EVD SECTORONDERZOEK NEDERLANDSE TUINBOUWSECTOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVD SECTORONDERZOEK NEDERLANDSE TUINBOUWSECTOR"

Transcriptie

1 EVD SECTORONDERZOEK NEDERLANDSE TUINBOUWSECTOR EINDRAPPORT Opdrachtgever EVD Kees Zandvliet Sarah Sijses Datum Mei 2007

2 EVD SECTORONDERZOEK NEDERLANDSE TUINBOUWSECTOR EINDRAPPORT Contactpersoon Kees Zandvliet Adres SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus DR ROTTERDAM Telefoon Fax

3 Voorwoord In december 2006 heeft de EVD aan SEOR opdracht gegeven om de binnen- en buitenlandse positie van de Nederlandse tuinbouwsector te onderzoeken. Het onderzoek is in de periode december 2006 april 2007 uitgevoerd door een team bestaande uit Kees Zandvliet (projectleider) en Sarah Sijses. Vanuit de EVD is het onderzoek begeleid door Sandra Schoof en Marieke Vossen. We bedanken de heer Michiel Gerritsen, secretaris van het Productschap Tuinbouw en de heer Felix Schrandt, algemeen directeur, en mevrouw Marjo Verheijen, areamanager, van Bloemenbureau Holland voor hun bijdrage aan het onderzoek.

4 INHOUD Samenvatting i 1 Introductie 1 2 Onderdeel I kwantitatieve beschrijving Beschrijving van de sector De tuinbouwsector in de agrarische sector Definitie en afbakening Organisatie van de sector Relatie overheid Positie sector en subsectoren Aantal bedrijven, werkgelegenheid en omzet Ontwikkelingen en thema s Innovativiteit Specialisatiegebieden Tussentijdse conclusies Relevantie ten aanzien van internationalisering Export en import Uitgaande en inkomende buitenlandse directe investeringen (DBI) Internationale samenwerking Concurrentiepositie Tussentijdse conclusies 50 3 Onderdeel II Perspectief Algemeen Voedingsgewassen Groenten Fruit Paddestoelen Siergewassen 58

5 3.3.1 Snijbloemen en planten Boomkwekerijproducten Bloembollen Ander plantaardig uitgangsmateriaal, zaden Toelevering Handel en overige dienstverlening Conclusies 62 4 Bijlagen Tuinbouwsector volgens classificaties Product- en bedrijfschappen en brancheorganisaties, andere organisaties Gedetailleerde tabellen onderdeel I 90 Literatuur 98

6 SAMENVATTING Definitie van de tuinbouwsector In deze studie wordt een brede definitie van de tuinbouwsector gehanteerd. De sector omvat vijf brede subsectoren, te weten: 1. Primaire tuinbouw, nader onderscheiden in voeding- en siergewassen en daarbinnen weer naar deelactiviteiten opgesplitst. De activiteit kan worden opgesplitst naar teelt onder glas en teelt in de volle grond. De voedingstuinbouw omvat groenten, fruit en paddestoelen. De sierteelt betreft snijbloemen, bloembollen, (pot- en perk)planten en bomen en heesters onderscheiden. Verder omvat deze activiteit zaadteelt en teelt van plantaardig uitgangsmateriaal (plantenveredeling). 2. Toelevering van inputs voor de primaire tuinbouw. 3. Handel in tuinbouwproducten en inputs. 4. Verwerking van tuinbouwproducten. 5. Dienstverlening voor de tuinbouwsector. De verwerking van tuinbouwproducten is voor de volledigheid in de definitie opgenomen, maar deze activiteit behoort tot de voedings- en genotmiddelenindustrie, welke in een afzonderlijk rapport is behandeld. Deze activiteit wordt in dit rapport summier besproken. Omvang van de sector en subsectoren en positie in de Nederlandse economie In de primaire tuinbouw waren op 1 januari bedrijven actief, waarin totaal ruim personen regelmatig werkzaam waren en ruim 10 duizend fte aan flexibele arbeidskrachten werd ingezet. De activiteit wordt gedomineerd door het midden- en kleinbedrijf in de vorm van persoonlijke ondernemingen. Er zijn slechts enkele tientallen bedrijven met meer dan 50 werkzame personen. De biologische tuinbouw is met slechts 212 bedrijven beperkt van omvang. De totale productiewaarde van de primaire tuinbouw bedroeg in 2005 ruim 7,5 miljard euro. Binnen de tuinbouw is de teelt van bloemen en planten onder glas de grootste activiteit, met een aandeel van 27 procent van het aantal bedrijven, 36 procent van de werkgelegenheid, 27 procent van de productiewaarde en 55 procent van de toegevoegde waarde van de totale tuinbouwsector. De teelt van groenten onder glas, bloembollenbedrijven, fruitkwekerijen en boomkwekerijen zijn qua omvang met elkaar vergelijkbaar. In elk van deze activiteiten zijn rond tweeduizend bedrijven actief. In de teelt van groenten in de volle grond zijn ruim duizend bedrijven actief. In de teelt van paddestoelen (vooral champignons) zijn enkele honderden bedrijven actief. Deze activiteit is in verhouding tot de overige beperkt van omvang. Over de aan de tuinbouw toeleverende activiteiten zijn onvoldoende specifieke bedrijfsgegevens beschikbaar. Het gaat om toeleveranciers van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, landbouwmachines en werktuigen (industrie) en energieleveranciers (energiebedrijven). In de kassenbouw zijn enkele tientallen bedrijven actief. Installaties voor verwarming, koeling, klimaatbeheersing, belichting, waterbeheer i

7 en ICT worden zowel geleverd door in tuinbouwtechniek gespecialiseerde bedrijven als reguliere installatiebedrijven. In de handel in tuinbouwproducten waren op 1 januari 2004 bijna groothandelsbedrijven actief, voor het grootste deel in bloemen en planten (2.400). Daarnaast waren er ongeveer 900 groothandelaren in groenten en fruit, bijna 200 groothandels in zaden, pootgoed en peulvruchten, 230 groothandels in meststoffen en bestrijdingsmiddelen en ruim groothandelsbedrijven van landbouwmachines en werktuigen. De detailhandel in groenten en fruit wordt gedomineerd door supermarkten. De ruim supermarkten zijn voor een belangrijk deel onderdeel van grote supermarktketens. Op 1 januari waren er in de detailhandel nog gespecialiseerde groentemannen en 850 markthandelaren in groenten en fruit. In de sierteelt (bloemen en planten) domineert de gespecialiseerde detailhandelaar. Begin 2006 waren er in deze branche bijna bloemisterijen, 570 tuincentra en 640 ambulante handelaren actief. In 2004 bedroeg de omzet van de handel in tuinbouwproducten, exclusief supermarkten, bijna 19 miljard euro en waren er bijna personen werkzaam in deze handel. In supermarkten werd in 2004 ruim 24 miljard euro omgezet en waren bijna 200 duizend personen werkzaam. Begin 2006 omvatte de verwerking van groenten en fruit 110 bedrijven. De helft van deze bedrijven had minder dan tien werkzame personen. In 2004 waren hier personen werkzaam en werd een omzet van 1,7 miljard euro gerealiseerd. De dienstverlening aan de tuinbouw omvat diverse activiteiten. Het gaat hier om: onderzoeks- en adviesorganisaties, zowel enkele grote kennisinstituten als een onbekend aantal kleine en middelgrote adviesbureaus; dienstverlening op het gebied van personeel en verhuur van machines. Hier gaat het om ongeveer bedrijven die aan de totale primaire landbouwsector diensten verlenen met een netto omzet van 2,7 miljard euro en bijna 280 duizend werkzame personen; twee grote veilingen en enkele kleine veilingorganisaties voor bloemen en planten. In 2005 was de omzet van de twee grote veilingen samen 3,7 miljard euro; transportbedrijven. Het gaat om circa 125 gespecialiseerde vervoersbedrijven. Ontwikkelingen en thema s De belangrijkste trends in de tuinbouwsector zijn: Schaalvergroting. In het afgelopen decennium is de gemiddelde bedrijfsgrootte toegenomen van één tot anderhalve hectare en de verwachting is dat deze de komende 10 jaren toeneemt tot 3 hectare. Tegelijkertijd neemt de variatie in bedrijfsgrootte sterk toe. Toename arbeidsproductiviteit, als gevolg van schaalvergroting, verschuivingen in de productiestructuur, innovatie en automatisering (diepte-investeringen). Shift van bulk producten naar producten met een hoge toegevoegde waarde. Shift van groenten naar bloemen en perk- en kamerplanten. ii

8 Innovatie in alle onderdelen van de keten (product, productietechniek, energiegebruik, milieubelasting, productieproces en organisatie, vervoer en logistiek, handel en marktorganisatie). Verandering in marktoriëntatie, van productiegericht naar vraaggericht. Steeds meer stuurt de vraag van afnemers (consument en detailhandel) handel, productie en innovatie. Verandering marktorganisatie. Mede in samenhang met de schaalvergroting aan productiezijde en in de detailhandel (supermarkten, tuincentra) worden in toenemende mate directe contracten tussen producent en detailhandel gesloten. In de groenteteelt heeft dit geleid tot uitholling van het (coöperatieve) veilingsysteem. Ketenbeheersing is essentieel om snelle en betrouwbare levering van een kwalitatief hoogstaand en breed samengesteld productaanbod (jaarrond) te kunnen garanderen. Samenwerking is noodzakelijk om de activiteiten in alle onderdelen van de keten goed op elkaar af te stemmen. Het gaat dan om alle fasen, van productontwikkeling (uitgangsmateriaal, zaden, e.d.), productie en handel, inclusief tussenliggende fasen van vervoer en opslag Internationale activiteiten van de sector en subsectoren De internationale activiteiten van de sector en subsector betreffen hoofdzakelijk handel. Nederland kent een groot handelsoverschot in tuinbouwproducten. De exportwaarde is bijna drie keer groter dan de importwaarde. Alleen bij fruit kent Nederland een klein handelstekort. De totale exportwaarde van tuinbouwgewassen bedroeg ongeveer 13,7 miljard euro in In de periode groeide deze met 18 procent. Het belangrijkste exportproduct zijn siergewassen, die ruim de helft van de exportwaarde omvatten. Snijbloemen vormen daarbinnen het belangrijkste product met ongeveer een kwart van de totale exportwaarde (de helft van de export van siergewassen). Ruim een kwart van de exportwaarde betreft groenten. Fruit heeft een aandeel van ruim 15 procent en zaaigoed 4 procent. Vooral de (weder)export van fruit groeide in de afgelopen jaren spectaculair, namelijk met 45 procent in de periode Het overgrote deel van de export (86 procent) gaat naar ander EU landen. Duitsland is verreweg de grootste afnemer, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De EU is als importgebied minder van betekenis. Bijna de helft van de importwaarde komt uit andere EU landen. Midden- en Zuid-Amerika en Afrika zijn naast de EU belangrijke herkomstgebieden voor siergewassen en fruit. Frankrijk en de VS zijn belangrijke leveranciers van zaaigoed, Spanje, België en Duitsland van groenten. Nederland is de op twee na grootste exporteur van stikstofmeststoffen. Het aandeel in de wereldexport is 7 procent. Nederland is netto exporteur van machines voor land- en tuinbouw. De export is grotendeels naar EU landen, maar het aandeel van Nederland in de EU import bedraagt slechts 7 procent. Directe investeringen in het buitenland lijken niet van grote betekenis en sterk onderhevig aan conjunctuur en speculatie. Nederland investeert met een voorraad van 250 miljoen (ultimo jaarcijfer) gemiddeld meer in het buitenland dan het buitenland in Nederland (gemiddelde voorraad ultimo van het jaar 160 miljoen euro). Nederland investeert vooral in de EU (65 procent) en tot en met 2002 in de VS (25 procent). Buitenlandse investeringen komen vooral uit andere EU landen (60 procent) en de VS (13 procent). Alleen in de sfeer van plantenveredeling en zaaigoed spelen buitenlandse investeringen iii

9 een belangrijke rol. Onder invloed van de conjunctuur vielen de buitenlandse investeringen in 2003 en 2004 vrijwel volledig weg. Internationale samenwerking binnen de sector neemt de laatste jaren sterk toe. Internationalisering van toeleverende bedrijven (zaad, kassen, e.d.) leidt tot verkoop van kennis, waardoor de kwaliteitsverschillen tussen Nederlandse en buitenlandse tuinbouwproducten afneemt. Dit speelt vooral in de voedingstuinbouw. De veranderende marktverhoudingen leiden tot concurrentie tussen parallelle internationale ketens. Verticale samenwerking in een keten is nodig om te anticiperen op de gevarieerde eisen van consument en het internationaal grootwinkelbedrijf. Tegelijkertijd ontstaan er meer en meer horizontale samenwerkingsverbanden tussen telers. Hierdoor kan een groot volume worden gegarandeerd en kunnen investeringen in productvernieuwing en marketing gezamenlijk worden bekostigd en terugverdiend. Expertise van de sector en subsectoren De innovatiegerichtheid is een van de dragers van de sterk internationale positie van de Nederlandse tuinbouw. Voortdurende vernieuwing is noodzakelijk om de positie in termen van kosten, kwaliteit en levertijd te behouden. De sector kenmerkt zich voorts door een intensieve samenwerking van bedrijven die gespecialiseerd zijn in een specifiek onderdeel van de keten. Specialisatie is dus te vinden in alle onderdelen van de keten. De belangrijkste specialisaties zijn: In de primaire sector in de sierteelt (snijbloemen, bloembollen, bomen en pot- en perkplanten), de plantenveredeling en in tuinbouwzaden en graszaden; In de toeleverende sector is er sprake van specialisatie op het gebied van kassenbouw en bijbehorende installaties. Nederlandse toeleveranciers zijn mondiaal marktleider, maar hebben vooral een sterke positie in gebieden met een met Nederland vergelijkbaar gematigd klimaat. In de dienstverlening gaat het om onderzoeks- en kennisinstellingen, onder andere op het gebied van plantaardig uitgangsmateriaal en veredeling. De Nederlandse onderzoeksinstellingen behoren samen met die uit de Verenigde Staten en Frankrijk tot de meest vooraanstaande in de wereld. Acht van de tien grootste groentezaadbedrijven ter wereld hebben hun hoofdvestiging in Nederland. Het veilingwezen voor de handel van bloemen en planten en wereldwijd opererende gespecialiseerde handelsbedrijven. Het veilingwezen is in de sierteeltsector nog altijd wereldwijd toonaangevend. Handelsbedrijven leggen zich toe op verkoop voor een bepaald marktsegment, bijvoorbeeld supermarkten, of bloemisterijen. Dit gaat gepaard met de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, zoals het gemengde boeket of jaarrond levering van een standaard voedselpakket. Mede daardoor heeft Nederland op wereldschaal een sterke positie in de teelt (en handel) van siergewassen (snijbloemen, bloembollen, bomen, pot- en perkplanten), in de plantenveredeling en in de productie en verkoop van tuinbouwzaden en graszaden. Op het gebied van bloembollen en snijbloemen is Nederland wereldmarktleider met een aandeel van respectievelijk 90 procent en 60 procent in de wereldexport. Bij de plantenveredeling ligt dit aandeel op ongeveer 25 procent. iv

10 Perspectief van de sector en subsectoren Het perspectief van de tuinbouwsector wordt gedomineerd door internationale concurrentie. De tucht van de wereldmarkt noodzaakt Nederland tot voortdurende aandacht voor (verlaging van) de kostprijs per eenheid product, vraag- of consumentgericht handelen en in samenhang daarmee nieuwe producten en diensten te ontwikkelen met een hoge toegevoegde waarde. De relatief hoge kosten van arbeid, grond en energie (voor de glastuinbouw) vormen enerzijds risicofactoren, maar bieden tegelijkertijd sterke incentives voor innovatie. Schaalvergroting, arbeidsbesparing, kostenbeheersing, innovatie van producten (veredeling, gewasbescherming, milieu), energiebesparing en marktgericht handelen, blijven de strategische thema s van de sector voor de komende jaren. Deze trends gaan hand in hand met globalisering of internationalisering. De veranderde marktverhoudingen betekenen dat niet langer landen of clusters van landen, maar parallelle internationale ketens met elkaar concurreren. Afstand wordt relatief minder belangrijk en kennis verspreid zich relatief snel. Alleen op het gebied van patenten op innovaties kan een zekere bescherming optreden, maar juist deze activiteiten kenmerken zich door een hoge mate van internationalisering, waardoor de kennis praktisch wereldwijd beschikbaar is. Wereldwijd neemt zowel de vraag naar tuinbouwproducten, als de productie van tuinbouwproducten toe. Omdat versproducten (groenten, snijbloemen, paddestoelen) niet over lange afstanden kunnen worden vervoerd blijft de wereldmarkt van deze producten vooralsnog verdeeld in blokken, welke ongeveer parallel lopen met de continenten. Voor versproducten blijft Europa daarmee de belangrijkste afzetmarkt van Nederland. Voor andere tuinbouwproducten (bloembollen, fruit, bomen en heesters, zaaigoed, plantaardig uitgangsmateriaal) is de vervoersafstand minder een belemmering en is wel sprake van een wereldmarkt. Maar in alle opzichten geldt dat Nederland als relatief kleine producent zich naar verwachting alleen via internationale samenwerking in de internationale concurrentiestrijd kan handhaven. Omdat Europa de belangrijkste afzetmarkt is en de bevolkingsgroei beperkt, wordt de toename van de vraag vooral bepaald door de groei van het inkomen per hoofd van de bevolking. Deze bedraagt ongeveer 2 procent per jaar. Het komende decennium zal vooral de vraag naar luxe tuinbouwproducten en voorbewerkte producten toenemen, met een sterke nadruk op gezondheid, gemak en beleving. Daardoor zijn de perspectieven voor de sierteeltsector (en biologische tuinbouw) gunstiger dan voor traditionele voedingsgewassen. De uitbreiding van Europese Unie biedt exportkansen, maar tegelijkertijd toenemende concurrentie, al wordt dit niet als grote bedreiging gezien. Vanwege het luxe karakter van het Nederlandse exportproduct zijn de exportkansen sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de koopkracht in de nieuwe lidstaten. Voor Nederland is het zaak de exportkansen zoveel mogelijk te benutten en tegelijkertijd de regiefunctie in de nieuwe lidstaten te versterken. Naast deze gemeenschappelijke factoren, kunnen voor subsectoren de volgende punten worden genoemd: v

11 In vollegrondsgroenten is Nederland een relatief kleine producent. Kostenbeheersing, kwaliteit en productinnovatie, en internationale samenwerking in de keten zijn voor deze activiteit essentieel. De glasgroentesector is wereldwijd gezien eveneens klein, maar toch toonaangevend, op het gebied van technologie, als toeleverancier van productiemiddelen, uitgangsmateriaal en kennis en als producent en exporteur van vruchtgroenten (tomaten, komkommers, paprika). Binnen alle strategische thema s zijn vooral marktgericht handelen en (internationale) samenwerking cruciaal. Op het gebied van fruit neemt Nederland vooral een vooraanstaande plaats in als handelaar (doorvoer). De paddestoelenteelt staat sterk onder druk van concurrentie uit vooral Polen. Kostenbeheersing en productinnovatie (marktgericht handelen) zijn hier van betekenis. Op het gebied van snijbloemen en planten is Nederland dominant, in Europa en wereldwijd. Voortdurende innovatie en marktgericht handelen, en internationale oriëntatie zijn hier noodzakelijk om de positie te handhaven en te versterken. Ook hier speelt de afzetorganisatie (inclusief veilingwezen) een belangrijke rol. Risicofactoren zijn de koers van de euro en verhoging van het BTW tarief, waardoor de concurrentiepositie kan worden verzwakt. In de teelt van bomen en heesters en bloembollen zijn de producenten tevens handelaar. Deze markten zijn conjunctuurgevoelig. De bomenmarkt is tevens afhankelijk van institutionele vraag van overheden (park- en laanbomen). De toelevering van kassenbouw en daaraan gelieerde techniek heeft goede (export)kansen in gematigde klimaatzones vanwege de wereldwijd toenemende productie. Marktkennis, schaalvergroting en internationale samenwerking zijn nodig om de sterke punten (kennis, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, innovatieve en sterke thuismarkt) volop te benutten. Voor de handel zijn vooral de ontwikkelingen in de consumentenvoorkeuren en de veranderingen in de marktorganisatie in bepaalde deelmarkten (groenten) van betekenis. vi

12 1 INTRODUCTIE In opdracht van de EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken voor international ondernemen en samenwerken, heeft SEOR BV onderzoek gedaan naar de binnen- en buitenlandse positie van de Nederlandse tuinbouwsector. Het onderzoek naar de Nederlandse tuinbouwsector vormt onderdeel van een groter aantal uitgevoerde en uit te voeren sectoronderzoeken in opdracht van de Unit Collectieve Marktbewerking en Promotie van de EVD. In het kader hiervan heeft SEOR BV al het sectoronderzoek naar de Nederlandse voedings- en genotmiddelensector uitgevoerd. Het onderzoek naar de Nederlandse tuinbouwsector bestaat uit de volgende twee onderdelen. Onderdeel I bevat een kwantitatieve beschrijving van de structuur van de tuinbouwsector en -subsectoren, de positie van de tuinbouwsector en -subsectoren binnen de Nederlandse economie en de relevantie van de tuinbouwsector en -subsectoren ten aanzien van internationalisering. De kwantitatieve beschrijving wordt hier en daar toegelicht met kwalitatieve informatie. Onderdeel II geeft het perspectief voor de tuinbouwsector en -subsectoren weer, door middel van een overzicht van de nationale en internationale ontwikkelingen die de binnenlandse en buitenlandse positie van de tuinbouwsector en -subsectoren op de midden- en lange termijn beïnvloeden. Dit onderdeel gaat tevens in op tuinbouw subsectoren en activiteiten die een sterke internationale concurrentiepositie hebben of potentieel hebben om deze te verkrijgen. Onderdelen I en II zijn bestemd om informatie te verschaffen aan zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven in de tuinbouwsector, evenals aan organisaties en overheidsinstanties die de internationalisering van de Nederlandse tuinbouwsector willen stimuleren. Dit rapport wordt op de website hollandtrade.com van de EVD geplaatst. Daarnaast wordt een losstaand document samengesteld voor intern gebruik binnen de EVD. Dit document bevat een overzicht van de criteria waar buitenlandse markten aan dienen te voldoen om interessant/kansrijk te zijn voor de Nederlandse tuinbouwsector. 1

13 2 ONDERDEEL I KWANTITATIEVE BESCHRIJVING 2.1 BESCHRIJVING VAN DE SECTOR DE TUINBOUWSECTOR IN DE AGRARISCHE SECTOR Productiewaarde en uitvoerwaarde De tuinbouwsector is onderdeel van de agrarische sector die in zijn geheel sterk internationaal georiënteerd is. Toespitsing van het onderzoek op de tuinbouwsector (sierteelt, groenten en fruit) houdt verband met de groeipotentie van deze activiteit en de relatief sterke internationale positie van deze branche en de daaraan verbonden handel en toelevering. Binnen de tuinbouw geldt dit in het bijzonder voor de sierteeltsector (bloemen, bloembollen, bomen en planten). De sterke groeipotentie van de tuinbouw blijkt uit de ontwikkeling in de periode In deze periode groeide de productiewaarde van de tuinbouw met gemiddeld 1,8 procent per jaar. In dezelfde periode nam de productiewaarde van de akkerbouw af met gemiddeld 1,2 procent per jaar en die van de veehouderij met gemiddeld 1,1 procent. Veel tuinbouwproducten worden in vrijwel onbewerkte vorm uitgevoerd. Producten van de akkerbouw en veehouderij worden juist in bewerkte vorm uitgevoerd en zijn dan te beschouwen als producten van de voedingsmiddelenindustrie. Het gaat hierbij om producten als zetmeel en suiker als derivaten van akkerbouwproducten en zuivel en vlees als afgeleiden van veeteeltproducten. De uitvoer van het akkerbouwcomplex en het veehouderijcomplex omvat dus diverse producten waarvoor ook grondstoffen zijn ingevoerd. Alle gegevens over de uitvoer van agrarische producten worden beïnvloed door doorvoer van producten (wederuitvoer). Dit geldt ook voor tuinbouwproducten. Maar ook voor de uitvoerwaarde geldt dat deze voor de tuinbouwsector in de periode veel sterker is gegroeid dan voor akkerbouw en veehouderij. De uitvoerwaarde van het tuinbouwcomplex groeide in de periode met gemiddeld 3,8 procent per jaar. Die van producten van het akkerbouwcomplex met gemiddeld 3,1 procent en van het veehouderijcomplex met gemiddeld 1,2 procent per jaar. Zowel in termen van productie als uitvoer ontwikkelt de tuinbouwsector zich daarmee aanzienlijk gunstiger dan andere onderdelen van het agrocomplex (Bron: CBS). Aandeel tuinbouwcomplex in toegevoegde waarde van het totale agrocomplex Het tuinbouwcomplex omvat de productie van tuinbouwproducten onder glas en in de open grond, inclusief toelevering, distributie en verwerking van producten. Dit complex had in 2004 een aandeel van 30,4 procent in de toegevoegde waarde en een aandeel van 27,4 procent in de werkgelegenheid van het totale, op binnenlandse grondstoffen gebaseerde, agrocomplex (zie tabel 2.1). Als gevolg van de sterke groei van de productie 2

14 groeide het aandeel van het glastuinbouwcomplex in de toegevoegde waarde met 16 procent tussen 1995 en 2004, meer dan de overige deelcomplexen. De toegevoegde waarde per arbeidsjaar ligt in het glastuinbouwcomplex duidelijk boven de gemiddelde arbeidsproductiviteit van het totale agrocomplex. Dat heeft vooral met het kapitaalintensieve karakter van de glastuinbouw te maken. De opengrondstuinbouw en de grondgebonden veehouderij zijn relatief arbeidsintensief (LEI, 2006). Tabel 2.1 Aandelen (%) van deelcomplexen in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde agrocomplex, 1995 en 2004 Toegevoegde waarde (tegen factorkosten) Werkgelegenheid Deelcomplex Glastuinbouw 19,0 22,0 15,3 17,5 Opengrondstuinbouw 8,9 8,4 9,8 9,9 Akkerbouw 17,0 19,5 16,5 18,1 Grondgebonden veehouderij 35,3 28,3 37,6 32,9 Intensieve veehouderij 19,8 21,9 20,8 21,6 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 Bron: LEI Het Nederlandse agrocomplex 2006 Aandeel tuinbouwgewassen in de totale export van landbouwproducten De uitvoerwaarde van tuinbouwgewassen bedroeg in 2005 meer dan 13,8 miljard euro, bijna de helft van de totale uitvoerwaarde van akker- en tuinbouwgewassen en veeteeltproducten (zie tabel 2.2) 1. In de periode groeide de uitvoerwaarde van tuinbouwgewassen met 24,5 procent ten opzichte van een groei van 15,7 procent van de uitvoerwaarde van het totaal aan landbouwproducten (LEI, LTC 2006). 1 Bereidingen van akker- en tuinbouwgewassen zijn niet inbegrepen in het totaal landbouwproducten, omdat deze tot producten van de voedingsmiddelenindustrie worden gerekend. Indien vlees en zuivel ook tot de voedingsmiddelenindustrie zouden worden gerekend, bedroeg het aandeel tuinbouwgewassen meer dan 70 procent van de totale uitvoerwaarde van landbouwproducten in

15 Tabel 2.2 Aandelen (%) van deelcomplexen in de uitvoerwaarde, 2000 en 2005 Uitvoerwaarde Deelcomplex Tuinbouwproducten 43,8 47,2 Akkerbouwproducten 12,8 13,1 Veehouderijproducten (vee, vlees, eieren, zuivel) 43,4 39,8 Totaal 100,0 100,0 Bron: CBS, Landbouwtellingen 2006 Exporteurs In 2005 waren er in totaal exporteurs actief in de export van siergewassen (Productschap Tuinbouw), ten opzichte van een totaal van groothandelaren in siergewassen (CBS) en sierteeltbedrijven (LEI, LTC 2006). Deze classificaties sluiten elkaar niet uit, onder de exporteurs bevinden zich zowel groothandelaren als sierteeltbedrijven. Hoewel het merendeel van de sierteeltbedrijven indirect, via veilingen en groothandelaren, bij de export is betrokken, is er een groeiend aandeel sierteeltbedrijven dat zelfstandig exporteert, waaronder veel zogenaamde handelskwekerijen 2. Uit kwalitatieve informatie over de toeleverende bedrijven blijkt dat het overgrote deel van deze bedrijven exporteur is. Het gaat dan bijvoorbeeld om kassenbouw, maar ook om technische installaties en constructies voor waterbeheer, energiebeheer en milieubeheer. In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op de internationale positie van de tuinbouwsector en de aan de sector toeleverende en dienstverlenende bedrijven en verbonden handelsactiviteiten DEFINITIE EN AFBAKENING In deze studie wordt een brede definitie van de tuinbouwsector gehanteerd. De sector wordt gecategoriseerd in vijf brede subsectoren, te weten: 1. Primaire tuinbouw (verschillende tuinbouwgewassen) 2. Toelevering van inputs voor de primaire tuinbouw 3. Handel in tuinbouwproducten en inputs 4. Verwerking van tuinbouwproducten 5. Dienstverlening voor de tuinbouwsector 2 Cijfers over het aantal exporterende bedrijven zijn niet beschikbaar voor de overige agrarische activiteiten. Bedacht moet worden dat de meeste producten van akkerbouw en veehouderij in bewerkte vorm worden geëxporteerd door de voedingsmiddelenindustrie. 4

16 De bedrijven in deze vijf brede subsectoren zijn ieder verantwoordelijk voor een schakel in de tuinbouwketen die begint bij de teelt van zaden en plantmateriaal en eindigt bij de verkoop van verse of verwerkte tuinbouwproducten aan de eindconsument. In de vorm van import van buitenlandse toeleveranciers en export naar buitenlandse afnemers, evenals buitenlandse directe investeringen, speelt internationalisatie een rol in iedere schakel van de tuinbouwketen. Bedrijven in de Nederlandse tuinbouwsector zijn dus, via internationale tuinbouwketens, verbonden aan bedrijven in buitenlandse tuinbouwsectoren. Bovenstaande brede subsectoren kunnen verder worden gespecificeerd aan de hand van de producten en/of diensten die zij produceren, leveren of verhandelen. Dit leidt tot de volgende gedetailleerde definitie: 1. Primaire tuinbouw Teelt van tuinbouwgewassen: groenteteelt, fruitteelt, bloementeelt, bollenen knollenteelt, plantenteelt, teelt van boomkwekerijgewassen. Teelt van graszoden en tuinbouwzaden, veredeling van tuinbouwzaden, vermeerdering van plantmateriaal. De agrarische bedrijfstypering (NEG) maakt op geaggregeerd niveau onderscheid tussen tuinbouwbedrijven (groenten, bloem(bollen) en champignons) en blijvende teeltbedrijven (fruit en boomkwekerijgewassen). In deze studie worden blijvende teeltbedrijven tot de primaire tuinbouw gerekend. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen de glastuinbouw en de opengrondstuinbouw en tussen de teelt van voedingsgewassen enerzijds en de teelt van siergewassen anderzijds. 2. Toelevering van inputs voor de primaire tuinbouw Productie van meststoffen en landbouwchemicaliën voor primaire tuinbouw. Productie van landbouwmachines en werktuigen voor primaire tuinbouw. Productie van kassen en installaties voor glastuinbouw. Energieleverantie voor de glastuinbouw. 3. Handel in tuinbouwproducten en inputs Groothandel in tuinbouwproducten. Detailhandel in tuinbouwproducten. Groothandel in grondstoffen voor de primaire tuinbouw (kunstmest, chemicaliën). Groothandel in landbouwmachines- en werktuigen en installaties voor de primaire tuinbouw. 4. Verwerking van tuinbouwproducten Verwerking van groenten en fruit, vervaardiging van fruit- en groentesappen. 5. Dienstverlening voor de tuinbouwsector Adviesdiensten en onderzoek m.b.t. primaire tuinbouw en toelevering. Dienstverlening personeel, verhuur machines en overig materiaal voor primaire tuinbouw. Veilingen voor tuinbouwproducten. Afzet- en distributieorganisaties (bijvoorbeeld The Greenery). Vervoer van (verse) tuinbouwproducten. 5

17 Tabel 4.1 in bijlage 4.1 bevat een overzicht van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) codes voor bovenstaande economische activiteiten binnen de tuinbouwsector. We merken op dat de SBI codes vaak een aggregatie zijn van verschillende economische activiteiten. Zo wordt de teelt van groenten, bloemen, planten en zaden in één SBI code samengevat (A ). Voor de kwantitatieve beschrijving van de primaire tuinbouw is daarom tevens gebruik gemaakt van de land- en tuinbouwstatistieken die gebaseerd zijn op de agrarische bedrijfstypering (NEG). Deze is opgenomen in tabel 4.2. Tot slot tekenen we aan dat de verwerking van tuinbouwproducten weliswaar behoort tot de tuinbouwsector, maar dat het feitelijk gaat om bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Deze activiteit wordt in dit rapport verder niet behandeld. Voor informatie over deze activiteit verwijzen naar het rapport dat over deze industrie is gemaakt ORGANISATIE VAN DE SECTOR De tuinbouwsector is georganiseerd in productschappen, bedrijfsschappen en brancheorganisaties. Productschap en bedrijfsschap Productschappen en bedrijfsschappen zijn zogenaamde publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO). Via deze PBO kunnen werkgevers en werknemers in een sector hun eigen zaken regelen. De overheid houdt toezicht op deze organisaties, maar bemoeit zich niet met het beleid. Verordeningen van een productschap zijn bindend voor de hele sector. Alle bedrijven en hun werknemers moeten zich aan die regels houden. Van het Productschap Tuinbouw is lidmaatschap wettelijk verplicht voor telers, veilingen, handelaren en verwerkers van tuinbouwgewassen. Het Productschap Tuinbouw bestaat uit verschillende sectorcommissies, te weten bloemisterij, groenten en fruit, bloembollen, bomen en vaste planten en hoveniers. Tevens bestaat er een commissie voor energiezaken. De voornaamste missie van het Productschap Tuinbouw is het verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw wereldwijd. Dat is de kerntaak van het Productschap Tuinbouw als belangenbehartiger voor alle tuinbouwketens. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in de tuinbouw investeert het Productschap vooral in promotie, kwaliteitsbeleid en onderzoek. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de economische belangen, maar ook naar aspecten als duurzaam produceren, goede arbeidsomstandigheden en oog voor de leefomgeving. Daarnaast voert het Productschap regelingen van de Europese Unie uit, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De activiteiten worden gefinancierd via heffingen op de teelt en handel van tuinbouwgewassen. De totale inkomsten bedragen ongeveer 75 miljoen euro op jaarbasis, waarvan 40 procent wordt besteed aan wereldwijde promotie, 15 procent aan technisch onderzoek en 15 procent aan kwaliteitszaken. De overige uitgaven betreffen milieuactiviteiten, arbeidsaangelegenheden en de kosten van de organisatie (bron: 3 Zie SEOR, Positie en internationalisering van de Nederlandse voedings- en genotmiddelensector. Eindrapport, in opdracht van de EVD, SEOR, Rotterdam, oktober

18 Voor groothandelaren in tuinbouwgewassen is lidmaatschap van het publiekrechterlijke Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel tevens verplicht. Dit is een samenvoeging van de groothandelsbedrijfschappen bloemen en planten, groenten en fruit, consumptie aardappelen en pootaardappelen (de laatste twee zijn niet van toepassing voor de tuinbouwsector, omdat het gaat om akkerbouwproducten). Voor de detailhandel in tuinbouwgewassen, inclusief de markthandel, is lidmaatschap van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) verplicht. Binnen Product- en Bedrijfschappen zijn zowel werkgevers- als werknemersorganisaties georganiseerd. Branche-organisaties Naast bovenstaande product- en bedrijfschappen zijn er tal van brancheorganisaties. Voor ieder van de hierboven omschreven subsectoren en onderliggende activiteiten bestaat wel een brancheorganisatie. Naast de rol die deze organisaties hebben ten aanzien van het behartigen van de belangen van de leden, beschikken zij veelal over gedetailleerde gegevens en actuele informatie over ontwikkelingen binnen de specifieke (sub)sector die vaak niet elders te vinden is. Hieronder volgt per subsector een selectie van relevante organisaties. 1. Primaire tuinbouw Productschap tuinbouw; Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO); Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel; Nationale Coöperatieve Raad voor land-en tuinbouw; Coöperatie VoedingsTuinbouw Nederland (VTN); Vereniging Tuinbouwsector Groente, Fruit en Paddestoelen (VTGFP); Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB); Plantum (plantaardig uitgangsmateriaal); Biologica (biologische land- en tuinbouwproducten). 2. Toelevering van inputs voor de primaire tuinbouw Productschap tuinbouw; Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO); Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI); AVAG Platform Toeleveranciers Glastuinbouw; Nederlandse Vereniging van Onderaannemers in de Kassenbouw (NVOK); Koninklijke Metaalunie; FME-CWM (ondernemersorganisatie voor de technologisch industriële sector); Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM). 3. Handel in tuinbouwproducten en inputs Productschap tuinbouw; Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO); Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel; Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw; Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel; Nederlands Verbond van de Groothandel; Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland); Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB); Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD); Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL); Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL); AGF Detailhandel Nederland; Centrale Vereniging Bloemendetailhandel (VBW); Biologica; FME-CWM; Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM); Werkgevers Technische Groothandel (WTG). 4. Dienstverlenende bedrijven voor de tuinbouwsector Productschap tuinbouw; Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO); Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel; CUMELA Nederland (o.a. loonarbeid); Biologica; Organisatie van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers (OVTO); Organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ONRI); The Greenery, Vereniging Bloemenveilingen 7

19 (VBN); Bloemenveiling Aalsmeer (VBA); Flora Holland; EVO - Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport; Transport en Logistiek Nederland (TLN). Promotie Platforms die zich richten op promotie van de Nederlandse tuinbouwsector zijn, onder andere, de International Horti Fair, die ieder jaar in Nederland plaatsvindt, Floriade (de volgende staat gepland in 2012), Bloemenbureau Holland, dat gefinancierd wordt door het Productschap Tuinbouw en de verkoop van Nederlandse siergewassen promoot namens tuinders en handelaren, Plant Publiciteit Holland (PPH) en het Internationale Bollen Centrum (IBC). Een informatieve website voor de tuinbouwsector is, onder andere, de land- en tuinbouw sectorpagina van Zibb.nl (Reed Business) met links naar vakbladen Groenten & Fruit, De Boomkwekerij en Vakblad voor de Bloemisterij. Ook de tuinbouw sectorpagina van AgriHolland.nl is zeer informatief. Deze site bevat interessante dossiers met betrekking tot de herstructurering van de glastuinbouw, kassenbouw, energie en biologische landbouw RELATIE OVERHEID Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het Nederlandse beleid ten aanzien van de tuinbouwsector. Hoofduitgangspunt in het beleid is het stimuleren en versterken van een duurzame, internationaal concurrerende positie van de Nederlandse agribusiness, waaronder de tuinbouwsector. Dit is het aandachtsveld van de beleidsdirectie Industrie en Handel. Omdat de Nederlandse agrarische sector sterk internationaal gericht is, heeft de beleidsdirectie Internationale Zaken een belangrijke betekenis in het internationaal uitdragen van Nederlandse standpunten over duurzaamheid en internationale concurrentie. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de overheid primair ontwikkelingen ondersteunt en stimuleert. Er wordt veel eigen verantwoordelijkheid verwacht van de branche en individuele bedrijven. In de praktijk blijkt ook dat veel innovaties op bedrijfsniveau ontstaan. Ook wordt uitgegaan van zoveel mogelijk decentrale besluitvorming (onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening). Alleen datgene waarvoor centrale sturing noodzakelijk is wordt op Rijksniveau aangepakt. Innovatie is een belangrijk thema in het kader van bevordering van duurzaamheid en internationale concurrentiekracht. Twee strategische programma s zijn in dit kader richtinggevend voor de tuinbouwsector: a. Het Innovatieplatform kent het sleutelgebied Flowers & Food, dat nader is uitgewerkt in onder meer de Innovatie en Kennisagenda Tuinbouwclusters 2020, in opdracht van de stuurgroep Tuinbouwinnovatie, die bestaat uit verschillende stakeholders in de tuinbouwsector (Ministeries, Productschap Tuinbouw, tuinbouwbedrijfsleven). Het Technologisch Topinstituut Groene Genetica (Green Genetics) is één van de concrete uitwerkingen van het Innovatieplatform. b. Het Platform Agrologistiek dat zich richt op innovatie in de agrologistiek. Het Ministerie van LNV heeft dit samen met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgericht. 8

20 In de komende jaren ( ) wordt in het beleid voor de glastuinbouw extra aandacht besteed aan het stimuleren van investeringen in innovatieve energiesystemen. De glastuinbouw heeft te maken met hoge en stijgende energiekosten, welke zich vertalen in verslechtering van de bedrijfsresultaten en rendementen. Om de glastuinbouw op lange termijn concurrerend te houden is een verhoging van de energie-efficiëntie cruciaal. Daarnaast zal in de jaren telkens 35 miljoen euro worden vrijgemaakt in de LNV begroting, om de tuinbouw te ondersteunen bij de (gedeeltelijke) overstap naar nietfossiele brandstoffen (Ministerie van LNV, 2007). Initiatieven op dit terrein lopen al enige tijd. De ondersteuning betreft bijvoorbeeld het Convenant Glastuinbouw en Milieu (GLAMI). Hierin heeft de Nederlandse glastuinbouwsector zich ten doel gesteld om in 2010 de energie-efficiëntie tot 65 procent te verbeteren ten opzichte van Daarnaast moet in procent van de totaal verbruikte energie uit duurzame energiebronnen komen. Daarnaast zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, waarbij eveneens efficiënte inzet en het bevorderen van een biologisch verantwoorde aanpak voorop staan. Sinds 1998 loopt het programma GLAMI Energieonderzoek, dat financieel ondersteund wordt door het Ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw (PT) (op fiftyfifty basis). Het gaat in dit programma om een grote verscheidenheid aan projecten op het gebied van energiegebruik, maar ook op het gebied van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Een aantal jaar geleden is door Productschap Tuinbouw en LTO Nederland een initiatief gestart voor een transitie naar een Duurzame Glastuinbouw, waardoor in 2020 nieuwe kassen volledig op duurzame energie zullen werken. Een specifieke uitwerking van het programma Flowers&Food is de oprichting van het Technologisch Topinstituut Groene Genetica (TTI-GG). Het Ministerie draagt voor de periode een bedrag van 20 miljoen euro (de helft van de kosten) bij aan de daartoe opgerichte stichting 4. Het instituut sluit aan bij de bestaande infrastructuur op het gebied van onderzoek en onderwijs (onder andere Universiteit Wageningen) en de activiteiten staan in het teken van de ontwikkeling van plantaardig uitgangsmateriaal waarmee een optimale groei, ontwikkeling en productie kan worden gerealiseerd onder nieuwe teelt- en milieucondities. De formule van een TTI wordt algemeen gezien als best practice voor het maken van de slag van kennis naar innovatie. TTI-GG legt zich toe op strategisch, hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, dat een brugfunctie vervult tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, dat dit onderzoek mede initieert en ondersteunt. De activiteiten van het instituut betreffen: Basisleggend plantenonderzoek ( core projecten ) Basiskennis versneld vertalen in innovaties of het gereedschap daartoe leveren ( cluster projecten ) De aanwas van onderzoekers en studenten op het relevante terrein. 4 Zie de brief van de Minster van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 20 december

21 Het onderzoek is gericht op drie onderwerpen (subthema s): 1. Groei en ontwikkeling van de plant met als doel gewassen optimaal te adapteren aan nieuwe productieomstandigheden. 2. Plantgezondheid met als doel de weerstand van planten te verhogen tegen plagen en pathogenen die de groei van gewassen onder nieuwe productieomstandigheden verstoren. 3. Kwaliteit voor de consument met als doel de kwaliteit (smaak, geur, houdbaarheid) van het uiteindelijke product te optimaliseren bij teelt onder nieuwe productieomstandigheden. In het Platform Agrologistiek hebben het agrarische bedrijfsleven, de logistieke dienstverleners, verladers, overheden en kennisinstellingen zich verenigd. Dit Platform tracht de ontwikkeling naar zogenaamde groene logistiek te bevorderen. Groene logistiek heeft daarbij enerzijds betrekking op agrarische producten en levensmiddelen en anderzijds voor duurzame ketens tussen de primaire producent en consument. Dit vanuit de constatering dat de transportbehoefte de komende jaren blijft toenemen en bestaande vervoersconcepten niet meer toereikend zijn om de gewenste kwaliteit (versheid) altijd te leveren. De congestie op het wegennet is daarbij een belangrijke bepalende factor, in combinatie met het dunner worden van vervoersstromen (grote variatie in goederenvraag). Maar ook gezondheidsrisico s verbonden aan veevervoer, milieu-eisen (CO2, fijnstof) en maatschappelijke acceptatie daarvan stellen eisen aan de logistieke behandeling van agrarische producten. Het Platform gaf onder meer de aanzet tot de Visie Agrologistiek die in 2001 door de regering (Ministeries van LNV en Verkeer en Waterstaat) is gepubliceerd. In de Visie worden nieuwe concepten ontwikkeld op basis van drie pijlers: 1. Clusteren van productie, verwerking en logistiek binnen de agrarische sector. Bijeenbrengen van activiteiten doet de transportbehoefte sterk dalen. Tegelijkertijd bieden clusters de mogelijkheden voor het (her)gebruik van reststromen. 2. Verbinden van clusters, waardoor aan- en afvoer van vervoersstromen zoveel mogelijk kunnen worden gebundeld (dikke stromen), waardoor de transportbehoefte afneemt en andere modaliteiten dan wegvervoer (spoor, binnenvaart) kunnen worden ingezet. 3. Regiseren van goederenstromen. Door gebruik van ICT kunnen goederenstromen (administratief en financieel) worden beheerd, zonder deze daadwerkelijk te zien. Een virtuele ruil vermindert de transportbehoefte en reduceert tevens gezondheidsrisico s. Producten kunnen dan fysiek over de kortste en veiligst mogelijke weg worden vervoerd, zonder omwegen. De overheid kiest hier een faciliterende rol en tracht via bevordering van samenwerking in de keten en het verwijderen van nodeloze belemmeringen de transitie naar nieuwe concepten te vergemakkelijken. Ook het Platform Agrologistiek heeft deze functie. Er wordt geen subsidie verstrekt, maar advies en ondersteuning geboden aan innovatieve projecten. Tevens krijgen projecten met een voorbeeldfunctie een brede publiciteit. Het gaat hier om uiteenlopende projecten, zoals Agriport A7 (de ontwikkeling van een geconcentreerd tuinbouwcluster in de kop van Noord-Holland), het Sierteelt Netwerk (loskoppeling van fysieke en informatiestromen) en Check Trade (een project gericht op de slimme controle van ingevoerde agrarische producten op ziekten, schimmels, e.d.). Het 10

22 initiatief voor nieuwe projecten wordt aan het bedrijfsleven overgelaten. Wel vindt ondersteuning van innovaties in het MKB plaats in de vorm van vouchers (ter waarde van in totaal 22,5 miljoen euro, verdeeld in drieduizend kleine vouchers (van euro) en drieduizend grote vouchers (van euro)). Het MKB kan deze vouchers inleveren bij aangewezen kennisinstellingen voor de verdere ontwikkeling van ideeën. De kennisinstellingen kunnen de vouchers vertalen in een subsidie-aanvraag. In het kader van de duurzaamheid stimuleert het Ministerie de ontwikkeling van de biologische landbouw, waaronder biologische tuinbouw. In de relevante beleidsnota 5 zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd, namelijk dat in procent van het landbouwareaal biologisch is en dat 5 procent van de consumentenbestedingen aan voeding in 2007 worden uitgegeven aan biologische producten. Voor de uitvoering van de nota is in de periode een bedrag van bijna 61 miljoen euro uitgetrokken, dat voor ongeveer tweederde wordt besteed aan het ontwikkelen en verspreiden van kennis en voor ruim 20 procent aan het stimuleren van de vraag naar biologische producten. Ook op dit beleidsterrein richt de overheid zich op het faciliteren van ontwikkelen door het bevorderen van goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van biologische landbouw en het bevorderen van de consumptie van biologische producten. Er vindt alleen subsidiëring plaats van innovatieve voorbeeldprojecten. Versterking van de innovatieve kracht van de sector op dit terrein vormt een belangrijk aandachtsveld in het beleid. Een ander onderwerp waarop de overheid de ontwikkelingen in de tuinbouwsector ondersteunt is ruimtelijke ordening. Op dit terrein werken de Ministeries van LNV en VROM nauw samen. Aansluitend op de Visie Agrologistiek wordt in de Nota Ruimte en beleidsnotities op dit terrein uitgegaan van een netwerkconcept, met vijf tuinbouwproductiegebieden als kernen, de zogenaamde greenports. Dit zijn het Zuid- Hollandse glasdistrict (Westland en Oostland), Aalsmeer en omstreken en het agrologistieke cluster Venlo voor de glastuinbouw, de Bollenstreek voor de bloembollenteelt en Boskoop voor de pot- en containerteelt. Daarnaast zijn er productielocaties op afstand (satellietgebieden), die nauw gelieerd zijn met deze kernen. Samen vormen zij de Greenport Nederland. Volgens de Nota hangt de verdere ontwikkeling van de greenports nauw samen met de ontwikkeling van de mainports (Schiphol, Rotterdam) wat betreft economische innovatie, verkeersdoorstroming en ligging in verstedelijkt gebied. Ter versterking van de internationale concurrentiekracht geeft het Rijk prioriteit aan deze greenports. In de meerjarenbegroting LNV zijn middelen gereserveerd voor het ruimtelijk beleid glastuinbouw om ingezet te worden via de regelingen: Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG) t.b.v. Westland en Aalsmeer e.o.. Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG) voor ondernemers, landelijk. Stimuleringsregeling Duurzame Glastuinbouwgebieden (STIDUG) voor de door het Rijk aangewezen Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG s). Voor zowel de RSG als de IRG regeling geldt dat na de laatste openstellingen die onlangs afliepen de budgetten volledig zijn benut. Sinds 1997 is via deze regelingen 5 Beleidsnota Biologische Landbouw

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen!

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen! Greenport Nederland Strategische agenda mainport 2010-2013 Denken en doen! Inhoud 1. Inleiding 2. Schema van thema s 3. Thema Gebiedsontwikkeling 4. Thema Toegevoegde waarde 5. Thema Quality of life 6.

Nadere informatie

Logistiek van agro, food en feed producten

Logistiek van agro, food en feed producten ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2010 Logistiek van agro, food en feed producten Nieuwe logistieke kansen Agrologistiek DYNAMIEK IN Colofon Auteurs: S.J. van der Meulen ir. M.R.J. Kindt

Nadere informatie

JAARPLAN. Werken naar resultaat

JAARPLAN. Werken naar resultaat JAARPLAN 2009 Werken naar resultaat 2 Jaarplan 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 MARKT EN INNOVATIE... 7 Thema s: 1. Energie... 8 2. Arbeid... 9 3. Voeding, Gezondheid en Welbevinden... 10 4. Plantgezondheid...

Nadere informatie

Op Kop INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE EN STRATEGIE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW

Op Kop INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE EN STRATEGIE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW Op Kop INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE EN STRATEGIE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW Woord vooraf De Nederlandse glasgroentesector heeft internationaal een vooraanstaande positie en levert een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

Het Nederlandse agrocluster op de wereldkaart

Het Nederlandse agrocluster op de wereldkaart Het Nederlandse agrocluster op de wereldkaart Voorwoord Er komt in de nabije toekomst veel op de Nederlandse agrosector af, maar er is alle reden om de toekomst van de land- en tuinbouw en de voedselverwerkende

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 26 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Agrofood in beeld... 5 1.1 Agrofoodcluster: de afbakening... 5 1.2 Het agrofoodcluster in Brabant... 5 1.3 Troeven

Nadere informatie

Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief

Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief Prof. dr.ir. Jack G.A.J. van der Vorst (Jack.vanderVorst@wur.nl) - December 2011 - In opdracht

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld

Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld Resultaten enquête onder AVAG Plus-leden Colofon Deze brochure is een uitgave van LEI Wageningen UR. Het onderzoek is medegefinancierd door het ministerie van

Nadere informatie

Onzichtbaar achter glas

Onzichtbaar achter glas Onzichtbaar achter glas Colofon Onzichtbaar achter glas is een uitgave van Stek - voor stad en kerk Parkstraat 32, Postbus 371, 2501 CJ Den Haag Telefoon 070 3181616 info@steknet.nl www.steknet.nl Stichting

Nadere informatie

Investeren in competenties

Investeren in competenties Investeren in competenties Een onderzoek in de Greenports Pagina 1 van 30 Pagina 2 van 30 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Doel en afbakening 6 1.3 Aanpak en resultaat 8

Nadere informatie

het land van agrobusiness!

het land van agrobusiness! It lân fan kei? het land van agrobusiness! betekenis van het agrocomplex in Fryslân: omvang, ontwikkeling, SWOT en toekomstschets Engbert Boneschansker Erik Keppels Leeuwarden, februari 2006 1 B Bureau

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

Programmacommissie Zuidwest-Nederland. Pieken in Zuidwest-Nederland. Profiteren van de strategische ligging

Programmacommissie Zuidwest-Nederland. Pieken in Zuidwest-Nederland. Profiteren van de strategische ligging Programmacommissie Zuidwest-Nederland ȟȟ Pieken in Zuidwest-Nederland Profiteren van de strategische ligging 2006 2007 2008 2009 2010 Dit is het programmadocument Zuidwest-Nederland. Dit document omvat

Nadere informatie

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs.

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs. Visie Agrologistiek Relevante kennisvragen voor onderzoek Oktober 2003 Rapportnummer: B733a Vertrouwelijk Editor: Drs. Marco Duineveld Projectleider: Dr. Willie van den Broek Met bijdragen van: Ir. Arjen

Nadere informatie

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls ECN-E--07-095 December 2007 Verantwoording Dit rapport is geschreven als bijdrage aan het project Referentieraming en Langetermijnverkenningen

Nadere informatie

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 MARKT OVERZICHT GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...4 2 Algemene beschrijving van Turkije...6 3 Sector beschrijving agrarische sector en verwerkende industrie...10 3.1 Marktomvang...

Nadere informatie

Besparen in Ketens Sierteeltsector. Ketens in Kaart brengen

Besparen in Ketens Sierteeltsector. Ketens in Kaart brengen Besparen in Ketens Sierteeltsector Ketens in Kaart brengen Samengesteld door: EVO Bedrijfsadvies april 2008 maart 2009 Voorwoord Het project Besparen in Ketens (BiK) is door EVO in 2005 opgezet in samenwerking

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BLOEMEN EN PLANTEN 2012-2013 EEN OPEN DIALOOG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BLOEMEN EN PLANTEN 2012-2013 EEN OPEN DIALOOG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG BLOEMEN EN PLANTEN 2012-2013 EEN OPEN DIALOOG 1. 2. Inhoudsopgave EEN DUURZAME, TRANSPARANTE SECTOR 04 Profiel van de bloemen- en plantensector 05 Nederland en daarbuiten 06

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Excelleren! Oktober 2008. Visie 2040

Excelleren! Oktober 2008. Visie 2040 Excelleren! Oktober 2008 Visie 2040 1 Vi 2 1 Excelle Inhoud ren! Visie 2040 Excelleren! Verduurzamen en uur verdienen ienen zam 3 Voorwoord Verbinden Bij verbinden ligt het accent op transport, logistiek

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Uitkomsten eerste meting 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Monitor Topsectoren Uitkomsten eerste meting Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen Aanvalsplan Internationaal ondernemen VOORWOORD Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In onze snel veranderende wereld zien we steeds meer een markt ontstaan.

Nadere informatie

De bijdrage van supply chain management aan welvaarts- en productiviteitsgroei in Nederland

De bijdrage van supply chain management aan welvaarts- en productiviteitsgroei in Nederland Gepubliceerd als Butter, F.A.G. den, 2007, Beleidsimplicaties in economisch kader, in E.A.R. Levinga en F. Schreppers (red.), Supply Chain Management Meervoudig Beschouwd, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Nadere informatie

Nota Duurzaam voedsel

Nota Duurzaam voedsel Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nota Duurzaam voedsel Naar een duurzame consumptie en productie van ons voedsel Nota Duurzaam voedsel Naar een duurzame consumptie en productie van

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Frugi Venta Jaarverslag 2009

Frugi Venta Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Frugi Venta Jaarverslag 2009 Foto voorplaat: Langfruit BV 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord Wim Tacken Bedrijfsresultaten voortdurend onder druk 4 5 Missie Gezonde handel

Nadere informatie