VERZEKERINGSUITKERINGEN VOOR REISBEGLEIDERS/STERS DIE BIJ OSP AG ZIJN AANGESTELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSUITKERINGEN VOOR REISBEGLEIDERS/STERS DIE BIJ OSP AG ZIJN AANGESTELD"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSUITKERINGEN VOOR REISBEGLEIDERS/STERS DIE BIJ OSP AG ZIJN AANGESTELD (hierna genoemd Verzekerde ) De dienovereenkomstige verzekeringen werden afgesloten bij: Mondial Assistance Versicherungen Sympany Krankenkasse und Versicherung Allianz Suisse Versicherungsgesellschaft (hierna genoemd Verzekering ) INHOUDSOVERZICHT A Gemeenschappelijke voorwaarden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Verzekerde uitkeringen Begin en einde van de verzekeringsdekking Verzekeringsgebied Verzekerde ziektes Opnieuw optreden van een ziekte (hervallen) Beïnvloeding van niet met de ziekte verband houdende oorzaken Verzekerde ongevallen Beïnvloeding van niet met het ongeval verband houdende oorzaken Arts B Voorwaarden voor de Verzekeringsuitkeringen bij ziekte en ongeval B1 B2 B3 B4 Ziektekosten Daguitkering (loonderving) Invaliditeit door ongeval Overlijden C Verschillende voorwaarden C1 C2 C3 C4 C5 Repatriëring Tandheelkundige behandelingen tengevolge van een ziekte Tandheelkundige controle Bagageverzekering Verplichtingen ingeval van ziekte en bij een ongeval (BELANGRIJK!)

2 A Gemeenschappelijke voorwaarden A1 Verzekerde uitkeringen Ziektekosten - wat bedrag betreft onbeperkt, gedurende max. 2 jaar. Ziektekosten bij ongeval - wat bedrag betreft onbeperkt, gedurende max. 2 jaar. Daguitkering bij ziekte (loonderving), 100 % - echter niet uitgaand boven CHF per dag, gedurende max. 2 jaar, wachttijd 60 dagen. Daguitkering bij ongeval (loonderving), 100% - echter niet uitgaand boven CHF per dag, gedurende max. 2 jaar, wachttijd 60 dagen. Invaliditeit door ongeval, - kapitaal CHF (progressief, max. 225%). Overlijden door ongeval, - kapitaal CHF Bagageverzekering, - Verzekerd bedrag CHF A2 Begin en einde van de verzekeringsdekking De verzekeringsdekking begint voor de afzonderlijk verzekerde op de dag waarop zijn arbeidscontract met OSP AG van kracht wordt, op zijn vroegst echter op het op de polis vermelde begin van de overeenkomst. De verzekeringsdekking eindigt voor de afzonderlijke verzekerde bij afloop van de overeenkomst; bij het verlaten van de kring van verzekerde personen; bij een werkonderbreking (de verzekeringsdekking eindigt niet tijdens werkonderbrekingen ten gevolge van ziekte, ongeval); bij verblijf buiten Europa na 24 maanden; na voltooiing van het 70 e levensjaar.

3 A3 Verzekeringsgebied De verzekering geldt wereldwijd. Voor verzekerden buiten Europa eindigt zij na 24 maanden. A4 Verzekerde ziektes Als ziekte geldt iedere gezondheidsstoring die de verzekerde onvrijwillig heeft te verduren, geen ongeval of geen gevolg van een ongeval is en een geneeskundige behandeling nodig heeft gemaakt. Moederschap (zwangerschap en geboorte) geldt als ziekte zoals bedoeld in deze voorwaarden, als de verzekerde bij aanvang van de zwangerschap gedurende minstens 30 dagen verzekerd was. Niet verzekerd zijn ziektes die bij het begin van het arbeidscontract bestaan, zolang ze een arbeidsongeschiktheid ten gevolge hebben; beroepsziektes en lichamelijke letsels ten gevolge van een gebeurtenis van gelijke aard als een ongeval die zijn gedekt door een wettelijke ongevallenverzekering; ziektes ten gevolge van oorlogsgebeurtenissen. Als de verzekerde buiten Zwitserland wordt verrast door het uitbreken van zulke gebeurtenissen, eindigt de verzekeringsdekking echter pas 14 dagen na het eerste optreden daarvan; ziektes ten gevolge van de inwerking van ioniserende stralen; gezondheidsstoringen ten gevolge van medisch voorgeschreven stralingsbehandelingen van verzekerde ziektes zijn echter verzekerd. A5 Opnieuw optreden van een ziekte (hervallen) Het opnieuw optreden van een ziekte (hervallen) geldt voor wat de maximale duur betreft als nieuwe ziekte als de verzekerde gedurende 12 maanden wegens deze ziekte niet arbeidsongeschikt is geweest. A6 Beïnvloeding van niet met de ziekte verband houdende oorzaken Als de ziekte maar voor een gedeelte de oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid resp. van het verblijf in het ziekenhuis of een kuuroord, betaalt de verzekering slechts een dienovereenkomstig gedeelte van de uitkeringen. Dit gedeelte wordt bepaald op basis van een medisch of doktersattest.

4 A7 Verzekerde ongevallen Als ongeval geldt iedere aantasting van de gezondheid die de verzekerde plotseling, onvrijwillig en met geweld door een van buiten inwerkende gebeurtenis heeft te verduren. Als ongevallen gelden ook het onvrijwillig inademen van gassen of dampen en het abusievelijk innemen van giftige of bijtende stoffen; door plotselinge krachtsinspanning veroorzaakte ontwrichtingen en verstuikingen alsmede verrekken en scheuren van spieren en pezen; bevriezingen, hitteberoerte, zonnesteek en aantastingen van de gezondheid door ultraviolette stralen met uitzondering van zonnebrand; verdrinken. Als ongevallen gelden niet alle soorten van ziektes; zelfmoord, zelfverminking en de poging daartoe, tenzij deze handelingen worden uitgevoerd in een niet door eigen schuld ontstane toestand van volledig onvermogen tot oordelen; gevolgen van alleen psychische inwerkingen. Niet verzekerd zijn ongevallen tengevolge van oorlogsgebeurtenissen. Als de verzekerde buiten Zwitserland door het uitbreken van zulke gebeurtenissen wordt verrast, eindigt de verzekeringsdekking echter pas 14 dagen na het eerste optreden daarvan. Als de verzekerde het slachtoffer wordt van een vliegtuigkaping, betaalt de verzekering daarentegen de volledige uitkeringen, ook als een vliegtuig naar een land wordt ontvoerd, dat betrokken is bij oorlogsgebeurtenissen. Geen uitkeringen betaalt de verzekering als de verzekerde slachtoffer van een vliegtuigkaping wordt die plaatsvindt meer dan 48 uur na het uitbreken van een oorlog; waaraan Zwitserland of een van zijn buurlanden deelneemt; waaraan Groot-Brittannië, de GOS, de VSA of de Volksrepubliek China deelneemt, of nu afzonderlijke landen onderling of een van hen met een Europese staat bij de oorlog zijn betrokken; bij alle soorten onrust, tenzij bewezen wordt dat de verzekerde daaraan niet aan de kant van de onruststokers actief of door ophitsing heeft deelgenomen; bij het opzettelijk uitvoeren van misdaden en overtredingen of bij de poging daartoe; bij het deelnemen aan races met motorvoertuigen en boten alsmede trainingsritten op het racecircuit. A8 Beïnvloeding van oorzaken die niet in verband staan met het ongeval Als het ongeval maar voor een gedeelte oorzaak is van het overlijden, de invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, betaalt de verzekering slechts een dienovereenkomstig gedeelte van de uitkeringen. Dit wordt uitgewerkt op de basis van een medisch attest. A9 Arts Als arts geldt iedere tot de beroepsuitoefening toegelaten arts met een Zwitsers of een dienovereenkomstig buitenlands diploma, in het buitenland de tot de beroepsuitoefening gemachtigde eigenaar van een gelijkwaardige akte van bekwaamheid.

5 B Voorwaarden voor de verzekeringsuitkeringen bij ziekte en ongeval B1 Ziektekosten Ambulante behandelingen De verzekering betaalt volgens de ter plaatse gebruikelijke bepalingen of de ambtelijke tarieven de bij ambulante behandeling ontstane kosten voor maatregelen die door een arts of door een chiropractor uitgevoerd of voorgeschreven, wetenschappelijk erkend en medisch noodzakelijk zijn. Verblijf in een ziekenhuis en een kuuroord De verzekering betaalt de kosten die volgens de ter plaatse gebruikelijke of ambtelijke tarieven gedurende een verblijf in een ziekenhuis of kuuroord ontstaan, indien minstens één (1) dagtarief wordt verrekend, voor alle maatregelen, diensten en aankopen inclusief logies, maaltijden en verpleging die door een arts voorgeschreven, wetenschappelijk erkend en medisch noodzakelijk zijn. Als ziekenhuis gelden ook sanatoria incl. psychiatrische klinieken die onder leiding of toezicht van een arts staan. Als kuren gelden klinische behandelingen van de verzekerde in gespecialiseerde bedrijven voor bad-, dieet-, revalidatie- of herstellingskuren die onder leiding of toezicht van een arts staan. Aanvullende uitkeringen De verzekering betaalt de noodzakelijke kosten voor - reddingsacties ten gunste van de verzekerde die niet door ziekte nodig zijn geworden; - door een ongeval veroorzaakte therapeutische maatregelen die door een van staatswege toegelaten tandarts worden uitgevoerd of voorgeschreven. Als een afsluitende behandeling niet mogelijk is, betaalt de verzekering ook de te verwachten kosten voor tussenbehandelingen en het definitieve eenmalige herstel van de beschadigde tanden. Per schadegeval bestaat een eigen risico voor de eerste CHF ; - de huur of de eerste aankoop van brillen, contactlenzen, gehoorapparaten, orthopedische hulpmiddelen, loophulpmiddelen (zoals krukken, steunapparaten) en protheses, voor zover deze voorwerpen door een arts worden voorgeschreven. De Verzekering draagt de reparatie- of vervangingskosten (nieuwwaarde) van deze voorwerpen, indien ze beschadigd of stukgegaan zijn bij een ongeval dat therapeutische maatregelen ten gevolge heeft; - alle door de dokter voorgeschreven diensten van gediplomeerde of door een instelling ter beschikking gestelde verplegende personen gedurende hoogstens 360 dagen per ongeval. Deze kosten worden ook gedragen als daardoor een verblijf in het ziekenhuis verkort of onnodig wordt; - zoekacties met het oog op redding of berging van de Verzekerde tot CHF ; - acties voor het bergen en naar huis brengen van een lijk; - vervoer van de verzekerde; vervoer met luchtvaartuigen betaalt de verzekering slechts als dit om medische of technische redenen onvermijdelijk is; ander vervoer slechts als het met de therapeutische maatregelen in verband staat en noodzakelijk is. Maximale uitkeringen De verzekering betaalt per ziekte of ongeval de uitkeringen in onbeperkte hoogte gedurende twee jaar sinds het begin van de ziekte resp. sinds de dag waarop het ongeval heeft plaatsgenomen.

6 Beperkingen In het buitenland ontstane kosten betaalt de verzekering slechts als de verzekerde daar ziek wordt of verongelukt, en wel volgens de daar ter plaatse gebruikelijke tarieven. Voor bij het begin van de verzekering bestaande lichamelijke gebreken (zoals bijziendheid, scheel kijken, platvoeten, cosmetische gebreken) betaalt de verzekering geen uitkeringen. Ziektekosten die door een wettelijk aansprakelijke derde zijn betaald of die ten laste van een wettelijke verzekering vallen, betaalt de verzekering niet. Als de verzekering uitkeringen in plaats van een wettelijk aansprakelijke derde betaalt, moet de verzekerde zijn vorderingen in de omvang van haar uitkeringen afstaan aan de verzekering. B2 Daguitkering (loonderving) Aanspraak op uitkeringen Als de verzekerde volgens vaststelling van de dokter arbeidsongeschikt is, betaalt de verzekering bij volledige arbeidsongeschiktheid de in de polis vermelde daguitkering. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid richt de hoogte van de daguitkering zich naar de mate van arbeidsongeschiktheid; bij minder dan 25% bestaat geen recht op uitkering. Na iedere geboorte die na de 6 e zwangerschapsmaand plaatsvindt, rust de uitkeringsplicht gedurende 6 weken. Uitgezonderd zijn ziektes die in geen verband met de geboorte staan. Wachttijd De wachttijd begint op de dag waarop volgens vaststelling van de dokter de arbeidsongeschiktheid begint, op zijn vroegst echter zeven (7) dagen voor de eerste behandeling door een arts. Dagen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 25% tellen voor de berekening van de wachttijd voor vol. Uitkeringsduur De verzekering betaalt de daguitkering per ziekte en ongeval hoogstens voor de in de polis vermelde uitkeringsduur. Dagen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 25% tellen voor de berekening van de uitkeringsduur voor vol. B3 Invaliditeit door ongeval Als het ongeval leidt tot een vermoedelijk blijvende invaliditeit, betaalt de verzekering het in de polis vermelde kapitaal overeenkomstig de mate van de invaliditeit.

7 Mate van invaliditeit De verzekering betaalt - bij volledige invaliditeit het gehele in de overeenkomst vermelde kapitaal; - bij gedeeltelijke invaliditeit de volgende percentages van het in de overeenkomst vermelde kapitaal; - als volledig verlies of gebruiksongeschiktheid bestaat: voor een arm in het ellebooggewricht of boven het ellebooggewricht 70 % voor een onderarm of een hand 60 % voor een duim 20 % voor een wijsvinger 10 % voor een andere vinger 5 % voor een been in het kniegewricht of boven het kniegewricht 60 % voor een been onder het kniegewricht 50 % voor een voet 40 % voor het gezichtsvermogen van beide ogen 100 % voor het gezichtsvermogen van één oog 30 % voor het gezichtsvermogen van één oog, als dat van het andere oog al - voor het ongeluk reeds volledig verloren was 70 % voor het gehoor van beide oren 60 % voor het gehoor van één oor 15 % voor het gehoor van één oor, als dat van het andere oor al - voor het ongeluk reeds volledig verloren was 45 % voor de smaakzin 10 % voor de reukzin 10 % - Als het verlies of de gebruiksongeschiktheid maar gedeeltelijk is: een dienovereenkomstig lager percentage. Als door een ongeval meerdere lichaamsdelen zijn getroffen, worden de percentages opgeteld. De mate van invaliditeit bedraagt echter nooit meer dan 100%. Als de mate van invaliditeit volgens bovenstaande principes niet kan worden bepaald, wordt deze vastgesteld op basis van de blijvende lichamelijke of geestelijke schade waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke omstandigheden van de verzekerde in aanmerking worden genomen: bij jongeren voor het voltooide 20 e levensjaar worden de vermoedelijke uitwerkingen op hun toekomstige arbeidsongeschiktheid in aanmerkinggenomen. Voor psychische en nerveuze storingen betaalt de verzekering het kapitaal alleen dan als de invaliditeit te wijten is aan een door het geval veroorzaakte organische ziekte van het zenuwsysteem. Als de verzekerde voor het ongeval invalide is geweest, betaalt de verzekering het verschil tussen het kapitaal, dat zou resulteren op basis van de voorafgaande mate van invaliditeit en het kapitaal dat wordt berekend op basis van de totale mate van invaliditeit. Als de verzekerde op het tijdstip van het ongeval het 65 e levensjaar voltooid heeft, betaalt de verzekering in plaats van het kapitaal een levenslange rente. Deze bedraagt per CHF invaliditeitskapitaal jaarlijks CHF De hoogte daarvan richt zich naar de mate van de invaliditeit.

8 Het invaliditeitskapitaal wordt bepaald met behulp van de hieronder volgende tabel op basis van het in de overeenkomst vermelde bedrag. Mate van invaliditeit % Kapitaal Mate van invaliditeit % Kapitaal Mate van invaliditeit % Kapitaal Mate van invaliditeit % Kapitaal % % % % B4 Overlijden door ongeval Als het ongeval overlijden van de verzekerde ten gevolge heeft, betaalt de verzekering het in de overeenkomst vermelde kapitaal. De verzekering betaalt het verzekerde kapitaal in geval van overlijden aan de echtgenoot van de verzekerde. Bij ontbreken daarvan gelijkelijk - aan zijn kinderen; - bij ontbreken daarvan aan zijn ouders; - bij ontbreken daarvan aan zijn broers en zussen; - bij ontbreken daarvan aan de nakomelingen van de broers en zussen. Als er geen van deze nabestaanden zijn, betaalt de verzekering de begrafeniskosten tot het bedrag van het in de overeenkomst vermelde kapitaal.

9 C Verschillende voorwaarden C1 Repatriëring Verzekerde uitkeringen Verzekerd zijn:de extra terugreis en reis terug naar de arbeidsplaats in geval van overlijden van een van de volgende personen: (echtgenoot, ouders, broers en zussen, grootouders, kinderen deze lijst is volledig). Maximale uitkeringen De maximale uitkeringen bedragen ten hoogste CHF per persoon per jaar. C2 Tandheelkundige behandelingen tengevolge van een ziekte Verzekerde uitkeringen Orthodontie (zoals de behandeling van scheve of misvormde tanden en kaken), prothetische hulpen (zoals kronen, stifttanden, tandbeugels, spalken, bruggen, gedeeltelijke en volledige prothesen, alsmede toebehoren, provisorische prothesen en reparaties) en tandsaneringen tengevolge van een amalgaamintolerantie. Niet verzekerde uitkeringen De kosten van tandreinigingsmiddelen. Maximale uitkeringen De maximale uitkeringen bedragen ten hoogste CHF per persoon per jaar. C3 Tandheelkundige controle Dekking Voor verzekerde personen zijn tandheelkundige controles ook verzekerd. Dit geldt onder de voorwaarde dat deze controles worden uitgevoerd bij een door een kanton tot beroepsuitoefening bevoegde tandarts met een Zwitsers staatsdiploma of een overeenkomstig buitenlands diploma, of in het buitenland door een tot beroepsuitoefening bevoegde houder van een gelijkwaardig bewijs van vaardigheid. Maximale uitkering De uitkering bedraagt maximaal CHF 80,00 per persoon per jaar. C4 Bagageverzekering Verzekerde uitkeringen Verzekerd is de reisbagage van de verzekerde, m.a.w. alle voorwerpen voor eigen gebruik, die op dienstreizen meegenomen of aan een vervoersonderneming voor verzending toevertrouwd worden. Maximale uitkeringen De maximale uitkeringen bedragen ten hoogste CHF per persoon per jaar.

10 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd - Diefstal - Beroving (diefstal onder bedreiging of met gebruik van geweld tegen de persoon van de verzekerde). - Beschadiging en vernieling - Verlies en beschadiging tijdens het transport per openbaar vervoer. - Vertraagde aflevering van bagage door een openbaar vervoersonderneming. Welke kosten worden betaald - In geval van niet-herstelbare schade of verlies wordt de oorspronkelijke aanschaffingswaarde van de verzekerde voorwerpen vergoed. Als deze waarde op het moment van de schadegebeurtenis lager is, dan wordt deze betaald; - Van film-, foto- en video-apparatuur, ski's, snowboards en fietsen wordt de dagwaarde vergoed. De jaarlijkse afschrijving bedraagt 10% per jaar, echter ten hoogste 60%; - Van film-, informatie-, beeld- en geluidsmateriaal (banden, cassettes, diskettes, enz.) wordt de waarde van het materiaal vergoed; - De reparatiekosten van beschadigde voorwerpen zijn beperkt tot de dagwaarde; - Kras- en schuurschade aan fietsen wordt tot een bedrag van ten hoogste CHF vergoed; - In geval van beroving van geld en reischeques bedraagt de schadevergoeding ten hoogste CHF en van reisbiljetten (treinkaarten, vliegtickets, enz.) ten hoogste CHF ; - In geval van vertraagde aflevering van bagage door een openbaar vervoersonderneming bedraagt de schadevergoeding voor de noodzakelijke aanschaf van voorwerpen en de huurkosten ten hoogste 20% van het overeengekomen verzekerde bedrag; - Voor persoonsbewijzen, rij- en kentekenbewijzen en sleutels worden de kosten voor het opnieuw aanschaffen vergoed; - In geval van diefstal en beroving geldt een eigen risico van CHF per gebeurtenis per schadegeval. Welke voorwerpen zijn niet verzekerd - Motorvoertuigen, boten, surfplanken en luchtvaartuigen inclusief alle toebehoren; - Kostbaarheden die door een aparte verzekering gedekt zijn; - Waardepapieren, aktes, zakelijke papieren, reisdocumenten en vouchers, contant geld en krediet- en klantenkaarten, postzegels (met uitzondering van beroving van geld, reischeques en reisbiljetten); - Computerhardware, mobiele telefoons en allerhande software; - Voorwerpen die tijdens de reis zijn aangeschaft of gekregen en niet voor eigen gebruik zijn; - Kostbaarheden en sieraden die overdag in een voertuig achtergelaten worden en van buitenaf zichtbaar zijn; - Edelmetaal, losse edelstenen en parels, postzegels, handelsgoederen, monstercollecties, voorwerpen met kunst- of verzamelaarswaarde en beroepsgereedschap: Film-, foto- en video-apparatuur, sieraden en bont zijn tijdens het transport per openbaar vervoer niet verzekerd, zolang ze onder de verantwoordelijkheid vallen van de vervoersonderneming. Muziekinstrumenten, sportartikelen, fietsen, kinderwagens, opblaasbare en opvouwbare boten zijn niet verzekerd behalve ingeval van diefstal en verlies of beschadiging tijdens het transport per openbaar vervoer. Welke verplichtingen dient men tijdens de reis na te leven? Kostbaarheden zoals bont, sieraden met of van edelmetaal, edelstenen of parels, foto-, film-, video- of geluidsapparatuur, inclusief alle toebehoren dienen, indien zij niet gedragen of gebruikt worden, in een afgesloten, niet voor iedereen toegankelijke ruimte en daar apart afgesloten (in een koffer, kast, safe) bewaard te worden. De wijze van bewaring moet in ieder geval in overeenstemming zijn met de waarde van het voorwerp.

11 Wanneer bestaat er geen aanspraak op een uitkering? Niet verzekerd is de schade veroorzaakt door: - opzet of grove nalatigheid; - het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid door de verzekerde; - zoekmaken, verliezen en laten liggen; - het achterlaten of neerzetten van voorwerpen, zelfs voor korte tijd, op een voor iedereen toegankelijke plaats buiten het onmiddellijke bereik van de verzekerde; - de niet op de waarde van het voorwerp afgestemde bewaring met kostbaarheden (vgl. verplichtingen tijdens de reis); - het uit hun zetting vallen van parels en edelstenen; - temperatuur- en weersinvloeden, slijtage of de natuurlijke hoedanigheid van het voorwerp. Wat zijn de verplichtingen in geval van schade? De verzekerde dient de oorzaak, omstandigheden en mate van de gebeurtenis onmiddellijk in detail te laten vastleggen: - bij diefstal en beroving, door het politiebureau dat het dichtst bij de plaats van het misdrijf is gelegen; - bij beschadiging door de vervoersonderneming, door de verantwoordelijke derde of de reis- resp. hotelleiding; - bij verlies of vertraagde aflevering, door de verantwoordelijke openbaar vervoersonderneming. De hoogte van de schade moet door middel van de originele kwitanties of andere aankoopbewijzen aangetoond worden. Het verzekerde bedrag is geen bewijs van het bestaan en de waarde van de verzekerde voorwerpen. De verzekering moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden. De vordering moet aangetoond en met bewijsstukken gestaafd worden. De volgende originele documenten dienen overlegd te worden: - politieverslag; - proces-verbaal; - kwitanties en aankoopbewijzen. De beschadigde voorwerpen dienen tot de definitieve afhandeling van het schadegeval ter beschikking gehouden te worden en op verzoek voor onderzoek ingestuurd te worden.

12 C5 Verplichtingen in geval van ziekte en bij ongevallen (BELANGRIJK) Voorgeschreven handelwijze in geval van schade - Vóór een behandeling dient contact te worden opgenomen met de medische adviesdienst Medi 24. Medi 24 geeft advies op alle medische gebieden en kan ook bemiddelen met betrekking tot artsen en ziekenhuizen. Medi 24 Tel.: Deze contactopname dient altijd te geschieden, zodat zo snel mogelijk kan worden gezorgd voor vakkundige, medische hulp. - De aanwijzingen van de arts dienen te worden opgevolgd. - Elke verzekerde is verplicht, zich te onderwerpen aan een onderzoek door artsen die door de maatschappij worden aangewezen, indien de maatschappij dit in het voorkomende geval noodzakelijk acht. - Bovendien dient de verzekerde het schadegeval onmiddellijk per telefoon, fax of telegram bij OSP AG te melden en wel onafhankelijk van het feit of al dan niet contact werd opgenomen met Medi 24. OSP AG Tel.: Forchstrasse 45 Fax: CH-8032 Zürich Noodgevallen Bij alle noodgevallen onmiddellijk contact opnemen met Mondial Assistance Tel.: uurs alarmnummer Fax: De verzekering heeft het recht patiënten te bezoeken alsmede aanvullende bewijzen en inlichtingen, met name doktersattesten te verlangen. De verzekerde moet de artsen die hem behandelen of behandeld hebben, tegenover de verzekering van hun zwijgplicht ontheffen. De verzekering behandelt alle medische gegevens vertrouwelijk. Als de verplichtingen opzettelijk niet worden nagekomen en daardoor het vaststellen of de mate van de ziektegevolgen wordt beïnvloed, kan de verzekering haar uitkeringen verminderen. Een vermindering valt echter weg als de schuld bij het niet-nakomen van de overeenkomst aantoonbaar geen invloed heeft uitgeoefend op de vaststelling en de mate van de ziektegevolgen. Op verzoek verleent de verzekering bij opname van de verzekerde in een ziekenhuis een betalingsgarantie binnen de grenzen van de verzekerde uitkeringen. Toelichtingenblad (B) OSP AG / LAH

13 Wat betaalt de verzekering niet? De verzekering dekt het volgende niet : vrijwillig bezoek aan arts, ziekenhuis, kuuroord enz zelfgekochte geneesmiddelen, d.w.z. zonder recept van een arts alle voorbehoedmiddelen en medische controle daarvoor schade ten gevolge van ongevallen en/of ziektes die buiten de periode van de overeenkomst met OSP AG zijn ontstaan vrijwillig vervoer naar België of naar een ander land (vliegtickets worden alleen vergoed als het vervoer van levensbelang is en er een beschikking van een arts is) Belangrijke informatie voor alle hosts/hostesses en animateurs/animatrices die voor OSP AG werken Wat te doen bij ongeval of ziekte? Neem telefonisch contact op met de medische adviesdienst Medi 24. Daar worden u alle noodzakelijke diensten aangeboden en krijgt u ook telefonisch advies. Medi 24 Tel.: Ga in ieder geval naar een arts of een ziekenhuis. Verlang na de behandeling een schriftelijk attest en/of een medische diagnose die de arts in het OSP Claim Advice-formulier dient te vermelden. Stuur deze gegevens samen met de originele kwitanties (waarvan u zelf altijd een kopie dient te bewaren!) voor door de arts voorgeschreven medicijnen naar OSP AG. Belangrijk! Wanneer wij niet beschikken over een attest of diagnose van de arts, betaalt de verzekering geen kosten. Wanneer u slachtoffer wordt van een ernstig ongeval, dient u of een arbeidscollega resp. de agent dit onmiddellijk te melden bij: Mondial Assistance Tel.: (24-uurs alarmnummer) Fax U MOET DIT BESLIST LEZEN - Belangrijke informatie voor bij Mondial Assistance te melden noodgevallen: achternaam en voornaam van het slachtoffer van het ongeval naam van de arts, adres en telefoonnummer van het ziekenhuis naam en adres van de werkgever >>> OSP AG naam van de verzekering >>> Mondial Assistance OSP AG, Forchstrasse 45, Postfach, CH-8032 Zürich Tel , fax

14 U bent in dienst van OSP AG en U hebt een arbeidsovereenkomst de verzekeringsvoorwaarden en een verzekering bewijs van OSP AG ontvangen. Voor EU-Landen ontvangt u een formulier E101, welk bevestigd dat u door OSP AG verzekerd bent. Dit document moet u altijd bij zich hebben! Wat betaalt de verzekering? Als u ziek wordt of een ongeluk krijgt, betaalt onze verzekering het volgende: kosten van ambulante behandeling door een arts door een arts voorgeschreven geneesmiddelen een door een arts voorgeschreven chiropracticus de behandelingskosten in het ziekenhuis de medische verzorging in het ziekenhuis logies en maaltijden in het ziekenhuis het benodigde verplegende personeel door een arts voor noodzakelijk verklaarde en voorgeschreven verblijf in een kuuroord U krijgt alle verdere correspondentie/documenten in het Nederlands, Engels of Frans. Deze kosten dekt de verzekering tot een onbegrensd bedrag, maar maximaal gedurende 2 jaar. U werkt gedurende uw taakperiode volgens de instructies en de filosofie van onze opdrachtgever. Het salaris wordt op uw bankrekening overgemaakt. U bent tijdens de overeenkomst door OSP AG verzekerd voor ongevallen/ziekte/dood/derving van salaris. Daarvoor wordt bij u een premie afgetrokken. Hierdoor gelden voor u de Zwitserse wetten. Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met OSP AG: tel De volgende extra diensten zijn als volgt verzekerd: reddingsacties bij ongeval (zoekacties tot max. CHF ) eerste aanschaf van krukken, hoortoestellen, brillen enz. ziekenvervoer bij ongeval naar het dichtstbijzijnde land waar de medische verzorging gewaarborgd is en als het vervoer medisch noodzakelijk is en door de arts voorgeschreven is tandheelkundige reparaties veroorzaakt door een ongeval (eigen risico CHF 500 per ongeval) tandartskosten ten gevolge van ziekte (max.chf 500 per persoon per jaar) tandheelkundige controle (max. CHF 80 per persoon per jaar) acties voor het bergen en repatriëren van het stoffelijk overschot repatriëring naar huis in geval van overlijden familie 1 e graad (max. CHF per persoon per jaar) Verzekerd is de reisbagage van de verzekerde, m.a.w. alle voorwerpen voor eigen gebruik, die op dienstreizen meegenomen of aan een vervoersonderneming voor verzending toevertrouwd worden. Als u ten gevolge van ziekte of ongeval geen geld kunt verdienen, betaalt de verzekering: 100% van uw basissalaris, maar maximaal CHF 150 per dag. Dit bedrag wordt maximaal 2 jaar lang betaald. Als u ten gevolge van een ongeval invalide wordt of sterft, vergoedt de verzekering: bij invaliditeit een eenmalig bedrag van CHF , overeenkomstig de mate van invaliditeit en de vergoedingstabel bij sterfgeval een eenmalig bedrag van CHF aan de wettelijke erfgenamen.

15 Claim Form, Accident or Sickness Déclaration de Sinistre Accident et Maladie Policyholder: OSP / Le preneur d assurance Sickness/Maladie Policy no Accident/Accident 1. Personal Data / Données Personnelles a) Family Name: Nom: b) First Name: Prénom: c) Date of birth: Date de naissance: d) Profession: Profession: e) Date of employment: Date d entrée en fonction: f) Present country of employment: Pays d emploi actuel: Sex / Sexe F M g) The undersigned authorizes the attending physician to make any requested information available to Mondial Assistance. Le / la soussigné(é) autorise les médecins traitants à fournir à Mondial Assistance tous les renseignements demandés. Location & Date Lieu & Date Signature Signature 2. Accident / Accident a) Date of accident: Date de l accident: b) Location of accident: Lieu de l accident: c) Has an official report been prepared? By whom? Un rapport officiel a-t-il été établi? Par qui? d) Which persons or vehicles were involved in this accident? Quelles personnes ou quels véhicules ont été impliqués dans cet accident? e) Witnesses: Témoins: f) Description of accident: Circonstances de l accident: g) Description of injuries sustained: Nature des blessures:

16 Claim Form, Accident or Sickness Déclaration de Sinistre Accident et Maladie Policyholder: OSP / Le preneur d assurance 3. Sickness / Maladie a) When did symptoms first appear? Quand la maladie a-t-elle été constatée la première fois? 4. To be completed by the treating physician / A remplir par le médecin traitant a) Diagnosis: Diagnostics: Is the present condition affected by preexisting conditions or previous accidents? If so, b) by which and to what extent? Influence de maladies étrangères à l accident, d infirmités ou de séquelles d accidents antérieurs? Laquelle et dans quelle proportion? c) Treatment applied: Traitement appliqué: d) Duration of treatment: Durée de traitement: e) Hospital confinement: Hospitalisation: f) Incapacity for work: Incapacité de travail: g) Is a permanent disability expected? If yes, to what extent? Faut-il s attendre à une invalidité permanente? Le cas échéant, laquelle? From: Du: From: Du: % From: % Du: To: Au: To: Au: To: Au: h) Location & Date Stamp & Signature of attending physician: Lieu & Date Timbre & Signature du médecin traitant: 5. Treatment / Traitement a) Has medical treatment ended? Le traitement médical est-il terminé? Yes / Oui No / Non

17 Claim Form, Accident or Sickness Déclaration de Sinistre Accident et Maladie Policyholder: OSP / Le preneur d assurance 6. Medical costs incurred / Frais médicaux occasionneés Provider Prestataire Doctor's fees Frais médicaux * Pharmacy * Pharmacie * Physiotherapy * Physiothérapie * Chiropractor * Chiropracticien Hospital Frais hospitaliers Dental Disease Maladie dentaire Dental Accident Accident dentaire Gynaecology Gynécologie Other Autres Invoice No. Facture no. Currency Devise Amount Montant Reimbursement Remboursement leave blank / laissez vide * Please send in a medical prescription relating to these costs. * Pours ces frais, veuillez s.v.p. joindre la prescription médicale. Next: fill in the claim form in as requested and send all documents with the original invoices/prescriptions to: Démarche: Complétez intégralement le formulaire Déclaration de Sinistre et envoyez tous les documents, avec les originaux des factures et ordonnances, à: OSP AG, Postfach, Forchstrasse 45, CH-8032 Zurich, Switzerland

18 Mutatieformulier bankrelatie Mutationsblatt Bankverbindung Opgeven van bankrelatie Erfassen der Bankverbindung Verandering van bankrelatie Änderung der Bankverbindung Verandering van rekeningnummer Änderung der Kontonummer (Gewenste regel aankruisen) (Bitte Zutreffendes ankreuzen) Naam en voornaam: Name und Vorname Geboortedatum: Geburtsdatum Bank (volledige naam) (vollständiger Name) Adres van de bank Adresse der Bank Postcode en plaats Postcode und Ort Land Rekeningnummer en ten name van Kontonummer und lautend auf IBAN (International Bank Account Number) Kontonummer und lautend auf SWIFT (voor rekening buiten Nederland) Identifikationscode Rekening in het binnenland (in Nederland = kostenloos) Rekening in het buitenland (Gelieve te noteren dat alle aangerekende bankkosten, voor rekening van de rekeninghouder/begunstigde zijn.) Datum: Action File Handtekening:

19 Mutatieformulier woonplaats/plaats van taak Mutationsblatt Wohnort/Einsatzort Naam en voornaam: Name und Vorname Geboortedatum: Geburtsdatum Burgerlijke staat: Zivilstand Nationaliteit: Nationalität Aantal kinderen: Anzahl Kinder Naam/leeftijd: Name/Alter Adres van vaste woonplaats: Adresse vom festen Wohnsitz Straat: Postcode en plaats: Land: Telefoon: Fax: adres Adres voor de taak: Adresse vom Einsatzort Naam: Straat: Postcode en plaats: Land: Telefoon: Fax: adres: Datum: Action File Handtekening:

20 M E M O Voor: Van: Alle OSP AG werknemers met residentie in Nederland OSP AG, Forchstrasse 45, 8032 Zürich, Switzerland Datum: november 2008 Re: De nieuwe Nederlandse zorgverzekering Beste werknemers, Op 1 januari 2006 is de wet op de nieuwe Nederlandse zorgverzekering van kracht geworden. Sinds die dag is elke Nederlandse resident verplicht om een basis zorgverzekering te hebben, met name het basispakket. Daarnaast heb je de keuze om al dan niet een aanvullende verzekering af te sluiten. Als werknemer bij OSP AG krijg je een volledige ziekte- en ongevalverzekering bij MONDIAL Assistance Versicherungen. Het CVZ (College voor zorgverzekeringen) liet ons weten dat je je Nederlandse zorgverzekering tijdelijk kan stopzetten, voor de periode dat je tewerkgesteld en verzekerd bent bij OSP AG. Dit om te vermijden dat je dubbel verzekerd bent. Om je verplichte zorgverzekering op te zeggen, moet je je verzekeringsmaatschappij vooraf inlichten en hen een kopie bezorgen van je arbeidscontract bij OSP AG en je Einsatzbestimmung. Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen naar een bevestiging en/of het formulier E-106 afgeleverd door de werkgever. Het E106 wordt automatisch bij onze verzekering aangevraagd en naar je adres in Nederland gestuurd. Dit E106-formulier (zie voorbeeld in bijlage) moet aan je verzekering worden bezorgd. Indien je problemen ondervindt met deze procedure, aarzel dan niet om ons te contacteren (tel , Indien je nog meer informatie wenst over de nieuwe Nederlandse zorgverzekering, kan je contact opnemen met het CVZ (College voor zorgverzekeringen), Eekholt 4, 1112 XH Diemen (NL), Tel: , Bij deze willen we je nog heel veel succes toewensen met je job het komende seizoen. OSP AG Eric Jaun Director

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl

Voorwaarden modelnummer P-R409. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-R409 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Voorwaarden doorlopende reisverzekering model rei 0110

Voorwaarden doorlopende reisverzekering model rei 0110 Voorwaarden doorlopende reisverzekering model rei 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Reis-basis 3 3. Voertuighulp 8 4. Annulering 9 Belangrijke telefoonnummers Voor inlichtingen over

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING P-GT11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. BOVAG Reisverzekering Model: REI 0110. Inhoud

Polisvoorwaarden. BOVAG Reisverzekering Model: REI 0110. Inhoud Polisvoorwaarden BOVAG Reisverzekering Model: REI 0110 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden 1 Hoofdstuk 2 Reis-basis 4 Hoofdstuk 3 Voertuighulp 9 Hoofdstuk 4 Annulering 10 Belangrijke telefoonnummers

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Categorie Recreatie CATR06

PRIVÉ PAKKET. Categorie Recreatie CATR06 PRIVÉ PAKKET Categorie Recreatie CATR06 Privé Pakket Categorie Recreatie Voorwaarden Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekeringen uit de categorie Recreatie van het Privé Pakket. De categorie Recreatie

Nadere informatie

S 42490 a december 2013. JRA Doorlopende reis verzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3018

S 42490 a december 2013. JRA Doorlopende reis verzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3018 S 42490 a december 2013 JRA Doorlopende reis verzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3018 U heeft bij ons een Doorlopende reisverzekering afgesloten. Daarmee verzekert u uw spullen op reis en bent u verzekerd

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN GLOBETROTTER REISVERZEKERING P-GT11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING BVW-DRE(0412) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn

Nadere informatie

LZR 05. Productvoorwaarden Zakenreisverzekering

LZR 05. Productvoorwaarden Zakenreisverzekering LZR 05 Productvoorwaarden Zakenreisverzekering Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering. Reisraad RECREATIECENTRA NEDERLAND

Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering. Reisraad RECREATIECENTRA NEDERLAND RECREATIECENTRA NEDERLAND Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering Reisraad zonder zorgen Zorgeloos op vakantie. Met de Kortlopende Reisverzekering van Interpolis hebt u een goede stap gezet. In deze Reisraad

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Model 202L3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 03 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MasterTravel Collectieve Zakenreisverzekering

Algemene voorwaarden MasterTravel Collectieve Zakenreisverzekering Algemene voorwaarden MasterTravel Collectieve Zakenreisverzekering Grondslag van de verzekering Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95

Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95 Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95 Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van risico s die gezinsleden als particulieren lopen tijdens een vakantiereis. Artikel

Nadere informatie

lijk Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering

lijk Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering lijk ijd Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering 1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden rv-080 2 Bijzondere voorwaarden basispakket rv-081 9 A. bagage 9 B. ongevallen 12 C. hulpverlening 19 Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Doorlopende reisverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model VE 03.5.01 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering voor particulieren

Doorlopende reisverzekering voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 07 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Doorlopende reisverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model VE 03.5.01 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CFP-R406 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking onze rechten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN REISVERZEKERING P-RV11 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte begrippen worden in de

Nadere informatie

IAK PRIVE PAKKET RECREATIE

IAK PRIVE PAKKET RECREATIE IAK PRIVE PAKKET RECREATIE Voorwaarden CATR01 Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekeringen uit de categorie Recreatie van het IAK Privé Pakket. De categorie Recreatie bestaat uit hulpverlening

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN REISVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN REISVERZEKERING POLISVOORWAARDEN REISVERZEKERING 2014 Houttuinlaan 16a Postbus 225 3440 AE Woerden Tel.nr. 0348-409521 Fax nr. 0348-409534 E-mail: info@nkbv.nl www.nkbv.nl Rabobank 16.14.17.213 IBAN NL84RABO0161417213

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering (DRPP10)

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering (DRPP10) Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Hulpcentrale 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde van de verzekering Rubriek Bagage Rubriek Extra Kosten Rubriek Geneeskundige Kosten

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden Doorlopende Particuliere Reisverzekering Van der Linden Assuradeuren Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Doorlopende Particulier Reisverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING

VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING VOORWAARDEN AFLOPENDE REISVERZEKERING REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen:

Nadere informatie

Voorwaarden Student- en Au Pair polis

Voorwaarden Student- en Au Pair polis Voorwaarden Student- en Au Pair polis Onbegrensd in zekerheid inhoudsopgave Voorwaarden Student/Au Pair Insurance pagina 3 (P-HZSA10) Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden. Aflopende Reis verzekering

Voorwaarden. Aflopende Reis verzekering Voorwaarden Aflopende Reis verzekering REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen:

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht RUBRIEKEN BASISDEKKING UITBREIDINGEN REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard

Nadere informatie