Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van het ANPCB (PC 218)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van het ANPCB (PC 218)"

Transcriptie

1 Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van het ANPCB (PC 218) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel en de sociale partners van de sector van het ANPCB: met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: De heer Paul Clerinx, directeur van de Dienst Beheer Bijzondere Paritaire Comités en andere paritaire aangelegenheden; en als vertegenwoordigers voor de werknemers: De heer Erwin De Deyn, voorzitter BBTK; De heer Jan Moens, nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB; De heer Jeroen Vandamme, nationaal secretaris LBC-NVK 1

2 [Wordt overeengekomen wat volgt] Verbintenissen van de Vlaamse Regering Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een maximale toelage van ,00 EUR uit te betalen aan vzw Cevora (Eugène Plaskylaan Brussel; bankrekeningnummer: BE ; ondernemingsnummer: ) ter financiering van 9 VTE sectorconsulenten. Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende overeenkomst, door: 1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 2. het organiseren van klankbordvergadering waarbij knelpunten worden besproken en desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 3. het organiseren van netwerkbijeenkomsten met de sectorconsulenten, via de SERV, die fungeren als doorgeefluik van informatie en die in het teken staan van ondermeer ervaringsuitwisseling, opbouw van expertise, en sectoroverschrijdende samenwerking. Verbintenissen van de sector Artikel 3. De sector van het ANPCB verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners goedgekeurde, inhoudelijk kader voor de sectorconvenants, een sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn inspanningsverbintenissen en hebben betrekking op het ondersteunen en uitvoeren van: - de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; - een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; - het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 9 VTEsectorconsulenten ingezet. Zij werken in de sector onder paritair toezicht en zijn er belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant. De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking komen niet in aanmerking voor financiering tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar afwezigheid door een vervang(st)er wordt uitgeoefend. De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie bezorgen, wijzigingen melden en een sectorconsulent(e) (per netwerk) aanduiden voor de SERV netwerkbijeenkomsten. 2

3 Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste op 31 januari 2014 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2015 een eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en het eindrapport omvatten: - de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; - de toetsing van de realisaties aan de voortgangsindicatoren en de doelstellingen vermeld in het sectorconvenant en het actieplan; - de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor het eindrapport). Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake de rapportering. De sector van het ANPCB werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties van dit sectorconvenant: 3

4 SECTORALE VISIE 1. Het ANPCB Het ANPCB is een zeer omvangrijke sector met meer dan bedrijven en ongeveer bedienden. Meer dan een kwart van de bedienden (28%) van de totale Belgische privésector behoort tot het Paritair Comité % van de bedienden werkt in ondernemingen die zijn gevestigd in Vlaanderen, 24% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 17% in Wallonië. Het aantal in Vlaanderen tewerkgestelde ANPCB bedienden bedraagt eind 2010 (= 12,7% van alle loontrekkenden in Vlaanderen). Na een jarenlange stijging daalde de tewerkstelling in Vlaanderen in 2009 om opnieuw licht te stijgen in De meeste bedienden werken in de driehoek Brussel - Antwerpen - Vlaams Brabant (60%), wat niet wegneemt dat er ANPCB-bedienden tewerkgesteld zijn in nagenoeg iedere Vlaamse gemeente. Bijna 10 % van de bedienden die in Vlaanderen werken, wonen in het Brussels of Waals Gewest. Omgekeerd pendelt 18% van de ANPCB bedienden tussen hun woonplaats in Vlaanderen en hun werkplaats in Brussel (15%) of Wallonië (3%). De pendelintensiteit is in beide richtingen veel hoger dan gemiddeld. Het ANPCB is een KMO-sector: het bestaat in hoofdzaak uit kleine en middelgrote ondernemingen. Eind 2010 telde de sector 96% KMO s. Het ANPCB telt naar verhouding minder heel kleine ondernemingen (56%) dan de hele privésector (69%), maar heeft dan weer meer ondernemingen met 5 tot 49 werknemers (39% in vergelijking met 28%). De spreiding van de ondernemingen volgens het aantal tewerkgestelde werknemers biedt echter geen volledig beeld van de realiteit van het ANPCB, gelet op het feit dat enkel werknemers met een bediendestatuut onder dit paritair comité vallen. Houden we enkel rekening met het aantal bedienden, dan stellen we vast dat 74% van de bedrijven minder dan 5 bedienden in dienst heeft en 94% minder dan 20. Het aanvullend karakter van het ANPCB impliceert dat alle activiteiten die in geen enkel ander paritair comité thuishoren, terechtkomen in het ANPCB. Het bestaat dus uit een ruim palet aan activiteiten die zowel behoren tot de primaire en secundaire sector als tot de handelssector of de dienstensector. Met bedrijven is de dienstensector binnen het ANPCB de sector met het grootste aantal ondernemingen (43% van het totaal). De handelssector vertegenwoordigt bedrijven, de primaire en secundaire sector In termen van tewerkgestelde bedienden werkt de helft in ondernemingen die actief zijn in de dienstensector, terwijl de handelssector en de primaire en secundaire sector respectievelijk 33% en 16% voor hun rekening nemen. De bouwsector telt bedienden en is daarmee veruit de meest vertegenwoordigde activiteit in de primaire en secundaire sector. Onder de overige activiteiten van de sector vermelden we vooral producenten van glas, cement, beton en keramiek, de drukkerijen en de hout- en meubelsector. 4

5 De handelssector bestaat voornamelijk uit de groothandel ( bedienden) en de autohandel ( bedienden). De bedrijven van de dienstensector zijn onderverdeeld in een twintigtal sectoren. Op basis van het aantal tewerkgestelde bedienden in deze sectoren geven twee grote groepen de toon aan. De eerste groep bestaat uit de IT-sector ( bedienden), de consultancysector ( bedienden), de financiële instellingen ( bedienden) en de studiebureaus ( bedienden). De tweede groep bevat de sectoren die tussen de en de bedienden tewerkstellen; het gaat hier om reclame, telecommunicatie, uitzendwerk, uitgeverijen en toerisme/cultuur/sport. Elke sector telt gemiddeld 70% sectorspecifieke bediendeberoepen en 30% transversale beroepen. Naargelang de sector kan het aandeel sectorspecifieke beroepen schommelen tussen 60% en 85%. De sectoren die naar verhouding meer sectorspecifieke beroepen tellen, zijn in hoofdzaak de sectoren uitzendwerk en studiebureaus (aandeel van meer dan 80%). In sectoren waar de meerderheid van de werknemers een arbeidersstatuut heeft (bouw, mineralen, kleinhandel auto, industriële reiniging) is het aandeel transversale beroepen hoger. Bij de transversale beroepen is de meest vertegenwoordigde functie die van polyvalent bediende. In totaal behoort 1/3 de van de bedienden in een ondersteunende functie tot deze categorie. Los van de afdeling waarin ze worden uitgeoefend zijn de 5 meest vertegenwoordigde functies binnen het ANPCB de functies uit de KMO-wereld: polyvalent bediende, directeur, boekhouder, boekhoudkundig bediende en directiesecretaresse. Voorbeelden van sectorspecifieke bediendeberoepen zijn: werfleider, calculator in de bouwsector en inspecteur in de sector van de industriële reiniging. Ongeveer 5% van de loontrekkenden in het ANPCB is jonger dan 25 jaar ( bedienden). 18% is 50-plusser. (Ter vergelijking: in alle sectoren samen gaat het om resp. 9,2% en 23,4%). Per 100 ouderen (+50) telde de sector in jongeren (-30 jaar). In 2010 was dit teruggelopen tot slechts 129 jongeren. Deze evolutie is vergelijkbaar met de tendens in Vlaanderen, maar de sector van het ANPCB telt nog steeds verhoudingsgewijs veel meer jongeren dan ouderen (129 jongeren op 100 ouderen, tegenover 94 jongeren op 100 ouderen voor Vlaanderen). De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt situeert zich voor het ANPCB met haar bedienden- (en kader)profielen vooral op het niveau van het algemeen vormend secundair onderwijs en het hoger onderwijs, minder op het niveau van het deeltijds, beroeps- of technisch onderwijs. Dit verklaart de verhoudingsgewijs lagere cijfers met betrekking tot bijvoorbeeld leerlingenstages van het voltijds onderwijs, die niet georganiseerd worden in dit ASO (het ANPCB is toch nog goed voor stages of 2,8% van het totaal aantal stages = 14 stages per jobs tegenover een gemiddelde voor Vlaanderen van 63 stages per jobs). Niettemin wil de sector via een specifiek aanbod aan werkzoekendenopleidingen extra kansen bieden aan jongeren en niet-gekwalificeerde jongeren in het bijzonder. De sector zet ook sterk in op opleidingsstages en IBO s Vlaamse werkzoekenden startten in 2010 een beroepsopleiding mét opleidingsstage, aangeboden door de sector. 70% van de deelnemers had geen diploma hoger onderwijs, bijna 10 % was ouder dan 50 jaar. In 2010 telde de sector gestarte IBO s, waarvan de helft ingevuld door jongeren. Ook op vlak van diversiteitsplannen, waarmee ondernemingen aangemoedigd worden om werk te maken van een divers personeelsbeleid, doet de sector het verhoudingsgewijs goed: in 2010 hebben 179 bedrijven uit het ANPCB zo n plan opgesteld, een aandeel van liefst 5

6 23,9% in deze actie. De sector draagt tevens haar steentje bij in de aanwerving van 50- plussers. Dit blijkt uit de aanvragen voor de tewerkstellingspremies (voor een contract onbepaalde duur voor niet werkende werkzoekenden van 50+): in het ANPCB waren er in aanvragen voor dergelijke premie (een toename van 19,9% in vergelijking met 2009) en een aandeel van 17,3% (vergelijk: de sector is goed voor 12.7% van de loontrekkenden) Voor een gedetailleerde beschrijving van de sector verwijzen we naar een aantal rapporten, gerealiseerd door Cevora (Jaarverslag 2011, ANPCB Sectorale vormingsinspanningen Uitvoering NAR aanbeveling nr. 16 (opgesteld ten behoeve van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en de recentste studie Het ANPCB in cijfers ) evenals naar de Sectorfoto 2012 ANPC Bedienden van de Vlaamse Overheid (Departement WSE). 2. Uitdagingen Het ANPCB bestaat uit diverse subsectoren, die niet allemaal op dezelfde wijze met dezelfde tendensen geconfronteerd worden. Toch kunnen we voor het geheel van de sector enkele uitdagingen schetsen met betrekking tot de arbeids- en opleidingsmarkt in de komende jaren. Deze uitdagingen liggen in de lijn van een aantal vaststellingen en engagementen in het kader van het Akkoord rond het Loopbaanbeleid, dat de sociale partners en de Vlaamse Regering in februari 2012 afgesloten hebben. Knelpunteconomie De arbeidsmarkt wordt steeds meer met knelpuntberoepen geconfronteerd. Ook voor de werkzoekendenopleidingen georganiseerd door Cevora blijkt dat de rekrutering van kandidaten in 2011 moeizamer verliep. De huidige crisis zorgt weliswaar voor een vertraging van het effect, maar omwille van de demografische evolutie zal deze tendens de komende jaren ongetwijfeld versterkt worden. Diverse cijfers tonen aan dat de groep van ouderen die vroegtijdig uitstroomt de komende jaren nog groter gaat worden en dat de groep van jongeren die hen op de werkvloer kunnen vervangen (en in termen van sociale zekerheid ook opvangen) kleiner wordt. Het aantal 50-plussers dat definitief uit de arbeidsmarkt treedt genereert een groot aantal vervangingsvacatures, die moeilijk ingevuld zullen geraken door de kleiner wordende pool van jongere spelers op de arbeidsmarkt. Het probleem is niet alleen van kwantitatieve, maar ook van kwalitatieve aard: werkzoekenden beschikken niet steeds over de vereiste competenties. De vraag die ontstaat door massale uitstroom van oudere werknemers zal zich in de nabije toekomst vooral laten voelen in sectoren die buiten het werkingsgebied van Cevora vallen, namelijk de maatschappelijke dienstverlening (+200%) en de gezondheidszorg (+66%). Sectoren waar Cevora wél een heel aantal bedrijven en bedienden dekt en waar een grote groei van de vervangingsvraag verwacht wordt zijn Informatica en zakelijke dienstverlening (+39%). Sectoren met een middelmatige groeiverwachting die deels door Cevora gedekt worden zijn recreatie, cultuur en sport (+29%), Groot- en kleinhandel (+26%) en bouw (+24%). Voor een aantal sectoren wordt die groei in de vervangingsvraag nog versterkt door een uitbreidingsvraag (t.g.v. verwachte economische groei), voor een aantal andere zorgen de economische verwachtingen voor een afzwakking van het effect van de groei in het aantal jobs dat ontstaat doordat oudere werknemers uitstromen. Een versterkt effect zal te zien zijn in sectoren zoals deze van de financiële dienstverlening (totale vraag +44%, vervangingsvraag +15%). Het afgezwakt effect 6

7 zal te zien zijn in sectoren zoals de zakelijke dienstverlening (totale vraag +20%, vervangingsvraag +39%), horeca en toerisme (totale vraag +18%, vervangingsvraag +35%), uitzend- en arbeidsbemiddeling (totale vraag +13%, vervangingsvraag +34%) en groot- en kleinhandel (totale vraag +16%, vervangingsvraag +26%). Ouderen langer aan het werk houden De leeftijdsverdeling van bedienden in het ANPCB wijkt niet hard af van de leeftijdsverdeling van de totale privé-sector en ook niet van de leeftijdsverdeling van de bedienden in de privesector. Aan het einde van 2010 was ongeveer 18% van alle ANPCB-bedienden 50 jaar of ouder, in de totale private sector is dat 21% en in de groep van de bedienden in de private sector is dat ook bijna 21%. Opgesplitst naar de subsectoren zijn er verschillen: in bepaalde subsectoren is het aandeel ouderen groot, wat maakt dat die sectoren enerzijds geconfronteerd worden met de uitdaging hun oudere werknemers langer aan de slag te houden in werkbare jobs, en anderzijds rekening moeten houden met uiteindelijk een relatief grote uitstroom in de nabije toekomst. De sector van de privé-vorming (hoofdzakelijk autorijscholen) trekt de aandacht omwille van het groot aandeel 50-plussers onder de bedienden. 36% van de ANPCBbedienden in autorijscholen is immers 50 jaar of ouder. Vooral in de industriële sectoren (tabak, mineralen) vinden we eveneens een groot aandeel 45-plussers. Sectoren zoals de telecomsector, de informaticasector, de sector van het reclamewezen, de selectiebureaus en de uitzendsector profileren zich als jonge sectoren met minder dan 18% van de bedienden dat 45 jaar is of ouder. De rest van de sectoren vormt de middenmoot met 30% à 40% van de bedienden die zich in de leeftijdscategorieën boven 45 bevindt. opnieuw laten instromen Op de arbeidsmarkt stellen we dan weer vast dat ouderen een steeds belangrijkere plaats innemen in de groep van werkzoekenden. In de leeftijdsklasse jaar is het aantal voltijds werkzoekenden gestegen van in 2003 tot in 2009 (cijfers Steunpunt WSE). De stijging van het aandeel werkzoekende ouderen is toegenomen met het generatiepact. Steeds meer oudere werkzoekenden stellen zich, deels verplicht, ter beschikking van de arbeidsmarkt. Algemeen kan gesteld worden dat deze oudere werkzoekenden, in vergelijking met de jongere generaties werkzoekenden, meer op zoek zijn naar gespecialiseerde beroepen of naar beroepen met verantwoordelijkheden. Ze zijn dus op zoek naar beroepen waarin ze hun ervaring kunnen valoriseren. Jongeren Jongeren worden globaal genomen meer dan andere leeftijdsgroepen geconfronteerd met werkloosheid. De problematiek is conjunctuurgevoelig en wordt in een recessieperiode zichtbaarder: de jeugdwerkloosheid is recent in Vlaanderen opnieuw toegenomen. De oorzaken van de (structurele) jeugdwerkloosheid zijn divers. Als belangrijkste redenen gelden het gebrek aan ervaring en (beroepsspecifieke bij-)scholing. Deze verklaringen volstaan echter niet als uitleg voor de harde kern van jeugdwerkloosheid. Een rapport van de Koning Boudewijnstichting wijst op uiteenlopende problemen: schoolmoeheid, afwezigheid van rolmodellen (in de eerste plaats in het gezin waartoe ze behoren), moeilijke bereikbaarheid van jongeren, onaangepaste communicatie (zowel qua stijl als inhoud), nood aan gepersonaliseerde begeleiding, gebrekkige communicatieve vaardigheden en 7

8 zelfredzaamheidcompetenties (vaardigheden op vlak van persoonlijke administratie, het vinden van oplossingen voor mobiliteitsproblemen, kinderopvang, ), een overwegend korte termijn perspectief (geen interesse in langdurige trajecten), beperkte mobiliteit en kinderopvang problemen (jonge ongehuwde moeders), Met andere woorden: om sommige jongeren toe te leiden tot vacatures in de sector, zal een specifieke aanpak vereist zijn. KMO aanpak Op het eerste zicht zijn de bedienden uit de KMO s met een aandeel van 27% in het totaal van de door Cevora opgeleide bedienden goed vertegenwoordigd. Bovendien was 77% van de ondernemingen, die beroep deden op het opleidingsaanbod van Cevora in 2011, een kleine of middelgrote onderneming. Bij nader inzien doen kleinere bedrijven in verhouding tot hun aanwezigheid binnen het ANPCB echter minder beroep op de Cevora diensten dan grotere ondernemingen: in totaal staat 88% van de grote ANPCB-bedrijven in contact met Cevora, tegenover 10% van de kleinste bedrijven. 82,5% van de grote ANPCB-bedrijven schrijft zijn bedienden bij Cevora in voor opleidingen, tegenover 8% van de KMO s. Eenzelfde tendens ziet Cevora voor de aanvragen voor opleidingspremies. Ook het formaliseren van het vormingsbeleid via de registratie van een opleidingsplan is minder ver gevorderd in kleine bedrijven dan in grote. De sector wil verder naar manieren zoeken om deze KMO s beter te bereiken en in te spelen op de minder formele vormingsaanpak in deze groep bedrijven. Levenslang leren voor iedereen blijvend toegankelijk maken; o.a. via werkplekleren Om meer mensen aan de slag te krijgen in gemiddeld langere loopbanen is het verwerven van nieuwe competenties of het op peil houden en aanscherpen van verworven competenties een noodzakelijke voorwaarde, waarvoor de sector ernstige inspanningen wil leveren zowel voor werknemers als voor werkzoekenden. Het belang van vorming en opleiding wordt door de sociale partners onderstreept zowel vanuit economisch als vanuit sociaal oogpunt: opleiding is immers een voorwaarde voor innovatie, concurrentievermogen en economische groei. Het is een instrument om de Lissabon-doelstellingen van de Europese Unie (EU2020- strategie) te realiseren. bovendien is opleiding een middel om de competenties van mensen en dus hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te garanderen in een socio-economisch flexibele en vergrijzende omgeving, of het is een voorwaarde voor sociale integratie. Het bewustmakingsproces dat door de sociale partners van het ANPCB in gang werd gezet, leidde vanaf 1997 tot het opnemen van vorming als een volwaardig overlegthema (cf. infra). Eén van de uitdagingen voor de sector houdt in om dit levenslang leren in een opbouwend en coherent traject te gieten. Loopbaangesprekken (ontwikkelingsgesprekken), persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en het attesteren van verworven competenties kunnen hierbij helpen. Ook het aanbod van Cevora op vlak van enerzijds werkzoekenden- en anderzijds werknemersopleidingen kan nog verder op elkaar afgestemd worden. Een andere uitdaging bestaat er in om dat levenslang leren efficiënt en resultaatgericht te organiseren dankzij o.a. vernieuwende technologieën en een performante aanpak: what you need, is what you get, when you need it. Een goede organisatie van werkplekleren biedt hiervoor een (gedeeltelijk) antwoord. 8

9 Innovatie Innovatie blijft voor de sector een belangrijke uitdaging: van technieken voor duurzaam bouwen in de bouwsector, over de ontwikkeling en implementatie van allerlei nieuwe technologieën binnen de IT-sector tot nieuwe magazijninrichtingen in de groothandel. De sociale partners hebben de voorbije jaren de nadruk gelegd op de gunstige invloed van dergelijke innovatie op de groei, de werkgelegenheid en de concurrentiekracht. Innovatie is het resultaat is van meerdere wisselwerkingen. De cultuur, de structuur van het bedrijf, de motivatie, de competenties en de mate van betrokkenheid van de medewerkers zijn daarin bepalende factoren. De sector wil het innoverend vermogen van haar bedrijven maximaal ondersteunen via specifieke opleidingstrajecten. Deze dienen ook KMO s aan te spreken. KMO s kunnen immers op vlak van innovatie een belangrijke rol spelen. Hun kleinere omvang kan als een troef worden beschouwd wegens de kleinere kloof tussen de directie en de rest van het bedrijf. Een idee kan daardoor sneller in de praktijk omgezet worden. Inclusieve arbeidsmarkt en diversiteit op de werkvloer De werknemerspopulatie wordt, ook in Vlaanderen, steeds diverser omwille van o.a. de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven, de liberalisering van de arbeidsmarkt, demografische evoluties (in het bijzonder de vergrijzing), de vervrouwelijking van sommige beroepen, de multiculturele samenleving,. Deze onontkoombare evolutie is ook merkbaar op de werkvloer en brengt binnen bedrijven een toenemende variatie aan verwachtingen, talenten en behoeften met zich mee. Wie het beste wil halen uit zijn medewerkers, kan dat alleen als ook rekening gehouden wordt met deze verschillen. Aandacht voor diversiteit helpt om een bedrijfscultuur te creëren, die respect heeft voor anders-zijn en die eigenheid waardeert en stimuleert. Zo n bedrijfscultuur is essentieel om bijvoorbeeld problemen zoals pesten op de werkvloer te vermijden. Het verhoogt de betrokkenheid en motivatie van alle medewerkers. En gemotiveerde, betrokken werknemers presteren beter. Voor veel bedrijven zal diversiteit echter nog sneller voelbaar zijn in hun klantenbestand. Kunnen omgaan met diversiteit helpt dan ook om een betere aansluiting te vinden met de toenemende verscheidenheid in de klantenpopulatie. 9

10 3. ANPCB: vorming als volwaardig overlegthema in CAO De visie van de sociale partners op het belang van vorming blijkt uit een aantal concrete initiatieven en akkoorden, zowel op Europees, federaal en regionaal vlak, als op interprofessioneel en sectoraal niveau. Het ANPCB is steeds een voorloper geweest op het vlak van vorming en opleiding. Al in 1990 werd het sectoraal vormingscentrum Cevora opgericht. Het bewustmakingsproces dat door de sociale partners van het ANPCB in gang werd gezet, leidde vanaf 1997 tot het opnemen van vorming als een volwaardig overlegthema. Sinds 1999 werd in de sectorale CAO een opleidingsluik opgenomen, met volgende krachtlijnen: de opleidingscultuur in de bedrijven bevorderen en waar mogelijk opnemen in het sociaal overleg. Er werden formules uitgewerkt die het bespreken van vorming in bedrijven met een syndicale delegatie faciliteerde en ondersteunde; bedrijven stimuleren om opleiding op een beleidsmatige manier eerder dan ad hoc aan te pakken. Bedrijven worden via incentives (onder meer opleidingspremies) aangespoord om een opleidingsplan op te stellen als een stap tot integratie van vorming in het ruimer personeelsbeleid. Een zeer eenvoudig sectoraal model van opleidingsplan werd uitgewerkt (het zogenaamde suppletieve plan ), dat aan bedrijven die geen bedrijfseigen opleidingsplan wensten of konden uitwerken (vooral de KMO s), toeliet om een eerste stap te zetten in het proces naar opleidingsplanning; anticiperen op het door Europa en de interprofessionele sociale partners gestimuleerde concept van levenslang leren door een recht/plicht op vorming in de CAO in te schrijven; naast de bepalingen omtrent de vorming voor actieven wordt er voor de opleiding van werkzoekenden een cijfermatige doelstelling ingebouwd; speciale aandacht moet gaan naar de toeleiding van risicogroepen ( personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ) naar knelpuntberoepen in de sector via verschillende akkoorden een brug bouwen tussen de wensen van de sociale partners uitgedrukt in een federale sectorale CAO en de overheidsinitiatieven in het domein van professionele vorming, die inmiddels een gewestbevoegdheid was geworden; een belangrijke solidaire inspanning wordt via een bijdrage op de loonmassa gereserveerd voor vorming en tewerkstelling. De sociale partners hebben tevens de voorbije jaren de nadruk gelegd op de gunstige invloed van innovatie op de groei, de werkgelegenheid en de concurrentiekracht. In de meest recente CAO van 19 september 2011 werd overeengekomen om de investering in opleiding verder te zetten. De sectorale sociale partners hebben in die overeenkomst ook onderlijnd dat het belangrijk is om werk te maken van de inzetbaarheid van oudere bedienden. Ze hebben het opleidingscentrum Cevora de expliciete opdracht gegeven om aandacht te hebben voor maatregelen die gericht zijn op het behouden en bevorderen van de inzetbaarheid van meer ervaren werknemers op de arbeidsmarkt. 10

11 Voor de uitvoering van het federale luik vorming en tewerkstelling van de CAO s streven de sociale partners van het ANPCB naar een regionale invulling van hun doelstellingen aan de hand van samenwerkingsprotocollen met de regionale of gemeenschapsoverheden. Zo wordt een brug geslagen tussen de federale sectorale CAO en het overheidsbeleid inzake tewerkstelling en vorming, materies die in de huidige staatsstructuur deels geregionaliseerd zijn. 4. Prioriteiten in het kader van het sectorconvenant met de Vlaamse Regering Uit de oplijsting van uitdagingen blijkt dat de problemen op de arbeidsmarkt talrijk én divers zijn. Dit vereist indien mogelijk een brede aanpak en een veelheid aan elkaar versterkende acties. Een te sterke focus op een beperkt aantal acties is niet opportuun. De arbeidsmarkt evolueert ook zeer snel. Belangrijk is dan ook in de uitbouw van acties zeer flexibel en snel nieuwe (tijdelijke) accenten te kunnen leggen. Ook dit pleit voor de uitbouw van een breed pallet aan initiatieven, eerder dan een focus op een beperkt aantal acties. Het bepalen van prioriteiten is tevens onderwerp van onderhandeling tussen de sociale partners naar aanleiding van het afsluiten van een CAO. Deze onderhandelingen vinden in de sector van het ANPCB pas in het voorjaar 2013 plaats voor de periode Het geheel van de acties weerspiegelt de bereikte consensus van de sociale partners, rekening houdende met de diverse zorgen. Het is niet opportuun en niet nodig voor een efficiënte werking om hierbij een verdere hiërarchisering aan te brengen. Op basis van de huidige CAO kan niettemin de visie van de sociale partners als volgt zeer beknopt samengevat worden: - De sector gelooft in het belang van een sterk competentiebeleid zowel met betrekking tot werknemers als werkzoekenden. Ze gelooft dat dit tevens een krachtig en noodzakelijk instrument is om diversiteit te versterken. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet beiden versterken. De compatibiliteit van de diverse acties en prioriteiten met de decretale thema s wordt overigens geschetst in de overzichtstabel op pagina 12 van het voorstel tot convenant. Dit geeft een aanvullend beeld van de visie van de sector op de drie decretale thema s. - Extra aandacht zal gegeven worden aan de doelgroep van ouderen (naast de bestaande categorieën van risicogroepen ) - Extra aandacht zal gegeven worden aan de doelgroep van KMO s 11

12 Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op korte en langere termijn voor staat, maakt de sector van het ANPCB werk van het aanpakken van de volgende prioriteiten(zie prioriteitenfiches): Binnen de sector worden 11 prioriteiten onderscheiden en daaraan gekoppelde acties. Competentie ontwikkeling Prioriteit 1: Een opleidingscultuur bevorderen Prioritiet 2: Levenslang leren stimuleren, waarbij een gelijke toegang tot vorming en opleiding voor alle bedienden verzekerd wordt Prioritiet 3: Innovatie stimuleren via vorming Prioriteit 4: Ervaring valoriseren Evenredige arbeidsdeelname Prioriteit 5: Ontslagen bedienden begeleiden en opleiden Prioriteit 6: Voor werkzoekenden (gelijke) kansen op tewerkstelling creëren (dankzij opleiding) en werkzoekenden toeleiden naar knelpuntfuncties (waarbij indien mogelijk werkzoekenden uit de risicogroepen herschoold worden voor deze knelpuntberoepen) Prioriteit 7: Voor jonge werkzoekenden extra kansen creëren op tewerkstelling dankzij aangepaste opleidingstrajecten Prioriteit 8: De bekendmaking van diverse acties bij de bedrijven (nog) verbeteren Prioriteit 9: Extra ondersteuning diversiteit Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Prioriteit 10: Informeren over evoluties op de arbeidsmarkt binnen de sector Prioriteit 11: Opleidingskansen en bedrijfsstages voor leerkrachten 12

13 De arbeidsmarktrelevantie van de acties wordt bewaakt door: - de sociale partners, vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van Cevora, die de opportuniteit van elke actie beoordelen aan de hand van de hun eigen prioriteiten en bekommernissen. Deze sociale partners hebben een zeer goede voeling met de arbeidsmarkt. - een doorgedreven kwaliteitszorg, bekroond met ISO certificering, waarbij evaluaties van deelnemers (werknemers, werkzoekenden,...) en permanente bijsturing garant staan voor de relevantie van de acties - alle projectmedewerkers van Cevora via (een minimum aantal) bedrijfsbezoeken waarbij voeling gehouden wordt met de verwachtingen van bedrijven - de resultaatgerichtheid van de acties: het aantal deelnemers aan werknemersopleidingen, bijvoorbeeld, is gestaag gestegen gedurende de afgelopen jaren; om het met een bekende boutade te zeggen: 1 miljoen klanten moet je verdienen, elke dag opnieuw. Een aantal prioriteiten en acties hebben, een impact die thuishoort onder meer dan één van de drie peilers van het decreet op de sectorconvenants. Onderstaand schema geeft dit weer. Het verband tussen de opgesomde uitdagingen op de arbeidsmarkt en de verschillende acties wordt in de tweede tabel hieronder weergegeven. 13

14 5. Compatibiliteit met het decreet rond de sectorconvenants: de belangrijkste accenten bij de diverse acties PRIORITEIT ACTIE OMSCHRIJVING COMPETENTIE BELEID EVENREDIGE ARBEIDS DEELNAME AANSLUITING OND.- ARBEIDS MARKT 1 1 good practices aanreiken bij het uitwerken van een vormingsbeleid en X X competentie/talentmanagement 2 (financiële) steun bij opleidingen X X 3 ervaren medewerkers de competentie aanleren hoe ze hun knowhow X op een performante wijze kunnen doorgeven 2 1 een engagement tot het aanbieden van opleiding aan Vlaamse bedienden (incl. communicatie) 2 een aantrekkelijk opleidingsaanbod voortdurend aanpassen en X X X vernieuwen zodat de toegang tot opleiding voor alle bedienden, in het bijzonder uitvoerende bedienden en bedienden van KMO s, verzekerd kan worden. 3 basiscompetenties van werknemers bevorderen, met name de digitale X X vaardigheden 4 twee-, c.q. meertaligheid van werknemers bevorderen X X X 5 samenwerking met het volwassenonderwijs X X 6 samenwerking met opleidingsinstituten uit het hoger onderwijs (ICT) X X 7 samenwerking met VDAB, Syntra Vlaanderen en de regionale Syntra X centra 8 de toegang faciliteren tot beroepsgerichte opleidingen op eigen initiatief X X X van de werknemer 3 1 opleidingsaanbod creëren rond kennismanagement en innovatief X denken enerzijds en innoverende sectorspecifieke kennis en technieken anderzijds 4 1 de erkenning van competenties X X 5 1 begeleiding en bijscholing bij ontslag X X 6 1 vernieuwd aanbod aan opleidingstrajecten voor werkzoekenden met X X X bijzondere aandacht voor kansengroepen en knelpuntberoepen 2 toeleiding via opleiding van specifieke groepen zoals X X arbeidsgehandicapten en ex-gedetineerden naar de arbeidsmarkt 3 kwaliteit werkplekleren (bedrijfsstages) X X 4 stageplaatsen voor werkzoekenden die een VDAB opleiding volgen X X 5 mobiliteit van werkzoekenden over de regio s stimuleren via taalstages X X 6 ontwikkeling van performantere leertrajecten X X 7 1 evaluatie instroom jongeren X X 2 opleidingstrajecten ontwikkelen, die zich specifiek richten naar jeugdige X X X werklozen 8 1 de bekendmaking van diverse acties bij bedrijven nog verbeteren X X 9 1 promotie diversiteitsplannen X 2 acties ter ondersteuning van de inzetbaarheid van oudere werknemers X X 3 diversiteit in het Cevora opleidingsaanbod X X 4 ombudsman X 14

15 10 1 samenwerking met SERV over het in kaart brengen van beroepen X X 11 2 onderwijs informeren over arbeidsmarktevoluties participatie aan relevante sectorcommissies toegang leerkrachten en docenten tot tendens seminaries X X X X X X 2 extra bijscholingskansen voor leerkrachten X X 3 bedrijfsstages voor leerkrachten X 4 bijkomende inspanningen geleverd om bedrijven te ondersteunen bij X het aanbieden van kwaliteitsvolle leerwerkplaatsen. 5 De sociale partners ondersteunen in het bijzonder de geplande vernieuwing en herwaardering van de studierichting Kantoor. X 15

16 6. De prioriteiten en acties als antwoord op de geschetste uitdagingen PRIORITEIT ACTIE OMSCHRIJVING knelpunteconomie ouderen jongeren KMO aanpak Levenslang leren voor iedereen innovatie Inclusieve arbeidsmarkt 1 1 good practices aanreiken bij het uitwerken van een vormingsbeleid en competentie/talentmanagement X X X X X X 2 (financiële) steun bij opleidingen X X X 3 ervaren medewerkers de competentie aanleren hoe ze hun knowhow op een performante wijze kunnen X X X doorgeven 2 1 een engagement tot het aanbieden van opleiding aan Vlaamse bedienden (incl. communicatie) X X X X X X X 2 een aantrekkelijk opleidingsaanbod voortdurend aanpassen en vernieuwen zodat de toegang tot opleiding X X voor alle bedienden, in het bijzonder uitvoerende bedienden en bedienden van KMO s, verzekerd kan worden. 3 basiscompetenties van werknemers bevorderen, met name de digitale vaardigheden X X 4 twee-, c.q. meertaligheid van werknemers bevorderen X X X 5 samenwerking met het volwassenonderwijs X 6 samenwerking met opleidingsinstituten uit het hoger onderwijs (ICT) X X X X 7 samenwerking met VDAB, Syntra Vlaanderen en de regionale Syntra centra X X 8 de toegang faciliteren tot beroepsgerichte opleidingen op eigen initiatief van de werknemer X X 3 1 opleidingsaanbod creëren rond kennismanagement en innovatief denken enerzijds en innoverende X sectorspecifieke kennis en technieken anderzijds 4 1 de erkenning van competenties X X 5 1 begeleiding en bijscholing bij ontslag X X X X 6 1 vernieuwd aanbod aan opleidingstrajecten voor werkzoekenden met bijzondere aandacht voor X X kansengroepen en knelpuntberoepen 2 toeleiding via opleiding van specifieke groepen zoals arbeidsgehandicapten en ex-gedetineerden naar de X X arbeidsmarkt 3 kwaliteit werkplekleren (bedrijfsstages) X X 4 stageplaatsen voor werkzoekenden die een VDAB opleiding volgen X X 16

17 PRIORITEIT ACTIE OMSCHRIJVING knelpunteconomie ouderen jongeren KMO aanpak Levenslang leren voor iedereen innovatie Inclusieve arbeidsmarkt 5 mobiliteit van werkzoekenden over de regio s stimuleren via taalstages X X 6 ontwikkeling van performantere leertrajecten X 7 1 evaluatie instroom jongeren X X 2 opleidingstrajecten ontwikkelen, die zich specifiek richten naar jeugdige werklozen X X 3 herwaardering studierichting BSO Kantoor X X 8 1 de bekendmaking van diverse acties bij bedrijven nog verbeteren X 9 1 promotie diversiteitsplannen X 2 acties ter ondersteuning van de inzetbaarheid van oudere werknemers X X 3 diversiteit in het Cevora opleidingsaanbod X 4 ombudsman X 10 1 samenwerking met SERV over het in kaart brengen van beroepen X 11 1 onderwijs informeren over arbeidsmarktevoluties X X participatie aan relevante sectorcommissies toegang leerkrachten en docenten tot tendens seminaries 2 extra bijscholingskansen voor leerkrachten X X 3 bedrijfsstages voor leerkrachten X X 4 bijkomende inspanningen geleverd om bedrijven te ondersteunen bij het aanbieden van kwaliteitsvolle X X leerwerkplaatsen. 5 De sociale partners ondersteunen in het bijzonder de geplande vernieuwing en herwaardering van de studierichting Kantoor. X X X 17

18 PRIORITEITENFICHES Inleiding: kwaliteitszorg De kwaliteit van onderstaande acties wordt opgevolgd en verzekerd op basis van een aanpak, die gedetailleerd beschreven werd volgens ISO-normen. Nieuwe opleidingen bijvoorbeeld worden als pilootprojecten intensief opgevolgd (nazicht syllabus en didactisch materiaal, lesbezoeken, uitgebreide evaluatie met deelnemers en docenten, enz.). Eenmaal goedgekeurd worden vervolgens met het oog op de kwaliteitsbewaking steekproefsgewijs lesbezoeken (en evaluaties met deelnemers) voorzien. Een schriftelijke eindevaluatie door cursisten en docent gebeurt systematisch. De evaluatierapporten worden door Cevora nauwgezet opgevolgd en besproken met de docenten. 18

19 PRIORITEIT 1 Een opleidingscultuur bevorderen Motivatie Een goed competentiebeleid uitbouwen binnen een bedrijf vereist in vele gevallen ook een goed inzicht in hoe dit kan aangepakt worden. Cevora wil bedrijven helpen om werknemers degelijke opleidingskansen te bieden niet alleen door hen financieel te steunen, maar ook door hen de nodige knowhow bij te brengen. Cevora verwerkt de laatste tendensen, bijvoorbeeld op vlak van competentie- en talentmanagement, in deze begeleiding. Acties De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de gekozen prioriteiten: Actie 1: De sector zal haar bedrijven good practices aanreiken bij het uitwerken van een vormingsbeleid en competentie/talentmanagement Cevora biedt bedrijfsverantwoordelijken de mogelijkheid praktisch bruikbare knowhow te verwerven voor het uitbouwen van een opleidingsaanpak binnen het bedrijf, met o.a. aandacht voor het uitwerken van een globaal opleidingsplan en POP s. De pragmatische aanpak houdt rekening met de realiteit van een KMO-omgeving. Het aanbod betreffende opleidingsbeleid wordt immers speciaal ingericht voor KMO-bedrijfsleiders, (beginnende) opleidingsverantwoordelijken en lijnmanagers. Ze leren de opleidingsbehoeften van hun personeel te bepalen en een opleidingsplan uit te werken. Na het volgen van deze opleidingen kan een bedrijf extra ondersteuning krijgen voor specifieke opleidingsproblemen. Bij deze opleidingen wordt extra aandacht gegeven aan de invalshoek van het talentmanagement, een benadering die werknemers extra kansen geeft bij hun (loopbaan)ontwikkeling. Het bestaande handboek en de e-learningcursus zullen grondig geëvalueerd en herwerkt worden rekening houdende met de recentste inzichten op vlak van competentiemanagement, talentmanagement, het hanteren van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het herkennen, stimuleren en aansturen van vormen van informeel leren, dat in alle bedrijven, maar in het bijzonder in KMO s, een belangrijke impact heeft. Op basis van de bestaande beroepsprofielen (zie ook actie 4.1: samenwerking i.v.m. Competent) zullen handige checklists uitgewerkt worden om competenties van medewerkers in kaart te brengen. De studiedienst van Cevora zal ter ondersteuning van dit aanbod tools voor loopbaan- en competentiemanagement in bedrijven in kaart brengen (ESF-voorstel voor een joint development met een partner uit het buitenland). Partners: experten 19

20 Timing: duurtijd convenant Beoogde sectorale doelstelling Cevora beoogt jaarlijks de organisatie van volgende trajecten: Opleidingen organiseren met resultaat (incl. e-traject): 80 deelnemers Praktisch competentie/talentmanagement : 30 deelnemers Waarom en hoe een POP opstellen : 30 deelnemers Extra toelichting De behoefte aan dergelijk ondersteunend aanbod volgt ondermeer uit de keuze van de sociale partners om in de CAO een opleidingsengagement vast te leggen. Opdat deze maatregel zijn effect niet zou missen, wordt via deze opleidingen aan bedrijfsverantwoordelijken toegelicht hoe je de ontwikkeling en organisatie van een opleidingsaanbod voor de werknemers uit het eigen bedrijf best aanpakt. Voor de ontwikkeling en bijsturing, c.q. de herwerking van dit opleidingsaanbod wordt beroep gedaan op diverse informatiebronnen: vakliteratuur, gesprekken met experten (in de eerste plaats de eigen docenten), tendensseminaries, evaluaties van de reeds georganiseerde opleidingen, gesprekken met deelnemers, bedrijfsbezoeken, enz. De sectorconsulenten verzorgen niet zelf deze opleidingen. Daarvoor wordt samengewerkt met specialisten. Actie 2: De sector zal (financiële) steun geven aan ondernemingen die een opleidingsplan opgesteld hebben Het ANPCB heeft een systeem van sectorale opleidingscheques uitgebouwd (zowel voor bedrijven als voor bedienden). Bedrijven dienen voor de duurtijd van de lopende CAO een opleidingsplan op te stellen om te kunnen genieten van deze financiële steun. Voor bedrijven, in het bijzonder KMO s, die geen ervaring hebben met het uitwerken van een uitgebreid opleidingsplan; wordt een eenvoudig in te vullen model ter beschikking gesteld, het zogenaamde suppletief ANPCB-opleidingsplan (herwerkt voor ) Bedrijven die opleiding organiseren voor hun bedienden krijgen via Cevora 40 euro per bediende per opleidingsdag en 80 euro voor 45-plussers. Dit is een positieve stimulans om 45-plussers te laten deelnemen aan vorming. Het maximale bedrag aan opleidingspremies dat een bedrijf kan ontvangen, wordt voor verhoogd met 50% tot 1,5 x de jaarlijkse bijdrage van de onderneming aan de sector ( = 0,21% van de bruto loonmassa). Voor bedrijven met een kleine bijdrage ligt de limiet op euro per jaar. Daarnaast kunnen bedrijven via Cevora genieten van prijsreducties bij een 100-tal vormingsinstellingen. Deze instellingen en hun aanbod worden in een overzichtelijke brochure voorgesteld aan alle bedrijven met een geregistreerd opleidingsplan. (Actie Formstimul ) Betrokken partners: geen 20

21 Timing: looptijd CAO Beoogde jaarlijkse sectorale doelstelling Steun voor bedienden ( opleidingsdagen) Aantal geregistreerde opleidingsplannen: 3.500, waarvan 80% in bedrijven tot 100 werknemers Extra toelichting Een toelichting over het belang van opleiding, tips rond hoe je opleidingsbehoeften detecteert, de registratieprocedure van de opleidingsplannen en alle nuttige formulieren, incl. het suppletief opleidingsplan, vinden de bedrijven op de website van het Sociaal Fonds van het ANPCB (http://www.sfonds218.be), waarnaar tevens verwezen wordt op de website van Cevora. Bedrijven krijgen over deze registratieprocedure ook een brief toegestuurd. De sociale partners informeren via hun eigen kanalen hun leden. Naar aanleiding van bedrijfsbezoeken of concrete vragen van bedrijven wordt door Cevora eveneens informatie verstrekt. Actie 3: De sector zal de opleidingscapaciteit binnen ondernemingen verhogen door ervaren medewerkers de competentie aan te leren hoe ze hun knowhow op een performante wijze kunnen doorgeven Het vormingsfonds Cevora biedt (ervaren) bedrijfsmedewerkers de mogelijkheid praktisch bruikbare competenties te verwerven voor het doorgeven van hun kennis en vaardigheden via training en/of coaching. Tevens zal het houden van functionerings- (c.q. ontwikkelings of loopbaangesprekken ) ondersteund worden. (Zie ook de specifieke initiatieven rond loopbaangesprekken voor oudere werknemers in actie 9.2) Betrokken partners: zelfstandige experten, privé-opleidingsinstellingen Timing: looptijd convenant Beoogde jaarlijkse sectorale doelstelling Cevora beoogt de organisatie van volgende trajecten: - Train de trainer (en workshops): 200 deelnemers - Peter-/meterschap: ook in uw bedrijf? en Uw rol als peter/meter : 40 deelnemers - Onthaal van nieuwe medewerkers: 15 deelnemers - Coachen van een team (commerciële) medewerkers : 30 deelnemers - Functioneringsgesprekken voorbereiden/voeren: 250 deelnemers 21

22 PRIORITEIT 2 Levenslang leren voor elke bediende van het ANPCB stimuleren en mogelijk maken Motivatie In een periode waarin werkgevers zware inspanningen moeten leveren om hun bedrijven rendabel te houden is het bij vele bedrijven geen evidentie dat het personeel opleidingskansen krijgt. Het initiatief van de sociale partners om ook naar aanleiding van de recentste onderhandelingen toch via CAO het recht op opleiding opnieuw te bevestigen, heeft dan ook een zeer belangrijke impact op minstens twee van de peilers uit het decreet met betrekking tot het sectorconvenant: de versterking van het competentiebeleid en evenredige arbeidsdeelname. De sociale partners beperken zich hier echter niet toe. Ze wensen bedrijven tevens te helpen om op een kwaliteitsvolle wijze dit engagement waar te maken. Dit doen ze o.a. door een degelijk en laagdrempelig opleidingsaanbod voor de sector te organiseren. Hierbij is bijzondere aandacht voor een aantal basisvaardigheden, die essentieel zijn voor bediendeberoepen: informatica- en talenkennis. Acties De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de gekozen prioriteiten: Actie 1: De sector continueert via CAO de verplichting voor elke werkgever om elke bediende over een periode van 2 jaren ( ) 4 dagen opleiding tijdens de arbeidstijd aan te bieden. Tevens wordt voor elke werknemer voor dezelfde periode het recht gecontinueerd op een aanvullende (vijfde) opleidingsdag buiten arbeidstijd en via het opleidingsaanbod van Cevora Dit opleidingsengagement is van toepassing op meer dan Vlaamse bedienden. De CAO houdt de mogelijkheid in werknemers meer of minder dagen toe te kennen in functie van de noodwendigheden van het bedrijf, mits hierover een akkoord bestaat tussen de sociale partners en mits het totaal aantal deelnemersdagen niet te verminderen. Betrokken partners: AOD: zelfstandige experten, privé-opleidingsinstellingen Timing: looptijd CAO ( ) Beoogde jaarlijkse sectorale doelstelling Aanvullende opleidingsdag: 450 deelnemers 22

23 Extra toelichting Concrete vragen in verband met het opleidingsaanbod van Cevora en diverse ondersteunende acties (premies, Formstimul, ) worden door Cevora beantwoord, al dan niet tijdens een bedrijfsbezoek. Toelichting over de CAO zelf gebeurt enkel via de sociale partners, hun organisaties en vertegenwoordigers. Cevora zal bij vragen over de CAO doorverwijzen naar de sociale partners. Deze informeren op eigen initiatief via hun eigen kanalen hun leden. Een toelichting over het belang van opleiding en tips over hoe je opleidingsbehoeften detecteert, vinden de bedrijven op de website van het Sociaal Fonds van het ANPCB (http://www.sfonds218.be), waarnaar tevens verwezen wordt op de website van Cevora. De communicatie over het recht op een aanvullende opleidingsdag gebeurt in de eerste plaats via de sociale partners. Zij verspreiden hierover o.a. een brochure met een toelichting en een overzicht van het aanbod. Daarnaast wordt de informatie over dit aanbod via de website van Cevora bekend gemaakt. Actie 2: De sector zal de organisatie van een aantrekkelijk opleidingsaanbod blijven verzekeren en voortdurend aanpassen en vernieuwen zodat de toegang tot performante, actuele opleidingen voor alle bedienden, in het bijzonder uitvoerende bedienden en bedienden van KMO s, verzekerd wordt Cevora heeft een uitgebreid kosteloos vormingsaanbod voor de bedrijven en bedienden van de sector. Inschrijven op dit opleidingsaanbod gebeurt uitsluitend via de werkgever. Aan ondernemingen die een opleidingsplan hebben geregistreerd biedt Cevora de mogelijkheid om deze opleidingen in company te organiseren. Het niet-betalend karakter van de opleidingen waarborgt een lage toegangsdrempel zodat alle bedrijven en bedienden van vorming kunnen genieten. Dit neemt niet weg dat de opleidingen moeten voldoen aan een hoge kwaliteitsnorm, zoals bepaald in het ISOcertificaat. Cevora besteedt veel aandacht aan vernieuwing van het vormingsaanbod (rekening houdend met evoluties, ontwikkelingen, innovaties en een analyse van de ingediende opleidingsplannen) en aan de leermethodes. Afstandsleren of een combinatie van afstandsleren en klassikale opleiding laten toe om méér ANPCB-bedienden te bereiken en om competentiepakketten aan te bieden die niet samengevat kunnen worden in een korte klassikale opleiding. Vorming moet immers verzoenbaar zijn met de arbeidsorganisatie. Betrokken partners: zelfstandige experten, privé-opleidingsinstellingen, VDAB, Syntra, volwassenonderwijs, Timing: looptijd convenant Beoogde jaarlijkse sectorale doelstelling Aanbod van zo n 750 opleidingsthema s Opleidingen voor jaarlijks werknemers, waarbij: o deelnemers geen hoger onderwijs genoten hebben o deelnemers ouder zijn dan 45 jaar (7.000 ouder dan 50) o deelnemers van allochtone afkomst zijn 23

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC 140.05) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 9000 19 GENT - nummer 1 3 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG ACTIVITEITEN- VERSLAG Inhoud 1 Kennismaking 5 1.1. Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling 5 1.2. Missie 5 1.3. Activiteiten 6 advies & coaching opleiding subsidiëring 1.4. Werkingsmiddelen

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Protocol van samenwerking TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN HET PC 314 DEELSECTOREN HAARKAPPEN, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN

Protocol van samenwerking TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN HET PC 314 DEELSECTOREN HAARKAPPEN, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN Vlaamse Regering Protocol van samenwerking In het kader van het akkoord 2005-2006 TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN HET PC 314 DEELSECTOREN HAARKAPPEN, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Goede praktijken van instroom kansengroepen

Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Administratie Werkgelegenheid De auteur is Marleen Velleman van het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) met medewerking

Nadere informatie

EAD VADEMECUM LIMBURG

EAD VADEMECUM LIMBURG EAD VADEMECUM LIMBURG Inhoudstafel EAD-vademecum Limburg [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit] 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.1.1. Diversiteitsplannen 1.1.2. Diversiteitsconsulenten

Nadere informatie

De Vlaamse Regering 2009-2014

De Vlaamse Regering 2009-2014 De Vlaamse Regering 2009-2014 Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving DE VLAAMSE REGERING 2009-2014 EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en Woord vooraf 4 1. Inleiding 5 2. Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË

Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË Vooruitgangsrapport 2009 www.be2010.eu Inhoudstafel Inleiding 1 1. Context 1 2. Grote ontwikkelingen 2 2.1. Federaal Relanceplan 3 2.2.

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie