Vraag 1 Graag zou ik ook voor 2011 een dergelijk overzicht willen ontvangen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 1 Graag zou ik ook voor 2011 een dergelijk overzicht willen ontvangen."

Transcriptie

1 Aan: de heer A.A.P.M van Berkel (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 27 september 2011 Ons kenmerk 38/3.1/ Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake een tweetal brieven over provinciale subsidies Geachte heer van Berkel, Door middel van uw brieven van 19 juli 2011 hebt u namens de Statenfractie van de PVV ingevolge artikel 41 Reglement van orde voor Provinciale Staten meerdere vragen gesteld. In onze brief d.d. 20 juli 2011, kenmerk 29/ / , hebben wij beantwoording vóór 27 september 2011 toegezegd. Wij beantwoorden uw vragen nu als volgt. Vraag 1 Graag zou ik ook voor 2011 een dergelijk overzicht willen ontvangen. Antwoord 1 Bij deze brief is een overzicht gevoegd waarop de subsidies te vinden zijn die voor het jaar 2011 tot dusverre zijn toegekend. Daarbij merken wij op dat, met name in het geval van de regelingen, nog de mogelijkheid bestaat dat in 2011 nog subsidies worden toegekend. Vraag 2 Graag zou ik ook een overzicht willen ontvangen van de subsidies die zijn toegekend of op de nominatie staan om toegekend te worden voor de verdere bestuursperiode van dit college.

2 2 Antwoord 2 Voor de jaren 2012 en daarna zijn er nog geen subsidies toegekend. Ook kan niet worden gesteld dat er subsidies "op de nominatie staan" om toegekend te worden. Voortzetting van subsidies is niet vanzelfsprekend, maar elk jaar opnieuw onderdeel van een besluitvormingsproces dat conform de Algemene subsidieverordening (ASV) plaatsvindt op basis van de subsidieaanvraag. Hier komt nog bij dat Provinciale Staten de budgetten voor het verlenen van subsidie in de jaren 2012 en daarna nog niet hebben geautoriseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van de behandeling van de Begroting 2012 in november van dit jaar. Vraag 3 Graag zou ik de overzichten van de subsidies 2010, 2011 en verdere bestuursperiode van dit college op EXCEL-format aangeleverd krijgen,indien dat mogelijk is. Antwoord 3 Van de toegekende subsidies voor de jaren 2010 en 2011 zal u een Excelbestand ter beschikking worden gesteld. Naar aanleiding van de verstrekte gegevens stelt u een aantal aanvullende vragen. Daarop geven wij de volgende antwoorden. Vraag 1 Is het juist dat het aangeleverde overzicht van subsidies 2010 betrekking heeft op toegekende subsidies maar nog moet worden beoordeeld of de prestaties zijn geleverd? Antwoord 1 Dat is ten dele juist. Het overzicht is vervaardigd op het moment dat de procedures rond de vaststelling van de diverse subsidies nog niet allemaal waren afgerond. Verder is conform de ASV niet bij alle subsidies een beoordeling van de prestaties aan de orde. Vraag 2 en 3 Zo ja, zijn er in 2010 subsidies toegekend waarvan de prestatie niet zijn geleverd? Zo ja, zijn de in vraag 2 bedoelde subsidies teruggevorderd? Antwoord 2 en 3 Wanneer tijdens het vaststellingsproces wordt vastgesteld dat prestaties geheel of ten dele niet geleverd zijn, wordt de subsidie naar rato daarvan lager vastgesteld en vindt verrekening plaats met eventueel verstrekte voorschotten. Indien een subsidie of een voorschot is verstrekt dat groter is dan het vastgestelde subsidie, vindt terugvordering plaats.

3 3 Vraag 4 Wat zijn de maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat subsidies ten onrechte worden toegekend? Antwoord 4 De maatregelen die worden genomen op het vlak van de rechtmatigheid van toegekende subsidies bestaan voornamelijk uit een reeks controles die tijdens het subsidieproces door de betrokken beleidsmedewerkers worden uitgevoerd. De betrokken beleidsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de subsidieaanvragen van de aanvragers binnen de geldende weten regelgeving. Bij betalingen vindt een fiat door de budgethouder plaats; dit reduceert het risico van fraude. De subsidieregelingen zijn voornamelijk onderdeel van de SISA-verantwoording (Single Information, Single Audit). Bij deze laatste categorie en bij de grotere subsidies wordt in de regel een accountantsverklaring gevraagd. In de vorige collegeperiode is het proces van subsidieverlening doorgelicht. Dit heeft geleid tot het zogenoemde "PWC-rapport". Op basis van dit rapport is een proces van verzakelijking gestart dat onlangs tot besluitvorming in Provinciale Staten heeft geleid door de vaststelling van de nieuwe ASV. Bij wijze van vervolg loopt nu een traject waarbij invoering plaatsvindt van het Rijksbrede Subsidiekader (RSK). Een belangrijk doel daarbij is het laten plaatsvinden van een verdere verzakelijking en niet in de laatste plaats objectivering van het subsidieproces, waarbij verder nog wordt ingezet op een reductie van de administratieve lasten. Een belangrijke beheersmaatregel bestaat uit de invoering van een verdergaande functiescheiding, waarbij de interne controlemaatregelen door verschillende medewerkers worden gedaan. Het RSK is gebaseerd op de uitgangspunten: proportionaliteit, sturing op prestaties en hoofdlijnen, uniformering en vereenvoudiging en verantwoord vertrouwen en risicoacceptatie. Het subsidiekader gaat uit van proportionaliteit tussen het subsidiebedrag en de lasten. Hoe lager het subsidiebedrag per ontvanger is, hoe minder of hoe eenvoudiger voorwaarden worden gesteld en hoe efficiënter de verantwoording wordt ingericht. Aan dit proportionaliteitsbeginsel is in het subsidiekader invulling gegeven door het invoeren van drie standaard uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen waarvan de toepassing wordt bepaald door de hoogte van het subsidiebedrag. Wij zetten in op invoering van de werkwijze conform het RSK met ingang van 1 januari In dat verband wordt de materie binnenkort aan Provinciale Staten voorgelegd door middel van een afzonderlijk statenstuk. Wij volstaan op dit moment met de verwijzing naar dat binnenkort door u te ontvangen statenstuk. Vraag 5 Welk gedeelte van alle subsidiegelden, genoemd in de lijst, uitgedrukt in percentage of in absolute cijfers, is als "gelabeld" geld binnen gekomen uit "Den Haag" of "Brussel".

4 4 Antwoord 5 In het aan u verstrekte overzicht is per subsidie aangegeven wanneer het gaat om een subsidie waar een ontvangt van het Rijk of de EU tegenover staat. Wij merken daarbij nog op dat een deel van de "subsidiestromen" via respectievelijk het DLG en het SNN verlopen; daarvoor geldt een afzonderlijk verantwoordingstraject. Hoogachtend, gedeputeerde staten van,, secretaris, voorzitter Bijlage(n): coll.

5 Overzicht verstrekte subsidies 2010 en 2011 Prestatie Prestatieomschrijving Relatienum Relatienaam Soort Omschrijving programma mer Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Statengriffie (SG); afdeling Bijdrage Noordelijke Rekenkamer obv begroting ,00 Programma 1. De provincie doét er toe! Provinciale Staten (PS) (7500) Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Statengriffie (SG); afdeling Bijdrage noordelijke rekenkamer obv begroting Programma 1. De provincie doét er toe! Provinciale Staten (PS) (7500) Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 2072 CDA-statenfractie Fractievergoeding 1 kwartaal ,01 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 2072 CDA-statenfractie Fractievergoeding 2e kwartaal ,31 Ondersteuning bij het functioneren van PS 2072 CDA-statenfractie Fractievergoeding 3e kwartaal 2011 incl. correctie 2e kwart ,74 Programma 1. De provincie doét er toe! Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 2072 CDA-statenfractie Correctie Fractievergoeding 1e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 2072 CDA-statenfractie Fractievergoeding 2e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 2072 CDA-statenfractie Fractievergoeding 3e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 2072 CDA-statenfractie Fractievergoeding 4e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1798 ChristenUnie; Fraktie Fractievergoeding 1 kwartaal ,22 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1798 ChristenUnie; Fraktie Fractievergoeding 2e kwartaal ,48 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1798 ChristenUnie; Fraktie Fractievergoeding ChU 3e kw ,31 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1798 ChristenUnie; Fraktie Correctie Fractievergoeding 1e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1798 ChristenUnie; Fraktie Fractievergoeding 2e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1798 ChristenUnie; Fraktie Fractievergoeding 3e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1798 ChristenUnie; Fraktie Fractievergoeding 4e kwartaal Ondersteuning bij het functioneren van PS Fractieondersteuning SP in de Fractievergoeding 1 kwartaal ,58 Programma 1. De provincie doét er toe! Prov.; Ondersteuning bij het functioneren van PS Fractieondersteuning SP in de Fractievergoeding 2e kwartaal ,77 Programma 1. De provincie doét er toe! Prov.; Ondersteuning bij het functioneren van PS Fractieondersteuning SP in de Fractievergoeding 3e kwartaal 2011 incl. correctie 2e kwart ,80 Programma 1. De provincie doét er toe! Prov.; Ondersteuning bij het functioneren van PS Fractieondersteuning SP in de Correctie Fractievergoeding 1e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Prov.; Ondersteuning bij het functioneren van PS Fractieondersteuning SP in de Fractievergoeding 2e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Prov.; Ondersteuning bij het functioneren van PS Fractieondersteuning SP in de Fractievergoeding 3e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Prov.; Ondersteuning bij het functioneren van PS Fractieondersteuning SP in de Fractievergoeding 4e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Prov.; Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 608 Groen Links; Fraktie Correctie - Fractievergoeding 1e kwartaal ,53 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 608 Groen Links; Fraktie Fractievergoeding 2e kwartaal ,07 Ondersteuning bij het functioneren van PS 608 Groen Links; Fraktie Fractievergoeding 3e kwartaal 2011 incl. correctie 2e kwart ,31 Programma 1. De provincie doét er toe! Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 608 Groen Links; Fraktie Correctie Fractievergoeding 1e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 608 Groen Links; Fraktie Fractievergoeding 2e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 608 Groen Links; Fraktie Fractievergoeding 3e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 608 Groen Links; Fraktie Fractievergoeding 4e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1355 PvdA Statenfraktie Eerste kwartaal 2011 vergoeding statenfracties ,06 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1355 PvdA Statenfraktie Fractievergoeding 2e kwartaal ,97 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1355 PvdA Statenfraktie Fractievergoeding PvdA 3e kw ,57 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1355 PvdA Statenfraktie Correctie Fractievergoeding 1e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1355 PvdA Statenfraktie Fractievergoeding 2e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1355 PvdA Statenfraktie Fractievergoeding 3e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1355 PvdA Statenfraktie Fractievergoeding 4e kwartaal Ondersteuning bij het functioneren van PS 8896 Samenwerkende Donatie Haiti Programma 1. De provincie doét er toe! Hulporganisaties Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS Statenfractie D66 Fractievergoeding D66 3e kw ,86 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS Statenfractie van PVV Fractievergoeding 2e kwartaal ,03 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS Statenfractie van PVV Fractievergoeding PVV 3e kw ,40 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1096 VVD statenfractie Fractievergoeding 1 kwartaal ,64 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1096 VVD statenfractie Fractievergoeding 2e kwartaal ,20 Ondersteuning bij het functioneren van PS 1096 VVD statenfractie Fractievergoeding 3e kwartaal 2011 incl. correctie 2e kwart ,15 Programma 1. De provincie doét er toe! Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1096 VVD statenfractie Correctie Fractievergoeding 1e kwartaal

6 Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1096 VVD statenfractie Fractievergoeding 2e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1096 VVD statenfractie Fractievergoeding 3e kwartaal Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning bij het functioneren van PS 1096 VVD statenfractie Fractievergoeding 4e kwartaal De provincie doet ertoe 244 Gemeente Emmen Pilot opzet Europaservicepunt over de jaren 2010 en Programma 1. De provincie doét er toe! Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning Commissaris van de Koningin (CvdK) Drentse Veteranen Bijdrage Drentse Veteranendag ,00 Programma 1. De provincie doét er toe! Programma 1. De provincie doét er toe! Programma 1. De provincie doét er toe! Programma 1. De provincie doét er toe! Ondersteuning Commissaris van de Koningin (CvdK) Drentse Veteranen Bijdrage Drentse Veteranendag Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 2759 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 2759 Samenwerkingsverband Zaken en Koninkrijksrelaties Maandelijkse provinciale bijdrage uitvoeringsk ,00 Periodieke provinciale bijdrage uitvoeringskosten Noord-Nederland (SNN) Rechtsbeschermingsprocedures 4389 Ministerie van Binnenlandse 2010 vergoedingen nationale ombudsman Gedeputeerde staten (GS) Festina Lente Loon Discussie-diner Festina Lente Programma 3.000,00 Programma 1. De provincie doét er toe! Crediteuren Programma 2. Samenleving met samenhang Ontwikkeling beleid 4920 Scala; Voorschot subsidie ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Ontwikkeling beleid 4920 Scala; Voorschot subsidie Mijn Ontwikkeling 8433 Bureau Jeugdzorg ; Incidentele subsidie Contactpersonen in sv VO najaar Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling CBS de Lichtbaak Incidentele prestatiesubsidie 2 stromenschool de Lichtbaak Programma 2. Samenleving met samenhang Assen Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Cedin Subsidie regionale dag jonge kind Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest ; Vereniging Onderwijskansenplan voor Subsidie risicoschool kwaliteitsakkoord ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 9188 COG Subsidie doorontwikkeling 2-stromenschool de Lichtbaak, Onderwijskansenplan ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 9188 COG Ondersteunen directie en begeleiden personeel Mijn Ontwikkeling DRC Entertainment 1 x bijdrage project Jongens van het Noorden Back Home 7.500,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 4748 Drentse Gemeenten; 5e ijkpunt rapportage Drentse Onderwijsmonitor Programma 2. Samenleving met samenhang Vereniging van Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie Uitvoeringsprogramma ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 128 Gemeente Assen Inzet Locatiemanager ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 128 Gemeente Assen VVE - vroegschools ,00 Mijn Ontwikkeling 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV geld Aa Programma 2. Samenleving met samenhang en Hunze Mijn Ontwikkeling 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV geld Programma 2. Samenleving met samenhang Midden- Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV Mijn Ontwikkeling 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV geld Programma 2. Samenleving met samenhang Noordenveld Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 224 Gemeente Coevorden Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-VSV Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 244 Gemeente Emmen totaal VSV gelden regio Zuidoost ,00 Mijn Ontwikkeling 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010VSV geld Programma 2. Samenleving met samenhang Emmen Mijn Ontwikkeling 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-VSV geld Programma 2. Samenleving met samenhang Borger-Odoorn Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 244 Gemeente Emmen 3e voorschot Vanzelfsprekend Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Voorschot Sociale Alliantie 2011 VSV middelen ,00 Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV geld Programma 2. Samenleving met samenhang Meppel Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV geld De Programma 2. Samenleving met samenhang Wolden Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-VSV geld Westerveld Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Verlening incidentele prestatiesubsidie deel aanpak Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang onderwijsachterstandsproblematiek in de gemeente Hoogeveen Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Incidentele subsidie Onderwijskansenplan Verbetertraject basisscholen 7.500

7 Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Incidentele subsidie Onderwijskansenplan Verbetertraject Programma 2. Samenleving met samenhang basisscholen Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 2002 Gemeente Hoogeveen Onderwijskansenplan Talentontwikkeling Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 2026 Gemeente Meppel Onderwijskansenplan Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 1899 Gemeente Noordenveld Voorschot Sociale Alliantie ,00 Mijn Ontwikkeling 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma 2010-VVE vooruit Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 2065 Gemeente Tynaarlo Voorschot Sociale Alliantie 2011 VSV-middelen 9.104,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-VSV Mijn Ontwikkeling Openbaar Primair Onderwijs Onderwijskansenplan Kwaliteitsakkoord Programma 2. Samenleving met samenhang Borger-Odoorn Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Incidentele subsidie Onderwijskansenplan ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Incidentele prestatiesubsidie werken met groepsplannen ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling PCBS De Wegwijzer Subsidie uitvoeringsplan kwaliteitsakkoord Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Stenden Hogeschool Dag van het Jonge Kind Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Stenden Hogeschool Subsidie Techniektalent Klazienaveen fase Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Catent Subsidie Onderwijkansenplan ,00 Mijn Ontwikkeling Catent verbetertraject kwaliteitsakkoord basisonderwijs Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Openbaar Onderwijs Baasis Incidentele subsidie Onderwijskansenplan ,00 Mijn Ontwikkeling Openbaar Kwaliteitsakkoord Programma 2. Samenleving met samenhang Onderwijs Baasis Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling PrimAH Subsidie kwaliteitsimpuls basisschool ODS Prins Willem Alexander ,00 Mijn Ontwikkeling Talent Westerveld Subsidie beschikking uit kwaliteitsakkoord basisonderwijs Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Talent Westerveld Onderwijskansenplan kwaliteitsverbetering Mijn Ontwikkeling 576 Yorneo incidentele subsidie 2010 toezegging project samen leren, Programma 2. Samenleving met samenhang samen zorgen Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling 5871 TechnoMatch Project LBO Mijn Ontwikkeling 6934 Veenkoloniën; Projectbureau Voorschot duurzaam leren Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs Meppel Incidentele subsidie Onderwijskansenplan ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn Ontwikkeling VGPO Noordoost- Nederland Subsidie kwaliteitsakkoord basisonderwijs drenthe Mijn Ontwikkeling Vrienden Vakcollege,van Incidentele prestatiesubsidie voor PR-activiteiten voor het Programma 2. Samenleving met samenhang het; vakcollege Programma 2. Samenleving met samenhang in Beeld 129 Centrum Beeldende kunst Centrum Beeldende Kunst ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang in Beeld 129 Centrum Beeldende kunst in Beeld 129 Centrum Beeldende kunst Prestatiesubsidie per boekjaar Incidentele prestatiesubsidie KOR-project in Beeld 128 Gemeente Assen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma in Beeld 224 Gemeente Coevorden Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 uitvoeringsjaar 2011 in Beeld 224 Gemeente Coevorden bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma in Beeld 224 Gemeente Coevorden Incidentele prestatiesubsidie Kunstwerk bij Kasteel Programma 2. Samenleving met samenhang Coevorden Programma 2. Samenleving met samenhang in Beeld 224 Gemeente Coevorden Incidentele prestatiesubsidie kunstobject Ossehaar in Beeld 622 Gemeente De Wolden bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Programma 2. Samenleving met samenhang in Beeld 2002 Gemeente Hoogeveen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang in Beeld 2026 Gemeente Meppel Inc.prestatiesubsidie 2011 Openb.ruimte Haveltermade ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang in Beeld 2029 Gemeente Midden- bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma in Beeld 2073 Gemeente Westerveld bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang in Beeld 9052 Natuurkunst Sociale en culturele ontwikkeling Flexmiddelen Project Grensland ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 1197 Herinneringscentrum Kamp Westerbork Herinneringscentrum Kamp Westerbork ,

8 Museumbeleid 1197 Herinneringscentrum Kamp Waarderingssubsidie per boekjaar 2010 onderhoud Programma 2. Samenleving met samenhang Westerbork voormalig kampterrein Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 941 Hunebedcentrum Subsidie per boekjaar Nationaal Hunebedden Informatiecentrum ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 941 Hunebedcentrum Subsidie per boekjaar Nationaal Hunebedden Informatiecentrum 7.000,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 941 Hunebedcentrum Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 941 Hunebedcentrum Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 3508 Museum De Buitenplaats Prestatiesubsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 3508 Museum De Buitenplaats Prestatiesubsidie per boekjaar 2010e Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 1311 Drents Museum Subsidie per boekjaar Drents Museum ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 1311 Drents Museum Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Museumbeleid 1311 Drents Museum Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar 2011 Drents Plateau ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar 2011 Drents Plateau ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Nabetaling ivm vaststelling subsidie Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar Onvoltooid verleden tijd 3370 Drents Plateau Incidentele prestatiesubsidie project leegstand en Programma 2. Samenleving met samenhang herbestemming Onvoltooid verleden tijd 5 Gemeente Aa en Hunze Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 5.500,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 5 Gemeente Aa en Hunze Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 128 Gemeente Assen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 6.498,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 1917 Gemeente Borger-Odoorn Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 4.933,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 1917 Gemeente Borger-Odoorn Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 224 Gemeente Coevorden Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 4.353,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 224 Gemeente Coevorden Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 244 Gemeente Emmen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang ;uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 244 Gemeente Emmen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang ;uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 244 Gemeente Emmen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 2029 Gemeente Midden- Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 3.809,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 1899 Gemeente Noordenveld Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 8.291,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsprogramma 2011 Onvoltooid verleden tijd 2065 Gemeente Tynaarlo Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 6.994,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 2065 Gemeente Tynaarlo Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang uitvoeringsjaar 2011 Onvoltooid verleden tijd 5728 Gevangenismuseum Subsidie Versterken culturele infrastructuur Programma 2. Samenleving met samenhang Veenhuizen Museumbeleid Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 697 Groningen; provincie Bijdrage NAD nuis jaar Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 1048 Monumentenwacht Monumentenwacht ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 1048 Monumentenwacht prestatiesubsidie per boekjaar Onvoltooid verleden tijd 1191 Nationaal Restauratiefonds Storting Drents Monumentenfonds-Leegstand en inz.monumentenzorg; Herbestemming Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 1869 Noord-Brabant; Provincie IPO BOAG Cultuur Onvoltooid verleden tijd 6859 Rijksgebouwendienst (VROM) Incidentele prestatiesubsidie Restauratie Meidoornlaan Programma 2. Samenleving met samenhang

9 Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 1773 STAMM CMO Inzet STAMM inzet drents plateau ,50 Onvoltooid verleden tijd 1773 STAMM CMO project Tafelzilver 2009 (zie memo boeking voor dekking) Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Onvoltooid verleden tijd 1773 STAMM CMO aanvulling project tafelzilver Het grote publiek Aria Aperta; Openlucht opera Hoogeveen ,00 Het grote publiek 7988 Axis; Incidentele subsidie Festivals Axis Festival ,00 Het grote publiek 7988 Axis; Incidentele prestatiesubsidie Axisfestival Het grote publiek 439 Biblionet Incidentele subsidie Zomerzinnen ,00 Het grote publiek 439 Biblionet incidentele prestatiesubsidie ZomerZinnen Het grote publiek 173 Christelijk Oratorium Vereniging Assen Amateurkunst waarderingssubsidie ,00 Het grote publiek 173 Christelijk Oratorium Waarderingssubsidie per boekjaar Vereniging Assen Het grote publiek 215 Citadel; De Professionele Podiumkunsten ,00 Het grote publiek 7599 Danstheater ZiRR; Professionele Podiumkunsten ,00 Het grote publiek 7599 Danstheater ZiRR; Prestatiesubsidie per boekjaar Het grote publiek 8043 De Reus, DJT; Drents Jeugd theaterschap Professionele Podiumkunsten ,00 Het grote publiek 8043 De Reus, DJT; Drents Jeugd theaterschap Incid. subsidie voorstelling "De Laatste La" ,00 Het grote publiek 8043 De Reus, DJT; Drents Jeugd Prestatiesubsidie per boekjaar theaterschap Het grote publiek Different Trains; Incidentele waarderingssubsidie Cinemagie Het grote publiek 1118 Drents Kamerkoor Amateurkunst waarderingssubsidie ,00 Het grote publiek 1118 Drents Kamerkoor Waarderingssubsidie per boekjaar Het grote publiek 3370 Drents Plateau Prestatiesubsidie per boekjaar Het grote publiek 4539 Drents Poppenspelfestival; Incidentele prestatiesubsidie voor Internationaal Poppenspelfestival Meppel Het grote publiek 1123 Drents Senioren Orkest Amateurkunst DSO waarderingssubsidie ,00 Het grote publiek 1123 Drents Senioren Orkest Waarderingssubsidie per boekjaar Het grote publiek 1129 Drents Symfonie Orkest Amateurkunst waarderingssubsidie ,00 Het grote publiek 1129 Drents Symfonie Orkest Waarderingssubsidie per boekjaar Het grote publiek 1262 Drentse Fanfare Orkest; waarderingssubsidie per boekjaar ,00 Het grote publiek 1262 Drentse Fanfare Orkest; Prestatiesubsidie per boekjaar Het grote publiek 605 Festival Vrouwenfilms; Incidentele prestatiesubsidie Festival Vrouwenfilms Het grote publiek Festivalfabriek;De; Incidentele prestatiesubsdie 2e Guitar Festival Zuidlaren Het grote publiek 5 Gemeente Aa en Hunze Incid. subsidie Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 5 Gemeente Aa en Hunze Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie ,00 Het grote publiek 5 Gemeente Aa en Hunze Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 5 Gemeente Aa en Hunze bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 5 Gemeente Aa en Hunze Incidentele prestatiesubsidie Culturele gemeenten van 2011 Het grote publiek 128 Gemeente Assen Incid. subsidie Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 128 Gemeente Assen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie ,00 Het grote publiek 128 Gemeente Assen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 8.000,00 uitvoeringsjaar 2011 Het grote publiek 128 Gemeente Assen Voorschot Culturele Alliantie Het grote publiek 128 Gemeente Assen Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 128 Gemeente Assen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 128 Gemeente Assen Aanvullende financiele bijdrage uitvoering culturele allitantie project PopAs Uitvoeringsprogramma Het grote publiek 1917 Gemeente Borger-Odoorn Subsidie cultuurparticipatie Borger-Odoorn 2.000,00 Het grote publiek 1917 Gemeente Borger-Odoorn Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 uitvoeringsjaar 2011 Het grote publiek 1917 Gemeente Borger-Odoorn Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 1917 Gemeente Borger-Odoorn bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 224 Gemeente Coevorden Culturele Uitdag ,

10 Het grote publiek 224 Gemeente Coevorden Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 uitvoeringsjaar 2011 Het grote publiek 224 Gemeente Coevorden Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 224 Gemeente Coevorden bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 622 Gemeente De Wolden Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 622 Gemeente De Wolden Subsidieregeling Culturele Uitdag Het grote publiek 622 Gemeente De Wolden bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 244 Gemeente Emmen Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 244 Gemeente Emmen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ;uitvoeringsprogramma Het grote publiek 244 Gemeente Emmen Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 244 Gemeente Emmen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 2002 Gemeente Hoogeveen Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 2002 Gemeente Hoogeveen Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 2002 Gemeente Hoogeveen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 2002 Gemeente Hoogeveen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 2026 Gemeente Meppel Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 2026 Gemeente Meppel Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 2026 Gemeente Meppel bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 2029 Gemeente Midden- Incidentele subsidie Cultuurparticipatie Culturele Uitdag Midden 2.000, Het grote publiek 2029 Gemeente Midden- Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 uitvoeringsjaar 2011 Het grote publiek 2029 Gemeente Midden- Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 2029 Gemeente Midden- bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 1899 Gemeente Noordenveld Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 1899 Gemeente Noordenveld Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 uitvoeringsprogramma 2011 Het grote publiek 1899 Gemeente Noordenveld Subsidie Culturele Uitdag Het grote publiek 1899 Gemeente Noordenveld bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 2065 Gemeente Tynaarlo Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 2065 Gemeente Tynaarlo Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie ,00 Het grote publiek 2065 Gemeente Tynaarlo Subsidie Culturele uitdag Het grote publiek 2065 Gemeente Tynaarlo bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 2073 Gemeente Westerveld Culturele Uitdag Westerveld ,00 Het grote publiek 2073 Gemeente Westerveld Susidie Culturele Uitdag Het grote publiek 2073 Gemeente Westerveld bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Het grote publiek 5728 Gevangenismuseum Toekenningsbrief incidentele subsidie Sociale en culturele Veenhuizen ontwikkeling Onvoltooid verleden tijd Het grote publiek 4663 Haydn Instituut Incidentele waarderingssubsidie Amateurskunst Het grote publiek Haydn Jeugd Strijkorkest Incidentele waarderingssubsidie Drentse Meespeeldagen en Concerten Het grote publiek 1296 Huus van de Taol Professionele Podiumkunsten ,00 Het grote publiek 202 ICO 2010 incidentele prestatiesubsidie Het grote publiek 202 ICO Incidentele prestatiesubsidie Kunstbende Buiten Het grote publiek 202 ICO Incidentele prestatiesubsidie Kunstbende Het grote publiek 202 ICO Incidentele subsidie het trajectplan de Drentse Keienbende Het grote publiek 571 Jeugd Symfonie Orkest Amateurkunst waarderingssubsidie ,00 Het grote publiek 571 Jeugd Symfonie Orkest Waarderingssubsidie per boekjaar

11 Het grote publiek 5478 Joseph Wresinski Cultuur Subsidie amateurkunst Het grote publiek 7196 KIK; Incidentele subsidie, activiteiten ,00 Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Incidentele subsidie Culturele Uitdag ,00 Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Pres.subsidie per boekjaar 2011 K&C uit budget Drents Plateau - erfgoededucatie ,00 Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Amateurkunst Ontwikkelen Kunsthuis website 4.950,00 Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Incidentle prestatiesubsidie Oktobermaand Kindermaand ,00 Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur prestatiesubsidie per boekjaar ,00 Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Prestatiesubsidie per boekjaar Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Incidentele prestatiesubsidie Drentse Culturele Uitdag Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Incidentele prestatiesubsidie Oktobermaand Kindermaand Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Incidentele prestatiesubsdie project Popparadijs tussen de Hunebedden Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Project Culturele Mobiliteit Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Incidentele waarderingssubsidie Het grote publiek 859 Kunst & Cultuur Incid. subsidie project cultuurparticipatie van ouderen Het grote publiek 7748 Lege Ruimte; De Incidentele subsidie Het mobiele operahuis/linke Listen Het grote publiek 4825 Literaire Hemel; De Cultuurparticipatie ,00 Het grote publiek 8619 Music in the Woods; Incidentele prestatiesubsidie festival Music in the Woods Het grote publiek 8150 Noord Nederlands Orkest Incidentele prestatiesubsidie Pieter Roelf Concerten (NNO) Het grote publiek 2133 Noordelingen;De; Incidentele subsidie jaarplan ,00 Het grote publiek 2133 Noordelingen;De; Prestatiesubsidie per boekjaar Het grote publiek 8783 PeerGrouP; Prestatiesubsidie per boekjaar ,00 Het grote publiek 8783 PeerGrouP; Prestatiesubsidie per boekjaar Het grote publiek 1067 Rademaker,A. Culturele prijs van Het grote publiek 4856 Rijksuniversiteit Groningen Deelrekening 1 bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie 4.354,00 Het grote publiek Sako Subsidie per boekjaar ,00 Het grote publiek 1103 Samenwerkende Korenorganisatie ; ; SAKO Subsidie per boekjaar ,00 Het grote publiek 1108 Samo ; Subsidie per boekjaar sociale en culturele ontwikkeling Flexmiddelen Culturele ,00 en Museale agenda 2011 Het grote publiek St. Noordelijk Orkestrale Manoeuvres KamerFilharmonie ,00 Het grote publiek St. Vluchtelingenwerk Noord Nederland Bruine bonen en kebabinkooporder subsidie Amateurkunst 6.000,00 Het grote publiek 8361 Steeg; De Toekenningsbrief incidentele subsidie Professionele Podiumkosten ,00 Het grote publiek 8361 Steeg; De Incidentele prestatiesubsidie Het grote publiek Barm Project: Het Huis van Barm, de Boer op! Het grote publiek Be-wonder Incidentele subsidie Roodpaleis ,00 Het grote publiek 1112 Drents Jeugdorkest Waarderingsusbsidie per boekjaar Het grote publiek 1112 Drents Jeugdorkest Subsidie Project Mooi Wark van Drents Jeugd Orkest Het grote publiek 1256 Drentse 5 mei Incidentele prestatiesubsidie Bevrijdingsfestival viering Het grote publiek Fonds voor Fin. bijdrage onderzoek talentontwikkelingsproj. door Bureau Cultuurparticipatie Art, FASE 1 Het grote publiek Groeten uit Grolloo Groeten uit Grolloo ,00 Het grote publiek Hollands Talent Incidentele subsidie "beste dj van Nederland" Het grote publiek PopWeb Incidentele prestatiesubsidie Drentse Popprijs Het grote publiek PopWeb Incidentele subsidie Amateurkunst Het grote publiek Swing Workshop en impr. festival ,00 Het grote publiek 6686 Theatergroep Nizno Professionele Podiumkunsten jaarplan ,00 Het grote publiek 6686 Theatergroep Nizno Verlening prestatiesubsidie voor Theatergroep Nizno Het grote publiek Walkyre Echo s Walkyre Echo s ,00 Het grote publiek 1601 Theater te water; Incidentele prestatiesubsidie Het grote publoek prestatie ,00 Het grote publiek 1601 Theater te water; Prestatiesubsidie per boekjaar Het grote publiek 1607 Theaterwerkplaats Het Hek ; Incidentele prestatiesubsidie activiteiten ,00

12 Het grote publiek 1607 Theaterwerkplaats Het Hek ; Incidentele prestatiesubsidie jaarprogramma Het grote publiek 1865 Toonkunstkoor Emmen waarderingssubsidie per boekjaar ,00 Het grote publiek 1865 Toonkunstkoor Emmen Waarderingssubsidie 2010 toonkunstkoor emmen Het grote publiek 1872 Toonkunstkoor Hoogeveen; Penningmeester waarderingssubsidie per boekjaar ,00 Het grote publiek 1872 Toonkunstkoor Hoogeveen; Waarderingssubsidie per boekjaar Penningmeester Het grote publiek 1960 Tryater; Prestatiesubsidie uitvoering van 2011; Professionele Podiumkunsten Tryater ,00 Het grote publiek 1960 Tryater; Prestatiesubsidie per boekjaar Cultuur en economie Aria Aperta; Verlening incidentele prestatiesubsidie voor openlucht Programma 2. Samenleving met samenhang opera. Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie 7977 Beeldlijn; Incidentele subsidie emigranten in hun bestaan ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie Bezirksregierung Munster INTERREG IVa: cofinanciering project Land van Ontdekkingen ,00 Cultuur en economie 4145 DLG Europese POP-project Erfgoedfestival Frederiksoord Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie 128 Gemeente Assen Bevrijdingsfestival ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie 244 Gemeente Emmen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ;uitvoeringsjaar 2011 Cultuur en economie 244 Gemeente Emmen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Cultuur en economie 2002 Gemeente Hoogeveen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Cultuur en economie 2029 Gemeente Midden- bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie Peter;de,Grote Festival Incid. subsidie Peter de Grote Festival ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie Peter;de,Grote Festival Incidentele prestatiesubsidie Peter de Grote festival Cultuur en economie Groeten uit Grolloo Proloog festival groeten uit grolloo Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie Podia Midden- Insidentele subsidie Cultuurparticipatie Project VAMberg ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie 't Zwerk Incid. prestatiesubsidie theatervoorstelling geschiedenis Schattenberg 7.500,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en economie Tofmedia Incidentele prestatiesubsidie "Vroeger Dichtbij" ,00 Cultuur en economie Vereniging ROP Nederland Incidentele prestatiesubsidie Restauratie Opleidingsproject Programma 2. Samenleving met samenhang Noord-Nederland Programma 2. Samenleving met samenhang Cultuur en internationalisering 9151 Esch; De; BV Project Art Design, 3e tender IAD Cultuur en internationalisering 224 Gemeente Coevorden bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Programma 2. Samenleving met samenhang Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Atelier de Ruimte; Incidentele waarderingssusbsidie Keluerrijk Kanaal Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 7977 Beeldlijn; Museale agenda Documentaire over de Noordelijke Figuratie 9.000,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Bezirksregierung Munster INTERREG IVa: cofinanciering project Land van Ontdekkingen ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 3822 Bloemencorso Eelde; waarderingssubsidie Bloemencorso ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 129 Centrum Beeldende kunst Voorbereidingsuren Oerol CBK Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 129 Centrum Beeldende kunst Project Unzip CBK Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Poëzie; Incidentele waarderingssubsidie 4e Drentse Open Dicht Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 3370 Drents Plateau Incidentele prestatiesubsidie Activiteitenprogramma Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 3370 Drents Plateau Geopark De Hondsrug Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1282 Drentse Historische Vereniging Waarderingssubsidie per boekjaar ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1282 Drentse Historische Subsidie per boekjaar Vereniging Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1917 Gemeente Borger-Odoorn Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 2.000,00 uitvoeringsjaar 2011 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 224 Gemeente Coevorden Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 6.000,00 uitvoeringsjaar 2011 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 224 Gemeente Coevorden bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 244 Gemeente Emmen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ;uitvoeringsjaar 2011 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 3940 Gemeente Groningen Bijdrage Noordelijk Convenant Cultuur

13 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 2029 Gemeente Midden- Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 4.000,00 uitvoeringsjaar 2011 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1899 Gemeente Noordenveld Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 uitvoeringsprogramma 2011 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 2065 Gemeente Tynaarlo Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 8.000,00 uitvoeringsjaar 2011 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 697 Groningen; provincie Correctie - Subsidieverlening 2011 NNO ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 697 Groningen; provincie Subsidie NNO Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 697 Groningen; provincie Bijdrage NAD nuis jaar Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Havenvereniging Coevorden Incid. subsidie Historische havendagen ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Historische Motor G.P. Eext; Historische Motor GrandPrix ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Jaarbeurs van het Noorden; Rodermarkt feestweek ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda JOGG Jongeren Op Gezond 1e termijn bijdrage JOGG gemeente ,00 Gewicht Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 7196 KIK; Prestatiesubsidie per boekjaar Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 3671 Klompenmuseum; Incidentele waarderingssubsidie herinrichting en expositie Chapeau Sabots Francais Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 859 Kunst & Cultuur Sponsorbijdrage kunst en cultuur gala drenthe ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Meppel Vol Vaart; Grachtenfestival Meppel ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Midden Incidentele waarderingssusbsidie Midden- POP Pop; Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 8619 Music in the Woods; Subsidie Cult Music in the Woods ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 8150 Noord Nederlands Orkest Incidentele waarderingssubsidie voor het maken van een (NNO) docusoap Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Noordpool Orkest Incid. waarderingssubsidie Noordelijke muzikale infrastructuur 4.000,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Prinsengrachtconcert Meppel; Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1103 Samenwerkende incidentele waarderingssubsidie Prinsengrachtconcert Meppel 2010 SAKO Korenorganisatie ; Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1108 Samo ; Cultuurparticipatie Samo Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Schaftkip; Incidentele prestatiesubsidie Speelfilm In Hooghalen is iedereen gelukkig Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1727 Sport Inzet gezondheidsbus vervallen fct ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 499 St. Platform Drentse Musea Beleidsplan Nieuwe wegen in museumland ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 499 St. Platform Drentse Musea Versterken culturele infrastructuur (Museumbeleid) Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 6513 Sterren Westerveld i.o.; Incidentele waarderingssubsidie Sterrenfestival Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 3083 Act.v.Jongeren met Beperking Gigafestival ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 3083 Act.v.Jongeren met Incidentele waarderingssubsidie GigaG Festival Beperking Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Alauda Publications Incidentele subsidie boekwerk Broken Circle 6.000,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Barm Incidentele waarderingssubsidie Lindervoorstelling Maria Dolores Esperanza, de kip die tomaten legt Flexmiddelen Culturele en Museale agenda C.H. de Wolden Concours Hippique de Wolden ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1112 Drents Jeugdorkest Waarderingssubsidie 2011 DJO 5.076,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda 1112 Drents Jeugdorkest 2010 incidentele prestatiesubsidie Compositieopdracht WK Jeugdorkesten 2010 Oostenrijk Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Peerd Incidentele prestatiesubsidie Groot Hunzeland Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Werkgroep Jongerendag Zweeloo subsidie Sweelpop ,00 Flexmiddelen Culturele en Museale agenda Zalavolbate Incidentele waarderingssusbsidie Verreniging Zalavolbate, Festival Retropop Mijn beweging 2135 AAC'61 Kansen voor Sport IAU 50 World Trophy 2011km Wo ,00 Mijn beweging Achilles 1984;Voetbalvereniging Incidentele subsidie Top of Holland Toernooi ,00 Mijn beweging Achilles Incidentele waarderingssusbsidie Top of Holland Trophy ;Voetbalvereniging Mijn beweging Biljartvereniging H.B.C. Incidentele waarderingssubsidie Wereldkampioenschap Driebanden Groot Junior

14 Mijn beweging Gehandicapten Sportclub Emmen Incidentele prestatiesubsidie 2010 Open Nederlandse Kampioenschappen Atletiek voor mensen met een handicap Mijn beweging Gehandicapten Sportclub Incidentele prestatiesubsidie Open Nederlands Emmen Kampioenschap Atletiek mensen met een handicap Mijn beweging 5 Gemeente Aa en Hunze beweging combinaris ,00 Mijn beweging 5 Gemeente Aa en Hunze Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 128 Gemeente Assen Combinatiefunctionarissen 4/ ,00 Mijn beweging 128 Gemeente Assen Combinatiefunctionarissen 2/ ,00 Mijn beweging 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma sportstimulering Mijn beweging 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 128 Gemeente Assen incidentele prestatiesubsidie Eredivisie dames beachvolleybal weekend Mijn beweging 1917 Gemeente Borger-Odoorn mijn dag combinaris ,00 Mijn beweging 1917 Gemeente Borger-Odoorn beweging/ combinaris ,00 Mijn beweging 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma sportstimulering Mijn beweging 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 224 Gemeente Coevorden beweging combinaris ,00 Mijn beweging 224 Gemeente Coevorden Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma sportstimulering Mijn beweging 224 Gemeente Coevorden Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2011 sportstimulering ,00 Mijn beweging 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn beweging 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2010-leefstijl/sportstimulering Mijn beweging 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2010-Combifunct.Sport Mijn beweging 244 Gemeente Emmen NASB ketenaanpak ,00 Mijn beweging 244 Gemeente Emmen Bewegingstalenten ,00 Mijn beweging 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma sportstimulering Mijn beweging 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 2002 Gemeente Hoogeveen Voorschot Sociale Alliantie 2011 sportstimulering ,00 Mijn beweging 2002 Gemeente Hoogeveen Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn beweging 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma sportstimulering Mijn beweging 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2011 beweging/sportstimulering ,00 Mijn beweging 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn beweging 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2010-sportstimulering Mijn beweging 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2010-Combifunct.Sport Mijn beweging 2029 Gemeente Midden- Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn beweging 1899 Gemeente Noordenveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 sportstimulering ,00 Mijn beweging 1899 Gemeente Noordenveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn beweging 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma Mijn beweging 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma Sportstimulering incl.bos geld Mijn beweging 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 2065 Gemeente Tynaarlo Voorschot Sociale Alliantie 2011 beweging/sportstimulering ,

15 Mijn beweging 2065 Gemeente Tynaarlo Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn beweging 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma sportstimulering Mijn beweging 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging 2073 Gemeente Westerveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 sportstimulering ,00 Mijn beweging 2073 Gemeente Westerveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn beweging 2073 Gemeente Westerveld Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma sportstimulering Mijn beweging 2073 Gemeente Westerveld Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunct.sport Mijn beweging Interreg Deutschland Financiering Fit for business Nederland Mijn beweging Jansen Incidentele prestatiesubsidie Zegdaagse van het Noorden Mijn beweging Jumping Indoor; Incidentele waarderingssusbsidie Jumping Indoor Zuidlaren Mijn beweging 6560 Kikker Emmen; De Incidentele waarderingssubsidie 6-landen Dameswaterpolo toernooi Mijn beweging KNVB CRISPA World Championship Footb ,00 Mijn beweging KNVB CRISPA World Championship Footb Mijn beweging Meteoor Assen-Roden;W.V. incidentele waarderingssubsidie Dorpenomloop/Omloop Het Land van Bartje Mijn beweging 7195 Nieuwe Pijl; De incidentele waarderingssubsie Rabobank Gouden Pijl Mijn beweging NOC*NSF Bijdrage Olympisch Vuur ,00 Mijn beweging Noordelijk Internationaal Incidentele waarderingssubsidie Noordelijk Internatioaal Concours (NIC) Concours Hippique (NIC) Mijn beweging 1633 Ronde van ; Rondes van ,00 Mijn beweging 1633 Ronde van ; Incidentele prestatiesubsidie Rodes van Mijn beweging 1727 Sport Sport aangepast activiteitenplan ,00 Mijn beweging 1727 Sport Haalbaarheidsonderzoek IWAS Mijn beweging 1727 Sport Prestatiesubsidie per boekjaar Mijn beweging 1727 Sport Sportgala, nieuwe stijl Mijn beweging 1727 Sport incidentele prestatiesubsidie Sport als derde thuishonk Mijn beweging 1773 STAMM CMO Olympisch 6.075,00 Mijn beweging Rabobank Gouden Pijl subsidie de Gouden Pijl ,00 Mijn beweging 4666 Topsport Steunpunt Noord; Prestatiesubsidie per boekjaar productplan Topsport Steunpunt Noord25.000,00 Mijn beweging 4666 Topsport Steunpunt Verlening Prestatiesubsidie Noord; Mijn beweging 4666 Topsport Steunpunt Verlening incidentele prestatiesubsidie voor ontwikkeling Noord; Play it Forward Mijn beweging 1854 Wieler Promotion Oostermoer; 63e Internationale Super Prestige Veldrit ,00 Mijn beweging 1854 Wieler Promotion Incidentele waarderingssubsidie 35e Internationale Super Oostermoer; Prestige Veldrit Gieten Mijn beweging 4275 Wintertriathlon Assen; Incidentele subsidie Wintertriathlon Assen ,00 Mijn beweging 4275 Wintertriathlon Assen; Incidentele waarderingssubsidie Wintertriathlon Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1204 Brede Overleggroep Kleine Dorpen; Vereniging Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen ,00 Mijn omgeving 1204 Brede Overleggroep Kleine Vergoeding BTW inzake project 5 sterren dorpen 0,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Dorpen; Vereniging Mijn omgeving 1204 Brede Overleggroep Kleine subsidie per bj. Ver. Brede Overleggroep Kleine Dorpen ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Dorpen; Vereniging Mijn omgeving 1204 Brede Overleggroep Kleine Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Dorpen; Vereniging Mijn omgeving 1204 Brede Overleggroep Kleine Subsidie dorpshuisondersteuning Programma 2. Samenleving met samenhang Dorpen; Vereniging Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 5281 Drents Platform mantelzorg Mijn omgeving project voorstel tot onderzoek Regionale samenhang Mantelzorg 6.875,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 5281 Drents Platform mantelzorg Incidentele prestatiesubsidie niet-personele kosten

16 Mijn omgeving 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-WZW geld Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 128 Gemeente Assen Antidiscriminatie voorziening Art Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1917 Gemeente Borger-Odoorn Subsidie vaststelling project buurtsuper valthe ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 622 Gemeente De Wolden Aanv.op voorschot Soc.Allianties Mijn omgeving 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma Programma 2. Samenleving met samenhang Talentontplooiing/Plan H Mijn omgeving 2026 Gemeente Meppel Incidentele prestatiesubsidie project Witte Vlekken Zuidwest Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-WZW geld Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 2073 Gemeente Westerveld Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-WZW geld Mijn omgeving Jaarbeurs van het Waarderingssubsidie Rodermarkt feestweek Programma 2. Samenleving met samenhang Noorden; Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 776 Paardrijden Gehandicapten Westerbork; Sociale en culturele ontwikkeling Flexmiddelen ,00 Mijn omgeving 776 Paardrijden Gehandicapten Waarderingssubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Westerbork; Mijn omgeving Plaatselijke Commissie Incidentele waarderingssubsidie Zuidenveldfeest Programma 2. Samenleving met samenhang Zuidenveld; Mijn omgeving 2188 Scouting Nederland Waarderingssubsidie activiteiten Scouting regio Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1652 Sensoor Groningen/. Sociale en culturele ontwikkeling Mijn omgeving ,21 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1652 Sensoor Groningen/. Subsidie per boekjaar ,10 Mijn omgeving 1652 Sensoor Groningen/. Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1506 Sensoor Oost-Nederland Subsidie per boekjaar ,10 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1506 Sensoor Oost-Nederland Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1773 STAMM CMO Staat voor Mens en Maatschappij ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1773 STAMM CMO Prestatiesubsidie per boekjaar 2010 STAMM Mijn omgeving 1773 STAMM CMO waarderingssubsidie per boekjaar Jongerenraad Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1643 Welzijn Doven ; Sociale en culturele ontwikkeling Mijn Omgeving ,00 Mijn omgeving 1643 Welzijn Doven ; Waarderingssubsidie Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1771 Zorgbelang Subsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 1771 Zorgbelang Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn omgeving 5763 Zorggroep Tangenborgh Project WWZ ZOD 5.202,00 Informatiekanalen en bibliotheken Advico Advies BV Ondersteuning Nedersaksisch in samenwerking met SONT 4.800,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 439 Biblionet Provinciale Bibliotheekcentrale ,11 Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 439 Biblionet Informatiekanalen en bibliotheken ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 439 Biblionet Prestatiesubsidie biblionet Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 3954 Drents Archief Subsidie proj.drents Audiovisueel Archief (2011) ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 3954 Drents Archief Drents Audio Visueel Archief (uitvoeringsjaar 2010) Informatiekanalen en bibliotheken 128 Gemeente Assen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , 9.391,00 uitvoeringsjaar 2011 Informatiekanalen en bibliotheken 224 Gemeente Coevorden Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ,00 uitvoeringsjaar 2011 Informatiekanalen en bibliotheken 224 Gemeente Coevorden bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Informatiekanalen en bibliotheken 244 Gemeente Emmen Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , ;uitvoeringsjaar 2011 Informatiekanalen en bibliotheken 244 Gemeente Emmen bijdrage culturele alliantie - uitvoeringsprogramma Informatiekanalen en bibliotheken 2029 Gemeente Midden- Informatiekanalen en bibliotheken 1899 Gemeente Noordenveld Informatiekanalen en bibliotheken 2065 Gemeente Tynaarlo Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , uitvoeringsjaar 2011 Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , uitvoeringsprogramma 2011 Financiele bijdrage uitvoering Culturele Alliantie , uitvoeringsjaar , , ,

17 Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 1296 Huus van de Taol Subsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 1296 Huus van de Taol Subsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 1296 Huus van de Taol Incidentele subsidie Festivals!Reur! ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 1296 Huus van de Taol Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 1296 Huus van de Taol Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 1296 Huus van de Taol Informatiekanalen en bibliotheken Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 1296 Huus van de Taol Huis van de taal opgaan sdmm in huus van de taol Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 2001 RTV subsidie RTV ,67 Programma 2. Samenleving met samenhang Informatiekanalen en bibliotheken 2001 RTV Prestatiesubsidie per boekjaar Mijn dag 5 Gemeente Aa en Hunze Dagarrangementen D&V ,00 Mijn dag 5 Gemeente Aa en Hunze mijn dag combinaris 8.000,00 Mijn dag 5 Gemeente Aa en Hunze Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 5 Gemeente Aa en Hunze Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 128 Gemeente Assen Combinatiefunctionarissen 1/ ,00 Mijn dag 128 Gemeente Assen Combinatiefunctionarissen 3/ ,00 Mijn dag 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-Tijdenbeleid Mijn dag 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 1917 Gemeente Borger-Odoorn Brede school / D&V ,00 Mijn dag 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sportstimulering 9.087,00 Mijn dag 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-Tijdenbeleid Mijn dag 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 1917 Gemeente Borger-Odoorn Aanvullend voorschot sociale alliantie Mijn dag 224 Gemeente Coevorden D&V ,00 Mijn dag 224 Gemeente Coevorden mijn dag combinaris ,00 Mijn dag 224 Gemeente Coevorden Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 224 Gemeente Coevorden Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2011 D&V ,00 Mijn dag 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris 8.155,00 Mijn dag 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2010-D&V/dagarrangementen Mijn dag 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2010-Combifunctionarissen Mijn dag 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2010-Koploperschap Tijdenbeleid Mijn dag 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma Mijn dag 622 Gemeente De Wolden Aanvulling op voorschot sociale alliantie 2010 De Wolden Mijn dag 244 Gemeente Emmen D&V/Brede school ,00 Mijn dag 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-Tijdenbeleid Mijn dag 244 Gemeente Emmen Aanvulling Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda Mijn dag 2002 Gemeente Hoogeveen Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn dag 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-BOS-geld Mijn dag 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2011 D&V ,00 Mijn dag 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn dag 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2010-D&V/Brede school Koeberg

18 Mijn dag 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2010-Koploperschap Tijdenbeleid Mijn dag 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2010-Combifunctionarissen Mijn dag 2029 Gemeente Midden- Voorschot Sociale Alliantie 2011 D&V ,00 Mijn dag 2029 Gemeente Midden- Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn dag 2029 Gemeente Midden- Voorschot Sociale Alliantie 2010-D&V/leefbaarheid/brede school Mijn dag 1899 Gemeente Noordenveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 D&V ,00 Mijn dag 1899 Gemeente Noordenveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn dag 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma Combifuncionarissen Mijn dag 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma Mijn dag 2065 Gemeente Tynaarlo Voorschot Sociale Alliantie 2011 D&V ,00 Mijn dag 2065 Gemeente Tynaarlo Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris ,00 Mijn dag 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-VVE Mijn dag 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-Tijdenbeleid Mijn dag 2065 Gemeente Tynaarlo Aanvulling Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda Mijn dag 2073 Gemeente Westerveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 D&V ,00 Mijn dag 2073 Gemeente Westerveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 combinaris 6.664,00 Mijn dag 2073 Gemeente Westerveld Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-D&V Mijn dag 2073 Gemeente Westerveld Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma Combifunctionarissen Mijn dag 2073 Gemeente Westerveld Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-Tijdenbeleid Mijn dag 1773 STAMM CMO Prestatiesubsidie per boekjaar 2010 ENOVA Mijn dag 1773 STAMM CMO Sociale en culturele ontwikkeling Mijn Dag Mijn dag 1773 STAMM CMO Prezi en publicatie Tijdbeleid Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 7391 \William Schrikker Groep Prestatiesubsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 7391 \William Schrikker Groep Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Maandelijkse subsidie ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Maandelijkse subsidie ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Maandelijkse subsidie ,00 Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Financiering ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Subsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Beschikking vaststelling subsidie Bureau Jeugdzorg Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Financiering kindertelefoon Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; incidentele prestatiesubsidie - contactpersonen onderwijs en Programma 2. Samenleving met samenhang beschikbaarheid en bereikbaarheid Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; incidentele prestatiesubsidie project signs of safety Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 8433 Bureau Jeugdzorg ; Subsidie Kontaktpersonen in VO Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 5 Gemeente Aa en Hunze CJG / ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 5 Gemeente Aa en Hunze Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 128 Gemeente Assen Ontwikkeling CJG - Opvoedondersteuning ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Mijn jeugd 128 Gemeente Assen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-I go team Programma 2. Samenleving met samenhang

19 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale alliantie uitvoeringsprogramma ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale alliantie uitvoeringsprogramma ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 1917 Gemeente Borger-Odoorn Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 224 Gemeente Coevorden CJG / ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 224 Gemeente Coevorden Aanvullende subsidie sociale agenda ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 224 Gemeente Coevorden Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Mijn jeugd 224 Gemeente Coevorden Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-Vroeg erbij Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 622 Gemeente De Wolden Voorschot Sociale Alliantie2010-GJG/ZAT Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 244 Gemeente Emmen CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Mijn jeugd 244 Gemeente Emmen Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-Huiselijk Programma 2. Samenleving met samenhang geweld/raak Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2002 Gemeente Hoogeveen Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2002 Gemeente Hoogeveen Sociale Alliantie; Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2026 Gemeente Meppel Voorschot Sociale Alliantie-GJG/ZAT Mijn jeugd 2029 Gemeente Midden- Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2029 Gemeente Midden- Voorschot Sociale Alliantie 2010-GJG/ZAT Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 1899 Gemeente Noordenveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 1899 Gemeente Noordenveld Sociale alliantie Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2065 Gemeente Tynaarlo Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG-ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Mijn jeugd 2065 Gemeente Tynaarlo Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-ZAT in Programma 2. Samenleving met samenhang PO+VO Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2073 Gemeente Westerveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2073 Gemeente Westerveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2073 Gemeente Westerveld Voorschot Sociale Alliantie 2011 CJG/ZAT 3.801,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 2073 Gemeente Westerveld Sociale Alliantie, Uitvoeringsprogramma 2010-CJG/ZAT Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 697 Groningen; provincie GS Aandeel Kindertelefoon ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 1719 Icare; Incidentele prestatiesubsidie Positief Opvoeden Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 350 Interprovinciaal Overleg Bijdrage Week van de Jeugdzorg Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 9036 MEE Incidentele subsidie project Opzetten autisme netwerk 8.000,00 Mijn jeugd 9036 MEE Incidentele prestatiesubsidie vorming Autisme Netwerk Programma 2. Samenleving met samenhang (AND) 2010 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd Ministerie van VWS Vastelling subsidie project Doen met Werkt ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd Pleegwijzer; Subsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd Pleegwijzer; Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd Retray; Jaarnota plaatsen Gesloten Jeugdzorg Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Subsidie per boekjaar ,00 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Overlegkosten ,98 Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Jaarrekening en jaarverslag Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Jaarrekening en jaarverslag omgangscentrum 2008 (was toegezegd) Mijn jeugd 576 Yorneo Jaarrekening en jaarverslag correctie op onjuiste berekening OVA Volgens afgesloten akkoord Programma 2. Samenleving met samenhang bezwaarschrift in 2009, maar niet uitbetaald. Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Pleegzorgvergoeding Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Prestatiesubsidie per boekjaar Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Positief Opvoeden Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 576 Yorneo Omgangscentrum Mijn jeugd 576 Yorneo Voorschot verlening aanvullende pleegzorgvergoeding Programma 2. Samenleving met samenhang Yorneo Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 7765 TOPIC Presentatie/coaching en reiskosten 1.192,84 Mijn jeugd 5602 VARA Incidentele prestatiesubsidie project Provinciale voorrondes Programma 2. Samenleving met samenhang Jeugddebat en Lagerhuis Mijn jeugd Zorg- en Therapie Centrum Voorlopige voorziening Programma 2. Samenleving met samenhang Wittelte

20 Mijn jeugd Zorg- en Therapie Centrum Restant voorschot i.v.m. uitspraak voorzieningenrechter Programma 2. Samenleving met samenhang Wittelte Mijn jeugd Zorg- en Therapie Centrum restant nog te betalen vergoeding 2009/2010 ivm rechtelijke Programma 2. Samenleving met samenhang Wittelte uitspraak Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd 1771 Zorgbelang Subsidie per boekjaar ,00 Mijn jeugd 1771 Zorgbelang Prestatiesubsidie per boekjaar 2010 onderdeel Jeugdzorg Programma 2. Samenleving met samenhang Programma 2. Samenleving met samenhang Mijn jeugd Zwaag, W.; van der Centrale projectleider Drenthse pilot jeugd ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Uitwerking pup Gemeente Heerenveen Ontwerpwedstrijd Light Challenge Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 5 Gemeente Aa en Hunze Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); rec ,00 Asserstraat te Deurze Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 5 Gemeente Aa en Hunze Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); recon.annerweg, ,00 Bosweg en Lunsenhof Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 5 Gemeente Aa en Hunze BDU Reconstructie Eexterweg Gieten 2e fase ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 5 Gemeente Aa en Hunze Herstel fietsverbinding Gieten - Eext Brede doeluitkering 5 Gemeente Aa en Hunze Reconstructie Eexterweg te Gieten (ged.brink-spiekersteeg) Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 5 Gemeente Aa en Hunze Verbetering schoolomgeving/routes OBS De Dobbe te Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Gasselte Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); veilige ,00 omgeving Basisschool De Borg, wijk Marsdijk Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); rec ,00 Kp. M. Gandhiweg / M.L. Kingweg Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Subsidie Bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); veilige ,00 schoolomgeving MFA Pittelo Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Aanleg fietspad Graswijk tussen Korenmaat en Diepstroeten Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Uitbreiding fietsenstallingen binnenstad en bushaltes Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Herinrichting Schilderbuurt Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Herinrichting Lariks; Talmastraat Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 128 Gemeente Assen Herinrichting Asserweg en Balloerweg,Loon Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 1917 Gemeente Borger-Odoorn Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); herinr ,00 Noorderijkl II / Noorderdiep Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 1917 Gemeente Borger-Odoorn Herinrichting Odoornerweg/Valtherweg Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 224 Gemeente Coevorden Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); veilige ,00 route langs AZC Aalden Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 224 Gemeente Coevorden Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); veilige ,00 omgeving drie scholen Buitenvree Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 224 Gemeente Coevorden Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); veilige ,00 schoolomgeving BW Boerschool Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 224 Gemeente Coevorden Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); fietspad ,00 Wezuperbrug-Schoonoord Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 224 Gemeente Coevorden Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU); rotonde ,00 v.d. Thijnensingel/v. Heutzsingel Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 224 Gemeente Coevorden Subsidie bijdrage in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU) ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Bijdrage BDU 2011 Weerwilleweg, Koekange ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Bijdrage BDU 2011 Meppelerweg, Ruinen ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Bijdrage BDU 2011 Ruinerweg, Echten ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Bijdrage BDU 2011 Dorpsstraat, De Wijk ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Bijdrage BDU 2011 Hoofdstraat Zuidwolde ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Bijdrage BDU 2011; fietspad Ommerweg ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden BDU-bijdrage 2011 Oshaarseweg ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden BDU-bijdrage 2011 Brede School Zuidwolde ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Nieuwe Ontsluitingsweg op N Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden 2e fase aanleg fietspad Oshaarseweg Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Fietspad Steenbergerweg Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Aanpassing omgeving Dijkhuizen (Brede School Ruinerwold) Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Commissieweg De Wijk Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Anserweg Ruinen Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Oosteinde Ruinerwold Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Postweg en omgeving (Brede School De Wijk) Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 622 Gemeente De Wolden Wolddijk, Ruinerwold Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Extra bijdrage BDU2008-project Rotonde kruising Brugstraat-Van Echtenskanaal, ,00 Klazienaveen Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Ongelijkvloerse aansluiting Rondweg/Statenweg-Stadionweg ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Aanleg fietspaden rond Klazienaveen-Noord ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Herinrichting Splitting ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen School-thuisroutes Bargeres ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Verbeteren oversteekbaarheid Europaweg, Schoonebeek ,00 Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Fietstunnel Rondweg/St. Gerardusstraat Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Stallingsplaatsen fiets bij bushaltes Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Herinrichting Van Echtenskanaal NZ/Klazienaveen Programma 3. Ruimte en bereikbaarheid Brede doeluitkering 244 Gemeente Emmen Inritconstructies Statenweg/Angelslo

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014 2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 14 februari 2007 Ons kenmerk: 07.009/32000126.037/SW/JT/HL Behandeld door: dr. J. Tuinstra (0592)365812 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08 KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008 Versie 28 oktober 08 Inhoudsopgave 1. OPZET KADERNOTA SUBSIDIEBELEID 4 1.1 Reikwijdte van deze Kadernota 4 1.2 Wat aan deze kadernota vooraf gaat. 4 1.2.1

Nadere informatie

113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII. Class.nr. MêA-Al. Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe.

113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII. Class.nr. MêA-Al. Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe. Recreatieschap Drenthe 113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII Brink 4b 7981 BZ Diever Tel (0521)593210 Fax (0521)591908 E-mai! info@recreatiescriapdrenthe nl Aan: Gemeente Noordenveld t.a.v. mevrouw C. Boersen

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden,

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden, Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Te): (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 wwwdeloitte.ni De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Boardletter 2009 Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 66211. Subsidieregelingen Enkhuizen 2016. 21 juli 2015. Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Inleiding

GEMEENTEBLAD. Nr. 66211. Subsidieregelingen Enkhuizen 2016. 21 juli 2015. Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Inleiding GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 66211 21 juli 2 Subsidieregelingen Enkhuizen 216 Inleiding Subsidies zijn een instrument om beleidsdoelen te realiseren en hebben daarmee een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN Algemene Subsidieverordening Gemeente Oldebroek 2006 Nr. A. ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a Activiteit: de activiteit die door de instelling

Nadere informatie