VERZEKERINGSUITKERINGEN VOOR REISBEGLEIDERS/STERS DIE BIJ OSP AG ZIJN AANGESTELD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSUITKERINGEN VOOR REISBEGLEIDERS/STERS DIE BIJ OSP AG ZIJN AANGESTELD"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSUITKERINGEN VOOR REISBEGLEIDERS/STERS DIE BIJ OSP AG ZIJN AANGESTELD (hierna genoemd Verzekerde ) De dienovereenkomstige verzekeringen werden afgesloten bij: Mondial Assistance Versicherungen Sympany Krankenkasse und Versicherung Allianz Suisse Versicherungsgesellschaft (hierna genoemd Verzekering ) INHOUDSOVERZICHT A Gemeenschappelijke voorwaarden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Verzekerde uitkeringen Begin en einde van de verzekeringsdekking Verzekeringsgebied Verzekerde ziektes Opnieuw optreden van een ziekte (hervallen) Beïnvloeding van niet met de ziekte verband houdende oorzaken Verzekerde ongevallen Beïnvloeding van niet met het ongeval verband houdende oorzaken Arts B Voorwaarden voor de Verzekeringsuitkeringen bij ziekte en ongeval B1 B2 B3 B4 Ziektekosten Daguitkering (loonderving) Invaliditeit door ongeval Overlijden C Verschillende voorwaarden C1 C2 C3 C4 C5 Repatriëring Tandheelkundige behandelingen tengevolge van een ziekte Tandheelkundige controle Bagageverzekering Verplichtingen ingeval van ziekte en bij een ongeval (BELANGRIJK!)

2 A Gemeenschappelijke voorwaarden A1 Verzekerde uitkeringen Ziektekosten - wat bedrag betreft onbeperkt, gedurende max. 2 jaar. Ziektekosten bij ongeval - wat bedrag betreft onbeperkt, gedurende max. 2 jaar. Daguitkering bij ziekte (loonderving), 100 % - echter niet uitgaand boven CHF per dag, gedurende max. 2 jaar, wachttijd 60 dagen. Daguitkering bij ongeval (loonderving), 100% - echter niet uitgaand boven CHF per dag, gedurende max. 2 jaar, wachttijd 60 dagen. Invaliditeit door ongeval, - kapitaal CHF (progressief, max. 225%). Overlijden door ongeval, - kapitaal CHF Bagageverzekering, - Verzekerd bedrag CHF A2 Begin en einde van de verzekeringsdekking De verzekeringsdekking begint voor de afzonderlijk verzekerde op de dag waarop zijn arbeidscontract met OSP AG van kracht wordt, op zijn vroegst echter op het op de polis vermelde begin van de overeenkomst. De verzekeringsdekking eindigt voor de afzonderlijke verzekerde bij afloop van de overeenkomst; bij het verlaten van de kring van verzekerde personen; bij een werkonderbreking (de verzekeringsdekking eindigt niet tijdens werkonderbrekingen ten gevolge van ziekte, ongeval); bij verblijf buiten Europa na 24 maanden; na voltooiing van het 70 e levensjaar.

3 A3 Verzekeringsgebied De verzekering geldt wereldwijd. Voor verzekerden buiten Europa eindigt zij na 24 maanden. A4 Verzekerde ziektes Als ziekte geldt iedere gezondheidsstoring die de verzekerde onvrijwillig heeft te verduren, geen ongeval of geen gevolg van een ongeval is en een geneeskundige behandeling nodig heeft gemaakt. Moederschap (zwangerschap en geboorte) geldt als ziekte zoals bedoeld in deze voorwaarden, als de verzekerde bij aanvang van de zwangerschap gedurende minstens 30 dagen verzekerd was. Niet verzekerd zijn ziektes die bij het begin van het arbeidscontract bestaan, zolang ze een arbeidsongeschiktheid ten gevolge hebben; beroepsziektes en lichamelijke letsels ten gevolge van een gebeurtenis van gelijke aard als een ongeval die zijn gedekt door een wettelijke ongevallenverzekering; ziektes ten gevolge van oorlogsgebeurtenissen. Als de verzekerde buiten Zwitserland wordt verrast door het uitbreken van zulke gebeurtenissen, eindigt de verzekeringsdekking echter pas 14 dagen na het eerste optreden daarvan; ziektes ten gevolge van de inwerking van ioniserende stralen; gezondheidsstoringen ten gevolge van medisch voorgeschreven stralingsbehandelingen van verzekerde ziektes zijn echter verzekerd. A5 Opnieuw optreden van een ziekte (hervallen) Het opnieuw optreden van een ziekte (hervallen) geldt voor wat de maximale duur betreft als nieuwe ziekte als de verzekerde gedurende 12 maanden wegens deze ziekte niet arbeidsongeschikt is geweest. A6 Beïnvloeding van niet met de ziekte verband houdende oorzaken Als de ziekte maar voor een gedeelte de oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid resp. van het verblijf in het ziekenhuis of een kuuroord, betaalt de verzekering slechts een dienovereenkomstig gedeelte van de uitkeringen. Dit gedeelte wordt bepaald op basis van een medisch of doktersattest.

4 A7 Verzekerde ongevallen Als ongeval geldt iedere aantasting van de gezondheid die de verzekerde plotseling, onvrijwillig en met geweld door een van buiten inwerkende gebeurtenis heeft te verduren. Als ongevallen gelden ook het onvrijwillig inademen van gassen of dampen en het abusievelijk innemen van giftige of bijtende stoffen; door plotselinge krachtsinspanning veroorzaakte ontwrichtingen en verstuikingen alsmede verrekken en scheuren van spieren en pezen; bevriezingen, hitteberoerte, zonnesteek en aantastingen van de gezondheid door ultraviolette stralen met uitzondering van zonnebrand; verdrinken. Als ongevallen gelden niet alle soorten van ziektes; zelfmoord, zelfverminking en de poging daartoe, tenzij deze handelingen worden uitgevoerd in een niet door eigen schuld ontstane toestand van volledig onvermogen tot oordelen; gevolgen van alleen psychische inwerkingen. Niet verzekerd zijn ongevallen tengevolge van oorlogsgebeurtenissen. Als de verzekerde buiten Zwitserland door het uitbreken van zulke gebeurtenissen wordt verrast, eindigt de verzekeringsdekking echter pas 14 dagen na het eerste optreden daarvan. Als de verzekerde het slachtoffer wordt van een vliegtuigkaping, betaalt de verzekering daarentegen de volledige uitkeringen, ook als een vliegtuig naar een land wordt ontvoerd, dat betrokken is bij oorlogsgebeurtenissen. Geen uitkeringen betaalt de verzekering als de verzekerde slachtoffer van een vliegtuigkaping wordt die plaatsvindt meer dan 48 uur na het uitbreken van een oorlog; waaraan Zwitserland of een van zijn buurlanden deelneemt; waaraan Groot-Brittannië, de GOS, de VSA of de Volksrepubliek China deelneemt, of nu afzonderlijke landen onderling of een van hen met een Europese staat bij de oorlog zijn betrokken; bij alle soorten onrust, tenzij bewezen wordt dat de verzekerde daaraan niet aan de kant van de onruststokers actief of door ophitsing heeft deelgenomen; bij het opzettelijk uitvoeren van misdaden en overtredingen of bij de poging daartoe; bij het deelnemen aan races met motorvoertuigen en boten alsmede trainingsritten op het racecircuit. A8 Beïnvloeding van oorzaken die niet in verband staan met het ongeval Als het ongeval maar voor een gedeelte oorzaak is van het overlijden, de invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, betaalt de verzekering slechts een dienovereenkomstig gedeelte van de uitkeringen. Dit wordt uitgewerkt op de basis van een medisch attest. A9 Arts Als arts geldt iedere tot de beroepsuitoefening toegelaten arts met een Zwitsers of een dienovereenkomstig buitenlands diploma, in het buitenland de tot de beroepsuitoefening gemachtigde eigenaar van een gelijkwaardige akte van bekwaamheid.

5 B Voorwaarden voor de verzekeringsuitkeringen bij ziekte en ongeval B1 Ziektekosten Ambulante behandelingen De verzekering betaalt volgens de ter plaatse gebruikelijke bepalingen of de ambtelijke tarieven de bij ambulante behandeling ontstane kosten voor maatregelen die door een arts of door een chiropractor uitgevoerd of voorgeschreven, wetenschappelijk erkend en medisch noodzakelijk zijn. Verblijf in een ziekenhuis en een kuuroord De verzekering betaalt de kosten die volgens de ter plaatse gebruikelijke of ambtelijke tarieven gedurende een verblijf in een ziekenhuis of kuuroord ontstaan, indien minstens één (1) dagtarief wordt verrekend, voor alle maatregelen, diensten en aankopen inclusief logies, maaltijden en verpleging die door een arts voorgeschreven, wetenschappelijk erkend en medisch noodzakelijk zijn. Als ziekenhuis gelden ook sanatoria incl. psychiatrische klinieken die onder leiding of toezicht van een arts staan. Als kuren gelden klinische behandelingen van de verzekerde in gespecialiseerde bedrijven voor bad-, dieet-, revalidatie- of herstellingskuren die onder leiding of toezicht van een arts staan. Aanvullende uitkeringen De verzekering betaalt de noodzakelijke kosten voor - reddingsacties ten gunste van de verzekerde die niet door ziekte nodig zijn geworden; - door een ongeval veroorzaakte therapeutische maatregelen die door een van staatswege toegelaten tandarts worden uitgevoerd of voorgeschreven. Als een afsluitende behandeling niet mogelijk is, betaalt de verzekering ook de te verwachten kosten voor tussenbehandelingen en het definitieve eenmalige herstel van de beschadigde tanden. Per schadegeval bestaat een eigen risico voor de eerste CHF ; - de huur of de eerste aankoop van brillen, contactlenzen, gehoorapparaten, orthopedische hulpmiddelen, loophulpmiddelen (zoals krukken, steunapparaten) en protheses, voor zover deze voorwerpen door een arts worden voorgeschreven. De Verzekering draagt de reparatie- of vervangingskosten (nieuwwaarde) van deze voorwerpen, indien ze beschadigd of stukgegaan zijn bij een ongeval dat therapeutische maatregelen ten gevolge heeft; - alle door de dokter voorgeschreven diensten van gediplomeerde of door een instelling ter beschikking gestelde verplegende personen gedurende hoogstens 360 dagen per ongeval. Deze kosten worden ook gedragen als daardoor een verblijf in het ziekenhuis verkort of onnodig wordt; - zoekacties met het oog op redding of berging van de Verzekerde tot CHF ; - acties voor het bergen en naar huis brengen van een lijk; - vervoer van de verzekerde; vervoer met luchtvaartuigen betaalt de verzekering slechts als dit om medische of technische redenen onvermijdelijk is; ander vervoer slechts als het met de therapeutische maatregelen in verband staat en noodzakelijk is. Maximale uitkeringen De verzekering betaalt per ziekte of ongeval de uitkeringen in onbeperkte hoogte gedurende twee jaar sinds het begin van de ziekte resp. sinds de dag waarop het ongeval heeft plaatsgenomen.

6 Beperkingen In het buitenland ontstane kosten betaalt de verzekering slechts als de verzekerde daar ziek wordt of verongelukt, en wel volgens de daar ter plaatse gebruikelijke tarieven. Voor bij het begin van de verzekering bestaande lichamelijke gebreken (zoals bijziendheid, scheel kijken, platvoeten, cosmetische gebreken) betaalt de verzekering geen uitkeringen. Ziektekosten die door een wettelijk aansprakelijke derde zijn betaald of die ten laste van een wettelijke verzekering vallen, betaalt de verzekering niet. Als de verzekering uitkeringen in plaats van een wettelijk aansprakelijke derde betaalt, moet de verzekerde zijn vorderingen in de omvang van haar uitkeringen afstaan aan de verzekering. B2 Daguitkering (loonderving) Aanspraak op uitkeringen Als de verzekerde volgens vaststelling van de dokter arbeidsongeschikt is, betaalt de verzekering bij volledige arbeidsongeschiktheid de in de polis vermelde daguitkering. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid richt de hoogte van de daguitkering zich naar de mate van arbeidsongeschiktheid; bij minder dan 25% bestaat geen recht op uitkering. Na iedere geboorte die na de 6 e zwangerschapsmaand plaatsvindt, rust de uitkeringsplicht gedurende 6 weken. Uitgezonderd zijn ziektes die in geen verband met de geboorte staan. Wachttijd De wachttijd begint op de dag waarop volgens vaststelling van de dokter de arbeidsongeschiktheid begint, op zijn vroegst echter zeven (7) dagen voor de eerste behandeling door een arts. Dagen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 25% tellen voor de berekening van de wachttijd voor vol. Uitkeringsduur De verzekering betaalt de daguitkering per ziekte en ongeval hoogstens voor de in de polis vermelde uitkeringsduur. Dagen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 25% tellen voor de berekening van de uitkeringsduur voor vol. B3 Invaliditeit door ongeval Als het ongeval leidt tot een vermoedelijk blijvende invaliditeit, betaalt de verzekering het in de polis vermelde kapitaal overeenkomstig de mate van de invaliditeit.

7 Mate van invaliditeit De verzekering betaalt - bij volledige invaliditeit het gehele in de overeenkomst vermelde kapitaal; - bij gedeeltelijke invaliditeit de volgende percentages van het in de overeenkomst vermelde kapitaal; - als volledig verlies of gebruiksongeschiktheid bestaat: voor een arm in het ellebooggewricht of boven het ellebooggewricht 70 % voor een onderarm of een hand 60 % voor een duim 20 % voor een wijsvinger 10 % voor een andere vinger 5 % voor een been in het kniegewricht of boven het kniegewricht 60 % voor een been onder het kniegewricht 50 % voor een voet 40 % voor het gezichtsvermogen van beide ogen 100 % voor het gezichtsvermogen van één oog 30 % voor het gezichtsvermogen van één oog, als dat van het andere oog al - voor het ongeluk reeds volledig verloren was 70 % voor het gehoor van beide oren 60 % voor het gehoor van één oor 15 % voor het gehoor van één oor, als dat van het andere oor al - voor het ongeluk reeds volledig verloren was 45 % voor de smaakzin 10 % voor de reukzin 10 % - Als het verlies of de gebruiksongeschiktheid maar gedeeltelijk is: een dienovereenkomstig lager percentage. Als door een ongeval meerdere lichaamsdelen zijn getroffen, worden de percentages opgeteld. De mate van invaliditeit bedraagt echter nooit meer dan 100%. Als de mate van invaliditeit volgens bovenstaande principes niet kan worden bepaald, wordt deze vastgesteld op basis van de blijvende lichamelijke of geestelijke schade waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke omstandigheden van de verzekerde in aanmerking worden genomen: bij jongeren voor het voltooide 20 e levensjaar worden de vermoedelijke uitwerkingen op hun toekomstige arbeidsongeschiktheid in aanmerkinggenomen. Voor psychische en nerveuze storingen betaalt de verzekering het kapitaal alleen dan als de invaliditeit te wijten is aan een door het geval veroorzaakte organische ziekte van het zenuwsysteem. Als de verzekerde voor het ongeval invalide is geweest, betaalt de verzekering het verschil tussen het kapitaal, dat zou resulteren op basis van de voorafgaande mate van invaliditeit en het kapitaal dat wordt berekend op basis van de totale mate van invaliditeit. Als de verzekerde op het tijdstip van het ongeval het 65 e levensjaar voltooid heeft, betaalt de verzekering in plaats van het kapitaal een levenslange rente. Deze bedraagt per CHF invaliditeitskapitaal jaarlijks CHF De hoogte daarvan richt zich naar de mate van de invaliditeit.

8 Het invaliditeitskapitaal wordt bepaald met behulp van de hieronder volgende tabel op basis van het in de overeenkomst vermelde bedrag. Mate van invaliditeit % Kapitaal Mate van invaliditeit % Kapitaal Mate van invaliditeit % Kapitaal Mate van invaliditeit % Kapitaal % % % % B4 Overlijden door ongeval Als het ongeval overlijden van de verzekerde ten gevolge heeft, betaalt de verzekering het in de overeenkomst vermelde kapitaal. De verzekering betaalt het verzekerde kapitaal in geval van overlijden aan de echtgenoot van de verzekerde. Bij ontbreken daarvan gelijkelijk - aan zijn kinderen; - bij ontbreken daarvan aan zijn ouders; - bij ontbreken daarvan aan zijn broers en zussen; - bij ontbreken daarvan aan de nakomelingen van de broers en zussen. Als er geen van deze nabestaanden zijn, betaalt de verzekering de begrafeniskosten tot het bedrag van het in de overeenkomst vermelde kapitaal.

9 C Verschillende voorwaarden C1 Repatriëring Verzekerde uitkeringen Verzekerd zijn:de extra terugreis en reis terug naar de arbeidsplaats in geval van overlijden van een van de volgende personen: (echtgenoot, ouders, broers en zussen, grootouders, kinderen deze lijst is volledig). Maximale uitkeringen De maximale uitkeringen bedragen ten hoogste CHF per persoon per jaar. C2 Tandheelkundige behandelingen tengevolge van een ziekte Verzekerde uitkeringen Orthodontie (zoals de behandeling van scheve of misvormde tanden en kaken), prothetische hulpen (zoals kronen, stifttanden, tandbeugels, spalken, bruggen, gedeeltelijke en volledige prothesen, alsmede toebehoren, provisorische prothesen en reparaties) en tandsaneringen tengevolge van een amalgaamintolerantie. Niet verzekerde uitkeringen De kosten van tandreinigingsmiddelen. Maximale uitkeringen De maximale uitkeringen bedragen ten hoogste CHF per persoon per jaar. C3 Tandheelkundige controle Dekking Voor verzekerde personen zijn tandheelkundige controles ook verzekerd. Dit geldt onder de voorwaarde dat deze controles worden uitgevoerd bij een door een kanton tot beroepsuitoefening bevoegde tandarts met een Zwitsers staatsdiploma of een overeenkomstig buitenlands diploma, of in het buitenland door een tot beroepsuitoefening bevoegde houder van een gelijkwaardig bewijs van vaardigheid. Maximale uitkering De uitkering bedraagt maximaal CHF 80,00 per persoon per jaar. C4 Bagageverzekering Verzekerde uitkeringen Verzekerd is de reisbagage van de verzekerde, m.a.w. alle voorwerpen voor eigen gebruik, die op dienstreizen meegenomen of aan een vervoersonderneming voor verzending toevertrouwd worden. Maximale uitkeringen De maximale uitkeringen bedragen ten hoogste CHF per persoon per jaar.

10 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd - Diefstal - Beroving (diefstal onder bedreiging of met gebruik van geweld tegen de persoon van de verzekerde). - Beschadiging en vernieling - Verlies en beschadiging tijdens het transport per openbaar vervoer. - Vertraagde aflevering van bagage door een openbaar vervoersonderneming. Welke kosten worden betaald - In geval van niet-herstelbare schade of verlies wordt de oorspronkelijke aanschaffingswaarde van de verzekerde voorwerpen vergoed. Als deze waarde op het moment van de schadegebeurtenis lager is, dan wordt deze betaald; - Van film-, foto- en video-apparatuur, ski's, snowboards en fietsen wordt de dagwaarde vergoed. De jaarlijkse afschrijving bedraagt 10% per jaar, echter ten hoogste 60%; - Van film-, informatie-, beeld- en geluidsmateriaal (banden, cassettes, diskettes, enz.) wordt de waarde van het materiaal vergoed; - De reparatiekosten van beschadigde voorwerpen zijn beperkt tot de dagwaarde; - Kras- en schuurschade aan fietsen wordt tot een bedrag van ten hoogste CHF vergoed; - In geval van beroving van geld en reischeques bedraagt de schadevergoeding ten hoogste CHF en van reisbiljetten (treinkaarten, vliegtickets, enz.) ten hoogste CHF ; - In geval van vertraagde aflevering van bagage door een openbaar vervoersonderneming bedraagt de schadevergoeding voor de noodzakelijke aanschaf van voorwerpen en de huurkosten ten hoogste 20% van het overeengekomen verzekerde bedrag; - Voor persoonsbewijzen, rij- en kentekenbewijzen en sleutels worden de kosten voor het opnieuw aanschaffen vergoed; - In geval van diefstal en beroving geldt een eigen risico van CHF per gebeurtenis per schadegeval. Welke voorwerpen zijn niet verzekerd - Motorvoertuigen, boten, surfplanken en luchtvaartuigen inclusief alle toebehoren; - Kostbaarheden die door een aparte verzekering gedekt zijn; - Waardepapieren, aktes, zakelijke papieren, reisdocumenten en vouchers, contant geld en krediet- en klantenkaarten, postzegels (met uitzondering van beroving van geld, reischeques en reisbiljetten); - Computerhardware, mobiele telefoons en allerhande software; - Voorwerpen die tijdens de reis zijn aangeschaft of gekregen en niet voor eigen gebruik zijn; - Kostbaarheden en sieraden die overdag in een voertuig achtergelaten worden en van buitenaf zichtbaar zijn; - Edelmetaal, losse edelstenen en parels, postzegels, handelsgoederen, monstercollecties, voorwerpen met kunst- of verzamelaarswaarde en beroepsgereedschap: Film-, foto- en video-apparatuur, sieraden en bont zijn tijdens het transport per openbaar vervoer niet verzekerd, zolang ze onder de verantwoordelijkheid vallen van de vervoersonderneming. Muziekinstrumenten, sportartikelen, fietsen, kinderwagens, opblaasbare en opvouwbare boten zijn niet verzekerd behalve ingeval van diefstal en verlies of beschadiging tijdens het transport per openbaar vervoer. Welke verplichtingen dient men tijdens de reis na te leven? Kostbaarheden zoals bont, sieraden met of van edelmetaal, edelstenen of parels, foto-, film-, video- of geluidsapparatuur, inclusief alle toebehoren dienen, indien zij niet gedragen of gebruikt worden, in een afgesloten, niet voor iedereen toegankelijke ruimte en daar apart afgesloten (in een koffer, kast, safe) bewaard te worden. De wijze van bewaring moet in ieder geval in overeenstemming zijn met de waarde van het voorwerp.

11 Wanneer bestaat er geen aanspraak op een uitkering? Niet verzekerd is de schade veroorzaakt door: - opzet of grove nalatigheid; - het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid door de verzekerde; - zoekmaken, verliezen en laten liggen; - het achterlaten of neerzetten van voorwerpen, zelfs voor korte tijd, op een voor iedereen toegankelijke plaats buiten het onmiddellijke bereik van de verzekerde; - de niet op de waarde van het voorwerp afgestemde bewaring met kostbaarheden (vgl. verplichtingen tijdens de reis); - het uit hun zetting vallen van parels en edelstenen; - temperatuur- en weersinvloeden, slijtage of de natuurlijke hoedanigheid van het voorwerp. Wat zijn de verplichtingen in geval van schade? De verzekerde dient de oorzaak, omstandigheden en mate van de gebeurtenis onmiddellijk in detail te laten vastleggen: - bij diefstal en beroving, door het politiebureau dat het dichtst bij de plaats van het misdrijf is gelegen; - bij beschadiging door de vervoersonderneming, door de verantwoordelijke derde of de reis- resp. hotelleiding; - bij verlies of vertraagde aflevering, door de verantwoordelijke openbaar vervoersonderneming. De hoogte van de schade moet door middel van de originele kwitanties of andere aankoopbewijzen aangetoond worden. Het verzekerde bedrag is geen bewijs van het bestaan en de waarde van de verzekerde voorwerpen. De verzekering moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden. De vordering moet aangetoond en met bewijsstukken gestaafd worden. De volgende originele documenten dienen overlegd te worden: - politieverslag; - proces-verbaal; - kwitanties en aankoopbewijzen. De beschadigde voorwerpen dienen tot de definitieve afhandeling van het schadegeval ter beschikking gehouden te worden en op verzoek voor onderzoek ingestuurd te worden.

12 C5 Verplichtingen in geval van ziekte en bij ongevallen (BELANGRIJK) Voorgeschreven handelwijze in geval van schade - Vóór een behandeling dient contact te worden opgenomen met de medische adviesdienst Medi 24. Medi 24 geeft advies op alle medische gebieden en kan ook bemiddelen met betrekking tot artsen en ziekenhuizen. Medi 24 Tel.: Deze contactopname dient altijd te geschieden, zodat zo snel mogelijk kan worden gezorgd voor vakkundige, medische hulp. - De aanwijzingen van de arts dienen te worden opgevolgd. - Elke verzekerde is verplicht, zich te onderwerpen aan een onderzoek door artsen die door de maatschappij worden aangewezen, indien de maatschappij dit in het voorkomende geval noodzakelijk acht. - Bovendien dient de verzekerde het schadegeval onmiddellijk per telefoon, fax of telegram bij OSP AG te melden en wel onafhankelijk van het feit of al dan niet contact werd opgenomen met Medi 24. OSP AG Tel.: Forchstrasse 45 Fax: CH-8032 Zürich Noodgevallen Bij alle noodgevallen onmiddellijk contact opnemen met Mondial Assistance Tel.: uurs alarmnummer Fax: De verzekering heeft het recht patiënten te bezoeken alsmede aanvullende bewijzen en inlichtingen, met name doktersattesten te verlangen. De verzekerde moet de artsen die hem behandelen of behandeld hebben, tegenover de verzekering van hun zwijgplicht ontheffen. De verzekering behandelt alle medische gegevens vertrouwelijk. Als de verplichtingen opzettelijk niet worden nagekomen en daardoor het vaststellen of de mate van de ziektegevolgen wordt beïnvloed, kan de verzekering haar uitkeringen verminderen. Een vermindering valt echter weg als de schuld bij het niet-nakomen van de overeenkomst aantoonbaar geen invloed heeft uitgeoefend op de vaststelling en de mate van de ziektegevolgen. Op verzoek verleent de verzekering bij opname van de verzekerde in een ziekenhuis een betalingsgarantie binnen de grenzen van de verzekerde uitkeringen. Toelichtingenblad (B) OSP AG / LAH

13 Wat betaalt de verzekering niet? De verzekering dekt het volgende niet : vrijwillig bezoek aan arts, ziekenhuis, kuuroord enz zelfgekochte geneesmiddelen, d.w.z. zonder recept van een arts alle voorbehoedmiddelen en medische controle daarvoor schade ten gevolge van ongevallen en/of ziektes die buiten de periode van de overeenkomst met OSP AG zijn ontstaan vrijwillig vervoer naar België of naar een ander land (vliegtickets worden alleen vergoed als het vervoer van levensbelang is en er een beschikking van een arts is) Belangrijke informatie voor alle hosts/hostesses en animateurs/animatrices die voor OSP AG werken Wat te doen bij ongeval of ziekte? Neem telefonisch contact op met de medische adviesdienst Medi 24. Daar worden u alle noodzakelijke diensten aangeboden en krijgt u ook telefonisch advies. Medi 24 Tel.: Ga in ieder geval naar een arts of een ziekenhuis. Verlang na de behandeling een schriftelijk attest en/of een medische diagnose die de arts in het OSP Claim Advice-formulier dient te vermelden. Stuur deze gegevens samen met de originele kwitanties (waarvan u zelf altijd een kopie dient te bewaren!) voor door de arts voorgeschreven medicijnen naar OSP AG. Belangrijk! Wanneer wij niet beschikken over een attest of diagnose van de arts, betaalt de verzekering geen kosten. Wanneer u slachtoffer wordt van een ernstig ongeval, dient u of een arbeidscollega resp. de agent dit onmiddellijk te melden bij: Mondial Assistance Tel.: (24-uurs alarmnummer) Fax U MOET DIT BESLIST LEZEN - Belangrijke informatie voor bij Mondial Assistance te melden noodgevallen: achternaam en voornaam van het slachtoffer van het ongeval naam van de arts, adres en telefoonnummer van het ziekenhuis naam en adres van de werkgever >>> OSP AG naam van de verzekering >>> Mondial Assistance OSP AG, Forchstrasse 45, Postfach, CH-8032 Zürich Tel , fax

14 U bent in dienst van OSP AG en U hebt een arbeidsovereenkomst de verzekeringsvoorwaarden en een verzekering bewijs van OSP AG ontvangen. Voor EU-Landen ontvangt u een formulier E101, welk bevestigd dat u door OSP AG verzekerd bent. Dit document moet u altijd bij zich hebben! Wat betaalt de verzekering? Als u ziek wordt of een ongeluk krijgt, betaalt onze verzekering het volgende: kosten van ambulante behandeling door een arts door een arts voorgeschreven geneesmiddelen een door een arts voorgeschreven chiropracticus de behandelingskosten in het ziekenhuis de medische verzorging in het ziekenhuis logies en maaltijden in het ziekenhuis het benodigde verplegende personeel door een arts voor noodzakelijk verklaarde en voorgeschreven verblijf in een kuuroord U krijgt alle verdere correspondentie/documenten in het Nederlands, Engels of Frans. Deze kosten dekt de verzekering tot een onbegrensd bedrag, maar maximaal gedurende 2 jaar. U werkt gedurende uw taakperiode volgens de instructies en de filosofie van onze opdrachtgever. Het salaris wordt op uw bankrekening overgemaakt. U bent tijdens de overeenkomst door OSP AG verzekerd voor ongevallen/ziekte/dood/derving van salaris. Daarvoor wordt bij u een premie afgetrokken. Hierdoor gelden voor u de Zwitserse wetten. Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met OSP AG: tel De volgende extra diensten zijn als volgt verzekerd: reddingsacties bij ongeval (zoekacties tot max. CHF ) eerste aanschaf van krukken, hoortoestellen, brillen enz. ziekenvervoer bij ongeval naar het dichtstbijzijnde land waar de medische verzorging gewaarborgd is en als het vervoer medisch noodzakelijk is en door de arts voorgeschreven is tandheelkundige reparaties veroorzaakt door een ongeval (eigen risico CHF 500 per ongeval) tandartskosten ten gevolge van ziekte (max.chf 500 per persoon per jaar) tandheelkundige controle (max. CHF 80 per persoon per jaar) acties voor het bergen en repatriëren van het stoffelijk overschot repatriëring naar huis in geval van overlijden familie 1 e graad (max. CHF per persoon per jaar) Verzekerd is de reisbagage van de verzekerde, m.a.w. alle voorwerpen voor eigen gebruik, die op dienstreizen meegenomen of aan een vervoersonderneming voor verzending toevertrouwd worden. Als u ten gevolge van ziekte of ongeval geen geld kunt verdienen, betaalt de verzekering: 100% van uw basissalaris, maar maximaal CHF 150 per dag. Dit bedrag wordt maximaal 2 jaar lang betaald. Als u ten gevolge van een ongeval invalide wordt of sterft, vergoedt de verzekering: bij invaliditeit een eenmalig bedrag van CHF , overeenkomstig de mate van invaliditeit en de vergoedingstabel bij sterfgeval een eenmalig bedrag van CHF aan de wettelijke erfgenamen.

15 Claim Form, Accident or Sickness Déclaration de Sinistre Accident et Maladie Policyholder: OSP / Le preneur d assurance Sickness/Maladie Policy no Accident/Accident 1. Personal Data / Données Personnelles a) Family Name: Nom: b) First Name: Prénom: c) Date of birth: Date de naissance: d) Profession: Profession: e) Date of employment: Date d entrée en fonction: f) Present country of employment: Pays d emploi actuel: Sex / Sexe F M g) The undersigned authorizes the attending physician to make any requested information available to Mondial Assistance. Le / la soussigné(é) autorise les médecins traitants à fournir à Mondial Assistance tous les renseignements demandés. Location & Date Lieu & Date Signature Signature 2. Accident / Accident a) Date of accident: Date de l accident: b) Location of accident: Lieu de l accident: c) Has an official report been prepared? By whom? Un rapport officiel a-t-il été établi? Par qui? d) Which persons or vehicles were involved in this accident? Quelles personnes ou quels véhicules ont été impliqués dans cet accident? e) Witnesses: Témoins: f) Description of accident: Circonstances de l accident: g) Description of injuries sustained: Nature des blessures:

16 Claim Form, Accident or Sickness Déclaration de Sinistre Accident et Maladie Policyholder: OSP / Le preneur d assurance 3. Sickness / Maladie a) When did symptoms first appear? Quand la maladie a-t-elle été constatée la première fois? 4. To be completed by the treating physician / A remplir par le médecin traitant a) Diagnosis: Diagnostics: Is the present condition affected by preexisting conditions or previous accidents? If so, b) by which and to what extent? Influence de maladies étrangères à l accident, d infirmités ou de séquelles d accidents antérieurs? Laquelle et dans quelle proportion? c) Treatment applied: Traitement appliqué: d) Duration of treatment: Durée de traitement: e) Hospital confinement: Hospitalisation: f) Incapacity for work: Incapacité de travail: g) Is a permanent disability expected? If yes, to what extent? Faut-il s attendre à une invalidité permanente? Le cas échéant, laquelle? From: Du: From: Du: % From: % Du: To: Au: To: Au: To: Au: h) Location & Date Stamp & Signature of attending physician: Lieu & Date Timbre & Signature du médecin traitant: 5. Treatment / Traitement a) Has medical treatment ended? Le traitement médical est-il terminé? Yes / Oui No / Non

17 Claim Form, Accident or Sickness Déclaration de Sinistre Accident et Maladie Policyholder: OSP / Le preneur d assurance 6. Medical costs incurred / Frais médicaux occasionneés Provider Prestataire Doctor's fees Frais médicaux * Pharmacy * Pharmacie * Physiotherapy * Physiothérapie * Chiropractor * Chiropracticien Hospital Frais hospitaliers Dental Disease Maladie dentaire Dental Accident Accident dentaire Gynaecology Gynécologie Other Autres Invoice No. Facture no. Currency Devise Amount Montant Reimbursement Remboursement leave blank / laissez vide * Please send in a medical prescription relating to these costs. * Pours ces frais, veuillez s.v.p. joindre la prescription médicale. Next: fill in the claim form in as requested and send all documents with the original invoices/prescriptions to: Démarche: Complétez intégralement le formulaire Déclaration de Sinistre et envoyez tous les documents, avec les originaux des factures et ordonnances, à: OSP AG, Postfach, Forchstrasse 45, CH-8032 Zurich, Switzerland

18 Mutatieformulier bankrelatie Mutationsblatt Bankverbindung Opgeven van bankrelatie Erfassen der Bankverbindung Verandering van bankrelatie Änderung der Bankverbindung Verandering van rekeningnummer Änderung der Kontonummer (Gewenste regel aankruisen) (Bitte Zutreffendes ankreuzen) Naam en voornaam: Name und Vorname Geboortedatum: Geburtsdatum Bank (volledige naam) (vollständiger Name) Adres van de bank Adresse der Bank Postcode en plaats Postcode und Ort Land Rekeningnummer en ten name van Kontonummer und lautend auf IBAN (International Bank Account Number) Kontonummer und lautend auf SWIFT (voor rekening buiten Nederland) Identifikationscode Rekening in het binnenland (in Nederland = kostenloos) Rekening in het buitenland (Gelieve te noteren dat alle aangerekende bankkosten, voor rekening van de rekeninghouder/begunstigde zijn.) Datum: Action File Handtekening:

19 Mutatieformulier woonplaats/plaats van taak Mutationsblatt Wohnort/Einsatzort Naam en voornaam: Name und Vorname Geboortedatum: Geburtsdatum Burgerlijke staat: Zivilstand Nationaliteit: Nationalität Aantal kinderen: Anzahl Kinder Naam/leeftijd: Name/Alter Adres van vaste woonplaats: Adresse vom festen Wohnsitz Straat: Postcode en plaats: Land: Telefoon: Fax: adres Adres voor de taak: Adresse vom Einsatzort Naam: Straat: Postcode en plaats: Land: Telefoon: Fax: adres: Datum: Action File Handtekening:

20 M E M O Voor: Van: Alle OSP AG werknemers met residentie in Nederland OSP AG, Forchstrasse 45, 8032 Zürich, Switzerland Datum: november 2008 Re: De nieuwe Nederlandse zorgverzekering Beste werknemers, Op 1 januari 2006 is de wet op de nieuwe Nederlandse zorgverzekering van kracht geworden. Sinds die dag is elke Nederlandse resident verplicht om een basis zorgverzekering te hebben, met name het basispakket. Daarnaast heb je de keuze om al dan niet een aanvullende verzekering af te sluiten. Als werknemer bij OSP AG krijg je een volledige ziekte- en ongevalverzekering bij MONDIAL Assistance Versicherungen. Het CVZ (College voor zorgverzekeringen) liet ons weten dat je je Nederlandse zorgverzekering tijdelijk kan stopzetten, voor de periode dat je tewerkgesteld en verzekerd bent bij OSP AG. Dit om te vermijden dat je dubbel verzekerd bent. Om je verplichte zorgverzekering op te zeggen, moet je je verzekeringsmaatschappij vooraf inlichten en hen een kopie bezorgen van je arbeidscontract bij OSP AG en je Einsatzbestimmung. Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen naar een bevestiging en/of het formulier E-106 afgeleverd door de werkgever. Het E106 wordt automatisch bij onze verzekering aangevraagd en naar je adres in Nederland gestuurd. Dit E106-formulier (zie voorbeeld in bijlage) moet aan je verzekering worden bezorgd. Indien je problemen ondervindt met deze procedure, aarzel dan niet om ons te contacteren (tel , Indien je nog meer informatie wenst over de nieuwe Nederlandse zorgverzekering, kan je contact opnemen met het CVZ (College voor zorgverzekeringen), Eekholt 4, 1112 XH Diemen (NL), Tel: , Bij deze willen we je nog heel veel succes toewensen met je job het komende seizoen. OSP AG Eric Jaun Director

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten FATUM Veilig op reis pakket Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten 1 FATUM biedt verschillende verzekeringen aan om ervoor te zorgen dat u onbezorgd kunt reizen. Neemt u de mogelijkheden eens door

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Expatriates Pakket. Optimaal verzekerd in het buitenland

Expatriates Pakket. Optimaal verzekerd in het buitenland Expatriates Pakket Optimaal verzekerd in het buitenland Steeds meer Nederlanders gaan voor een langere periode naar het buitenland om daar te werken. Vertrekt ook u binnenkort naar een ander land? Dan

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Algemeen Dit formulier wordt door Brainport volmachtbedrijf uitsluitend gebruikt om te kunnen vaststellen of uw schade onder de dekking van de verzekering

Nadere informatie

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland Global Student Insurance Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver inzake internationale mobiliteitsverzekeringen Reisverzekering voor studenten in het buitenland (Europa inkomend/uitgaand)

Nadere informatie

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN)

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN) BELANGRIJK Declareert u nota s van geneeskundige kosten dan deze eerst indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voorkom vertraging. Om de afhandeling van uw schade soepel te laten verlopen, verzoeken wij

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Comfortpakket (m.i.v. december 2009) Budgetpakket Verzekerde periode 180 dagen 60 dagen (Uitbreiding naar 180 dagen is mogelijk) Dekkingsgebied Wereld Europa

Nadere informatie

Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Reisverzekering Dekkingsoverzicht Informatie voor de klant risicomanagers Wat is verzekerd? Vaste onderdelen De vaste onderdelen van de bestaan uit Bagage, Buitengewone kosten, Ongevallen, Geneeskundige kosten, Automobilistenhulp en Rechtsbijstand.

Nadere informatie

P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0

P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0 P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; en indien van toepassing: 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e)

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uit trekt, is de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche een ideale oplossing. Vakantieplezier verzekerd, het

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online

Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze voorwaarden

Nadere informatie

SCHADE AANGIFTE Doorlopende reisverzekering onderwijs

SCHADE AANGIFTE Doorlopende reisverzekering onderwijs SCHADE AANGIFTE Doorlopende reisverzekering onderwijs Belangrijk In geval van overlijden dient u dit uiterlijk binnen 48 uur na het ongeval per telefoon, fax of e-mail te melden bij Raetsheren van Orden.

Nadere informatie

Reis- en annuleringsverzekeringen

Reis- en annuleringsverzekeringen Reis- en annuleringsverzekeringen Zorgeloos op reis Vakantie: even tot uzelf komen. En genieten van het uitzicht, het eten of elkaar. Een ongeluk, ziekte of diefstal kan die welverdiende rust goed verstoren.

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1.

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1. Europa Winter Basisdekking Dekkingsgebied Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf Maximale reisduur (aantal aaneengesloten dagen per reis) 60 dagen

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op reis vanaf slechts 5 cent per dag. Sluit u ook elk jaar opnieuw een reisverzekering af? Dat kost u tijd en is bovendien onnodig duur.

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Ongevallenverzekering motorrijtuigen

Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallenverzekering motorrijtuigen Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27685 17.01 1. Ongevallen inzittenden

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN)

1/5. 1.12 Rekeningnummer (IBAN) BELANGRIJK Declareert u nota s van geneeskundige kosten dan deze eerst indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voorkom vertraging. Om de afhandeling van uw schade soepel te laten verlopen, verzoeken wij

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Verzekeringsadviseur Adres Rekeningnummer Het schadeaangifteformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Het door ons gevraagde houdt geen vergoedingsverplichting

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op vakantie Vakantie moet zorgeloos genieten zijn. Daarom is het voor een vakantie of weekendje weg zondermeer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

Factsheet ZEKUR Wonen Gezin

Factsheet ZEKUR Wonen Gezin Factsheet ZEKUR Wonen Gezin ZEKUR biedt je de belangrijkste verzekeringen voor elke woonsituatie. Gewoon ZEKUR is de basisbundel waar alles in zit wat je tenminste nodig hebt. En als je je uitgebreider

Nadere informatie

Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin

Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin ZEKUR biedt je de belangrijkste verzekeringen voor elke woonsituatie. Gewoon ZEKUR is de basisbundel waar alles in zit wat je tenminste nodig hebt. En als je je uitgebreider

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Doorlopende reisverzekering

Schadeaangifteformulier Doorlopende reisverzekering Schadeaangifteformulier Doorlopende reisverzekering BELANGRIJK In geval van overlijden dient u dit uiterlijk binnen 48 uur na het ongeval per telefoon, fax of e-mail te melden bij Raetsheren van Orden.

Nadere informatie

1 Algemeen Datum van vertrek. Datum van terugkeer Wat was het reisdoel/ de vakantiebestemming?...

1 Algemeen Datum van vertrek. Datum van terugkeer Wat was het reisdoel/ de vakantiebestemming?... Schadeaangifteformulier Reis- en Annulering Schadenummer assurantieadviseur: Schadenummer maatschappij: Branche- en polisnummer(s):...... Verzekeringnemer :...... Adres :...... Postcode en woonplaats :.

Nadere informatie

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging WIE ZIJN VERZEKERD? U en de verzekerde(n) die op uw polis staan, indien 70 jaar of jonger. WANNEER GELDT UW REISVERZEKERING+? De verzekering is van kracht gedurende de op het polisblad vermelde termijn

Nadere informatie

IAK Ongevallenverzekering

IAK Ongevallenverzekering IAK Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden OG13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Ongevallenverzekering OG13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Ongevallenverzekering Particulieren 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 r Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Inleiding Rabobank Nederland heeft voor u een overeenkomst

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant Zakenreis Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht.

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

kostprijs kostprijs 450 kostprijs kostprijs ( 6.000) kostprijs

kostprijs kostprijs 450 kostprijs kostprijs ( 6.000) kostprijs Ambassador Club Basisdekking Dekkingsgebied (afh. van keuze) Wereld Maximale reisduur (aantal aaneengesloten dagen per reis) 60 dagen Personenhulp Extra onvoorziene kosten - Extra kosten na natuurramp

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed.

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed. REISVERZEKERING De Ideale Reisverzekering van de Europeesche. Gedekt zijn financiële risico's, maar het allerbelangrijkste is dat u wereldwijd verzekerd bent van snelle en professionele hulp door alarmcentrale

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Kortlopende Reisen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale - Scherpe premies en vriendelijke voorwaarden Kortlopende Reis- en Met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 2 Kortlopende Unigarant Kortlopende Reis- Annuleringsverzekering Reis- en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen

Voorwaarden verzekering Ongevallen Voorwaarden verzekering Ongevallen 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 4 Wat krijgt u uitgekeerd?...pag. 2 Blijvende invaliditeit...pag.

Nadere informatie

Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer : Schadenummer :

Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer : Schadenummer : Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Branche 1. Gegevens verzekeringnemer Volledige naam Telefoon privé Adres Telefoon zakelijk Postcode Telefoon mobiel Woonplaats E-mailadres

Nadere informatie

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging Wie zijn verzekerd? U en de verzekerde(n) die op uw polis staan, indien 70 jaar of jonger. Wanneer geldt uw reisverzekering? De verzekering is van kracht gedurende de op het polisblad vermelde termijn

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN Inhoud Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Uitkeringen Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Premie Artikel

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Polisnummer(s): 1. Verzekerde die schade heeft geleden Naam en voornaam/voornamen: man vrouw Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel: Beroep: Geboortedatum:

Nadere informatie

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland De Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland NnL 2 Schadeverzekeringen buitenland De premies voor de verzekeringen binnen de Europese Unie worden verhoogd met de (para)fiscale

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Met de Basisdekking van onze Doorlopende reisverzekering ben je verzekerd voor buitengewone kosten die je maakt als je op reis bent. Welke kosten

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

ongevallenverzekering

ongevallenverzekering bijzondere voorwaarden bij uw ongevallenverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt! bijzondere voorwaarden ongevallenverzekering versie 3.0, 01 maart 2015 U heeft gekozen voor een ongevallenverzekering

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie