GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT"

Transcriptie

1 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gehouden op 1 november 2010 in het gemeentehuis, aanvangende om uur. Voorzitter: de heer H.H. Jonker, burgemeester. Aanwezig zijn de leden: de heer ing. P. Boudewijn, mevrouw G.A.M. Burger-van Denzel, de heren A. Cramer, S. van Die, drs. A. Dogger, C.H. Don, M.A.J. Doodkorte, mr. P. van der Giessen en B.P. van Ginkel, mevrouw M.C.G. Gommans-Dane, de heren J.C.W.H. Groos, M.J.H. van den Heuvel en G. de Jong, de dames M.C. Kool-van Mourik en mr. E. Ossel, de heren drs. A. Ouwerkerk, L.P. Platschorre, drs. W. Schneider en ir. C.W. Timmers, mevrouw M.N.P. Vogelaar-Korpershoek en de heer A. van der Wel. Tevens aanwezig zijn de heren A.J. Flach, T.A. Stoop, F.J. van de Velde en drs. G.B. van der Vlies, wethouders. Griffier: de heer drs. B.C.A.M. Poiesz. Agenda: * 1. Opening. 2. Spreekrecht burgers. 3. Vaststelling van de agenda. 4a. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting b. Voorstel tot vaststelling van de nota Ombuigingen Voorstel tot vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Welzijn - Wmo Sluiting. 1. Opening. De voorzitter heet allen van harte welkom bij de eerste begrotingsbehandeling van de nieuwe raad en opent de vergadering met het ambtsgebed. 2. Spreekrecht burgers. Voor gebruikmaking van het spreekrecht zijn geen aanmeldingen ontvangen. 3. Vaststelling van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4a. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting De voorzitter legt de spelregels voor de behandeling van dit agendapunt uit en stelt aan de orde: *

2 Vergadering van 1 november Algemene en financiële beschouwingen. De heer Platschorre: Mijnheer de voorzitter. "'t Kan verkeren." Dit citaat van Bredero kwam in onze gedachten toen deze begroting werd gepresenteerd. Een jaar geleden spraken wij over een begroting met een meerjarenperspectief dat er heel anders uit zag dan dat van de huidige meerjarenbegroting. Hoe is dat gekomen? Wisten wij toen niet dat er een economische crisis was? Waren wij tegen beter weten in optimistisch? Wie het weet, mag het zeggen. Wel weten wij dat de fractie van de SGP/ ChristenUnie toen al voor een al te optimistisch perspectief heeft gewaarschuwd. Over de vele p.m.- posten en het ontbreken van een grondexploitatie van De Volgerlanden maakten wij ons toen al ernstig zorgen. Helaas zijn die zorgen bewaarheid geworden. Wij kijken nu naar een ander perspectief. Optimisten voor zover die er nog zijn zullen nu misschien nog zeggen: 'Rekenen op een korting van 10 % op de uitkering uit het gemeentefonds is voorbarig.' Wat ons betreft, kunnen wij echter niet voorzichtig genoeg zijn, want er komen niet alleen bezuinigingen aan, ook worden door het rijk veel zorgtaken naar de gemeenten gedelegeerd zonder dat duidelijk is hoeveel middelen daar tegenover zullen komen te staan. Bezuinigen wij niet nù, dan moet het later dubbel gebeuren. Ook nu blijkt, onder andere uit het uitvoeringsprogramma Welzijn, dat bezuinigen pas na jaren structureel iets oplevert. Mede uit het oogpunt van behoorlijk bestuur hebben organisaties tijd nodig om in te spelen op een lager budget. Uitvoeringsprogramma Welzijn. In het uitvoeringsprogramma zijn weloverwogen kleine en soms grotere bedragen op de subsidies gekort. Bepalend hierbij waren het eigen vermogen en de mogelijkheden om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. Toch valt niet aan te ontkomen dat er in de komende jaren de keus moet worden gemaakt welke activiteiten wij willen behouden en welke activiteiten op een andere manier zullen moeten worden gefinancierd. Ook daarbij zal het voor de SGP/ChristenUnie cruciaal zijn dat ouderen, zwakkeren en mensen met een beperking zo veel mogelijk worden ontzien. Cascade. Cascade krijgt een taakstelling van opgelegd. De brief die het bestuur van de Stichting Cascade hierover aan de raad heeft gestuurd, getuigt niet van realiteitszin en bestuurskracht. Zinsneden als: " zijn wij ervan uitgegaan" en "Tekorten aanzuiveren is bezuinigen" geven hier blijk van. Wij sluiten ons bij voorbaat aan bij het te verwachten pleidooi van het CDA voor het op korte termijn scheiden van het bestuur en het toezicht bij Cascade. Wat ons betreft mag het bestuur van Cascade vast nadenken over een nog grotere taakstelling ná Muziekonderwijs. Wij vragen het college om onderzoek te doen naar de contractuele afspraken die tussen de gemeente en de Stichting ToBe van toepassing zijn. Zijn er mogelijkheden om ook de subsidie voor ToBe te relateren aan concrete prestaties? Met andere woorden: is het mogelijk om de huidige contractuele afspraken te herzien? Wij begrijpen daarnaast dat er ondertussen voor de Ambachtse muziekschool, die haar aanvrage tot toekenning van een budgetsubsidie voor 2011 niet gehonoreerd heeft gezien, de mogelijkheid bestaat om in 2011 een beroep te doen op de regeling betreffende projectsubsidies. Landelijke ontwikkelingen. In het regeerakkoord worden maatregelen genoemd die de gemeente voor forse uitdagingen zullen stellen: - op de Wsw wordt fors bezuinigd; - de jeugdzorg komt voor een groot deel naar de gemeente; - de dagbesteding voor ouderen en licht verstandelijk gehandicapten gaat onder de Wmo vallen, enzovoort. Wat de zorgtaken betreft, is het zeer de vraag of de rijksoverheid voor de uitvoering daarvan voldoende middelen zal meegeven. Deze ontwikkelingen sporen ons nog meer aan om in te stemmen met de voorgestelde taakstellingen. Dat geldt ook voor de taakstelling voor de komende jaren. De fractie van de SGP/ChristenUnie zal dan ook actief participeren in de discussie over de invulling van de taakstelling voor 2012 en 2013.

3 Vergadering van 1 november Brede school. Wij staan achter het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de brede school, de dagarrangementen en de combinatiefuncties. Na 2015 zat de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk verhoogd moeten worden. Daarom pleiten wij ervoor om in het komend jaar het beleid inzake brede school, dagarrangementen en combinatiefuncties vast te stellen en dàn de eventueel voor de langere termijn benodigde middelen te bepalen. Een onderzoekspunt voor ons is onder meer wie de werkgever zou moeten zijn van de combinatiefunctionaris. Openbare ruimte. Het college stelt voor fors te bezuinigen op het onderhoud van groen en wegen. Wat ons betreft, geldt hierbij wel de voorwaarde dat daarover bij herhaling met onze inwoners zal worden gecommuniceerd. Via wijk- en buurtgericht werken kunnen misschien creatieve alternatieven worden onderzocht. Ook willen wij oproepen tot zelfwerkzaamheid: laat een ieder zijn eigen straatje schoonvegen en in de eigen buurt het onkruid verwijderen. Daarmee houden wij ons dorp netjes en leefbaar. Als men dit samen met de gehele buurt doet, kan dit de saamhorigheid in de gemeenschap bevorderen. Milieu. Als één van de mogelijkheden om te bezuinigen overweegt het college om af te zien van de gescheiden afvalinzameling. Daar is de fractie van SGP/ChristenUnie geen voorstandster van. Bij burgers leeft over het algemeen het besef dat het scheiden van afval milieuvriendelijk is. Onze fractie zou het betreuren als dit volstrekt zou worden voorbijgegaan en er om financiële redenen zou worden teruggegaan in de tijd. Bovendien vinden wij de argumenten om hiervoor te kiezen niet overtuigend. Ook willen wij oproepen om haast te maken met het ook in De Volgerlanden creëren van de mogelijkheid om glas in te zamelen. Verbouw gemeentehuis. De SGP/ChristenUnie staat van harte achter het voornemen van het college om de verbouwing van het gemeentehuis sober uit te voeren. Alleen het hoogst noodzakelijke zou moeten worden uitgevoerd. Wij geven hiermee ook het goede voorbeeld aan onze inwoners. Het huisvesten van het projectbureau Volgerlanden in de leegstaande vleugel is óók een goed idee. Daar offeren wij graag onze fractieruimte voor op. Veiligheid. Het college stelt voor om door een efficiëntere inzet van het toezicht te besparen. In de afgelopen jaren is er, mede op aandringen van de raad, fors ingezet op het terugdringen van overlast, iets waarvoor o.a. het toezicht zich heeft ingespannen. Wij verzoeken het college dringend om er op toe te zien dat de overlast niet weer zal gaan toenemen. Vooral het terugdringen van de overlast van hangjongeren blijft om aandacht vragen. Bovendien bestaat het risico dat door de door de rijksoverheid voorgestelde maatregelen op het gebied van de jeugdzorg, de problematiek onder de jongeren zal toenemen. Mogelijk zou het college vaker dan één maal per kwartaal over de ontwikkelingen op dit gebied kunnen rapporteren. Regionale samenwerking. De stijgende uitgaven c.q. tekorten bij het Drechtstedenbureau in het algemeen en de SCD in het bijzonder sterken ons in onze mening dat wij betreffende de regionale samenwerking het coalitieakkoord dienen te volgen. Daarin wordt gezegd: "Wij vinden dat we ons als regio Drechtsteden moeten richten op die ambities die regionaal van strategisch belang zijn en realistisch en haalbaar zijn. Regionaal moeten geen nieuwe beleids- of takendiscussies worden gestart voordat het huidige takenpakket en de beheersorganisatie van de Drechtsteden en de regionale onderdelen daarvan, zoals de Gemeentebelastingen Drechtsteden, op orde zijn. Wij zien dan ook geen reden om meer lokale bevoegdheden van de gemeente over te dragen aan de regio." Ook de taakstellende bezuiniging die het college op dit punt voorstelt, ondersteunt de fractie. De Volgerlanden. Een oplossing voor het probleem van de tekorten op De Volgerlanden is nog niet in zicht. De opstelling van onze buurgemeente Zwijndrecht in dit dossier stemt ons niet tot optimisme. Wij proeven hieruit helaas niet meer de wil om de problematiek gezamenlijk op te lossen en een kwalitatief goede woningbouwlocatie te realiseren.

4 Vergadering van 1 november Jumelage. Wij ontkomen er niet aan om ook de jumelage kritisch te bekijken. Wij onderschrijven het belang van de samenwerking met de gemeente Bergen wij hebben er in de afgelopen jaren veel van geleerd, maar toch is het verstandig om in de komende jaren de bijdrage aan de jumelage terug te brengen en naar mogelijke andere financieringsbronnen te zoeken. Bedrijfsvoering. De SGP/CU staat achter het plan om de formatie van ambtenaren te verkleinen. Ook de keus voor een eenhoofdige directie van een organisatie met deze omvang lijkt ons reëel. Verder zullen er duidelijke kaders gesteld worden aan de inhuur van externe medewerkers. Wij dringen er bij het college wel op aan dat dit niet mag leiden tot kwaliteitsverlies bij de uitvoering van projecten. Dit vraagt om een directe en actieve besturing vanuit het management. Gemeentelijke lasten. Het college stelt voor de afvalstoffenheffing te verlagen en af te zien van de voorziene verhoging van de rioolheffing. De onroerendezaakbelasting wordt met 6,3 % verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de lastendruk met gemiddeld 1 %. Voor huiseigenaren met een huis met een gemiddelde waarde is dat een geringe lastenverhoging, en voor huurders is er zelfs sprake van een klein voordeel. Er valt niet aan te ontkomen dat er ook groepen zijn die hiervan onterecht profiteren, maar gemiddeld genomen zullen toch de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, iets wat wij ook hadden afgesproken in het coalitieakkoord. Tot slot. Wij begonnen ons betoog met 't kan verkeren. Het kan in het leven inderdaad vaak anders lopen dat je had gedacht. Zo werden wij in de afgelopen jaren min of meer verrast door de economische crisis. Toch gebeurt zoiets niet bij toeval. Er is er Eén die regeert en alles bestuurt. Als wij ons afhankelijk weten van Hem en daarnaar leven door Zijn geboden te houden, zal daarop de zegen van God rusten. Weet dat in de meeste kerken wekelijks wordt gebeden voor college en raad en gevraagd wordt om wijsheid bij het verrichten van uw werk. Ook vanaf deze plaats wensen en bidden wij u, college, raad en ambtenaren, toe dat Gods Zegen op uw werk mag rusten. De heer Doodkorte: U zei dat uw fractie van harte kan instemmen met de versobering van de verbouwing van het gemeentehuis. Dat begrijp ik nog, maar niet begreep ik de toevoeging dat de SGP/ ChristenUnie daarvoor graag de eigen fractieruimte zal opgeven. Kunt u mij vertellen hoe vaak uw fractie van haar huidige fractiekamer gebruik maakt? De heer Platschorre: Ik doelde niet op de huidige fractieruimte, want daarvan maken wij geen gebruik omdat op onze vergaderavond ook een andere politieke groepering vergadert; wij zoeken ons heil dan elders. Ik duidde erop dat in het oorspronkelijke verbouwingsplan fractieruimtes gereserveerd waren; wij zouden in elk geval beduidend meer vergaderruimte krijgen dan wij nu hebben. Wij zijn bereid dat op te offeren om de voorgestelde taakstellende bezuiniging te kunnen realiseren. De heer Doodkorte: Dat laatste begrijp ik, maar het klinkt nogal opofferingsgezind als u zegt dat uw fractie graag afstand doet van haar fractieruimte, want volgens mij benut de fractie van de SGP/ ChristenUnie nu één van de riantste vergaderruimten welke er in dit gebouw te vinden zijn. De heer Platschorre: U solliciteert naar het De heer Doodkorte: Nee, ik solliciteer niet, maar vraag gewoon of het zo is. Waar vergadert uw fractie normaal gesproken? De heer Platschorre: Wij vergaderen vaak in kamer 16, of in de Ambachtskamer. De heer Dogger: Mijnheer de voorzitter. Het college is er goed in geslaagd om een gedegen begroting te presenteren met een evenwichtige verdeling tussen bezuinigingen op welzijn en de openbare

5 Vergadering van 1 november ruimte en bezuinigingen door middel van het 'snijden in eigen vlees'. Zorgvuldigheid gaat ons inziens terecht boven snelheid. In mijn bijdrage wil ik achtereenvolgens ingaan op de paragraaf welzijn, de regio, het snijden in eigen vlees, duurzaamheid, de lasten voor de burger en, last but not least, de afvalproblematiek. Welzijn. In de begroting voor 2011 wordt er voor minder dan omgebogen. Twee jaar geleden heeft het college structureel hetzelfde bedrag aan het welzijnsbudget toegevoegd. Wij gaan in 2011 dus terug naar het niveau van de voorzieningen van Dit betekent naar de mening van de CDA-fractie dan ook geen 'kaalslag in de voorzieningen'. 'Samen de trap op, samen de trap af' is voor gemeente en instellingen een goed verdedigbaar uitgangspunt. In het komend jaar gaat het college met instellingen in gesprek om nadere keuzes te maken. Wij steunen de visie van het college dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Bij bezuinigingen zullen wij erop letten dat kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden ontzien. Dit geldt voor bijvoorbeeld ambulant jongerenwerk en maatschappelijk werk. Wat de CDA-fractie betreft, worden de jaren ná 2011 spannend. Er zullen dan ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt, want met een beredeneerde kaasschaafmethode halen wij onze bezuinigingstaakstelling niet. Fundamentele keuzes zullen er moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot de bibliotheek: speelt deze instelling voldoende in op de veranderingen in de samenleving en zijn er alternatieven voor de huidige dure locatie? Denk ook eens aan het zwembad: gaan wij door met het oplappen van het huidige zwembad, gaan wij het renoveren of gaan wij samen met Zwijndrecht een nieuw zwembad bouwen? Nogmaals: in het kader van de bezuinigingen en het maken van keuzes wordt 2011 een belangrijk jaar. Het maken van keuzes wil het CDA graag doen in samenspraak met zijn leden en het maatschappelijk middenveld. Inspraakreacties in de vergadering van de commissie WOS van de vorige week. De fractie was erg onder de indruk van de inspraakreactie van de Ambachtse muziekschool. Wat een passie en positieve denkkracht spraken daaruit! De Ambachtse muziekschool is een mooi voorbeeld van particulier initiatief. Uit een eenvoudig rekensommetje blijkt dat de gemeente deze muziekschool met ongeveer 11 per leerling heeft gesubsidieerd en de Stichting ToBe met zo'n 600 per leerling. De fractie adviseert de Ambachtse muziekschool een projectsubsidie aan te vragen. De wethouder heeft op een uitstekende wijze uitgelegd wat de inhoud is van 'de stalen ketenen' waarmee wij aan ToBe geklonken zijn. Meteen afscheid nemen van ToBe is wellicht te kort door de bocht, gezien de afkoopverplichtingen, maar het vóór 1 januari aanstaande voeren van een indringende discussie in een vergadering van de commissie WOS over een door de raad in te nemen standpunt met betrekking tot het subsidiëren van ToBe is ons inziens dringend gewenst. Minder enthousiast is onze fractie over de ingezonden brief van het bestuur van Cascade. In onze algemene beschouwing van november 2009 hebben wij ons zeer ontstemd uitgelaten over de niettransparante werkwijze van dit bestuur met betrekking tot het subsidiëren van het theater. Wij worden nu wederom geconfronteerd met een brief die allerlei ruis oproept over door de gemeente gedane toezeggingen en over de bezuinigingstaakstelling van Wij herinneren het bestuur van Cascade er aan dat het de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld ten behoeve van het doen van investeringen een rekening-courantkrediet te benutten onder het motto: 'De kost gaat voor de baat uit.' Aan onze oproep om bestuur en toezicht op korte termijn te scheiden wordt vooralsnog geen gehoor gegeven, terwijl dit in onze ogen een enorme professionaliseringsslag kan betekenen. Dit doet niets af aan de inzet van het huidige bestuur van Cascade, maar de huidige bestuursvorm is in onze ogen, zeker gezien het maatschappelijk belang en de inzet van middelen, namelijk 1,5 miljoen, een anachronisme. Wij verzoeken de portefeuillehouder om met alle budgetsubsidieverkrijgers duidelijke afspraken te maken wellicht via de algemene subsidievoorwaarden over het komen tot een scheiding van bestuur en toezicht. Een proactieve houding in dezen van die subsidieverkrijgers juichen wij nog méér toe. Drugs- en alcoholbeleid. Tijdens de ontmoeting van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld met de commissaris van de Koningin op 2 september jl. deed dominee Van Veldhuizen de oproep aan de gemeentelijke overheid, de kerken, de scholen en de sportverenigingen in Ambacht om zich gedurende één

6 Vergadering van 1 november week in het jaar massief met de alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren bezig te houden. De gemeentelijke overheid lijkt o.i. de partij om in dit kader de regierol te pakken. Breng partijen samen, zorg voor relevante info uit de regio en vraag aan het maatschappelijk middenveld zijn achterban te betrekken bij deze in àlle haarvaten in onze samenleving voorkomende problematiek. Gezien de laatste cijfers omtrent deze problematiek lijkt ons actie een dringende noodzaak. Met Zwijndrecht wordt er gewerkt aan de opstelling van een nota lokaal gezondheidsbeleid die in december 2011 aan de raad wij nemen aan dat verslaving onder die nota valt zal worden gepresenteerd. In de regio loopt het project: 'Verzuip jij je toekomst?' Is het zich aansluiten bij de regio nog steeds een optie? Graag vernemen wij het standpunt van de portefeuillehouder in dezen. Op het gebied van welzijn nog een uitsmijter: ook in Ambacht moet het toch doorgedrongen zijn dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd. Wij blijven hier echter volhouden dat je vanaf 55 jaar oud bent. Dit jaar wordt het steeds duidelijker dat ik tot die ouderen behoor: ik kan via het GOW hulp ontvangen als mijn computer kapot is. Ik wil voor die hulp gewoon betàlen, want ik ben niet zielig. Ik heb het in mijn fràctie al moeilijk genoeg om als volwaardig participerend fractielid te worden behandeld! Regio Drechtsteden. Samenwerking in de regio gaat naar de mening van het CDA hand in hand met een zelfstandig blijvend Ambacht. Er wordt regionaal prima samengewerkt in o.a. het voortgezet onderwijs, bij de brandweer en op het gebied van de sociale dienst. Inmiddels is een groot aantal ambtenaren van ons gemeentehuis naar de regio overgeplaatst. Ook voor alle diensten in de regio geldt: samen de trap op en samen de trap af. Kortom, ook in de regio zal de begroting fors moeten worden ingekrompen en zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Duurzaamheid. In het 10 punten-programma waarmee het CDA de gemeenteraadsverkiezingen is ingegaan, hebben wij onder het punt 'duurzaamheid' opgenomen: "Wij willen via gerichte maatregelen, zoals zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en scholen, de natuur en het milieu stimuleren." Wij willen het college verzoeken ik vermoed dat ik dit mede namens D66 kan doen, want die fractie heeft een dergelijk voorstel opgenomen in de begrotingskrant om met concrete voorstellen in dezen te komen. Graag vernemen wij hierop een reactie van de portefeuillehouder. Wellicht kan het gebeuren in het kader van de planning, want ik zag hierover in de begrotingskrant al een alinea opgenomen. Snijden in eigen vlees. Het is goed dat het college zelf het goede voorbeeld geeft. De investering in het gemeentehuis wordt teruggebracht van 5 miljoen naar l miljoen en er wordt bezuinigd op personeel door middel van natuurlijk verloop en minder inhuur. Overigens valt het mij tegen dat de voorzitter niet heeft voorgesteld af te zien van de gebruikelijke ronddeling van kroketten op de tweede avond van de begrotingsbehandeling. U had hiermee het goede voorbeeld kunnen geven, maar dit terzijde. Lasten burger. De lasten voor de burgers worden met gemiddeld 1 % verhoogd. Lasten verhogen om minder te bezuinigen is niet de weg die het CDA wil bewandelen. Lasten verhogen om investeringen in bijvoorbeeld nieuwe brede basisscholen mogelijk te maken, vinden wij zeker wèl acceptabel. Afvalstoffen. Het verbaast de CDA-fractie dat louter om een economische reden, namelijk het besparen op de inzamelkosten, in De Volgerlanden de groene mol voor 80 % wordt vervangen door de grijze mol; door het groene afval te combineren met het overige afval schijnt er een beter verbrandingsrendement te worden behaald. Deze actie roept bij de CDA-fractie diverse vragen op: worden milieutechnische redenen opeens losgelaten? krijgen wij binnenkort de oproep om vooral frituurvet en motorolie bij het afval te stoppen, omdat het dan zo goed brandt? is het geen wettelijke verplichting om groen afval te scheiden van het overige afval? werkt voorscheiding niet beter dan nascheiding? hoe kunnen wij het zwerfafval terugdringen?

7 Vergadering van 1 november kunnen wij de kosten van het verwijderen van zwerfafval betrekken bij de totale kosten van de inzameling en verwerking van afval? Zwijndrecht roept blijkens een krantenartikel op om inwoners van de Drechtsteden te belasten per kilo afval in plaats van met een gemiddeld bedrag; wat wil de gemeente Ambacht eigenlijk op afvalgebied? Wanneer wij het nu toch over afval hebben, willen wij van deze gelegenheid graag gebruik maken om onze ergernis uit te spreken over het inzamelen van plasticafval. De zakken met dat afval die langs de straat worden geplaatst, waaien bij de eerste de beste windvlaag weg. Het lijkt wel een georganiseerde actie om meer zwerfafval te creëren! Kunnen wij, als de groene mol toch beperkt wordt afgeschaft, deze niet gebruiken voor plastic afval, of werkt nascheiding van plastic afval beter? Is het wel zinvol om plastic te scheiden als dit afval blijkens een krantenartikel voor een groot deel wordt verbrand? Kortom, er zijn vragen genoeg om uw college te verzoeken in een nota of een update van een nota een heldere visie neer te leggen die antwoord geeft op de zojuist gestelde vragen. Tot slot. In mijn algemene beschouwing over de begroting voor 2010 heb ik het college meegegeven dat leiderschap en goed herderschap in elkaars verlengde liggen. Dit jaar wil ik u enkele verzen uit de brief van Paulus aan de Galaten voorlezen, namelijk Galaten 5, de verzen 25 en 26: "Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten wij elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen." In vers 22 beschrijft Paulus de vruchten van de Geest, namelijk liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is wat anders dan jezelf op de eerste plaats zetten, en het is óók wat anders dan meegaan met de tijdgeest, die ertoe oproept om alles te zeggen wat je denkt en om individuen en groepen mensen in de hoek te zetten. Laat je leiden door de Geest om te onderscheiden waar het echt op aankomt. Dat wordt niet de weg van de minste weerstand. Wij wensen het college en allen die bijdragen aan het welzijn van onze burgers dat zij zich mogen laten leiden door de richting die de Geest ons wijst. Ik ben ervan overtuigd dat dat leidt tot een vruchtbare samenleving. De heer Ouwerkerk: Mijnheer de voorzitter. Gelukkig ben ik heel en op tijd aanwezig om mijn bijdrage aan deze begrotingsbehandeling te kunnen geven. Het is iedere keer weer moeilijk te schatten hoeveel tijd er gemoeid zal zijn met het binnenrijden van ons mooie dorp en welke gevaren mij daarbij zullen kunnen omringen. Gezegd moet worden dat er de laatste weken in de gemeente veel activiteiten zijn ontplooid om de staat van onderhoud van de doorgaande wegen en rotondes te verbeteren. Mijn complimenten daarvoor aan het college. In mijn bijdrage zal ik mij beperken tot de thema's veiligheid en bereikbaarheid: de veiligheid die een inwoner in zijn directe woonomgeving wil ervaren en de bereikbaarheid waarmee je als inwoner, als forens en als ondernemer dagelijks te maken hebt. Het coalitieprogramma was natuurlijk een feestelijk stuk voor de coalitie, maar bij de verschijning van de nota Ombuigingen kwam de aap uit de mouw. Wat staat ons in de directe woonomgeving te wachten als het aan dit college ligt? Het is voorbij met het beeld van een groen en fris dorp een beschrijving die vaak is gehoord van mensen die hier voor het eerst kwamen, omdat er bezuinigd wordt op het onderhoud van wegen, straten, pleinen en groen, waardoor dat onderhoud spoedig te wensen zal overlaten. Na noodzakelijke vernieuwingen van rioleringen zal er geen blijvend egaal wegdek meer worden opgeleverd. Plassen, putten en bonkende vracht- en bestelauto's worden daardoor ons deel. Wegen worden minder schoongehouden en er wordt meer zwerfafval getolereerd. Vervolgens wordt opgemerkt dat de inwoners de gemeente als prettig en veilig om in te wonen ervaren. Nou, dat geldt dan tot héden, in de nabije toekomst zeker nìet meer. Bezuinigen op onderhoud en schoonhouden leidt tot verval, verval leidt tot verrommeling en dat nodigt weer uit tot onverschilligheid. Niemand voelt zich dan nog verantwoordelijk. De rekening wordt naar later verschoven en wordt ook hóger. De fractie van de VVD vindt het naïef dat er, zoals in een weblog te lezen is, ver-

8 Vergadering van 1 november wacht wordt dat de burger zwerfvuil in de container gooit, de straat gaat vegen enzovoort. Helaas gebeurt dat nu al niet. Bij een nog onverschilliger overheid zal dit niet verbeteren. Uitsluitend goed en zorgvuldig onderhoud nodigt uit tot het in stand houden van de kwaliteit van de buitenruimte; leg uw oor te luisteren bij bijvoorbeeld de RET. Signalen van burgers worden opgepakt, jawel, maar gelijk wordt aangekondigd dat de burger meer geduld moet hebben. Egaliseert men het fietspad pas als de eerste armen zijn gebroken, veegt men de bladeren pas nadat de eerste aanrijdingen wegens gladheid hebben plaatsgevonden of de eerste kelders zijn ondergelopen enzovoort? De overheid heeft hier een taak en die taak dient niet te worden uitgehold. Voor de uitvoering van die taak door de overheid betalen de burgers immers. Tot zover in het kort onze zorgen over de veiligheid op de wegen en paden in onze wijken. Er zijn nog meer veiligheidsaspecten: inbraak, geweld, misdaad enzovoort. Er is ons door het college een integrale veiligheidsnota toegezegd. Mijn vraag is of wij die binnenkort kunnen tegemoetzien. Een goede bereikbaarheid is essentieel om als gemeente te kunnen functioneren. Burgers en bedrijven dienen onze nòg mooie plaats snel en veilig te kunnen bereiken en verlaten. Ik citeer uit de nota Ombuigingen: "In het kader van de ombuigingen stellen we voor het project 'verbeteren van de toegangswegen van en naar de A16' volledig te schrappen." Volledig te schrappen! De fractie van de VVD wreef haar ogen uit toen zij dit las, maar het staat er echt. Sinds ik raadslid ben, heb ik een verbetering van de toegankelijkheid vanaf met name de A16 als een belangrijk item gezien. In de loop van de tijd is de verbetering van die toegankelijkheid ook op de agenda van de Drechtsteden gekomen, maar nu stelt het college voor haar volledig te schrappen! De VVD-fractie vindt dit volstrekt onacceptabel. Het kost niets om de druk op de ketel te houden, en dat is absoluut noodzakelijk. Het is onverantwoord een duidelijk onveilige situatie te laten voortbestaan. Hoe onveilig de situatie is, kan helaas geïllustreerd worden met een verwijzing naar het zich recent voorgedaan hebbende trieste ongeluk op de A59. De berichtgeving in het AD daarover ging vergezeld van een schets van de situatie op de plek van het ongeluk. In de schriftelijke uitwerking van mijn bijdrage heb ik die schets overgenomen. Het blijkt dat de situatie daar vrijwel volledig overeenkomt met die bij de afslag Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht, zij het dat op de A16 in plaats van de Efteling kort na de afslag de Drèchttunnel regelmatig voor opstoppingen zorg draagt en zij het dat het zware vrachtverkeer op de A16 een veelvoud is van het zware vrachtverkeer in het gebied nabij de Efteling. Het oplossen van dit soort veiligheidsproblemen vergt een lange adem en het is dan ook niet acceptabel dat het college op dit punt achterover leunt of Russische roulette speelt. Mijnheer de voorzitter, ik word er somber van en verzoek u dan ook graag het woord aan Anne- Marie Burger te geven. De heer Dogger: Ik vind dat u hard uw best doet om oppositie te voeren; een aantal uitspraken van u past daarin. U moet echter weer niet het beeld oproepen dat de situatie hier gelijk gaat worden aan die in voormalig Oost-Europa of Afrika. Om te beweren dat er niets meer wordt onderhouden, dat het hier een slachtveld wordt en dat het college niets doet, vind ik het verwoorden van onderbuikgevoelens. Ik hoorde u niets zeggen over de signalen waarop het college juist wèl heeft gereageerd, zoals de signalen uit de Steynen en de opmerkingen van de bewoners van het Roelant de la Reijpad over speelwerktuigen. Dit college heeft laten zien naar bewoners te willen luisteren. U komt niet veel verder dan het oproepen van angstaanjagende beelden. U wilt niet bezuinigen, maar nu wij allen een stapje terug moeten doen, rijst de vraag waar u het geld dàn vandaan wilt halen. Eigenlijk voert u oppositie om de onderbuikgevoelens van delen van de samenleving naar voren te brengen, en dat vind ik niet netjes. Zeker past deze manier van oppositie voeren niet in de lijn van de wijze waarop de VVD zich in de afgelopen jaren met de plaatselijke politiek heeft bemoeid. De heer Ouwerkerk: Had u een vraag aan mij, of hield u nog een betoog? De heer Dogger: Beide; ik had mijn kwartier nog niet volgemaakt. U zei dat het college niet naar signalen van burgers luistert. Ik heb u gezegd naar welke signalen van burgers het college wèl heeft

9 Vergadering van 1 november geluisterd. Misschien hebt u andere geluiden gehoord, maar wat u nu allemaal aanvoert, zie ik als populisme. De heer Ouwerkerk: Wat ik populistisch vind, is dat wij, als hier tien mensen op de publieke tribune zitten en om een kostend speeltoestel vragen, dat dan maar geven. Ik bagatelliseer niet de belangen van de v.v. ASWH bij het hebben van een goed sportveld, maar als hier 50 mensen op de publieke tribune zitten, wordt er gezegd: 'Dat geven we.' Dat is óók populisme. De heer Dogger: Is het rekening houden met de gezondheid van mensen populisme? De heer Ouwerkerk: U praat zo gemakkelijk over onderbuikgevoelens. Ik woon hier nu inmiddels dertig jaar en denk dat, als wij het onderhoud van groen en straten aan de buurten gaan overlaten, dit het grote risico met zich brengt dat wij later een heel hoge rekening zullen moeten betalen. Dàt is mijn zorg. Mevrouw Burger-van Denzel: Mijnheer de voorzitter. Ik ben voor de heer Dogger blij dat aan zijn in de vorige raadsperiode blijmoedig geuite wens dat er oppositie zou worden gevoerd, wordt voldaan. Na de coalitieonderhandelingen heeft de VVD-fractie besloten bij al haar afwegingen zoals nu bij de behandeling van de begroting haar drie speerpunten veiligheid, financiën en onderwijs te betrekken. Ik zal nu namens de fractie eerst ingaan op: Onderwijs. Helaas heeft de fractie moeten constateren dat er in het komend jaar naast de ontwikkeling in het kader van de brede school en de nieuwbouw in de strip De Schoof-Cascade niet veel gebeurt. De VVD had graag gezien dat dit college een bijdrage zou leveren aan het voorkomen van voortijdige schoolverlating. Dit kan gerealiseerd worden door, onder andere, een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van werk- en stageplekken. De VVD pleit ervoor dat bij aanbestedingen de voorwaarde gaat gelden dat een bedrag ter grootte van 5 % van de aanneemsom zal worden aangewend voor het realiseren van werk- en stageplekken voor jongeren. Het uitvoeringsprogramma welzijnssubsidies. In de begroting formuleert het college een aantal uitgangspunten voor de toekenning van welzijnssubsidies. Ik citeer: iedereen moet kunnen meedoen; medeverantwoordelijkheid; stimuleren van zelfredzaamheid; aandacht voor de zwakkere in onze samenleving, met de nadruk op zelfredzaamheid. Dit klonk als muziek in onze liberale oren. De euforie was echter van korte duur en is omgeslagen in bezorgdheid. Na het lezen van de nota Ombuigingen en het uitvoeringsprogramma zijn wij namelijk tot de conclusie gekomen dat het wel mooie woorden zijn, maar ook niet méér dan mooie woorden. In plaats van te komen tot constructief overleg met stichtingen, verenigingen en organisaties over door te voeren bezuinigingen, heeft het college de kaasschaafmethode gehanteerd door de subsidies met 10 % te verminderen. Vervolgens heeft het een aantal toetsingscriteria toegepast, maar deze zijn naar willekeur vertaald. De fractie kan het niet nalaten hiervan enkele voorbeelden te noemen. De subsidie voor de Stichting Jeugdspeelpark wordt verminderd met 2,5 % terwijl andere organisaties met een grótere korting op hun subsidie te maken krijgen. Wij begrijpen de redenering van het college in dezen niet. Een aantal maanden geleden was het jeugdspeelpark namelijk nog in staat om het exploitatietekort als gevolg van de uitbreiding voor een deel zelf op te vangen en wel met In de inspraak in de commissie WOS heeft de voorzitter van de stichting echter laten weten het voormalige Rode Kruis-gebouw niet te kunnen exploiteren; bij een korting van de subsidie met 2,5 % was het zelfs niet zeker dat het jeugdspeelpark zou blijven bestaan. De fractie zet vraagtekens bij al deze

10 Vergadering van 1 november tegenstrijdigheden; zij begrijpt het niet. Heeft dit college de uitbreiding van het jeugdspeelpark soms tegen beter weten in doorgezet en wel omwille van de uitvoering van het collegeprogramma? In schril contrast hiermee staat de korting met 'slechts' 10 % op de subsidie voor de Stichting Vluchtelingenwerk. In de bijlage van het uitvoeringsprogramma zegt het college van mening te zijn dat het werk van deze stichting niet in de primaire behoefte aan het bevorderen van de zelfredzaamheid voorziet. Wij kunnen ook dit niet begrijpen. Ondersteuning van deze groep mensen behoort niet tot de uitgangspunten van dit college? Kan dit worden uitgelegd? Voor de fractie is de maatschappelijke meerwaarde die door de verstrekking van een subsidie bereikt wordt leidend. Dit kunnen wij helaas niet terugvinden in de bezuinigingsvoorstellen. Er is geen inventarisatie gemaakt van het huidige voorzieningenniveau op basis van de beleidsuitgangspunten van de subsidieverordening en het Wmo-beleid en een inzicht in de maatschappelijke effecten van het verlagen van de subsidies ontbreekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen van de subsidie voor GOW/Dumas. Hebt u zich afgevraagd wat voor het effect deze subsidieverlaging zal hebben op het zorgvuldig opgebouwde jongerennetwerk ter bestrijding van overlast en wat het effect op de maaltijdvoorziening zal zijn? Tot onze verbazing heeft het college eigenstandig besloten waarschijnlijk omdat het in de titel van het document staat dat er een aanpassing in de bevoegdheden met betrekking tot het toekennen van subsidies zal moeten gaan plaatsvinden; de subsidieverordening zal daartoe moeten worden herzien. In 2008 heeft de raad de integrale nota welzijnsvoorzieningen vastgesteld en daarin staan vanaf 2009 de maatschappelijke doelstellingen en de prestatieafspraken centraal. Naar de mening van de fractie moet eerst hieraan op ordentelijke wijze uitvoering worden gegeven. Het is tijd voor het tonen van daadkracht en voor het uitvoeren van de in het verleden gemaakte afspraken. Er moet niet keer op keer ander beleid worden geformuleerd voordat het eerder overeengekomen beleid volledig is uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn gemeten. Dit is mijn bijdrage; ik verzoek u het woord te geven aan de heer Doodkorte. De heer Dogger: Als ik de VVD goed begrijp, vindt zij de kaasschaafmethode een gruwel. 'Gruwel' is de hoogste afkeer van iets, of een afschuwelijke misdaad. Ik heb u daarover niet gehoord. Het college past de kaasschaafmethode helemaal niet tóe. Als de subsidie voor de bibliotheek niet wordt gekort en de subsidie voor Cascade met wordt verlaagd, is dat hooguit een, zoals wij het noemen, beredeneerde kaasschaafmethode. Anders schaaft de kaasschaaf toch wel erg slecht. Ik ben benieuwd naar de alternatieven waarmee de VVD gaat komen om de gruwel van de kaasschaafmethode overbodig te maken. Welke keuzes maakt de VVD? Bezuinigen doet zij eigenlijk niet; zij wil juist misschien wel méér. Mevrouw Burger-van Denzel: Ik geloof dat u niet zo goed hebt gelezen en geluisterd. Ik heb gezegd dat er eerst op ordentelijke wijze uitvoering had moeten worden gegeven aan de welzijnsnota's en dat er dan een nulmeting had moeten plaatsvinden aan de hand waarvan er, mede kijkend naar de maatschappelijke effecten, keuzes hadden kunnen worden gemaakt. Er is nu alleen met 10 % op de subsidies gekort en vervolgens is aan de hand van een aantal willekeurige toetsingscriteria bepaald of een korting wel of niet moet doorgaan. De heer Dogger: Op die 'willekeurige toetsingscriteria' zal wethouder Van der Vlies wel terugkomen, maar ik zeg nogmaals dat er wel bezùinigd moet worden. Het college wil daarvoor de tijd nemen, maar wat doet ù nu in 2011? Mevrouw Burger-van Denzel: Hebt u mij horen zeggen dat er niet bezuinigd zou moeten worden? De heer Dogger: Nee, maar waarop wilt ù bezuinigen? Mevrouw Burger-van Denzel: Ik vraag mij af of ik dat als raadslid moet aandragen, of dat het college

11 Vergadering van 1 november De heer Dogger: Hoho, zó komt u niet weg. Mevrouw Burger-van Denzel: Het is voor u net zo gemakkelijk om te zeggen dat wij maar met alternatieve bezuinigingsmogelijkheden moeten komen. De heer Dogger: Nee. De kaasschaafmethode deugt volgens de VVD niet. Wel vindt de VVD dat er voor bepaalde zaken meer geld moet worden uitgetrokken. Het college is met een voorstel gekomen en daarop kan de raad amendementen indienen. Ik hoor wat dat betreft echter niets van u. U zegt niet waarop er dan wèl moet worden bezuinigd. U zegt dat wij er met elkaar over moeten gaan nadenken. Dat wil het college óók, hè? Mei De heer Doodkorte: Ik begrijp dat de heer Dogger het naar zijn zin heeft; ik hoop dat dit de komende dagen ook zo blijft. De heer Dogger: In bijna àlle vergaderingen! De heer Doodkorte: Mijnheer de voorzitter. Onder het motto "Daadkrachtig en sociaal" presenteert dit college zijn eerste begroting, een begroting die er op het eerste oog cijfermatig goed uitziet. U presenteert tevens in samenhang met de nota Ombuigingen een sluitend meerjarenperspectief. Er is de laatste weken geen publicatie van het college verschenen waarin de bal niet bij onze inwoners en het maatschappelijk middenveld is neergelegd. Uitgangspunten van uw college hierbij zijn 'betrokkenheid' en 'samen doen', maar waaruit blijkt de betrokkenheid en het samen doen van uw college? Doet u niet een te groot beroep op de betrokkenheid van en het samen doen met onze burgers en het maatschappelijk middenveld met betrekking tot zaken en acties waarbij uw college het er zelf naar de opvattingen van de VVD bij laat zitten? Al geruime tijd heerst er maatschappelijk ongenoegen of, zo u wenst, maatschappelijke onrust over het bouwplan van één van de kerken in onze gemeente. Achter gesloten deuren en in vertrouwelijkheid wordt de politiek geïnformeerd over dienaangaande genomen en te zetten stappen. Uw college weet de zaak goed te verpakken: u maakt er simpelweg een speerpunt in de realisatiestrategie van en noemt dit 'de ontwikkeling strip De Schoof-Cascade.' Belanghebbenden hebben één op één gesprekken met de gemeente, maar de omwonenden weten nog van niets of weten maar weinig. Worden zij straks voor een voldongen feit geplaatst? Mogen zij dan hun stem nog laten horen bij één van de weinige inspraakgelegenheden? Is dàt wat uw college bedoelt met 'openheid en betrokkenheid'? Je moet het niet willen geloven, maar het beeld doemt op dat het op dit punt meer gaat in de richting van 'verdeel en heers'. Dit laatste wil de VVD in ieder geval niet. Uit de bijdragen van mijn fractiegenoten mevrouw Burger en de heer Ouwerkerk heeft uw college al moeten begrijpen dat u wat de VVD-fractie betreft niet direct daadkrachtig en sociaal bent. U doet vooral een beroep op de creativiteit en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de inwoners, maar waar is de visie van uw college? Ik verwacht straks van de heer Dogger de vraag waar de visie van de VVD is. Waar treedt uw college daadkrachtig op? Naar de opvatting van de VVD-fractie doet het college dit in ieder geval niet op het terrein van besparingen en efficiencyverbetering in de eigen ambtelijke organisatie. Zeker, ook uw college heeft besparingen ingeboekt, maar worden deze besparingen goed beschouwd, dan blijft er behoudens een nog niet gespecificeerde efficiencyslag in de bedrijfsvoering tot een bedrag van ruim in 2014 geen echte bezuiniging over. Dit staat in schril contrast met nogal wat andere gemeenten in Nederland, gemeenten die de moed hebben om in een bandbreedte van 8 tot 93 % in de eigen ambtelijke organisatie een substantieel deel van de op te brengen bezuinigingen te vinden. Uw college treedt niet adequaat op. U schuift zaken voor u uit. U wilt alleen regionaal samenwerken indien ùw uitgangspunten worden gevolgd. Hoezo, bruggen bouwen, hoezo, verbinden? Preekt uw college niet al te nadrukkelijk voor eigen parochie? De VVD-fractie vindt het zeer verwonderlijk dat het college zichzelf geen beperkingen wenst op te leggen. De jaren geleden

12 Vergadering van 1 november geschrapte post onvoorzien is nu met een bedrag van euro weer in de begroting opgenomen, en dit terwijl u de inwoners voorhoudt dat additionele verzoeken tot herinrichting en het aanbrengen van groenvoorzieningen niet meer kunnen worden gehonoreerd en dat klachten en meldingen een langere afhandeltijd zullen kennen, waardoor het aantal schadeclaims kan toenemen. Is dit niet meten met twee maten? Overigens, het achterwege laten van de post onvoorzien scheelt voor onze inwoners al gauw een half procent verhoging van de onroerendezaakbelasting. Uw college blinkt evenmin uit bij het samen met de gemeente Zwijndrecht zoeken naar een definitieve oplossing voor het probleem van het exploitatietekort op De Volgerlanden. Mede als gevolg van de economische crisis ondervindt de realisatie van De Volgerlanden nogal wat tegenslag. Gevolgen van een en ander zijn niet alleen vertraagde inkomsten door een langzamere groei van de gemeente, maar ook oplopende tekorten op de grondexploitatie. Dit alles valt uw college niet aan te rekenen. Wat uw college wèl valt aan te rekenen, is het feit dat er nog steeds geen oplossing is gevonden voor de dekking van dit oplopende tekort. De toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, heeft in haar brief van 25 augustus 2010 laten weten dat er met beide gemeenten, dus Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, is afgesproken dat er vóór de vaststelling van de begroting voor 2011 een definitieve oplossing moest zijn gevonden voor het probleem van de dekking van het totale tekort; hierop zou worden getoetst bij de beoordeling van de begrotingen voor Naar de opvatting van de VVDfractie is het ronduit wrang als uit perspublicaties moet worden begrepen dat de beide gemeenten kennelijk verder dan ooit weg zijn van een oplossing. De ene gemeente zegt: 'Afrekenen' en de andere gemeente zegt: 'Samen uit, samen thuis!' Het is misschien wel dit laatste wat het meeste klemt. Eind vorig jaar waren de gezamenlijke colleges het volstrekt eens over de oplossingsmogelijkheden. Het waren leden van uw college die bij de buren goede sier maakten om vervolgens, terug in eigen dorp, te roepen dat zij niet aan 'ontwikkelingshulp richting Zwijndrecht' zouden doen. Kort en goed, waar zit nu volgens uw college een betrouwbare en gedragen definitieve oplossing voor het probleem van de dekking van het totale tekort op De Volgerlanden en op welke termijn denkt uw college deze oplossing wereldkundig te kunnen maken? Ook met betrekking tot de lokale belastingdruk blinkt uw college niet uit. Het moet gezegd dat er voorwaar sprake is van een staaltje van perfectie in de transparantie: op niet eerder vertoonde wijze geeft uw college inzicht in de opbouw van de verhoging van de onroerendezaakbelasting. Maar hiermee houdt de duidelijkheid ook op. Voor niet-insiders klinkt uw relaas uiterst sympathiek, maar hoe anders is de kille werkelijkheid. De door uw college voorgestelde verlagingen van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn doelheffingen waarvan de opbrengsten op kortere of middellange termijn niet hoger mogen zijn dan de hiermee gepaard gaande resp. de hieraan toegerekende kosten. Kortom, heffingen die boven de 100 % dekkingsgraad uitkomen, moeten terugvloeien naar de inwoners resp. huiseigenaren. De onroerendezaakbelasting daarentegen is een algemeen dekkingsmiddel. Een verhoging van deze belasting leidt tot meer algemene dekkings- resp. bestedingsmiddelen, en uw college kan vervolgens aan de raad voorstellen deze middelen in te zetten voor ontwikkelingen ten gunste van onze gemeente. De VVD-fractie is de mening toegedaan dat er uiterst terughoudend moet worden omgegaan met een verhoging van de onroerendezaakbelasting. Ondanks de mooie rekensommen van uw college kan er bij de door u voorgestelde verhoging van deze belasting met ruim 6 % niet van terughoudendheid worden gesproken. De door uw college gevolgde lijn in de begroting voor 2011 leidt er toe dat huurders in 2011 ten opzichte van 2010 te maken hebben met een verlaging van de lokale lastendruk van ongeveer 10 euro. Het college vindt: "Hiermee wordt een duidelijke invulling gegeven aan het ombuigingsuitgangspunt" een mooi woord voor het spelletje 'galgje' "dat de maatregelen de meer kwetsbare groepen zo min mogelijk raken." Het is deze zin die bij de VVD-fractie de volgende vraag oproept: sinds wanneer zijn huurders met een modaal of hoger inkomen een kwetsbare groep in vergelijking met bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, of bewoners die als gevolg van de crisis de woonlasten van hun koopwoning niet langer kunnen opbrengen? U hebt het al begrepen: de VVD-fractie is geen voorstander van de door uw college voorgestelde wijzigingen in de verdeling van de lokale lastendruk. Uw reactie, vooral op de vraag over de meer kwetsbare groepen, horen wij graag.

13 Vergadering van 1 november Afrondend. Op basis van ons commentaar in de lokale pers en de bijdragen welke vanavond door de verschillende VVD-fractieleden aan u zijn overgebracht, moet het uw college duidelijk zijn dat wij als VVD grote moeite hebben met uw voorstellen ter zake van: de bezuinigingen op wegenonderhoud en openbaar groen; het schrappen van de voorgenomen verbetering van de toegangswegen van en naar de A16; onderdelen van de voorgenomen kortingen op de subsidies aan gesubsidieerde instellingen en organisaties; de beperkte besparingen en efficiencyverbetering in de eigen ambtelijke organisatie; het uitblijven van een door de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht gedragen oplossing van het probleem van het tekort op de grondexploitatie De Volgerlanden; de uitgangspunten voor en de bekostiging van de regionale samenwerking; de lokale lastendruk. Wij zien uit naar uw antwoord in eerste termijn. Ten slotte. De VVD-fractie wil ervan kunnen blijven uitgaan dat ook voor dit college geldt: afspraak is afspraak. In dit verband zijn wij teleurgesteld over het feit dat wij niets meer hebben vernomen van de in uw brief van 15 juli 2010 aan de gemeenteraad gedane toezegging dat u de te onderscheiden bevoegdheden van college en raad zou toetsen en de noodzakelijke correcties zou doorvoeren, hetgeen dan zou blijken uit de programmabegroting. Hebben wij als VVD-fractie iets gemist, of heeft uw college die brief even uit het oog verloren? De heer Dogger: U beschuldigt het college met betrekking tot de kwestie van de Petrakerk van achterkamertjespolitiek. Is het u bekend waarom daarover een besloten commissievergadering moest worden gehouden? Verder hoop ik dat ook de VVD wil meewerken aan het bereiken van een bezuiniging tussen de 1,5 miljoen en 4- tot 5 miljoen. Ik hoor echter nog steeds niet waar de VVD geld vandaan denkt te halen. De heer Doodkorte: De term 'achterkamertjespolitiek' is van u, want ik heb die term niet gebruikt en neem haar ook niet over. Ik heb slechts geschetst wat er in een informatie-uitwisseling is gebeurd. Ik heb u vanavond enkele keren termen horen noemen welke niet door leden van de VVD-fractie waren gebruikt, maar die u noemde omdat u vanavond kennelijk populair wilt zijn. Dat gun ik u, maar leg mij geen woorden in de mond die ik niet heb gebezigd. Het woord 'achterkamertjespolitiek' heb ik niet uitgesproken. De heer Dogger: 'Verdeel en heers' dan? De heer Doodkorte: 'Verdeel en heers' wel, maar in een zin die begon met: "Je moet het niet willen geloven, maar "; het was dus een vráág. U moet lùisteren. De heer Dogger: Ik vind het een suggestie. Anders gebruikt u zulke woorden niet. Als ik zeker weet dat er geen sprake is van een verdeel-en-heerspolitiek gebrùik ik die term ook niet. De heer Doodkorte: Ik zal u even uit de droom helpen door uit mijn betoog te citeren: "Je moet het niet willen geloven, maar het beeld doemt op dat het op dit punt meer gaat in de richting van 'verdeel en heers'." Dat u daarvan 'achterkamertjespolitiek maakt, laat ik aan u, maar schuif mij niet in de schoenen dat ik die term heb gebruikt. Zo zit ik niet in elkaar. De heer Dogger: Nee, maar uw terminologie is niet veel anders dan zij tijdens de bespreking van het coalitieprogramma was. Toen had u het óók over de Petrakerk en zei u dat een en ander wellicht niet

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1057 13 januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT Verslag van de brede commissievergadering op 7 november 2011 in het gemeentehuis, aanvangende om 20.27 uur. Voorzitter: de heer ir. C.W. Timmers. Aanwezig zijn de leden: mevrouw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 13.30 uur De SGP is blij met de compacte en solide begroting en de gelijktijdige aanbieding van de Produktenbegroting. Onze dank en waardering hiervoor! Ondanks

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 23 mei 2013 overleg gevoerd met minister

Nadere informatie