GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT"

Transcriptie

1 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gehouden op 1 november 2010 in het gemeentehuis, aanvangende om uur. Voorzitter: de heer H.H. Jonker, burgemeester. Aanwezig zijn de leden: de heer ing. P. Boudewijn, mevrouw G.A.M. Burger-van Denzel, de heren A. Cramer, S. van Die, drs. A. Dogger, C.H. Don, M.A.J. Doodkorte, mr. P. van der Giessen en B.P. van Ginkel, mevrouw M.C.G. Gommans-Dane, de heren J.C.W.H. Groos, M.J.H. van den Heuvel en G. de Jong, de dames M.C. Kool-van Mourik en mr. E. Ossel, de heren drs. A. Ouwerkerk, L.P. Platschorre, drs. W. Schneider en ir. C.W. Timmers, mevrouw M.N.P. Vogelaar-Korpershoek en de heer A. van der Wel. Tevens aanwezig zijn de heren A.J. Flach, T.A. Stoop, F.J. van de Velde en drs. G.B. van der Vlies, wethouders. Griffier: de heer drs. B.C.A.M. Poiesz. Agenda: * 1. Opening. 2. Spreekrecht burgers. 3. Vaststelling van de agenda. 4a. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting b. Voorstel tot vaststelling van de nota Ombuigingen Voorstel tot vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Welzijn - Wmo Sluiting. 1. Opening. De voorzitter heet allen van harte welkom bij de eerste begrotingsbehandeling van de nieuwe raad en opent de vergadering met het ambtsgebed. 2. Spreekrecht burgers. Voor gebruikmaking van het spreekrecht zijn geen aanmeldingen ontvangen. 3. Vaststelling van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4a. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting De voorzitter legt de spelregels voor de behandeling van dit agendapunt uit en stelt aan de orde: *

2 Vergadering van 1 november Algemene en financiële beschouwingen. De heer Platschorre: Mijnheer de voorzitter. "'t Kan verkeren." Dit citaat van Bredero kwam in onze gedachten toen deze begroting werd gepresenteerd. Een jaar geleden spraken wij over een begroting met een meerjarenperspectief dat er heel anders uit zag dan dat van de huidige meerjarenbegroting. Hoe is dat gekomen? Wisten wij toen niet dat er een economische crisis was? Waren wij tegen beter weten in optimistisch? Wie het weet, mag het zeggen. Wel weten wij dat de fractie van de SGP/ ChristenUnie toen al voor een al te optimistisch perspectief heeft gewaarschuwd. Over de vele p.m.- posten en het ontbreken van een grondexploitatie van De Volgerlanden maakten wij ons toen al ernstig zorgen. Helaas zijn die zorgen bewaarheid geworden. Wij kijken nu naar een ander perspectief. Optimisten voor zover die er nog zijn zullen nu misschien nog zeggen: 'Rekenen op een korting van 10 % op de uitkering uit het gemeentefonds is voorbarig.' Wat ons betreft, kunnen wij echter niet voorzichtig genoeg zijn, want er komen niet alleen bezuinigingen aan, ook worden door het rijk veel zorgtaken naar de gemeenten gedelegeerd zonder dat duidelijk is hoeveel middelen daar tegenover zullen komen te staan. Bezuinigen wij niet nù, dan moet het later dubbel gebeuren. Ook nu blijkt, onder andere uit het uitvoeringsprogramma Welzijn, dat bezuinigen pas na jaren structureel iets oplevert. Mede uit het oogpunt van behoorlijk bestuur hebben organisaties tijd nodig om in te spelen op een lager budget. Uitvoeringsprogramma Welzijn. In het uitvoeringsprogramma zijn weloverwogen kleine en soms grotere bedragen op de subsidies gekort. Bepalend hierbij waren het eigen vermogen en de mogelijkheden om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. Toch valt niet aan te ontkomen dat er in de komende jaren de keus moet worden gemaakt welke activiteiten wij willen behouden en welke activiteiten op een andere manier zullen moeten worden gefinancierd. Ook daarbij zal het voor de SGP/ChristenUnie cruciaal zijn dat ouderen, zwakkeren en mensen met een beperking zo veel mogelijk worden ontzien. Cascade. Cascade krijgt een taakstelling van opgelegd. De brief die het bestuur van de Stichting Cascade hierover aan de raad heeft gestuurd, getuigt niet van realiteitszin en bestuurskracht. Zinsneden als: " zijn wij ervan uitgegaan" en "Tekorten aanzuiveren is bezuinigen" geven hier blijk van. Wij sluiten ons bij voorbaat aan bij het te verwachten pleidooi van het CDA voor het op korte termijn scheiden van het bestuur en het toezicht bij Cascade. Wat ons betreft mag het bestuur van Cascade vast nadenken over een nog grotere taakstelling ná Muziekonderwijs. Wij vragen het college om onderzoek te doen naar de contractuele afspraken die tussen de gemeente en de Stichting ToBe van toepassing zijn. Zijn er mogelijkheden om ook de subsidie voor ToBe te relateren aan concrete prestaties? Met andere woorden: is het mogelijk om de huidige contractuele afspraken te herzien? Wij begrijpen daarnaast dat er ondertussen voor de Ambachtse muziekschool, die haar aanvrage tot toekenning van een budgetsubsidie voor 2011 niet gehonoreerd heeft gezien, de mogelijkheid bestaat om in 2011 een beroep te doen op de regeling betreffende projectsubsidies. Landelijke ontwikkelingen. In het regeerakkoord worden maatregelen genoemd die de gemeente voor forse uitdagingen zullen stellen: - op de Wsw wordt fors bezuinigd; - de jeugdzorg komt voor een groot deel naar de gemeente; - de dagbesteding voor ouderen en licht verstandelijk gehandicapten gaat onder de Wmo vallen, enzovoort. Wat de zorgtaken betreft, is het zeer de vraag of de rijksoverheid voor de uitvoering daarvan voldoende middelen zal meegeven. Deze ontwikkelingen sporen ons nog meer aan om in te stemmen met de voorgestelde taakstellingen. Dat geldt ook voor de taakstelling voor de komende jaren. De fractie van de SGP/ChristenUnie zal dan ook actief participeren in de discussie over de invulling van de taakstelling voor 2012 en 2013.

3 Vergadering van 1 november Brede school. Wij staan achter het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de brede school, de dagarrangementen en de combinatiefuncties. Na 2015 zat de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk verhoogd moeten worden. Daarom pleiten wij ervoor om in het komend jaar het beleid inzake brede school, dagarrangementen en combinatiefuncties vast te stellen en dàn de eventueel voor de langere termijn benodigde middelen te bepalen. Een onderzoekspunt voor ons is onder meer wie de werkgever zou moeten zijn van de combinatiefunctionaris. Openbare ruimte. Het college stelt voor fors te bezuinigen op het onderhoud van groen en wegen. Wat ons betreft, geldt hierbij wel de voorwaarde dat daarover bij herhaling met onze inwoners zal worden gecommuniceerd. Via wijk- en buurtgericht werken kunnen misschien creatieve alternatieven worden onderzocht. Ook willen wij oproepen tot zelfwerkzaamheid: laat een ieder zijn eigen straatje schoonvegen en in de eigen buurt het onkruid verwijderen. Daarmee houden wij ons dorp netjes en leefbaar. Als men dit samen met de gehele buurt doet, kan dit de saamhorigheid in de gemeenschap bevorderen. Milieu. Als één van de mogelijkheden om te bezuinigen overweegt het college om af te zien van de gescheiden afvalinzameling. Daar is de fractie van SGP/ChristenUnie geen voorstandster van. Bij burgers leeft over het algemeen het besef dat het scheiden van afval milieuvriendelijk is. Onze fractie zou het betreuren als dit volstrekt zou worden voorbijgegaan en er om financiële redenen zou worden teruggegaan in de tijd. Bovendien vinden wij de argumenten om hiervoor te kiezen niet overtuigend. Ook willen wij oproepen om haast te maken met het ook in De Volgerlanden creëren van de mogelijkheid om glas in te zamelen. Verbouw gemeentehuis. De SGP/ChristenUnie staat van harte achter het voornemen van het college om de verbouwing van het gemeentehuis sober uit te voeren. Alleen het hoogst noodzakelijke zou moeten worden uitgevoerd. Wij geven hiermee ook het goede voorbeeld aan onze inwoners. Het huisvesten van het projectbureau Volgerlanden in de leegstaande vleugel is óók een goed idee. Daar offeren wij graag onze fractieruimte voor op. Veiligheid. Het college stelt voor om door een efficiëntere inzet van het toezicht te besparen. In de afgelopen jaren is er, mede op aandringen van de raad, fors ingezet op het terugdringen van overlast, iets waarvoor o.a. het toezicht zich heeft ingespannen. Wij verzoeken het college dringend om er op toe te zien dat de overlast niet weer zal gaan toenemen. Vooral het terugdringen van de overlast van hangjongeren blijft om aandacht vragen. Bovendien bestaat het risico dat door de door de rijksoverheid voorgestelde maatregelen op het gebied van de jeugdzorg, de problematiek onder de jongeren zal toenemen. Mogelijk zou het college vaker dan één maal per kwartaal over de ontwikkelingen op dit gebied kunnen rapporteren. Regionale samenwerking. De stijgende uitgaven c.q. tekorten bij het Drechtstedenbureau in het algemeen en de SCD in het bijzonder sterken ons in onze mening dat wij betreffende de regionale samenwerking het coalitieakkoord dienen te volgen. Daarin wordt gezegd: "Wij vinden dat we ons als regio Drechtsteden moeten richten op die ambities die regionaal van strategisch belang zijn en realistisch en haalbaar zijn. Regionaal moeten geen nieuwe beleids- of takendiscussies worden gestart voordat het huidige takenpakket en de beheersorganisatie van de Drechtsteden en de regionale onderdelen daarvan, zoals de Gemeentebelastingen Drechtsteden, op orde zijn. Wij zien dan ook geen reden om meer lokale bevoegdheden van de gemeente over te dragen aan de regio." Ook de taakstellende bezuiniging die het college op dit punt voorstelt, ondersteunt de fractie. De Volgerlanden. Een oplossing voor het probleem van de tekorten op De Volgerlanden is nog niet in zicht. De opstelling van onze buurgemeente Zwijndrecht in dit dossier stemt ons niet tot optimisme. Wij proeven hieruit helaas niet meer de wil om de problematiek gezamenlijk op te lossen en een kwalitatief goede woningbouwlocatie te realiseren.

4 Vergadering van 1 november Jumelage. Wij ontkomen er niet aan om ook de jumelage kritisch te bekijken. Wij onderschrijven het belang van de samenwerking met de gemeente Bergen wij hebben er in de afgelopen jaren veel van geleerd, maar toch is het verstandig om in de komende jaren de bijdrage aan de jumelage terug te brengen en naar mogelijke andere financieringsbronnen te zoeken. Bedrijfsvoering. De SGP/CU staat achter het plan om de formatie van ambtenaren te verkleinen. Ook de keus voor een eenhoofdige directie van een organisatie met deze omvang lijkt ons reëel. Verder zullen er duidelijke kaders gesteld worden aan de inhuur van externe medewerkers. Wij dringen er bij het college wel op aan dat dit niet mag leiden tot kwaliteitsverlies bij de uitvoering van projecten. Dit vraagt om een directe en actieve besturing vanuit het management. Gemeentelijke lasten. Het college stelt voor de afvalstoffenheffing te verlagen en af te zien van de voorziene verhoging van de rioolheffing. De onroerendezaakbelasting wordt met 6,3 % verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de lastendruk met gemiddeld 1 %. Voor huiseigenaren met een huis met een gemiddelde waarde is dat een geringe lastenverhoging, en voor huurders is er zelfs sprake van een klein voordeel. Er valt niet aan te ontkomen dat er ook groepen zijn die hiervan onterecht profiteren, maar gemiddeld genomen zullen toch de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, iets wat wij ook hadden afgesproken in het coalitieakkoord. Tot slot. Wij begonnen ons betoog met 't kan verkeren. Het kan in het leven inderdaad vaak anders lopen dat je had gedacht. Zo werden wij in de afgelopen jaren min of meer verrast door de economische crisis. Toch gebeurt zoiets niet bij toeval. Er is er Eén die regeert en alles bestuurt. Als wij ons afhankelijk weten van Hem en daarnaar leven door Zijn geboden te houden, zal daarop de zegen van God rusten. Weet dat in de meeste kerken wekelijks wordt gebeden voor college en raad en gevraagd wordt om wijsheid bij het verrichten van uw werk. Ook vanaf deze plaats wensen en bidden wij u, college, raad en ambtenaren, toe dat Gods Zegen op uw werk mag rusten. De heer Doodkorte: U zei dat uw fractie van harte kan instemmen met de versobering van de verbouwing van het gemeentehuis. Dat begrijp ik nog, maar niet begreep ik de toevoeging dat de SGP/ ChristenUnie daarvoor graag de eigen fractieruimte zal opgeven. Kunt u mij vertellen hoe vaak uw fractie van haar huidige fractiekamer gebruik maakt? De heer Platschorre: Ik doelde niet op de huidige fractieruimte, want daarvan maken wij geen gebruik omdat op onze vergaderavond ook een andere politieke groepering vergadert; wij zoeken ons heil dan elders. Ik duidde erop dat in het oorspronkelijke verbouwingsplan fractieruimtes gereserveerd waren; wij zouden in elk geval beduidend meer vergaderruimte krijgen dan wij nu hebben. Wij zijn bereid dat op te offeren om de voorgestelde taakstellende bezuiniging te kunnen realiseren. De heer Doodkorte: Dat laatste begrijp ik, maar het klinkt nogal opofferingsgezind als u zegt dat uw fractie graag afstand doet van haar fractieruimte, want volgens mij benut de fractie van de SGP/ ChristenUnie nu één van de riantste vergaderruimten welke er in dit gebouw te vinden zijn. De heer Platschorre: U solliciteert naar het De heer Doodkorte: Nee, ik solliciteer niet, maar vraag gewoon of het zo is. Waar vergadert uw fractie normaal gesproken? De heer Platschorre: Wij vergaderen vaak in kamer 16, of in de Ambachtskamer. De heer Dogger: Mijnheer de voorzitter. Het college is er goed in geslaagd om een gedegen begroting te presenteren met een evenwichtige verdeling tussen bezuinigingen op welzijn en de openbare

5 Vergadering van 1 november ruimte en bezuinigingen door middel van het 'snijden in eigen vlees'. Zorgvuldigheid gaat ons inziens terecht boven snelheid. In mijn bijdrage wil ik achtereenvolgens ingaan op de paragraaf welzijn, de regio, het snijden in eigen vlees, duurzaamheid, de lasten voor de burger en, last but not least, de afvalproblematiek. Welzijn. In de begroting voor 2011 wordt er voor minder dan omgebogen. Twee jaar geleden heeft het college structureel hetzelfde bedrag aan het welzijnsbudget toegevoegd. Wij gaan in 2011 dus terug naar het niveau van de voorzieningen van Dit betekent naar de mening van de CDA-fractie dan ook geen 'kaalslag in de voorzieningen'. 'Samen de trap op, samen de trap af' is voor gemeente en instellingen een goed verdedigbaar uitgangspunt. In het komend jaar gaat het college met instellingen in gesprek om nadere keuzes te maken. Wij steunen de visie van het college dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Bij bezuinigingen zullen wij erop letten dat kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden ontzien. Dit geldt voor bijvoorbeeld ambulant jongerenwerk en maatschappelijk werk. Wat de CDA-fractie betreft, worden de jaren ná 2011 spannend. Er zullen dan ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt, want met een beredeneerde kaasschaafmethode halen wij onze bezuinigingstaakstelling niet. Fundamentele keuzes zullen er moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot de bibliotheek: speelt deze instelling voldoende in op de veranderingen in de samenleving en zijn er alternatieven voor de huidige dure locatie? Denk ook eens aan het zwembad: gaan wij door met het oplappen van het huidige zwembad, gaan wij het renoveren of gaan wij samen met Zwijndrecht een nieuw zwembad bouwen? Nogmaals: in het kader van de bezuinigingen en het maken van keuzes wordt 2011 een belangrijk jaar. Het maken van keuzes wil het CDA graag doen in samenspraak met zijn leden en het maatschappelijk middenveld. Inspraakreacties in de vergadering van de commissie WOS van de vorige week. De fractie was erg onder de indruk van de inspraakreactie van de Ambachtse muziekschool. Wat een passie en positieve denkkracht spraken daaruit! De Ambachtse muziekschool is een mooi voorbeeld van particulier initiatief. Uit een eenvoudig rekensommetje blijkt dat de gemeente deze muziekschool met ongeveer 11 per leerling heeft gesubsidieerd en de Stichting ToBe met zo'n 600 per leerling. De fractie adviseert de Ambachtse muziekschool een projectsubsidie aan te vragen. De wethouder heeft op een uitstekende wijze uitgelegd wat de inhoud is van 'de stalen ketenen' waarmee wij aan ToBe geklonken zijn. Meteen afscheid nemen van ToBe is wellicht te kort door de bocht, gezien de afkoopverplichtingen, maar het vóór 1 januari aanstaande voeren van een indringende discussie in een vergadering van de commissie WOS over een door de raad in te nemen standpunt met betrekking tot het subsidiëren van ToBe is ons inziens dringend gewenst. Minder enthousiast is onze fractie over de ingezonden brief van het bestuur van Cascade. In onze algemene beschouwing van november 2009 hebben wij ons zeer ontstemd uitgelaten over de niettransparante werkwijze van dit bestuur met betrekking tot het subsidiëren van het theater. Wij worden nu wederom geconfronteerd met een brief die allerlei ruis oproept over door de gemeente gedane toezeggingen en over de bezuinigingstaakstelling van Wij herinneren het bestuur van Cascade er aan dat het de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld ten behoeve van het doen van investeringen een rekening-courantkrediet te benutten onder het motto: 'De kost gaat voor de baat uit.' Aan onze oproep om bestuur en toezicht op korte termijn te scheiden wordt vooralsnog geen gehoor gegeven, terwijl dit in onze ogen een enorme professionaliseringsslag kan betekenen. Dit doet niets af aan de inzet van het huidige bestuur van Cascade, maar de huidige bestuursvorm is in onze ogen, zeker gezien het maatschappelijk belang en de inzet van middelen, namelijk 1,5 miljoen, een anachronisme. Wij verzoeken de portefeuillehouder om met alle budgetsubsidieverkrijgers duidelijke afspraken te maken wellicht via de algemene subsidievoorwaarden over het komen tot een scheiding van bestuur en toezicht. Een proactieve houding in dezen van die subsidieverkrijgers juichen wij nog méér toe. Drugs- en alcoholbeleid. Tijdens de ontmoeting van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld met de commissaris van de Koningin op 2 september jl. deed dominee Van Veldhuizen de oproep aan de gemeentelijke overheid, de kerken, de scholen en de sportverenigingen in Ambacht om zich gedurende één

6 Vergadering van 1 november week in het jaar massief met de alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren bezig te houden. De gemeentelijke overheid lijkt o.i. de partij om in dit kader de regierol te pakken. Breng partijen samen, zorg voor relevante info uit de regio en vraag aan het maatschappelijk middenveld zijn achterban te betrekken bij deze in àlle haarvaten in onze samenleving voorkomende problematiek. Gezien de laatste cijfers omtrent deze problematiek lijkt ons actie een dringende noodzaak. Met Zwijndrecht wordt er gewerkt aan de opstelling van een nota lokaal gezondheidsbeleid die in december 2011 aan de raad wij nemen aan dat verslaving onder die nota valt zal worden gepresenteerd. In de regio loopt het project: 'Verzuip jij je toekomst?' Is het zich aansluiten bij de regio nog steeds een optie? Graag vernemen wij het standpunt van de portefeuillehouder in dezen. Op het gebied van welzijn nog een uitsmijter: ook in Ambacht moet het toch doorgedrongen zijn dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd. Wij blijven hier echter volhouden dat je vanaf 55 jaar oud bent. Dit jaar wordt het steeds duidelijker dat ik tot die ouderen behoor: ik kan via het GOW hulp ontvangen als mijn computer kapot is. Ik wil voor die hulp gewoon betàlen, want ik ben niet zielig. Ik heb het in mijn fràctie al moeilijk genoeg om als volwaardig participerend fractielid te worden behandeld! Regio Drechtsteden. Samenwerking in de regio gaat naar de mening van het CDA hand in hand met een zelfstandig blijvend Ambacht. Er wordt regionaal prima samengewerkt in o.a. het voortgezet onderwijs, bij de brandweer en op het gebied van de sociale dienst. Inmiddels is een groot aantal ambtenaren van ons gemeentehuis naar de regio overgeplaatst. Ook voor alle diensten in de regio geldt: samen de trap op en samen de trap af. Kortom, ook in de regio zal de begroting fors moeten worden ingekrompen en zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Duurzaamheid. In het 10 punten-programma waarmee het CDA de gemeenteraadsverkiezingen is ingegaan, hebben wij onder het punt 'duurzaamheid' opgenomen: "Wij willen via gerichte maatregelen, zoals zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en scholen, de natuur en het milieu stimuleren." Wij willen het college verzoeken ik vermoed dat ik dit mede namens D66 kan doen, want die fractie heeft een dergelijk voorstel opgenomen in de begrotingskrant om met concrete voorstellen in dezen te komen. Graag vernemen wij hierop een reactie van de portefeuillehouder. Wellicht kan het gebeuren in het kader van de planning, want ik zag hierover in de begrotingskrant al een alinea opgenomen. Snijden in eigen vlees. Het is goed dat het college zelf het goede voorbeeld geeft. De investering in het gemeentehuis wordt teruggebracht van 5 miljoen naar l miljoen en er wordt bezuinigd op personeel door middel van natuurlijk verloop en minder inhuur. Overigens valt het mij tegen dat de voorzitter niet heeft voorgesteld af te zien van de gebruikelijke ronddeling van kroketten op de tweede avond van de begrotingsbehandeling. U had hiermee het goede voorbeeld kunnen geven, maar dit terzijde. Lasten burger. De lasten voor de burgers worden met gemiddeld 1 % verhoogd. Lasten verhogen om minder te bezuinigen is niet de weg die het CDA wil bewandelen. Lasten verhogen om investeringen in bijvoorbeeld nieuwe brede basisscholen mogelijk te maken, vinden wij zeker wèl acceptabel. Afvalstoffen. Het verbaast de CDA-fractie dat louter om een economische reden, namelijk het besparen op de inzamelkosten, in De Volgerlanden de groene mol voor 80 % wordt vervangen door de grijze mol; door het groene afval te combineren met het overige afval schijnt er een beter verbrandingsrendement te worden behaald. Deze actie roept bij de CDA-fractie diverse vragen op: worden milieutechnische redenen opeens losgelaten? krijgen wij binnenkort de oproep om vooral frituurvet en motorolie bij het afval te stoppen, omdat het dan zo goed brandt? is het geen wettelijke verplichting om groen afval te scheiden van het overige afval? werkt voorscheiding niet beter dan nascheiding? hoe kunnen wij het zwerfafval terugdringen?

7 Vergadering van 1 november kunnen wij de kosten van het verwijderen van zwerfafval betrekken bij de totale kosten van de inzameling en verwerking van afval? Zwijndrecht roept blijkens een krantenartikel op om inwoners van de Drechtsteden te belasten per kilo afval in plaats van met een gemiddeld bedrag; wat wil de gemeente Ambacht eigenlijk op afvalgebied? Wanneer wij het nu toch over afval hebben, willen wij van deze gelegenheid graag gebruik maken om onze ergernis uit te spreken over het inzamelen van plasticafval. De zakken met dat afval die langs de straat worden geplaatst, waaien bij de eerste de beste windvlaag weg. Het lijkt wel een georganiseerde actie om meer zwerfafval te creëren! Kunnen wij, als de groene mol toch beperkt wordt afgeschaft, deze niet gebruiken voor plastic afval, of werkt nascheiding van plastic afval beter? Is het wel zinvol om plastic te scheiden als dit afval blijkens een krantenartikel voor een groot deel wordt verbrand? Kortom, er zijn vragen genoeg om uw college te verzoeken in een nota of een update van een nota een heldere visie neer te leggen die antwoord geeft op de zojuist gestelde vragen. Tot slot. In mijn algemene beschouwing over de begroting voor 2010 heb ik het college meegegeven dat leiderschap en goed herderschap in elkaars verlengde liggen. Dit jaar wil ik u enkele verzen uit de brief van Paulus aan de Galaten voorlezen, namelijk Galaten 5, de verzen 25 en 26: "Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten wij elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen." In vers 22 beschrijft Paulus de vruchten van de Geest, namelijk liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is wat anders dan jezelf op de eerste plaats zetten, en het is óók wat anders dan meegaan met de tijdgeest, die ertoe oproept om alles te zeggen wat je denkt en om individuen en groepen mensen in de hoek te zetten. Laat je leiden door de Geest om te onderscheiden waar het echt op aankomt. Dat wordt niet de weg van de minste weerstand. Wij wensen het college en allen die bijdragen aan het welzijn van onze burgers dat zij zich mogen laten leiden door de richting die de Geest ons wijst. Ik ben ervan overtuigd dat dat leidt tot een vruchtbare samenleving. De heer Ouwerkerk: Mijnheer de voorzitter. Gelukkig ben ik heel en op tijd aanwezig om mijn bijdrage aan deze begrotingsbehandeling te kunnen geven. Het is iedere keer weer moeilijk te schatten hoeveel tijd er gemoeid zal zijn met het binnenrijden van ons mooie dorp en welke gevaren mij daarbij zullen kunnen omringen. Gezegd moet worden dat er de laatste weken in de gemeente veel activiteiten zijn ontplooid om de staat van onderhoud van de doorgaande wegen en rotondes te verbeteren. Mijn complimenten daarvoor aan het college. In mijn bijdrage zal ik mij beperken tot de thema's veiligheid en bereikbaarheid: de veiligheid die een inwoner in zijn directe woonomgeving wil ervaren en de bereikbaarheid waarmee je als inwoner, als forens en als ondernemer dagelijks te maken hebt. Het coalitieprogramma was natuurlijk een feestelijk stuk voor de coalitie, maar bij de verschijning van de nota Ombuigingen kwam de aap uit de mouw. Wat staat ons in de directe woonomgeving te wachten als het aan dit college ligt? Het is voorbij met het beeld van een groen en fris dorp een beschrijving die vaak is gehoord van mensen die hier voor het eerst kwamen, omdat er bezuinigd wordt op het onderhoud van wegen, straten, pleinen en groen, waardoor dat onderhoud spoedig te wensen zal overlaten. Na noodzakelijke vernieuwingen van rioleringen zal er geen blijvend egaal wegdek meer worden opgeleverd. Plassen, putten en bonkende vracht- en bestelauto's worden daardoor ons deel. Wegen worden minder schoongehouden en er wordt meer zwerfafval getolereerd. Vervolgens wordt opgemerkt dat de inwoners de gemeente als prettig en veilig om in te wonen ervaren. Nou, dat geldt dan tot héden, in de nabije toekomst zeker nìet meer. Bezuinigen op onderhoud en schoonhouden leidt tot verval, verval leidt tot verrommeling en dat nodigt weer uit tot onverschilligheid. Niemand voelt zich dan nog verantwoordelijk. De rekening wordt naar later verschoven en wordt ook hóger. De fractie van de VVD vindt het naïef dat er, zoals in een weblog te lezen is, ver-

8 Vergadering van 1 november wacht wordt dat de burger zwerfvuil in de container gooit, de straat gaat vegen enzovoort. Helaas gebeurt dat nu al niet. Bij een nog onverschilliger overheid zal dit niet verbeteren. Uitsluitend goed en zorgvuldig onderhoud nodigt uit tot het in stand houden van de kwaliteit van de buitenruimte; leg uw oor te luisteren bij bijvoorbeeld de RET. Signalen van burgers worden opgepakt, jawel, maar gelijk wordt aangekondigd dat de burger meer geduld moet hebben. Egaliseert men het fietspad pas als de eerste armen zijn gebroken, veegt men de bladeren pas nadat de eerste aanrijdingen wegens gladheid hebben plaatsgevonden of de eerste kelders zijn ondergelopen enzovoort? De overheid heeft hier een taak en die taak dient niet te worden uitgehold. Voor de uitvoering van die taak door de overheid betalen de burgers immers. Tot zover in het kort onze zorgen over de veiligheid op de wegen en paden in onze wijken. Er zijn nog meer veiligheidsaspecten: inbraak, geweld, misdaad enzovoort. Er is ons door het college een integrale veiligheidsnota toegezegd. Mijn vraag is of wij die binnenkort kunnen tegemoetzien. Een goede bereikbaarheid is essentieel om als gemeente te kunnen functioneren. Burgers en bedrijven dienen onze nòg mooie plaats snel en veilig te kunnen bereiken en verlaten. Ik citeer uit de nota Ombuigingen: "In het kader van de ombuigingen stellen we voor het project 'verbeteren van de toegangswegen van en naar de A16' volledig te schrappen." Volledig te schrappen! De fractie van de VVD wreef haar ogen uit toen zij dit las, maar het staat er echt. Sinds ik raadslid ben, heb ik een verbetering van de toegankelijkheid vanaf met name de A16 als een belangrijk item gezien. In de loop van de tijd is de verbetering van die toegankelijkheid ook op de agenda van de Drechtsteden gekomen, maar nu stelt het college voor haar volledig te schrappen! De VVD-fractie vindt dit volstrekt onacceptabel. Het kost niets om de druk op de ketel te houden, en dat is absoluut noodzakelijk. Het is onverantwoord een duidelijk onveilige situatie te laten voortbestaan. Hoe onveilig de situatie is, kan helaas geïllustreerd worden met een verwijzing naar het zich recent voorgedaan hebbende trieste ongeluk op de A59. De berichtgeving in het AD daarover ging vergezeld van een schets van de situatie op de plek van het ongeluk. In de schriftelijke uitwerking van mijn bijdrage heb ik die schets overgenomen. Het blijkt dat de situatie daar vrijwel volledig overeenkomt met die bij de afslag Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht, zij het dat op de A16 in plaats van de Efteling kort na de afslag de Drèchttunnel regelmatig voor opstoppingen zorg draagt en zij het dat het zware vrachtverkeer op de A16 een veelvoud is van het zware vrachtverkeer in het gebied nabij de Efteling. Het oplossen van dit soort veiligheidsproblemen vergt een lange adem en het is dan ook niet acceptabel dat het college op dit punt achterover leunt of Russische roulette speelt. Mijnheer de voorzitter, ik word er somber van en verzoek u dan ook graag het woord aan Anne- Marie Burger te geven. De heer Dogger: Ik vind dat u hard uw best doet om oppositie te voeren; een aantal uitspraken van u past daarin. U moet echter weer niet het beeld oproepen dat de situatie hier gelijk gaat worden aan die in voormalig Oost-Europa of Afrika. Om te beweren dat er niets meer wordt onderhouden, dat het hier een slachtveld wordt en dat het college niets doet, vind ik het verwoorden van onderbuikgevoelens. Ik hoorde u niets zeggen over de signalen waarop het college juist wèl heeft gereageerd, zoals de signalen uit de Steynen en de opmerkingen van de bewoners van het Roelant de la Reijpad over speelwerktuigen. Dit college heeft laten zien naar bewoners te willen luisteren. U komt niet veel verder dan het oproepen van angstaanjagende beelden. U wilt niet bezuinigen, maar nu wij allen een stapje terug moeten doen, rijst de vraag waar u het geld dàn vandaan wilt halen. Eigenlijk voert u oppositie om de onderbuikgevoelens van delen van de samenleving naar voren te brengen, en dat vind ik niet netjes. Zeker past deze manier van oppositie voeren niet in de lijn van de wijze waarop de VVD zich in de afgelopen jaren met de plaatselijke politiek heeft bemoeid. De heer Ouwerkerk: Had u een vraag aan mij, of hield u nog een betoog? De heer Dogger: Beide; ik had mijn kwartier nog niet volgemaakt. U zei dat het college niet naar signalen van burgers luistert. Ik heb u gezegd naar welke signalen van burgers het college wèl heeft

9 Vergadering van 1 november geluisterd. Misschien hebt u andere geluiden gehoord, maar wat u nu allemaal aanvoert, zie ik als populisme. De heer Ouwerkerk: Wat ik populistisch vind, is dat wij, als hier tien mensen op de publieke tribune zitten en om een kostend speeltoestel vragen, dat dan maar geven. Ik bagatelliseer niet de belangen van de v.v. ASWH bij het hebben van een goed sportveld, maar als hier 50 mensen op de publieke tribune zitten, wordt er gezegd: 'Dat geven we.' Dat is óók populisme. De heer Dogger: Is het rekening houden met de gezondheid van mensen populisme? De heer Ouwerkerk: U praat zo gemakkelijk over onderbuikgevoelens. Ik woon hier nu inmiddels dertig jaar en denk dat, als wij het onderhoud van groen en straten aan de buurten gaan overlaten, dit het grote risico met zich brengt dat wij later een heel hoge rekening zullen moeten betalen. Dàt is mijn zorg. Mevrouw Burger-van Denzel: Mijnheer de voorzitter. Ik ben voor de heer Dogger blij dat aan zijn in de vorige raadsperiode blijmoedig geuite wens dat er oppositie zou worden gevoerd, wordt voldaan. Na de coalitieonderhandelingen heeft de VVD-fractie besloten bij al haar afwegingen zoals nu bij de behandeling van de begroting haar drie speerpunten veiligheid, financiën en onderwijs te betrekken. Ik zal nu namens de fractie eerst ingaan op: Onderwijs. Helaas heeft de fractie moeten constateren dat er in het komend jaar naast de ontwikkeling in het kader van de brede school en de nieuwbouw in de strip De Schoof-Cascade niet veel gebeurt. De VVD had graag gezien dat dit college een bijdrage zou leveren aan het voorkomen van voortijdige schoolverlating. Dit kan gerealiseerd worden door, onder andere, een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van werk- en stageplekken. De VVD pleit ervoor dat bij aanbestedingen de voorwaarde gaat gelden dat een bedrag ter grootte van 5 % van de aanneemsom zal worden aangewend voor het realiseren van werk- en stageplekken voor jongeren. Het uitvoeringsprogramma welzijnssubsidies. In de begroting formuleert het college een aantal uitgangspunten voor de toekenning van welzijnssubsidies. Ik citeer: iedereen moet kunnen meedoen; medeverantwoordelijkheid; stimuleren van zelfredzaamheid; aandacht voor de zwakkere in onze samenleving, met de nadruk op zelfredzaamheid. Dit klonk als muziek in onze liberale oren. De euforie was echter van korte duur en is omgeslagen in bezorgdheid. Na het lezen van de nota Ombuigingen en het uitvoeringsprogramma zijn wij namelijk tot de conclusie gekomen dat het wel mooie woorden zijn, maar ook niet méér dan mooie woorden. In plaats van te komen tot constructief overleg met stichtingen, verenigingen en organisaties over door te voeren bezuinigingen, heeft het college de kaasschaafmethode gehanteerd door de subsidies met 10 % te verminderen. Vervolgens heeft het een aantal toetsingscriteria toegepast, maar deze zijn naar willekeur vertaald. De fractie kan het niet nalaten hiervan enkele voorbeelden te noemen. De subsidie voor de Stichting Jeugdspeelpark wordt verminderd met 2,5 % terwijl andere organisaties met een grótere korting op hun subsidie te maken krijgen. Wij begrijpen de redenering van het college in dezen niet. Een aantal maanden geleden was het jeugdspeelpark namelijk nog in staat om het exploitatietekort als gevolg van de uitbreiding voor een deel zelf op te vangen en wel met In de inspraak in de commissie WOS heeft de voorzitter van de stichting echter laten weten het voormalige Rode Kruis-gebouw niet te kunnen exploiteren; bij een korting van de subsidie met 2,5 % was het zelfs niet zeker dat het jeugdspeelpark zou blijven bestaan. De fractie zet vraagtekens bij al deze

10 Vergadering van 1 november tegenstrijdigheden; zij begrijpt het niet. Heeft dit college de uitbreiding van het jeugdspeelpark soms tegen beter weten in doorgezet en wel omwille van de uitvoering van het collegeprogramma? In schril contrast hiermee staat de korting met 'slechts' 10 % op de subsidie voor de Stichting Vluchtelingenwerk. In de bijlage van het uitvoeringsprogramma zegt het college van mening te zijn dat het werk van deze stichting niet in de primaire behoefte aan het bevorderen van de zelfredzaamheid voorziet. Wij kunnen ook dit niet begrijpen. Ondersteuning van deze groep mensen behoort niet tot de uitgangspunten van dit college? Kan dit worden uitgelegd? Voor de fractie is de maatschappelijke meerwaarde die door de verstrekking van een subsidie bereikt wordt leidend. Dit kunnen wij helaas niet terugvinden in de bezuinigingsvoorstellen. Er is geen inventarisatie gemaakt van het huidige voorzieningenniveau op basis van de beleidsuitgangspunten van de subsidieverordening en het Wmo-beleid en een inzicht in de maatschappelijke effecten van het verlagen van de subsidies ontbreekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen van de subsidie voor GOW/Dumas. Hebt u zich afgevraagd wat voor het effect deze subsidieverlaging zal hebben op het zorgvuldig opgebouwde jongerennetwerk ter bestrijding van overlast en wat het effect op de maaltijdvoorziening zal zijn? Tot onze verbazing heeft het college eigenstandig besloten waarschijnlijk omdat het in de titel van het document staat dat er een aanpassing in de bevoegdheden met betrekking tot het toekennen van subsidies zal moeten gaan plaatsvinden; de subsidieverordening zal daartoe moeten worden herzien. In 2008 heeft de raad de integrale nota welzijnsvoorzieningen vastgesteld en daarin staan vanaf 2009 de maatschappelijke doelstellingen en de prestatieafspraken centraal. Naar de mening van de fractie moet eerst hieraan op ordentelijke wijze uitvoering worden gegeven. Het is tijd voor het tonen van daadkracht en voor het uitvoeren van de in het verleden gemaakte afspraken. Er moet niet keer op keer ander beleid worden geformuleerd voordat het eerder overeengekomen beleid volledig is uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn gemeten. Dit is mijn bijdrage; ik verzoek u het woord te geven aan de heer Doodkorte. De heer Dogger: Als ik de VVD goed begrijp, vindt zij de kaasschaafmethode een gruwel. 'Gruwel' is de hoogste afkeer van iets, of een afschuwelijke misdaad. Ik heb u daarover niet gehoord. Het college past de kaasschaafmethode helemaal niet tóe. Als de subsidie voor de bibliotheek niet wordt gekort en de subsidie voor Cascade met wordt verlaagd, is dat hooguit een, zoals wij het noemen, beredeneerde kaasschaafmethode. Anders schaaft de kaasschaaf toch wel erg slecht. Ik ben benieuwd naar de alternatieven waarmee de VVD gaat komen om de gruwel van de kaasschaafmethode overbodig te maken. Welke keuzes maakt de VVD? Bezuinigen doet zij eigenlijk niet; zij wil juist misschien wel méér. Mevrouw Burger-van Denzel: Ik geloof dat u niet zo goed hebt gelezen en geluisterd. Ik heb gezegd dat er eerst op ordentelijke wijze uitvoering had moeten worden gegeven aan de welzijnsnota's en dat er dan een nulmeting had moeten plaatsvinden aan de hand waarvan er, mede kijkend naar de maatschappelijke effecten, keuzes hadden kunnen worden gemaakt. Er is nu alleen met 10 % op de subsidies gekort en vervolgens is aan de hand van een aantal willekeurige toetsingscriteria bepaald of een korting wel of niet moet doorgaan. De heer Dogger: Op die 'willekeurige toetsingscriteria' zal wethouder Van der Vlies wel terugkomen, maar ik zeg nogmaals dat er wel bezùinigd moet worden. Het college wil daarvoor de tijd nemen, maar wat doet ù nu in 2011? Mevrouw Burger-van Denzel: Hebt u mij horen zeggen dat er niet bezuinigd zou moeten worden? De heer Dogger: Nee, maar waarop wilt ù bezuinigen? Mevrouw Burger-van Denzel: Ik vraag mij af of ik dat als raadslid moet aandragen, of dat het college

11 Vergadering van 1 november De heer Dogger: Hoho, zó komt u niet weg. Mevrouw Burger-van Denzel: Het is voor u net zo gemakkelijk om te zeggen dat wij maar met alternatieve bezuinigingsmogelijkheden moeten komen. De heer Dogger: Nee. De kaasschaafmethode deugt volgens de VVD niet. Wel vindt de VVD dat er voor bepaalde zaken meer geld moet worden uitgetrokken. Het college is met een voorstel gekomen en daarop kan de raad amendementen indienen. Ik hoor wat dat betreft echter niets van u. U zegt niet waarop er dan wèl moet worden bezuinigd. U zegt dat wij er met elkaar over moeten gaan nadenken. Dat wil het college óók, hè? Mei De heer Doodkorte: Ik begrijp dat de heer Dogger het naar zijn zin heeft; ik hoop dat dit de komende dagen ook zo blijft. De heer Dogger: In bijna àlle vergaderingen! De heer Doodkorte: Mijnheer de voorzitter. Onder het motto "Daadkrachtig en sociaal" presenteert dit college zijn eerste begroting, een begroting die er op het eerste oog cijfermatig goed uitziet. U presenteert tevens in samenhang met de nota Ombuigingen een sluitend meerjarenperspectief. Er is de laatste weken geen publicatie van het college verschenen waarin de bal niet bij onze inwoners en het maatschappelijk middenveld is neergelegd. Uitgangspunten van uw college hierbij zijn 'betrokkenheid' en 'samen doen', maar waaruit blijkt de betrokkenheid en het samen doen van uw college? Doet u niet een te groot beroep op de betrokkenheid van en het samen doen met onze burgers en het maatschappelijk middenveld met betrekking tot zaken en acties waarbij uw college het er zelf naar de opvattingen van de VVD bij laat zitten? Al geruime tijd heerst er maatschappelijk ongenoegen of, zo u wenst, maatschappelijke onrust over het bouwplan van één van de kerken in onze gemeente. Achter gesloten deuren en in vertrouwelijkheid wordt de politiek geïnformeerd over dienaangaande genomen en te zetten stappen. Uw college weet de zaak goed te verpakken: u maakt er simpelweg een speerpunt in de realisatiestrategie van en noemt dit 'de ontwikkeling strip De Schoof-Cascade.' Belanghebbenden hebben één op één gesprekken met de gemeente, maar de omwonenden weten nog van niets of weten maar weinig. Worden zij straks voor een voldongen feit geplaatst? Mogen zij dan hun stem nog laten horen bij één van de weinige inspraakgelegenheden? Is dàt wat uw college bedoelt met 'openheid en betrokkenheid'? Je moet het niet willen geloven, maar het beeld doemt op dat het op dit punt meer gaat in de richting van 'verdeel en heers'. Dit laatste wil de VVD in ieder geval niet. Uit de bijdragen van mijn fractiegenoten mevrouw Burger en de heer Ouwerkerk heeft uw college al moeten begrijpen dat u wat de VVD-fractie betreft niet direct daadkrachtig en sociaal bent. U doet vooral een beroep op de creativiteit en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de inwoners, maar waar is de visie van uw college? Ik verwacht straks van de heer Dogger de vraag waar de visie van de VVD is. Waar treedt uw college daadkrachtig op? Naar de opvatting van de VVD-fractie doet het college dit in ieder geval niet op het terrein van besparingen en efficiencyverbetering in de eigen ambtelijke organisatie. Zeker, ook uw college heeft besparingen ingeboekt, maar worden deze besparingen goed beschouwd, dan blijft er behoudens een nog niet gespecificeerde efficiencyslag in de bedrijfsvoering tot een bedrag van ruim in 2014 geen echte bezuiniging over. Dit staat in schril contrast met nogal wat andere gemeenten in Nederland, gemeenten die de moed hebben om in een bandbreedte van 8 tot 93 % in de eigen ambtelijke organisatie een substantieel deel van de op te brengen bezuinigingen te vinden. Uw college treedt niet adequaat op. U schuift zaken voor u uit. U wilt alleen regionaal samenwerken indien ùw uitgangspunten worden gevolgd. Hoezo, bruggen bouwen, hoezo, verbinden? Preekt uw college niet al te nadrukkelijk voor eigen parochie? De VVD-fractie vindt het zeer verwonderlijk dat het college zichzelf geen beperkingen wenst op te leggen. De jaren geleden

12 Vergadering van 1 november geschrapte post onvoorzien is nu met een bedrag van euro weer in de begroting opgenomen, en dit terwijl u de inwoners voorhoudt dat additionele verzoeken tot herinrichting en het aanbrengen van groenvoorzieningen niet meer kunnen worden gehonoreerd en dat klachten en meldingen een langere afhandeltijd zullen kennen, waardoor het aantal schadeclaims kan toenemen. Is dit niet meten met twee maten? Overigens, het achterwege laten van de post onvoorzien scheelt voor onze inwoners al gauw een half procent verhoging van de onroerendezaakbelasting. Uw college blinkt evenmin uit bij het samen met de gemeente Zwijndrecht zoeken naar een definitieve oplossing voor het probleem van het exploitatietekort op De Volgerlanden. Mede als gevolg van de economische crisis ondervindt de realisatie van De Volgerlanden nogal wat tegenslag. Gevolgen van een en ander zijn niet alleen vertraagde inkomsten door een langzamere groei van de gemeente, maar ook oplopende tekorten op de grondexploitatie. Dit alles valt uw college niet aan te rekenen. Wat uw college wèl valt aan te rekenen, is het feit dat er nog steeds geen oplossing is gevonden voor de dekking van dit oplopende tekort. De toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, heeft in haar brief van 25 augustus 2010 laten weten dat er met beide gemeenten, dus Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, is afgesproken dat er vóór de vaststelling van de begroting voor 2011 een definitieve oplossing moest zijn gevonden voor het probleem van de dekking van het totale tekort; hierop zou worden getoetst bij de beoordeling van de begrotingen voor Naar de opvatting van de VVDfractie is het ronduit wrang als uit perspublicaties moet worden begrepen dat de beide gemeenten kennelijk verder dan ooit weg zijn van een oplossing. De ene gemeente zegt: 'Afrekenen' en de andere gemeente zegt: 'Samen uit, samen thuis!' Het is misschien wel dit laatste wat het meeste klemt. Eind vorig jaar waren de gezamenlijke colleges het volstrekt eens over de oplossingsmogelijkheden. Het waren leden van uw college die bij de buren goede sier maakten om vervolgens, terug in eigen dorp, te roepen dat zij niet aan 'ontwikkelingshulp richting Zwijndrecht' zouden doen. Kort en goed, waar zit nu volgens uw college een betrouwbare en gedragen definitieve oplossing voor het probleem van de dekking van het totale tekort op De Volgerlanden en op welke termijn denkt uw college deze oplossing wereldkundig te kunnen maken? Ook met betrekking tot de lokale belastingdruk blinkt uw college niet uit. Het moet gezegd dat er voorwaar sprake is van een staaltje van perfectie in de transparantie: op niet eerder vertoonde wijze geeft uw college inzicht in de opbouw van de verhoging van de onroerendezaakbelasting. Maar hiermee houdt de duidelijkheid ook op. Voor niet-insiders klinkt uw relaas uiterst sympathiek, maar hoe anders is de kille werkelijkheid. De door uw college voorgestelde verlagingen van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn doelheffingen waarvan de opbrengsten op kortere of middellange termijn niet hoger mogen zijn dan de hiermee gepaard gaande resp. de hieraan toegerekende kosten. Kortom, heffingen die boven de 100 % dekkingsgraad uitkomen, moeten terugvloeien naar de inwoners resp. huiseigenaren. De onroerendezaakbelasting daarentegen is een algemeen dekkingsmiddel. Een verhoging van deze belasting leidt tot meer algemene dekkings- resp. bestedingsmiddelen, en uw college kan vervolgens aan de raad voorstellen deze middelen in te zetten voor ontwikkelingen ten gunste van onze gemeente. De VVD-fractie is de mening toegedaan dat er uiterst terughoudend moet worden omgegaan met een verhoging van de onroerendezaakbelasting. Ondanks de mooie rekensommen van uw college kan er bij de door u voorgestelde verhoging van deze belasting met ruim 6 % niet van terughoudendheid worden gesproken. De door uw college gevolgde lijn in de begroting voor 2011 leidt er toe dat huurders in 2011 ten opzichte van 2010 te maken hebben met een verlaging van de lokale lastendruk van ongeveer 10 euro. Het college vindt: "Hiermee wordt een duidelijke invulling gegeven aan het ombuigingsuitgangspunt" een mooi woord voor het spelletje 'galgje' "dat de maatregelen de meer kwetsbare groepen zo min mogelijk raken." Het is deze zin die bij de VVD-fractie de volgende vraag oproept: sinds wanneer zijn huurders met een modaal of hoger inkomen een kwetsbare groep in vergelijking met bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, of bewoners die als gevolg van de crisis de woonlasten van hun koopwoning niet langer kunnen opbrengen? U hebt het al begrepen: de VVD-fractie is geen voorstander van de door uw college voorgestelde wijzigingen in de verdeling van de lokale lastendruk. Uw reactie, vooral op de vraag over de meer kwetsbare groepen, horen wij graag.

13 Vergadering van 1 november Afrondend. Op basis van ons commentaar in de lokale pers en de bijdragen welke vanavond door de verschillende VVD-fractieleden aan u zijn overgebracht, moet het uw college duidelijk zijn dat wij als VVD grote moeite hebben met uw voorstellen ter zake van: de bezuinigingen op wegenonderhoud en openbaar groen; het schrappen van de voorgenomen verbetering van de toegangswegen van en naar de A16; onderdelen van de voorgenomen kortingen op de subsidies aan gesubsidieerde instellingen en organisaties; de beperkte besparingen en efficiencyverbetering in de eigen ambtelijke organisatie; het uitblijven van een door de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht gedragen oplossing van het probleem van het tekort op de grondexploitatie De Volgerlanden; de uitgangspunten voor en de bekostiging van de regionale samenwerking; de lokale lastendruk. Wij zien uit naar uw antwoord in eerste termijn. Ten slotte. De VVD-fractie wil ervan kunnen blijven uitgaan dat ook voor dit college geldt: afspraak is afspraak. In dit verband zijn wij teleurgesteld over het feit dat wij niets meer hebben vernomen van de in uw brief van 15 juli 2010 aan de gemeenteraad gedane toezegging dat u de te onderscheiden bevoegdheden van college en raad zou toetsen en de noodzakelijke correcties zou doorvoeren, hetgeen dan zou blijken uit de programmabegroting. Hebben wij als VVD-fractie iets gemist, of heeft uw college die brief even uit het oog verloren? De heer Dogger: U beschuldigt het college met betrekking tot de kwestie van de Petrakerk van achterkamertjespolitiek. Is het u bekend waarom daarover een besloten commissievergadering moest worden gehouden? Verder hoop ik dat ook de VVD wil meewerken aan het bereiken van een bezuiniging tussen de 1,5 miljoen en 4- tot 5 miljoen. Ik hoor echter nog steeds niet waar de VVD geld vandaan denkt te halen. De heer Doodkorte: De term 'achterkamertjespolitiek' is van u, want ik heb die term niet gebruikt en neem haar ook niet over. Ik heb slechts geschetst wat er in een informatie-uitwisseling is gebeurd. Ik heb u vanavond enkele keren termen horen noemen welke niet door leden van de VVD-fractie waren gebruikt, maar die u noemde omdat u vanavond kennelijk populair wilt zijn. Dat gun ik u, maar leg mij geen woorden in de mond die ik niet heb gebezigd. Het woord 'achterkamertjespolitiek' heb ik niet uitgesproken. De heer Dogger: 'Verdeel en heers' dan? De heer Doodkorte: 'Verdeel en heers' wel, maar in een zin die begon met: "Je moet het niet willen geloven, maar "; het was dus een vráág. U moet lùisteren. De heer Dogger: Ik vind het een suggestie. Anders gebruikt u zulke woorden niet. Als ik zeker weet dat er geen sprake is van een verdeel-en-heerspolitiek gebrùik ik die term ook niet. De heer Doodkorte: Ik zal u even uit de droom helpen door uit mijn betoog te citeren: "Je moet het niet willen geloven, maar het beeld doemt op dat het op dit punt meer gaat in de richting van 'verdeel en heers'." Dat u daarvan 'achterkamertjespolitiek maakt, laat ik aan u, maar schuif mij niet in de schoenen dat ik die term heb gebruikt. Zo zit ik niet in elkaar. De heer Dogger: Nee, maar uw terminologie is niet veel anders dan zij tijdens de bespreking van het coalitieprogramma was. Toen had u het óók over de Petrakerk en zei u dat een en ander wellicht niet

14 Vergadering van 1 november spoorde met de grondwet; nu hebt u het over 'verdeel en heers'. Waartegen ik bezwaar maak, is dat u het koppelt aan de Petrakerk en dit college. Dat is een signaal aan de burgers en dat vind ik de VVD niet waardig. De heer Doodkorte: Ik heb de naam Petrakerk niet genoemd. Daar begint ù over. De heer Dogger: Welke andere kerk in Hendrik-Ido-Ambacht heeft dan een nieuwbouwplan? De heer Doodkorte: Dat is toch helemaal niet interessant? Ik gaf een schets van hoe het is gegaan in een vertrouwelijke vergadering. Uw bijdrage deed mij denken aan een tv-programma dat ik de vorige week zag en over de gemeente Rijssen ging. De heer Dogger: Ja, dat was een karikatuur. Ik heb dat programma gezien en ben heel benieuwd naar wat u daarover gaat vertellen. De heer Doodkorte: Het lijkt erop dat u het beeld wilt oproepen dat de VVD zich bezighoudt met dwaalopvattingen. Dat is niet het geval. Ik daag u graag uit om in het debat dat na negen uur zal plaatsvinden te discussiëren over bijvoorbeeld de visie op de regionale samenwerking en op de manier waarop er met de welzijnssubsidies kan worden omgegaan. Ik zal in mijn deelname aan dat debat toelichten hoe een en ander volgens de VVD zou moeten. Is dat een deal? De heer Dogger: Ja, dat is uitstekend. Ik hoor echter nog steeds niet maar misschien komt ook dat in dat debat aan de orde waar volgen de VVD de bezuinigingen vandaan moeten komen. De heer Doodkorte: Het grootste deel van de bezuinigingen komt uit de welzijnssubsidies. Verder heeft de VVD iets gezegd over het feit dat er onvoldoende in eigen vlees, dus de eigen ambtelijke organisatie, wordt gesneden. Wanneer het college minder ambities kan verwezenlijken dan het voor ogen stond, kan ik mij niet voorstellen dat alleen de uitval van twee ambtenaren daarmee overeenkomt. Misschien wordt ons standpunt u duidelijk als u mijn bijdrage straks op schrift ziet. Mevrouw Ossel: Mijnheer de voorzitter. De bijna wanhopig klinkende vraag die de heer Dogger in de afgelopen jaren herhaaldelijk stelde, namelijk: 'Waar blijft de oppositie?', kan nu achterwege blijven. Althans, zij kan niet meer aan de fractie van de Partij van de Arbeid worden gesteld. Wat ik hiermee wil aangeven, is dat wij met een nieuwe politieke situatie te maken hebben: de Partij van de Arbeid is nu coalitiepartij. Dualisme of monisme, coalitie of oppositie, mijn fractie gaat door op de lijn die zij de afgelopen jaren volgde. Dat betekent dat wij ook nu onze positie bepalen door elk dossier te beoordelen aan de hand van het voor ons, de PvdA Hendrik-Ido-Ambacht, geldende kader. Ik herhaal de woorden die de huidige PvdA-wethouder het vorig jaar als fractievoorzitter gebruikte: een kader dat berust op de identiteit van de Ambachtse samenleving, solidariteit, rechtvaardigheid en zorg voor werkgelegenheid. Vanuit een constructieve grondhouding volgen wij het college en bekijken wij wat goed is voor de Ambachtse samenleving en wat wij daaraan als fractie kunnen bijdragen. Graag wil ik ook nog op een andere manier stilstaan bij de huidige politieke situatie. Op landelijk niveau is het de PVV gelukt om in een machtige positie te komen zonder daarbij zelf verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Die positie heeft de PVV óók aan de kiezers van Hendrik-Ido-Ambacht te danken. Eerlijk gezegd was ik nogal geschokt toen het bij de Tweede Kamerverkiezingen duidelijk werd dat de PVV in ons relatief rustige Ambacht de op één na grootste partij was geworden. Tegelijkertijd kunnen wij ons afvragen met welk mandaat wij in deze gemeenteraad zitten wanneer slechts 56 % van de kiesgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen de moeite nam om naar de stembus te gaan. Is het zo dat het 'de Ambachter' niets kan schelen, dat het hem of haar niets uitmaakt? Zien zij dan niet hoe belangrijk het is wat wij hier als raadsleden allemaal doen en besluiten? Laten wij ons als raadsleden wel genoeg zien? En doet het college dat? Ik weiger te geloven dat het 'de Ambachters' niets uitmaakt, want als er iets speelt wat een bepaalde groep mensen direct raakt, weet men de weg

15 Vergadering van 1 november naar het gemeentebestuur goed te vinden. Er is niets zo goed om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten dan het voorstellen van een omstreden plan. Hoogbouw, een kerk, een horecagelegenheid, bezuinigingen: het maakt de Ambachters of in ieder geval een groep Ambachters wel degelijk wat uit. Dit hebben wij overigens de vorige week in de vergadering van de commissie WOS ook nog kunnen merken: een volle zaal en maar liefst 9 insprekers. Zo bezien is de democratie springlevend. De bestuursstijl die wij daar tegenover moeten stellen, is er naar onze mening één waarmee je laat zien dat je de burger serieus neemt. Betrek mensen zo vroeg mogelijk bij je plannen, juist als die nog vaag zijn of niet vast staan. Wees dan duidelijk over het feit dat je nog geen duidelijkheid kunt geven. Als de burger, een groep inwoners of een organisatie bij de gemeente aanklopt om gehoord te worden, moet je als bestuurder luisteren. Laat merken dat je de argumenten gehoord hebt, weeg ze af en kijk of je er iets mee kunt, of je bezwaren deels of geheel kunt wegnemen. Waar dat niet kan, moet je zo goed mogelijk uitleggen waarom dat zo is. Kortom, wij pleiten voor een bestuursstijl die zich in drie woorden laat samenvatten: communiceer, communiceer en communiceer! Wij vinden dat het college dat over het algemeen goed doet. Dat hebben wij ook zo geschreven in de begrotingseditie van De Kombinatie, waarbij wij een aantal concrete voorbeelden hebben genoemd. Dat wij ons enigszins zorgen maken over de communicatie rondom de realisatie van de nieuwbouw van de Petrakerk op de locatie Tweestroom, als onderdeel van de strip De Schoof Cascade, is bekend. Wij zijn niet tegen een kerk op die plaats wij vinden het zelfs een goede plek, maar wij hameren op de noodzaak van goede communicatie. Zo vinden wij dat het college een populaire versie voor omwonenden had kunnen maken van het memo waarin aan de commissieleden werd uitgelegd dat de kerk nog niets definitiefs had besloten en waarin werd geschetst welke procedure moet worden gevolgd en hoe lang dat kan gaan duren. Voor zover mogelijk geef je zo openheid van zaken. In het collegeprogramma staat en de PvdA onderschrijft dat uiteraard van harte dat bij de bezuinigen de kwetsbaren en de sociale voorzieningen zo veel mogelijk moeten worden ontzien. De vraag is of het college daarin is geslaagd. Wie de vorige week in de vergadering van de commissie WOS de insprekers heeft gehoord, zal misschien geneigd zijn deze vraag met 'nee' te beantwoorden. Wij bekijken het echter breder. De financiële situatie in onze gemeente is zó slecht dat wij helaas niet om bezuinigingen in wat ik voor het gemak de 'zachte sector' of 'de welzijnssector' noem, heen kunnen. Maar wanneer wij zien dat op de beïnvloedbare uitgaven in de portefeuille van wethouder Van der Vlies 10 % wordt bezuinigd en in de harde sector, dus op het budget van de wethouder van ruimtelijke ordening, maar liefst 30 %, vinden wij dat je terecht kunt zeggen dat het college zich heeft geschaard achter het uitgangspunt 'mensen boven stenen'. Tegelijkertijd, om in de beeldspraak te blijven, moeten de stenen wel minimaal altijd veilig gestapeld blijven, en ook daarin lijkt het college te zijn geslaagd. Het boekwerk met achtergrondinformatie over de bezuinigingstaakstelling vindt mijn partij heel belangrijk. Er staat per organisatie in beschreven hoe het college tot bepaalde bezuinigingsvoorstellen is gekomen en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Het maakt voorts duidelijk dat niet in het wilde weg de kaasschaafmethode is gehanteerd. De Ambachtse Muziekschool hield de vorige week in de commissie WOS een vlammend betoog. De PvdA staat welwillend tegenover de Ambachtse Muziekschool, maar vindt de keuze die het college heeft gemaakt wel subsidie voor de Stichting ToBe en geen subsidie meer voor de Ambachtse Muziekschool terecht. Immers, ToBe levert een soortgelijk aanbod en waarom zou je twéé aanbieders van muziekonderwijs subsidiëren? Bovendien heeft de gemeente contractuele verplichtingen ten opzichte van ToBe, dus verplichtingen waar zij niet l-2-3 onderuit kan. Ook kan de Ambachtse Muziekschool in aanmerking komen voor projectsubsidie. Wel vinden wij dat zo snel mogelijk onderzocht moet worden hoe wij het 'wurgcontract' met ToBe kunnen wijzigen. De wereld verandert voor iedereen, dus ook voor ToBe. De inspraakreactie van het bestuur van de Stichting Jeugdspeelpark vond de PvdA ronduit teleurstellend. Het was een verhaal over ònmogelijkheden, niet over mogelijkheden. Wij vinden het jeugdspeelpark belangrijk en hebben indertijd ook vol overtuiging voor het voorstel gestemd om meer geld in deze voor Ambacht belangrijke voorziening te stoppen. Daar staat tegenover dat van het jeugd-

16 Vergadering van 1 november speelpark wordt verwacht dat het op inventieve wijze inkomsten weet te genereren. Wij hebben er toen het volste vertrouwen in uitgesproken dat dit het jeugdspeelpark zou gaan lukken. Van dit vertrouwen is nu helaas een klein stukje 'afgesnoept'. Wij zien hier dan ook een grote uitdaging voor het bestuur van het jeugdspeelpark. Eind maart van dit jaar is er een overeenkomst met Cascade gesloten. Zet je de brief van Cascade van 18 oktober jl. naast het verhaal van de wethouder, dan kun je in ieder geval concluderen dat er sprake is van miscommunicatie: Cascade ging er kennelijk vanuit dat zij daarmee gevrijwaard zou blijven van bezuinigingen en de wethouder zegt dat hij dit nooit heeft gesuggereerd. Elke organisatie moet zijn steentje bijdragen aan de bezuinigingen; de PvdA ziet in het onlangs gesloten contract dan ook geen reden om Cascade hierbij te ontzien. De timing is wel ongelukkig, maar zoals vaker in het leven heb je de timing niet altijd in de hand. Mijn partij is voor een sterke theaterfunctie in Ambacht. Tegelijkertijd vinden wij dat bestuur en management van Cascade ook kritisch naar de eigen organisatie moeten kijken. In tijden van crisis moeten wij proberen creatieve oplossingen te ontwikkelen. Misschien is er voordeel te halen uit regionale samenwerking, bijvoorbeeld door de P&O-functie centraal te organiseren. Wij zien hier niet uitsluitend een bedreiging, maar ook een uitdaging voor de Stichting Cascade. Bij de bibliotheek zijn vooral de hoge huisvestingslasten een probleem. Wij doen hier de suggestie om uit te zien naar een locatie die in de toekomst vrij komt door het herschikken van scholen. De bibliotheek, Bouquet en het Historisch Genootschap zouden bijvoorbeeld samen ondergebracht kunnen worden in een Centrum voor cultuur en verleden. Verder wijs ik in dit verband nog op een artikel in het AD van 28 oktober jl. waarin Pim van Klink, kunsteconoom, wordt geciteerd. Hij stelt dat bibliotheken goedkoper kunnen werken en dat de bezuiniging een welkom duwtje kan zijn voor het komen tot een goedkopere organisatie. Ook hier zien wij kansen. Jeugd en jongeren vormen één van de speerpunten van de Partij van de Arbeid. Wij vinden het jammer dat de realisatie van drie trapveldjes geheel is geschrapt. Wij doen op het college het dringend beroep om in Ambacht in ieder geval één trapveldje te realiseren en inventief op zoek te gaan naar de hiervoor benodigde financiering. De portefeuillehouder heeft al aangegeven dat het college bekijkt of er in het Burg. Baxpark een trapveld aangelegd kan worden van het materiaal voor een kunstgrasveld dat de gemeente nu over heeft. Wij doen daarbij de suggestie om contact te zoeken met Rhiant, die heeft gezegd wel in de aanleg van een trapveldje te willen investeren, met Ambachtse bedrijven en met bijvoorbeeld de Johan Cruijff Foundation. Er is ons veel aan gelegen dat er in Ambacht zo'n trapveldje bij komt. In het coalitieakkoord en in het collegeprogramma staat dat wij inzicht willen hebben in de effecten van de bezuinigingsmaatregelen. De PvdA beseft dat dit waarschijnlijk gemakkelijker te geven is voor de 'harde' dan voor de' zachte' sector. Wij benadrukken echter dat wij dit voor de 'zachte' sector heel belangrijk vinden, want de sociale infrastructuur mag niet kapot bezuinigd worden. Daarom willen wij dat er bij GOW en Dumas, maar bijvoorbeeld ook bij de Wmo-adviesraad goed gemonitord wordt wat de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen zijn. Wij verwachten dat het college dit doet en de raadsleden daarover goed en tijdig zal informeren. Overigens denkt de PvdA dat het wellicht een goed idee is om eens in een breder verband met elkaar de discussie aan te gaan over privatisering. Wat heeft die privatisering ten aanzien van GOW, Dumas en Cascade voor effecten gehad? Dan gaat het zowel om de positieve als de negatieve effecten, niet alleen voor de instellingen, maar ook en juist voor onze inwoners. Hierbij doel ik ook uitdrukkelijk op de maatschappelijke effecten. Het collectief particulier opdrachtgeverschap, het c.p.o., heeft zelfs een plaats gekregen in het regeerakkoord van VVD en CDA. Er staat in dat er meer ruimte komt voor kleinschalige bouwlocaties en voor het c.p.o. Over de manier waarop dat moet gebeuren, zegt het regeerakkoord echter niets. Dan zijn wij hier in Ambacht al een stuk verder: het c.p.o. is opgenomen in de regionale woonvisie en staat in de PALT. Met Rhiant is afgesproken dat één van de eerstvolgende projecten in de vorm van het c.p.o. zal worden gerealiseerd. Wij verwachten dat het college hiermee voortvarend verder gaat en de druk op de ketel houdt. Graag horen wij in een reactie van het college of het hiervoor al locaties

17 Vergadering van 1 november op het oog heeft. Daarbij merken wij op dat het c.p.o. juist een manier is om de woningbouw weer in beweging te krijgen, iets wat ook in Ambacht hard nodig is. 'Duurzaamheid' is een woord dat wij de laatste jaren steeds vaker horen. De vraag is hoe wij daaraan op Ambachts niveau concreet invulling kunnen geven. De PvdA heeft daar wel ideeën over. Wij zien het als een unieke mogelijkheid om op kleinschalige locaties, zoals Zuidwende-Noord of in een c.p.o.-project, een energetisch project te realiseren waarin zonne-energie, warmte-/koudeopslag en hergebruik of infiltratie van regenwater toegepast worden. Dit kan een voorbeeldproject worden. Wij verzoeken het college om samen met projectontwikkelaars serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheden op dit terrein. Tot slot. Ik twitter, eigenlijk een vreemde vorm van exhibitionisme. Als twitteraar ga je er vanuit dat mensen geïnteresseerd zijn in je doen en laten en in je denken. Ongevraagd stuur je berichten de wereld in, en dat in maximaal 140 tekens per tweet. Toen ik begon te schrijven aan de algemene beschouwing van de PvdA heb ik mijn 'followers' gevraagd of zij ideeën hadden. Dat leverde welgeteld twee reacties op. Eén reactie was: 'Ja, stil zijn', en de tweede reactie was: 'Luiken open in Ambacht!' Aan de eerste suggestie heb ik geen gevolg gegeven, zoals u heeft kunnen merken. De tweede reactie is multi-interpretabel. Zij kan slaan op de bestuursstijl daarover heb ik in het begin al het nodige gezegd, maar ook op de houding van Hendrik-Ido-Ambacht in regionale samenwerkingsverbanden, maar als dit laatste het geval is, begrijp ik de tweet niet, want de luiken zijn niet dicht, maar staan open. Iets anders is dat wij wel kritisch moten zijn op de kosten van de regionale samenwerking en vooral moeten letten op de meerwaarde daarvan voor onze inwoners. Namens de PvdA-fractie dank ik het college en de ambtenaren voor het werk dat zij hebben verricht om tot deze begroting te komen. Wij wensen het college en iedereen die bijdraagt aan het welzijn van de Ambachters, in deze financieel moeilijke tijden veel succes toe. De heer Cramer: Mijnheer de voorzitter. 'Is het glas nu half leeg of half vol?' Deze opmerking stond boven ons persbericht als reactie op de begroting Hoe het glas er bij staat, weten wij aanstaande donderdagavond. Gemeente Belangen heeft bij de behandeling van het collegeprogramma aangegeven het college te willen steunen en daarbij rekening te zullen houden met de uitgangspunten van haar verkiezingsprogramma Vanuit die uitgangspunten hebben wij als fractie ook naar de voorliggende begroting gekeken. Vandaag, 1 november, en donderdag 4 november behandelen wij als gemeenteraad de begroting Gemeente Belangen realiseert zich dat het financiële plaatje zonder kennis van de exacte cijfers betreffende de rijksbezuinigingen, de recente ontwikkelingen rondom de Noordoevers en de nieuwe grondexploitatie Volgerlanden verre van compleet is. Overduidelijk is het echter dat er moet worden bezuinigd. In dat kader zal de fractie graag vernemen hoe het college van plan is om te gaan met nog een andere onduidelijkheid, namelijk de ingecalculeerde achterblijvende positieve resultaten van de regionale samenwerking. Gemeente Belangen wil keuzes maken, keuzes die gericht zijn op de realisatie van onze politieke doelstellingen, gecombineerd met een solide financieel beleid en rekening houdend met de eventuele bezuiniging op de uitkering uit het gemeentefonds en met lagere geoormerkte uitkeringen van het rijk. Op basis van ons verkiezingsprogramma willen wij enkele kritische opmerkingen maken. Op onze vraag waarom de bezuinigingen niet voorafgaande aan de behandeling van de begroting met de raad zijn besproken, antwoordde het college dat er vanwege de transparantie voor was gekozen de maatregelen in een apart pakket aan de raad voor te leggen. Over dat aparte pakket zijn wij het met u eens. Alleen was het naar het inzicht van Gemeente Belangen toch beter en transparanter geweest wanneer deze maatregelen voorafgaande aan de begrotingsbehandeling met de gemeenteraad waren besproken. In het dualisme bepaalt namelijk de gemeenteraad de kaders en slaat deze de piketpaaltjes. Met de nota Ombuigingen heeft echter het collége de kaders al bepaald! Om in de stijl van de column van portefeuillehouder Flach in De Brug van 6 oktober jl. te blijven: 'Als je een

18 Vergadering van 1 november gat wilt dichten, dien je vooraf te controleren of de zak goed gevuld is en niet pas als die al in het gat is geplaatst. De zak is dan niet meer weg te halen; probeer je dat toch, dan loop je het gevaar dat de van zakken gemaakte muur instort.' In het antwoord op één van de vragen over de begroting zegt het college dat het in het eerste kwartaal van 2011 met een herziening van het afschrijvingenbeleid zal komen. Naar het inzicht van onze fractie had die herziening echter al onderdeel van de voorliggende begroting moeten zijn geweest. Het betrekken van inwoners bij het formuleren en uitvoeren van het bezuinigingsbeleid zal onderdeel zijn van het in 2011 te verwachten strategisch communicatieplan. Onze inwoners hadden wij al bij deze begrotingsbehandeling kunnen betrekken door gebruik te maken van 'begrotingswijzer.nl.' Het niet ingezet zijn van de begrotingswijzer vindt Gemeente Belangen een gemiste kans. Het college geeft aan de burgerparticipatie een belangrijk instrument te vinden om de inwoners bij het beleid en de uitvoering daarvan te betrekken. Onze fractie onderschrijft dit, maar als gemeente zouden wij méér kunnen doen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van het houden van een referendum in te voeren. Hoe denkt het college hierover? De fractie gaat ervan uit de publicaties van gemeentenieuws onderdeel zullen vormen van het strategisch communicatieplan. Wij willen nogmaals onze bezorgdheid uitspreken over het feit dat De Kombinatie, waarin de voorlichtingspagina is opgenomen, stelselmatig niet huis aan huis wordt verspreid. Kijkt het college kritisch naar de inhuur van externen? Of is 'heroverweging van de bedrijfsvoering' de stap die gezet moet worden om die inhuur te beperken? Als er bij de inhuur van externen wordt uitgegaan van 125 % van de vacaturegelden, betekent dit toch nog een meeruitgave van 25 %. Heeft de inhuur van externen ten behoeve van een bepaald project niet tot gevolg dat dit project uiteindelijk duurder wordt? Vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties hun sociale huurwoningen woningen met een huur tot 648 per maand alleen nog toewijzen aan mensen met een belastbaar jaarinkomen tot maximaal Voor het voorkomen van scheef wonen is dit een goede maatregel, al kun je je afvragen of een huur van 648 per maand nog wel sociaal genoemd kan worden. De maatregel heeft gevolgen voor huishoudens met een belastbaar inkomen tussen en Met dit inkomen komen deze huishoudens in aanmerking voor een hypotheek van rond de 2 ton, maar het woningaanbod in deze prijsklasse is erg klein. In het antwoord op één van de vragen van Gemeente Belangen zegt het college te willen voorstellen om af te zien van de mogelijkheid tot het verstrekken van startersleningen. Gemeente Belangen pleit ervoor om in ieder geval voor de laatstgenoemde doelgroep het verkrijgen van startersleningen mogelijk te maken. Hoewel de fractie het belang van kunst onderkent, meent zij dat er in tijden van bezuinigingen keuzes moeten worden gemaakt, en dan is kunst één van de zaken die naar haar inzicht een lage prioriteit hebben. Zij is dan ook tegen de subsidie van voor kunst in De Volgerlanden. Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld en het energieverbruik voor de openbare verlichting stijgt nog steeds. Naast het plegen van minder onderhoud aan de openbare verlichting heeft het college tot taak om, zonder de veiligheid in gevaar te brengen, het aantal verlichtingsarmaturen terug te brengen en om bij de aanleg van straten te bekijken of er niet met minder openbare verlichting kan worden volstaan en of de aan te brengen armaturen van dimmers zijn voorzien. Gemeente Belangen pleitte hier overigens al tien jaar geleden voor. Tevens zou moeten worden onderzocht of er LED-verlichting kan worden toegepast. Al deze maatregelen zullen ook het milieu ten goede komen. Het voorstel van het college preekt de fractie dan ook aan. Het college wil aan het verbeteren van de dienstverlening de hoogste prioriteit geven. Gelijktijdig wil het bezuinigen op de personele kosten, waardoor de afhandeling van klachten langer gaat duren, met als mogelijk gevolg dat het aantal schadeclaims zal toenemen. Dit is in tegenspraak met wat het college zegt, namelijk dat verbetering van de dienstverlening één van zijn ambities is. Door het toenemen van het aantal schadeclaims zullen de bezuinigingen die behaald worden waarschijnlijk teniet worden gedaan.

19 Vergadering van 1 november Uitvoeringsprogramma Welzijn/Wmo Eén van de instellingen die in 2011 geen subsidie ontvangen, is de Ambachtse Muziekschool. Uit de inspraakreactie van de Ambachtse Muziekschool op maandag 25 oktober jl. bleek dat zij in een behoefte voorziet. Zij heeft op dit moment 275 leerlingen. Kinderen kunnen, indien dat bijvoorbeeld wegens ziekte noodzakelijk wordt, thuis les krijgen. De Ambachtse Muziekschool participeert zichtbaar in de samenleving, o.a. door deelname aan de buitenschoolse opvang. De activiteiten van de Ambachtse Muziekschool zijn van maatschappelijk belang en worden zeer gewaardeerd. De fractie is dan ook van mening dat de Ambachtse Muziekschool in afwachting van de kaderstelling voor kunst en cultuur, waaronder ook het muziekonderwijs valt, in 2011 in aanmerking dient te komen voor een incidentele subsidie. Afhankelijk van de reactie van het college zal zij hierover in tweede termijn een motie indienen. Wat de subsidies voor 2012 betreft, konden wij lezen dat er nog méér bezuinigd dient te worden. De fractie is er voorstandster van om eerst kritisch te kijken naar die instellingen die nu nog, al dan niet terecht, subsidie ontvangen. Naar de mening van Gemeente Belangen is de VVV een instelling die via het uitvoeringsprogramma Welzijn/Wmo ten onrechte subsidie ontvangt. Wij vragen het college voorts om een onderzoek in te stellen naar de afspraken met de Stichting ToBE. Regionale samenwerking. De huidige tijd wordt gekenmerkt door een proces van globalisering. Als gemeente staan wij niet meer alleen, maar maken wij deel uit van de Drechtsteden. Belangrijk is het daarbij onze eigen identiteit te behouden, zodat wij ons kenbaar kunnen blijven maken als deelnemer. Conform ons verkiezingsprogramma moet regionale samenwerking leiden tot onder andere een financiële meerwaarde voor onze gemeente en haar inwoners. De zelfstandigheid en de eigen identiteit van onze gemeente zijn hierbij leidend. Het college geeft dit in het coalitieprogramma en in deze begroting ook zelf aan. Een goed functionerende organisatie zal die samenwerking gestalte moeten geven, maar tot welke prijs, zo vraagt onze fractie zich af. Kijkend naar de voorstellen betreffende o.a. IP&A, meent zij dat de samenwerking op een bodemloze put begint te lijken, en nog is het einde niet in zicht. Gemeente Belangen onderschrijft dan ook de stelling van het college dat er een regionale bezuinigingsopgave moet komen en dat deze in de pas moet lopen met de lokale bezuinigingen. Gemeente Belangen wil ook haar bezorgdheid uitspreken over de Sociale Dienst Drechtsteden, niet alleen vanwege de artikelen die daarover in de krant zijn verschenen, maar ook omdat het er al bij de presentatie van de eerste marap op leek dat het ene gat met het andere werd gedicht. Wordt het niet eens tijd voor een kritische evaluatie van de regionale samenwerking Drechtsteden? ROM-D en De Volgerlanden. Gezien het late tijdstip waarop ons mededelingen over de ROM-D en De Volgerlanden hebben bereikt, komt onze fractie op een ander moment met een reactie hierop. Lokale lasten. Het college heeft een duidelijk invulling gegeven aan zijn ombuigingsuitgangspunt dat de te treffen maatregelen zo weinig mogelijk de meer kwetsbare groepen zouden mogen raken. Zo daalt in 2011 de lastendruk voor huurders en bezitters van sociale woningen, waarvoor onze complimenten. De fractie wil het college en het ambtelijk apparaat bedanken voor de beantwoording van de vragen die zij heeft gesteld. Zij wil het college tevens complimenteren met de manier waarop het met de subsidieontvangers is omgegaan en met de wijze waarop het hen heeft geïnformeerd over het hoe en het waarom van het gewijzigd zijn van de subsidies voor De griffie willen wij bedanken voor haar hulp aan en haar meedenken met de fractie. Tot slot. De winter staat weer voor de deur. Uiteraard weten wij nu nog niet of het een strenge winter wordt, maat wel weten wij dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze inwoners. In de afgelopen winter heeft Gemeente Belangen nog aandacht gevraagd voor de wenselijkheid de inwoners strooizout te verstrekken. Het antwoord daarop was een mededeling op de voorlichtingspagina dat er gratis strooizout werd verstrekt. Zonder in details te treden, willen wij vaststellen dat die verstrekking niet soepel is verlopen. Wij vragen het college nu om bij gladheid van onze straten en

20 Vergadering van 1 november wegen vroegtijdig en door middel van de juiste publiciteit aan onze inwoners te laten weten dat er gratis strooizout is te verkrijgen. Bij gladheid werkt strooizout altijd nog beter dan zwart zaad. De voorzitter van de raad schreef in zijn column van 13 oktober jl. in De Brug dat de beste ideeën ontkiemen wanneer men op zwart zaad zit. Gemeente Belangen wil hem hierbij behulpzaam zijn door hem een zakje zwart zaad te overhandigen, hopend dat dit kan bijdragen aan een goede voorbereiding van het antwoord van het college in eerste termijn. De voorzitter: Dank u, mijnheer Cramer. Het is mij opgevallen dat het zakje waarin het zware zaad zit ook voor strooizout wordt gebruikt. De heer Cramer: De link was dus duidelijk! Mevrouw Gommans-Dane: Mijnheer de voorzitter. Na een periode van afwezigheid in de gemeenteraad is D66 verheugd weer mee te kunnen praten en denken over de toekomst van Hendrik-Ido- Ambacht. Bij ons vertrek in 2002 stond de invoering van de dualisering nog in de kinderschoenen. De verwachtingen van de effecten daarvan waren hoog gespannen. Er werd scholing geregeld voor alle raadsleden, wethouders en ambtenaren en de functie van de griffie werd geïmplementeerd en werd al snel voor iedereen een begrip. Het doel van deze verandering was het laagdrempelig en zelfs aantrekkelijk maken van de politiek, opdat de burger geprikkeld zou worden om zich met de lokale politiek bezig te gaan houden. Vanavond hebben wij wat dit betreft geen klagen; het zou mooi zijn als dit altijd zo zou zijn. D66 heeft de ontwikkeling van de toekomstvisie gezien als een goed staaltje van het betrekken van burgers bij het nadenken en meepraten over actuele en toekomstige plannen. Tevens had de dualisering als doel dat de raad op grote lijnen beleid zou voeren. Als wij vanuit ons idee over 'beleid op grote lijnen' beoordelen wat wij de laatste periode, dus vanaf maart, van nabij hebben meegemaakt, is het lijntje echter wel heel dun. Ook zijn wij tot de conclusie gekomen dat de in de gemeente gebruikt wordende terminologie niet veranderd is. Te denken is aan opmerkingen als: 'Er is binnenkort een notitie te verwachten', 'Wij zullen hierop zo snel mogelijk reageren', 'Door de tijdsdruk is niet alles uitgebreid uitgewerkt' en 'Hierop komt het college zo snel mogelijk terug.' Dit gaf ons al snel een vertrouwd gevoel. VWS. D66 heeft sport, welzijn en onderwijs hoog in het vaandel staan en is van mening dat zij voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Zwembad. D66 is voorstandster van het voorlopig handhaven van het zwembad op de huidige locatie. Wel dient er regulier onderhoud uitgevoerd te worden, opdat er geen voor de bezoekers onveilige situaties ontstaan. Welzijn. Uit de antwoorden die op de vele vragen over de subsidietoekenning zijn gegeven, kan D66 geen consequent beleid destilleren. Met name de ongelijkheid in de subsidiebedragen voor de twee muziekscholen is D66 een doorn in het oog. Ons voorstel is dan ook om niet op de subsidie voor de Ambachtse Muziekschool te korten. Wat het jeugdspeelpark betreft, adviseren wij de betrokken stichting om eigen inkomsten te genereren door zo veel mogelijk huishoudens in Hendrik-Ido-Ambacht te vragen voor een klein bedrag per jaar donateur van het jeugdspeelpark te worden, dit naar het voorbeeld van de Oranjevereniging. Wij willen overigens benadrukken dat het jeugdspeelpark een enorme aantrekkingskracht op de Ambachtse jeugd uitoefent en vragen de wethouder dan ook nogmaals met het bestuur van de Stichting Jeugdspeelpark in gesprek te gaan over mogelijkheden om gezamenlijk tot een oplossing van de dreigende problemen te komen. Cultuur. In het verleden was de gemeente in het bezit van een artotheek waarin de kunstwerken van bekende of beroemde Ambachtse kunstenaars verzameld waren. Onze vraag is: waar zijn die waardevolle

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

*BM1301485* BM1301485

*BM1301485* BM1301485 *BM1301485* BM1301485 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Op: 27 juni 2013 Aanvang: 16:00 uur Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis Aanwezig: Mevrouw S.C.C.M.

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid.

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid. Voorzitter, Met de kadernota hebben we een bestaand instrument waarmee we invulling kunnen geven aan de nieuwe werkwijze van de Raad binnen het duaal bestuur. Nog belangrijker als voorheen is deze kadernota,

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Barendrecht buigt. Bijeenkomst Wethoudersvereniging 24 november 2010

Barendrecht buigt. Bijeenkomst Wethoudersvereniging 24 november 2010 Barendrecht buigt om Bijeenkomst Wethoudersvereniging 24 november 2010 Barendrecht in vogelvlucht Stad van Inge de Bruin en Mario Been aan zuidrand Rotterdam Van 20.000 naar 50.000 inwoners in 12 jaar.

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2011

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2011 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2011 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Programmabegroting 2009

Programmabegroting 2009 Investeren in Brunssum Programmabegroting 2009 Geachte Voorzitter, college, gemeenteraad en burgers van Brunssum Vz, Lijst Borger is trots op Brunssum en dat zeggen wij niet zonder reden. Er is in Brunssum

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten.

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten. Aan de Raad Made, 14 september 2006 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 oktober 2006 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 2 november 2006 Onderwerp: Motie en heroverweging hafa-onderwijs

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00020 Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Gezang 328: 1,2,3 Groet Als gebed zingen: Opw. 125: Heer ik kom tot U. Waar gaan we straks voor bidden? (inventarisatie)

Gezang 328: 1,2,3 Groet Als gebed zingen: Opw. 125: Heer ik kom tot U. Waar gaan we straks voor bidden? (inventarisatie) Tekst: Lucas 18: 1-8 Biddag 5 10 15 20 25 30 Liturgie: Welkom Gezang 328: 1,2,3 Groet Als gebed zingen: Opw. 125: Heer ik kom tot U Lezen: Lucas 18: 1-8 Psalm 43: 1,3,5 Waar gaan we straks voor bidden?

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gehouden op 5 september 2011 in het gemeentehuis, aanvangende om 20.00 uur. Voorzitter: de

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013 Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de 1. Het huisvesten van senioren gaat een nadrukkelijke rol spelen. Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouw van dit type woningen bij Foswert?

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is.

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is. Algemene en financiële beschouwingen 2015 De basis op orde! Inleiding, VJR De economische crisis laat uiteindelijk ook in onze gemeente zijn sporen na. Uit de voorjaarsrapportage blijkt dat onze gemeente

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie