voor nieuwe locaties voor windturbines of voor hogere turbines dan op grond van het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Gelet op het bovenstaande vormen de specifieke reacties met betrekking tot planschade en waardevermindering geen aanleiding tot een wijziging van de structuurvisie. 17

19 2.2 Beantwoording inspraakreacties De hieronder vermelde schriftelijk reacties I1 t/m I39 zijn binnen de gestelde reactietermijn van 6 weken vanaf maandag 18 april 2011 ingediend. Inspraakreactie I40 is buiten de termijn ingediend maar desondanks in de behandeling meegenomen. Alle reacties zijn ondertekend en gemotiveerd en daarmee ontvankelijk. Overzicht schriftelijke inspraakreacties: Ingekomen datum Naam Adres Postcode Plaats I Marina Den Oever bv., T. Paddenburg Noorderdijkweg 25A 1771 MJ Wieringerwerf I T. Paddenburg Noorderdijkweg 25A 1771 MJ Wieringerwerf I Bewonersvereniging Wierhooft, dhr. B. Spruijt p.a. Wierhooft MJ Wieringerwerf I J. de Jonge van Gelderen Wierhooft MJ Wieringerwerf I J.H. Beumers-Niborg Wierhooft MP Wieringerwerf I T. Koning en K. Fielmich Wierhooft MP Wieringerwerf I W. en W. Veerkamp Wierhooft MP Wieringerwerf I Marina Den oever Registergoed Noorderdijkweg 25A 1771 MJ Wieringerwerf bv. I A. Laterveer Wierhooft MP Wieringerwerf I J.J. van Eekelen Noorderdijkweg MJ Wieringerwerf I J.H. Beumers Wierhooft MP Wieringerwerf I Dorpsraad Abbekerk- Druijfplaats LZ Abbekerk Lambertschaag I Fam. Kay Noorderdijkweg MJ Wieringerwerf I Dorpsraad Opperdoes Kluiten 8a 1674 NM Opperdoes I Natuurvereniging Wierhaven Gemeenelandsweg NN Hippolytushoef I Das-rechtsbijstand, namens E. Postma Groetweg 5 en L. Verstraten, Groetweg 3 Postbus DM Amsterdam I Das-rechtsbijstand, namens Postbus DM Amsterdam Th.J.A. Quax I R. Aker Emmahoeve BL Slootdorp I Dorpsraad Twisk Hornderweg GP Twisk I Stichting Landschapszorg Parklaan BB Hippolytushoef I Luchtverkeersleiding Nederland ATCN Postbus ZT Luchthaven Schiphol 18

20 I Veltman Advocatenkantoor namens bewoners Groetweg e.a. I WNW namens de heer A.J.C. Biesheuvel en de maatschap Van Diemen, initiatiefnemers windpark Aartswouder hoofdwijk I WNW, namens de heer W. Sol, fa. v.d. Oord en W.C.J. Polle, initiatiefnemers windpark Kleitocht I WNW namens de heer J.M.H. Huijbregts, initiatiefnemer windpark Westerterptocht Postbus CE Amersfoort It Dok GL Heereveen It Dok GL Heereveen It Dok GL Heereveen I WNW namens Mts. Kikstra, It Dok GL Heereveen I.I. Dam en Mts. Doppenberg-Schenk, initiatiefnemers windpark Lage Wiertocht I Waddenvereniging Postbus AB Harlingen I Dorpsraad Aartswoud Schoolstraat AT Aartswoud I Prodeon namens HVC Postbus DD Zwolle I Eneco e.a. Postbus BA Rotterdam I WNW namens A. de Schutter en P.v. Andel, initiatiefnemers verlengde Korte Medemblikkertocht It Dok GL Heereveen I 32 30/05/ bewoners vanuit Opperdoes Zie adresselijst in de bijlagen I WNW namens J. Dekker, It Dok GL Heereveen initiatiefnemer windpark Oudelandertocht I Wagendorp CV Mr. F.N. van Kleffensstraat 6842 CV Arnhem 10 I Milieufederatie Noord- Stationsstraat DH Zaandam Holland I Stadsraad Medemblik Ridderstraat CS Medemblik I Veltman Advocatenkantoor namens Viersen en Temmerman Postbus CE Amersfoort I Windkracht Wieringermeer Postbus DC Amsterdam PAC 1DA5210 I Bos en Blaauwboer Alkmaarseweg PR Alkmaar I Vliegclub Wieringermeer p.a. Rustenburgerweg RV Heerhugowaard 19

21 Onderstaand zijn de inspraakreacties inhoudelijk samengevat en beoordeeld. Voor zover deze gelijkluidend zijn en over één van de onderstaande vier thema s gaat wordt in de onderstaande beoordeling verwezen naar de themagewijze behandeling in hoofdstuk t/m Horizonvervuiling en aantasting van landschap - Geluid - Schaduwwerking - Planschade en waardevermindering onroerend goed Voor zover een inspraakreactie gelijkluidend is met een andere beoordeelde reactie dan wordt daarnaar verwezen. Exact gelijkluidende reacties vanaf verschillende adressen zijn samengevoegd en worden als één reactie beoordeeld. I 1 t/m Marina Den Oever bv., dhr. T. Paddenburg 2. T. Paddenburg 3. Bewonersvereniging Wierhooft, B. Spruijt 4. J. de Jonge van Gelderen 5. J.H. Beumers Niborg 6. T. Koning en K. Fielmich 7. W. en W. Veerkamp 8. Marina Den Oever Registergoed bv. 9. A. Laterveer 10. J.J. van Ekelen 11. J.H. Beumers 1. Insprekers hebben bezwaar tegen de meest noordelijke windturbines in het Robbenoordbos of op de Wieringermeerdijk, vanwege de te verwachten geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. In de MER wordt bevestigd dat er zeer negatieve effecten qua geluid en slagschaduw worden verwacht. 2. Er wordt economische schade voor de jachthaven en waardevermindering voor het gehele complex en de woningen in de omgeving verwacht. 3. De molens in of nabij het bos zijn een inbreuk op het karakter van het stiltegebied en veroorzaken lawaai voor en verstoring van mens en dier. 4. De turbines hebben grote invloed op het woongenot en de rust en ruimte. 1. Voor de beoordeling van deze reactie wordt verwezen naar de thematische beschouwing over geluid en slagschaduw, zoals opgenomen in hoofdstuk 2. De conclusie in de MER is dat zeer negatieve effecten zijn te verwachten, is getrokken op basis van het onderzoek naar een worst case -scenario van een windturbinetype met een ashoogte van 120 m. De structuurvisie schrijft niet voor welk type turbine moet worden gebouwd, maar geeft ruimtelijke randvoorwaarden waarbinnen de uitvoerende partijen een keuze voor een turbinetype zullen maken. In de MER wordt ook aangegeven dat de negatieve effecten met mitigerende maatregelen zijn te verminderen. Pas op het moment dat duidelijk wordt welk type windturbine zal worden geplaatst, zal aan de hand van meer gedetailleerd onderzoek naar geluid en slagschaduw, blijken wat de 20

22 werkelijk te verwachten slagschaduw- en geluidseffecten zijn en welke mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze effecten mogen overigens de wettelijke normen niet overschrijden. 2. Voor de beoordeling van deze reactie wordt verwezen naar de thematische beschouwing over planschade en waardevermindering van woningen e.a. zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 3./4. De windmolens liggen niet in het stiltegebied. Stiltegebieden hebben op dit moment geen externe werking, dus het stiltegebied kan op basis van de Provinciale Milieuverordening (PMV) geen beperking vormen voor de plaatsing van de molens. Ook al is er formeel geen externe werking in de PMV vastgelegd, dan nog is het wel onze verantwoordelijkheid om met gezond verstand te bezien of geen onredelijke geluidbelasting in het stiltegebied wordt veroorzaakt. Uit de MER blijkt dat de extra geluidbelasting in het stiltegebied in de optimale variant een deel van het stiltegebied Robbenoordbos beslaat en dat het niveau van de geluidbelasting 25-50dB(A) is. Ter referentie: de richtwaarde voor het achtergrondniveau in een landelijke omgeving is 40 db(a) in de dagperiode, 35 db(a) in de avondperiode en 30 db(a) in de nachtperiode. Ook in de huidige situatie heeft een klein deel van het stiltegebied met een vergelijkbare geluidbelasting door windmolens te maken. De geluidbelasting door de nieuwe opstelling van de windmolens betekent een uitbreiding van deze belasting ten opzichte van de huidige situatie. Om het effect van de windturbines op de aangrenzende stiltegebieden te reduceren wordt de noordelijke begrenzing van de zone in het Robbenoordbos teruggelegd. De nieuwe generatie windturbines zijn op grotere afstand zichtbaar, echter door hun maat en grote onderlinge afstand niet in staat om de ruimte in te kaderen. Ze nemen letterlijk ruimte in, maar kunnen geen ruimte maken. Het heeft daarom geen zin om windturbineopstellingen in te zetten voor een vorm van landscaping. Gesteld kan worden dat windturbines eerder de openheid benadrukken (daar is immers wind) dan dat ze de openheid blokkeren. Voor de beoordeling van de mate van verstoring van de mens wordt verwezen naar de thematische beschouwingen in hoofdstuk 2. De verstoring van dieren is onderzocht in de MER en de passende beoordeling. In aanvulling daarop kan worden gesteld dat uit onderzoek blijkt dat vogels (snel) gewenning vertonen bij blootstelling aan afschrikkende geluiden bij obstakels. Of door de windturbines geproduceerde geluiden vogels vroegtijdig kunnen waarschuwen of afschrikken is onbekend. Voor vogels is de optische verstoring echter maatgevend (groter effect). Ultrasone geluiden van rond de 30 khz kunnen daarnaast de echolocatie van vleermuizen verstoren. Door sommige operationele windturbines worden deze ultrasone geluiden geproduceerd. In elk geval zullen vleermuizen de directe omgeving van draaiende rotoren mijden. Op grotere afstand van de turbines is als gevolg van geluid geen effect meer te verwachten. (Winkelman et al., 2008). In de praktijk blijkt overigens dat weidevogels graag nestelen onder turbines, waarschijnlijk doordat ze daar relatief veiliger zijn voor predatoren (roofvogels). Bij ecologische beoordeling van de uitwerking van de structuurvisie in een concreet plan is het aan te bevelen niet alleen uit te gaan van de negatieve effecten op sommige soorten maar ook de verandering van het ecosysteem in zijn geheel te bekijken, waarbij ook positieve effecten kunnen optreden. Om de effecten van windturbines op mens en dier in het Robbenoordbos en de omgeving van Marina Den Oever toch enigszins te reduceren, wordt de noordelijke begrenzing van de zone in het Robbenoordbos teruggelegd. 21

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen Windpark Wieringermeer Antwoordnota zienswijzen Tabel Antwoordnota Overzicht van zienswijzen op de ontwerp-besluiten van het Windpark Wieringermeer & beantwoording ervan Inhoudsopgave (zie ook opzet nota

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Nota van beantwoording. Gebiedsvisie windenergie Drenthe Nota van beantwoording Gebiedsvisie windenergie Drenthe Nota van beantwoording Gebiedsvisie windenergie Drenthe Een gezamenlijk product van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn

Nadere informatie

Ontwerp. Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Ontwerp. Gebiedsvisie windenergie Drenthe Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Drenthe Ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe Een gezamenlijke visie van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe en de colleges van burgemeester

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

t.../l.""- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS

t.../l.- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS !_,..,1..,, t.../l.""- ~ t,;'-' STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fle vol and op 23 maart 1999. STREEKPLANUITWERKING PLAATSINGSMOGELl]KHEDEN

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

S A O Z ' / -'' ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN. Onderzoek "PLANSCHADE DOOR WINDTURBINES" In opdracht van AgentschapNL

S A O Z ' / -'' ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN. Onderzoek PLANSCHADE DOOR WINDTURBINES In opdracht van AgentschapNL S A O Z ' / -'' ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN Onderzoek "PLANSCHADE DOOR WINDTURBINES" In opdracht van AgentschapNL Opdrachtnummer: 3232870 Datum: oktober 2012 Behandelend adviseur: mr. drs. C.M.L. van

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing windturbine

Ruimtelijke onderbouwing windturbine BIJLAGE III Ruimtelijke onderbouwing windturbine O 15224-3-RA-006-BY3 III.1 Goede ruimtelijke onderbouwing Windturbine AWZI Kralingseveer Gemeente Capelle aan den IJssel Definitief v4 712003 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Windenergie op bedrijventerreinen

Windenergie op bedrijventerreinen Windenergie op bedrijventerreinen Integrale rapportage naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen Utrecht, 23 oktober 2002 Referentie: GRMS/GES/HS/bg/2002-0547

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND ZERNIKE

ZELFVOORZIENEND ZERNIKE ZELFVOORZIENEND ZERNIKE Een onderzoek naar zelfvoorziening van elektriciteit op het Zernike-terrein met lokale productie van duurzame energie door middel van windmolens en zonnepanelen Jupiterstraat 89

Nadere informatie

MILIEU. Actieplan geluid

MILIEU. Actieplan geluid MILIEU Actieplan geluid opgesteld In kader van 1e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) geluid Meedoen in Noord-Holland PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN 2009-2012 Actieplan geluid Opgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Grootschalige win Dordrecht, s-grav. Beleidsnota en Onderzoeksverslag

Grootschalige win Dordrecht, s-grav. Beleidsnota en Onderzoeksverslag Grootschalige win Dordrecht, s-grav Beleidsnota en Onderzoeksverslag Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht Beleidsnota en Onderzoeksverslag Gemeente Dordrecht Gemeente s-gravendeel

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie op land. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER

Structuurvisie Windenergie op land. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Ministerie van Infrastructuur en Milieu INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Datum: 18 februari 2010 Projectnummer: 61896-911 ID: tb_nl.imro.0363.u0905bpstd-ow01_003 INHOUD

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010.

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Samenvatting en beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Nota van Antwoord Nota van Antwoord Kabinetsreactie op de zienswijzen over het ontwerp- Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en op de reactie van geraadpleegde

Nadere informatie