bestaand gebouw met woonfunctie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestaand gebouw met woonfunctie"

Transcriptie

1 a a iep es a a bestaand gebouw met woonfunctie ~tjficaatiwnnw sbaat Hofstnat nunvne 1.4 bus posblwnflw 3070 gnente Kwte.berg ~n4nr halfopen bebaawhg 1892 softt,areveiie berekende energlescore (kwh! m2jaar): De energiescore Iaat toe om do energiezuinigheid van worwngen te vegdwcen W 150 ~J ~ 39) 350 C 49) ~W 550 t.n.hw 69) ~J 79) wdrig bespafligsniogd~id.eden niet aiergkzuhig veel baparhigsmogefijlthciee energiedeskundige vvom~n lasé snat vassetotaflet posbiwnme 3271 land 9eIgI~ aditemaam Lengendris ganees ~ Zidiem nunwn& 85 etlcenningscode EP10131 bus 1k veklaar dat alle gegevers op dt certifloat overesistenimen met de door de Vlaante ovetheld vastgelegde werkwijze. datm: handteicenlng:1 Cit certiflcaat is geldig tot en met 16 april 2023 pa9 na 1 van 6 pag,nas

2 nergieprestatiecertificaat bestaand gebouw met cedficaathtanmu $427-OC posbimnme 3070 gatem~ Koiftnbng nui~wne, 14 bs Energiezuinigheld van de gebouwschil energiezuinig niet a,ergicuir1~g geniddeide U-waarde Va, de gebouv.sthii Energiezuinigheid van de veiwanningsirflhlatie energiezulnig niet energiezuinig getiddeid Ins~iIateendeme,t Impact op het milieu lage mltleu-impad hoge niheu-inipact CO~ Karaicteristlek jaariijks primair energleverbruilc karakterlsbek jaalljks pchnair energietebnfik (k Mi/$ar) De energiescore op bet energieprestatiecertificaat wordt verkregen door bet karalcieristieke jaarlijkse pdmaire energieverbuik te delen door de bnsk~,e.loeoppervlaicte. Hit karakterlsbeke jaariijkse pcimaire enerpievetruik (kwwjaar) is do boeveelbeid prirnaire energie die gecksreide éél jaar nod~ is voor do verwarming, de aanmaak van sanibir warni water, do ventilate en do koeling van do woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepene4er, worden in mlndejing gtracht Hit wordt berekend op basis van en standaardldlmaat en eel standaardgebruik Oft betekent dater allen rekening wont g&iotiden met do karakterlstieken van do woning en nut met bet gthniik van do wordng. I-teL karalcterisdeke jaarlukse p~imalre energieverbniik tent daaidoor nut overeen met bet wer*mljke enugievetniik maw bat ~e om bet energlevetnilk van woningen op en objetheve man~ te verg&ljken. Hit primalre energleverbruik drukt uit hoeveel energie tnt fossiele bran~toffen (aardgas, stookolle of steenkool) gebnsikt wordt door de gebouwlnstellates. Voor elektrlsctie installates brengt dat en bdangrijk bijkomend verschil teweeg met hit werkelijke energieverbruik omdat er nit alleen r.jcs,lng wordt gehouden met do enegie die verbcuikt worth in & woning, maar oak met do energie die veloren gaat bij & productie en bet bansport van di elekthdtelt Voor één eenheld eleithlciteit bij do gebruiker is 2,5 keer zoveel energue nodig In di worm van aardgas, stookolie of steenkool. Viljtekenlngthedlng Di aanbevelingen op bet energleprestatteceitficaat zijn sandaardaaibeveilngen, die door do scfb~are gegenereerd worden op basis van do invoergegevens van do energiakskundge volgens eei door di Aaamse overheid vastgelegde weia~jze. Mogdijk zijn en aantal stenc~ardaarbevdingen prakbsch niet uitvoerbaar of risicovol. Sonis zijn bi) do uitvoering aanvuflende aanbevelingen nodig on, do kwalltejt van bet binnenmilicu of hit comfort te behouden of te verbeteren. Verder ondorzoek door eel adviseur, architect, installateur of aannener is In sorrniige gevallen ve eist De opsteile ken nut aansprakelijk gestdd worden voor do s&ade die otteat als do gsdviseerde ~nbevelirçen zonder nader onderzoek of ondeslairidig uit~evoerd worden. Di energiedeskundige ken bljkomende opmerkinge, of aanbevelingen aan do standaardaanbevelingen toevoeqen. U vindt die onder Aarbevdir-en en oprneldngen van do eiergledeskund[gd. Energlewtnsten en subeldia vow energiebesparende maatregelen Informatle over eergiewinstei, su%idies ci ande e flnancl&e voordelen vlndt u op w~v.energkspaten.be payina 2 v~o 6 payinal

3 nergieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfurictie cauficaathummir *aat Hofsbaat nun ~ 14 bw pamer 3070 geneinte l~ttenbeg Aanbevetingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren Aanbevillng: plaats (aba) balatie in di bijitinmuren Wide ultvcerlng van i.e grardlge renovatie 147,4 m2 bjitenm~,jr is nut gofsoleesxl. Door di bufteimurin buj di ultvoislng van em grondige rimvatie (b~kome,4 te isoleren, zal hit enegleverbuik vermindemn Voo,afgaand onderzomk nw de isolabentgdljkhedin Is as, te raden. ~en enegiezuinlge buiterwnuur bite U-waadi die Weiner Is dan 0,6 Wfm K. Aanbeveiingen voor de verbetering van de isolatie van de vioer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte Aanbevellng: ib di vtoer niet at onvoldainde gtholeerd Is, plasta dan (btjkommnde) Isolate Van 15,0 m2 vice aim & elgensctuppen van di isolate onbekend. Verde (destuctd) ondezodc naar di onbekende invoergegeven is as, te radii. Ale device di grenst aan em kelder of aangrenzende onverwarmde ruffle nit of orwoldoerde geisdeerd Is, zal bet cieglevebrufk vernindeen door cli vloe (bqkcmencfl te Isolermn. Eu, inaglezulnige vice bet em U-waarde van 0,4 W/m K. Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer op voile grond Aenbeveling: a di vice nit of onvaldoende gaeleerd is, cedervoek di mcgøjkheid am diviner Wj di ultvcering van i.e grondiqi rinovatle (bijiconend) te boleren Van 69,8 m2 vice zbn di eigensctappen van di isolabi onbekend Verde (desthicud) cndirzoek nat di onbekende Invoergegevn en evatjele isolaler g&ijkhedei Is aan te radii. Als di vice op voile grond nut of onvoldoende geisoleerd Is, ral bet mnergueverbnak vermindermn door di vice (bljkomend) te solemn. Em eneezuinigi vice bet en U-waarde dli Weiner Is dan 0,4 W/m2K. Exta verbeterlngen door milletavrtendeiljke energieproductie Allen ale di woning voldoende geisoleerd Is of grondlge verbouwtngswerlczaamhedin gepland zijn, is het zinvol cm hernieuwbare enirgiibronnen of warmtekrachtkoppeling ri te zetten. tleer informatie ovir onder andere zonnepanelen, enirgie uit biomassa of wanntepompei vindt ii op do webeite van hit ~1aams En&giiagentchap wmv.enirpiisparin.be Tips voor een goed gebrulkersgedrag Di inirgiescore in het karakteristeke jaarlljksi prlmairi enirgieverbruik zljn berekend op basis van en standaardklimaat in un standaardgebnilk. Kit wirkelljke eieglevertniik wordt ida ook bifrmoid door di gebnjlkiis en di manle waacp wordt omgesprvngel mit eoergle. Op di webelte ~vsia-~esparin.biieimrgiep-is~tiecatficaat vlndt U tips voor iii goid gebnjikersge&ag. pagina 3 vans pagina

4 energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie cedfl~atiummer st Hofiflet posbiwnmu 3070 ganeen~ kortenb&g nwrwne- 14 las Invoergegevets van de energiedeskundiqe De ~vigende kami~e1stjêen van de woning zun door de energiedesicundige In de softijrare ingevoad. De welcbs4jze oni de Invoapegevens te bepafen, is vastgelegd door de Viaamse overtield. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststeiiirigen tljdens bet plaatsbezoek en op eventide bewijsstikken, die voldoen aan de voo.waarden die de Vlaamse oveftldd beeft opgeiegd. Op basis van den invoergegevens berekent de software de energiescote en worden de startdaardaanbeveiingen opgesteid. tie software gaat bij onbekeide invoergegevens ult v~ samamen, cnder meer op ~is van bet (ver)bouw- of fabdcagejaar Meer Informatle over de v.eflcwijze, de bewqsstufricsi en de voorwaarden vindt u op 4wav.e)ergiesparen.be/enegiegestabecertflcaat Rnultaten berekaide energiacore 325 I&d1qm2~ar genidddde U-waarde van de getoow~hi bmkledstldc jaai1~b pdrrsfr energlesebnik ~i.j]aar gfldddd mal~e4nit bund,are VbeItppeI~ 170.yi C02-enissle 1,67 W/rn2K 0, Irg/jaar Aluemen.e gegewne datimplaasbezodc botn4aar besdfl voin ~O4/20I3 lnffifratedebiet 18g2 themtd,e nn%a 611 rip nletr&deriti&beste,nnlng half nkearfnialg zvoar m /n,2h Gebouwschii - vedlesappervlakken daken otptatonds ~ofle Rwaarde cpp~e dakofpbfrnd -type wow aanw~igbeld b&be ~ dlkte beglaatng of banspam ate delet opperakte begrenzing begbzhig-tjpe type zorw,eñ,g dottd ~ dohod gks? ale. I dde~ ~I 2 flghs beftend dak 1 2, , hdlenddaictype I onbekend ja Nw, 80 PURE PIR hd~dd&dvp. I ta,dard ( hdla,de d~) pltd.mvp. 2 dak met ~ucbe ~ csenb.t.., bdeió1a~. 2 hcia,d dak ii net plafondrype I adard (ova.ig. plerorid.) platialtype I,~ndwd (owng. pletta dfl,) pidondb9e 2 pttond ma flutte ii cds,beton I~-9h.2 ~e~one dubbde begt.ziig dubbá beqlo,g wvan do oqbomq 011* vastgwfll ke nods, dirstudig b.gle~ng tonder coadog drievoodlg b.~bzfng met co.tthg enkáb.glezfrc tioogrendenent.beg lung (4tibotM~K vddr 2O~ hogr.nd.nnta.gb,ng (we)bown~ar. 2~0 of t~r potycstoneatpbt., (treaf dñan~idig) XabOeI.ebtni (u.n Vm.evendig) beglafligi begtazlng2 beglazlng3 beglazlng4 8,39 1,38 7,58 2,20 buten butni ~t~i w)j-oo&t ve,taai zukl 45 HR-gbs 2 HR-gb. 2 HR-gbs 2 HR-glas 2 nfl.! 2 n.taai 2 imetaai 2 hott bm1*ttt 1 lnm~ a mall met..! 2 neen g~ hoots, ~o~d In b~rewof met ea, bmu of g~.ifc,mabe ~n ha anal knas p,ood In bnflo( ma tnt. of mat Ins metals, prc6d olet them~l, ondstroka, m~s, profid thsm&i onidetroke, w,giaizaid. oo~tst.rm6e njwnte genie gent 1 oppemakte 147,37 begreizing burn, nhjur-type nturtypel pagina 4 v~n 6 paginas

5 energieprestatiecertificaat bestaanct gebouw met woonfunctie cstflcaathummer Ho*taat potuanmer 3070 geneente Ko.tenbe~ numaner 14 bus - MnW&lghdd ~olatie - aanweilg held mwiitype I ua,daard (osenig. nurt) n~n ev.wrt~~ 2 mwjr trader den of Q.flc an X cm. ba~,.nthoweea, of muurtype3 Qae~and.erde b~nblo*en, vooa.e, v3, eel mow ii i.vln,d. ~,tasw (mori.hr lambda O,ZSWfnIIQ muurtyp.4 mrsjr trade dart dgei* n loan i, cde,bewnd m~mut mowtvv. 5 rmajr met eel dragende uctsur in cflnbeo.,, trader den of gdjk ear 23 cm aargmnraid. onverv.rmde wnn~ a oppemakte begfl vloe-type ~ouw - aanwezlghdd - aenwerig held ~trw. I ~.dard (o.ei~. loser) aeigrenwde onbe,wnrnde mfl vices 1 69,82 gmmid 2005 ~1 ja iion 2 IS, 200 nmn Ja ~en *etvp. 2 tote met cont,jd,e ii cden baton decree etpanelen oppetvtokte beg rsthng -w dew of - type pro%-tfpe - aanwcçheld Isodatie - aanwclgheld 9- host ~- 1 a- hou~i pro6~ Ii, hrmn~of met là, bone of bones dour 1 1, n~aal metea! 2 p bn 2 ~ I a- hrformte G.e he anal meal 2 0co~d on bmtgof ma bwe of melt bonus n~~s. Urtenmzh ondsbroks Rufmteveswarming hidmdueie connie veswermbig eandeel th hat besct,ermei volume ~ve regeang watnoi~eatnw ketel irthtirig fabnlcagelas label ongekoleerde Ieidlrigei type afgtte ponlregelbng mes voor~meneje radlato.laanea, kamentt,snnmaaat bultenwoder Indhiduele venwanidag gasletel borneo, besd,emei volwne 2012 HR Top Om <= b.gte c= 2m radletoreni ~ vloaveowamfl onbeks.d thannmstatisthe radlatodq.ns. ne~ Sanitair warm water IndMdueet nanitair warm water getsppdd eat. nilnntevawamnmb,g type toatol leklk~gen lengte geworie leldrg hidlvldueet warm wa~ 1 ke,*en si badfl ja, k dmdude ve,warmhig 1 contf gey~ne leadhig Sm

6 energieprestatiecertiflcaat ~taand gebouw met cstficaatiummer O-5 postzurimer 3070 ~4e Ko,tenberg vaitlatie en keeling nuriwner 14 bqs type venbtle koeli~iase( 5~6) geen mahwsche at- at toaca PV-cellen PV 1 type PY-cel ntnofntklattzflljn opperv~itte 19,50 or%~alie zukj-wat payina 6 van 6 paginas

7 . I I~, I,.4:..:i e.

Zoekt u een aangename plek om te wonen in een zeer rustige maar centraal gelegen straat in Hove, maak dan zeker een afspraak voor een bezoek!

Zoekt u een aangename plek om te wonen in een zeer rustige maar centraal gelegen straat in Hove, maak dan zeker een afspraak voor een bezoek! TE KOOP Te koop: Excl villa - Hove (TK-15-350) EPC: 500,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Deze unieke villa vinden we in de Veldkantvoetweg op een steenworp van het gezellige

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT. Eerste hulp voor nieuwe eigenaars

VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT. Eerste hulp voor nieuwe eigenaars VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT Eerste hulp voor nieuwe eigenaars inhoud Proficiat! Het Energierenovatieprogramma 2020 Premies voor energiebesparing Energiewinstcalculatoren Belangrijke begrippen

Nadere informatie

Stappenplan Energie Sparen

Stappenplan Energie Sparen Stappenplan Energie Sparen Energie-infotoer Dirk Van Laer Voorjaar 2013 Programma Stappenplan Energiesparen voor woningen 1. Inleiding : waarom? 2. Hoe beginnen?: Trias energetica! 3. De praktijk in drie

Nadere informatie

Thema Waarom isoleren? Waarom isoleren? Energieverbruik verminderen Verwarmingskosten besparen Milieu beschermen Waarde van gebouw verhogen

Thema Waarom isoleren? Waarom isoleren? Energieverbruik verminderen Verwarmingskosten besparen Milieu beschermen Waarde van gebouw verhogen Thema Waarom isoleren? Waarom isoleren? Energieverbruik verminderen Verwarmingskosten besparen Milieu beschermen Waarde van gebouw verhogen Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen

Nadere informatie

Wegwijzer in de gemeentelijke premies voor energiebesparende toepassingen

Wegwijzer in de gemeentelijke premies voor energiebesparende toepassingen Wegwijzer in de gemeentelijke premies voor energiebesparende toepassingen Inhoudstafel VOORWOORD...1 1. ISOLATIEPREMIES...3 1.1 Dakisolatie...4 1.2 Muurisolatie...7 1.3 Vloerisolatie...10 1.4 Hoogrendementsglas...12

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies (EPA)

Energie Prestatie Advies (EPA) Energie Prestatie Advies (EPA) Opdrachtgever: Heuvelrug Energie Bouwjaar woning: 1950 Straatweg 123 1234 AB Utrechtse Heuvelrug Veenendaal, 3 januari 2014 EnerPro EPA maatwerkrapport Postbus 1152, 3900

Nadere informatie

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011 Infosessies voor energiedeskundigen type A januari/februari 0 Deel IV Verduidelijkingen en aanpassingen in de werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil U-waarde bepaling Invoerveld

Nadere informatie

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Uitgave 2006 Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt het voor particulieren nog interessanter

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak.

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020. Hoeveel geld lekt er uit uw huis? Het lijkt op het eerste

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen

ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen Liesbeth Lemmens - Energieconsulente VCB EPB regelgeving BEN (ver)bouwen EPC regelgeving Premies Dakisolatienorm Ecodesignrichtlijn Energiebeleid voor bedrijven

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Energiebesparingsrapport

Energiebesparingsrapport : 1 van 29 Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Adres 1 te Plaats : 2 van 29 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam de heer AA Naam Naam Bospro Adres Adres

Nadere informatie

Rationeel energiegebruik op kot. www.kuleuven.be/studenten/milieu

Rationeel energiegebruik op kot. www.kuleuven.be/studenten/milieu Rationeel energiegebruik op kot www.kuleuven.be/studenten/milieu Beste verhuurder, De stijging van de energieprijzen doet ons meer dan ooit stilstaan bij ons verbruik. Als verhuurder (en grootverbruiker)

Nadere informatie

Comfortabel en energiezuinig wonen : Het Isover Multi-Comfort House, gebouwd voor de toekomst.

Comfortabel en energiezuinig wonen : Het Isover Multi-Comfort House, gebouwd voor de toekomst. Comfortabel en energiezuinig wonen : Het Isover Multi-Comfort House, gebouwd voor de toekomst. Klimaatbescherming wordt gezien als de grootste uitdaging van dit millennium. Het concept 4 Inhoud 17 De voorbereiding

Nadere informatie

Heerhugowaard, 1 juni 2013. Energiescan XXXXXXX B.V. Contactpersoon: dhr. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

Heerhugowaard, 1 juni 2013. Energiescan XXXXXXX B.V. Contactpersoon: dhr. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl Postbus 226, 1620 AE Hoorn telefoon 0229 714 310 info@ecwf.nl www.ecwf.nl Heerhugowaard, 1 juni 2013 Energiescan

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een economische vergelijking tussen een nieuwbouw passiefhuis en een epb-gestandaardiseerde nieuwbouwwoning Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Adres woning : Pelikaanweg 124 PC woning : 1796NT Plaats woning : De Koog Objectgegevens Straat en huisnummer Pelikaanweg 124 Postcode en Plaats

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Supafil Efficiënt energiebesparing inblazen

Supafil Efficiënt energiebesparing inblazen Isolatie 11/2009 Supafil Efficiënt energiebesparing inblazen Inblaaswol voor het na-isoleren van spouwmuren Inblaaswol voor het na-isoleren van spouwmuren Knauf Insulation heeft een unieke inblaaswol voor

Nadere informatie

Korte samenvatting van de regelgeving

Korte samenvatting van de regelgeving Inhoud Korte samenvatting van de regelgeving De verwarmingsaudit bij vermogens kleiner of gelijk aan 100 kw De verwarmingsaudit bij toestellen met een nominaal vermogen groter dan 100 kw of meerdere ketels

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat.

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Een nieuwe, zuinige ketel? Denk er nu al over na! Is uw ketel oud aan het worden? Wacht niet totdat hij stuk

Nadere informatie

Analyse en resultaten van een lage-energie-renovatie.

Analyse en resultaten van een lage-energie-renovatie. Analyse en resultaten van een lage-energie-renovatie. Testwerf woning in Spiere. Wienerberger zet testwerf op Lage-energie-renovatie gewikt en gewogen Hoe breng je in een doorgedreven verbouwing architectuur,

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie