Besluit nr d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit nr. 677762 d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân"

Transcriptie

1 Uitgegeven: 22 februari no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit nr d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen de volgende wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregelingen vast: AANPASSING CAP I.V.M. COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENREGELING 2007 Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel E.11 met opschrift komt als volgt te luiden: Artikel E.11 Collectieve overeenkomst zorgverzekering 1. Gedeputeerde staten sluiten met een of meer zorgverzekeraars ten behoeve van de ambtenaar en zijn gezinsleden een overeenkomst als bedoeld in artikel 18 van de Zorgverzekeringswet. 2. De in het eerste lid bedoelde overeenkomst regelt in ieder geval het geldelijk voordeel voor de op grond van de Zorgverzekeringswet verplichte zorgverzekering en voor de aanvullende zorgverzekering. 3. De in het eerste lid bedoelde overeenkomst kan mede betrekking hebben op de gewezen ambtenaar aan wie ontslag uit provinciale dienst is verleend met recht op ouderdomspensioen ten laste van het ABP of een FPU-uitkering en op zijn gezinsleden. B. Artikel E.12 met opschrift komt als volgt te luiden: Artikel E.12 Tegemoetkoming in de ziektekosten 1. De ambtenaar heeft aanspraak op een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten van 14, Indien het salaris van het provinciepersoneel een algemene wijziging ondergaat wordt het bedrag van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig gewijzigd. C. Artikel E.13 met opschrift komt als volgt te luiden: Artikel E.13 Inhouding premie zorgverzekering Premies die de ambtenaar en/of zijn gezinsleden voor de wettelijke en aanvullende zorgverzekering zijn verschuldigd aan de zorgverzekeraar met wie gedeputeerde staten op grond van artikel E.11 een overeenkomst hebben gesloten, kunnen op de bezoldiging van de ambtenaar ingehouden worden en aan bedoelde zorgverzekeraar afgedragen, tenzij de ambtenaar te kennen heeft gegeven daarmee niet in te stemmen of tenzij de som van de af te dragen premies hoger is dan de netto bezoldiging van de ambtenaar. Tekstvoorstel wijziging toelichting op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 1 Bedrag per 1 januari In Flevoland is deze tegemoetkoming onderdeel van een ruimere compensatie van inkomenseffecten die met de bonden in die provincie is afgesproken bij de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari De inkomenseffecten van het nieuwe ziektekostenstelsel wijken af van die in de andere provincies omdat Flevoland als enige provincie vóór 1 januari 2006 geen publiekrechtelijke ziektekostenregeling kende. 1

2 A. De laatste volzin vóór de artikelgewijze toelichting op hoofdstuk E komt als volgt te luiden: 3. Een collectieve overeenkomst met een of meer zorgverzekeraars waarin premiekortingen zijn geregeld en een aanvullende tegemoetkoming in de ziektekosten. B. De toelichting op de artikelen E.11 en E.12 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift Artikelen E.11 en E.12 wordt vervangen door: Artikel E De laatste alinea, beginnend met In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst provincies 2005/2007 en eindigend met en is evenmin pensioengevend., wordt vervangen door de navolgende alinea: De Zorgverzekeringswet biedt in artikel 18 werkgevers de mogelijkheid om een collectieve overeenkomst voor het personeel en zijn gezinsleden af te sluiten met een of meer zorgverzekeraars waarin kortingen op de premie voor de basisverzekering worden bedongen. In artikel E.11 is geregeld dat gedeputeerde staten een dergelijke collectieve overeenkomst voor het provinciepersoneel en zijn gezinsleden afsluiten. Bij gezinsleden moet worden gedacht aan degenen die in de oude publiek- rechtelijke ziektekostenregeling IZR/IZA als gezinslid werden aangemerkt. Ook gezinsleden met een eigen inkomen kunnen aan de collectiviteit deelnemen. De collectieve overeenkomst regelt ook de kortingen op de aanvullende zorgverzekeringen. De ambtenaar en gepensioneerde ambtenaar en zijn gezinsleden die zich verzekeren bij de zorgverzekeraar waarmee de provincie een collectieve overeenkomst heeft gesloten kunnen aldus profiteren van de afgesproken premiekortingen. De collectieve overeenkomst kan ook afspraken bevatten over andere zaken (zoals kwaliteit van de dienstverlening). Voordat de commissie IWV een besluit neemt over de keuze van de zorgverzekeraar(s) waarmee de provincies een collectieve overeenkomst afsluiten wordt hierover overleg gevoerd met de bonden in het SPA. C. Ingevoegd wordt een toelichting op artikel E.12, luidende: Artikel E.12 Elke provincieambtenaar heeft, ongeacht de keuze van de zorgverzekeraar en de inhoud van zijn zorgverzekering, recht op een aanvullende tegemoetkoming in de ziektekosten. Die bedraagt in ,70 bruto per maand, ongeacht de omvang van het dienstverband (dus geen tegemoetkoming naar rato bij deeltijdarbeid). De tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald. Het betreft een kostenvergoeding, maakt dus geen deel uit van de bezoldiging, is geen grondslag voor de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering en is evenmin pensioengevend. De tegemoetkoming is geïndexeerd: zij is gekoppeld aan de algemene salarisontwikkeling van het provinciepersoneel. D. De toelichting op artikel E.13 komt als volgt te luiden: Onderdeel van de collectieve overeenkomst die gedeputeerde staten op grond van artikel E.11 met de zorgverzekeraar(s) afsluiten is dat in ruil voor extra premiekorting de door de ambtenaar aan die zorgverzekeraar(s) verschuldigde premie (voor basis- en aanvullende zorgverzekering) op het salaris wordt ingehouden en door de provincie aan de zorgverzekeraar wordt afgedragen. Dit gebeurt niet als de ambtenaar te kennen heeft gegeven daarmee niet in te stemmen. Incasso via de provinciale werkgever speelt evenmin als de ambtenaar zich verzekert bij een zorgverzekeraar waarmee gedeputeerde staten geen collectieve overeenkomst hebben gesloten. TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN IN DE CAP De provincies (met uitzondering van Limburg en Flevoland) hebben recentelijk besloten om voor 2007 en 2008 een collectief contract met IZA en CZ af te sluiten waarin onder meer voor het (gepensioneerde) provinciepersoneel en zijn gezinsleden kortingen op de premie van de basis- en aanvullende zorgverzekering zijn bedongen. De bonden in het SPA konden zich vinden in de keuze van deze twee zorgverzekeraars. Met hen is afgesproken dat het principe van een collectief contract met een of meer zorgverzekeraars rechtspositioneel zal worden verankerd. Dat is geregeld in het nieuwe artikel E.11 van de CAP. Voor het kalenderjaar 2006 is in het huidige artikel E.11 van de CAP nog met zoveel woorden IZA aangewezen als de zorgverzekeraar waarmee provincies een collectief contract sluiten. 2

3 Met de bonden in het SPA is daarnaast afgesproken om aan de tegemoetkoming in de ziektekosten van 175 per jaar niet langer de voorwaarde te verbinden dat de ambtenaar zich moet verzekeren bij de zorgverzekeraar waarmee de provincies een collectief contract sluiten en bij die zorgverzekeraar een daartoe door partijen in het SPA aangewezen aanvullende zorgverzekering afsluit. Artikel E.12 van de CAP is hiermee in overeenstemming gebracht. Tevens is in artikel E.12 nu geregeld dat de hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan de algemene salarisontwikkeling van het provinciepersoneel. De aanpassing van artikel E.13 van de CAP betreft een redactionele wijziging. De toelichting op de artikelen E.11 t/m E.13 zijn in samenhang hiermee ook aangepast. AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELINGEN I.V.M. WIJZIGINGEN PENSIOENREGLEMENT Artikel II De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel A.1, onderdeel j, komt als volgt te luiden: j. FPU-uitkering: uitkering op grond van het FPU-reglement, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel i, van het pensioenreglement; B. Artikel B.11 met opschrift komt als volgt te luiden: Artikel B.11 Ontslag wegens pensionering 1. Aan de ambtenaar die de volgens artikel 7.3, eerste lid, van het pensioenreglement voor het recht op ouderdomspensioen vereiste leeftijd heeft bereikt, wordt met ingang van de dag waarop de bedoelde leeftijd is bereikt ontslag verleend. 2. Aan de ambtenaar wordt op aanvraag ontslag verleend met het oog op de verkrijging van ouderdomspensioen vóór de in het eerste lid bedoelde datum op grond van artikel 7.4 van het pensioenreglement. Op aanvraag van de ambtenaar kan dit ontslag ook voor een gedeelte van de voor hem geldende arbeidsduur worden verleend, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Het ontslag gaat niet eerder in dan met ingang van de dag waarop het recht op het ouderdomspensioen ontstaat. Wijziging toelichting op de CAP A. Aan het einde van de laatste alinea van de toelichting op artikel B.9 worden de navolgende twee volzinnen toegevoegd: Op grond van het Hoofdlijnenakkoord dat op 5 juli 2005 is gesloten in de Pensioenkamer van de ROP hebben alleen werknemers die zijn geboren vóór 1950 en op 1 april 1997 deelnemer waren bij het ABP nog recht op een FPU-uitkering. Ontslag wegens FPU kan daarom alleen nog van toepassing zijn op werknemers die aan die voorwaarden voldoen. B. In de derde alinea van onderen van de toelichting op artikel C.6 wordt de volzin Artikel 3.1, tiende lid, van het pensioenreglement ABP biedt hiertoe de mogelijkheid. vervangen door: Artikel 3.5 van het pensioenreglement ABP biedt hiertoe de mogelijkheid. De FPU-plusregeling provincies wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 1, onderdeel e, wordt artikel 1.1, onder l vervangen door: artikel 1.1, onder h. 3

4 B. Artikel 7a met het opschrift erboven, luidende Toeslag op suppletie en vergoeding voor pensioenopbouw, komt te vervallen. De Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 1, tweede lid, onderdeel d, wordt artikel 2.3 vervangen door: artikel 2.4. B. Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt: 1. In het eerste lid wordt de zinsnede artikel 16.1, derde lid, onderdelen b en c vervangen door: artikel 16.3, eerste lid, onderdeel b. 2. In het eerste en tweede lid wordt de zinsnede artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c telkens vervangen door: artikel 2.5, onderdeel c. 3. In het tweede lid wordt de zinsnede artikel 16.1, derde lid, onderdeel b vervangen door: artikel 16.3, eerste lid, onderdeel b. Toelichting op de wijzigingen In het hoofdlijnenakkoord over de pensioenregeling van het ABP dat op 5 juli 2005 is gesloten in de Pensioenkamer van de ROP, is onder meer de intrekking van de centrale FPU-regeling (met inachtneming van overgangsrecht) vastgelegd en het flexibel ouderdomspensioen vanaf 60 jaar geregeld. Deeltijd(ouderdoms)pensioen is mogelijk gemaakt. Artikel B11 van de CAP dat ontslag wegens pensionering regelt wordt in verband hiermee technisch aangepast. In het tweede lid is ontslag (eventueel in deeltijd) vóór de leeftijd van 65 jaar geregeld. Dit ontslag wordt op aanvraag van de ambtenaar verleend als hij op de ontslagdatum 60 jaar of ouder is en recht heeft op ouderdomspensioen van het ABP. Deeltijdontslag kan in uitzonderingsgevallen geweigerd worden, namelijk als zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Conform de huidige situatie wordt (ongevraagd) bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (volledig) ontslag verleend. Dat is geregeld in het eerste lid van artikel B.11. Mede als gevolg van genoemd hoofdlijnenakkoord zijn er vele (redactionele) veranderingen aangebracht in het pensioenreglement van het ABP. Verwijzingen naar het pensioenreglement in de provinciale rechtspositieregelingen kloppen daarom niet overal meer. Daarvoor vindt nu een redactionele aanpassing plaats. Daarbij is ook de tijdelijke toeslag op de suppletie in de FPU-plusregeling provincies (die is gehandhaafd voor hen die onder het overgangsrecht van de centrale FPU-regeling vallen) geschrapt omdat de werking daarvan is geëindigd. Het betrof een tijdelijke toeslag i.v.m. de Wet brutering overhevelingstoeslag die tot uiterlijk 1 januari 2005 van toepassing was. Wijziging Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies vanwege verlenging maximumduur leer/arbeidsovereenkomst Artikel III De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt als volgt gewijzigd: Artikel H.4, eerste lid, komt als volgt te luiden: 4

5 1. Met de werknemer, bedoeld in artikel H.2, onderdeel a, onderscheidenlijk b, wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor ten hoogste 6, onderscheidenlijk 12 maanden. Wijziging toelichting op artikel H.4 De eerste volzin wordt vervangen door de navolgende twee volzinnen: De duur van de arbeidsovereenkomst vanwege tijdelijke aanpassing van het personeelsbestand aan een wisselende behoefte (artikel H.2, onderdeel a,) is beperkt tot ten hoogste 6 maanden. De leer/arbeidsovereenkomst (artikel H.2, onderdeel b) kan voor maximaal 12 maanden worden aangegaan. TOELICHTING OP DE WIJZIGING Artikel H.2, onderdeel b, van de CAP biedt de provincie de mogelijkheid om met mensen in opleiding voor een bepaalde tijd een leer/arbeidsovereenkomst te sluiten. Daarmee kunnen provincies via leer/arbeidsplaatsen bijvoorbeeld jongeren de mogelijkheid geven om in combinatie met de te volgen schoolopleiding tijdelijk praktijkervaring op te doen. Ingevolge artikel H.4 van de CAP kan een leer/arbeidsovereenkomst voor ten hoogste een half jaar worden aangegaan. Deze maximumduur hield verband met de regeling destijds dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 6 maanden onder de Ziekenfondswet vallen en niet verplicht deelnemen aan de IZR. Met het nieuwe ziektekostenstelsel is deze reden voor de beperking van de maximumduur van 6 maanden komen te vervallen. Er blijkt in de praktijk behoefte te bestaan om voor een wat langere tijd een leer/arbeids- overeenkomst te kunnen sluiten. De voorgestelde wijziging behelst de maximumduur van de leer/arbeidsovereenkomst te verlengen van 6 naar 12 maanden. AANPASSING IKAP I.V.M. BELASTINGHERZIENING 2007 (PAARSE KROKODIL) Artikel IV De Uitvoeringsregeling IKAP wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 3, zesde lid, wordt de zinsnede hetzij hem op grond van artikel B.12, tweede lid, van de CAP deeltijdontslag wegens FPU is verleend vervangen door: hetzij hem op grond van artikel B.12, tweede lid, onderscheidenlijk artikel B.11, tweede lid, tweede volzin, van de CAP deeltijdontslag wegens FPU, onderscheidenlijk pensionering is verleend. B. Artikel 5, vierde lid, komt als volgt te luiden: 4. De ambtenaar kan een vergoeding ontvangen ter zake van met de fiets samenhangende zaken, voor zover de waarde daarvan niet hoger is dan 82 per kalenderjaar, alsmede ter zake van de kosten van een fietsverzekering als hij afziet van een of meer van de in het eerste lid genoemde bronnen en is voldaan aan de daartoe geldende fiscale voorwaarden. C. De laatste volzin van artikel 6, eerste lid, vervalt. Tekstvoorstel wijziging toelichting op de Uitvoeringsregeling IKAP A. De toelichting op artikel 5 Fiets voor woon-werkverkeer wordt als volgt gewijzigd: 5

6 1. De navolgende volzin komt te vervallen: In verband met de fiscale waardering van de hierdoor ontstane privé-besparing wordt op grond van de belastingregels eenmalig (eens per 3 jaar) een bedrag van P.M. (bedrag in 2005) bij het loon geteld. 2. De vierde alinea komt als volgt te luiden: Per kalenderjaar kan tot ten hoogste 82 zonder nader bewijs een belastingvrije vergoeding voor met de fiets samenhangende zaken worden gegeven. In aanvulling hierop kan ook de fietsverzekering belastingvrij worden vergoed. B. In de toelichting op artikel 6 Reiskosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer komen de navolgende twee volzinnen te vervallen: In dat geval blijft ten minste een netto bedrag van (in 2005) P.M. (bij reizen per 2 e klasse) resp. P.M. (bij reizen per 1 e klasse) voor rekening van de werknemer. Dit ter voorkoming van eindheffing voor rekening van de provincie. TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN IN DE UITVOERINGSREGELING IKAP Per 1 januari 2007 zal een aantal fiscale regels t.a.v. onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers worden versoepeld en verruimd. Daartoe behoren o.a. de afschaffing van de fiscale bijtelling voor de openbaarvervoerkaart ( 54 resp. 82 bij reizen met 2 e resp. 1 e klasse) en voor de het privé-gebruik van de fiets die de werkgever onbelast verstrekt of vergoedt ( 68). Daarnaast kan vanaf 2007 jaarlijks zonder nader bewijs tot ten hoogste 82 per kalenderjaar een onbelaste vergoeding voor met de fiets samenhangende zaken worden gegeven. Op dit moment kan de werkgever maximaal 250 per 3 kalenderjaren voor met de fiets samenhangende zaken belastingvrij vergoeden als die zaken direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, hetgeen betekent dat de werkgever deze vergoeding moet kunnen onderbouwen. Genoemde wijzigingen in de fiscale regels maken een aanpassing van de Uitvoeringsregeling IKAP en de toelichting daarop noodzakelijk. De artikelen 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling IKAP, waarin is geregeld dat bronnen kunnen worden ingezet voor de belastingvrije fiets en voor de belastingvrije vergoeding van de OV-jaarkaart, gaan nu nog uit van de oude fiscale regels. De aanpassingen zijn te vinden in de onder Ben C opgenomen wijzigingen van de artikelen 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling IKAP en in de wijziging van de toelichting op die artikelen. De onder A opgenomen wijziging van artikel 3, zesde lid, van de Uitvoeringsregeling IKAP houdt verband met de nieuwe mogelijkheid van deeltijdontslag vanaf 60 jaar met recht op ouderdomspensioen. Hier geldt hetzelfde als bij deeltijdontslag wegens FPU: uitbetaling van algemeen verlof (= werktijduitbreiding) in het kader van IKAP kan niet worden gecombineerd met vervroegde deeltijduittreding (= werktijdvermindering). WIJZIGING PROCEDUREREGELING METHODISCHE FUNCTIEWAARDERING Artikel V Artikel 1 Bijlage 2 van de Procedureregeling methodische functiewaardering wordt vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage. TOELICHTING OP DE WIJZIGING 6

7 In bijlage 2 van de Procedureregeling methodische functiewaardering is de nieuwe normfunctie van statengriffier opgenomen, met bijbehorende scoreprofiel, hoofdgroep en functieschaal. Van de statengriffier is de laagste variant beschreven en gewaardeerd. Afhankelijk van de organisatorische ophanging van de functie, de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het beleidsveld kan een differentiatie naar waarderingsniveau optreden. Op voorstel van de beheer- en onderhoudcommissie FUWAPROV hebben partijen in het SPA hierover op 10 januari 2007 overeenstemming bereikt. Ingangsdata Artikel VI a. De artikelen I t/m IV van dit besluit treden in werking met ingang van 1 januari 2007; b. Artikel V treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgende op die van uitgifte van het provinciaal blad waarin het besluit is geplaatst. 7

nummer 36 van 2006 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 9 mei 2006, kenmerk 6.6/2006005070, Stafgroep Personeel en Organisatie

nummer 36 van 2006 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 9 mei 2006, kenmerk 6.6/2006005070, Stafgroep Personeel en Organisatie nummer 36 van 2006 Wijziging rechtspositieregelingen ter uitvoering CAO provincies in verband met ziektekostenvoorziening en gewijzigde dagloonregels sociale verzekering Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/30

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/30 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/30 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013-11 Nummer 1497766 Wijziging rechtspositionele regelingen Op 14 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland bij besluit met kenmerk 1478577 ingestemd met

Nadere informatie

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering.

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2010, nr. 2010-41654, tot afkondiging van hun besluit tot het aanbrengen van wijzigingen in de rechtspositie van het personeel van de provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3741 23 augustus 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 171 1 april 2014 Wijziging van enige rechtspositieregelingen in verband met het vervallen van de wettelijke levensloopregeling en verhoging

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 3479 4 augustus 2017 Wijzigingen in verband met CAO provincies 2017-2018, provincie Flevoland Op 21 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Besluit 17/12 B Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 22 juni 2012 Onderwerp Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Provinciale Staten van

Nadere informatie

Kennis te nemen van de getekende cao provincies

Kennis te nemen van de getekende cao provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAP) en enige uitvoeringsregelingen in verband met de

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast:

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Artikel I WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: PROVINCIL BLD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 639 6 februari 2015 Provincie Zeeland Wijziging CP, Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid en Uitvoeringsregeling rechten en plichten

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

zaaknummer verwijsnummer wijzigingsbesluit in bjlaciel; 2. Besluiten tot vaststelling van de wijziging van de CAP als gevolg van

zaaknummer verwijsnummer wijzigingsbesluit in bjlaciel; 2. Besluiten tot vaststelling van de wijziging van de CAP als gevolg van ProvuncueZeeiand OPENBAAR I II1111 II11I 1IIII I1III IIII1 H 1IIII illll Illl Illl zaaknummer verwijsnummer 15006674 onderwerp Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) als

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 31 oktober

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Collectieve Voorwaarden Provincies 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 15 van 2005 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Vastgesteld 11 april 2006 in de vergadering van Gedeputeerde Staten, besluitnummer 28. Ontwerp-besluit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Levensloopregeling provincies 2014 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Besluit nr. 637524 d.d. 9 mei 2006 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 637524 d.d. 9 mei 2006 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 22 februari 2007 2007 no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit nr. 637524 d.d. 9 mei 2006 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen de volgende wijzigingen

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden provincies 2012/2015

Bijlage 5 bij het Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden provincies 2012/2015 REGELING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET PROVINCIES Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: A. Aan artikel A.1, eerste lid, wordt, onder wijziging van de punt

Nadere informatie

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering

nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering nummer 24 van 2008 Gedragsregels Overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 augustus 2008, kenmerk 6.3/2008009871, afdeling Management Ondersteuning

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en Regeling Jaargesprekken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 Officiële naam regeling: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Citeertitel: CAP Naam ingetrokken regeling: nvt Besloten door: College van Gedeputeerde

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

Gemeente s-gravenhage

Gemeente s-gravenhage RIS135128_06-FEB-2006 Gemeente s-gravenhage Ons kenmerk BSD/2006.195 RIS 135128 WIJZIGING VAN ARG (HERDRUK 2005-1) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 2 september 2011 2011 no. 48 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: LOGA circulaire CvA/U , dd. 9 september Aanvulling wijzigingen CAR n.a.v. gewijzigde ingangsdatum pensioen

paraaf chef: kopie aan: LOGA circulaire CvA/U , dd. 9 september Aanvulling wijzigingen CAR n.a.v. gewijzigde ingangsdatum pensioen NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 28 september 2010 registratienummer: B/1013181 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O mevr. M. Dekker LOGA circulaire CvA/U20100917, dd. 9

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 13 van 2008 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde staten van Zeeland, besluiten: I. de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Nadere informatie

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP BZK Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP 19 december 2007/Nr. 2007-0000550234 DGMOS/DAOS/Afd. A&A De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 4, zesde

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1

nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 nummer 10 van 2006 Uitvoering CAO-provincies 2005-2007, deel 1 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 17 januari 2006, kenmerk 4.4/2006001419, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10 van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 022 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165 LOGA College voor Arbeidszaken/VN G ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eidsvo orwaarden CMHF informatiecentrum tel. (070)

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

IKAP-regeling provincies

IKAP-regeling provincies IKAP-regeling provincies (geconsolideerde versie, geldend vanaf 30-4-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp provincie Drenthe

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp tijdelijke overgangsregeling werktijdvermindering oudere werknemers Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet artikel D.4, lid 1 van de Collectieve

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging CAP en vaststelling Levensloopregeling provincies Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op de in het Sectoroverleg Provinciale

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

LOGA. u42-3( OCP-033M13. Landelijk Overleg. ÂrbeM'svoorwâirHërr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070)

LOGA. u42-3( OCP-033M13. Landelijk Overleg. ÂrbeM'svoorwâirHërr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad SsAs Landelijk Overleg u42-3( ÂrbeM'svoorwâirHërr OCP-033M13 informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering: wijziging CAR- u w 0 Samenvatting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 599 Besluit van 9 december 2002 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de introductie van individuele

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 110

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 110 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 110 Officiële naam regeling: Reisregeling provincie Limburg 2015 Citeertitel: Reisregeling Naam ingetrokken regeling: Reisregeling provincie Limburg 2014 Besloten door:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 46 van 2010 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Zeeland, besluiten: 1. De Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies

Nadere informatie

Gelet op artikel 4, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer,

Gelet op artikel 4, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer, Voorstel aan Provinciale Staten Van Fractievoorzittersoverleg Vergadering Oktober 2016 Nummer 6942 Onderwerp Wijziging rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr IKAP-regeling provincie

PROVINCIAAL BLAD. Nr IKAP-regeling provincie PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 841 16 februari 2015 IKAP-regeling provincie Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. CAP: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 178001 16 december 2016 Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 59 van 2004 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Zeeland besluiten: I. de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies te

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 17/12 A

Statenvoorstel PS 17/12 A Statenvoorstel PS 17/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 22 juni 2012 Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 1 juni 2012 Onderwerp Vierde wijzigingsverordening Verordening

Nadere informatie

Diverse wijzigingen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

Diverse wijzigingen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 45623 13 april 2016 Diverse wijzigingen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Het college van burgemeester

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELINGEN. van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

UITVOERINGSREGELINGEN. van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES UITVOERINGSREGELINGEN van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA FPU-PLUSREGELING PROVINCIES (krachtens artikel B.12, derde lid, van de CAP) 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

A!x:vt^ AFF ^KIJ-;^::. AFHAt.ija.li.':

A!x:vt^ AFF ^KIJ-;^::. AFHAt.ija.li.': College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO PNV CNV Publieke zaak CMHF o A Vf Brief aan de leden T.a.v. het college en de ra '.X-'.'fc ~-,v''^>vv a * ^ ^"^ A!x:vt^ AFF AFHAt.ija.li.': ^KIJ-;^::. 0 8 OKI. 2008

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

Statenvoorstel 28/07 A

Statenvoorstel 28/07 A Statenvoorstel 28/07 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 22 juni 2007 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 8 juni 2007 Onderwerp Wijziging verordening rechtspositie gedeputeerden,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 60 van 2004 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Zeeland besluiten: I. de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies te

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling individueel keuzebudget provincies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 125, derde lid

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk

Nadere informatie

Provinciaal blad. In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies worden de volgende wijziging aangebracht.

Provinciaal blad. In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies worden de volgende wijziging aangebracht. Provinciaal blad 2004 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 12 februari 2004, nr. 2004-1879 tot afkondiging van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/51 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Provinciaal Blad no. 23 Uitgegeven 26 juni 2008

Provinciaal Blad no. 23 Uitgegeven 26 juni 2008 Provinciaal Blad no. 23 Uitgegeven 26 juni 2008 Besluit nr. 766661 d.d. 10 juni 2008 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen de volgende wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Wijziging IKAP-regeling Provincies. Artikel I De IKAP-regeling provincies wordt gewijzigd als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. Nr Wijziging IKAP-regeling Provincies. Artikel I De IKAP-regeling provincies wordt gewijzigd als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 845 16 februari 2015 Wijziging IKAP-regeling Provincies Artikel I De IKAP-regeling provincies wordt gewijzigd als volgt: A.Artikel 8 wordt

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 ~ Lbr. 08/1~5.

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 ~ Lbr. 08/1~5. LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAICAB 0 FNV CNV Publieke zaak C,MHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecen~ um tel. u~kenmerk

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen CAR i.v.m. nieuw contract collectieve zorgverzekering

Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen CAR i.v.m. nieuw contract collectieve zorgverzekering Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : CM Reg.nr. : 4288344 Opsteller : S.M. de Jong-Meijers Telefoon : (033) 469 47 13 Datum : 9 januari 2013 User-id : MEIS Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

nummer 1 van 2011 Vaststelling van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)

nummer 1 van 2011 Vaststelling van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) nummer 1 van 2011 Vaststelling van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 25 januari 2011, kenmerk 4/2.1/2011111674,

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELINGEN. van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

UITVOERINGSREGELINGEN. van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES UITVOERINGSREGELINGEN van de COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA FPU-PLUSREGELING PROVINCIES (krachtens artikel B.12, derde lid, van de CAP) 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat op 4 januari 2011, zaaknummer , is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat op 4 januari 2011, zaaknummer , is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 3 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 7 februari 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 februari 2011, zaaknummer 301707, afd.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 Nummer Directie Dienst BD2012-001987 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 mei 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst van

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Hoofdstuk Versie: Versie geldend op 1-1-2011 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 1.Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 9b:1

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 9b Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

S e c t o r o v e r l e g P r o v i n c i a l e A r b e i d s v o o r w a a r d e n

S e c t o r o v e r l e g P r o v i n c i a l e A r b e i d s v o o r w a a r d e n S e c t o r o v e r l e g P r o v i n c i a l e A r b e i d s v o o r w a a r d e n COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENOVEREENKOMST SECTOR PROVINCIES 2005/2007 Den Haag, 16 januari 2006 SPA INHOUDSOPGAVE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2014 Nummer 6766 Onderwerp Herbenoeming lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer e.a. 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Besluiten:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat provinciale staten in hun vergadering van 29 juni 2001 onder nummer 23 de hierna volgende wijzingen en aanvullingen

Nadere informatie

Levensloopregeling provincies

Levensloopregeling provincies Levensloopregeling provincies Geldig sinds: 14-6-2013 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie