De Nationale Bank van België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nationale Bank van België"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4

2 41 De Nationale Bank van België De taken van een centrale bank in het Eurosysteem De Nationale Bank is de centrale bank van ons land. Sinds de invoering van de euro op 1 januari 1999 maakt ze deel uit van het Eurosysteem. Hiertoe behoren de Europese Centrale Bank (ECB), die in Frankfurt is gevestigd, en de nationale centrale banken van de lidstaten die op de euro overgegaan zijn. Op 1 januari 2014 hebben achttien EU-landen dezelfde munt: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. Het Eurosysteem voert één gemeenschappelijk monetair beleid voor dit hele gebied. De beslissingen over het monetaire beleid worden genomen door de Raad van Bestuur van de ECB, waarin ook de gouverneur van de Nationale Bank zetelt. De voorbereiding en de uitvoering gebeuren echter door de nationale centrale banken. 1. Biljetten en munten De Nationale Bank drukt de biljetten ; de munten worden geslagen door de Koninklijke Munt van België, een afdeling van de Federale Overheidsdienst Financiën. Zowel munten als biljetten worden in omloop gebracht door de Nationale Bank. In de Europese context wordt het uitgifterecht gedeeld tussen de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Drukkerij van de Nationale Bank van België Het geld circuleert. Om onze aankopen te betalen, halen we geld van onze bankrekening. De handelaar bij wie we ons geld uitgeven, stort het op zijn beurt bij zijn bank. Het is dus niet de Nationale Bank die beslist hoeveel munten of biljetten er moeten worden uitgegeven. Dat wordt bepaald door het publiek, dat meer of minder geld komt afhalen, afhankelijk van de persoonlijke behoeften en uiteraard ook afhankelijk van de beschikbare middelen... Verslagen Ondernemingsverslag

3 42 Alle banken vragen een voorraad biljetten en munten aan de Nationale Bank en geven ze terug als ze er te veel hebben. Ze kunnen daarvoor terecht bij de hoofdzetel van de Nationale Bank of bij haar agentschappen. Elk biljet dat bij de Bank terugkomt (gemiddeld na een omloop van drie maanden) wordt onderworpen aan een strikte kwaliteitscontrole. Als het vuil of beschadigd is, wordt het vernietigd en vervangen. Wie een Belgisch bankbiljet heeft dat na 1944 door de NBB is uitgegeven, kan dit zonder beperking in de tijd aan de loketten van de Nationale Bank inwisselen. Zwaar beschadigde of verbrande biljetten worden gratis door de specialisten van de Nationale Bank geanalyseerd om hun waarde te bepalen. 2. Het monetaire beleid Elke centrale bank waakt erover dat de koopkracht van de munt die ze uitgeeft, gevrijwaard blijft. Ze probeert met andere woorden een algemene prijsstijging (inflatie) of een algemene prijsdaling (deflatie) te voorkomen. In het eurogebied komt dat neer op een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde consumptieprijsindex, op middellange termijn, van minder dan, maar in de buurt van 2 %. Prijsstabiliteit draagt immers bij tot de duurzame groei van de economische activiteit en de creatie van arbeidsplaatsen. Als het algemene prijsniveau te sterk schommelt, kunnen de ondernemingen moeilijker de toekomst plannen en gaan ze minder investeren. Het consumentenvertrouwen wankelt. De vraag naar goederen en diensten neemt af ; er komen minder arbeidsplaatsen bij. Door een monetair beleid te voeren streeft de centrale bank er daarom naar de prijzen stabiel te houden. Verslagen over de financiële stabiliteit De centrale bank oefent geen rechtstreekse invloed uit op de prijzen, maar wel op de kortetermijnrente, de prijs van het geld. Om het publiek de biljetten te kunnen geven die het vraagt, moeten de commerciële banken immers lenen bij de centrale bank. Als de centrale bank haar rentevoet aanpast, zullen de commerciële banken hun eigen klantentarieven hieraan aanpassen (zie hoofdstuk 5). 3. Dienstverlening aan het financiewezen De centrale bank is de draaischijf van de financiële sector. De Nationale Bank heeft, net als de meeste centrale banken, een aantal diensten ontwikkeld voor de banken. Het is in die zin dat ze de interbancaire betalingen organiseert. Naast de organisatie van interbancaire betalingen staat de Nationale Bank ook in voor de financiële stabiliteit. Economische en financiële studies

4 43 Elke dag voeren de kredietinstellingen onderling miljoenen banktransacties uit. Een zeer groot aantal betalingen gebeurt immers niet in biljetten of munten, maar met girale betaalinstrumenten (per overschrijving of via domiciliëring) of met elektronische betaalinstrumenten (Maestro of kredietkaarten). Hierbij zijn meestal twee banken betrokken : de bank van de opdrachtgever en die van de begunstigde. Vandaag wordt 99,6 % van de transacties uitgevoerd door geautomatiseerde systemen. De NBB speelt een zeer actieve rol in de organisatie van de interbancaire betalingen. Alle overschrijvingen waarbij twee banken betrokken zijn, worden uitgevoerd via haar informaticasystemen. Na de invoering van de euro en van het gemeenschappelijke monetaire beleid was het onontbeerlijk dat de betalingen snel tussen de lidstaten van de EMU konden circuleren. Dit heeft aanleiding gegeven tot de creatie van TARGET, het Europese betalingssysteem (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer). In 2007 werd TARGET vervangen door TARGET 2. Het maakt gebruik van een gecentraliseerd technisch platform en verwerkt de betalingen volgens het principe van de brutoverevening. Om betalingen in het buitenland vlot en goedkoop te laten verlopen werd SEPA op stapel gezet. SEPA (Single Euro Payments Area) staat voor een eengemaakte Europese betaalruimte, waar alle betalingen via kaart, domiciliëring of overschrijving, beschouwd worden als binnenlandse betalingen. Alle moderne centrale banken hebben twee hoofdopdrachten : De prijsstabiliteit verzekeren : ervoor zorgen dat de koopkracht van het geld behouden blijft. De financiële stabiliteit verzekeren : ervoor zorgen dat het financiële systeem goed functioneert en stabiel is. De micro- en macroprudentiële dimensies van de financiële stabiliteit Naast de monetaire stabiliteit vormt de financiële stabiliteit de tweede pijler van de functie van een centrale bank. Die stabiliteit heeft betrekking op alle afzonderlijke banken en verzekeringsondernemingen, die solide moeten blijven om de spaarders en beleggers te beschermen. Dit noemt men de microprudentiële dimensie van de financiële stabiliteit. Terzelfder tijd dient tevens de stabiliteit van het financieel stelsel in zijn geheel te worden gevrijwaard, bijvoorbeeld door de onderlinge verwevenheid van de financiële instellingen te onderzoeken, teneinde te vermijden dat besmettingsmechanismen een negatieve Statistische publicaties

5 Participating Primary and Recognised Dealers: Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, Citigroup, Commerzbank, Belfius Bank, ING, KBC Bank, Royal Bank of Canada Capital Markets, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Limited QUARTERLY PUBLICATION No. 55 March 2012 Last update : 30 March 2012 Next issue: June 2012 of stabilisation appeared at the turn of the year. GDP projections for Belgium have been downgraded slightly to zero growth in For 2013, a recovery to 1.2% is expected. and indirect tax increases. The inflation differential with the euro area also remained steady at 0.6 percentage points. Belgian HICP inflation is expected to reach 2.7% in 2012 and 2.1% in general government deficit to 2.8% of GDP in 2012, aimed at reaching the stability programme s target. in the context of the EDP notification.the general government deficit reached -3.7% of GDP, slightly below the initial estimate, while the debt ratio stood at 98.2% p 2013 p Belgium Euro area Belgium Euro area Belgium Euro area (1) Real GDP (0.1) -0.4 (-0.2) (1) Inflation (HICP) (2.2) 2.1 (1.8) General government balance (2) -4.0 [-3.7] (-3.1) -3.3 (-3.3) Primary balance (2) -0.7 [-0.4] (0.5) -0.5 (-0.6) Public debt (2) 98.6 [98.2] (97.2) 89.9 (90.1) Numbers in parentheses refer to the previous consensus forecast of December 2011; numbers between brackets refer to the EDP notification of March 30, (1) Percentage changes. (2) EDP definition; percentages of GDP. SUCCESSIVE FORECASTS FOR BELGIUM 3 2 J J J 1 0 Real GDP growth J J 1 I II III IV I II III IV J For 2012 H For 2013 Source: Belgian Prime News. H HICP inflation I II III IV I II III IV J H weerslag zouden hebben op de hele economische bedrijvigheid. Dit is de macroprudentiële dimensie. Regelgeving en prudentieel toezicht Om hun opdracht te vervullen, gaan de verantwoordelijken voor de financiële stabiliteit of de prudentiële toezichthouders op twee manieren te werk. Zij onderwerpen de financiële instellingen aan regels met betrekking tot hun uitoefeningsvoorwaarden. Vandaag de dag worden die regels grotendeels vastgelegd op internationaal niveau. Een comité dat is samengesteld uit de banktoezichthouders en de centrale banken van de belangrijkste landen ter wereld, het Bazelcomité voor Bankentoezicht, heeft in 2009 voor de banken een verscherpte regelgeving uitgewerkt, het zogenaamde Bazel III-akkoord, dat hogere eisen stelt aan de kwaliteit en kwantiteit van het eigen vermogen alsook aan de liquiditeit van de banken. In de Europese Unie (EU) speelt ook de Europese Commissie een toonaangevende rol bij de harmonisering van de regels die van toepassing zijn op de financiële sector. De tweede manier waarop de toezichthouders optreden, is via controles, hetzij op afstand op basis van financiële staten en documenten, hetzij door middel van bezoeken ter plaatse. Het is de bedoeling de risico s te beoordelen en te bepalen of het soort activiteiten, de organisatiestructuur en de financiële positie van de instellingen zijn afgestemd op de risico s die zij nemen. Dit prudentieel toezicht neemt binnen het financieel toezicht een belangrijke plaats in. Na de financiële crisis van 2008 werd de structuur van het prudentieel toezicht ingrijpend gewijzigd, zowel in België als in de EU. De reorganisatie van het prudentieel toezicht in België De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd. Voordien was dit toezicht grotendeels gecentraliseerd binnen één enkele instelling, de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen). De wet heeft een bipolair model ingevoerd, het zogenaamde Twin peaks -model. Zowel het macro- als het microprudentieel toezicht op de kredietinstellingen, de beursvennootschappen en de verzekeringsondernemingen werden toevertrouwd aan de Nationale Bank van België sedert 1 april De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), van haar kant, heeft de activiteiten van de CBFA inzake consumentenbescherming en toezicht op de financiële producten en markten overgenomen (toezicht op de naleving van de gedragsregels). De reorganisatie van het prudentieel toezicht binnen de EU Het micro- en macroprudentieel toezicht in de EU werd eveneens hervormd teneinde de structuur van het financieel toezicht in Europa te versterken. Het is van essentieel belang de risico s te kunnen opsporen die de stabiliteit van het financieel stelsel in het gedrang brengen, en een efficiënt waarschuwingssysteem te kunnen invoeren. De uitwisseling van informatie, een toenemende harmonisering en de oprichting van een reeks overkoepelende instellingen vormen de speerpunten van de Europese hervorming. Economie en financiën Publicaties voor rekening van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) Belgian Prime News In the euro area and in Belgium, a mild recession was observed at the end of 2011 but some signs Belgian inflation has stabilised at 3.3% in February on the back of rising oil prices The government has decided additional measures in the context of the budget control to reduce the On March, 30, the National Accounts Institute published the government accounts for 2011 J Consensus: Average of participants forecasts Enquête structurelle Établissements de crédits Structuurenquête Kredietinstellingen 2004 Enquête structurelle Établissements de crédits Structuurenquête Kredietinstellingen 2004 Conseils d utilisation et Helpdesk : voir verso Gebruiksaanwijzingen en Helpdesk : zie keerzijde J J J J Belgian Prime News No. 55 March 2012 Leaflet Etabl. Crédit 1 Conseils d utilisation et Helpdesk : voir verso 13/04/05, 9:26:22 Gebruiksaanwijzingen en Helpdesk : zie keerzijde Leaflet Etabl. Crédit 1 13/04/05, 9:26:22

6 Pochette Statistiques 1 1/06/05 11:08:24 Pochette Sofista 1 18/01/05, 10:21:20 45 Wat het microprudentieel toezicht betreft, werden drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA s) opgericht : de EBA (European Banking Authority), de EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) en de ESMA (European Securities and Markets Authority). Die autoriteiten werken in netwerkverband en in onderling overleg samen met de nationale toezichthoudende autoriteiten. De ESRB (European Systemic Risk Board) is de overkoepelende instelling voor het macroprudentieel toezicht in de EU. De ESRB brengt elk potentieel systeemrisico zo snel als mogelijk onder de aandacht, en formuleert in voorkomend geval aanbevelingen om aan deze risico s het hoofd te bieden. Het toezicht op Europees niveau evolueert vandaag in de richting van een verdere centralisatie waarbij de ECB wellicht een grotere rol zal krijgen. 4. Dienstverlening aan de Staat Als tegenprestatie voor het voorrecht om biljetten te mogen uitgeven, verleent de Nationale Bank kosteloos een aantal diensten aan de federale overheid. Zij vervult meer bepaald de taak van Rijkskassier. De Staat beschikt over een rekening bij de Nationale Bank waarop zijn inkomsten en uitgaven worden gecentraliseerd. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit fiscale ontvangsten en de opbrengsten uit leningen. Op het vlak van de uitgaven, worden de betalingen uitgevoerd door de Nationale Bank voor rekening van de Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie van de Thesaurie). Het gaat dan vooral over de terugbetaling van staatsleningen en de betaling van de daaraan verbonden interesten, eveneens via de Bank van de Post. In tegenstelling tot vroeger verleent de Bank geen kredieten meer aan de overheid. Informatie en producten van de Balanscentrale Balanscentrale Centrale des bilans Statistieken Statistiques Centrale des bilans Balanscentrale Nationale Bank van België Banque nationale de Belgique boulevard de Berlaimontlaan 14 Bruxelles BE-1000 Brussel SOFISTA Banque nationale de Belgique Nationale Bank van België boulevard de Berlaimontlaan 14 Bruxelles BE-1000 Brussel

7 Pachecolaan Noordstation Martelaren plein Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal Bibliotheek Nationale Bank van België n.v. Warmoesberg 57 BE-1000 Brussel Tel : Fax : straat de Brouckère plein Muntplein Centraal Station Grote Markt 46 Het Parlement De Nationale Bank heeft van de Belgische wetgever nog tal van opdrachten gekregen die verder gaan dan de traditionele taken van een centrale bank, zoals bijvoorbeeld de organisatie van de Balanscentrale, de Centrale voor kredieten aan particulieren, de Centrale voor kredieten aan ondernemingen en het opstellen van talrijke macro economische statistieken. 5. Economische en financiële informatie Op economisch en financieel vlak wordt informatie vandaag als een heel belangrijk element beschouwd. De Nationale Bank wijdt er een groot deel van haar activiteit aan. Elk jaar worden meer dan jaarrekeningen van in België gevestigde ondernemingen neergelegd bij de Balanscentrale. Op de website van de NBB kan iedereen gratis de jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen die tijdens de vijf voorbije jaren en het lopende jaar werden neergelegd bij de NBB online raadplegen. Op die manier kan iedereen de gezondheid van zijn eigen onderneming, van een concurrerende onderneming of van een economische sector in het bijzonder nagaan. De Centrale voor kredieten aan particulieren registreerde aanvankelijk enkel die particulieren die een verbruikskrediet of hypothecaire lening niet meer konden afbetalen. Om te voorkomen dat consumenten zich te zwaar in de schulden steken, besliste de wetgever om een uitgebreide centrale voor kredieten aan particulieren op te richten waarin alle verbruikskredieten en alle hypothecaire kredieten worden geregistreerd. Het beheer van deze positieve centrale werd toevertrouwd aan de Nationale Bank. De nieuwe centrale is operationeel sinds Banken en iedereen die op krediet verkoopt, moeten de centrale raadplegen alvorens iemand een krediet toe te staan. De Centrale voor kredieten aan ondernemingen centraliseert de gegevens over kredieten die worden toegekend aan ondernemingen. Elke maand registreert ze de gegevens over alle kredieten van euro en meer, die door in België gevestigde kredietinstellingen voor professionele doeleinden worden toegekend aan natuurlijke personen of rechtspersonen. De Nationale Bank levert statistieken en studies die onontbeerlijk zijn om de economie van het land goed te begrijpen en te beheren. Ook het Eurosysteem houdt bij zijn monetair beleid rekening met deze informatie. Elke maand ondervraagt de Nationale Bank meer dan Belgische ondernemingen over hun activiteiten en hun verwachtingen op het vlak van bestellingen, aanwervingen, investeringen enz. Op basis hiervan stelt ze de conjunctuurbarometer samen, en die is een belangrijk gegeven om voor ons land de economische vooruitzichten te bestuderen. Maandelijks wordt ook de barometer van het consumentenvertrouwen opgesteld. Informatie van de Centrale voor kredieten aan particulieren Informatie over de Wetenschappelijke bibliotheek Internet Centrale voor kredieten aan particulieren Wie wordt geregistreerd? Waarom? Wat te doen? 1 2 Onthaal Toiletten 3 Vestiaire Lift 4 Rust- en tentoonstellingsruimte 5 Naslagwerken Statistiek en econometrie Monetaire theorie, geschiedenis en beleid 6 Leeszaal 7 Arbeidseconomie, monetaire en financiële economie Internationale samenwerking Overheidseconomie 8 Tijdschriftenzaal 9 Productie Nationale rekeningen Recht Prijzen en handel Bedrijfsbeheer 10 Bibliotheek-administratie 1ste verdieping De Bibliotheek is open van maandag tot zaterdag van 10 u. tot 17 u. Het gebouw is vrij toegankelijk ; de toegang tot de leeszaal en tot de collecties, alsook het beroep op de diensten van de bibliotheek (ontleningen, fotokopieën, raadpleging via het Internet) zijn voorbehouden voor ingeschreven lezers, waaronder de hierna volgende categorieën : studenten, leraars en medewerkers van instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met de bibliotheek. N Bankstraat St-Laurensstraat Adolphe Maxlaan Wildewoudstraat de Berlaimontlaan Warmoesberg Nieuwstraat Storm Wolvengracht Arenbergstraat Keizerinlaan Koninginnegalerij Beenhouwersstraat Anspachlaan Kleerkopersstraat Zuidstation Verantwoordelijke uitgever : Hugues Fameree, de Berlaimontlaan 14, BE-1000 Brussel / Illustraties : NBB / Opmaak : NBB AG Prepress & Image Gepubliceerd in augustus 2011 Dienst Documentatie De Bibliotheek van de Nationale Bank Een schat aan informatie in een historisch kader Gelijkvloers Trait de coupe Trait de pli

8 m Lijn1 Centraal Station Museum St-Michielskathedraa kathedraal Bankstraat de Berlaimontlaan Wil ldewoudstraat P Collegial lestraat P Stormstraat t Pachecolaan St Lau aurentstraat Arenbergstraat Koninginnegalerij Grote Warmoensberg Wolvengracht Markt Grasmarkt Opera Boterstraat P Nieuwstraat Muntplein n Noordstation Anspachlaan Beurs Brouckere plein Antwerpen Antwerpen Boom Amsterdam A 12 E 19 Oostende Gent E 40 Zaventem Luik Keulen Ninove E 40 Bergen Rijsel Parijs E 19 Namen Luxemburg E 411 Brussels Airport Express Bus : De Wetenschappelijke bibliotheek van de Nationale Bank waar haar diverse publicaties kunnen worden geraadpleegd Al die informatie wordt gebruikt voor analyses en statistieken die de Bank publiceert in het Economisch Tijdschrift, het Statistisch Tijdschrift en op haar website. Via haar economische publicaties informeert de Nationale Bank het publiek over het resultaat van deze analyses. Het Jaarverslag ten slotte maakt een totaalbeeld op van de economische en financiële situatie van België in een internationale context. Specifiekere studies worden gepubliceerd in het Belgian Prime News en de Working Papers. Het jaarlijkse Financial Stability Review gaat in op vraagstukken rond financiële stabiliteit. 6. Internationale samenwerking De Nationale Bank doet ook actief aan internationale samenwerking. Ze is tenslotte de monetaire autoriteit en lid van het Eurosysteem. In internationale financiële instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Bank voor Internationale Betalingen of de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling werkt zij nauw samen om het internationale monetaire en financiële systeem stabiel te houden. Elk van deze instellingen biedt vanuit haar eigen optiek, een structuur waarbinnen problemen die de werking van het internationale monetaire en financiële systeem verstoren, gezamenlijk kunnen worden geanalyseerd en verholpen. De Nationale Bank neemt deel aan de activiteiten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), een organisatie die in 1944 werd opgericht en in Washington is gevestigd. Het IMF houdt internationaal toezicht op het economische beleid van de lidstaten. Dat toezicht steunt onder meer op jaarlijkse raadplegingen die als doel hebben om het economische beleid van het land te evalueren en af te wegen tegen zijn verplichtingen om stabiele koersen te garanderen. Verwelkomingsbrochures Informatiefolders Het Museum van de Nationale Bank van België op internet De nieuwe website verruimt uw toegang tot het aanbod van het Museum. U kunt er kennismaken met nieuwigheden en specifieke evenementen en vindt er alle praktische informatie. Er werd een lerarenkamer ingericht en een bezoek reserveren kan via het onlineloket. Ook de collecties worden er voorgesteld. De mediagalerij bevat een reeks foto s die kunnen worden gedownload om een presentatie of een les te illustreren. De site bevat voorts een thematische zoekfunctie, alsook een quiz en een virtueel bezoek N De Betalingsbalans van België Museum van de Nationale Bank van België Wildewoudstraat Brussel (op 5 min. lopen van het Centraal Station) Openingsuren : uur. Gesloten op maandag Sluitingsdagen : 1 januari, 1 mei, 1 en 11 november en van 24 tot en met 31 december Prijslijst : Volwassenen : 5 Senioren studenten : 4 Groepen (vanaf 15 personen) : 3 / persoon (Audio) gids : 1 per persoon Gratis toegang voor : Scholen Kinderen tot 12 jaar Gehandicapten Alle bezoekers tijdens weekends en in juli en augustus Inlichtingen : Tel. : Verantwoordelijke uitgever : Philippe Quintin, de Berlaimontlaan 14, BE-1000 Brussel / Illustraties : NBB Opmaak : NBB TS Prepress & Image Gepubliceerd in augutus 2009 Museum van de Nationale Bank van België Geld, een verhaal mm 105 mm 105 mm

9 48 De Nationale Bank is eveneens een van de historische aandeelhouders van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB). Deze instelling, opgericht in 1930 en in Bazel gevestigd, vervult de functie van bankier voor de centrale banken. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verenigt de industrielanden en is gevestigd in Parijs. Binnen haar schoot werden diverse comités opgericht, waarin de Nationale Bank aan het overleg deelneemt. De Nationale Bank draagt bovendien bij tot het uitwerken van gemeenschappelijke standpunten aangaande materies die onder de bevoegdheid van het Eurosysteem vallen en waarover wordt gedebatteerd in de internationale instellingen (internationale financiële stabiliteit). In samenwerking met andere centrale banken ontwikkelt zij informaticatoepassingen voor het hele Eurosysteem. Centrale banken maken meer en meer gebruik van elkaars middelen en knowhow om toepassingen en oplossingen te zoeken die gunstig zijn voor de hele eurozone. De Bank voor Internationale Betalingen te Bazel De zetel van de Europese Centrale Bank te Frankfurt (ontwerp) Het Internationaal Monetair Fonds te Washington Publicaties voor het personeel Welkom

10 49 Voor wie er meer wil over weten De Nationale Bank van België, Hoofdactiviteiten, brochure, NBB, 2010 Wie zijn wij? folder, NBB, 2011 Internet : Infomap : Monetair beleid, p. 95 Prudentieel toezicht, blz. 97 Conjunctuurindicator Barometer van het consumentenvertrouwen, p. 107 Nationale rekeningen, p. 109 Wie creëert het geld? p. 111 Seigneurage, p. 112 Fiduciair geld en zijn dekking, p Basisrentetarieven van de ECB, p. 119 Financiële markten, p. 123 SEPA, p. 124 Bretton Woods-instellingen, p. 125 Belgische kiesgroep bij het IMF, p. 126 Van G5 naar G20, p. 127

Externe communicatie. Wie zijn wij?

Externe communicatie. Wie zijn wij? Externe communicatie Wie zijn wij? De Nationale Bank van België Bankbiljetten in omloop brengen, het monetair beleid ten uitvoer leggen en instaan voor de financiële stabiliteit zijn de voornaamste taken

Nadere informatie

Het museum van de Nationale Bank

Het museum van de Nationale Bank Hoofdstuk Het museum van de Nationale Bank Het museum staat open voor jong en oud. Het grote publiek, en het onderwijs in het bijzonder, staan immers voorop in het communicatiebeleid van de Nationale Bank.

Nadere informatie

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin 27 januari 2011 Fifo Mechelen Status Belgische bank- en financiële sector Agenda regelgeving

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Mario Draghi Voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico s Het doet mij veel

Nadere informatie

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Wat kun je kopen voor 10? Wat dacht je van twee cd-singles, of misschien een maandabonnement op je favoriete blad?

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.5.2014 COM(2014) 277 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europees

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Jan Smets 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 19 november 2010 DS.10.09.340 Het Europees

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

OveriGe TaKen. 3.1 Op internationaal niveau. het Economic Policy Committee, het Financial Markets Committee en het Investment Committee.

OveriGe TaKen. 3.1 Op internationaal niveau. het Economic Policy Committee, het Financial Markets Committee en het Investment Committee. Overige taken 27 3. OveriGe TaKen 3.1 Op internationaal niveau 3.1.1 Internationaal Monetair Fonds In overleg met de regering neemt de Bank deel aan de voorbereiding van de standpunten van de Belgische

Nadere informatie

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN DE INSTELLINGEN VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE De instellingen van de Europese Monetaire Unie dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor het vastleggen van het Europese monetaire beleid, voor besluiten

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Centrale voor kredieten aan ondernemingen Brussel, woensdag 16 oktober 2013 Rudy TROGH Inleiding Kredieten zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk voor de economie... maar houden een risico in van niet-betaling

Nadere informatie

Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België

Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de Regentenraad van de Nationale Bank van België Overeenkomstig artikel 27.1 van

Nadere informatie

De Nationale Bank van België, een moderne centrale bank ten dienste van de gemeenschap

De Nationale Bank van België, een moderne centrale bank ten dienste van de gemeenschap De Nationale Bank van België, een moderne centrale bank ten dienste van de gemeenschap Inhoudstafel Inleiding 2 De Nationale Bank van België, de centrale bank van ons land 4 Europees kader 5 Kerntaken

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Prof. Eddy Wymeersch. Financieel Forum O.Vl.

Prof. Eddy Wymeersch. Financieel Forum O.Vl. Prof. Eddy Wymeersch De crisis heeft verschillende landen tot institutionele hervormingen aangezet VK: Splitsing van de FSA: prudentieel naar Bank of England Duitsland: nog onbeslist, na initiële aankondiging

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA

TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA INFO NOTA TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR De financiële crisis die in 2008 in alle hevigheid uitbarstte, maakte pijnlijk duidelijk dat er hiaten zaten in het toezicht op de financiële sector. Waarom werden

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

10889/10 VP/mg DG G I

10889/10 VP/mg DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 2010 (OR. en) 10889/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0135 (E) ECOFIN 360 UEM 209 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD overeenkomstig

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Het nieuwe toezicht op de financiële sector. Brussel, 28 september 2011. Freddy Van den Spiegel Professor VUB Economisch Adviseur BNP Paribas Fortis

Het nieuwe toezicht op de financiële sector. Brussel, 28 september 2011. Freddy Van den Spiegel Professor VUB Economisch Adviseur BNP Paribas Fortis Het nieuwe toezicht op de financiële sector Brussel, 28 september 2011. Freddy Van den Spiegel Professor VUB Economisch Adviseur BNP Paribas Fortis 1 1 Het nieuwe toezicht op de financiële sector. Het

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Dit wil zeggen dat de betaling gebeurt met papiergeld en muntstukken. De Europese centrale bank (ECB) geeft de biljetten en muntstukken uit.

Dit wil zeggen dat de betaling gebeurt met papiergeld en muntstukken. De Europese centrale bank (ECB) geeft de biljetten en muntstukken uit. Betalingswijzen Rechtstreekse betaling: Betaling met chartaal geld Dit wil zeggen dat de betaling gebeurt met papiergeld en muntstukken. De Europese centrale bank (ECB) geeft de biljetten en muntstukken

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

BEKNOPTE INLEIDING OP CENTRAAL BANKIEREN EN MONETAIR BELEID IN HET EUROGEBIED

BEKNOPTE INLEIDING OP CENTRAAL BANKIEREN EN MONETAIR BELEID IN HET EUROGEBIED BEKNOPTE INLEIDING OP CENTRAAL BANKIEREN EN MONETAIR BELEID IN HET EUROGEBIED Deze bijlage bevat een kort overzicht van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), het Eurosysteem en een inleiding

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER De bescherming van de consument van financiële diensten Leuven, 7 oktober 2009 Marcia DE WACHTER Een enquête van Ivox midden februari 2009 88,6 % heeft geen vertrouwen meer in de aandelenbeurzen 41,5 %

Nadere informatie

FINANCIËLE STATISTIEKEN

FINANCIËLE STATISTIEKEN FINANCIËLE STATISTIEKEN 1 INHOUD De financiële statistieken over institutionele sectoren en financiële markten bieden sectorgebonden informatie en inlichtingen over marktontwikkelingen. Bij de aanvang

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur Verslag 200 Antwerpen, februari 20 Guy Quaden Gouverneur Bbp-groei in de voornaamste economieën (veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 2008 2009 200 p.m.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Tijdelijk Museum. Het spel

Tijdelijk Museum. Het spel Tijdelijk Museum Het spel Welkom in de Nationale Bank van België! De Nationale Bank van België is geen gewone bank! Jij kan hier immers geen bankrekening openen. Alleen de gewone banken kunnen dit. Bovendien

Nadere informatie

Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman

Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman Belgian Finance Club, 18 november 2013 Luc Coene Gouverneur Overzicht van de presentatie Marktindicatoren Ingrijpende herstructurering van

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Persbericht van de ministerraad van 27 juni 2008 Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese overschrijvingsformulieren, bankcodes

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 21.1.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/55 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 29 augustus 2013 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF 1. Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. B. Bij activiteiten

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 SEPA 3 Inhoud p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 Wat is SEPA? Waarom wordt SEPA ingevoerd? Waar wordt SEPA toegepast? Vanaf wanneer wordt SEPA toegepast? Wat verandert er? Wat zijn de gevolgen? SEPA 4 Wat is

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 11.11.2009 Publicatieblad van de Europese Unie C 270/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) ADVIEZEN EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 oktober 2009 betreffende een

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

75 jaar Hoge Raad van Financiën

75 jaar Hoge Raad van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 70e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2010 75 jaar Hoge Raad van Financiën Rudi VANDER VENNET Gewoon hoogleraar Universiteit Gent Vice-voorzitter

Nadere informatie

Voorontwerp van wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector

Voorontwerp van wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector Voorontwerp van wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector Wat aan dit ontwerp voorafging Wereldwijde financiële crisis bracht zwakheden aan het licht In de bankensector

Nadere informatie

1950 De Verklaring van Schuman

1950 De Verklaring van Schuman Hoofdstuk 3 31 Van Gemeenschappelijke Markt tot euro 8 mei 1945 : de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) wordt beëindigd. Europa ligt in puin. De angst voor een herhaling van een dergelijk drama brengt politici

Nadere informatie

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.2.2004 SEC(2004) 204 definitief 2004/0046 (CNB) Aanbeveling voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD met betrekking tot het standpunt dat de Gemeenschap zal

Nadere informatie

Kredietcrisis en bankentoezicht

Kredietcrisis en bankentoezicht Factsheet #4 Kredietcrisis en bankentoezicht RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS Waar gaat het over? De kredietcrisis in de financiële sector leidde in het najaar van 2008 tot een serie interventies van

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.5.2010 COM(2010) 239 definitief 2010/0135 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 NL NL TOELICHTING

Nadere informatie

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen.

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Ontdek Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Surf naar https://www.bnpparibasfortis.be. Vink Personal

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ***** COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.1998 COM(1998) 801 def. 98/ 0364(CNB) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de monetaire regelingen in de Franse territoriale gemeenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 50-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 905 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

PERSMEDEDELING. 3214th zitting van de Raad. Economische en Financiële Zaken. Brussel, 12 december Minister van Financiën van Cyprus PERS

PERSMEDEDELING. 3214th zitting van de Raad. Economische en Financiële Zaken. Brussel, 12 december Minister van Financiën van Cyprus PERS RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PERSMEDEDELING 3214th zitting van de Raad 17598/12 (OR. en) PRESSE 524 PR CO 77 Economische en Financiële Zaken Brussel, 12 december 2012 Voorzitter de heer Vassos Shiarly Minister

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 13.3.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 73/5 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 oktober 2012 betreffende een voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD. tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15 Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 8 1. Inleiding... 15 1.1. Strafwetboek... 15 1.1.1. Oplichting... 15 1.1.1.1. Wettelijke bepalingen... 15 1.1.1.2. Poging tot oplichting... 16 1.1.1.3. Gronden van verschoning...

Nadere informatie