Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1)"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1) Faill.nr : 12/886 F Uitspraakdatum : 18 september 2012 Verslag datum : 15 oktober 2012 Verslagperiode : 18 september 2012 t/m 18 oktober 2012 Saldo einde verslagperiode : EUR 0,-- Bestede uren in verslagperiode : 33:18 Bestede uren totaal: : 33:18 1. Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mr. F.H.E. Boerma 1.2 Secretaris : 1.3 Curator : mr. T.M. Schraven 1.4 Faillissementsrekening : Nog niet van toepassing Naam bank : 2. Gegevens gefailleerde 2.1 Naam : Rijssenbeek Voornamen : Pieter Adriaan Jozef Maria Geboortedatum : Geboorteplaats : Nijmegen Woonplaats : Tilburg Adres : Bachlaan 724, 5011 BR 2.2 Handelsnaam/-namen : Persephone s Fruit 2.3 Beroep/bedrijf : Productie en verkoop van vers sap. 2.4 Inkomsten (ook van partner) : AOW, circa 300,-- per maand. Failliet is gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, zodat de inkomsten van zijn echtgenote buiten beschouwing kunnen blijven Welk deel blijft aan gefailleerde, datum beschikking R.C. : Bij brief d.d. 11 oktober 2012 heeft de curator aan de rechter-commissaris verzocht om bij beschikking te bepalen dat het gehele maandelijkse AOW-bedrag van 300,-- als vrij te laten bedrag geldt. Bij brief d.d. 12 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris een beschikking conform voornoemd verzoek afgegeven. 2.5 Burgerlijke staat : Gehuwd Huwelijksvoorwaarden : Ja 2.6 Zijn er al dan niet gefailleerde verwante rechtspersonen? :

2 Pagina 2 van 7 Ja, Stichting Aros Aristoteles Organon System. Deze stichting is door de vader van failliet opgericht en aangehouden ter herinnering aan zijn vader. De stichting bevat volgens failliet geen baten maar alleen schulden. De curator zal hier nader onderzoek naar plegen. Zijn echtgenote exploiteert sinds kort (de eenmanszaak) Jane s Delight (vide punt 10.1 van dit verslag). 2.7 Is gefailleerde eerder failliet geweest? Zo ja, wanneer beëindigd? : Ja, naar opgaaf van failliet omstreeks 1970 in België, welk faillissement enkele jaren daarna wegens gebrek aan baten zou zijn opgeheven. 2.8 Lopende duurovereenkomsten (zoals huur, lease) : Een contract voor een mobiele telefoon bij KPN. De curator heeft failliet laten weten dat hij geen gebruik meer mag maken van deze telefoon. De echtgenote van failliet heeft aangeboden om dit contract over te nemen, maar de curator wenst eerst overeenstemming te bereiken in de onderhandelingen in het kader van een (naar de mening van de curator) paulianeuze transactie die kort voor datum faillissement tussen failliet en zijn echtgenote heeft plaatsgevonden (vide punt 10.1 van dit verslag). Internetcontract bij Mijn Domein. Naar opgaaf van failliet zouden de kosten hiervan tot juni/juli 2013 zijn vooruitbetaald. De curator heeft failliet om stukken gevraagd waar een en ander uit blijkt. Leasecontract voor een bedrijfscaddy. Naar opgaaf van failliet was dit contract reeds naar zijn echtgenote overgezet. De curator heeft een afschrift van het desbetreffende leasecontract en stukken waaruit de contractsovername blijkt opgevraagd. Lidmaatschap bij de Bankgiroloterij. Vanwege het feit dat de boedel niet beschikt over (voldoende) baten om de kosten hiervan te voldoen, heeft de curator dat lidmaatschap opgezegd. 2.9 Aanvullende gegevens : 3. Ingenomen zaken giro- en bankbescheiden (w.o. betaalcheques en - passen) : De bankrekeningen die failliet bij de ABN AMRO heeft lopen waren door de ABN AMRO reeds vanaf datum faillissement geblokkeerd. De curator heeft de ABN AMRO verzocht om een van deze rekeningen vrij te geven zodat failliet (uitsluitend) het (nog vrij te laten) AOW bedrag kan benutten. autopapieren en -sleutels : Failliet beschikt naar zijn opgaaf niet over een auto. polissen : Ziektekostenverzekering (VGZ) en een rechtsbijstandverzekering (ABN AMRO). De curator heeft aan failliet te kennen gegeven dat de premie van deze verzekeringen van het vrij te laten bedrag moeten worden betaald, omdat de boedel tot op heden niet over baten beschikt. credit-cards : Naar opgaaf van failliet geen.

3 Pagina 3 van 7 4. Toestand per datum faillietverklaring in geval van bedrijf 4.1 Is er voor het faillissement door de gefailleerde een boekhouding gevoerd? : ja 4.2 Zo ja, was deze boekhouding bijgewerkt : Ja, tot het tweede kwartaal van Is zij compleet overhandigd : Nee, deze bevindt zich in zijn geheel op de computer van failliet. Desgevraagd worden de door de curator opgevraagde stukken door failliet toegezonden. Is er aanleiding aangifte te doen ex art. 340 aanhef en sub 3 Sr? : Zal worden onderzocht. 4.3 Voortzetting bedrijf : Nee, vide punt 10.1 van dit verslag Toestemming R.C.? Financiering: exploitatiebegroting Verdere toelichting 4.4 Onderhanden werk Overdracht aan derden? : Vide punt 10.1 van dit verslag. Toestemming R.C.? Exploitatiebegroting? Financiering? Toestemming R.C.? 4.5 Aantal werknemers : Geen 4.6 Reeds ontslagvergunning aangevraagd? 4.7 Wet collectief ontslag van toepassing? Desbetreffende procedure gevolgd? 4.8 Toestemming R.C. tot ontslag d.d. 4.9 Overname loonbetaling door bedrijfsvereniging? 4.10 Lopende duurovereenkomsten (met name huur) : Nee : Citybox / Van Bon Vrieshuizen Naar opgaaf van Citybox zou er nog een huurovereenkomst lopen met betrekking tot een opslagunit in s- Hertogenbosch. Failliet is van mening dat deze reeds voorafgaand aan het faillissement was geëindigd. De curator is met Citybox in overleg getreden, waarbij zijdens Citybox telefonisch is aangegeven dat zij de desbetreffende huurovereenkomst (zekerheidshalve) inmiddels intern heeft opgezegd. De curator heeft de schriftelijke bevestiging daarvan inmiddels ontvangen. In deze unit bevinden zich thans nog zaken van failliet. De curator heeft Citybox gevraagd om een bod op die zaken uit te brengen om zodoende te bewerkstelligen dat de unit snel wordt opgeleverd. De curator is

4 Pagina 4 van 7 thans in afwachting van een bod. Naar opgaaf van failliet zou er ook nog negen ton appelsap staan opgeslagen bij Van Bon Vrieshuizen, inmiddels genaamd H&S Coldstores. Na telefonische navraag is het de curator gebleken dat deze goederen niet onder de naam van failliet staan opgeslagen, maar onder de naam van de echtgenote van failliet. De contactpersoon bij H&S Coldstores heeft toegezegd een en ander nader uit te zoeken en de curator daar zo spoedig mogelijk nader over te informeren Opgezegd? : Vide punt 4.10 van dit verslag Nadere gegevens dienaangaande : Vide punt 4.10 van dit verslag Afkoelingsperiode bevolen? (periode) : Nee 5. Onroerende activa Naar opgaaf van failliet heeft hij geen onroerende zaken in eigendom. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze opgave juist is Adres(sen) Geschatte waarde (tax.rapport?) Hypothecaire belasting(en) Beslagen Opstalverzekering (maatschappij, polisnummer, verzekerde waarde) Verdere gegevens 5.2 Wordt verkoop overwogen (eventueel nadere informatie) Verdere bijzonderheden 6. Roerende lichamelijke activa 6.1 Omschrijving, m.v.v. evt. pandrecht, beslag of eigendomspretenties van derden : Naar opgaaf van failliet alleen beperkte computerapparatuur en een mobiele telefoon. De echtgenote van failliet woont sinds 1991 in een appartement waar failliet later bij is komen wonen. Het appartement is van (of wordt gehuurd door) zijn echtgenote en naar opgaaf van failliet en zijn echtgenote is nagenoeg de gehele inboedel van haar. 6.2 Geschatte waarde (tax.rapport?) : Gering. 6.3 Wordt verkoop overwogen? (met eventuele nadere informatie) : Nog onbekend. 6.4 Verzekeringen 6.5 Aangetroffen kasgeld : Geen. 6.6 Aangetroffen sieraden : Geen.

5 Pagina 5 van Verdere bijzonderheden : 7. Roerende onlichamelijke activa 7.1 Levensverzekering? (welke is de afkoopwaarde?) : Zal worden nagegaan. 7.2 Vorderingen? (Zo ja, specificatie): Vide punt 8 van dit verslag. 7.3 Verpande vorderingen? Afspraken met bank? Andere onlichamelijke roerende activa (goodwill, merken, octrooien, handelsnamen) : Vide punt 10.1 van dit verslag Wijze van realisering : Vide punt 10.1 van dit verslag. 8. Lopende procedures Lopende procedures (art. 30 Fw) : - Bodemprocedure met failliet als eiser en de heer C.M. Budding als gedaagde (procedure 1); - Bodemprocedure met de Voedsel- en Warenautoriteit als eiseres en failliet als gedaagde (procedure 2); Stand van zaken: Procedure 1 De dagvaarding voor deze zaak is op 15 augustus 2012 uitgebracht en stond bij de rechtbank Arnhem op de rol van 10 oktober 2012 voor het wijzen van verstekvonnis. Kort voor deze datum heeft de raadsvrouwe van de heer Budding de curator benaderd met een (onderbouwd) verzoek tot intrekking van de procedure. Daarbij is tevens aangegeven dat als de procedure niet zou worden ingetrokken, de heer Budding zijn verstek alsnog zou zuiveren en verweer zou voeren. De curator heeft de heer Budding in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen tot afkoop van de procedure. Het door de heer Budding uitgebrachte bod is door de curator veel te laag bevonden. Niettemin hebben partijen besloten de procedure voor drie weken te laten aanhouden om te bezien of er wellicht een regeling kan worden getroffen. De raadsvrouwe van de heer Budding heeft verzocht om een bespreking, waar de curator op in zal gaan en welke op korte termijn zal worden gepland. Procedure 2 Failliet is ten tweede verwikkeld in een door de Voedsel en Waren Autoriteit tegen failliet ingestelde procedure bij de rechtbank Breda (locatie Tilburg). De procedure staat voor 17 oktober 2012 op de rol voor het wijzen van vonnis Lopende procedures (art. 28 Fw) : Naar opgaaf van failliet geen Stand van zaken 9. Passiva 9.1 Preferente vorderingen fiscus : Nog onbekend.

6 Pagina 6 van Preferente vorderingen bedrijfsver Aantal en globaal bedrag concurrente crediteuren : Circa 10 concurrente crediteuren voor een bedrag van circa ,--. Volgens failliet dient een groot deel van deze vorderingen te worden betwist Bestaat enig vooruitzicht voor concurrente crediteuren? : Tot op heden zijn er bij de curator nog geen vorderingen ingediend. Gezien de huidige stand van de boedel zal er naar alle waarschijnlijkheid geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden. 10. Pauliana 10.1 Bestaat het vermoeden van paulianeus handelen? : Ja Toelichting : Omstreeks twee maanden voorafgaand aan het faillissement heeft de echtgenote van failliet een eenmanszaak opgericht (Jane s Delight), welke de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsmiddelen van failliet heeft overgenomen. De reden hiervoor zou een zware operatie en de slechte gezondheid van failliet zijn geweest, waardoor hij zich niet meer kon concentreren en zijn werkzaamheden niet meer kon uitoefenen. Failliet verricht nu samen met zijn echtgenote de werkzaamheden. Volgens zijn echtgenote verricht hij zijn werkzaamheden in ruil voor kost en inwoning. Er is geen overeenkomst voor deze transactie opgesteld en is er geen vergoeding betaald. De curator heeft failliet en zijn echtgenote geïnformeerd over zijn standpunt dat hier sprake is van een paulianeuze transactie. Er vindt thans overleg plaats om te bezien of er wellicht tot een regeling kan worden gekomen, waarbij de echtgenote een vergoeding aan de boedel voldoet. 11. Oorzaken faillissement Failliet is verwikkeld geraakt in een geschil met de heer C.M. Budding, waarvan failliet tot 20 oktober 2011 een loods in Enspijk huurde. De heer Budding heeft ter zake in kort geding betaling van achterstallige huurpenningen en ontruiming op straffe van een dwangsom gevorderd. Deze vorderingen zijn toegewezen. Naar opgaaf van failliet zijn deze vorderingen mede toegewezen omdat hij vanwege gezondheidsredenen niet goed in staat was om verweer te kunnen voeren. Eind 2011 moest failliet het gehuurde verlaten. Failliet heeft toen zijn buurvrouw het gehuurde op 20 oktober 2011 laten ontruimen, omdat failliet net uit het ziekenhuis kwam. Vervolgens ontving failliet een brief van de deurwaarder, waarin werd gesteld dat failliet een dwangsom had verbeurd omdat hij het gehuurde niet (tijdig) had ontruimd. Het ging daarbij om een bedrag van EUR ,--. De heer Budding heeft voor die vordering derdenbeslag doen leggen onder een van de belangrijkste klanten van failliet. Die klant verbrak daardoor de handelsrelatie. Deze vordering zou inmiddels tot EUR ,-- zijn opgelopen, omdat failliet volgens de deurwaarder de sleutel van het gehuurde niet zou hebben ingeleverd.

7 Pagina 7 van 7 Tussen de raadslieden van failliet en de heer Budding is correspondentie gewisseld in het kader van de (dwangsom-)vordering van de heer Budding. Vanuit de kant van de heer Budding werd aangekondigd dat het faillissement zou worden aangevraagd. De raadsman van failliet heeft daarop gereageerd, aldus dat over en weer vorderingen konden worden verrekend. Het betreft daarbij de vorderingen die namens failliet zijn ingesteld in de procedure voor de rechtbank Arnhem (vide punt van dit verslag). Uiteindelijk is het toch tot een faillissement gekomen Betreft het hier een eigenlijk opheffer? Zo ja, wanneer kan het verzoek tot opheffing tegemoet worden gezien? : Ja : Nog onbekend. mr. T.M. Schraven curator

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1) 2.2 Handelsnaam/-namen : s Hertogin Deli, Gasterij Koolen & Erkelens h.o.d.n. Gasterij de Hertogin

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1) 2.2 Handelsnaam/-namen : s Hertogin Deli, Gasterij Koolen & Erkelens h.o.d.n. Gasterij de Hertogin Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1) Faill.nr : C/02/14/249 F Uitspraakdatum : 1 april 2014 Verslag datum : 24 april 2014 Verslagperiode : 1 april 2014 t/m 24 april 2014 Saldo einde verslagperiode

Nadere informatie

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1)

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1) Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 1) Faill.nr : 14/210 F Uitspraakdatum : 18 maart 2014 Verslag datum : 24 april 2014 Verslagperiode : 18 maart 2014 t/m 24 april 2014 Saldo einde verslagperiode

Nadere informatie

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2)

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2) Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2) Faill.nr : C/02/14/249 F Uitspraakdatum : 1 april 2014 Verslag datum : 24 juli 2014 Verslagperiode : 25 april 2014 t/m 24 juli 2014 Saldo einde verslagperiode

Nadere informatie

Verslagformulier Natuurlijk persoon. : Rentmeesterhof 18, 5046 MZ Tilburg

Verslagformulier Natuurlijk persoon. : Rentmeesterhof 18, 5046 MZ Tilburg Pagina 1 van 5 Verslagformulier Natuurlijk persoon Faill.nr : C/02/14/621 F Uitspraakdatum : 2 september 2014 Verslag datum : 7 oktober 2014 1. Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mr. T.J.

Nadere informatie

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2)

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2) Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2) Faill.nr : 12/886 F Uitspraakdatum : 18 september 2012 Verslag datum : 17 januari 2013 Verslagperiode : 18 oktober 2012 t/m 17 januari 2013 Saldo einde verslagperiode

Nadere informatie

Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming.

Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming. Pagina 1 van 5 Verslagformulier Natuurlijk persoon Faill.nr : 02/13/169 F Uitspraakdatum : 19 februari 2013 Verslag datum : 21 maart 2013 1. Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mw. mr. E.A.M.

Nadere informatie

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 4)

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 4) Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 4) Faill.nr : C/02/14/249 F Uitspraakdatum : 1 april 2014 Verslag datum : 29 januari 2015 Verslagperiode : 29 oktober 2014 t/m 29 januari 2015 Saldo einde verslagperiode

Nadere informatie

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 6)

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 6) Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 6) Faill.nr : 12/886 F Uitspraakdatum : 18 september 2012 Verslag datum : 24 april 2013 Verslagperiode : 23 oktober 2013 t/m 24 april 2014 Saldo einde verslagperiode

Nadere informatie

Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming.

Verslagformulier Natuurlijk persoon. 2.2 Handelsnaam/-namen : MvM4, reeds uitgeschreven op 19 december 2012 wegens opheffing van de onderneming. Pagina 1 van 5 Verslagformulier Natuurlijk persoon Faill.nr : 02/13/169 F Uitspraakdatum : 19 februari 2013 Verslag datum : 24 juni 2013 1. Gegevens faillissement 1.1 Rechter-Commissaris : mw. mr. E.A.M.

Nadere informatie

Verslagformulier Roknitting Fashion B.V. 1.1 Rechter-Commissaris : mr. C.J.G.M. van der Weide

Verslagformulier Roknitting Fashion B.V. 1.1 Rechter-Commissaris : mr. C.J.G.M. van der Weide Pagina 1 van 6 Faill.nr: 04/587 F Uitspraakdatum: 8 november 2004 Verslag datum: 17 december 2004 1. Gegevens faillissement Verslagformulier Roknitting Fashion B.V. 1.1 Rechter-Commissaris : mr. C.J.G.M.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. Statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende aan de Prinses Christinaweg

Nadere informatie

Verslagformulier United Fashion Makers B.V. 1.1 Rechter-Commissaris : mr. C.J.G.M. van der Weide

Verslagformulier United Fashion Makers B.V. 1.1 Rechter-Commissaris : mr. C.J.G.M. van der Weide Pagina 1 van 6 Faill.nr: 04/589 F Uitspraakdatum: 8 november 2004 Verslag datum: 17 december 2004 1. Gegevens faillissement Verslagformulier United Fashion Makers B.V. 1.1 Rechter-Commissaris : mr. C.J.G.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake: Steengoed Beheer B.V. Rechter-commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans Curator: Mr. B.J. van de Wijnckel Faill.nr.: F 02/15/146 Datum faillissement:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 22 december 2014 Gegevens onderneming : She B.V. hodn Sophies Horeca Exploitatie B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/1030 F Datum uitspraak

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 200376 BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : 09/872R Naam schuldenaar : Hendrik Koot Adres : Lark 71 Postcode, woonplaats : 8446 ER Heerenveen Geboortedatum : 5 maart

Nadere informatie

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art 73a Fw.) Verslagdatum: 27 november 2012 Nummer: 1. o * CLEERDIN Ç. HAMER Faillissement Noten 1 verslag Is gebleken van paulianeuze

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 28 november 2013 Gegevens gefailleerde: De heer Henderikus Alexander Weessies (01-03- 1973), wonende te Willemsoord 4, 9997

Nadere informatie

17 e openbare verslag

17 e openbare verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A FW Nummer 17 e openbare verslag Datum 26 juli 2013 Gegevens gefailleerde De heer A.J. van der Heijden Faillissementsnummer 08/318 F Datum uitspraak 7 oktober 2008 Curator

Nadere informatie

3 de openbare verslag Datum 9 juli 2012 Nummer

3 de openbare verslag Datum 9 juli 2012 Nummer FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 3 de openbare verslag Datum 9 juli 2012 Gegevens gefailleerde Faillissementsnummer F 11/803 Datum uitspraak 15 september 2011 Curator Mr J.A. Velenturf R-C Mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/125 NL:TZ:0000004614:F001 23-02-2016 Mr. M.H. de Vries mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming People Testing B.V. (tot

Nadere informatie

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam.

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam. Algemene gegevens Verslagdatum: 18 maart 2013 Nuinmen 2 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) CLIEERDIN Ç HAMER Q Faillissement Noten. 2 verslag laat niets meer van zich horen

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de heer Samet Ayaz, wonende te Tiel aan de Sperwerstraat 18, voorheen h.o.d.n. Modella Design te Zijderveld Faillissementsnummer : 05/34 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum : 10 maart 2016 Nummer : 1 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer : C/16/16/68 F Naam schuldenaar /schuldenaren : De heer Maarten

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw.

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw. Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.09/15/388 dhr. Louard Adres: Waarderstraat 70 Woonplaats: 2729ME, Zoetermeer Geboortedatum: 10-03-1979 Datum faillissement: 07-07-2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag Tevens eindverslag Algemene gegevens Verslagdatum: 1 november 2011 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) C c - Faillissementsversiag Etyeineznr 1.1.114), verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/1 5/786 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001 01 7:F001 Datum uitspraak: 27-102015 Pagina 1 van 7 Toelichting 20,50 uur Bestede uren totaal

Nadere informatie

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 juni 2013 Inzake Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/674 NL:TZ:0000000703:F001 08-09-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming J & J Verhuizers BV (kvk: 56667345)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 3 Datum : 24 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG. in het faillissement van. Datum faillissement: 8 oktober faillissementsnummer: 557/2003

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG. in het faillissement van. Datum faillissement: 8 oktober faillissementsnummer: 557/2003 TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG in het faillissement van de besloten vennootschap AARDSE HITEC BV te Tiel Datum faillissement: 8 oktober 2003 faillissementsnummer: 557/2003 rechter-commissaris: mr. B.J. Engberts

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 Faillissement : International Bulk Handling Technology BV (IBT) Faillissementsnummer : F11/118 Datum uitspraak : 11 maart 2011 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING ESPERANZA ZORG

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING ESPERANZA ZORG EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING ESPERANZA ZORG Gegevens onderneming : Stichting Esperanza Zorg, statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 22 juli 2014

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

ACHTSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW VAN DE BEVINDINGEN VAN DE CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING DELPHI OPBOUWWERK ROTTERDAM DELFSHAVEN

ACHTSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW VAN DE BEVINDINGEN VAN DE CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING DELPHI OPBOUWWERK ROTTERDAM DELFSHAVEN ACHTSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW VAN DE BEVINDINGEN VAN DE CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING DELPHI OPBOUWWERK ROTTERDAM DELFSHAVEN Dit faillissementsverslag is zowel digitaal als per post

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (Eindverslag) Datum: 14 januari 2014 Gegevens gefailleerde: Mevrouw Ingrid Reit (13-09-1980), wonende te St. Vitusholt 22, 9671

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 14 april 2015 Naam: OP=OP VOORDEELSHOP MIDDELBURG B.V. Adres: Lange Delft 127, 4331 AM Middelburg Insolventienummer:

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/648 NL:TZ:0000008545:F001 11-10-2016 Mr. M. Timmer mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Stichting Vakantie op buitengewoon

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/809 NL:TZ:0000003583:F001 10-11-2015 mr. R. Meulenberg mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (nr. 4) EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (nr. 4) EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (nr. 4) EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Dales B.V. Dales Tegels B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09066487: Dales B.V. 09155798: Dales Tegels

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : ACB Nederland Projecten B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09157265 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/13/942 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 1 200475 BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM Bolsward Geboortedatum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum : 4 mei 2011 Nummer : 1 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummers : 11/65F, 11/67F en 11/68F Naam schuldenaar /schuldenaren

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/308 NL:TZ:0000008108:F001 20-09-2016 mr. J.A. Bloo mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming De buitenlandse vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

DERDE EN TEVENS EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ULURU BEAGLE B.V.

DERDE EN TEVENS EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ULURU BEAGLE B.V. DERDE EN TEVENS EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ULURU BEAGLE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ULURU Beagle B.V. gevestigd te

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Grotenhuis Ontwikkelings Maatschappij B.V. Datum: 27 januari 2016 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Grotenhuis Ontwikkelings Maatschappij

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015 Gegevens onderneming : Stichting HRLM Media Faillissementsnummer : 15/15/109 Datum uitspraak : 3 maart 2015 Curator : mr R.J. Kaas R-C : mw mr. M.M.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014. Gegevens onderneming: Tekst & Uitleg VOF Faillissementsnummer: C/01/13/1185 F Datum uitspraak: 17 december

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Belangrijke opmerking vooraf!

Belangrijke opmerking vooraf! OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 1 Datum: 8 januari 2015 Gegevens onderneming : Welt Pen B.V. Faillissementsnummer : C/05/14/1235 F Datum uitspraak : 23 december 2014 Curator : Mr. G.W.M. Janssen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Ten Dam Parket B.V. Dossiernummer : 214020084 Faillissementsnummer : F.94/2014 Rechtbank :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/375 NL:TZ:0000000353:F001 28-04-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 5 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 5 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 5 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à Bon B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à Bon B.V. Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. EINDVERSLAG Curator : mr. M.J.A.M. Muijres Nummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 17 Datum: 15 april 2016 Gegevens onderneming: Aedicon BV Faillissementsnummer: 10/3 F Datum uitspraak: 12 januari 2010 Curator: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats :

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 2 mei 2013

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 2 mei 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 29 november 2013 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr.

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 17 december 2013 Gegevens onderneming : B.O.P. Team B.V. Faillissementsnummer : 10/573 F Datum uitspraak : 12 oktober 2010 Curator : : mr. J.O.A.M. van Berkel R-C

Nadere informatie

«systeemdatum» OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 8 december 2011

«systeemdatum» OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 8 december 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 8 december 2011 Gegevens gefailleerde: de heer M.F.W. Jagers Faillissementsnummer : F 11/531 (rechtbank Utrecht) Datum uitspraak : 8 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/15/104 F Datum uitspraak : 24 maart 2015 Curator Rechter-commissaris HAT Internationaal Transport

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLEXSCORE B.V., statutair gevestigd te Bemmel en kantoorhoudende te (6843

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 april 2015 Gegevens onderneming : Stichting

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Seizoenfeestartikelen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam:

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/14/424 NL:TZ:0000001731:F001 13-05-2014 mr. J.A. Holsbrink mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pentex ICT B.V., kantoorhoudende aan de Marconistraat 13 te (6710

Nadere informatie