cursussen Opleiding in de procestechnologie Master-diploma Chemical Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cursussen Opleiding in de procestechnologie Master-diploma Chemical Engineering"

Transcriptie

1 cursussen Procestechnologie I & II Opleiding in de procestechnologie Master-diploma Chemical Engineering

2 Voorwoord Aan de Faculteit der Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de Universiteit Twente (UT) wordt al vanaf september 1975 de Procestechnologie (PT-) cursus gegeven. Deze cursus is door de opleiding Scheikundige Technologie opgezet in overleg met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de commissie Nascholing van de KNCV. Deze in deeltijd te volgen cursus is bedoeld voor technisch/exact geschoolde professionals die reeds in het bedrijfsleven werkzaam zijn en zich verder willen bekwamen in de procestechnologie. De cursus of delen daarvan kan ook voorzien in nascholing, bijscholing en herscholing voor ingenieurs (ir., ing.) en chemici (drs., dr.) De cursus vergt een nominale duur van twee en een half jaar en omvat drie onderdelen: De zogenaamde Opstapcursus Procestechnologie met een nominale duur van één semester, en de beide hoofddelen: De cursus Procestechnologie I (PT-I) met een nominale duur van één studiejaar (1 dag per week) De cursus Procestechnologie II (PT-II) met een nominale duur van één studiejaar (1 dag per week) De cursussen PT-I en PT-II hoeven niet aansluitend te worden voltooid. Het eerste hoofddeel (PT-I) verschaft een solide theoretische basis voor de procestechnologie. Het tweede hoofddeel (PT-II) bouwt hierop voort en legt de verbinding naar de praktijk van de procestechnoloog. Na succesvolle afronding van de delen PT-I en PT-II, verstrekt de examencommissie bijbehorende en door de industrie erkende certificaten. 3

3 Met de certificaten PT-I en PT-II op zak kan in veel gevallen het MSc-diploma van de track Procestechnologie van de Masteropleiding Chemical Engineering worden verworven. Sinds 1975 hebben meer dan 440 deelnemers de cursus PT-I en ruim 220 deelnemers PT-II met succes afgerond. Van deze laatste groep heeft ongeveer 80% het ingenieursdiploma, dat inmiddels plaats heeft gemaakt voor het MSc-diploma, verkregen. Ing. H.A. Akse (cursuscoördinator PT) Dr.ir. B.H.L. Betlem (opleidingsdirecteur ChE) 4

4 Opzet van de PT-cursus De opstapcursus wordt jaarlijks gegeven en gaat vooraf aan de eigenlijke PT-cursus. Noodzakelijke voorkennis in wiskunde en thermodynamica worden bijgebracht en eventuele leemten in de kennis, nodig om de PT-cursus met succes af te kunnen ronden, worden geïdentificeerd. De aangeboden cursussen maken deel uit van de reguliere bacheloropleiding Scheikundige Technologie van de UT. Cursisten krijgen gedurende het volgen van de opstapcursus een goed beeld van de studeerbaarheid van de PTcursus als geheel. schematisch weergegeven, met daarnaast ter vergelijking - het programma van de PT-cursus. Omdat door de invoering van het Bachelor/ Master systeem het MSc onderwijs volledig Engelstalig is geworden, zullen de MSc-vakken in het Engels worden gegeven. Bij het opzetten van de curricula van de cursussen PT-I en PT-II is het programma van de mastertrack Procestechnologie van de opleiding Chemical Engineering als uitgangspunt genomen. Dit programma is hieronder 5

5 Regular MSc program Track PT, 120 EC, 8 quarters Internship 20 EC Compulsory Courses 20 EC PT course Homologatie: Evenwichten (5 EC) Scheidingsmethoden excl. pract. (3.5) Kinetiek en Katalyse (4) Inleiding FTV (4) FTV excl. pract. (4) Compulsory courses: Chemical reaction eng. (5) Thermo. & flowsheeting (5) Process equipment design (5) Multi-phase reaction techn. (5) 20.5 EC 20 EC PT-1 PT-1 PT-1 PT-1 PT-1 PT-1 PT-1 PT-1 PT-1 Project Plant Design 10 EC Individual assignment (incl. design) 20 EC PT-2 5 Elective Courses 25 EC 4 Elective Courses: See attached list with courses available for the PT-track 20 EC PT-2 Master Assignment 45 EC Final Company Assignment 40 EC MSc Opzet van de Mastertrack Procestechnologie van de opleiding Scheikundige Technologie van de UT versus het reguliere MSc programma van de PT-track. 6

6 PT-I De cursus Procestechnologie I is gespreid over drie semesters en omvat vakken, die per kwartiel op één dag kunnen worden gevolgd. PT I omvat een homologatiedeel bestaande uit BSc-vakken. De kennis van deze vakken is noodzakelijk voor de verplichte (compulsory) MSc-vakken. Evenwichten Scheidingsmethoden Kinetiek en Katalyse Inleiding Fysische Transportverschijnselen Fysische Transportverschijnselen Thermodynamics & Flow sheeting Chemical Reaction Engineering Process Equipment Design Multiphase Reaction Technology De studiebelasting in EC s (1 EC = 28 uur) staat achter de vakken aangegeven. Het is natuurlijk afhankelijk van je voorkennis of deze tijd ook nodig is bij de bestudering van het vak. De totale studiebelasting voor PT 1 is 40.5 EC. Nadat alle tentamens en opdrachten met succes zijn afgelegd wordt het certificaat Procestechnologie I verstrekt. PT-II De cursus Procestechnologie II omvat één studiejaar (2 semesters) en omvat de volgende onderdelen: 4 keuzevakken (electives) uit een lijst van ongeveer keuzevakken. De vakken die je kiest zijn om je kennis te verbreden en/of kunnen van nut zijn bij het uitwerken van je individuele opdracht. Bij de keuze kun je overleg voeren met de coördinator van de cursus of studieadviseur van de MSc Chemical Engineering. Individuele opdracht (individual assignment): Deze opdracht wordt in het bedrijf waar je werkt 7

7 uitgevoerd en wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage, die wordt beoordeeld door een van de docenten van de MSc Chemical Engineering. Vooraf moet een abstract naar de cursuscoördinator worden gestuurd en moet de opdracht worden goedgekeurd door het bedrijf en de begeleidende docent. Op afspraak kunnen een aantal contacturen met de docent/begeleider gepland worden. Nadat alle tentamens en opdrachten met succes zijn afgelegd wordt het certificaat Procestechnologie II verstrekt. MSc-diploma Om in aanmerking te komen voor het MSc-diploma moet er nog een Final Master (Company) Assignment gedaan worden. Dit onderdeel omvat een schriftelijke en mondelinge rapportage van (een deel van) de werkzaamheden binnen het bedrijf waar de cursist werkt, waaruit duidelijk blijkt dat werkzaamheden op academisch niveau worden verricht. De omvang van de te rapporteren werkzaamheden moet vergelijkbaar zijn met een MSc opdracht van een reguliere MSc student van de track Procestechnologie en moet onderzoeken/of ontwerpaspecten omvatten. 8

8 Vereiste vooropleiding De cursussen Procestechnologie I en Procestechnologie II behoren tot het reguliere onderwijs van de opleiding Scheikundige Technologie van de Universiteit Twente. Recht op toelating tot de PT-cursus hebben: Diegenen die één van de volgende universitaire opleidingen hebben afgesloten: - chemie, - maar ook werktuigbouwkunde of technische natuurkunde, Bezitters van het HTS-diploma chemische technologie, chemische techniek, procestechniek, chemie, fysische techniek (c.q. technische natuurkunde) en werktuigbouwkunde. In voorkomende gevallen kunnen ook personen met een andere vooropleiding tot de PT-cursus worden toegelaten, zij het op voorwaarde dat het bestuur van de opleiding toelating toestaat. Neem zonodig hierover contact op met de cursuscoördinator. Om van een redelijke kans op succes verzekerd te zijn, moet de kandidaatcursist ook voldoen aan enige vakinhoudelijke eisen. Deze eisen betreffen vooral de voorkennis van de wiskunde en van de chemie. De wiskundekennis moet tenminste de volgende onderwerpen omvatten: Differentiëren en integreren; Het opstellen en oplossen van eerste orde differentiaalvergelijkingen; Wat betreft de chemie dienen de kandidaten te beschikken over kennis van de fysische chemie en van de thermodynamica. Leemten in de 9

9 voorkennis kan men aanvullen door eigen voorbereidingen en via de speciaal op de PT-cursus gerichte opstapcursus. Ter voorbereiding hiervan worden de volgende boeken aanbevolen voor de Wiskunde respectievelijk de Thermodynamica: Pelt, Th.M. van e.a., Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel 1, 7e druk, Wolters-Noordhof, Groningen 2006, ISBN X. Pelt, Th.M. van e.a., Wiskunde voor het hoger onderwijs, uitwerkingen deel 1, 7e druk, Wolters-Noordhof, Groningen 2006, ISBN Koolen C.A.G. e.a., Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel 2, 6e druk, Wolters-Noordhof, Groningen 2003, ISBN Koolen C.A.G. e.a., Wiskunde voor het hoger onderwijs, uitwerkingen deel 2, 6e druk, Wolters-Noordhof, Groningen 2003, ISBN Atkins Physical Chemistry, 9th edition, 2009, ISBN Student s Solutions Manual to Accompany Atkins Physical Chemistry, 9th edition, ISBN

10 organisatie De cursisten volgen samen met de reguliere ST-studenten de hoor- en werkcolleges en voeren samen met hen studieopdrachten uit. De colleges staan per kwartiel op één dag per week geprogrammeerd (opstapcursus, PT-I en PT-II) en zullen in een aantal gevallen ook in zelfstudie gedaan moeten worden. Van de cursisten wordt verwacht dat ze op de cursusdagen aanwezig zijn. (Deel)tentamina c.q. toetsen worden ook zoveel mogelijk op deze dagen afgenomen. Voor elk vak kan normaliter twee keer per jaar een tentamen of toets worden afgelegd, in de regel schriftelijk. Men dient zich voor elk vak en tentamen elektronisch in te schrijven via Blackboard en/ of Osiris. Nadat een cursist zich als student heeft ingeschreven ontvangt hij een studentnummer en krijgt hij toegang tot deze systemen via https://mycampus.utwente.nl. Bij de organisatie van de cursus zijn de volgende personen betrokken: Dr.ir. B.H.L Betlem, opleidingsdirecteur Scheikundige Technologie, tel: /2082 Ing. H.A. Akse, cursuscoördinator, tel: /3932 Mw. N.H Oesterholt, Bureau Onderwijszaken TNW (S&OA-BOZ), tel: CSA-UT, Centrale Studenten Administratie, tel: /2121 De cursuscoördinator is het eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor de cursisten. Hij is op werkdagen telefonisch bereikbaar van uur en via 11

11 Inschrijving 1. Voor de opstapcursus kunt u zich aanmelding per bij de cursuscoördinator. Indien gewenst kunt u in een persoonlijk gesprek uw (on)mogelijkheden met hem doorspreken. 2. Voor de PT-I en PT-II cursussen zijn er voorlopig twee manieren om u aan te melden: als MSc-student bij de Universiteit Twente via Het application form moet u online invullen en de gevraagde documenten kunt u uploaden. Admission Office (AO) houdt u per op de hoogte van het aanmeldingsproces. als cursist via de cursuscoördinator. U ontvangt een bevestigingsmail van de cursuscoordinator. 3. Na inschrijving ontvangt u een studentnummer en een ICT account zodat u gebruik kunt maken van de elektronische informatiesystemen van de UT. 4. Nadat aan alle inschrijvingsverplichtingen is voldaan ontvangt u een verklaring van inschrijving en uw collegekaart. 5. Als u ingeschreven staat als MScstudent betaald u jaarlijks het wettelijk verplichte collegegeld. Als u ingeschreven staat als cursist betaalt u per afgerond vak een jaarlijks vast te stellen bedrag. Als u nomimaal studeert (= 1 vak per kwartiel) komen de jaarlijkse kosten ongeveer gelijk uit. 12

12 Studiekosten en studiebelasting Voor de opstapcursus gelden de volgende studiekosten en studielasten: Cursusbijdrage. 500,-- ; factuur wordt in maart/april toegestuurd Kosten van boeken en collegedictaten. 200,-- Reis- en (mogelijk) verblijfkosten Contacttijd: collegedagen in periode oktober-januari Studiebelasting, afhankelijk per student, ongeveer 200 uur (inclusief contacturen) Voor PT-I en PT-II zijn de volgende studiekosten en studielasten van belang: Collegegeld (onderwijsbijdrage) van. 1713,-- per 2011/2012; betaling via eenmalige machtiging. Kosten per afgerond vak 500,-- (~ 100,-- per afgerond European Credit (EC)); betaling 1 keer per jaar via factuur. Dit bedrag geldt per seizoen 2011/2012. Kosten van boeken, dictaten, etc.: PT-I: ca.. 200,--; PT-II: ca. 100,--, Reis- en (mogelijk) verblijfkosten, Contacttijd: 45 collegedagen per jaar voor PT-I en ca. 15 dagen voor PT-II, Studiebelasting ongeveer 700 uur per jaar (inclusief contacturen) 13

13 Omschrijving van de vakken Alle vakomschrijvingen zijn te vinden in het Vak Informatie Systeem Twente (VIST), via de website van de Universiteit Twente: utwente.nl/vist/nl/vistservlet. Door de vakcode in te toetsen krijgt u alle relevante informatie van het vak. Via Blackboard kunt u aanvullende informatie zoals de presentatie en de behandelde opgaven down loaden: https://blackboard.utwente.nl Evenwichten; vakcode ; 5 EC; 1e kwartiel Docent: Mw. Dr.ir. D.C. Nijmeijer Dit college behandelt vooral de chemische, fysische en elektrochemische evenwichten van ideale en niet-ideale systemen. Allereerst zullen de Maxwell betrekkingen worden behandeld. Daarnaast zullen de eigenschappen van mengsels worden behandeld waarbij partieel molaire grootheden zoals de chemische potentiaal worden besproken. Het belang van de chemische potentiaal zal duidelijk worden geïllustreerd. Tenslotte zal een thermodynamische beschrijving van ionen in oplossing worden gegeven met daarbij de Debije-Hückel theorie. Studiemateriaal: P.W. Atkins, Physical Chemistry, 9th edition Scheidingsmethoden; vakcode ; 3.5 EC (= excl. practicum); 1e kwartiel Docent: dr.ir. N.E. Benes Dit vak richt zich op het beschrijven en ontwerpen van de belangrijkste industrieel toegepaste scheidingsprocessen. Hoofddoel is het zich eigen maken van de basisprincipes en ontwerpberekeningen die essentieel zijn voor het bepalen van de technische haalbaarheid voor specifieke toepassingen. Derhalve wordt binnen het vak veel aandacht gegeven aan het oefenen en zelfstandig uitvoeren van deze ontwerpberekeningen. 14

14 Daarnaast worden de belangrijkste toepassingsgebieden en apparaatuitvoeringsvormen geïllustreerd. De volgende onderwerpen komen aan bod: Rol van scheidingprocessen in de industrie Evenwicht gebaseerde processen; destillatie, absorptie, strippen, extractie Snelheid gebaseerde processen; adsorptie, ionenwisseling, drogen, kristallisatie Mechanische scheidingstechnieken: vloeistof/ vloeistof, vast/vloeistof, gas/ vloeistof en gas/vast scheidingen, membraanscheidingen Globale dimensionering van scheidingsapparaten Selectie van scheidingsmethoden Voorbeelden en oefeningen Studiemateriaal: Collegedictaat Fundamentals of Industrial Separations Kinetiek en Katalyse (K&K); vakcode: ; 4 EC; 3e kwartiel Docent: Dr. A. van Houselt Het eerste deel van het college wordt besteed aan algemene kinetiek inclusief de transition-statetheory, met aandacht voor zowel de empirische als mechanische aspecten. In het tweede deel worden de verschillende belangrijke elementen van heterogene katalyse behandeld: adsorptie en desorptie, katalytische reacties op vaste katalysatoren, stoftransport, katalysatorbereiding en karakterisering. Het college wordt afgesloten met een case waarin het geleerde toegepast kan worden op situaties uit het bedrijfsleven, waardoor inzicht verkregen wordt in de mogelijkheden en complicaties bij technische processen. Studiemateriaal: Atkins Physical Chemistry, 9e editie + collegedictaat. Sheets en opgaven zijn te verkrijgen via Blackboard. Inleiding Fysische Transport- Verschijnselen (IFTV); vakcode ; 4 EC; 2e kwartiel Docent: Dr.ir. M. van der Hoef Dit vak schenkt op systematische wijze aandacht aan de kwanti-tatieve beschrijving van de transportverschijnselen, welke in de fysische en chemische technologie optreden. De verschillende transportmechanismen voor materie, impuls en energie en de 15

15 overeenkomstige behoudswetten zullen behandeld worden. Bovendien zal aan enkele elementen uit de technische stromingsleer aandacht worden besteed: de continuïteits-vergelijking, schuifspanningsverdelingen en snelheidsverdelingen in geometrisch eenvoudige systemen, de mechanische energiebalansen (wetten van Bernoulli), laminaire en turbulente stromingen, kwantificering van stromings-weerstanden en drukvalberekeningen voor leidingsystemen. Studiemateriaal: Dictaat Inleiding Fysische TransportVerschijnselen met vraagstukkenbundel en computerondersteunend onderwijs (CCO). Fysische TransportVerschijnselen (FTV ); vakcode ; 4 EC (= excl. practicum); 3e + 4e kwartiel. Docent: Dr.ir. D.W.F. Brilman Binnen dit vak wordt op systematische wijze aandacht geschonken aan de kwantitatieve beschrijving van de transportverschijnselen, welke in de fysische en chemische technologie optreden. Dit vak bouwt voort op de basiskennis (stromingsleer), die binnen het vak IFTV is geleerd en spitst zich toe op warmte- en stoftransport. In eerste instantie zal een belangrijk deel van de aandacht zich richten op de behandeling van het warmtetransport, waarna op basis van analogie, stoftransport behandeld zal worden. Er zal aandacht geschonken worden aan de beschrijving van stationair en instationair moleculair transport van warmte en stof, convectief transport van warmte en stof, warmtetransport tengevolge van straling, gekoppeld transport van warmte en stof en ten slotte warmtewisselaars. Studiemateriaal: Dictaat + vraagstukkenbundel. Chemical Reaction Engineering; vakcode: ; 5 EC; 1e + 2e kwartiel Docent: Dr.ir. D.W.F. Brilman Algemene inleiding in de fysische en chemische aspecten van chemische reactoren. De hoofdlijnen zullen behandeld worden: modelreactoren, reactie en stofoverdracht parallel/in serie, katalyse, selectiviteit, opbrengst (conversie), verblijftijd en thermische stabiliteit. 16

16 De basisprincipes van de reactorkunde worden expliciet toegepast op reactoren waarbij de karakteristieke lengteschalen en het oplossen van massa en energiebalansen belangrijke items zijn. Studiemateriaal: Dictaat + bijbehorend vraagstukkenbundel + het boek van K.R. Westerterp, W.P.M. van Swaaij en A.A.C.M. Beenackers Chemical Reactor Design and Operation, Wiley, Het boek Chemical Reaction Engineering van Levenspiel is handig als naslagwerk. Thermodynamica and Flowsheeting; vakcode ; 5 EC; 2e kwartiel Docent: Dr.ir. A.G.J. van der Ham Dit vak gaat in op de principes waarop computerprogramma s voor het berekenen van materiaal- en energiebalansen voor een chemische fabriek zijn gebaseerd. Na een korte bespreking van de toepassing van flowsheeters wordt ingegaan op drie belangrijke aspecten, te weten: De thermodynamische basis voor de simulatie die er uiteindelijk voor moet zorgen dat de resultaten reëel zijn in plaats van virtueel. De unit operations die in de bibliotheek beschikbaar zijn om het proces uit op te bouwen De mathematische tools om te zorgen dat een proces efficiënt wordt doorgerekend en convergeert Parallel aan de colleges wordt geoefend met de flowsheeter Aspen Plus om ervaring op te doen. Dit vak wordt afgerond met een eindopdracht, uit te voeren in Aspen Plus, waarbij de verschillende aspecten zoals besproken bij de hoorcolleges weer aan bod komen. Studiemateriaal: handouts beschikbaar via Blackboard. Process Equipment Design; vakcode: ; 5 EC; 3e kwartiel Docenten: Dr.ir. A.G.J. van der Ham (coördinator), Dr.ir. I.G. Racz, Dr.ir. T.C. Bor, Prof.dr.ir. Th.H. van der Meer en Dr.ir. B.H.L. Betlem. Het doel van dit college is het overdragen van inzicht, kennis en ervaring nodig voor het technologische ontwerp van procesapparaten. Inhoud: Methodologie van het ontwerpen. Apparatuur voor impulstransport: pompen, ventilatoren, compressoren. 17

17 Apparatuur voor warmtetransport: warmtewisselaars zonder en met fasenovergang. Apparatuur voor stoftransport: destillatiekolommen, absorbers, strippers en extractiekolommen. Uitvoeringsvormen en werktuigbouwkundige aspecten van procesapparatuur. Het vak wordt afgesloten met een groepsontwerpopdracht met een mondelinge verdediging. Het mondelinge tentamen evalueert met name een vooraf gemaakte ontwerp(groeps) opdracht van de 3 apparaten voor respectievelijk impuls, warmte- en stoftransport. Studiemateriaal: Dictaat Process Equipment Design en het boek R.K. Sinnott, Coulsen & Richardsons Chemical Engineering, Vol. 6 Design, Pergamon Press. Multiphase Reaction Technology; vakcode: ; 5 EC; 3e + 4e kwartiel Docent: Prof.dr. S.R.A. Kersten Doel van het vak is om inzicht en ervaring te verwerven met betrekking tot het selecteren en gebruiken van reactoren cq contactapparatuur in de procesindustrie. In de hoor- en werkcolleges zullen diverse typen apparatuur worden behandeld zoals: fluïde bedden, gepakt bed reactoren, risers, bellenkolommen, schotelkolommen, slurryreactoren, geroerde tankreactoren, en trickle bed reactoren. Het vak wordt afgesloten met een opdracht uit de twee behandelde hoofdgroepen contactoren: gas-vloeistof-(vast) en gas-vast. Studiemateriaal: K.R. Westerterp, W.P.M. van Swaaij en A.A.C.M. Beenackers; Chemical Reactor Design and Operation Wiley, Kunii en Levenspiel; Fluidization Engineering Butterworth Heinemann series in Chemical Engineering, Bundel sheetafdrukken en vakgroeppublicaties. Individuele ontwerp opdracht PT; vakcode: ; 20 EC Coördinatie: Ing. H.A. Akse Vaak is het mogelijk deze opdracht aan te laten sluiten bij, of in te passen in, de werkkring van de cursist. In het 1e blok van PT-II dient er een abstract van ongeveer één pagina ingediend te worden bij de cursuscoördinator. 18

18 Deze treedt in overleg met één van de TNW-docenten, die als begeleider zal optreden. Het onderwerp van de individuele opdracht dient procestechnologisch van aard te zijn en een omvang van ongeveer 560 uur te hebben. Indien nodig kan een geheimhoudingsverklaring verleend worden. Actuele vakinformatie is te vinden in de vakkengids van de Universiteit Twente. Deze studiegids is via internet te raadplegen op: via info over onderwijs, vakkengids (VIST). 19

19 Cijferlijsten behorende bij de certificaten PT-I en PT-II Procestechnologie I (40,5 EC) Evenwichten Scheidingsmethoden Kinetiek en Katalyse Inleiding Fysische Transportverschijnselen Fysische Transportverschijnselen Thermodynamics & Flow sheeting Chemical Reaction Engineering Process Equipment Design Multiphase Reaction Technology Procestechnologie II (40 EC) 4 keuzevakken Individuele Ontwerpopdracht 20

20 Docenten die het onderwijs verzorgen in de PT-cursussen Dr.ir. N.E. Benes Meander Dr.ir. B.H.L. Betlem Horst HT Dr.ir. T.C. Bor Horstring N Dr.ir. D.W.F. Brilman Meander Dr.ir. A.G.J. van der Ham Meander Dr.ir. M. van der Hoef Meander Prof.dr. S.R.A. Kersten Meander Prof.dr.ir. L. Lefferts Meander

21 Prof.dr.ir. Th.H. van der Meer Horstring N Dr.ir. D.C. Nijmeijer Meander Dr. K. Seshan Meander Ir. P.P. Veugelers Carré Dr.ir. I.G. Racz Meander

22 Toelatingsprocedure tot het Master-examen Chemical Engineering (MSc.) In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is de nominale studielast voor de opleiding MSc Chemical Engineering vastgesteld op 120 EC (3360 uur), oftewel 2 jaar op fulltime basis. Bezitters van het diploma HBO-chemie, HBO-chemische technologie of het MSc-diploma chemie kunnen tot het MSc-examen Chemical Engineering worden toegelaten. Een en ander is vast gelegd in een regeling die hieronder nader wordt omschreven. Voor cursisten met een andere vooropleiding wordt de toelating tot het master examen individueel geregeld. De examencommissie van de MScopleiding Chemical Engineering (Scheikundige Technologie) hanteert een separate toelatingsprocedure voor HTS-ers en doctorandi Chemie en Chemische Technologie die de cursus Procestechnologie I en II met succes hebben gevolgd. Deze staat omschreven in artikel 6.9, lid 3 van het Studentenstatuut ST, waarin opgenomen de Onderwijs- en Examenregeling ST en ChE (OER). Om toegelaten te worden tot het MScexamen van de opleiding Chemical Engineering van de Universiteit Twente, dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de secretaris van de examencommissie van de opleiding ChE. Postadres: SO&A-BOZ Chemical Engineering, t.a.v. Dr. A.J.A. Winnubst, Horstring Z-204, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Een mondelinge aanmelding is niet voldoende. Het verzoek omvat verder een uitgebreid CV met een overzicht van de opleiding(en) en relevante werkervaring. 23

23 De examencommissie benoemt een afstudeercommissie, die minimaal bestaat uit: voorzitter examencommissie secretaris examencommissie lid van wetenschappelijk staf die vakkundig is op het gebied waarover kandidaat rapporteert. Deze commissie beoordeelt of een kandidaat (chemisch technologisch) onderzoek of ontwerp van voldoende wetenschappelijk niveau heeft verricht dat voldoet aan de eindtermen die ook gelden voor een reguliere afstudeeropdracht. 24

24 Bijlage Voor het maken van een verantwoorde keuze uit het aanbod van keuzevakken moet de studiegids MSc Chemical Engineering en/of VIST geraadpleegd worden. Uit deze lijst moeten minimaal 4 vakken gekozen worden, waarbij het minimum aantal EC 20 is. Lijst keuzevakken PT-cursus 2011 Chemical Product Development ( ) Colloids and Interfaces ( ) Catalysts for Sustainable Technology ( ) Catalysts in the Process Industry ( ) Hydrogen Technology ( ) Advanced Molecular Separations ( ) Transport Phenomena ( ) Intr. To Computational Fluid Dynamics ( ) Theory of Phase Equilibrium ( ) Energy from Biomass ( ) Cost, Management & Engineering (3.6 EC, ) C.S. Membrane Technology Group ( ) C.S. Inorganic Membranes ( ) C.S. Catalytic Processes & Materials ( ) C.S. Thermo-Chemical Conversion of Biomass ( ) 25

25 Als keuzevak kunnen ook de volgende vakken van de Wetsus Academy, Leeuwarden gevolgd worden: Water Microbiology ( ) Colloid Chemistry for Watertechnology ( ); kan gevolgd worden in plaats van Global Water Cycle ( ) Biological Water Treatment and Recovery Technology ( ) Advanced Water Treatment Processes ( ) Process Dynamics and Control (for Water technology) ( ) Voor meer informatie over de Wetsus Academy zie: 26

26 27

27 28

28 Korte beschrijving van het opleidingstraject naar het masterdiploma Chemical Engineering verzorgd door de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente te Enschede. Uitgave september 2011

CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III

CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE POSTADRES SO&A-BOZ Chemical Engineering t.a.v. ir. P.P. Veugelers Carré 4.009 Postbus 217 7500 AE Enschede DISCLAIMER Deze brochure

Nadere informatie

CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE

CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE PT-I, PT-II EN PT-III: DE VOLGENDE STAP IN JE ONTWIKKELING Ben je werkzaam in de procesindustrie en

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Chemical Engineering (ChE) (art en 7.

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Chemical Engineering (ChE) (art en 7. Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Chemical Engineering (ChE) (art. 7.13 en 7.9 WHW) Inhoudsopgave Preambule...2

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud Faculteit Technische Natuurwetenschappen Inhoud Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Chemical Engineering

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011

Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011 Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching 1e jaars Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs Algemene chemie 1 Wiskunde 1 Project

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen.

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. ---Toelichting--- Studenten die een oud studieprogramma volgen en dat wensen te blijven doen kunnen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds masteropleiding Chemical Engineering (Crohonummer

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds masteropleiding Chemical Engineering (Crohonummer Faculteit Technische Natuurwetenschappen Inhoud Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Chemical Engineering

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW) 1. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds bacheloropleiding Advanced Technology.

(art en 7.59 WHW) 1. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds bacheloropleiding Advanced Technology. Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Advanced Technology

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering Faculteit Technische Natuurwetenschappen Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering (art. 7.12 WHW) Inhoud Preambule... 1 Artikel 1 De examencommissie... 2 Artikel 2 Examinatoren...

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de masteropleiding Chemical Engineering & Biochemical Engineering behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering &

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde 21-4-2016 Info voor B2 TOM studenten van Opleiding Werktuigbouwkunde PROGRAMMA Doel Derde jaar Minor Afstuderen Master ME Regelingen Tot Slot Doel Opleiden Academische Werktuigbouwer met oog voor wat er

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft TOELATING TOT DE OPLEIDING... 2

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft TOELATING TOT DE OPLEIDING... 2 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Welkom! Opleiding Werktuigbouwkunde (WB) Pre-master / doorstroomminor - ME / SET

Welkom! Opleiding Werktuigbouwkunde (WB) Pre-master / doorstroomminor - ME / SET Welkom! Opleiding Werktuigbouwkunde (WB) Pre-master / doorstroomminor - ME / SET 26 augustus 2015 Genie Stoffels Onderwijscoördinator WB HR N-232 25-8-2010 Opleidingsintroductie WB 1 Bij de Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW)

(art en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Nadere informatie

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Pre-master programma's HTI en IS Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Inhoud Algemene informatie pre-master programma's HTI en IS Informatie over OASE, OWInfo en nieuwe onderwijswebsite

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW)

(art en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakeltraject 7 Van schakeltraject naar Masteropleiding 8 Het totale traject in schema 9 Studeren in deeltijd 10 INLEIDING Het departement Pedagogische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MASTERCLASS DEEL HBO-ICT OPLEIDING Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED CURSUS DATA MANAGEMENT INFRASTRUCTURE LINUX SQL ASP NET EXCHANGESERVER 2010

Nadere informatie

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Nanotechnology

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Nanotechnology Faculteit Technische Natuurwetenschappen Regels van de examencommissie van de masteropleiding Nanotechnology (art. 7.12 WHW) Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 2 Artikel 1 De examencommissie... 2 Artikel

Nadere informatie

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Technical Medicine

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Technical Medicine Faculteit Technische Natuurwetenschappen Regels van de examencommissie van de masteropleiding Technical Medicine (art. 7.12 WHW) Inhoud Artikel 1 De examencommissie... 2 Artikel 2 Examinatoren... 2 Artikel

Nadere informatie

Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde

Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde 4 oktober 2016 12.45u-13.45u Tanja Krijgh Suzanne Jacobs 6 september 2016 Agenda Deel 1: plv. Opleidingsdirecteur -Werktuigbouwkunde programma -Studie en studeren

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Inleiding Het College van Bestuur heeft een besluit genomen om voor de Technische Universiteit Delft het studiesucces te verbeteren.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Inholland met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie