1. Van kredietcrisis over economische crisis tot een crisis van de euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Van kredietcrisis over economische crisis tot een crisis van de euro"

Transcriptie

1 Open Vld-plan voor vertrouwen en groei Tekst persconferentie 30 mei 2012 Europees Parlement

2 1. Van kredietcrisis over economische crisis tot een crisis van de euro Vijf jaar na de start van de financiële crisis verloopt het economisch herstel in Europa nog zeer moeizaam. De economie in het Eurogebied groeide in 2011 met 1,6% maar zou in 2012 een lichte recessie kennen, met een krimp van 0,3% bbp 1. Dit als gevolg van de overheidsschuldencrisis en de impact van de budgettaire consolidatiemaatregelen. De kredietcrisis startte in de zomer van 2007 toen de Amerikaanse investeringsbank Bear Stearns bekendmaakte meer dan 3 miljard dollar te moeten injecteren in twee van haar eigen hefboomfondsen, om verliezen te dekken opgelopen met rommelhypotheken. Ze bereikte haar hoogtepunt in september 2008 bij het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers en ontaardde zo in een wereldwijde financiële crisis. Die leidde op haar beurt tot de zwaarste wereldwijde economische crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Het bbp van de Eurozone kromp in 2009 met maar liefst 4,2% bbp. Het overheidstekort van het Eurogebied als geheel steeg van 0,6% bbp in 2007 naar 6,3% in De gecumuleerde stijging van de overheidsschuldquote sinds 2007 beliep nagenoeg 22 procentpunt bbp en klokte in 2011 af op 88% bbp. Dankzij een budgettair herstelbeleid, een sterk accommoderend monetair beleid en het herstel van de mondiale economie trad in 2010 een voorzichtig economisch herstel op met een groei van 1,8% in de Eurozone. Maar binnen de Eurozone ontketende de krediet-, financiële en economische crisis eind 2009, na het aan het licht komen van zwaar vervalste Griekse begrotingscijfers, ook een overheidsschuldencrisis. Eerst alleen van Griekenland, maar al snel ook in Ierland, Portugal en Spanje. Obligatiehouders dumpten massaal overheidspapier van de perifere landen van de Eurozone. Dat leidde finaal tot een monetaire crisis van het euro-systeem zelf. Een crisis die nog altijd niet bezworen is en het economisch herstel zwaar hypothekeert. Een oplossing van die eurocrisis is dan ook een voorafgaande voorwaarde voor het economisch herstel. 1 Federaal Planbureau, Economische vooruitzichten , 14 mei De Belgische economie zou in 2012 een recessie vermijden (+ 0,1% bbp) en vervolgens een bbp-groei van 1,4% optekenen in Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 2

3 2. De Europese top van juni en het federale relanceplan Eind juni vindt een nieuwe Europese top plaats over de Eurocrisis. Ons land moet daarin een duidelijk standpunt innemen over de vereiste Europese crisisaanpak. En in eigen land werkt de federale regering Di Rupo nog voor het zomerreces een eigen federaal relanceplan uit. Om die redenen maakt Open Vld vandaag haar relanceplan bekend met haar visie op zowel de Europese aanpak van de crisis als op de vereiste federale relancemaatregelen. Want Open Vld legt zich niet neer bij het huidig klimaat van pessimisme en cynisme. Open Vld is ervan overtuigd dat zowel Europa als ons land sterker uit de crisis kunnen komen. Op voorwaarde dat de juiste en moedige maatregelen worden genomen. Geen tegenstelling tussen besparen en groeien Daarbij is het belangrijk dat afgestapt wordt van de valse tegenstelling tussen een beleidsstrategie gericht op besparen en een beleidsstrategie gericht op het bevorderen van groei. Beiden moeten voor Open Vld hand in hand gaan. Alleen de focus leggen op besparen riskeert een neerwaartse spiraal van bezuinigingen, economische groeivertraging, tegenvallende overheidsinkomsten, oplopende begrotingstekorten, nieuwe bezuinigingen, enz. Alleen aandacht voor groei, aangevuurd door stijgende overheidsuitgaven, riskeert oplopende begrotingstekorten, vertrouwensverlies op de financiële markten evenals van consumenten en producenten, economische groeivertraging, tegenvallende overheidsinkomsten, enz. De enige heilzame strategie is er een gericht op duurzame economische groei én gezonde openbare financiën. Maar een voorafgaande voorwaarde voor eender welke economische relance is het herstel van het vertrouwen op de Europese financiële markten. Op korte termijn moeten de Europese leiders het vertrouwen in de Euro herstellen en de instandhouding van de Europese muntunie garanderen. Zolang de overheidsschuldencrisis in de perifere Europese landen onopgelost blijft zal het Europees bankensysteem blijven wankelen en economisch herstel gehypothekeerd blijven. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 3

4 3. Het liberale relanceplan is gesteund op drie pijlers (1) het krachtig verdedigen van de Europese muntunie en het behoud van Griekenland in de Eurozone; (2) het verder doorvoeren van structurele hervormingen om economisch te groeien; (3) het onverkort aanhouden van de ingezette begrotingsconsolidaties. 1. De instandhouding van de muntunie garanderen en Europese investeringen stimuleren De crisis binnen de muntunie ontstond in oktober 2009 in Athene toen de nieuw verkozen Griekse premier Papandreou bekend maakte dat het vorige kabinet Europa had voorgelogen wat betreft de begrotingscijfers. Het begrotingstekort zou niet 6 tot 8% van het bbp bedragen, maar het dubbele. Als gevolg van die biecht begonin de laatste maanden van 2009 de risicopremie op Griekse overheidsobligaties fors op te lopen. In het voorjaar van 2010 escaleerde de Griekse crisis. De rente op Grieks overheidspapier liep op tot 12%. Omdat de Griekse overheidsschuldencrisis een besmettingsgevaar inhield voor andere landen evenals voor de Europese bankensector werden op Europees niveau maatregelen genomen. In mei 2010 werd tussen de Europese Unie en het IMF overeengekomen om Griekenland te helpen via bilaterale noodfinanciering ter waarde van 110 mia, 80 mia te leveren door de Europese Unie en 30 mia door het IMF. Omdat er naast Griekenland nog andere Europese landen in budgettaire nood dreigden te vallen Ierland, Portugal, Spanje - werd een algemeen noodfonds uitgewerkt. Een Europees Financieel Stabilisatiemechanisme (EFSM) en een Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit (EFFS) werd ingesteld waarvan de financieringsmiddelen 750 mia bedragen. In november 2010 aanvaarde Ierland een steunpakket ter waarde van 85 mia. In mei 2011 moest ook Portugal aankloppen bij het noodfonds en kreeg financiële bijstand ter waarde van 78 mia. Als reactie op de crisis werkte het Europees Parlement, samen met de Raad en de Commissie, zes wetgevende voorstellen (de zgn. six pack ) uit die aangenomen werden in oktober Ze voorzien in nieuwe Europese normen inzake economische governance. Zowel de preventieve als de correctieve regels van het Stabiliteits- en Groeipact worden versterkt. Er wordt tevens voorzien in regels ter voorkoming en corrigeren van macroeconomische onevenwichten. Tenslotte worden verplichtingen opgenomen met betrekking tot de nationale begrotingskaders. In maart 2011 was al een akkoord bereikt over een Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat de rol van het EFFS en EFSM zou overnemen bij het verlenen van financiële steun aan de lidstaten van het Eurogebied. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 4

5 Tijdens de Europese Raad van december 2011 werd een akkoord gesloten over een nieuw begrotingspact. In de nationale grondwetten moet voortaan de verplichting van een begrotingsevenwicht opgenomen worden. Ook binnen de Europese Centrale Bank werden niet-conventionele maatregelen genomen om de financiële stabiliteit van het eurogebied te garanderen. Het Securities Market Programme, waarbij overheidsobligaties op de secundaire markt worden opgekocht, werd geactiveerd. En om de aanhoudende spanningen op de interbancaire markt weg te nemen werd in december 2011 en februari 2012 over gegaan tot langerlopende herfinancieringstransacties voor de banken met een looptijd van 36 maanden. Extra maatregelen om muntunie te verzekeren Toch is het vandaag duidelijk dat al die maatregelen niet volstaan om de crisis te bezweren. Europa moet evolueren naar een echte politieke, economische en fiscale unie. Eén politieke autoriteit die de muntunie bestuurt. Het is onmogelijk één munt overeind te houden als die wordt aangestuurd vanuit zeventien landen, zeventien regeringen met zeventien verschillende economische strategieën en zeventien verschillende obligatiemarkten. Muizenstapjes alleen zullen de markten niet overtuigen. Daarom zijn meer diepgaande maatregelen nodig. Open Vld pleit daarom voor: a. De invoering van een Europees Schuldagentschap en een Europees Schulddelgingsfonds, zoals onder meer voorgesteld door vijf economen van de Duitse raad van economische experten, waarin de overheidsschulden van de euro lidstaten die de 60% van het bbp te boven gaan worden gepoold. De tegenprestaties voor het poolen van de schulden vormen evenwel waterdichte garanties van de betrokken lidstaten om enerzijds hun schuld zo snel mogelijk binnen een periode van 20 à 25 jaar af te bouwen tot onder de 60% en anderzijds de nodige structurele hervormingen door te voeren om de concurrentiekracht van hun economie te verhogen; b. De oprichting van een echte Europese economische regering in de schoot van de Europese Commissie met uitgebreide bevoegdheden en de invoering van een convergentiecode met minimum en maximumstandaarden die alle lidstaten van de Eurozone moeten respecteren; c. De hertekening van het Europees Stabiliteitsmechanisme tot een Europees Monetair Fonds (EMF) als volwaardige communautaire instelling; d. De herkapitalisering van Europese banken met de middelen uit het Europees reddingsfonds. Alleen deze diepgaande hervormingen zullen in staat zijn de muntunie te redden en onze welvaart veilig te stellen. Economische groei op duurzame wijze stimuleren Daarnaast moeten op Europees vlak maatregelen genomen worden om de economische groei op een duurzame wijze te stimuleren. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 5

6 Open Vld doet daarom volgende voorstellen: a. Het stimuleren van investeringen in grote infrastructuurprojecten, door een uitbreiding van het kapitaal van de Europese Investeringsbank (EIB). Het kapitaal bedraagt momenteel ca 11 miljard. Een kapitaalsverhoging met 10 miljard zal leiden tot 180 miljard extra investeringen. b. Het stimuleren van investeringen d.m.v. de zgn. project bonds. Het gaat hier om een financieel garantiemechanisme dat private investeringsprojecten ondersteunt. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben op 22 mei een overeenkomst bereikt over een pilootfase, voor een bedrag van 230 miljoen euro. Dit bedrag is uiteraard veel te klein. Om een echte impact te hebben moet je het bedrag x 100 doen. c. De niet-gebruikte middelen van de structuurfondsen moeten volledig ingezet worden. Het gaat om een bedrag van 80 miljard. Ook andere bestaande fondsen en programma s moeten beter ingezet worden. d. Het genereren van groei door het verdieping van de Interne Markt. In de dienstensector is er nog veel groeipotentieel, dat momenteel door kunstmatige barrières wordt tegengehouden. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de toegang tot een heel aantal beroepen door regels van beroepskwalificaties wordt beperkt, bv. in de zorgsector, terwijl er in die beroepen nood is aan meer mensen. In haar landenspecifieke aanbevelingen van vorig jaar heeft de Commissie onder meer gewezen op het potentieel van jobcreatie in een soepelere regelgeving voor de retail sector (bv. in de openingsuren). Binnen de Europese Unie bepleit Open Vld een offensieve aanpak bij het wegwerken van deze beperkingen. e. Op Europees vlak moet nog meer aandacht besteed worden aan Onderzoek en Ontwikkeling. De zogenaamde Europese Onderzoeksruimte moet gerealiseerd worden en op Europees vlak dient een systeem uitgebouwd dat meer venture capital voorziet voor innovatieve startups en KMOs. f. Stimuleren van de vrije handel. Het vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea b.v. heeft op één jaar tijd al positieve resultaten opgeleverd: het handelstekort van de EU met Korea is met 16% verminderd. Ook de handelsbalans van België met Korea is verbeterd. Dat betekent: meer uitvoer en meer jobs. We moeten daarom ambitieus zijn en de Commissie volop ondersteunen in haar onderhandelingen met India, Canada, Japan, de VS en andere landen. Deze akkoorden kunnen op EU-vlak de economie met 90 miljard doen groeien. Naast deze maatregelen te nemen op Europees vlak moeten de lidstaten structurele hervormingen doorvoeren die de groei duurzaam bevorderen evenals onverkort vasthouden aan de ingezette begrotingsconsolidaties. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 6

7 2. Structureel hervormen om te groeien In het kader van een versterking van de economic governance binnen de EU werd vanaf januari 2011 voorzien in een Europees semester, een jaarlijks terugkerende beleidscyclus die loopt van januari tot juli van elk jaar. Die neemt telkens in januari een aanvang met de Annual Growth Survey van de Europese Commissie. In april dienen de lidstaten dan, rekening houdende met de jaarlijkse groeianalyse hun nationale hervormingsprogramma s en stabiliteitsprogramma s in te dienen bij de Europese Commissie.Op voorstel van de Commissie neemt de Europese Raad dan in juli landenspecifieke aanbevelingen aan. Deze procedure leidt dus tot een ex ante coördinatie van het sociaal-economisch en begrotingsbeleid binnen de Europese Unie. In het kader van het eerste Europees semester diende de regering in lopende zaken in april 2011 het Nationaal Hervormingsprogramma 2011 en het Stabiliteitsprogramma in. De Europese Raad formuleerde daarop in juli zes landenspecifieke aanbevelingen voor België. Die hadden betrekking op de overheidsfinanciën, het pensioensysteem, de financiële sector, de arbeidsmarkt en de loonvorming en tenslotte op het concurrentiebeleid in de detailhandel en op de gas- en elektriciteitsmarkt. Regering heeft belangrijke hervormingen doorgevoerd In het kader van de regeringsonderhandelingen werden, onder impuls van Open Vld, in het regeerakkoord concrete beleidsmaatregelen opgenomen die een antwoord vormen op de aanbevelingen. Die beleidsmaatregelen werden dan ook opgenomen in het Nationaal Hervormingsprogramma 2012 en het Stabiliteitsprogramma dat bij de Europese Commissie eind april werd ingediend. Inzake pensioenen en arbeidsmarkt werden volgende structurele hervormingen reeds doorgevoerd: De toegangsleeftijd tot het vervroegd pensioen wordt gefaseerd opgetrokken tot 62 jaar met een vereiste loopbaan van 40 jaar in 2016 (of 60 jaar na 42 jaar loopbaan en 61 jaar na 41 jaar loopbaan). Brugpensioen werd afgeschaft en vervangen door de werkloosheidsvergoeding met bedrijfstoeslag (WBT). De toegangsleeftijd voor het gewone brugpensioen wordt opgetrokken van 58 jaar naar 60 jaar, eerst voor nieuwe cao s, vanaf 2015 voor iedereen. De vereiste anciënniteit wordt opgetrokken naar 40 jaar. Voor WBT in verlieslatende ondernemingen stijgt de toegangsleeftijd van 50 naar 52 jaar in 2012 en gefaseerd naar 55 jaar in Voor WBT bij ondernemingen in herstructurering wordt de toegangsleeftijd opgetrokken van 50 jaar naar 55 jaar in De werkloosheidsverzekering voor schoolverlaters ( wachtuitkering ) wordt veel minder voordelig. De wachtuitkeringen worden inschakelingsuitkeringen. De periode tussen het einde van de studies en de eerste uitkering wordt opgetrokken van 9 maanden naar 1 jaar. Een uitkering krijgt men voortaan alleen maar wanneer men aantoont dat men actief werk zoekt of een opleiding volgt. De uitkering wordt ook in de tijd beperkt. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 7

8 De controle op de actieve beschikbaarheid van werkzoekenden (met inbegrip van de bruggepensioneerden) wordt in 2013 opgetrokken tot 55 jaar en in 2016 tot minstens 58 jaar. De werkloosheidsverzekering wordt ingrijpend hervormd zodat de werkloosheidsuitkering sneller daalt in de tijd. Uiterlijk na 48 maanden valt die terug op een forfaitair bedrag dat net boven de sociale bijstandsuitkering ligt. Gemiddeld zal de uitkering met 40% dalen, zowel voor gezinshoofden, alleenstaanden als samenwonenden, dit is een historische hervorming. De opvolging van het zoekgedrag van de werklozen wordt veel strenger. Werklozen mogen niet langer al te kieskeurig zijn in het al dan niet aanvaarden van een job. Ze moeten zich voortaan ook verder verplaatsen (niet langer slechts 25 km, maar voortaan 60 km) om een job te vinden. Maar daarmee zijn voor Open Vld de hervormingen voor deze legislatuur niet ten einde. Om die reden doet Open Vld volgende voorstellen in het kader van het federale relanceplan dat momenteel in de schoot van de regering besproken wordt. Budgettaire neutraliteit staat daarbij voorop. 1. Verder hervormen van onze arbeidsmarkt en pensioenen Open Vld wil verder gaan met de noodzakelijke hervormingen. In de arbeidsmarkt: a. Opstapcontracten voor jongeren en langdurig werklozen Een adequaat relanceplan moet ertoe leiden dat meer openstaande jobs ingevuld geraken. Door werkgevers een eenvoudig en goedkoop contract te bieden van 6 maanden voor jongeren en langdurig werklozen, geraken jobs gemakkelijker ingevuld en kunnen de nieuwe intreders ervaring en arbeidsattitude opdoen. Nadien kan een vaste aanwerving volgen, maar dit wordt geen verplichting. b. Flexibiliteit voor de werknemers: schoolbelcontracten De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is de voorbije decennia fors toegenomen. Vaak werken vrouwen daarbij deeltijds en nemen zij in het huishouden meer zorgtaken op zich dan mannen. De Scandinavische landen tonen ons dat echte M/V-gelijkheid er komt door ook vrouwen toe te laten voltijds te werken, maar op een flexibele manier. Met schoolbelcontracten kan de ene partner de kinderen s morgens naar school brengen, terwijl de andere ze s avonds ophaalt. Gemiddeld wordt er 38 uur/week gewerkt, maar met een autonome invulling van uren. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 8

9 c. Flexibiliteit voor de ondernemingen: annualisering van de arbeidstijd Daarnaast dringt een ruimere modernisering van de arbeidsduurwetgeving zich op. Annualisering van de arbeidsduur (zodat er beter kan ingespeeld worden op pieken en dalen in productie), eenvoudigere procedures voor deeltijdse arbeid, soepelere toepassing van overuren (overdraagbaarheid van kwartaal op kwartaal, keuze tussen inhaalrust of cash, ) of een loopbaanrekening komen de wendbaarheid van de ondernemingen ten goede. d. Interim toelaten bij de overheid België is samen met Griekenland het enige land in Europa waar er geen uitzendarbeid bij de overheid is toegelaten. De regering werkt momenteel aan een wettelijk kader om uitzendarbeid mogelijk te maken in federale overheidsdiensten, gemeenten, enz. Dit zal bijkomende arbeidskansen bieden aan werkzoekenden en maakt tegelijk de personeelsinzet bij de overheid efficiënter. e. Vereenvoudigen en heroriëntering doelgroepenbeleid RSZ en RVA: arbeid goedkoper maken voor jongeren, laaggeschoolden en 55-plussers En in de pensioenen: Tegelijk bestaan er heel wat banenplannen met loonkortingen voor werkgevers. Deze zijn evenwel niet altijd even gekend. Door verschuivingen binnen deze doelgroepen door te voeren, kan er effectiever met de middelen worden omgegaan. Met minder beperkende voorwaarden zal er ingezet worden op drie grote groepen: jongeren, laaggeschoolden en 55-plussers. Zowel aanwerving als retentie van werknemers moet daarbij ondersteund worden. a. Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden mogelijk maken. Het regeerakkoord voorziet een onbeperkt bijverdieners van 65+ die 42 jaar gewerkt hebben. Voor de anderen worden eventuele sancties proportioneler gemaakt. b. De tweede pijler (aanvullend pensioen via de werkgever) verder democratiseren zodat werken ook in kader van pensioenopbouw aantrekkelijker wordt voor iedereen. 2. Loonkost verlagen en competitiviteit versterken Daarnaast wil Open Vld de loonkost verlagen en de competitiviteit van onze economie versterken. Concreet vraagt Open Vld: a) Toepassing van de wet van 1996 op het concurrentievermogen. Open Vld wijst op de verantwoordelijkheid van de sociale partners in de toepassing van de wet van 1996 en in het wegwerken van de opgelopen Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 9

10 loonkosthandicap van 4,6% (sedert 1996). De regering dient met de sociale partners maatregelen te overleggen zodat de loongroei beter de arbeidsproductiviteitsgroei en de competitiviteit weerspiegelt. b) Verhogen belastingvrij minimum voor de lage lonen Voor de berekening van de belasting wordt thans EUR (basisbedrag EUR) vrijgesteld van belasting wanneer het belastbare inkomen van de belastingplichtige niet meer bedraagt dan EUR (basisbedrag ). Bedoeling is voormelde EUR met 200 EUR te verhogen en dit met ingang van In de andere gevallen bedraagt de belastingvrije som EUR. c) Vermindering van de sociale bijdragen voor de eerste drie aanwervingen in KMO s Om de groei te stimuleren zullen KMO s sterk ondersteund wordendoor een RSZ-vermindering voor de eerste 3 aanwervingen. Daarvoor heeft de regering reeds budget voorzien vanaf Gedurende de eerste 3 jaar zullen KMO s van deze lastenvermindering kunnen genieten. 3. Een grote fiscale hervorming voorbereiden Open Vld stelt voor aan de nieuw samengestelde Hoge Raad van Financiën, afdeling fiscaliteit, de opdracht te geven een voorstel van vereenvoudiging van het belastingsysteem evenals een verschuiving van de fiscale druk, weg van arbeid naar consumptie en milieuvervuiling, uit te werken. 4. Bevorderen van innovatie Niettegenstaande het stimuleren van innovatie in hoofdzaak een bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten is, levert de federale regering een significante budgettaire inspanning ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling door een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing van 75% voor onderzoekers. Open Vld stelt evenwel vast dat de Vlaamse regering nalaat te voldoen aan de Barcelonanorm die vereist dat 3% van het regionaal BBP geïnvesteerd wordt in O&O: 1% vanuit publieke middelen en 2% vanuit private middelen. Vlaanderen haalde in 2010 maar 2,15%: 0,75% publieke investeringen en 1,4% private investeringen. Bovendien is het Vlaams Innovatiebeleid hopeloos gefragmenteerd en nog complexer geworden. Dat blijkt uit een recente doorlichting van het Vlaams innovatiebeleid door een expertengroep o.l.v. prof. Soete. De expertengroep stelt eveneens dat het Vlaams innovatiebleid faalt in het realiseren van een kruisbestuiving tussen industrie en kennisinstellingen. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 10

11 3. Begrotingsdiscipline aanhouden Om de welvaart van de volgende generaties veilig te stellen dienen de Europese overheden hun schulden af te bouwen, totdat voldaan wordt aan de begrotingsnormen opgenomen in het Groei- en Stabiliteitspact. Alle Europese landen worden immers geconfronteerd met stijgende uitgaven verbonden aan de vergrijzing. Naast de expliciete overheidsschuld torsen landen dus ook een impliciete (pensioen)schuld. Daarom is er geen alternatief voor het op orde brengen van het overheidsbudget. Op de top van staats- en regeringsleiders van december 2011 werd daarenboven door 25 van de 27 EU-landen een begrotingspact gesloten. Dat pact stelt een gouden regel in die bepaalt dat het begrotingssaldo van de gezamenlijke overheid van een lidstaat in evenwicht moet zijn of een overschot moet vertonen. Dit principe zal krachtens het pact geacht worden te zijn voldaan indien het jaarlijks structureel tekort van een lidstaat voldoet aan de middellange termijn begrotingsdoelstelling eigen aan elk land, met een benedengrens van -0,5% bbp voor landen met een overheidsschuldquote boven de 60% van hun bbp. Voor landen waarvan de schuldquote lager is dan 60% bbp en waarvan de risico s wat betreft de houdbaarheid van overheidsfinanciën laag zijn, bedraagt de benedengrens -1% bbp. Voor Open Vld kan dit pact niet ter discussie worden gesteld. Nieuw in het begrotingspact is dat het convergentietraject naar de middellange termijn begrotingsdoelstelling (dus het traject van schuldafbouw waaraan de lidstaten moeten voldoen) niet langer door de lidstaat alleen zal kunnen worden bepaald, maar ook door de Europese Commissie. Het pact schrijft ook voor dat de gouden regel moet omgezet worden in de nationale rechtsstelsels via bindende, bij voorkeur constitutionele bepalingen. In het kader van de begrotingsopmaak 2012 en de begrotingscontrole van maart 2012 nam de federale regering saneringsmaatregelen voor 13 mia. Als gevolg van die maatregelen zal het tekort in 2012 onder de 3% bbp zakken en zal Europa geen verdere stappen ondernemen in het kader van de buitensporig tekortprocedure. Het vertrouwen in ons land is hersteld Open Vld heeft ons land dankzij haar deelname aan de federale regering dus op het juiste begrotingsspoor gebracht. Dat bewijst ook het feit dat de Belgische tienjaarsrente op 24 mei richting de 3% duikte, waar die in november 2011, in volle regeringsonderhandelingen, nog piekte tot bijna 6%. Het is dan ook niet toevallig dat economisten, zoals de hoofdeconoom van ING, dhr. Peter Vanden Houte naar aanleiding daarvan stellen dat we tegenwoordig als een half kernland worden beschouwd. Een jaar geleden, midden de politieke crisis waarin ons land toen verkeerde, werden we nog ingedeeld bij de PIGS-landen 2. Begrotingsdiscipline aanhouden Voor Open Vld kan er dan ook geen sprake zijn van het afzwakken van het saneringstraject dat zal leiden tot een begrotingsevenwicht in Dit strenge traject, aanbevolen door de 2 Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje. Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 11

12 Hoge Raad van Financiën, is ook opgenomen in het bij de Europese Commissie ingediende Belgische Stabiliteitsprogramma Open Vld stelt daarom voor: a. Snelle opname van de verplichting tot begrotingsevenwicht in de Bijzondere Wet, en later in de Belgische Grondwet. b. Versterking van de budgettaire coördinatiemechanismen tussen de diverse overheidsniveaus in ons land via een intern stabiliteitspact, zodat de Europese verbintenissen ook nageleefd worden. c. Aanduiding van de HRF als onafhankelijke begrotingsinstantie die moet toezien op de naleving van de Europese budgettaire voorschriften almede op het meerjarenperspectief in ons land. Brussel, 30 mei 2012 Alexander De Croo, voorzitter Open Vld Guy Verhofstadt, fractieleider liberalen in het Europees Parlement Patrick Dewael, fractieleider Open Vld in de Kamer Het Open Vld-plan voor meer vertrouwen en groei 12

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Jan Smets 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 19 november 2010 DS.10.09.340 Het Europees

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2013 COM(2013) 382 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot aanmaning van België om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD. over het nationale hervormingsprogramma 2014 van Nederland

Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD. over het nationale hervormingsprogramma 2014 van Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX [ ](2014) XXX draft Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over het nationale hervormingsprogramma 2014 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD. over het nationale hervormingsprogramma 2015 van Nederland

Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD. over het nationale hervormingsprogramma 2015 van Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2015 COM(2015) 268 final Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over het nationale hervormingsprogramma 2015 van Nederland en met een advies van de Raad over het

Nadere informatie

Het Europees kader inzake begrotingstoezicht

Het Europees kader inzake begrotingstoezicht Het Europees kader inzake begrotingstoezicht Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Wim Melyn Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van de uiteenzetting Belang van

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: AANBEVELING VAN

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture. Brussel, 21 oktober 2015

Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture. Brussel, 21 oktober 2015 Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture Brussel, 21 oktober 2015 The big picture: het Eurosysteem, een ééngemaakt monetair beleid voor 19 lidstaten Overzicht Een globale crisis

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

1. De conjunctuurcycli

1. De conjunctuurcycli 1. De conjunctuurcycli De economie evolueert in cycli: periodes van economische groei en tijden van recessie wisselen elkaar af. Het begrip recessie verwijst naar de vertraging van de economische groei,

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING:

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid PERSMEDEDELING: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING: Advies Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 Dit Advies is het eerste van de nieuw samengestelde

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.6.2016 COM(2016) 414 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met de beoordeling zoals vereist op grond van artikel 24, lid 3, en artikel 120,

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD. over het nationale hervormingsprogramma 2013 van Nederland

Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD. over het nationale hervormingsprogramma 2013 van Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX COM(2013) 369 Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over het nationale hervormingsprogramma 2013 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma

Nadere informatie

onafhankelijke Jaarlijkse Groeianalyse 2013 ECLM-IMK-OFCE

onafhankelijke Jaarlijkse Groeianalyse 2013 ECLM-IMK-OFCE onafhankelijke Jaarlijkse Groeianalyse 2013 ECLM-IMK-OFCE Samenvatting Vier jaar na het begin van de Grote Recessie verkeert de eurozone nog steeds in een crisis. Zowel het bbp als het bbp per hoofd van

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

EEN NIEUW KADER VOOR HET BEGROTINGSBELEID

EEN NIEUW KADER VOOR HET BEGROTINGSBELEID EEN NIEUW KADER VOOR HET BEGROTINGSBELEID De staatsschuldencrisis die de Economische en Monetaire Unie momenteel op haar grondvesten doet schudden, is het pijnlijke bewijs dat het roer van het begrotingsbeleid

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

SPEECH: "De Annual Growth Survey 2016 en de kansen voor een sociaal Europa" [Intro]

SPEECH: De Annual Growth Survey 2016 en de kansen voor een sociaal Europa [Intro] SPEECH: "De Annual Growth Survey 2016 en de kansen voor een sociaal Europa" [Intro] Dames en heren, beste aanwezigen, Laat me eerst en vooral Patrick Develtere en de initiatiefnemers achter het ReInvest-project

Nadere informatie

WEG(EN) UIT DE CRISIS

WEG(EN) UIT DE CRISIS WEG(EN) UIT DE CRISIS Gent 27 februari 2013 Jan Smets EEN GOED JAAR GELEDEN... 2 Rendement van de overheidsleningen op tien jaar (in %) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 België Frankrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 9 december 2011

EUROPESE RAAD Brussel, 9 december 2011 EUROPESE RAAD Brussel, 9 december 2011 VERKLARING VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS VAN DE EUROZONE De Europese Unie en de eurozone hebben de afgelopen 18 maanden veel gedaan om het economisch bestuur

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. De jaarlijkse conjunctuurnota van DEXIA noteert een recordgroei van de investeringen met 6,6%

P E R S B E R I C H T. De jaarlijkse conjunctuurnota van DEXIA noteert een recordgroei van de investeringen met 6,6% P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2013 (OR. en) 14696/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0338 (NLE) ECOFIN 884 UEM 333

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2013 (OR. en) 14696/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0338 (NLE) ECOFIN 884 UEM 333 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2013 (OR. en) 14696/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0338 (E) ECOFIN 884 UEM 333 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Persconferentie CEP CEP Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Coen Teulings Opzet Persconferentie CEP I II III Oorzaken en gevolgen kredietcrisis Gevolgen voor NL Wat betekent dit voor beleid? Persconferentie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter van VOKA, Mijnheer de gedelegeerd bestuurder van VOKA, Dames en heren,

Mijnheer de voorzitter van VOKA, Mijnheer de gedelegeerd bestuurder van VOKA, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID VOKA De Rentree 4 september 2012 Mijnheer de voorzitter van VOKA,

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

VGE-Congres Duurzaamheid van de zorguitgaven Tilburg, 11 oktober 2012

VGE-Congres Duurzaamheid van de zorguitgaven Tilburg, 11 oktober 2012 VGE-Congres Duurzaamheid van de zorguitgaven Tilburg, 11 oktober 2012 Langetermijnvooruitzichten van de sociale uitgaven en elementen van sociale houdbaarheid Presentatie: Saskia Weemaes, met medewerking

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID UNIZO startreceptie 17 september 2013 Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer

Nadere informatie

GROEI EN BANEN: DE VOLGENDE STAPPEN

GROEI EN BANEN: DE VOLGENDE STAPPEN GROEI EN BANEN: DE VOLGENDE STAPPEN Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, aan de informele Europese Raad van 30 januari 2012 De "vicieuze cirkels" in Europa doorbreken Europa

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2011 COM(2011) 819 definitief 2011/0385 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de versterking van het economische en budgettaire

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juli 2012 (OR. en) 11275/12 UEM 226 ECOFI 600 SOC 577 COMPET 445 E V 541 EDUC 218 RECH 281 E ER 310

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juli 2012 (OR. en) 11275/12 UEM 226 ECOFI 600 SOC 577 COMPET 445 E V 541 EDUC 218 RECH 281 E ER 310 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2012 (OR. en) 11275/12 UEM 226 ECOFI 600 SOC 577 COMPET 445 E V 541 EDUC 218 RECH 281 E ER 310 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: AANBEVELING VAN

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

9253/15 dep/nes/hh 1 DG B 3A - DG G 1A

9253/15 dep/nes/hh 1 DG B 3A - DG G 1A Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2015 (OR. en) 9253/15 UEM 190 ECOFIN 395 SOC 358 COMPET 270 ENV 352 EDUC 176 RECH 167 ENER 209 JAI 372 EMPL 231 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen In deze bijlage wordt uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige methodiek uit het Stabiliteit en Groei

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Johan Van Gompel 9 mei 216 Economische groei Herstel Belgische economisch activiteit in lijn met die in Duitsland Reëel

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie