bestaand gebouw met woonfunctie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestaand gebouw met woonfunctie"

Transcriptie

1 a a iep es a a bestaand gebouw met woonfunctie ~tjficaatiwnnw sbaat Hofstnat nunvne 1.4 bus posblwnflw 3070 gnente Kwte.berg ~n4nr halfopen bebaawhg 1892 softt,areveiie berekende energlescore (kwh! m2jaar): De energiescore Iaat toe om do energiezuinigheid van worwngen te vegdwcen W 150 ~J ~ 39) 350 C 49) ~W 550 t.n.hw 69) ~J 79) wdrig bespafligsniogd~id.eden niet aiergkzuhig veel baparhigsmogefijlthciee energiedeskundige vvom~n lasé snat vassetotaflet posbiwnme 3271 land 9eIgI~ aditemaam Lengendris ganees ~ Zidiem nunwn& 85 etlcenningscode EP10131 bus 1k veklaar dat alle gegevers op dt certifloat overesistenimen met de door de Vlaante ovetheld vastgelegde werkwijze. datm: handteicenlng:1 Cit certiflcaat is geldig tot en met 16 april 2023 pa9 na 1 van 6 pag,nas

2 nergieprestatiecertificaat bestaand gebouw met cedficaathtanmu $427-OC posbimnme 3070 gatem~ Koiftnbng nui~wne, 14 bs Energiezuinigheld van de gebouwschil energiezuinig niet a,ergicuir1~g geniddeide U-waarde Va, de gebouv.sthii Energiezuinigheid van de veiwanningsirflhlatie energiezulnig niet energiezuinig getiddeid Ins~iIateendeme,t Impact op het milieu lage mltleu-impad hoge niheu-inipact CO~ Karaicteristlek jaariijks primair energleverbruilc karakterlsbek jaalljks pchnair energietebnfik (k Mi/$ar) De energiescore op bet energieprestatiecertificaat wordt verkregen door bet karalcieristieke jaarlijkse pdmaire energieverbuik te delen door de bnsk~,e.loeoppervlaicte. Hit karakterlsbeke jaariijkse pcimaire enerpievetruik (kwwjaar) is do boeveelbeid prirnaire energie die gecksreide éél jaar nod~ is voor do verwarming, de aanmaak van sanibir warni water, do ventilate en do koeling van do woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepene4er, worden in mlndejing gtracht Hit wordt berekend op basis van en standaardldlmaat en eel standaardgebruik Oft betekent dater allen rekening wont g&iotiden met do karakterlstieken van do woning en nut met bet gthniik van do wordng. I-teL karalcterisdeke jaarlukse p~imalre energieverbniik tent daaidoor nut overeen met bet wer*mljke enugievetniik maw bat ~e om bet energlevetnilk van woningen op en objetheve man~ te verg&ljken. Hit primalre energleverbruik drukt uit hoeveel energie tnt fossiele bran~toffen (aardgas, stookolle of steenkool) gebnsikt wordt door de gebouwlnstellates. Voor elektrlsctie installates brengt dat en bdangrijk bijkomend verschil teweeg met hit werkelijke energieverbruik omdat er nit alleen r.jcs,lng wordt gehouden met do enegie die verbcuikt worth in & woning, maar oak met do energie die veloren gaat bij & productie en bet bansport van di elekthdtelt Voor één eenheld eleithlciteit bij do gebruiker is 2,5 keer zoveel energue nodig In di worm van aardgas, stookolie of steenkool. Viljtekenlngthedlng Di aanbevelingen op bet energleprestatteceitficaat zijn sandaardaaibeveilngen, die door do scfb~are gegenereerd worden op basis van do invoergegevens van do energiakskundge volgens eei door di Aaamse overheid vastgelegde weia~jze. Mogdijk zijn en aantal stenc~ardaarbevdingen prakbsch niet uitvoerbaar of risicovol. Sonis zijn bi) do uitvoering aanvuflende aanbevelingen nodig on, do kwalltejt van bet binnenmilicu of hit comfort te behouden of te verbeteren. Verder ondorzoek door eel adviseur, architect, installateur of aannener is In sorrniige gevallen ve eist De opsteile ken nut aansprakelijk gestdd worden voor do s&ade die otteat als do gsdviseerde ~nbevelirçen zonder nader onderzoek of ondeslairidig uit~evoerd worden. Di energiedeskundige ken bljkomende opmerkinge, of aanbevelingen aan do standaardaanbevelingen toevoeqen. U vindt die onder Aarbevdir-en en oprneldngen van do eiergledeskund[gd. Energlewtnsten en subeldia vow energiebesparende maatregelen Informatle over eergiewinstei, su%idies ci ande e flnancl&e voordelen vlndt u op w~v.energkspaten.be payina 2 v~o 6 payinal

3 nergieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfurictie cauficaathummir *aat Hofsbaat nun ~ 14 bw pamer 3070 geneinte l~ttenbeg Aanbevetingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren Aanbevillng: plaats (aba) balatie in di bijitinmuren Wide ultvcerlng van i.e grardlge renovatie 147,4 m2 bjitenm~,jr is nut gofsoleesxl. Door di bufteimurin buj di ultvoislng van em grondige rimvatie (b~kome,4 te isoleren, zal hit enegleverbuik vermindemn Voo,afgaand onderzomk nw de isolabentgdljkhedin Is as, te raden. ~en enegiezuinlge buiterwnuur bite U-waadi die Weiner Is dan 0,6 Wfm K. Aanbeveiingen voor de verbetering van de isolatie van de vioer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte Aanbevellng: ib di vtoer niet at onvoldainde gtholeerd Is, plasta dan (btjkommnde) Isolate Van 15,0 m2 vice aim & elgensctuppen van di isolate onbekend. Verde (destuctd) ondezodc naar di onbekende invoergegeven is as, te radii. Ale device di grenst aan em kelder of aangrenzende onverwarmde ruffle nit of orwoldoerde geisdeerd Is, zal bet cieglevebrufk vernindeen door cli vloe (bqkcmencfl te Isolermn. Eu, inaglezulnige vice bet em U-waarde van 0,4 W/m K. Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer op voile grond Aenbeveling: a di vice nit of onvaldoende gaeleerd is, cedervoek di mcgøjkheid am diviner Wj di ultvcering van i.e grondiqi rinovatle (bijiconend) te boleren Van 69,8 m2 vice zbn di eigensctappen van di isolabi onbekend Verde (desthicud) cndirzoek nat di onbekende Invoergegevn en evatjele isolaler g&ijkhedei Is aan te radii. Als di vice op voile grond nut of onvoldoende geisoleerd Is, ral bet mnergueverbnak vermindermn door di vice (bljkomend) te solemn. Em eneezuinigi vice bet en U-waarde dli Weiner Is dan 0,4 W/m2K. Exta verbeterlngen door milletavrtendeiljke energieproductie Allen ale di woning voldoende geisoleerd Is of grondlge verbouwtngswerlczaamhedin gepland zijn, is het zinvol cm hernieuwbare enirgiibronnen of warmtekrachtkoppeling ri te zetten. tleer informatie ovir onder andere zonnepanelen, enirgie uit biomassa of wanntepompei vindt ii op do webeite van hit ~1aams En&giiagentchap wmv.enirpiisparin.be Tips voor een goed gebrulkersgedrag Di inirgiescore in het karakteristeke jaarlljksi prlmairi enirgieverbruik zljn berekend op basis van en standaardklimaat in un standaardgebnilk. Kit wirkelljke eieglevertniik wordt ida ook bifrmoid door di gebnjlkiis en di manle waacp wordt omgesprvngel mit eoergle. Op di webelte ~vsia-~esparin.biieimrgiep-is~tiecatficaat vlndt U tips voor iii goid gebnjikersge&ag. pagina 3 vans pagina

4 energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie cedfl~atiummer st Hofiflet posbiwnmu 3070 ganeen~ kortenb&g nwrwne- 14 las Invoergegevets van de energiedeskundiqe De ~vigende kami~e1stjêen van de woning zun door de energiedesicundige In de softijrare ingevoad. De welcbs4jze oni de Invoapegevens te bepafen, is vastgelegd door de Viaamse overtield. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststeiiirigen tljdens bet plaatsbezoek en op eventide bewijsstikken, die voldoen aan de voo.waarden die de Vlaamse oveftldd beeft opgeiegd. Op basis van den invoergegevens berekent de software de energiescote en worden de startdaardaanbeveiingen opgesteid. tie software gaat bij onbekeide invoergegevens ult v~ samamen, cnder meer op ~is van bet (ver)bouw- of fabdcagejaar Meer Informatle over de v.eflcwijze, de bewqsstufricsi en de voorwaarden vindt u op 4wav.e)ergiesparen.be/enegiegestabecertflcaat Rnultaten berekaide energiacore 325 I&d1qm2~ar genidddde U-waarde van de getoow~hi bmkledstldc jaai1~b pdrrsfr energlesebnik ~i.j]aar gfldddd mal~e4nit bund,are VbeItppeI~ 170.yi C02-enissle 1,67 W/rn2K 0, Irg/jaar Aluemen.e gegewne datimplaasbezodc botn4aar besdfl voin ~O4/20I3 lnffifratedebiet 18g2 themtd,e nn%a 611 rip nletr&deriti&beste,nnlng half nkearfnialg zvoar m /n,2h Gebouwschii - vedlesappervlakken daken otptatonds ~ofle Rwaarde cpp~e dakofpbfrnd -type wow aanw~igbeld b&be ~ dlkte beglaatng of banspam ate delet opperakte begrenzing begbzhig-tjpe type zorw,eñ,g dottd ~ dohod gks? ale. I dde~ ~I 2 flghs beftend dak 1 2, , hdlenddaictype I onbekend ja Nw, 80 PURE PIR hd~dd&dvp. I ta,dard ( hdla,de d~) pltd.mvp. 2 dak met ~ucbe ~ csenb.t.., bdeió1a~. 2 hcia,d dak ii net plafondrype I adard (ova.ig. plerorid.) platialtype I,~ndwd (owng. pletta dfl,) pidondb9e 2 pttond ma flutte ii cds,beton I~-9h.2 ~e~one dubbde begt.ziig dubbá beqlo,g wvan do oqbomq 011* vastgwfll ke nods, dirstudig b.gle~ng tonder coadog drievoodlg b.~bzfng met co.tthg enkáb.glezfrc tioogrendenent.beg lung (4tibotM~K vddr 2O~ hogr.nd.nnta.gb,ng (we)bown~ar. 2~0 of t~r potycstoneatpbt., (treaf dñan~idig) XabOeI.ebtni (u.n Vm.evendig) beglafligi begtazlng2 beglazlng3 beglazlng4 8,39 1,38 7,58 2,20 buten butni ~t~i w)j-oo&t ve,taai zukl 45 HR-gbs 2 HR-gb. 2 HR-gbs 2 HR-glas 2 nfl.! 2 n.taai 2 imetaai 2 hott bm1*ttt 1 lnm~ a mall met..! 2 neen g~ hoots, ~o~d In b~rewof met ea, bmu of g~.ifc,mabe ~n ha anal knas p,ood In bnflo( ma tnt. of mat Ins metals, prc6d olet them~l, ondstroka, m~s, profid thsm&i onidetroke, w,giaizaid. oo~tst.rm6e njwnte genie gent 1 oppemakte 147,37 begreizing burn, nhjur-type nturtypel pagina 4 v~n 6 paginas

5 energieprestatiecertificaat bestaanct gebouw met woonfunctie cstflcaathummer Ho*taat potuanmer 3070 geneente Ko.tenbe~ numaner 14 bus - MnW&lghdd ~olatie - aanweilg held mwiitype I ua,daard (osenig. nurt) n~n ev.wrt~~ 2 mwjr trader den of Q.flc an X cm. ba~,.nthoweea, of muurtype3 Qae~and.erde b~nblo*en, vooa.e, v3, eel mow ii i.vln,d. ~,tasw (mori.hr lambda O,ZSWfnIIQ muurtyp.4 mrsjr trade dart dgei* n loan i, cde,bewnd m~mut mowtvv. 5 rmajr met eel dragende uctsur in cflnbeo.,, trader den of gdjk ear 23 cm aargmnraid. onverv.rmde wnn~ a oppemakte begfl vloe-type ~ouw - aanwezlghdd - aenwerig held ~trw. I ~.dard (o.ei~. loser) aeigrenwde onbe,wnrnde mfl vices 1 69,82 gmmid 2005 ~1 ja iion 2 IS, 200 nmn Ja ~en *etvp. 2 tote met cont,jd,e ii cden baton decree etpanelen oppetvtokte beg rsthng -w dew of - type pro%-tfpe - aanwcçheld Isodatie - aanwclgheld 9- host ~- 1 a- hou~i pro6~ Ii, hrmn~of met là, bone of bones dour 1 1, n~aal metea! 2 p bn 2 ~ I a- hrformte G.e he anal meal 2 0co~d on bmtgof ma bwe of melt bonus n~~s. Urtenmzh ondsbroks Rufmteveswarming hidmdueie connie veswermbig eandeel th hat besct,ermei volume ~ve regeang watnoi~eatnw ketel irthtirig fabnlcagelas label ongekoleerde Ieidlrigei type afgtte ponlregelbng mes voor~meneje radlato.laanea, kamentt,snnmaaat bultenwoder Indhiduele venwanidag gasletel borneo, besd,emei volwne 2012 HR Top Om <= b.gte c= 2m radletoreni ~ vloaveowamfl onbeks.d thannmstatisthe radlatodq.ns. ne~ Sanitair warm water IndMdueet nanitair warm water getsppdd eat. nilnntevawamnmb,g type toatol leklk~gen lengte geworie leldrg hidlvldueet warm wa~ 1 ke,*en si badfl ja, k dmdude ve,warmhig 1 contf gey~ne leadhig Sm

6 energieprestatiecertiflcaat ~taand gebouw met cstficaatiummer O-5 postzurimer 3070 ~4e Ko,tenberg vaitlatie en keeling nuriwner 14 bqs type venbtle koeli~iase( 5~6) geen mahwsche at- at toaca PV-cellen PV 1 type PY-cel ntnofntklattzflljn opperv~itte 19,50 or%~alie zukj-wat payina 6 van 6 paginas

7 . I I~, I,.4:..:i e.

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brugsesteenweg nummer 189 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Prosper Van Langendonckstraat nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kattestraat nummer 80B bus 8 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 160

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Collegiebaan nummer 2A bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Helderstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1924 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doornikserijksweg nummer 381 bus bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I Laan 123 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 168 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Mechelse 15 bus 1 1840 gemeente Londerzeel bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 466 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kipdorp nummer 61 bus 206 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 281 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20140506-0001587096-00000001-5 post bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 205 PROEFCERTIFICAAT De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Westdijk nummer 47 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1954 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Krekel 24 9052 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 664 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Edmond de Grimbergheplein nummer 22 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1899 softwareversie 9.7.0 berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mechelsesteenweg nummer 28 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stalenstraat nummer 261 bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 662

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 132 bus 0103 bestemming appartement type - bouwjaar 2001 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Elzen 1 bus 1 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1967 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 229 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dworpsestraat nummer 125 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Guido Gezellelaan nummer 82 bus 4 bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Herentalsebaan nummer 596 bus 1VRe bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 279

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer De Moy 25 bus V2 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 131 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wemmelsestraat nummer 54 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 9940 gemeente Evergem bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 474 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Spoorweg 53 bus 102 3800 gemeente Sint-Truiden bestemming appartement type - bouwjaar 1881 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 185 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Tuinwijk nummer 27 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Erwten 16 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 367 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jozef Dhoorelaan nummer 4 bus 32 bestemming appartement type - bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lostraat nummer 5 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.6.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Riemsterweg nummer 6A bus *2 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 606 De

Nadere informatie

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Celestijnenlaan 9 bus 31 3001 gemeente Leuven bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 156 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 353 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuurkenstraat nummer 1 bus 0303 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 125

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hinnebilkstraat nummer 23 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1949 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mechelbaan nummer 116 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Prins Boudewijnlaan nummer 319 bus 9 bestemming appartement type - bouwjaar 1969 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jan van Nassaustraat nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Verloren Hoek 114 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie bestemming type appartement bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m^jaar): 220 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

204 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

204 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Pastorij 8 bus B005 1853 gemeente Grimbergen bestemming appartement type - bouwjaar 1968 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 204 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ranonkelstraat nummer 4 bus 0401 bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 8 bus 10 bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 bus 103 8420 gemeente De Haan bestemming appartement type - bouwar 1991 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 194 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ommegangstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

bestaand ebouw met woonfunctie

bestaand ebouw met woonfunctie bestaand ebouw met woonfunctie nummer 226 bus postnummer 9300 gemeente Aalst bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m2jaar): De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ankerstraat nummer 15A bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

92 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

92 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gasthuis 59 bus 3 2300 gemeente Turnhout bestemming appartement type - bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 92 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Elooistraat nummer 13 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan nummer 64 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar 2003 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 188 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ommegangstraat nummer 26 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 141

Nadere informatie

460 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

460 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Berg 6 9170 gemeente Sint-Gillis-Waas bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 460 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gelijkheidstraat nummer 3 bus *1/01 bestemming appartement type - bouwjaar 1960 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Profeetstraat nummer 43 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1921 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat De Roest d'alkemadelaan nummer 13 bus 4E bestemming appartement type - bouwjaar 1966 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Keizerstraat nummer 7 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 1982 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 297 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Sint-Lutgardis 18 bus 1 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1950 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 240 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ertbruggelaan 49 bus 4 2100 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 326 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gillegomstraat nummer 40 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1952 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ouden Dendermondse steenweg nummer 195 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1910 softwareversie 9.8.0 berekende

Nadere informatie

486 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

486 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Verkorting 76 9040 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 486 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 14 bus 2 8560 gemeente Wevelgem bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 272 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 1 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 379 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuurkenstraat nummer 1 bus 0202 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 141

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schabartstraat nummer 8 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 2008 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 99 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Groenstraat_ANBO nummer 15 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 640 De energiescore

Nadere informatie

368 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

368 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Werft 4 9230 gemeente Wetteren bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 368 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

rergiepresteuecertificaat

rergiepresteuecertificaat rergiepresteuecertificaat straat Bloemenveldstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (klalh/m 2jaar 588 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 15 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 88

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dynastielaan nummer 48 bus 7 bestemming appartement type - bouwjaar 1977 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 435

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sloepenlaan nummer 28 bus 102 bestemming appartement type - bouwjaar 1982 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 229

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gestelsedijk nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1956 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

387 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

387 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Boomsesteenweg 431 bus 3 2020 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 387 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Waterstraat nummer 19 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1949 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Muggenbergstraat nummer 1 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1960 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

433 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

433 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Groeneschild 5 3870 gemeente Heers bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1952 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 433 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Franslaan 45 bus 0202 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwjaar 1970 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 132 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

453 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

453 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Frans Standaertlei 97 2180 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1919 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 453 De energiescore

Nadere informatie

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 113 bus 2 2490 gemeente Balen bestemming appartement type - bouwar 2010 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 105 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Heidenskerkhofstraat nummer 27 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1968 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hoogstraat nummer 19 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1969 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

316 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

316 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Duinbergen 19 bus 105 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1998 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 316 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Heidebloemstraat nummer 97 bus bestemming appartement type - bouwjaar 1973 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 145

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Leopold Gilislaan nummer 12 bus 4 bestemming appartement type - bouwar 2008 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 127

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Weg naar As nummer 160 bus 11 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 72 De

Nadere informatie