Convenant Realisatie Windenergie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Realisatie Windenergie"

Transcriptie

1 Convenant Realisatie Windenergie tn oe Kofieroamse naven ondertekend oo 5 s otember 2009 Aan boordvan de Nieuwe Maze in de haven lan RotteÍdam Een belanerijke doêlstelin8lan het energiebeleid!án de Rijksoverheld is het opwekken van 20% dlurzame eneícle in 2020 in Nêd rlánd, Hiertoe i5 de bênuttinc van windênêrgiê ononib êrlijk. RijL provincies en VNG hebben àíc sproken vooí wind op land te strelen naa. eef extra MW áan vebund vermoeen wlndenergie in T vêns hebben zij aisesproken voor de pe.iode de noseijkheden te veíkennen voor nos eens MW ofmeef aan windênêgiêvêfmogen op lánd. Het RotteÍdams havensebied leent zich so d voor de toepassins van windenersie. vemchileide marktpartiien hebben ln de loop van detijd dan ook crot inteíesse setoond om windturbines te erploit r n ln het Rotterdams havengêbied wilen nu ook doorsíoeien in het havenaèbiêd. In 2001È ereen conlenant ondertek nd t r bevordering van de p aatsifg van windturbines ln hêt ha! ngebied. Vol8êns dit conv nant zou êr in MW aan wlndenergie geí alise rd moetenworden. Mome.teelstaater15l Mwaan windenereievermogen het havensebied opgesteld, Aèn de verplichtincen uit hoofde van het convenant k dus fuimschoots voldaàn. Inniddêls zín er verhoogde anbities op het sebied van windenersie en zlen de Provin.iê zuid-holland, h t Rotterdam climate Initiative en de daarin d êlnemende p3rtne6 het HêvenbedajfRotterdafr, de êmeent Rotièfdam ên Deltállnqs, meer moc lijkheden voorwind nersie het hàvengebied. Bosch & Van Rijn heeft in opdra.ht ván Havenbèdrijl Roiterdám en Provincie zuid Holand een locatiestudie uitgevoerd in het RotteÍdams havengebied. Hêt ondêu o k ceêft Seschikte locaties aan waar op kortê termijn moc líkheden zin voor windenersie, ocaties waár nadêr ondenoek fodig is. Hetgaat in de studie om locatiesop land, in niel uitgegeven of uit te geven ebiêd. Nèàf shore en locaties op uitgegeven bedrijventeíeinen maken hienan ce n onderdee uit. DeleEchillende catesorieên in het locatieonderzoêk zijn secev n in de deíinities (zie ook bijlasê 1& 2). conyênànt Rêa isatie W ndenêbiê 23{3{9

2 Dê p.rtijên hlêronder vernêld, de mhisterván Volkhukvêstin& Ruimretike Ordeninsen M[]eubêheêr, handetende in haar hoêdanisheid van bêstuursorgaan en ats venesenwoordrgêr van de Staat der Nedêrtanden, mevrouw dr. r.m, cranêr, hiernare noemen tmlnisiêr vàn vrom; de ninisrervan Êconomische zakên, handetende in haar hoêdaniêhêid van bestuuborsaan ên als ve.têsenwoordiger vàn de Staat der Nedertanden, mêvrouw M.l.A. van def Hoêvèn. hierna te noemen Minhtervan EZi de provincie Zuld Holand, ten dêrê verre8enwoordisd door dê gêdêputeerdê, de heêr F,O. van Heijninsen, daartoê gemachtigd doof d comnhsaris van de Kontnsin de provincie Zuid-Holland op 1 sêptêmber 2009j de gemêêntè Rottêrdam, ten dêrê verte8enwoordisd doo. dê werhouder panictpatie, Cultuur en Mili u, dê hêêf R. GrashofÍ, daarroê eêmàchri8door het co[ege ván burgemêestêr n wethoudersvan Rotterdam op 1 september2oogj het Rotterdam Climate Initiauve (Rct), ten dezê verreeenwoofdigd doorde directeur de hee. hêt Hav nbedrljf Rott rdam N,V., ten dêzè vertesenwoordigd door de president-dneéreur Deltalinqs, tên deze vertesênwoordlgd door d vooêinef, dê heêr M.w, van stuis; de Nederlandsê Wind Enêrei Associatie (NWEA), ren dêze verr genwoordisd door d vooaittêr, de hêefl. warnersj de Milleufedêratiê Zuld-Holland, ten deze vêrlesenwoordisd doór mevrouw p.l.h.d. Verkoêlên, sevolmachusdê namens het bestuu/,j 3ezámènlijl te noemeniide panuên" convênáni ReàrisatiewindênêÍglê

3 a) dat hêt "convênant Rêalisatie windenêrgie de Rotterdàmsê havên", ondêrtêkènd op15januari200l,ln2010teneinde oopt; b) datzijgoedê moselijkhêden ziên voof hetveruaneen van bestaandê ên het paalsen ván nie!we windturbines hethavensebiedj c) dat plaatsinsvan windtuíblnês hêt havencebied een beléncrljke bijdrasè lêvêrtáán de doelstellinsen van her RÍk, de Province zuid-hollànd en het Rolterdam climate d) dat zij zich elk bifnen hun eisen veíantwoordelíkheid zuilen inspann n voor een optimálê benlttnsván dê móaêlijkhêden om met behulp van windiurbnês op land in het openbaar sebied van de Ronerdamsê haven duurame enegie opte wekken; e) dat zij deze mogelijkhedei hebben CeinventàrÈeeÍd en beoordeeld en daarbij tot e n indeling zín gekomen in te reàlèeren locàties met minimaal 150 MW aan extra opsesteld vermqen tussen 2009 ên 2020 (zi bijlage l)j Í) dat zlj ook soede hoselijkheden zien voor het plààrsen van windturbines op de bedrillsleíeinen in het Havencebied, ni$ dn niet contllcteert met de wateístaatkundise be aruen en die van de b drilvef, s) dat zij initiatieven vênuit de màrkt oh in deze sebieden tê komen tot plaatsing van ditádd tionêlê windvermócen willen Í mulêí n; h) dat het Havenbedrijf RotteÍdam d ambltie heeft liteesproken om het ops stèld windv rmo8en i. het HIC de komendejaren t vefhosen. i) dat er niet voorbí dient te worden sesaan aàn de belangen van d huidige investeerders van windener ie het havefgebied en dàt dêzê b làngen b! de verdefe u iwerkins worden serespecteerd en beíeííende partijen in de vedere uitwe.kinc worden beíokken. ondeí windturbi.es in dn convenant worden srote windtlrbinês vermocen van 1of meer MW, onderhêt Hlc-gebied wordtverstaan het Halen en Indus$le complexlan de Rott rdêmse haven.grondgebled dat niet tot sem ent Rotterdan behood vált buiten het onderoeks De!ê6chlllende catesoíieên in het locatieond noek ziln Locaties die al in proc dur zin en die technisch reeds voldoend 9rêd9 9!3!! 9!ri9 8a!d Z!E4e-$jp!cl!j! Locaiiês waaí nos technisch ondenoek nodis is, maar waarbij verwacht wordl dat deze spoêdic gerealèeerd kun.en worden. Locaties waar plaátsing mogelijk wordt gêácht, máar waar nog technèche en bestuur ijke a6{esineen moeten worden Bemaákt. Reeds be5taande locaties, wi.dtuíbines die veruíderd zullen worden, Locád* die onderzocht zin maar een lageíaa kans h bbenvánwe ê ruimte ljke belemmerinc n of toekomstige ontwikkelincen. aaníuitende locadesdle niet op srondsebied van haleneebi d liscen n dáarm ê buitên dit convênántvallên. Convenant Rea E;t'e w ndenêre'e 23{3-09

4 spíeken ult en komen het vokende overeen. 1. pêrtijên probêrên ê n maximaà moeelijkê bijd se te leverenáán doêlenvan het Rijk en de provincie (klimaatakkoord)en zulen zich intpannên voof dê r alisali van 1s0 MW aan windvermqen op de ln de kaart van bijlase laangegeven locaties en onder de h btláge 2 aangegevên vooruaarden, 2. Voor.itiatieven vanut d mark s h t Havenbedrtf êêispíeekpunt. Het HavenbedrÍÍ initieert het overles met de prcjectontwikkelaa(s) en d c mêênte 3. onverlet het bepaalde ln de vergunning het kadêr ván de wet beheer Rljkswateretaatwerkên (nummê. DZH-ARN/ ) vên 02 juni 2003 loor de áán es, het beheêr en onderhoud van de Maas! akt 2 spreken partijên uit dàt zil zch inspannen om een oplossinc tê vinden om d paatsingvan windturbines op de buitencontour van Maasvlakte 2 redelijkeruijs mogelljk te maken. 4. omliccende cemèêntên zullen door het Havenbedrijl Rotterdafr en de betíeffende ontwikkelaars betrokken worden bijinltlêtieven om windturb nêst rêaliseren. s. De mi.gter lan vrom zet zich in om senerleke ruimtelijken milieutechnische knelpunten die vooítvloeiên uit hêt Rtksbêleid en de RÍkíegelgeving op te lossen. voor wat betreft rulmtelijken mllieutechni5chè kn lpunlen zal d minst r van VRoM ook zob n voorcontaden met êndere RÍGpa.tijeh. 6. De ministe. van Ez zet zich in om áànsluitproblematiek en Íinanciéle aspecten die voortvloeien uit Rijksb leid en RÍkÍegeseving op te lossef. Voor wat bet.en aansluitprob ematiek en iinanciêle aspecten zalde ministêr vàn Ez ook zorgen voor coitacten met andere Rijk5pariijen waaronder het RijGvótCoed- en Ontwikkèlingsbêdrijt 7. De staatssecretarg van Vêrk èr en WátèÍstáat spant zich in mee le werken aan de plaatsinsvan windturbines hetgebled lan de Rotterdáms haven, waarbijde Wêt beheer rijkswaterstaatsw rken ên h t daarondeí hangende beleid, zoals d 'B leidvecel voor het plaatsen van windturbines op, in 01 over rij kswate rst at5werkè.' h êt kádervoor vereuniingvenening is. 8, D Provincie zuid-holland za, voor zover dit nos nièt 3êbeurd k, de lichtblauwe en sroene locatles uit blilac l opnem n in hun provinciaa windener iê bêl id ás gewen5te locátiêsen de oranje locaties ah studielocati. 9. De emeente Rotterdam za, ak bevó4d gezàg, vergunringaanvragen voor hei realiserên vàn wlndtuíbines op de ln bijlase laan3êw zen locàtiesmeteen positievê instelllnc behafdelinc n men. Bi h t venenen van de vereiste versunnrnsên en hêt doonop n van ruinteliike ordenin$procêdures wordt gecoórdheerd opgetreden en wordt gèstfeêíd naar een zo spoedig nogelijke aihandelins. Voot de?íoen 'locátiês is her streven om dezevoor2011vêí und tê krisen. 10.Het Rotterdam climate In tiativê zàlde onlwikkeling van wlndenergie in RottêÍdam stimuleren doof onderzoek en planvormlngie initiërên en te ondefiteunen door pártiièn bij êlkaàrte brengen. 11. Het r-ravenbed.ijistelt als!iqansspunt dát windenercie, seen bepe kincen,ln welke lorm dan ook, op mas ecsenaan dehuidlgen to komstisê activiteiten vàn het hàvenindustrieel conplex,alle plannen, projeclen eniniliateven moeten pássen binien dedoór hêt NavenbedriiÍ Rotterdam eehanteerde randvoomaatdên n worden ultsluitend toêeêstaan wánne r d initiatieínemer aantoonbaar kan maken dat deze geen be emmeíingvormen voor hetfunctióneren vat het Hlc gebied. cóneènant Reàlisàt e w ndenegie 23{3{9

5 12.DeLialinqs zal het toepassen vàn windenersie stimuleren onder haar leden, de cevestied bedijven. Deltalin$ zal deze bedílven in samenwerkins met hêt Havênb díiil Rolterdam, de Provincie Zuid-Noland en het Rotterdan Climate hitiative benaderen en inforneíên over de mqellkheden van windenersie. 0e bêd iven die nreresse hebben in windenegie zullen doordeze paftten gefaciliteerd worden om de moeelijkheden voor plaatsine op hun bedritventeíein t 13.De Nederlandse wind Enercie associatie ondeéeunt de croeimocellikhêdên voór toêpassine van windenergie het Rotlerdámse Havengebied. De Nederandse Wlnd Enersle associatie Él de bij haar aansêíoten prcjectontwikkêlaatr en andere bedriiven stimulerên ómproiêctên têr hand t n mên. De Nederlandsewind EneÍcle associaii zal haàr communicatiekanalen inzetten ofr het draa*lak te vergrotên voor wlndenergie in het halen8ebied en in hêt álgemeen. oààrnaast zal dê NedeÍlandse wind En Ície assoclatie in het overleg met ovefhêdên n ándere instanties kansen n belemmerincen aankaarren om zodoende de moselijkheden te 14 De MilieuÍederatie zuid Hollaid zal binnen haar elsen verántwóoíd ltkheid zich inspannen voor eên optimal benuttins van dê mosêlijkheden om met behulp lan windtlrbiies duutramenersie op te wekken. Qua plaatsinsslocauê swatbetreftde M liêulederatie zujdho and het Rotterdams havencebied z er Beschikt om windtlrbines t plaats n en heeft wát beí it dê MilieuÍ deratie zuid Hollande hooeste priorit it om te ontwikkelên. oe MilieuÍederatie Zuid Nolland zal bj haar ê gen netwefkvanatuur en milieuorganhatiessteun zoeken voorde uitvoeringvan 15.Dit convenant È niet afdwi4baar. Indien r onenigheid ónktàat iussen ondef tekenefde partijen ovêf de uituoeíins van het convenant vindt oeerlee tlssên àllè ondertekenende pártijen plaats. á) Dil convenant Í edt in werkiq m t ingangvan de dagvan ondenekenine door alê pàrtien en eindlgíop 31 december2020, b) laárlijks is eí en overles wàarin h t proc s en d afspékên uit dit convenant s ëvalueefd wordt. Dit overles zal plaats vinden in septembeí. oê provincie zuid Holland is hi woorde secretaris en initi erl dit overles.indieí ereen e$ern bureau wordt inseschakêld draacl de provlncie hietuoord kosten. cl n 2015 zulên partij n bijeen komen voor een uitsebreidevaluatie van het convemnt. 0e stand der techniek en beleld op dat momênt kan vrasen om een update van de locaties zoalsgenoemd in bí age 1en 2. d) Binnen 1 maand na de inwerkinctredlns lan dit convenant wordt dê tekt daaruan gepublic êrd in dê Stáatscourant. Íwee bíègen maken intesraalondefdeeluit van dit conv nánt: inseélvan strijdigheid van de rekst van dlt convenant met de daarbij horende bilace prefaleeit de t kst van hei conv nant. De brjbehorênde bijlace zijn: 1. oveaichtkaart met windenergie ocanes. 2. Rapport "quick scán windenergie, Het hàven- en industriecomplexlan RotteÍdam". Convenànt Reèl 5ariê WindenêÍslê

6 Dit conlenant È inneseivoudopsesreld en getekend aan booíd van de nieuwe Maze in de haven van Rotterdafr op 5 september Dê ninister vên Vollrhukvêtring, Ruimt.lijkê Ordênlng en Milielbeheer, De hinistêrvan E.oíomis.he 2aken, Namêír hel Hàvenbedrijí Ronêrdán Namens Semeente Rotterdam, =.*:.---! wethoudeí paítrcrpahe, cultuuren Ml con!enant Rea 6àhe wndênêre'ê z3{3.09

7 rland5è Wrd E.êrglê Á$oGtadê (NWCA' De heerj. Wàmets, rconlnernedená.d5e Wind N.m.tu Rotterdam cllmate Intd.dre (RcD, e R.aí dtecrêur Rottêrdàm C[màtè hldattu ; Nánens Mllleuf êdera ê zutd-ho and,,vêrkoelen, Cevolmachtl8dê Mllte!Íederatiezutd-Holtand Convènànt Rêalietrè whdenergiè 23{B{9

8 Bijlê9e1. Ovenichtkaartmetwindenergielocaties. convenànirêàrsrewindenereie2s0309

9 Bijleg 2, RappoÉ "Quick scan windenergie". Titêl: qukl scan windenersiê ihet haven- en En Rotterdam" Datum: 24 augunus 2009 autêur: Bosch & vàn Rijh Convenànt R àliétiè Windène ie 23{349

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL;

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL; Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur" Finale versie 14 april t.b.v. FET 25 april 2015 Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris

Nadere informatie

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (X)l T->f L ^

Nadere informatie

Convenant Investeringen Langdurige Zorg 2011-2015. Partijen:

Convenant Investeringen Langdurige Zorg 2011-2015. Partijen: Convenant Investeringen Langdurige Zorg 2011-2015 Partijen: - De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (hierna: de Staatssecretaris),

Nadere informatie

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ; Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van VROM, het Regionaal Milieubedrijf en de gemeente Veghel Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 als pilotproject voor de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw

Nadere informatie

Oproep tot actie - Landelijke Uitwerking Windenergie Onshore NL

Oproep tot actie - Landelijke Uitwerking Windenergie Onshore NL Oproep tot actie - Landelijke Uitwerking Windenergie Onshore NL Dit commentaar is ingedeeld in 2 periodes, fase 1 van 2007-2011 en fase 2 van 2012-2020. Periode 2007-2011 (fase 1) Doelstelling: NWEA is

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 1. Opdracht Bij de begrotingsbehandeling van 2008 hebben de fracties van Groenlinks en

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen:

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen: Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012 Partijen: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen, te dezen handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Maatschappelijke en ~conomische Ontwikkeling

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN de stand van zaken en plannen ten aanzien van de marketing van de stad Amersfoort (met oog voor de regio) voor de komende jaren.

KENNISNEMEN VAN de stand van zaken en plannen ten aanzien van de marketing van de stad Amersfoort (met oog voor de regio) voor de komende jaren. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3352712 Aan : Gemeenteraad Datum : 16 februari 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve/ Burgemeester Programma : Economie/Comm. TITEL

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

B-89 Green Deal Warmte Deventer Keizerslanden

B-89 Green Deal Warmte Deventer Keizerslanden B-89 Green Deal Warmte Deventer Keizerslanden Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Ruimte voor wind op land

Ruimte voor wind op land Ruimte voor wind op land Visiedocument groei windenergie op land 2011 2020 Nederlandse Wind Energie Associatie Ruimte voor wind op land (NWEA juni 2011) 1 Colofon NWEA, juni 2011 Foto s voorpagina: Windpark

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

C-163 Green Deal CO 2 -voorziening Glastuinbouw Noord-Holland

C-163 Green Deal CO 2 -voorziening Glastuinbouw Noord-Holland C-163 Green Deal CO 2 -voorziening Glastuinbouw Noord-Holland Partijen 1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Taakstelling en wachtlijst 4 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.4 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio Arnhem Nijmegen

Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio Arnhem Nijmegen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 88/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 augustus 2011 Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio

Nadere informatie

Bestuursconvenant. Groenzone Berkel-Pij nacker Bergboezem Polder van Oude Leede - - - - - "frilffiottand. Convenant en Financierings arrangement

Bestuursconvenant. Groenzone Berkel-Pij nacker Bergboezem Polder van Oude Leede - - - - - frilffiottand. Convenant en Financierings arrangement Bestuursconvenant Groenzone Berkel-Pij nacker Bergboezem Polder van Oude Leede - - - - - "frilffiottand Convenant en Financierings arrangement zoals vastgelegd op 22 december 2006 INHorrD BesturusconvenaDt

Nadere informatie

allen handelende in hun hoedanigheid van bestuursorgaan, verder te noemen het Rijk,

allen handelende in hun hoedanigheid van bestuursorgaan, verder te noemen het Rijk, Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en provincies Partijen 1. De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door: a. de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), mw. dr.

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie