Beroepsprofielen en arbeidsmarkt van heftruckmonteurs. Een onderzoek bij VeBIT bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsprofielen en arbeidsmarkt van heftruckmonteurs. Een onderzoek bij VeBIT bedrijven"

Transcriptie

1 Beroepsprofielen en arbeidsmarkt van heftruckmonteurs Een onderzoek bij VeBIT bedrijven drs J.O. van der Vlist Amsterdam, oktober 1997

2 29/oktober 1997 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg BM AMSTERDAM Tel.: Fax:

3 Inhoud Voorwoord Pagina 1 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Doel en vraagstelling van het onderzoek Opzet en uitvoering 8 2. Overzicht en kenmerken VeBIT bedrijven Bedrijfsgrootte en werknemers Hoofdactiviteit van de bedrijven Type intern mobiel transportmaterieel Organisatie en werkzaamheden VeBIT bedrijven Functies heftruckmonteurs bij VeBIT bedrijven Functies van heftruckmonteurs Van functies naar beroepsprofielen: eerste analyse gegroepeerde functies Verdere clustering naar beroepsprofielen Beroepsprofielen van heftruckmonteurs Assistent-heftruckmonteur Heftruckmonteur-binnendienst Heftruckmonteur-allround Arbeidsmarkt, scholing en trends Arbeidsmarkt heftruckmonteurs Scholing van heftruckmonteurs Trends en ontwikkelingen bij VeBIT bedrijven Samenvatting 39 Bijlage 1 Samenvatting beroepsprofielen heftruckmonteurs bij VeBIT bedrijven 45

4

5 Voorwoord In opdracht van de Verenigde Bedrijven Intern Transport (VeBIT) heeft DIJK12 Beleidsonderzoek in het najaar van 1997 een onderzoek uitgevoerd naar de beroepsprofielen en arbeidsmarkt van heftruckmonteurs bij de bij VeBIT aangesloten bedrijven. Het voorliggende rapport 'Beroepsprofielen en arbeidsmarkt van heftruckmonteurs: een onderzoek bij VeBIT-bedrijven' geeft de resultaten weer van dit onderzoek. Op het moment van onderzoek bestond geen initiële opleiding voor het beroep heftruckmonteur. Het doel van onderhavig onderzoek is: informatie aan te leveren ten aanzien van de haalbaarheid van dergelijke opleidingen, bijvoorbeeld in het kader van het leerlingwezen van de kwalificatiestructuur Metaal en; informatie te genereren voor de vereiste (deel)-kwalificaties en eindtermen voor mogelijke opleidingen voor heftruckmonteurs. Om die reden is de SOM Opleidingen Metaal (SOM) nauw betrokken geweest bij het onderzoeksproject en heeft de SOM de projectcoördinatie uitgevoerd. Het onderzoek is begeleid door een commissie die bestond uit: dhr J.C.J.L. Barendregt (GUNCO/VeBIT) dhr G.J.J. van den Broek (Metaalunie/VeBIT) dhr Th. Grefkens (SOM) dhr F. Haan (SOM) dhr. R. de Mare (SOM) dhr J.W.A. Mays, voorzitter (SOM) mw S. Risseeuw (OOM) dhr S. Wagenaar (SOM) dhr G. van Zwienen (SOM) De onderzoekscoördinatie vanuit de SOM is uitgevoerd door Sake Wagenaar. Het onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de bereidwillige medewerking van de VeBITbedrijven. De onderzoekers willen hen op deze plaats graag bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door Jurjen van der Vlist. De projectleiding was in handen van ondergetekende. Frans Heere Projectleider Amsterdam, oktober 1997

6

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie Verenigde Bedrijven Intern Transport 1 (VeBIT) onder coördinatie van de SOM Opleidingen Metaal (SOM). VeBIT vraagt zich af of een opleiding voor heftruckmonteurs in het kader van het leerlingwezen haalbaar is. VeBIT is een groeiende brancheorganisatie. VeBIT is in december 1994 opgericht en telt inmiddels 85 leden. 2 De oprichting van VeBIT komt voort uit de centrale doelstelling: het stellen van kwaliteitseisen aan intern mobiel transportmaterieel (IMT). 3 VeBIT-bedrijven streven ernaar het kwaliteit- en veiligheidsniveau van IMT te verhogen. 4 Bedrijven willen zelf in staat zijn veiligheidskeuringen aan IMT uit te voeren, zodat zij deze kwaliteit kunnen garanderen. Inmiddels heeft Ve- BIT samen met het opleidingscentrum ROVC een cursus 'keurmeester' ontwikkeld en worden keuringen uitgevoerd met het certificaat ABOMA + KEBOMA. Naast een systeem van keuringen maakt scholing onderdeel uit van de kwaliteitsdoelstelling. Met goed opgeleide monteurs kunnen VeBIT-bedrijven beter onderhoud plegen aan IMT en zodoende kwaliteit en veiligheid van het IMT beter waarborgen. Op dit moment is er geen initiële beroepsopleiding voor heftruckmonteurs en zijn er alleen opfris- en bijscholingscursussen van particuliere opleiders (als ROVC). Op de ledenvergadering van 25 juni 1997 hebben VeBIT leden zich uitgesproken om zich in te zetten voor een dergelijke beroepsopleiding. De branche zou graag zien dat de opleiding deel gaat uitmaken van de kwalificatiestructuur metaal omdat het bedrijfsleven dan inspraak krijgt bij het bepalen van de inhoud. Dit biedt ook waarborgen voor het niveau van de opleiding, vanwege de externe legitimering. Een beroepsopleiding zal bovendien aanbod aan (aankomend) heftruckmonteurs genereren. 1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek De VeBIT heeft de SOM verzocht te bezien of een initiële opleiding (in het kader van het Leerlingwezen) haalbaar is voor het beroep heftruckmonteur en dus of een of meerdere opleidingen voor heftruckmonteurs inpasbaar zijn in de kwalificatiestructuur van de SOM. Voor de SOM spelen daarbij onder meer de volgende vragen een rol: Gaat het om een of meerdere (autonome) opleidingen en is dat haalbaar (kunnen bijvoorbeeld voldoende leerlingen worden opgeleid)? Op welk FORMAT-niveau of op welke FORMAT-niveaus moeten de opleiding of opleidingen voor heftruckmonteurs worden gepositioneerd? Welke inhoud kent de opleiding c.q. opleidingen (wat zijn de eindtermen)? 1 VeBIT-leden zijn lid van de Metaalunie, waar het secretariaat van VeBIT is ondergebracht. Bedrijven die lid zijn van VeBIT verkopen, verhuren en/of onderhouden intern transportmaterieel, dan wel produceren uitrustingsstukken hiervoor. 2 Ledenstand per ultimo oktober Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3 voor een overzicht van IMT. 4 Opgenomen als centrale doelstelling in de statuten van de VeBIT. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

8 Ten behoeve van de beantwoording van bovenstaande vragen heeft de SOM beroepsprofielen nodig, alsmede informatie over de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in het beroep en beroepenveld. De doelstelling van het onderzoek is derhalve: 1. Verkenning van de arbeidsmarkt en beroepspraktijk van het beroep 'heftruckmonteur'. 2. Ontwikkeling van beroepsprofielen van de heftruckmonteurs (functies, niveaus, aantal profielhouders). 3. Vaststelling van de scholingsvraag van heftruckmonteurs (omvang, aard, inhoud, niveau, duur). 4. Schetsen van relevante trends en ontwikkelingen. Samengevat zijn de centrale onderzoeksvragen: Welke beroepsprofielen heftruckmonteur worden onderscheiden bij VeBIT-bedrijven? Hoeveel profielhouders zijn er? Wat is de te verwachten arbeidsmarktrelevantie voor aansluitende beroepsopleidingen? Welke trends en ontwikkelingen spelen een rol? Uitsluitend VeBIT-bedrijven Het onderzoek heeft zich uitsluitend op VeBIT-bedrijven gericht. Een belangrijk deel van de heftruckmonteurs in Nederland is werkzaam bij VeBIT-bedrijven. Daarnaast is nog een aanzienlijk deel van de heftruckmonteurs werkzaam bij BMWT-bedrijven 1 en een kleiner deel bij overige bedrijven (landbouwmechanisatie, transportsector). Helaas was het niet mogelijk deze andere bedrijven in het onderzoek te betrekken. Dat betekent dat de gestelde onderzoeksvragen alleen kunnen worden beantwoord voor de markt van VeBIT-bedrijven. Voor de vraag naar de haalbaarheid van een (of meer) eventuele beroepsopleiding(en) tot heftruckmonteur is de totale Nederlandse markt van belang. Cijfers hieromtrent zijn ruwe schattingen. Aangenomen kan worden dat het aantal heftruckmonteurs in Nederland twee tot drie maal zo groot is als het aantal heftruckmonteurs dat bij VeBIT-bedrijven werkzaam is Opzet en uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd volgens de methode RASTER van DIJK12 Beleidsonderzoek. RASTER bestaat uit twee delen, een kwantitatief en een kwalitatief deel. In RASTER wordt de kwantitatieve informatie met de kwalitatieve informatie vervlochten. In deze paragraaf worden beide delen kort toegelicht. Telefonische enquête Het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder alle 74 bedrijven die op moment van onderzoek lid waren van de VeBIT. VeBIT heeft deze bedrijven een aankondigingsbrief van de enquête toegestuurd, waarin het doel van het onderzoek en de vragen van de enquête waren opgenomen. De enquête is uitgevoerd in de eerste week van september van Het betrof een korte telefonische enquête ten behoeve van een kwantitatief overzicht en selectie van bedrijven voor interviews. In de enquête is onder meer gevraagd naar: Gegevens met betrekking tot de functie heftruckmonteur (aantal onderscheiden functies, inzetbaarheid, binnen/buitendienst). 1 BMWT staat voor Vereniging van fabrikanten en handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen. 2 Schattingen van BMWT en VeBIT. 8 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

9 Arbeidsmarktgegevens (aantal werknemers, heftruckmonteurs, vacatures en inleen-/uitzendkrachten). Type IMT waaraan door monteurs wordt gewerkt. Respons telefonische enquête VeBIT-bedrijven hebben enthousiast aan het onderzoek meegewerkt. De enquête is afgenomen onder 64 van de 73 benaderde bedrijven. 1 Dat betekent een respons van 88%, hetgeen uitzonderlijk hoog mag worden genoemd. 2 In onderstaande tabel wordt het responsoverzicht weergegeven. Tabel 1 Respons VeBIT-bedrijven op telefonische enquête (N = 73) Respons Abs. % Geslaagde enquête Weigering Respondent gedurende onderzoek niet bereikbaar % 2% 10% Totaal % De enquête had, naast het verzamelen van enkele kwantitatieve gegevens, tot doel een selectie te kunnen maken voor afspraken met bedrijven voor een verdiepend interview. Vandaar dat alle bedrijven is gevraagd of zij eventueel aan een dergelijk vervolgonderzoek mee willen werken. Vijftig van de 64 bedrijven waren hiertoe bereid. Interviews bij VeBIT-bedrijven Uit het bestand van vijftig bedrijven die bereid waren tot een persoonlijk interview is a-select een steekproef getrokken voor vervolginterviews. 3 In totaal is bij vijftien VeBIT-bedrijven een diepteinterview afgenomen, meestal met de (technisch) bedrijfsleider. Deze interviews namen gemiddeld tussen de anderhalf en twee uur in beslag. De vijftien interviews vormen de basis van het kwalitatieve deel van het onderzoek. In de interviews is getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de beroepspraktijk van heftruckmonteurs. Tevens zijn enkele kenmerken van het bedrijf nagegaan en is ingegaan op de arbeidsmarktaspecten en scholingsaspecten voor heftruckmonteurs. Bij de interviews is gebruik gemaakt van een uitgebreide checklist die van tevoren met de begeleidingscommissie is doorgenomen. In de interviews is onder meer op de volgende items ingegaan: Bedrijfsgegevens Bedrijfsproces Heftruckmonteurs in het bedrijf Taken en functies van heftruckmonteurs die het bedrijf onderscheidt Arbeidsmarkt en (bij)scholingsbehoefte heftruckmonteurs Trends en ontwikkelingen 1 Eén bedrijf is niet benaderd in de telefonische enquête omdat het telefoonnummer niet tijdig kon worden achterhaald. 2 Een respons van ongeveer 50% is normaal voor een telefonische enquête onder bedrijven. 3 Twee bedrijven zijn apart geselecteerd. Dit betrof het grootste bedrijf in de branche en een extra landbouwmechanisatiebedrijf. Het extra landbouwmechanisatiebedrijf is geselecteerd om over dit type bedrijf betrouwbaarder uitspraken te kunnen doen. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

10 Leeswijzer In dit rapport wordt de kwantitatieve en kwalitatieve informatie vervlochten. Dat betekent dat per onderwerp telkens een kwantitatief beeld wordt gegeven vanuit de telefonische enquête (indien van toepassing), dat vervolgens wordt aangevuld met het kwalitatieve beeld vanuit de interviews bij de vijftien bezochte VeBIT-bedrijven. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van bedrijfskenmerken van VeBIT-bedrijven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van aangetroffen functies van heftruckmonteurs. Hoofdstuk 4 gaat in op het werk en de beroepsprofielen van heftruckmonteurs. Hoofdstuk 5 beschrijft de arbeidsmarkt en scholingsvraag voor heftruckmonteurs. 10 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

11 2 Overzicht en kenmerken VeBIT-bedrijven Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de VeBIT-bedrijven en enkele kenmerken van deze bedrijven. 2.1 Bedrijfsgrootte en werknemers Uit de telefonische enquête blijkt dat het merendeel van de geënquêteerde VeBIT-bedrijven (ruim 80%) minder dan 25 werknemers in dienst heeft. De helft daarvan heeft minder dan tien werknemers in dienst. Ongeveer eentiende deel heeft tussen de 25 en 50 werknemers in dienst. Het aantal bedrijven met meer dan vijftig werknemers beperkt zich tot zo'n vijf procent. Tabel 2 Bedrijfsgrootte VeBIT-bedrijven (N 1 = 73) Bedrijfsgrootte Abs. (n = 64) % 1 tot en met 9 werknemers 10 tot en met tot en met tot en met of meer werknemers % 41% 11% 2% 3% Totaal % Aantal werknemers en heftruckmonteurs In de telefonische enquête is het aantal werknemers en heftruckmonteurs nagegaan. Tabel 3 Aantallen werknemers en heftruckmonteurs bij VeBIT-bedrijven (N = 73) Werknemers en heftruckmonteurs Abs. (n = 64) % Werknemers Heftruckmonteurs % 47% Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat bij de 64 geënquêteerde VeBIT-bedrijven ruim duizend mensen werken, waarvan ongeveer de helft werkzaam is als heftruckmonteur. 2 Het gemiddelde aantal werknemers bedraagt iets meer dan 16 per bedrijf. Als we uitgaan van dit gemiddelde met een marge van 5% naar onder en boven, dan werken bij 74 VeBIT-bedrijven ongeveer: tussen de en werknemers; waarvan tussen de 530 en 580 heftruckmonteurs Het aantal heftruckmonteurs is inclusief uitzendkrachten en tijdelijk personeel. In de telefonische enquête is gevraagd of het bedrijf inleen-/uitzendkrachten had in de afgelopen twaalf maanden. Ongeveer eenderde deel (31%) van de bedrijven had de afgelopen twaalf maanden inleen-/uitzend- 1 Met de 'grote N' wordt de totale populatie aangeduid en met de 'kleine n' het aantal respondenten dat de vraag daadwerkelijk heeft beantwoord. Zo is de enquête afgenomen onder 73 VeBIT-bedrijven en hebben 64 bedrijven de vraag beantwoord met betrekking tot het aantal werknemers. 2 Bij 69% van de bedrijven bedraagt het aandeel heftruckmonteurs zelfs meer dan de helft van het personeelsbestand. In met name enkele grotere bedrijven ligt het percentage lager, waardoor het gemiddelde daalt. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

12 krachten in dienst. Als momentopname zijn bij de vervolginterviews nauwelijks inleen-/uitzendkrachten aangetroffen bij de bedrijven. De heftruckmonteurs bij geïnterviewde bedrijven zijn allemaal fulltime (ten minste 32 uur per week) werkzaam. Bovengenoemd aantal heftruckmonteurs heeft betrekking op alle werknemers van hoog tot laag die heftruckmontagewerkzaamheden uitvoeren. Uit de interviews bij vijftien VeBIT-bedrijven blijkt dat de meeste bedrijven werknemers die eenvoudiger werkzaamheden (assistent niveau) aan heftrucks uitvoeren, hebben meegerekend bij hun opgave van het aantal heftruckmonteurs in de telefonische enquête. Regio VeBIT-bedrijven komen verspreid voor in het hele land. In de provincies Noord-Brabant, Zuid- Holland en Gelderland zijn de meeste VeBIT-bedrijven aangetroffen. In Zuid-Holland is een aantal grotere VeBIT-bedrijven gevestigd. In Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn ook de meeste heftruckmonteurs aangetroffen; respectievelijk 36% en 17% van alle heftruckmonteurs bij VeBIT-bedrijven. Onderstaande tabel geeft (van de geïnterviewde bedrijven) een overzicht van de aantallen heftruckmonteurs en het aantal bedrijven naar provincie. Tabel 4 Aantal heftruckmonteurs en VeBIT-bedrijven naar provincie (N = 73) Provincie Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuidholland Zeeland Noord-Brabant Limburg Heftruckmonteurs Bedrijven Abs. (n = 64) % Abs. (n = 64) % % 8% 1% 4% 1% 12% 8% 6% 36% 4% 17% 3% % 6% 2% 6% 2% 16% 8% 8% 17% 5% 23% 6% Totaal % % Bron: telefonische enquête DIJK12 (aantallen heftruckmonteurs) Bron: Metaalunie/VeBIT (postcode) 2.2 Hoofdactiviteit van de bedrijven VeBIT-bedrijven zijn bedrijven die intern transportmaterieel verkopen, verhuren en/of onderhouden, dan wel uitrustingsstukken hiervoor produceren. Uit de interviews is gebleken dat dit voor de meeste bedrijven ook de hoofdactiviteit van het bedrijf betreft. Voor tien van de vijftien geïnterviewde bedrijven is dat zeker het geval. Voor de overige vijf bedrijven geldt dat in mindere mate: Bij één bedrijf werken 110 werknemers, waarvan slechts dertien heftruckmonteurs. Dit bedrijf is tevens machinefabriek en heeft een groot tekenbureau. Eén bedrijf heeft een belangrijke activiteit op het gebied van hoogwerkmaterieel Twee bedrijven hebben een belangrijke activiteit op het gebied van zwaar materieel (kranen, overslag, hoogwerkers). 12 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

13 Drie geïnterviewde bedrijven zijn tevens landbouwmechanisatiebedrijf. Voor deze bedrijven vormt IMT een belangrijke activiteit naast activiteiten op het gebied van de landbouwmechanisatie. 1 Dit wil niet zeggen dat de overige VeBIT-bedrijven geen andere activiteiten ondernemen dan uit- constructiewerk; sluitend op het gebied van intern transportmaterieel. Bij geïnterviewde bedrijven zijn verder onder meer de volgende (neven)activiteiten aangetroffen: verkoop en inrichting van magazijnstellingen; opslag en transport van goederen; onderhoudswerk aan machines en apparaten; ijzerwarenwinkel. Bedrijfsvereniging Alle VeBIT-bedrijven zijn lid van de Metaalunie (voorwaarde). Niet alle bedrijven vallen onder de bedrijfsvereniging van de Metaalnijverheid (BV 11). In totaal zijn 34 van de 74 VeBIT-bedrijven (46%) hierbij aangesloten. 2 Landbouwmechanisatiebedrijven Volgens geïnterviewde bedrijven die zowel in de landbouwmechanisatie als met heftrucks werken, gaat het hier om twee verschillende disciplines. In deze bedrijven wordt reparatie en onderhoud aan heftrucks door verschillende heftruckmonteurs verricht. Heftrucks vergen specifieke know how van de vakman monteur. Dit geldt vooral voor elektrische heftrucks. Eén geïnterviewd bedrijf staat op het punt de activiteiten op het gebied van landbouwmechanisatie en heftrucks volledig te scheiden in aparte bedrijven op aparte lokaties. Onderhoud en reparatie, verkoop, lease en verhuur van IMT Een onderscheid dat gemaakt kan worden is dat tussen onderhoud en reparatie, verkoop, lease en verhuur van intern transportmaterieel. Bij geïnterviewde bedrijven is nagegaan in hoeverre hiervan sprake is. Op één na alle geïnterviewde bedrijven verrichten onderhoud en reparatie aan heftrucks, zowel in het bedrijf als op locatie (servicedienst). Eén groothandelsbedrijf heeft echter geen servicedienst. Dit bedrijf levert uitsluitend aan de tussenhandel. Alle geïnterviewde bedrijven verkopen heftrucks. Het betreft verkoop van nieuwe of tweedehands heftrucks. In veel gevallen worden deze tweedehands heftrucks volledig gereviseerd. De meeste bedrijven verkopen daarnaast nog ander intern transportmaterieel (zoals pompwagentjes) en onderdelen (banden, stoelen, etc.). Lease en verhuur van heftrucks is voor vrijwel alle bedrijven een belangrijke, zo niet de belangrijkste activiteit. 3 Onderhoud is daarbij meestal voor rekening van het VeBIT-bedrijf. 4 De meeste geïnterviewde bedrijven leggen de nadruk op langdurige contracten van minimaal drie tot vijf jaar. 5 Ten minste één bedrijf verhuurt apart voorzetapparatuur (dus zonder hef- 1 Aangenomen mag worden dat dit voor alle VeBIT-bedrijven geldt die tevens lid zijn van de COM. Dit betreft in totaal tien van de 74 VeBIT-bedrijven. 2 Veel VeBIT-bedrijven zijn aangesloten bij de BV 25 (handelsbedrijven en vrije beroepen). Dit geldt voor 28 bedrijven (38%). 3 Uitzondering vormt weer het groothandelsbedrijf. 4 Er zijn ook leaseconstructies waarbij een bedrijf geen onderhoudscontract afsluit en ervoor kiest om dit voor eigen reke- vaste servicecontracten verschilt per VeBIT bedrijf. Bij enkele geïnterviewde bedrijven bestaat ning te nemen. 5 Het aandeel klanten met het merendeel van onderhoud en reparatiewerk uit ad-hoc opdrachten of opdrachten waarvoor zelf acquisitie is gepleegd (zonder servicecontract). Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

14 truck). VeBIT keuringen Op moment van onderzoek waren in totaal vijfentwintig bedrijven door VeBIT erkend als keurbedrijf. Dat wil zeggen dat deze bedrijven VeBIT keuringscertificaten mogen afgeven. Van de vijftien geïnterviewde bedrijven zijn er zeven door VeBIT erkend als keurbedrijf. Op één na zijn alle andere acht geïnterviewde bedrijven bezig zich voor te bereiden op de aanvraag van deze erkenning. Deze bedrijven hebben inmiddels al monteurs naar de ROVC opleiding 'Keurmeester mobiel intern transportmaterieel' gestuurd. In totaal hebben 39 monteurs bij veertien geïnterviewde bedrijven met succes deze opleiding afgerond. Eén geïnterviewd groothandelsbedrijf in heftrucks overweegt nog of het VeBIT keuringen wil uitvoeren. 2.3 Type intern mobiel transportmaterieel In het onderzoek is nagegaan aan welke typen heftrucks en overig IMT heftruckmonteurs reparatie en onderhoud verrichten. Dit is zowel in de telefonische enquête als in de vervolginterviews nagegaan. In de telefonische enquête is dit bij 62 VeBIT-bedrijven nagegaan. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Tabel 5 Type IMT en overig materieel waaraan heftruckmonteurs werken (N = 73) Type materieel Abs. (n = 62) % LPG heftrucks Diesel heftrucks Elektrische vorkheftrucks Overig elektrisch IMT Reachstackers Verreikers Landbouwwerktuigen Rijdende kranen Vrachtwagens Vaste kranen/hijsmechanismen Geen antwoord Overig % 95% 95% 94% 74% 55% 27% 23% 13% 6% 2% 44% Deze antwoorden geven aan dat monteurs bij VeBIT-bedrijven met verschillende typen heftrucks te maken krijgen. In de persoonlijke interviews is dit bevestigd. Daarin is bovendien gewezen op de volgende punten: onderscheid elektrische- en verbrandingsheftrucks; merk en type heftruck; grootte van de heftruck. Elektrische- en verbrandingsheftrucks Vooral het onderscheid tussen elektrische heftrucks en verbrandingsheftrucks (diesel, LPG) 2 is van belang. In de meeste geïnterviewde bedrijven zijn enkele monteurs gespecialiseerd in elektrische heftrucks. Dat wil zeggen dat de andere monteurs niet alle werkzaamheden aan deze heftrucks verrichten. 1 Onder 'overig' werden onder meer genoemd: reinigingsapparatuur; grondverzetmachines; karretjes voor bloemenindustrie; bestelwagens; voorzetapparatuur; stationaire motoren; pompen; hoogwerkers. 2 Benzine komt bijna niet voor. 14 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

15 Merk en type heftruck Het merk heftruck is eveneens van belang gebleken in de interviews. Alhoewel de monteurs in alle bedrijven met een breed assortiment aan heftrucks te maken krijgen, ligt de nadruk toch vaak op enkele merken. Tien van de vijftien bedrijven zijn regiodealer voor één of meer merken en vier andere bedrijven hebben een 'gentleman's agreement' voor een bepaald merk. Monteurs zijn relatief iets beter thuis in deze merken en aanverwante machines dan in zogenaamde 'bedrijfsvreemde' merken (zoals enkele Koreaanse merken). Sommige merken heftrucks hebben een hydrostatische aandrijving. Reparatie aan een hydrostaat wordt door enkele bedrijven als vrij lastig omschreven. Twee geïnterviewde bedrijven verrichten relatief veel werk aan het merk Linde dat werkt met een hydrostatische aandrijving. De overige bedrijven hebben hier relatief weinig mee te maken. Grootte van de heftruck De grootte van heftrucks is in theorie niet van erg groot belang. De techniek bij grote heftrucks is vrijwel gelijk aan die van kleinere heftrucks. 1 In de praktijk blijkt het echter vaak lastiger om aan grotere heftrucks te werken. Dit heeft onder meer te maken met het zwaardere gereedschap dat wordt gebruikt. Voor een deel is het een psychologisch effect (komt onbekend voor, angst iets kapot te maken). Ongeveer de helft van de geïnterviewde bedrijven werkt uitsluitend met relatief lichtere heftrucks, tot zo'n vijftien ton hefvermogen. De overige bedrijven werken ook aan zwaardere heftrucks. Daarbij ligt de grens op ongeveer veertig ton hefvermogen. 2.4 Organisatie en werkzaamheden VeBIT-bedrijven Geïnterviewde VeBIT-bedrijven kennen een grote gelijkenis qua indeling en organisatie. De meeste geïnterviewde bedrijven hebben de volgende werkzaamheden met betrekking tot heftrucks en overig IMT: kantoor/administratie (contracten, boekhouding, nota's); verkoop en verhuur (showroom, vertegenwoordigers); magazijnbeheer (onderdelen voor reparatie en onderhoud, soms verkoop); planning en werkvoorbereiding (planner, werkplaatschef); (volledige) revisie van tweedehands heftrucks; revisie van onderdelen van heftrucks (motor, achteras, masten); modificaties aan heftrucks; afleveringsgereedmaken van heftrucks (inclusief testen); reparatie en onderhoud van heftrucks; servicedienst (reparatie en onderhoud op locatie). Binnendienstwerkzaamheden Het proces met betrekking tot de binnendienstwerkzaamheden verschilt per bedrijf, maar komt in grote lijnen wel overeen: 1. Een werkplaatschef, bedrijfsleider, of ervaren heftruckmonteur verdeelt het werk. 2. Dit gaat middels het uitdelen van werkopdrachten (werkorders op schrift), maar vaak mondeling. 3. De monteurs voeren de werkzaamheden uit (al dan niet onder toezicht) en houden hun werkorders bij (afvinken van gedane werkzaamheden, noteren van gewerkte uren en gebruikte materialen). 1 Pneumatiek is meestal niet van toepassing bij lichtere heftrucks, maar wel bij zwaardere heftrucks. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

16 4. Binnendienstwerkzaamheden aan de heftruck betreffen met name: - revisie; - preventief onderhoud - grotere reparaties; - modificaties; - afleveringsgereedmaken. 5. Binnendienstwerkzaamheden worden voor een deel ook door buitendienstmonteurs verricht. Hoeveel tijd een buitendienstmonteur binnen werkt is afhankelijk van de hoeveelheid werk in de buitendienst. Als er geen buitendienstwerk is, wordt de buitendienstmedewerker op onderhoud, reparatie- en revisiewerkzaamheden ingezet in het bedrijf. In grotere bedrijven is het onderscheid tussen buitendienst en binnendienst sterker dan in kleinere bedrijven. 6. Af en toe komt het voor dat een heftruck niet op locatie kan worden gerepareerd. In dat geval maakt de buitendienstmedewerker de reparatie meestal zelf in het eigen bedrijf af. Het betreft hier grotere reparaties, zoals revisie van transmissie en motor, vervanging reparatie versleten achteras en dergelijke. 7. Bij een complete revisie van een heftruck wordt het werk vaak verdeeld over verschillende monteurs (van verschillend niveau). 1 Proces voor reparatie en onderhoud Bedrijven maken een onderscheid tussen preventief en correctief onderhoud. De meeste bedrijven werken met servicecontracten waarin een groot deel van het preventief onderhoud vooraf is vastgesteld. Afhankelijk van het contract verzorgt het VeBIT-bedrijf periodiek of na een aantal gereden kilometers of werkuren het onderhoud bij de klant. Dit is vergelijkbaar met het onderhoud aan personenauto's (grote en kleine beurt). Voor de meeste VeBIT-bedrijven vormt het correctief onderhoud een belangrijk aandeel in de werkzaamheden van de heftruckmonteurs, met name de servicemonteurs. Het gaat hierbij om storingen aan heftrucks die zo snel mogelijk verholpen moeten worden. Bij de bedrijven is nagegaan hoe het proces verloopt van een storingsmelding van de klant tot aan de reparatie ter plaatse. Dit proces verloopt globaal als volgt. 1. Storingen aan heftrucks die door de klant worden gemeld komen in alle geïnterviewde bedrijven eerst centraal binnen bij de administratie of het kantoor. 2. Van daaruit wordt de klant doorverbonden met de chef werkplaats cq. planner. 3. De werkplaatschef of planner stelt meestal de eerste diagnose. Hij tracht door systematisch vragenstellen de aard van storing te weten te komen. Dit is niet eenvoudig omdat de meeste klanten heel vaag zijn, aldus geïnterviewden. Op basis van ervaring en grote kennis van de diverse heftrucks maakt de planner zijn eerste inschatting. 4. Vervolgens bepaalt de planner welke monteur hij op de storing zal afsturen en welke extra onderdelen of gereedschap die monteur eventueel moet meenemen. Bij de keuze welke monteur wordt aangewezen, speelt onder meer het volgende een rol: - aard van de storing (bijvoorbeeld elektronisch); - verwachte moeilijkheidsgraad; - type heftruck; - voorkeur van de monteur; - klantrelatie; - roostertechnische zaken. 1 Bijvoorbeeld als volgt. Een assistent maakt de heftruck schoon, schuurt alles en vervangt enkele onderdelen. Tegelijkertijd is een binnendienstmonteur (samen met assistent of allround heftruckmonteur, afhankelijk van de complexiteit) bezig met het maken van een bepaalde modificatie (aanpassing voorzetapparatuur, extra hydraulische functie). Een allround monteur of chef werkplaats verhelpt een complexere elektronische storing. De assistent verft daarna de heftruck en test of alles werkt. De werkplaatschef controleert of de heftruck afleveringsgereed is. 16 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

17 5. De aangewezen monteur overlegt met de planner. Meestal krijgt de monteur een werkbon mee (met werkopdracht). 1 In sommige bedrijven verzamelen de monteurs zelf extra onderdelen en gereedschappen, in andere bedrijven wordt dit door de planner of magazijnbeheerder klaargelegd. 6. De monteur gaat met zijn servicebus naar de klant. 7. De monteur stelt een diagnose van de storing (de eerste telefonische diagnose blijkt vaak onvolledig of onmogelijk). 8. De monteur communiceert met de klant over de aard van de storing en wat er moet gebeuren (wel of niet repareren, onderdeel vervangen of repareren, etc.). 2 Bij twijfel, langdurige en/of kostbare reparaties overlegt de monteur telefonisch met zijn bedrijf (planner, chef technische dienst, kantoor). Omvangrijke onverwachte reparaties kan of zal de monteur over het algemeen niet direct ter plekke uitvoeren omdat: a. hij daarvoor het gereedschap of de onderdelen niet bij zich heeft; 3 b. de heftruck alleen in het VeBIT-bedrijf zelf gerepareerd kan worden; c. het qua tijd niet direct valt in te plannen (volgende klant wacht). 9. Indien mogelijk repareert de monteur vervolgens de heftruck (of overig IMT). Na reparatie test hij de heftruck. Klant en monteur tekenen vervolgens een opdrachtbon De monteur overhandigt zijn opdrachtbon(nen) aan de administratie. Hierop staan in ieder geval de gewerkte uren en gebruikte onderdelen en materialen. 11. Op de administratie worden de opdrachtbonnen gecontroleerd en wordt een nota verstuurd. 5 Geautomatiseerd klantenbestand De meeste bedrijven hebben een geautomatiseerd systeem waarin een groot aantal gegevens van de klant en de heftrucks bij die klant worden bewaard. Andere bedrijven zijn nog bezig dit te automatiseren. In het systeem staan onder meer gegevens over: type heftruck (vlootnummer); gedane reparaties en onderhoudsbeurten; gebruikte onderdelen daarbij. De planner kan op basis van deze gegevens beter inschatten wat de aard van de storing zal zijn en welke extra onderdelen de monteur eventueel dient mee te nemen. Op basis van hun ervaring weten de monteurs echter ook zonder deze gegevens vaak al wat er aan de hand kan zijn als ze horen wie de klant is en om welke type heftruck het gaat. Kwaliteitsbeheersing en controle Zoals eerder gezegd hebben vijfentwintig VeBIT-bedrijven op het moment van onderzoek voldaan aan de eisen om het VeBIT keurmerk te mogen afgeven. Uit de interviews blijkt dat de andere bedrijven zich hierop voorbereiden. Om het VeBIT keurmerk te krijgen moeten bedrijven werken volgens door ABOMA + KEBOMA en VeBIT opgestelde kwaliteitseisen en procedureeisen. Deze zijn qua opstelling vergelijkbaar met het ISO 9003 certificaat. 1 Indien de monteur al ergens op locatie zit, krijgt hij telefonische instructies van de planner. 2 De monteur krijgt bij de meeste bedrijven de instructie niet over prijzen of kwaliteit van de heftruck in discussie te gaan met de klant. Hiervoor dient de monteur de klant naar het bedrijf te verwijzen. Hij moet zich houden bij reparatie en onderhoud en een uitleg aan de klant over wat hij gaat doen. 3 Een printplaat kost bijvoorbeeld soms een paar duizend gulden. Bedrijven willen liever niet tal van verschillende soorten printplaten op voorraad hebben. Zeker niet in een servicebus. 4 Niet alle geïnterviewde VeBIT-bedrijven werken met opdrachtbonnen en niet alle bedrijven laten de klant en heftruckmonteur tekenen. 5 Controle van werkbonnen is volgens de meeste bedrijven helaas noodzakelijk. Het zorgvuldig invullen van werkbonnen is meestal niet het sterkste punt van de monteurs. Bedrijven zien aan het eind van het boekjaar vrijwel altijd een tekort op het magazijn. Dit komt doordat een monteur bijvoorbeeld wel invult dat hij olie heeft ververst, maar bij gebruikte materialen vergeet de olie op te schrijven. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

18 Twee geïnterviewde bedrijven hebben het keurmerk Veiligheid Checklist Aannemers (VCA). Deze bedrijven hebben klanten in de petrochemische industrie. Veiligheidseisen zijn hier extra streng. 18 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

19 3 Functies heftruckmonteurs bij VeBIT-bedrijven In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beroepspraktijk van heftruckmonteurs bij VeBIT-bedrijven. Daarbij wordt nagegaan welke diverse functies van monteurs de bedrijven onderscheiden. 3.1 Functies van heftruckmonteurs In de telefonische enquête zijn enkele vragen gesteld met betrekking tot het soort functies van heftruckmonteurs bij de VeBIT-bedrijven. Gevraagd is naar het aantal heftruckmonteurs: waarvoor montagewerkzaamheden aan heftrucks de hoofdtaak is; die op alle reparatie en onderhoudswerk inzetbaar zijn; die uitsluitend in de binnendienst werken. In onderstaande tabel worden de resultaten hiervan weergegeven. Tabel 6 Functies en inzetbaarheid van heftruckmonteurs (N = 73) 486 heftruckmonteurs (100%) (n = 64 bedrijven) Waarvan monteurs: Abs. % voor wie heftruckmontagewerk de hoofdtaak is % die op alle reparatie en onderhoudswerk inzetbaar zijn % die uitsluitend in de binnendienst werken % Uit de tabel blijkt dat voor 92% van de heftruckmonteurs montagewerk aan heftrucks de hoofdtaak is. Bijna driekwart (72%) van de monteurs is volgens de bedrijven inzetbaar op alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan heftrucks. Daarentegen werkt 41% uitsluitend in de binnendienst. 1 Uit de interviews bij bedrijven is gebleken dat een deel van de werknemers die uitsluitend in de binnendienst werken ook op de buitendienst inzetbaar is. Vaak zijn dit oudere monteurs die vroeger in de buitendienst hebben gewerkt. Het werk binnen is minder hectisch dan dat in de buitendienst. 2 Functies en functiebenamingen De interviews bij bedrijven waren gericht op functies van werknemers die montagewerkzaamheden aan heftrucks en/of overig intern mobiel transportmaterieel verrichten. Uit de interviews blijkt dat bij de vijftien geïnterviewde bedrijven: ongeveer 490 werknemers werken, waarvan ongeveer 160 montagewerkzaamheden aan heftrucks uitvoeren. 3 1 Indien de werkgevers de inzetbaarheid van hun heftruckmonteurs bezien kan worden gesteld dat 72% volledig inzetbaar is op alle heftruckwerkzaamheden. Op basis van de analyses na de interviews is 67% vastgesteld (zie hoofdstuk 5.1, tabel 8). 2 Werk in de buitendienst wordt over het algemeen beter betaald. Met name door toeslagen en overwerkuren. Eén van de vijftien geïnterviewde bedrijven (eerdergenoemd groothandelsbedrijf) heeft geen buitendienstwerkzaamheden voor heftruckmonteurs. 3 Uit de interviews komt naar voren dat het aantal heftruckmonteurs dat tijdens de telefonische enquête is genoemd overeenkomt met alle werknemers die montagewerkzaamheden aan heftrucks uitvoeren in de breedste zin van het woord (dus inclusief assistenten en meewerkend voorlieden). Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

20 Uit de telefonische enquête komt naar voren dat ongeveer één op twee werknemers heftruckmonteur is bij VeBIT-bedrijven. Bij geïnterviewde bedrijven ligt dat lager (één op drie). Deze afwijking wordt veroorzaakt door twee bedrijven. 1 De 160 werknemers die montagewerk aan heftrucks verrichten zijn werkzaam in een groot aantal verschillende functies. 2 Onderstaand wordt in willekeurige volgorde een aantal aangetroffen functiebenamingen van deze werknemers gegeven: smeerder, poetser, spuiter; assistent; leerling (binnen)monteur, monteur aankomend; servicemonteur; monteur-mecanicien; binnenmonteur constructie, monteur-/lasser; binnenmonteur; binnendienstmonteur-allround; buitenmonteur; buitendienstmonteur-allround; allround monteur; chef-monteur planner; werkplaatschef; magazijnmeester; (technisch) bedrijfsleider. 3.2 Van functies naar beroepsprofielen: eerste analyse, gegroepeerde functies Een aantal van bovengenoemde functies lijkt qua werkzaamheden sterk op elkaar en kan worden gegroepeerd. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de gegroepeerde functies van heftruckmonteurs. De functies lopen op in complexiteit van het werk en de mate van verantwoordelijkheid. Tabel 7 (gegroepeerde) Functies bij geïnterviewde bedrijven (n = 15) Gegroepeerde functies Aantal bedrijven waarbinnen de functie is aangetroffen (n = 15) Aantal werknemers bij geïnterviewde bedrijven 1. Smeerder / poetser ± Eenderde deel van de bedrijven (vijf) 6 2. Assistent-heftruckmonteur ± Eenderde deel van de bedrijven (zes) 8 3. Aankomend / leerling-heftruckmonteur ± Tweederde deel van de bedrijven (tien) Heftruckmonteur-binnendienst ± Eenderde deel van de bedrijven (zes) Heftruckmonteur-binnendienst-allround ± Tweederde deel van de bedrijven (tien) Heftruck-servicemonteur (buitendienst) Vrijwel alle bedrijven (veertien) Chef / planner-heftruckmonteur ± Tweederde deel van de bedrijven (elf) 18 1 Een bedrijf met een groot tekenbureau en een groothandelsbedrijf in heftrucks. Alleen het groothandelsbedrijf wijkt qua type VeBIT bedrijf sterk af van andere VeBIT-bedrijven (geen servicedienst). 2 Het aantal functies dat bedrijven noemen in de interviews is over het algemeen groter dan zij hadden opgegeven in de telefonische enquête. In de telefonische enquête onderscheiden de meeste bedrijven twee functies van heftruckmonteur. In de interviews ligt dit aantal op drie tot vier functies. 20 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

21 Globale functietyperingen De zeven aangetroffen gegroepeerde functies worden hieronder kort toegelicht. Smeerder / poetser De smeerder / poetser is bij vijf verschillende bedrijven aangetroffen (in totaal zes werknemers bij deze vijf bedrijven), zowel kleinere als grotere bedrijven. De smeerder / poetser verricht relatief eenvoudig werk aan de heftrucks in de binnendienst, zoals: schoonspuiten met hogedrukreiniger; verven (rollen) van heftrucks; olie verversen en filters vervangen; licht constructiewerk. De werknemers die deze functie vervullen hebben over het algemeen geen vooruitzichten om door te stromen naar een hogere functie. Voor de andere monteurs zijn deze werknemers zeer gewaardeerde krachten omdat ze het vuile werk opknappen. Bedrijven waar de functie niet voorkomt laten de monteurs dit werk zelf doen. Tegelijkertijd besef- fen deze bedrijven dat een monteur eigenlijk te duur is voor dit werk. Een aantal bedrijven heeft in het verleden al meermalen werknemers in deze functie gehad die er na korte tijd de brui aan gaven. Assistent-heftruckmonteur De assistent-heftruckmonteur is bij zes van de vijftien bedrijven aangetroffen (in totaal acht werknemers bij deze bedrijven). Hij vervult dezelfde werkzaamheden als de smeerder / poetser maar assisteert daarnaast de monteurs in de binnendienst bij onderhoud en reparatie aan heftrucks. Onder toezicht voert de assistent kleinere reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan heftrucks uit. Het betreft hier bijvoorbeeld het monteren en demonteren van onderdelen, licht constructiewerk en eenvoudige laswerkzaamheden. In één bedrijf gaat de assistent soms mee op klus met de monteurs in de buitendienst. Dit vooral als het zwaarder werk betreft: een paar extra handen. De meeste werknemers die in deze functie zijn aangetroffen hebben geen doorstroomperspectief en zijn ook niet met dat doel aangenomen. Aankomend / leerling-heftruckmonteur De aankomend / leerling-heftruckmonteur is in tien van de vijftien bedrijven aangetroffen (in totaal twaalf werknemers bij deze bedrijven). Bedrijven waar deze functie niet is aangetroffen zijn bedrij- de intentie om door te stromen in het bedrijf. ven met relatief weinig heftruckmonteurs in dienst. 1 Werknemers binnen deze functie werken voornamelijk in de binnendienst. Het betreft meestal relatief jongere werknemers. Zij worden aangenomen met Over het algemeen is het de bedoeling dat zij op termijn in de buitendienst worden ingezet als allround-servicemonteur. Heftruckmonteur-binnendienst Bij zes van de vijftien geïnterviewde bedrijven is de heftruckmonteur-binnendienst aangetroffen (in totaal tien werknemers bij deze bedrijven). Werknemers in deze kunnen niet op alle montagewerkzaamheden worden ingezet. Zij zijn veelal aangenomen als aankomend monteur, maar konden dat (net) niet redden. Werknemers in deze functie hebben relatief veel werkervaring opgedaan en zich in bepaalde werkzaamheden gespecialiseerd. Op dat specialistische taakgebied zijn zij zelfs beter dan hun collega monteurs. Aangetroffen specialismen zijn bijvoorbeeld: bandenmontage (bandenpers, opsnijden profielen); zwaarder constructiewerk; complexere laswerkzaamheden (MIG, TIG); 1 Andersom gaat deze relatie niet op. Twee bedrijven met een relatief gering aantal heftruckmonteurs hebben wel een Leerling / Aankomend monteur. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

22 bankwerken (draaien, bij één bedrijf ook freeswerk); batterijen/accu's inbouwen. Heftruckmonteur-binnendienst-allround De heftruckmonteur-binnendienst-allround is bij tien bedrijven aangetroffen (in totaal 31 werkne- functie kunnen vrijwel alle voorkomende werkzaam- mers bij deze bedrijven). Werknemers in deze heden aan heftrucks uitvoeren. Van onderhoud en reparatie tot revisie en modificaties aan heftrucks. Binnen deze functiegroep kan verder onderscheid worden gemaakt tussen monteurs die volledig allround zijn en monteurs die moeite hebben met elektrotechnische en/of elektronische storingen en reparaties. Deze laatste groep is verreweg het grootst. De meeste bedrijven hebben slechts enkele specialisten die volledig thuis zijn in de elektrotechniek en elketronica van de heftruck. Voor veel bedrijven is dit een groot probleem. De heftruckmonteur-binnendienst-allround werkt in principe in de binnendienst maar kan eventueel in de buitendienst inspringen. Volgens geïnterviewde bedrijven geven deze monteurs zelf vaak de voorkeur aan binnenwerk. Voor een deel zijn het werknemers die niet zo mondig zijn bij de klant. Voor een ander deel zijn het oudere werknemers die vroeger op de buitendienst hebben gezeten en het nu wat rustiger aan willen doen. Heftruck-servicemonteur In totaal werken bij de veertien geïnterviewde bedrijven ongeveer 75 heftruck-servicemonteurs, waarvan eenderde deel bij één VeBIT-bedrijf. Eén geïnterviewd bedrijf (groothandelsbedrijf) heeft geen servicedienst en derhalve geen servicemonteurs. 1 De heftruck-servicemonteur is evenals de heftruckmonteur-binnendienst-allround volledig inzetbaar op vrijwel alle werkzaamheden aan heftrucks. Ook hier geldt dat een belangrijk deel van hen moeite heeft met elektrotechnische en met name elektronische storingen en reparaties. De heftruck-servicemonteur is een groot deel van zijn tijd werkzaam in de buitendienst. In sommige bedrijven werkt hij zelfs vrijwel uitsluitend in de buitendienst. Meer nog dan de heftruckmonteur-binnendienst-allround moet hij zelfstandig kunnen werken. Servicemonteurs gaan vrijwel altijd alleen op pad naar de klant. Zij moeten ter plekke zelfstandig de klus kunnen klaren. Bij de bedrijven die relatief minder heftruckmonteurs hebben, worden de heftruck-servicemonteurs vaker in de binnendienst ingezet op reparaties, revisies en modificaties van heftrucks. In de grotere bedrijven is een duidelijker scheiding aangebracht tussen de binnen- en buitendienst. Chef / planner-heftruckmonteur De gegroepeerde functie chef / planner-heftruckmonteur is in elf bedrijven aangetroffen. Het gaat om totaal achttien werknemers. Voornaamste kenmerk van deze functie betreft de aansturing van heftruckmonteurs. De chef / planner-heftruckmonteur verdeelt het werk en beslist welke servicemonteurs bij een storingsmelding op pad gaan. Meestal is hij degene die telefonisch met de klant een eerste diagnose stelt omtrent de storing die wordt gemeld. Hij schat in welke eventuele extra materialen of gereedschappen de servicemonteur mee moet nemen. Belangrijk aspect is dat de chef / planner-heftruckmonteur voor een deel van zijn tijd meesleutelt in het bedrijf bij moeilijker reparaties. In vier bedrijven is er geen Chef of Planner die tevens montagewerkzaamheden aan heftrucks uitvoert. In die bedrijven heeft hij uitsluitend een leidinggevende taak. 1 Dit komt zelden voor onder VeBIT-bedrijven. Geïnterviewd bedrijf moet op dit punt worden gezien als uitzondering. 22 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

23 3.3 Verdere clustering naar beroepsprofielen Op basis van de interviews en de gegroepeerde functies (zie vorige paragraaf) onderscheiden wij vier beroepsprofielen van heftruckmonteurs bij VeBIT-bedrijven. Dit zijn: 1. Assistent-heftruckmonteur 2. Heftruckmonteur-binnendienst 3. Heftruckmonteur-allround 4. Chef / planner-heftruckmonteur Hierbij zijn samengenomen: 1. Smeerder / poetser en assistent-heftruckmonteur 2. Aankomend / leerling-heftruckmonteur en heftruckmonteur-binnendienst 3. Heftruckmonteur-binnendienst-allround en heftruck-servicemonteur Bij het clusteren van deze functiegroepen golden de volgende overwegingen. Er is voor de profielhouders binnen deze clusters in belangrijke mate overeenstemming wat betreft: aard van de centrale beroepsactiviteiten; niveau en complexiteit van de centrale beroepsactiviteiten; verantwoordelijkheidsniveau van de centrale beroepsactiviteiten. Verschillen tussen profielhouders binnen een profiel doen zich nog voor met betrekking tot onder meer: doorstroomperspectief; eventuele specialismen (extra beroepsactiviteiten); achtergrond van profielhouders (instroom). In het volgende hoofdstuk worden de drie eerst genoemde profielen volledig uitgewerkt. Het profiel chef / planner-heftruckmonteur wordt niet verder uitgewerkt omdat voor deze profielhouders montage en onderhoud aan heftrucks en overig intern transportmaterieel een neventaak is die gemiddeld minder dan een dag per week in beslag neemt. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

24 24 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

25 4 Beroepsprofielen van heftruckmonteurs In dit hoofdstuk worden drie profielen van heftruckmonteurs in een overzicht weergegeven. 4.1 Assistent-heftruckmonteur Dit profiel bestaat uit de clusters smeerder / poetser en assistent-heftruckmonteur. 1 Werkzaamheden tussen deze twee functietypen lopen min of meer in elkaar over bij de geïnterviewde bedrijven. Onderscheid is dat de smeerder / poetser meer indirect assistentie verleent (voorbereidende werkzaamheden) en meestal niet met de heftruckmonteur samenwerkt. Overzicht 1 Beroepsprofiel assistent-heftruckmonteur Item Assistent-heftruckmonteur Aard van de bedrijven Het beroepsprofiel is bij ongeveer tweederde deel van de VeBIT-bedrijven aan de orde. Gemiddeld één of twee assistenten per bedrijf. De assistent-heftruckmonteur komt zowel in kleinere als grotere VeBIT-bedrijven voor. 2 Bij één van de drie geïnterviewde landbouwmechanisatiebedrijven is de assistent-heftruckmonteur aangetroffen. Het soort intern transport materieel heeft geen invloed op dit profiel. Aantal profielhouders Werkplek Essentie van het beroepsprofiel Bedrijven waar de assistent-heftruckmonteur niet voorkomt hebben wel werk- waar geen assistent-heftruckmonteur is aangetroffen overwegen iemand in die zaamheden voor een assistent-heftruckmonteur. Enkele geïnterviewde bedrijven functie aan te nemen. Tussen 40 en 50 assistent-heftruckmonteurs bij 74 VeBIT-bedrijven De assistent-heftruckmonteur werkt in de binnendienst (werkplaats). Het assisteren van de heftruckmonteur bij werkzaamheden aan heftrucks en overig intern mobiel transportmaterieel. 1 Voor de duidelijkheid: assistenten die uitsluitend schoonmaakwerk verrichten, zijn uiteraard niet meegerekend in het aantal profielhouders. Voor de assistenten heftruckmonteurs die wel zijn meegerekend, zijn minimaal alle centrale beroepsactiviteiten van toepassing. 2 Het grootste VeBIT bedrijf heeft overigens geen assistent-heftruckmonteurs. Dijk12 Beleidsonderzoek - oktober

26 Vervolg overzicht 1 Item Centrale beroepsactiviteiten 1 (geldt voor alle bedrijven waar het profiel aan de orde is) Assistent-heftruckmonteur Hoofdactiviteiten: Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan de heftruck, zoals: - olie verversen - filters vervangen - banden oppompen - accu opladen Eenvoudige reparatie- en herstelwerkzaamheden aan de heftruck, zoals: - verven (rollen of spuiten) - uitdeuken - eenvoudig laswerk - onderdelen vervangen (stoel, lamp, startmotor) Voorbereidende werkzaamheden voor de heftruckmonteur, zoals: - schoonmaken van de heftruck - vetvrij maken van onderdelen - schuren, vijlen Licht constructie-/bankwerk, zoals: - boren - tappen - zagen Veilig werken Toepassen van milieuvoorschriften (afval gescheiden verwerken) Werkvoorbereiding: De assistent-heftruckmonteur krijgt meestal mondeling instructies. Een direct leidinggevende verzorgt de werkvoorbereiding. Extra beroepsactiviteiten (geldt voor een deel van de bedrijven waar het profiel aan de orde is) Complexiteit Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Leidinggeven Nevenactiviteiten: Rijden, testen van heftrucks Assistentie bij in- en uitladen van heftrucks (en onderdelen) Allerhande klusjes in het bedrijf (vloer vegen, sjouwen) In iets meer dan de helft van de geïnterviewde bedrijven waar dit profiel voorkomt sleutelt de assistent-heftruckmonteur mee, onder directe aansturing van de ervaren heftruckmonteur. De heftruckmonteur bepaalt op dat moment wat de assistent wel en niet kan doen. In enkele bedrijven verleent de assistent-heftruckmonteur assistentie aan de heftruckmonteur allround op locatie. Sommige assistent-heftruckmonteurs assisteren bij het vervoer van heftrucks (met dieplader) van de klant naar het bedrijf of vice versa. Het betreft enkelvoudige en relatief weinig complexe werkzaamheden. Een direct leidinggevende bepaalt de mate van complexiteit van de werkzaamheden die de assistent-heftruckmonteur uit kan voeren. Op kerntaken en werkzaamheden zelfstandig (af en toe toezicht). Op het gebied van extra werkzaamheden is de assistent-heftruckmonteur niet zelfstandig maar assisteert hij de heftruckmonteur. De assistent-heftruckmonteur draagt relatief minder verantwoordelijkheid voor het werk dan de heftruckmonteur-binnendienst. Het afbreukrisico voor werkzaamheden die de assistent zelfstandig uitvoert is beperkt. Niet van toepassing. 1 Ten behoeve van de wens van de SOM om te komen tot een flexibelere kwalificatiestructuur zijn de taken van de profielhouders gesplitst in centrale beroepsactiviteiten (ten behoeve van bijvoorbeeld kernkwalificaties) en extra beroepsactiviteiten (ten behoeve van extra kwalificaties). Centrale beroepsactiviteiten komen bij alle bedrijven waar deze profielhouders werken voor. Extra beroepsactiviteiten komen bij een deel van de bedrijven voor. Op deze wijze kan er nu voor worden gekozen de centrale beroepsactiviteiten in ieder geval op te nemen in de kwalificatiestructuur en extra beroepsactiviteiten eventueel op te nemen in extra kwalificaties. 26 DIJK12 Beleidsonderzoek - oktober 1997

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Versterking beroepskolom in de hout- en meubelbranche

Versterking beroepskolom in de hout- en meubelbranche Versterking beroepskolom in de hout- en meubelbranche Aansluiting MBO-HBO Amsterdam, augustus 2002 Drs B. van Bruggen 112/augustus 2002 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Eindrapport Opdrachtgever: de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SEOR Kees Zandvliet

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Rol van uitleenbedrijven bij personeelsvoorziening en personeelsbeheer in de technische installatiebranche

Rol van uitleenbedrijven bij personeelsvoorziening en personeelsbeheer in de technische installatiebranche hn Warmerdam e.a. Het ITS maa van de Radb Universiteit Rol van uitleenbedrijven bij personeelsvoorziening en personeelsbeheer in de technische installatiebranche Oriënterend onderzoek ten behoeve van OTIB

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken

Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken Aantallen, kenmerken en wijze van afhandeling Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Martijn van Haeften,

Nadere informatie

ii research Nirl oor bren by

ii research Nirl oor bren by ii research Nirl oor bren by...- Het concurrentiebeding in de praktijk Een inventariserend onderzoek *, -6,J3/ 5456 Pz Het concurrentiebeding in de praktijk Een inventariserend onderzoek II 2:1 rs, Wetenschappek

Nadere informatie

Zzp ers en hun marktpositie

Zzp ers en hun marktpositie Opdrachtgever RWI Zzp ers en hun marktpositie Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan- N. van den Berg, J.W.M. Mevissen en N. Tijsmans Onderzoek Zzp-ers op de arbeidsmarkt Startdatum 1 januari 2009

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

EVALUATIE AFDRACHTVERMINDERING ONDERWIJS VAN DE WVA

EVALUATIE AFDRACHTVERMINDERING ONDERWIJS VAN DE WVA EVALUATIE AFDRACHTVERMINDERING ONDERWIJS VAN DE WVA Opdrachtgever Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arie Gelderblom Jaap de Koning Olivier Tanis Februari 2007 Contactpersoon A. Gelderblom

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010

Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010 S.M. Schepman R.S. Batenburg U vindt dit

Nadere informatie

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...4 2. INLEIDING...5 2.1. Onderzoeksvraagstellingen:...5 2.2. Leeswijzer...5

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding (Quick scan deeltijd werken medisch specialisten, P.J.M. Heiligers, L. Hingstman) worden gebruikt. Het rapport is

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Hbo

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Kwalificatiedossier Mobiele werktuigen (niveau 2, 3 en 4) in de praktijk.

Onderzoeksrapport. Kwalificatiedossier Mobiele werktuigen (niveau 2, 3 en 4) in de praktijk. Onderzoeksrapport Kwalificatiedossier Mobiele werktuigen (niveau 2, 3 en 4) in de praktijk. Juli 2009 Femke van Laarhoven Nehem KMC 29 juli 2009 Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Arbeid in Callcenters. Eindrapport

Arbeid in Callcenters. Eindrapport Arbeid in Callcenters Eindrapport Arbeid in Callcenters Eindrapport Dit onderzoek is uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Margo Keizer B2132

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie