Structuurvisie Windplan Wieringermeer. Nota van inspraak en overleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuurvisie Windplan Wieringermeer. Nota van inspraak en overleg"

Transcriptie

1 Structuurvisie Windplan Wieringermeer Nota van inspraak en overleg 14 september 2011

2 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Voorbereiding Structuurvisie Windplan Wieringermeer 1.2. Inspraakprocedure 1.3. Overlegprocedure 1.4. Advies van de commissie MER 1.5. Stukken die bij de inspraak- en overlegprocedure zijn ingebracht 1.6. Leeswijzer 2. Samenvatting en beoordeling inspraakreacties en overlegreacties 2.1. Algemene punten en thematische beantwoording van de inspraak- en overlegreacties Aanpassingen Boogspant n.a.v. gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht Horizonvervuiling en aantasting van landschap Geluid Schaduwwerking Planschade en waardevermindering van woningen, c.q. onroerend goed en economische schade aan bedrijfsvoeringen. 2.2 Beantwoording inspraakreacties 2.3. Beantwoording overlegreacties 3. Overzicht aan te brengen wijzigingen in de ontwerpstructuurvisie Bijlage: A. Oplegnotitie Arcadis d.d. 04 augustus

4 1. Inleiding 1.1. Voorbereiding Structuurvisie Windplan Wieringermeer In 2006 heeft de gemeenteraad van Wieringermeer het structuurplan Wieringermeer vastgesteld met daarin de opdracht om het windenergiebeleid nader uit te werken met een opschaling van de bestaande lijnopstellingen, een uitbreiding van het windturbinetestpark van het ECN en een herstructurering van de bestaande solitaire molens. Ter uitvoering van deze opdracht heeft de gemeenteraad op 28 mei 2009 een startnotitie vastgesteld en is een projectorganisatie opgericht die met de raadsopdracht aan het werk is gegaan. Op basis van geformuleerde ontwerpuitgangspunten en een verkenning van de ruimtelijke randvoorwaarden en belemmeringen zijn twee ontwerpscenario s ontwikkeld. Deze twee scenario s, polderrand en boemerang zijn in een openbare bijeenkomst op 1 juni 2010 gepresenteerd. Deze scenario s zijn daarna nader getoetst aan de aspecten natuur en milieu, economische uitvoerbaarheid en draagvlak. Het resultaat van deze toetsing was aanleiding om, op basis van de twee scenario s, een zogenaamd synthesemodel te ontwikkelen. Voor dit synthesemodel, genaamd Boogspant, is een milieueffectrapportage en een passende beoordeling gemaakt. Verder is de economische uitvoerbaarheid en het draagvlak nader bekeken. Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad besloten om het Windplan Wieringermeer de formele status van structuurvisie te geven. Begin 2011 is, op basis van het boogspantmodel, een ontwerpstructuurvisie opgesteld. Op 15 februari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de ontwerpstructuurvisie in de inspraak- en overlegprocedure te brengen en voor een zienswijze voor te leggen aan de raadscommissie Grondgebiedszaken. De ontwerpstructuurvisie is met de bijbehorende stukken op 17 februari 2011 formeel openbaar gemaakt. De raadscommissie heeft op 19 maart 2011 positief geadviseerd, waarna het college op 22 maart 2011 definitief heeft besloten de inspraak- en overlegprocedure te starten. Voorafgaand aan de start van de procedure is door de provincie Noord-Holland en de gemeente Wieringermeer een windweekend georganiseerd, waar op een toegankelijke wijze aan bewoners van de Wieringemeer en ieder ander informatie is verstrekt over het project Windplan Wieringermeer, de ontwerpstructuurvisie en de inspraak- en overlegprocedure. 3

5 1.2. Inspraakprocedure De ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 april 2011 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegd bij de afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu van de gemeente Wieringermeer. De stukken waren in te zien en te downloaden via de gemeentelijke website en de website Dit is van tevoren kenbaar gemaakt in een speciale nieuwsbrief die op 29 en 30 maart 2011 aan alle huishoudens van de gemeente Wieringermeer is toegezonden en publicaties in: - De Wieringermeerbode/Wieringer Courant; - Polderbode; - Weekblad De Niedorper; - De Koggelander. De gemeente heeft in totaal 128 inspraakreacties ontvangen, waarvan onder andere 89 gelijkluidende reacties uit de omgeving van Opperdoes en 12 gelijkluidende reacties vanuit de omgeving Den Oever. Alle ingediende inspraakreacties zijn inhoudelijk samengevat, beoordeeld en verwerkt in deze Nota van inspraak en overleg. Deze nota wordt thans, samen met een voorstel voor de gewijzigde vaststelling van de structuurvisie Windplan Wieringermeer, ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden Overlegprocedure Per van 6 april 2011 is aan 32 instanties aangekondigd op welke wijze zij kennis konden nemen van de ontwerpstructuurvisie en bijbehorende stukken. In deze is deze instanties tevens tot 30 mei 2011 de gelegenheid geboden om een reactie op deze stukken aan de gemeente Wieringermeer kenbaar te maken. In hoofdstuk 2.3. is een overzicht opgenomen van de instanties die zijn g d en die een reactie hebben gegeven. De gemeente ontving elf inhoudelijke overlegreacties. Alle ingediende overlegreacties zijn inhoudelijk samengevat, beoordeeld en verwerkt in deze Nota van inspraak en overleg Advies van de commissie MER De commissie MER heeft op 28 juni 2011 haar advies uitgebracht over de MER (inclusief de passende beoordeling) behorende bij de ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer én de daarover ingediende inspraak- en overlegreacties. Dit advies is opgenomen in het rapport Windplan Wieringermeer, toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 28 juni 2011, rapportnummer ". Het advies van de Commissie is positief. De essentiële informatie voor besluitvorming is in het MER aanwezig. De Commissie adviseert met betrekking tot de vervolgbesluitvorming: 1. Nader onderzoek te doen naar de sterfteberekening van relevante vogelsoorten; 2. Bij de vervolguitwerking rekening te houden met de aanwezige lokale natuurwaarden; 3. Nader onderzoek te doen naar toepassing van kleinere turbines om bij gelijke energieopbrengst mogelijke hinder te reduceren. Met betrekking tot de komende besluitvorming adviseert de Commissie rekening te houden met de mogelijke gevolgen van het voornemen op het landschap van de aangrenzende gemeenten. Het advies is op 22 september 2011 ter kennisname in de gemeenteraad gebracht en wordt betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad over de structuurvisie Windplan Wieringermeer. 4

6 1.5. Stukken die bij de inspraak- en overlegprocedure zijn ingebracht De Ontwerpstructuurvisie bestaat uit een verbeelding (zonekaart), een beschrijving en een aantal bijlagen. Onderstaand treft u een opsomming aan van de stukken die ter visie zijn gelegd en aan overlegpartners zijn toegezonden. - Ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer d.d. 10 februari Ruimtelijk Ontwerp versie 3.2 d.d. 31 januari Koppeldocument versie 0.3 d.d. 11 februari M.E.R. d.d. 11 februari 2011 (incl. passende beoordeling in bijlage 13) - Toets economische uitvoerbaarheid d.d. 4 februari Leeswijzer Na deze inleiding volgt in paragraaf van hoofdstuk 2. een uitéénzetting van de in de afgelopen periode gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht en de consequenties daarvan voor de ontwerpstructuurvisie. Op basis hiervan wordt in deze paragraaf een conclusie getrokken. In paragraaf t/m worden thematische beschouwingen gegeven over vier onderwerpen die in veel inspraakreacties zijn opgenoemd. In paragraaf 2.2. en 2.3. zijn alle ingekomen inspraak- en overlegreacties samengevat, beoordeeld en van een conclusie voorzien. Deze conclusie betreft een advies aan de gemeenteraad hoe aan de reactie gevolg te geven. Gelijkluidende inspraakreacties van verschillende adressen zijn in de samenvatting samengevoegd. Indien een (deel van een) inspraak- en/of overlegreactie in de themagewijze reactie is behandeld, wordt daar naar verwezen. In gevallen waarin is volstaan met een dergelijke verwijzing, zag het college geen redenen om in het betreffende individuele geval van zijn conclusie in de desbetreffende thematische beschouwing af te wijken. In enkele gevallen is, naast de verwijzing naar de themagewijze reactie, ook een aanvullende specifieke beoordeling gegeven. In hoofdstuk 3. is een overzicht gegeven van alle aan te brengen wijzigingen in de ontwerpstructuurvisie. Deze aanpassingen komen voort uit gewijzigde omstandigheden, voortschrijdend inzicht en de inspraak- en/of overlegreacties. 5

7 2. Samenvatting en beoordeling inspraak- en overlegreacties 2.1. Algemene punten en thematische beantwoording van de inspraak- en overlegreacties Eind 2010 is de ontwerpstructuurvisie met de bijbehorende stukken afgerond. Ontwikkelingen in de windenergie gaan snel, maar ook omstandigheden kunnen snel wijzigen. Dit en de resultaten van de communicatie, diverse consultaties, het overleg en de inspraak hebben geleid tot een voortschrijdend inzicht met betrekking tot de ontwerpstructuurvisie. In paragraaf worden de gewijzigde omstandigheden en het voortschrijdende inzicht beschreven en wordt op basis daarvan een conclusie getrokken. Ten aanzien van de onderstaande thema s zijn meerdere gelijkluidende reacties binnengekomen. - Horizonvervuiling, aantasting van landschap - Geluid - Schaduwwerking - Planschade en waardevermindering van onroerend goed In paragraaf t/m wordt per thema een algemene beschouwing en beoordeling gegeven en per thema een conclusie getrokken. Eventuele locatiespecifieke aspecten zijn bij de behandeling van de betreffende inspraak- of overlegreactie behandeld en van een conclusie voorzien Aanpassingen Boogspant n.a.v. gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht Gewijzigde omstandigheden Het rijksbeleid met betrekking tot de ontwikkeling van meer duurzame energie is, na de verkiezingen van 9 juni 2010, in de nieuwe kabinetsperiode gewijzigd. De ambitie van het vorige kabinet is eind 2010 bijgesteld van een nationale hogere doelstelling (20% duurzame energie in 2020) naar een doelstelling die gelijk is aan de Europese doelstelling (14 % duurzame energie in 2020). Bovendien heeft dit kabinet de insteek gekozen om de SDE-subsidie op duurzame energie zo efficiënt en concurrerend mogelijk in te zetten. De subsidieregelingen zijn hierop aangepast, waarmee de schotten tussen de verschillende opties (zon, wind en biomassa) zijn weggenomen. Dat maakt het voor het Windplan Wieringermeer lastiger, omdat gaandeweg de realisatieperiode de concurrentie van wind met andere opties in een ander perspectief kan komen te staan. De mogelijkheid om met de SDE-subsidieregeling van vóór 2011 grotere turbines met meer vermogen te plaatsen en te exploiteren is met de huidige SDE+ regeling praktisch een stuk lastiger. Wind op land is nog steeds een belangrijk speerpunt, maar met de kabinetskeuze voor een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare SDE+-subsidie wordt de windenergiemarkt gestimuleerd de meest rendabele windturbinetypes te plaatsen. Op dit moment zijn dat de windturbinetypes in de 3-3,5 MW klasse op een masthoogte van circa 100 meter. In de komende jaren kunnen echter grotere/efficiëntere turbines meer concurrerend worden. In de structuurvisie is aangegeven dat de windenergieopgave van de gemeente Wieringermeer, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, als één integraal project moet worden gerealiseerd. Na vaststelling van de structuurvisie zullen de mogelijke uitvoerders van de structuurvisie het project uitwerken en naar verwachting in 2012 als één integraal plan indienen. Hierbij zullen zij, op basis van de dan geldende regelingen, omstandigheden en vooruitzichten voor het gehele project een businesscase en een 6

8 plaatsingsplan maken op basis van een gekozen turbinetype. Voor de eerste fase van het project zullen zij een concrete investeringsbeslissing nemen op basis van een gekozen windturbinetype. Bij een keuze voor de 3 3,5 MW klasse op een ashoogte van circa 100 meter lijkt de oorspronkelijke gedachte van meer energie met minder molens niet meer haalbaar, omdat er weliswaar lagere maar meer molens, met meer strekkende kilometers aan lijnopstellingen nodig zijn. Voortschrijdend inzicht Uit de bestudering van de resultaten van de inspraak- en overlegreacties blijkt dat de plaatsing van turbines op een aantal plaatsen binnen de zones van Boogspant onzekerder is dan aanvankelijk ingeschat. Dit betreft met name plaatsen in de buurt van gasleidingen, andere aanwezige functies zoals bos en kassen. Dit noodzaakt tot meer flexibiliteit in het Boogspantmodel. Deze flexibiliteit kan worden bewerkstelligd door op een aantal plaatsen de zones in de breedte op te rekken en de lengte uit te breiden of een nieuwe zone toe te voegen. De economische haalbaarheid van de hele uitvoering van de structuurvisie laat zich lastig berekenen vanwege de omvang, de benodigde realisatietijd en de complexiteit van de opgave, met zowel opschalingen als een omvangrijke herstructurering en de uitbreiding van een turbinetestcentrum met zijn eigen specifieke exploitatie. Hierbij spelen, naast factoren waarop wij invloed hebben (beschikbaar stellen van ruimte en vaststellen van ruimtelijke randvoorwaarden), ook factoren waarop we geen invloed hebben een belangrijke rol, zoals rente, elektriciteitsprijzen en subsidieregels. Deze factoren zijn van substantiële invloed op de economische uitvoerbaarheid van de structuurvisie, omdat zij gedurende de gehele exploitatieperiode van circa 15 jaar doorwerken. Daarnaast fluctueren de prijzen van windturbines en windaanbod en zullen in de realisatieperiode nieuwe windturbinetypes worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht. Algemene conclusie De economische uitvoerbaarheid van de ontwerpstructuurvisie blijkt thans op basis van de gewijzigde omstandigheden en het voortschrijdende inzicht onvoldoende aannemelijk. Het vergroten van de beschikbare ruimte en het creëren van meer flexibiliteit in het gebruik van de beschikbare ruimte voor windenergie is noodzakelijk en vergroot de economische uitvoerbaarheid en daarmee de realisatiekans van de structuurvisie Windplan Wieringermeer binnen de hierin gestelde ruimtelijke kaders. De in de thans gewijzigd vast te stellen structuurvisie beschikbaar gestelde ruimte is wellicht in zijn geheel nodig in het geval komende jaren bij de uitwerking blijkt dat bovengenoemde factoren en omstandigheden zich in ongunstige zin ontwikkelen, terwijl de uitvoerders desondanks het project in volledige omvang willen en kunnen realiseren. Mocht echter blijken dat de factoren en omstandigheden zich in gunstige zin ontwikkelen of blijken dat de uitvoerders het project door omstandigheden niet in zijn volledige omvang kunnen realiseren, dan is wellicht minder van de beschikbaar gestelde ruimte nodig om de raadsopgave te realiseren. Voor die situatie dient in de structuurvisie te worden geborgd dat niet meer van de in de structuurvisie beschikbaar gestelde ruimte wordt gebruikt dan nodig voor realisatie van de drie raadsopgaven. Afweging oprekking en uitbreiding Boogspant. Met de conclusie dat in de structuurvisie meer ruimte beschikbaar moet worden gesteld, maar met gelijktijdige inbouw van de borging dat uiteindelijk niet meer ruimte wordt benut dan nodig voor de drie raadsopgaven, is onderzocht waar binnen de huidige gemeentegrenzen deze ruimte kan worden gevonden. Hierbij is de maximale mogelijkheid van oprekking van het boogspantmodel onderzocht, met in aanvulling daarop twee varianten van een uitbreiding met 7

9 een nieuwe zone. Voor deze drie varianten zijn de consequenties voor de afwegingspijlers natuur/milieu en ruimtelijke kwaliteit door het adviesbureau Arcadis onderzocht en in beeld gebracht in een oplegnotitie. Hierbij is tevens het advies van de commissie MER, met betrekking tot de gevolgen van het voornemen op het landschap van aangrenzende gemeenten, bij betrokken. Parallel aan dit onderzoek is het effect op de economische uitvoerbaarheid beschouwd en is een inschatting gemaakt van het verwachte draagvlak. De onderstaande drie scenario s zijn in beschouwing genomen: Opgerekte Boogspant Ten opzichte van het Boogspant model is het opgerekte Boogspant scenario aangepast op de volgende punten: Ombuigen en doortrekken van de zone langs de Wiertocht in Oostelijke richting. Bij de Ouderlandertocht nabij de Alkmaarseweg de bocht iets uitbuigen in westelijke richting. Verlenging van de zone Wagendorp en de twee zones van de bestaande ECN lijnen in oostelijke richting. 8

10 Opgerekte Boogspant + Kleitocht Opgerekte Boogspant + uitbreiding met een nieuwe zone langs de Kleitocht Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht Opgerekte Boogspant + uitbreiding met een nieuwe zone evenwijdig aan de Oudelandertocht en een extra zone langs de Zuiderdijkweg, ten noorden van de bestaande solitaire turbine De Ambtenaar (die thans buiten de context van het Windplan Wieringermeer wordt opgeschaald). 9

11 Afweging oprekking en uitbreiding Boogspant met betrekking tot de vier afwegingspijlers Natuur/milieu Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat de drie scenario s niet wezenlijk onderscheidend zijn. Het scenario Opgerekte Boogspant heeft van de drie het minste effect op het aspect natuur/milieu. Met name geluid en slagschaduw zijn hierin onderscheidend. Dit is verklaarbaar uit het feit dat model Opgerekte Boogspant geen extra zone bevat. Door toepassing van een windturbine met een geringere ashoogte en rotordiameter en een geringer vermogen neemt de verwachte hinder door geluid en slagschaduw, ondanks de extra plaatsingsruimte door oprekking en uitbreiding, per saldo in alle drie scenario s af ten opzichte van het oorspronkelijke model Boogspant. De negatieve scores van model Opgerekte Boogspant+Oudelandertocht op natuuraspecten wordt met name veroorzaakt door de extra zone langs de Zuiderdijkweg. Landschap Alle drie scenario s van oprekking en uitbreiding doen afbreuk aan de oorspronkelijke onwerpuitgangspunten en de zeggingskracht en overtuigingskracht van het oorspronkelijke Boogspantmodel. Bij model Opgerekte Boogspant is deze afbreuk het geringst vanwege het ontbreken van een extra zone. Het uitgangspunt van een niet volledig gevulde horizon wordt met het verlengen van de zone langs de westrand aan de noordzijde wel aangetast. Model Opgerekte Boogspant+Kleitocht tast met name het uitgangspunt van het handhaven van het open middengebied aan. Met dit model ontstaan er, samen met de bestaande lijn in de Groetpolder, in feite drie evenwijdige lijnen waarmee vanuit het oosten en westen gezien een zeer diffuus beeld ontstaat. Dat diffuse beeld is ook in het model Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht, aan de orde, met de zone Oudelandertocht, de extra evenwijdig daaraan gelegen zone en het gebied van ECN en Wagendorp. De toevoeging van de extra zone langs de Zuiderdijkweg in een afwijkende noord-zuid-richting is exemplarisch voor deze aantasting. Economische uitvoerbaarheid Van de drie scenario s draagt het model Opgerekte Boogspant (zonder een extra zone) onvoldoende bij aan het vergroten van de beschikbare ruimte en het creëren van meer flexibiliteit ten behoeve van de noodzakelijke verbetering van de economische uitvoerbaarheid. De bijdrage van de overige twee modellen, elk met een extra zone, lijken voldoende, waarbij die van het model Opgerekte Boogspant +Kleitocht, vanwege de lengte van de extra zone, het grootst is. Draagvlak Verwacht wordt dat het model Opgerekte Boogspant (vanwege het uitsluitend oprekken van bestaande zones en het ontbreken van nieuwe zones) van de drie scenario s op het meeste draagvlak kan rekenen. Het draagvlak binnen de gemeente voor model Opgerekte Boogspant + Kleitocht zal, vanwege de nabijheid van de kernen Slootdorp en Middenmeer, gering zijn. Model Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht zal, ondanks de ruime afstand van de extra zone tot de gemeentegrens (circa 2 km), naar verwachting op weinig draagvlak vanuit de omgeving Medemblik - Opperdoes- Twisk kunnen rekenen. Nabij de extra zone van het model Opgerekte Boogspant +Oudelandertocht zijn evenwel reeds 6 solitaire turbines aanwezig die zullen verdwijnen en opgaan in de nieuwe zone van het model Opgerekte Boogspant + Oudelandertocht. Een keuze voor turbinetypes van geringere afmetingen dan de maximaal toegestane afmetingen zal door geringere effecten op het gebied van o.a. geluid en slagschaduw naar verwachting tot een toename van draagvlak leiden. 10

12 : Keuze voor model Opgerekte Boogspant met één nieuwe zone, evenwijdig en ten noorden van de Oudelandertocht Op basis van de bovenstaande afweging met betrekking tot de vier afwegingspijlers kiezen wij er voor om het model Boogspant op te rekken én uit te breiden met één nieuwe zone ten noorden van en evenwijdig aan de Oudelandertocht, tussen de Alkmaarseweg en de Rijksweg A7. Wij stellen voor, gelet op de te verwachten effecten op landschap, de natuur en het draagvlak af te zien van de extra zone langs de Zuiderdijkweg, ten noorden van De Ambtenaar. Daarvoor in de plaats stellen we voor om de westelijke zone langs de Westfriese Omringdijk ter plekke van Agriport enigszins te verlengen tot en met het afvalinzamelstation aan de Koggerandweg. Door in de structuurvisie, overeenkomstig de aanbeveling in de oplegnotitie, de onderstaande prioritering aan te houden kunnen de genoemde negatieve effecten van de thans voorgestelde oprekking en uitbreiding van het model Boogspant mogelijk worden beperkt. Primair zorgen voor het vullen van de lijnen (vasthouden aan een robuust patroon geënt op lange herkenbare enkele lijnopstellingen). Secundair oprekken van de uiteinden van het oorspronkelijke Boogspantmodel uit de ontwerpstructuurvisie. In laatste instantie gebruik maken van de plaatsingsruimte in de parallelle zone ten noorden van de Oudelandertocht. 11

13 Horizonvervuiling en aantasting van landschap Inpassing van windenergie De hoogte van de nieuwste generatie windturbines nadert de 200 m (tiphoogte). Met masthoogten en hart op hart-afstanden behorende bij de nieuwste generatie windturbines gaat het om een fenomeen dat in schaal en maat niets meer gemeen heeft met het schaalniveau van de landschapselementen zoals we die kennen en als zodanig begrijpen. Het heeft daarom geen zin om windturbineopstellingen in te zetten voor een vorm van landscaping in relatie tot het huidige landschap. De nieuwe opstellingen van windturbines hebben een wijd reikenden ruimtelijke impact. Ze nemen letterlijk ruimte in, maar kunnen geen ruimte maken. Daarvoor zijn ze te groot, te breedlopig, van een totaal andere orde en vanuit de optiek van het landschap abstract en volstrekt peilloos. Van de nieuwe generatie turbines met een vermogen van 5 MW of meer kan moeilijk worden ingeschat of ze midden in de polder staan, aan het eind of zelfs in de polder daarachter. Dergelijke turbines op meerdere rijen naast elkaar lijken optisch op één lijn te staan, wat vanuit meerdere standpunten een erg onrustig beeld oplevert, ondanks het heldere opstellingspatroon. Iets wat menigeen zal herkennen in al aanwezige opstellingen in het landschap, maar wat als storend fenomeen bij grotere turbines kan toenemen doordat deze zichtbaarder zijn op grotere afstand. Vandaar dat het belangrijk is om bij het ontwerp niet eenzijdig vanuit het patroon (kaartbeeld) te redeneren, maar vooral ook te ontwerpen van binnenuit en vanuit de feitelijke beleving of de beweging in en door het landschap. Dat bij het ontwerpen vanuit de feitelijke beleving de structuren in het bestaande landschap nauwelijks een rol spelen doet daar niets aan af. Van belang is om het fenomeen grootschalige windenergie een intrinsieke waarde mee te geven, als krachtig nieuw element met eigen overtuigingskracht en daarmee zo mogelijk een positieve beïnvloeding van het bestaande cultuurlandschap. De beleving van het landschap is ook cultureel bepaald, in die zin dat de waardering ervan subjectief is ingebed. De (positieve) waardering van windopstellingen wordt sterk bepaald door de sociaal culturele inbedding ervan. Parallel aan de vaststelling van het windplan wordt dan ook veel aandacht besteed aan de sociaal-culturele betrokkenheid van de bewoners en bedrijven in de Wieringermeer en omgeving bij deze windopgave. Door de toevoeging van windturbines in het landschap verandert de horizon. Of dat tot vervuiling leidt is een subjectieve afweging die onder wordt bepaald door de waardering windturbines in het landschap voor de opwekking van duurzame energie ten opzichte van de waardering van het landschap zonder turbines. Wij zijn van mening dat de toevoeging van windturbines in het landschap vanuit algemeen belang noodzakelijk is. Met de wijze waarop thans beschikbare ruimte voor windturbines wordt gecreëerd hebben wij de inpassing zo goed als mogelijk ruimtelijk geordend. Wij zijn dan ook van mening dat, gegeven de windenergieopgave die wij in de gemeente willen realiseren, er weliswaar sprake is van horizonverandering maar niet van horizonvervuiling en van landschapsverandering en niet van landschapsaantasting. Gelet op het bovenstaande leiden de specifieke reacties met betrekking tot horizonvervuiling en aantasting van het landschap niet tot een wijziging van de structuurvisie. 12

14 Geluid Wanneer windturbines draaien, dan maken ze geluid. Er zijn regels vastgesteld over hoeveel geluid zij op een bepaalde plaats mogen produceren. Windturbines zijn praktisch de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Wanneer het zacht waait staat de windturbine nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blad aan de bomen) sterk toe en wordt het geluid van de turbine daardoor overstemd. Het waargenomen geluid bij een windturbine is afhankelijk van de windsnelheid, het type turbine, de omgeving en de invloed van het achtergrondgeluid. Het kan voorkomen dat het aan de grond windstil is en op grotere hoogte waait. Deze atmosferische situatie wordt inversie genoemd. Het geluid van vooral een hoog geplaatste turbine kan dan ver dragen. Om met deze situatie rekening te houden is de regelgeving per 1 januari 2011 aangepast. Bij windturbinegeluid wordt nu met jaargemiddelde waarden gerekend, waardoor met alle weersomstandigheden die zich in een jaar kunnen voordoen rekening wordt gehouden. Het geluid van een windturbine is afhankelijk van de windsnelheid op grotere hoogte, de hoogte van de gondel en de windrichting. De beleving van het geluid door de mens wordt ook bepaald door het omgevingslawaai dat juist afhankelijk is van de windsnelheid op lage hoogte. Deze afhankelijkheid van weersomstandigheden is een moeilijke factor bij zowel prognoseonderzoeken, metingen als ook de handhaving van geluid. De nu gekozen jaarmiddelingsmethode houdt rekening met deze wisselende omstandigheden. Windturbines maken geluid door de bewegende delen in de gondel en de draaiende rotorbladen. De hoeveelheid geluid is afhankelijk van het type turbine, de rotordiameter, het toerental en de vormgeving van de rotorbladen en de hoeveelheid geluid die de onderdelen zoals de generator en de tandwielkast maken. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Door een betere geluidsisolatie van de gondel produceren de mechanische delen van een turbine nauwelijks nog geluid. Door verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen wordt het altijd hoorbare akoestische geluid van de wieken sterk teruggedrongen. Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines van het Activiteitenbesluit. De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel (van nabijgelegen woningen) worden weergegeven in db(a). Dat is de maat voor het geluidsniveau, aangepast aan de gevoeligheid van het menselijke oor. Mensen ervaren geluid in de nacht als hinderlijker dan overdag. Daarom mag volgens de huidige regels een jaargemiddelde geluidsniveau ten gevolge van een windmolenpark in de nachtperiode niet meer dan 41 db(a) bedragen. Ter vergelijking: het geluidsniveau van een gesprek is 60 (A), een drukke verkeersweg op 100 meterafstand 80 db(a), een opstijgend vliegtuig op 200 meterhoogte 100 db(a) en een drilboor op 1 meterafstand 110 db(a). Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines van het Activiteitenbesluit en geldt er dus één en dezelfde norm voor windturbinegeluid in Nederland. Dit maakt de normstelling eenvoudig: het jaargemiddelde geluidsniveau Lden als gevolg van een windturbine of windpark dient bij een woning van derden niet meer te bedragen dan 47 db. Daarnaast geldt een ten hoogst toelaatbare waarde voor het jaargemiddelde geluidsniveau in de nachtperiode van 41 db. Als aan de Lden van 47 db wordt voldaan dan wordt ( automatisch ) ook aan de Lnight van 41 db voldaan. In praktijk komt het niet voor dat deze stelling niet opgaat. Het akoestische effect van atmosferische inversie is in de Lden benadering verdisconteerd en bedraagt praktisch niet meer dan een halve db. Lden is daarom in de nieuwe benadering maatgevend. 13

15 De nieuwe normstelling op basis van de jaardosismaten Lden en Lnight is niet alleen gekozen vanwege de eenvoud en duidelijkheid, maar ook vanwege de Europese regelgeving. De Europese richtlijnen stellen deze grootheden ook voor bij de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai (richtlijn 2002/49/EG). Bij een nieuwe normstellingsystematiek en dosismaat hoort ook een nieuwe grenswaarde. De grenswaarden van 47 en 41 db voor respectievelijk Lden en Lnight zijn gebaseerd op onderzoek door TNO in de dosis-effect-relatie van windturbinegeluid. De grenswaarde is gebaseerd op een aandeel ernstig gehinderden, zodanig dat dit aandeel overeenkomt met dat behorende bij de grenswaarden van andere geluidbronnen, bijvoorbeeld wegverkeer. Dit betekent dat bij het voldoen aan de grenswaarde het niet zo is dat de windturbines onhoorbaar zijn, of dat er in het geheel geen gehinderden zijn te verwachten. Zoals bij alle geluidnormstellingen is de grenswaarde een afweging tussen ruimte voor een geluidbron en beperking van hinder bij omwonenden. De wijze van bepaling van de Lden en Lnight is vastgelegd in een nieuw rekenen meetvoorschrift dat specifiek voor windturbinegeluid opgesteld is. In de MER is, op basis van een worstcase scenario van een 6 MW turbine met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 126 meter, globaal berekend bij hoeveel woningen de geluidsnorm wordt overschreden. Dit biedt bij de besluitvorming over de structuurvisie inzicht in de verwachte geluidseffecten. In de oplegnotitie zijn de geluidseffecten onderzocht voor de drie scenario s van oprekking en uitbreiding, met een turbinevariant van 3 MW masthoogte van 100 meter. De structuurvisie stelt kaders vast in de vorm van aangegeven zones en een bandbreedte in ashoogte. Op het moment dat de plannen op basis van de vastgestelde structuurvisie nader zijn uitgewerkt, en bekend is welk type windturbine waar exact wordt geplaatst zal uit de bij deze plannen behorende akoestische onderzoeken blijken hoe hoog de te verwachten geluidsbelastingen daadwerkelijk zullen zijn. Wanneer dan zou blijken dat naar verwachting geluidsnormen worden overschreden, dan zal de initiatiefnemer aanpassingen c.q. maatregelen moeten nemen om aan de gestelde geluidsnormen te voldoen. Hij kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een ander type turbine, een andere plek of kan een lagere noise mode in de nachtperiode instellen. Met een lagere noise mode wordt de geluidsproductie, maar ook de energie opbrengst, in de nachtperiode beperkt. Gelet op het bovenstaande leiden de specifieke reacties met betrekking tot geluidsoverlast niet tot een wijziging van de structuurvisie 14

16 Schaduwwerking Beschijnt de zon de mast en rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een (bewegende) slagschaduw. Dit is de schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij laagstaande zon het verst. In de winter staat de zon langer laag aan de horizon en duurt de periode waarin de slagschaduw ver kan reiken langer. Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw ergert mensen. Bij windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk beperkt. Deze windturbines hebben een omwentelingssnelheid van 10 tot 30 toeren per minuut. Het maximale aantal bladpassages is daardoor maximaal 90 per minuut, dit komt overeen met een frequentie van 1,5 Hz. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vooral last hebben van het afwisselen van schaduw en licht bij een hogere frequentie, tussen de 2,5 en 14 Hz. Bij hogere turbines met een grotere rotordiameter reikt de slagschaduw weliswaar verder, maar ligt de frequentie door het lagere toerental lager bij zo n 0,5 Hz. In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In het Activiteitenbesluit staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Deze schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt. Een stilstandvoorziening is nodig wanneer de afstand van de windturbine tot de woningen en andere gevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld scholen) minder dan twaalf maal de rotordiameter is. Bij een rotordiameter van 90 meter (blad van 45 meter) geldt dat binnen een afstand van meter (ruim een kilometer) gemiddeld meer dan zeventien dagen en maximaal meer dan 64 dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag slagschaduw kán optreden. Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag volgens de stand van de zon een slagschaduw kán optreden. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt er vanaf, of die dagen onbewolkt zijn, of er op die dagen genoeg wind staat om de molens te laten draaien en uit welke hoek de wind waait. Wanneer de wind precies waait uit de richting waar de zon staat, is de oppervlakte van de schaduw die de windturbine werpt het grootst. De stilstandvoorziening van de windturbine wordt geïmplementeerd in de besturingssoftware. Hierdoor schakelt de turbine alleen uit als slagschaduw daadwerkelijk optreedt. Op het moment dat de plannen op basis van de vastgestelde structuurvisie nader zijn uitgewerkt en bekend is waar de windturbines exact worden geplaatst, zal uit de bij deze plannen behorende onderzoeken blijken waar slagschaduw optreedt en welke turbines van een stilstandvoorziening voor slagschaduw worden voorzien. Over hinder van slagschaduw voor mensen, die in de nabijheid van de turbine op het land werken, is wettelijk niets geregeld, omdat het Activiteitenbesluit de hinder uitsluitend relateert aan gevoelige bestemmingen. Het gebied waar mensen op het land werken wordt, vanwege de (in relatie tot bijvoorbeeld woningen en scholen) relatief beperkte periode dat men daadwerkelijk op het land werkt en hinder zou kunnen ervaren, niet als gevoelig aangemerkt. In de MER is, op basis van een worstcase scenario van een 6 MW turbine met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 126 meter, globaal berekend bij hoeveel woningen de slagschaduwnorm wordt overschreden. Dit biedt bij de besluitvorming over de structuurvisie inzicht in de verwachte slagschaduweffecten. In de oplegnotitie zijn de slagschaduweffecten onderzocht voor de drie scenario s van oprekking en uitbreiding met een turbinevariant van 3 MW en een masthoogte van 100 meter. Gelet op het bovenstaande leiden de specifieke reacties met betrekking tot slagschaduw niet tot een wijziging van de structuurvisie. 15

17 Planschade en waardevermindering van woningen c.q. onroerend goed en economische schade aan bedrijfsvoeringen. Een aantal inspraakreacties op de ontwerpstructuurvisie Windplan Wieringermeer zijn ingebracht door eigenaren van (woon)percelen, die naar hun mening in de directe invloedsfeer liggen van de in de ontwerpstructuurvisie aangegeven zone waar windturbines kunnen worden gebouwd. De betreffende belanghebbenden stellen dat het plaatsen van de windturbines op de voorgestelde locaties hinder tot gevolg heeft voor hen. Zij zijn in het verlengde daarvan van oordeel dat het windplan leidt tot waardevermindering van hun (woon)percelen met de daarop aanwezige opstallen en daarmee tot planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro. Omdat al deze inspraakreacties betrekking hebben op hetzelfde vermeende gevolg van de structuurvisie, wordt ook dit onderwerp onderstaand thematisch beoordeeld. In de beoordeling van de desbetreffende individuele inspraakreacties in hoofdstuk 2.2. wordt naar deze thematische beoordeling verwezen. Artikel 6.1 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in de schade, die ontstaat als gevolg van een aantal specifiek genoemde besluiten van een bestuursorgaan. Artikel 6.1 lid 2 Wro bepaalt dat een recht op tegemoetkoming in de schade kan ontstaan, indien de schade wordt veroorzaakt door: 1. Een bestemmingsplan, inpassingsplan of een beheerverordening; 2. Een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 Wro; 3. Het afwijken van een bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo; 4. Het aanhouden van een besluit omtrent een omgevingsvergunning ingevolge artikel 3.3 of 3.4 van de Wabo; 5. Sommige bepalingen van een provinciale verordening of algemene maatregel van bestuur, indien deze weigering grond opleveren voor een omgevingsvergunning; 6. Sommige bepalingen van een exploitatieplan, indien deze een weigering grond opleveren voor een omgevingsvergunning; 7. Een koninklijk besluit dat ziet op de buiten toepassing verklaring van de Wro ten behoeve van de landsverdediging. Bovenstaande lijst is een limitatieve opsomming van potentiële schadebesluiten. Dat wil zeggen dat een besluit of plan dat hierin niet is genoemd, niet kan leiden tot een tegemoetkoming in de vorm van een planschade-uitkering. Het Windplan Wieringermeer is een beleidsplan (structuurvisie), waarin de gemeente aangeeft hoe zij in de komende jaren wil omgaan met de in het vastgestelde structuurplan Wieringermeer opgenomen opdracht om het windenergiebeleid nader uit te werken. Het windplan biedt daarmee nog geen planologisch kader waaraan derden rechtstreeks rechten kunnen ontlenen. Evenmin schept het windplan een bouwtitel voor het oprichten van windturbines. Er wordt slechts een kader geschapen voor toetsing van toekomstige planologische besluiten die nodig zijn ten behoeve van te verwachten aanvragen voor plaatsing van windturbines. Het windplan kan derhalve niet worden aangemerkt als een besluit/plan zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro. Het biedt immers geen titel of rechtstreeks recht tot het bouwen van turbines op plaatsen waar dat nu nog niet is toegestaan. Hiervoor is te allen tijde nog een planologische wijziging nodig. Het windplan leidt daarom per definitie niet tot planschade. Indien in de toekomst een bouwplan voor windturbines wordt ingediend, zal dit worden getoetst aan het beleid dat is neergelegd in het windplan. Indien wordt voldaan aan de uitgangspunten en het gemeentebestuur wil medewerking verlenen, zal het bestemmingsplan moeten worden herzien of zal een afwijkingsvergunning worden verleend. Deze besluiten vormen dan 16

18 wel degelijk een mogelijke ingang voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in geleden planschade. Er dient dan te worden aangetoond dat de waarde van het perceel met woning is gedaald en dat dit een rechtstreeks gevolg is van de mogelijkheid om in de nabijheid windturbines te plaatsen. Deze waardedaling kan deels voor vergoeding in aanmerking komen. In sommige gevallen is er echter geen recht op tegemoetkoming in de schade, omdat de planologische wijziging voorzienbaar was op het moment dat de eigenaar het perceel aankocht. In dat geval blijft de waardevermindering voor eigen rekening. Dit betekent dat iedereen die na het ter inzage leggen van de ontwerpstructuurvisie op 18 april 2011 een (woon)perceel verwerft, later geen aanspraak meer kan maken op planschade indien de locatie van de betreffende windturbines in het (ontwerp)windplan reeds was aangegeven. De koper kan immers weten wat de toekomstige plannen zijn. De vaststelling van het Windplan leidt in geen geval tot een recht op tegemoetkoming in (plan)schade als bedoeld in artikel 6.1 e.v. Wro. Een mogelijk recht op planschade kan pas ontstaan na inwerkingtreding van een planologisch besluit op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden verleend voor nieuwe locaties voor windturbines of voor hogere turbines dan op grond van het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Gelet op het bovenstaande vormen de specifieke reacties met betrekking tot planschade en waardevermindering geen aanleiding tot een wijziging van de structuurvisie. 17

19 2.2 Beantwoording inspraakreacties De hieronder vermelde schriftelijk reacties I1 t/m I39 zijn binnen de gestelde reactietermijn van 6 weken vanaf maandag 18 april 2011 ingediend. Inspraakreactie I40 is buiten de termijn ingediend maar desondanks in de behandeling meegenomen. Alle reacties zijn ondertekend en gemotiveerd en daarmee ontvankelijk. Overzicht schriftelijke inspraakreacties: Ingekomen datum Naam Adres Postcode Plaats I Marina Den Oever bv., T. Paddenburg Noorderdijkweg 25A 1771 MJ Wieringerwerf I T. Paddenburg Noorderdijkweg 25A 1771 MJ Wieringerwerf I Bewonersvereniging Wierhooft, dhr. B. Spruijt p.a. Wierhooft MJ Wieringerwerf I J. de Jonge van Gelderen Wierhooft MJ Wieringerwerf I J.H. Beumers-Niborg Wierhooft MP Wieringerwerf I T. Koning en K. Fielmich Wierhooft MP Wieringerwerf I W. en W. Veerkamp Wierhooft MP Wieringerwerf I Marina Den oever Registergoed Noorderdijkweg 25A 1771 MJ Wieringerwerf bv. I A. Laterveer Wierhooft MP Wieringerwerf I J.J. van Eekelen Noorderdijkweg MJ Wieringerwerf I J.H. Beumers Wierhooft MP Wieringerwerf I Dorpsraad Abbekerk- Druijfplaats LZ Abbekerk Lambertschaag I Fam. Kay Noorderdijkweg MJ Wieringerwerf I Dorpsraad Opperdoes Kluiten 8a 1674 NM Opperdoes I Natuurvereniging Wierhaven Gemeenelandsweg NN Hippolytushoef I Das-rechtsbijstand, namens E. Postma Groetweg 5 en L. Verstraten, Groetweg 3 Postbus DM Amsterdam I Das-rechtsbijstand, namens Postbus DM Amsterdam Th.J.A. Quax I R. Aker Emmahoeve BL Slootdorp I Dorpsraad Twisk Hornderweg GP Twisk I Stichting Landschapszorg Parklaan BB Hippolytushoef I Luchtverkeersleiding Nederland ATCN Postbus ZT Luchthaven Schiphol 18

20 I Veltman Advocatenkantoor namens bewoners Groetweg e.a. I WNW namens de heer A.J.C. Biesheuvel en de maatschap Van Diemen, initiatiefnemers windpark Aartswouder hoofdwijk I WNW, namens de heer W. Sol, fa. v.d. Oord en W.C.J. Polle, initiatiefnemers windpark Kleitocht I WNW namens de heer J.M.H. Huijbregts, initiatiefnemer windpark Westerterptocht Postbus CE Amersfoort It Dok GL Heereveen It Dok GL Heereveen It Dok GL Heereveen I WNW namens Mts. Kikstra, It Dok GL Heereveen I.I. Dam en Mts. Doppenberg-Schenk, initiatiefnemers windpark Lage Wiertocht I Waddenvereniging Postbus AB Harlingen I Dorpsraad Aartswoud Schoolstraat AT Aartswoud I Prodeon namens HVC Postbus DD Zwolle I Eneco e.a. Postbus BA Rotterdam I WNW namens A. de Schutter en P.v. Andel, initiatiefnemers verlengde Korte Medemblikkertocht It Dok GL Heereveen I 32 30/05/ bewoners vanuit Opperdoes Zie adresselijst in de bijlagen I WNW namens J. Dekker, It Dok GL Heereveen initiatiefnemer windpark Oudelandertocht I Wagendorp CV Mr. F.N. van Kleffensstraat 6842 CV Arnhem 10 I Milieufederatie Noord- Stationsstraat DH Zaandam Holland I Stadsraad Medemblik Ridderstraat CS Medemblik I Veltman Advocatenkantoor namens Viersen en Temmerman Postbus CE Amersfoort I Windkracht Wieringermeer Postbus DC Amsterdam PAC 1DA5210 I Bos en Blaauwboer Alkmaarseweg PR Alkmaar I Vliegclub Wieringermeer p.a. Rustenburgerweg RV Heerhugowaard 19

21 Onderstaand zijn de inspraakreacties inhoudelijk samengevat en beoordeeld. Voor zover deze gelijkluidend zijn en over één van de onderstaande vier thema s gaat wordt in de onderstaande beoordeling verwezen naar de themagewijze behandeling in hoofdstuk t/m Horizonvervuiling en aantasting van landschap - Geluid - Schaduwwerking - Planschade en waardevermindering onroerend goed Voor zover een inspraakreactie gelijkluidend is met een andere beoordeelde reactie dan wordt daarnaar verwezen. Exact gelijkluidende reacties vanaf verschillende adressen zijn samengevoegd en worden als één reactie beoordeeld. I 1 t/m Marina Den Oever bv., dhr. T. Paddenburg 2. T. Paddenburg 3. Bewonersvereniging Wierhooft, B. Spruijt 4. J. de Jonge van Gelderen 5. J.H. Beumers Niborg 6. T. Koning en K. Fielmich 7. W. en W. Veerkamp 8. Marina Den Oever Registergoed bv. 9. A. Laterveer 10. J.J. van Ekelen 11. J.H. Beumers 1. Insprekers hebben bezwaar tegen de meest noordelijke windturbines in het Robbenoordbos of op de Wieringermeerdijk, vanwege de te verwachten geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. In de MER wordt bevestigd dat er zeer negatieve effecten qua geluid en slagschaduw worden verwacht. 2. Er wordt economische schade voor de jachthaven en waardevermindering voor het gehele complex en de woningen in de omgeving verwacht. 3. De molens in of nabij het bos zijn een inbreuk op het karakter van het stiltegebied en veroorzaken lawaai voor en verstoring van mens en dier. 4. De turbines hebben grote invloed op het woongenot en de rust en ruimte. 1. Voor de beoordeling van deze reactie wordt verwezen naar de thematische beschouwing over geluid en slagschaduw, zoals opgenomen in hoofdstuk 2. De conclusie in de MER is dat zeer negatieve effecten zijn te verwachten, is getrokken op basis van het onderzoek naar een worst case -scenario van een windturbinetype met een ashoogte van 120 m. De structuurvisie schrijft niet voor welk type turbine moet worden gebouwd, maar geeft ruimtelijke randvoorwaarden waarbinnen de uitvoerende partijen een keuze voor een turbinetype zullen maken. In de MER wordt ook aangegeven dat de negatieve effecten met mitigerende maatregelen zijn te verminderen. Pas op het moment dat duidelijk wordt welk type windturbine zal worden geplaatst, zal aan de hand van meer gedetailleerd onderzoek naar geluid en slagschaduw, blijken wat de 20

22 werkelijk te verwachten slagschaduw- en geluidseffecten zijn en welke mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze effecten mogen overigens de wettelijke normen niet overschrijden. 2. Voor de beoordeling van deze reactie wordt verwezen naar de thematische beschouwing over planschade en waardevermindering van woningen e.a. zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 3./4. De windmolens liggen niet in het stiltegebied. Stiltegebieden hebben op dit moment geen externe werking, dus het stiltegebied kan op basis van de Provinciale Milieuverordening (PMV) geen beperking vormen voor de plaatsing van de molens. Ook al is er formeel geen externe werking in de PMV vastgelegd, dan nog is het wel onze verantwoordelijkheid om met gezond verstand te bezien of geen onredelijke geluidbelasting in het stiltegebied wordt veroorzaakt. Uit de MER blijkt dat de extra geluidbelasting in het stiltegebied in de optimale variant een deel van het stiltegebied Robbenoordbos beslaat en dat het niveau van de geluidbelasting 25-50dB(A) is. Ter referentie: de richtwaarde voor het achtergrondniveau in een landelijke omgeving is 40 db(a) in de dagperiode, 35 db(a) in de avondperiode en 30 db(a) in de nachtperiode. Ook in de huidige situatie heeft een klein deel van het stiltegebied met een vergelijkbare geluidbelasting door windmolens te maken. De geluidbelasting door de nieuwe opstelling van de windmolens betekent een uitbreiding van deze belasting ten opzichte van de huidige situatie. Om het effect van de windturbines op de aangrenzende stiltegebieden te reduceren wordt de noordelijke begrenzing van de zone in het Robbenoordbos teruggelegd. De nieuwe generatie windturbines zijn op grotere afstand zichtbaar, echter door hun maat en grote onderlinge afstand niet in staat om de ruimte in te kaderen. Ze nemen letterlijk ruimte in, maar kunnen geen ruimte maken. Het heeft daarom geen zin om windturbineopstellingen in te zetten voor een vorm van landscaping. Gesteld kan worden dat windturbines eerder de openheid benadrukken (daar is immers wind) dan dat ze de openheid blokkeren. Voor de beoordeling van de mate van verstoring van de mens wordt verwezen naar de thematische beschouwingen in hoofdstuk 2. De verstoring van dieren is onderzocht in de MER en de passende beoordeling. In aanvulling daarop kan worden gesteld dat uit onderzoek blijkt dat vogels (snel) gewenning vertonen bij blootstelling aan afschrikkende geluiden bij obstakels. Of door de windturbines geproduceerde geluiden vogels vroegtijdig kunnen waarschuwen of afschrikken is onbekend. Voor vogels is de optische verstoring echter maatgevend (groter effect). Ultrasone geluiden van rond de 30 khz kunnen daarnaast de echolocatie van vleermuizen verstoren. Door sommige operationele windturbines worden deze ultrasone geluiden geproduceerd. In elk geval zullen vleermuizen de directe omgeving van draaiende rotoren mijden. Op grotere afstand van de turbines is als gevolg van geluid geen effect meer te verwachten. (Winkelman et al., 2008). In de praktijk blijkt overigens dat weidevogels graag nestelen onder turbines, waarschijnlijk doordat ze daar relatief veiliger zijn voor predatoren (roofvogels). Bij ecologische beoordeling van de uitwerking van de structuurvisie in een concreet plan is het aan te bevelen niet alleen uit te gaan van de negatieve effecten op sommige soorten maar ook de verandering van het ecosysteem in zijn geheel te bekijken, waarbij ook positieve effecten kunnen optreden. Om de effecten van windturbines op mens en dier in het Robbenoordbos en de omgeving van Marina Den Oever toch enigszins te reduceren, wordt de noordelijke begrenzing van de zone in het Robbenoordbos teruggelegd. 21

Windplan Wieringermeer

Windplan Wieringermeer Windplan Wieringermeer Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 juni 2011 / rapportnummer 2380 67 1. Oordeel over het MER De gemeente Wieringermeer heeft het voornemen om een thematische structuurvisie

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Winvast december 2015 Definitief rapport BD5519 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 88 348 53 00 Telefoon

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp)

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING. ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus GB Zwolle. Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam ENGIE t.a.v. de heer O. Keet Postbus 10087 8900 GB Zwolle Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Weigering omgevingsvergunning (ontwerp) Datum aanvraag:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een besluit

Nadere informatie

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen [De persoonsgegevens zijn weggelaten in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens] Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord In deze nota worden de ingediende

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 14 april 2015 Vragen nr. 27 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de toepassing van de "overgangsregeling" als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER)

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) N Windpark Krammer W Z O Het grootste burgerinitiatief van Nederland. Coöperatie Zeeuwind Coöperatie Deltawind Zeeland samenwerking Goeree-Overflakkee leden

Nadere informatie

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere

Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? Windenergie in Almere Windmolens in Almere Wat komt daar allemaal bij kijken? In dit boekje is te vinden: Rekening houden met de omgeving Geluid Slagschaduw Veiligheid Uitzicht Ecologie Geldstromen (opbrengsten en kosten) Professionele

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Waardpolder Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Onderzoek is uitgevoerd door Pondera Consult. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Aanleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie Veel gestelde vragen rondom Windenergie Waarom windenergie? Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Structuurvisie (concept vastgestelde versie) Windplan Wieringermeer

Structuurvisie (concept vastgestelde versie) Windplan Wieringermeer Structuurvisie (concept vastgestelde versie) Windplan Wieringermeer projectnr. 0242252.00 revisie 00 5 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA WIERINGERWERF datum vrijgave

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Structuurvisie Windplan Wieringermeer

Structuurvisie Windplan Wieringermeer Structuurvisie Windplan Wieringermeer projectnr. 0242252.00 Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA WIERINGERWERF datum vrijgave beschrijving goedkeuring vrijgave Structuurvisie A. te Lindert

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind

Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind 899922/943613 Motivering besluit ontwerp-vvgb windturbinepark Havenwind Dit memo bevat de motivering voor het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 7267315 B&W verg. : 20 september 2017 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden)

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden) B&W-voorstel Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan De Leyens en Noordhove Zaaknummer -2012-000562 Documentnummer DOC-2012-003664 Versie Auteur Mw. L.M.H. Springeling l.m.springeling@zoetermeer.nl 079-3469815

Nadere informatie

Windmolen Grote Sloot 158

Windmolen Grote Sloot 158 Windmolen Grote Sloot 158 Onderzoek naar waargenomen geluid en hinder 17 maart 2011 Windenergie Wieringerwaard Samenvatting Het onderzoek Het in gebruik nemen van een nieuwe windturbine vier jaar geleden

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Haalbaarheid Duurzame energie

Haalbaarheid Duurzame energie Haalbaarheid Duurzame energie Wijk bij Duurstede Imagine the result Agenda Vraagstelling Inventarisatie Resultaten Conclusies Hoofdvraag 1. Welke bijdrage kunnen de verschillende vormen van duurzame energie

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Deelsessie 1: milieu effecten Gebiedsatelier windpark Spuisluis. Alex Ouwens

Deelsessie 1: milieu effecten Gebiedsatelier windpark Spuisluis. Alex Ouwens Deelsessie 1: milieu effecten Gebiedsatelier windpark Spuisluis Alex Ouwens Gebiedsatelier windpark Spuisluis Slagschaduw Geluid Planschade Flora en Fauna Wat is Slagschaduw? Slagschaduw 0 en zes uur grens

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem

Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 juni 2017 / projectnummer: 3213 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Arnhem wil in een

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE TURBINE CEVA/ PRODELTA Datum Aan De Wolff Nederland Windenergie, t.a.v. de heer S. Bakker Van A.U.G. Beltau Betreft Aanvullend akoestisch onderzoek windturbine Vestas

Nadere informatie

B&W voorstel. Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd zijn omtrent besluitvorming) Steller : Damen Tel.

B&W voorstel. Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd zijn omtrent besluitvorming) Steller : Damen Tel. B&W voorstel Steller : Damen Tel. : 6155623 Portefeuille : Logister e-mail. : m.damen@shertogenbosch.nl B&W : 7 september 2016 Agenda nr. : 18 Reg.nr. : 5861802 Openbaar : Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting EEN WINDPLAN VOOR DE GEMEENTE WIERINGERMEER Inleiding Met de Startnotitie Windplan Wieringermeer (28 mei 2009) gaf de gemeenteraad het startschot voor een windplan dat invulling geeft aan

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Zienswijzenrapport. Ontwerpbestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg Uden. NL.IMRO.0856.BPRAVEikenheuvelwg

Zienswijzenrapport. Ontwerpbestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg Uden. NL.IMRO.0856.BPRAVEikenheuvelwg Zienswijzenrapport Ontwerpbestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg Uden NL.IMRO.0856.BPRAVEikenheuvelwg 1 Inhoudsopgave zienswijzenrapport 1. Inleiding 3 2. Overwegingen ten aanzien van de inhoud van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2016 / projectnummer: 3103 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 611845 Raadsvergadering 9 februari 2015. Datum 13 januari 2015 Programma / product / collegewerkplan Programma: 8 Ruimtelijke Ordening Product: 08.01

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Programma Opening wethouder Jaap Kamp Aanleiding en procedure Roger Raat - Reitsma Toelichting milieueffecten en voorkeursvariant

Nadere informatie

Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen

Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 november 2014 / rapportnummer 2970 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het agrarisch

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Windpark Delfzijl Zuid

Windpark Delfzijl Zuid Windpark Delfzijl Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 juni 2017 / projectnummer: 2667 1. Advies over het milieueffectrapport (MER) Initiatiefnemer 1 is van plan om Windpark Delfzijl-Zuid

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN wsvw.fryslan.nl

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras Enquête Noorderhaaks & Windmolens in Koegras April 2015 Inleiding De Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp organiseert een enquête om inzicht te krijgen hoe u als bewoner van Julianadorp / Koegras staat

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 november 2014 / rapportnummer 2955 50 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)"

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW) WW nte *T I HľN11IIIIIIII III I Oosterhout REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN "CORRECTIEVE HERZIENING OP HERZIENING 4 - GEBIED TEN ZUIDEN VAN OOSTEIND (GOOTHOOGTE GLASTUINBOUW)" Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluiten:

Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluiten: Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 17 december 2012, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met wind op land. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelezen

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg Windpark Nieuwe Waterweg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 april 2014 / rapportnummer 2649 60 1. Oordeel over het MER De Wolff-Nederland-Windenergie (WNW), Wind&co en FMT BV willen een windpark

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van 12 woningen het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 12 woningen Beschikking 282257 *17.093660*

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Herziening Coppensdijk 10 Vinkel Reg.nr. : 5459860 B&W verg. : 20 januari 2016 Commissie : ROB Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg.

Nadere informatie