Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1)"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1) Faill.nr : 12/886 F Uitspraakdatum : 18 september 2012 Verslag datum : 15 oktober 2012 Verslagperiode : 18 september 2012 t/m 18 oktober 2012 Saldo einde verslagperiode : EUR 0,-- Bestede uren in verslagperiode : 33:18 Bestede uren totaal: : 33:18 1. Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mr. F.H.E. Boerma 1.2 Secretaris : 1.3 Curator : mr. T.M. Schraven 1.4 Faillissementsrekening : Nog niet van toepassing Naam bank : 2. Gegevens gefailleerde 2.1 Naam : Rijssenbeek Voornamen : Pieter Adriaan Jozef Maria Geboortedatum : Geboorteplaats : Nijmegen Woonplaats : Tilburg Adres : Bachlaan 724, 5011 BR 2.2 Handelsnaam/-namen : Persephone s Fruit 2.3 Beroep/bedrijf : Productie en verkoop van vers sap. 2.4 Inkomsten (ook van partner) : AOW, circa 300,-- per maand. Failliet is gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, zodat de inkomsten van zijn echtgenote buiten beschouwing kunnen blijven Welk deel blijft aan gefailleerde, datum beschikking R.C. : Bij brief d.d. 11 oktober 2012 heeft de curator aan de rechter-commissaris verzocht om bij beschikking te bepalen dat het gehele maandelijkse AOW-bedrag van 300,-- als vrij te laten bedrag geldt. Bij brief d.d. 12 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris een beschikking conform voornoemd verzoek afgegeven. 2.5 Burgerlijke staat : Gehuwd Huwelijksvoorwaarden : Ja 2.6 Zijn er al dan niet gefailleerde verwante rechtspersonen? :

2 Pagina 2 van 7 Ja, Stichting Aros Aristoteles Organon System. Deze stichting is door de vader van failliet opgericht en aangehouden ter herinnering aan zijn vader. De stichting bevat volgens failliet geen baten maar alleen schulden. De curator zal hier nader onderzoek naar plegen. Zijn echtgenote exploiteert sinds kort (de eenmanszaak) Jane s Delight (vide punt 10.1 van dit verslag). 2.7 Is gefailleerde eerder failliet geweest? Zo ja, wanneer beëindigd? : Ja, naar opgaaf van failliet omstreeks 1970 in België, welk faillissement enkele jaren daarna wegens gebrek aan baten zou zijn opgeheven. 2.8 Lopende duurovereenkomsten (zoals huur, lease) : Een contract voor een mobiele telefoon bij KPN. De curator heeft failliet laten weten dat hij geen gebruik meer mag maken van deze telefoon. De echtgenote van failliet heeft aangeboden om dit contract over te nemen, maar de curator wenst eerst overeenstemming te bereiken in de onderhandelingen in het kader van een (naar de mening van de curator) paulianeuze transactie die kort voor datum faillissement tussen failliet en zijn echtgenote heeft plaatsgevonden (vide punt 10.1 van dit verslag). Internetcontract bij Mijn Domein. Naar opgaaf van failliet zouden de kosten hiervan tot juni/juli 2013 zijn vooruitbetaald. De curator heeft failliet om stukken gevraagd waar een en ander uit blijkt. Leasecontract voor een bedrijfscaddy. Naar opgaaf van failliet was dit contract reeds naar zijn echtgenote overgezet. De curator heeft een afschrift van het desbetreffende leasecontract en stukken waaruit de contractsovername blijkt opgevraagd. Lidmaatschap bij de Bankgiroloterij. Vanwege het feit dat de boedel niet beschikt over (voldoende) baten om de kosten hiervan te voldoen, heeft de curator dat lidmaatschap opgezegd. 2.9 Aanvullende gegevens : 3. Ingenomen zaken giro- en bankbescheiden (w.o. betaalcheques en - passen) : De bankrekeningen die failliet bij de ABN AMRO heeft lopen waren door de ABN AMRO reeds vanaf datum faillissement geblokkeerd. De curator heeft de ABN AMRO verzocht om een van deze rekeningen vrij te geven zodat failliet (uitsluitend) het (nog vrij te laten) AOW bedrag kan benutten. autopapieren en -sleutels : Failliet beschikt naar zijn opgaaf niet over een auto. polissen : Ziektekostenverzekering (VGZ) en een rechtsbijstandverzekering (ABN AMRO). De curator heeft aan failliet te kennen gegeven dat de premie van deze verzekeringen van het vrij te laten bedrag moeten worden betaald, omdat de boedel tot op heden niet over baten beschikt. credit-cards : Naar opgaaf van failliet geen.

3 Pagina 3 van 7 4. Toestand per datum faillietverklaring in geval van bedrijf 4.1 Is er voor het faillissement door de gefailleerde een boekhouding gevoerd? : ja 4.2 Zo ja, was deze boekhouding bijgewerkt : Ja, tot het tweede kwartaal van Is zij compleet overhandigd : Nee, deze bevindt zich in zijn geheel op de computer van failliet. Desgevraagd worden de door de curator opgevraagde stukken door failliet toegezonden. Is er aanleiding aangifte te doen ex art. 340 aanhef en sub 3 Sr? : Zal worden onderzocht. 4.3 Voortzetting bedrijf : Nee, vide punt 10.1 van dit verslag Toestemming R.C.? Financiering: exploitatiebegroting Verdere toelichting 4.4 Onderhanden werk Overdracht aan derden? : Vide punt 10.1 van dit verslag. Toestemming R.C.? Exploitatiebegroting? Financiering? Toestemming R.C.? 4.5 Aantal werknemers : Geen 4.6 Reeds ontslagvergunning aangevraagd? 4.7 Wet collectief ontslag van toepassing? Desbetreffende procedure gevolgd? 4.8 Toestemming R.C. tot ontslag d.d. 4.9 Overname loonbetaling door bedrijfsvereniging? 4.10 Lopende duurovereenkomsten (met name huur) : Nee : Citybox / Van Bon Vrieshuizen Naar opgaaf van Citybox zou er nog een huurovereenkomst lopen met betrekking tot een opslagunit in s- Hertogenbosch. Failliet is van mening dat deze reeds voorafgaand aan het faillissement was geëindigd. De curator is met Citybox in overleg getreden, waarbij zijdens Citybox telefonisch is aangegeven dat zij de desbetreffende huurovereenkomst (zekerheidshalve) inmiddels intern heeft opgezegd. De curator heeft de schriftelijke bevestiging daarvan inmiddels ontvangen. In deze unit bevinden zich thans nog zaken van failliet. De curator heeft Citybox gevraagd om een bod op die zaken uit te brengen om zodoende te bewerkstelligen dat de unit snel wordt opgeleverd. De curator is

4 Pagina 4 van 7 thans in afwachting van een bod. Naar opgaaf van failliet zou er ook nog negen ton appelsap staan opgeslagen bij Van Bon Vrieshuizen, inmiddels genaamd H&S Coldstores. Na telefonische navraag is het de curator gebleken dat deze goederen niet onder de naam van failliet staan opgeslagen, maar onder de naam van de echtgenote van failliet. De contactpersoon bij H&S Coldstores heeft toegezegd een en ander nader uit te zoeken en de curator daar zo spoedig mogelijk nader over te informeren Opgezegd? : Vide punt 4.10 van dit verslag Nadere gegevens dienaangaande : Vide punt 4.10 van dit verslag Afkoelingsperiode bevolen? (periode) : Nee 5. Onroerende activa Naar opgaaf van failliet heeft hij geen onroerende zaken in eigendom. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze opgave juist is Adres(sen) Geschatte waarde (tax.rapport?) Hypothecaire belasting(en) Beslagen Opstalverzekering (maatschappij, polisnummer, verzekerde waarde) Verdere gegevens 5.2 Wordt verkoop overwogen (eventueel nadere informatie) Verdere bijzonderheden 6. Roerende lichamelijke activa 6.1 Omschrijving, m.v.v. evt. pandrecht, beslag of eigendomspretenties van derden : Naar opgaaf van failliet alleen beperkte computerapparatuur en een mobiele telefoon. De echtgenote van failliet woont sinds 1991 in een appartement waar failliet later bij is komen wonen. Het appartement is van (of wordt gehuurd door) zijn echtgenote en naar opgaaf van failliet en zijn echtgenote is nagenoeg de gehele inboedel van haar. 6.2 Geschatte waarde (tax.rapport?) : Gering. 6.3 Wordt verkoop overwogen? (met eventuele nadere informatie) : Nog onbekend. 6.4 Verzekeringen 6.5 Aangetroffen kasgeld : Geen. 6.6 Aangetroffen sieraden : Geen.

5 Pagina 5 van Verdere bijzonderheden : 7. Roerende onlichamelijke activa 7.1 Levensverzekering? (welke is de afkoopwaarde?) : Zal worden nagegaan. 7.2 Vorderingen? (Zo ja, specificatie): Vide punt 8 van dit verslag. 7.3 Verpande vorderingen? Afspraken met bank? Andere onlichamelijke roerende activa (goodwill, merken, octrooien, handelsnamen) : Vide punt 10.1 van dit verslag Wijze van realisering : Vide punt 10.1 van dit verslag. 8. Lopende procedures Lopende procedures (art. 30 Fw) : - Bodemprocedure met failliet als eiser en de heer C.M. Budding als gedaagde (procedure 1); - Bodemprocedure met de Voedsel- en Warenautoriteit als eiseres en failliet als gedaagde (procedure 2); Stand van zaken: Procedure 1 De dagvaarding voor deze zaak is op 15 augustus 2012 uitgebracht en stond bij de rechtbank Arnhem op de rol van 10 oktober 2012 voor het wijzen van verstekvonnis. Kort voor deze datum heeft de raadsvrouwe van de heer Budding de curator benaderd met een (onderbouwd) verzoek tot intrekking van de procedure. Daarbij is tevens aangegeven dat als de procedure niet zou worden ingetrokken, de heer Budding zijn verstek alsnog zou zuiveren en verweer zou voeren. De curator heeft de heer Budding in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen tot afkoop van de procedure. Het door de heer Budding uitgebrachte bod is door de curator veel te laag bevonden. Niettemin hebben partijen besloten de procedure voor drie weken te laten aanhouden om te bezien of er wellicht een regeling kan worden getroffen. De raadsvrouwe van de heer Budding heeft verzocht om een bespreking, waar de curator op in zal gaan en welke op korte termijn zal worden gepland. Procedure 2 Failliet is ten tweede verwikkeld in een door de Voedsel en Waren Autoriteit tegen failliet ingestelde procedure bij de rechtbank Breda (locatie Tilburg). De procedure staat voor 17 oktober 2012 op de rol voor het wijzen van vonnis Lopende procedures (art. 28 Fw) : Naar opgaaf van failliet geen Stand van zaken 9. Passiva 9.1 Preferente vorderingen fiscus : Nog onbekend.

6 Pagina 6 van Preferente vorderingen bedrijfsver Aantal en globaal bedrag concurrente crediteuren : Circa 10 concurrente crediteuren voor een bedrag van circa ,--. Volgens failliet dient een groot deel van deze vorderingen te worden betwist Bestaat enig vooruitzicht voor concurrente crediteuren? : Tot op heden zijn er bij de curator nog geen vorderingen ingediend. Gezien de huidige stand van de boedel zal er naar alle waarschijnlijkheid geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden. 10. Pauliana 10.1 Bestaat het vermoeden van paulianeus handelen? : Ja Toelichting : Omstreeks twee maanden voorafgaand aan het faillissement heeft de echtgenote van failliet een eenmanszaak opgericht (Jane s Delight), welke de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsmiddelen van failliet heeft overgenomen. De reden hiervoor zou een zware operatie en de slechte gezondheid van failliet zijn geweest, waardoor hij zich niet meer kon concentreren en zijn werkzaamheden niet meer kon uitoefenen. Failliet verricht nu samen met zijn echtgenote de werkzaamheden. Volgens zijn echtgenote verricht hij zijn werkzaamheden in ruil voor kost en inwoning. Er is geen overeenkomst voor deze transactie opgesteld en is er geen vergoeding betaald. De curator heeft failliet en zijn echtgenote geïnformeerd over zijn standpunt dat hier sprake is van een paulianeuze transactie. Er vindt thans overleg plaats om te bezien of er wellicht tot een regeling kan worden gekomen, waarbij de echtgenote een vergoeding aan de boedel voldoet. 11. Oorzaken faillissement Failliet is verwikkeld geraakt in een geschil met de heer C.M. Budding, waarvan failliet tot 20 oktober 2011 een loods in Enspijk huurde. De heer Budding heeft ter zake in kort geding betaling van achterstallige huurpenningen en ontruiming op straffe van een dwangsom gevorderd. Deze vorderingen zijn toegewezen. Naar opgaaf van failliet zijn deze vorderingen mede toegewezen omdat hij vanwege gezondheidsredenen niet goed in staat was om verweer te kunnen voeren. Eind 2011 moest failliet het gehuurde verlaten. Failliet heeft toen zijn buurvrouw het gehuurde op 20 oktober 2011 laten ontruimen, omdat failliet net uit het ziekenhuis kwam. Vervolgens ontving failliet een brief van de deurwaarder, waarin werd gesteld dat failliet een dwangsom had verbeurd omdat hij het gehuurde niet (tijdig) had ontruimd. Het ging daarbij om een bedrag van EUR ,--. De heer Budding heeft voor die vordering derdenbeslag doen leggen onder een van de belangrijkste klanten van failliet. Die klant verbrak daardoor de handelsrelatie. Deze vordering zou inmiddels tot EUR ,-- zijn opgelopen, omdat failliet volgens de deurwaarder de sleutel van het gehuurde niet zou hebben ingeleverd.

7 Pagina 7 van 7 Tussen de raadslieden van failliet en de heer Budding is correspondentie gewisseld in het kader van de (dwangsom-)vordering van de heer Budding. Vanuit de kant van de heer Budding werd aangekondigd dat het faillissement zou worden aangevraagd. De raadsman van failliet heeft daarop gereageerd, aldus dat over en weer vorderingen konden worden verrekend. Het betreft daarbij de vorderingen die namens failliet zijn ingesteld in de procedure voor de rechtbank Arnhem (vide punt van dit verslag). Uiteindelijk is het toch tot een faillissement gekomen Betreft het hier een eigenlijk opheffer? Zo ja, wanneer kan het verzoek tot opheffing tegemoet worden gezien? : Ja : Nog onbekend. mr. T.M. Schraven curator

Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming.

Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming. Pagina 1 van 5 Verslagformulier Natuurlijk persoon Faill.nr : 02/13/169 F Uitspraakdatum : 19 februari 2013 Verslag datum : 24 juni 2013 1. Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mw. mr. E.A.M.

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming: : Synobsys Holding B.V. en; Synobsys Nederland B.V. en; Synobsys Producten B.V.,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 26 april 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tellus B.V., tevens handelende

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014 Gegevens onderneming: : de stichting Stichting voor Islamitisch Onderwijs Ibn Ghaldoun, gevestigd te

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 Gegevens gefailleerde : De commanditaire vennootschap A.G.S. AMSTERDAM T GOOI SERVICE C.V. handelend onder de naam AMSTERDAM GOOI SERVICE GROEP, gevestigd

Nadere informatie