GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2014/36901] 17 NOVEMBER Ministerieel besluit betreffende de pleiding tt verslaggever en de pleidingsinstellingen bedeld in artikel van het Energiebesluit van 19 nvember 2010 De Vlaamse minister van Begrting, Financiën en Energie, Gelet p het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel en ; Gelet p het Energiebesluit van 19 nvember 2010, artikel 8.6.1, 3; Gelet p het advies nr /3 van de Raad van State, gegeven p 27 ktber 2014 met tepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten p de Raad van State, gecördineerd p 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1 Erkenning van pleidingsinstellingen en pleidingstraject vr de pleiding tt verslaggever Artikel 1. Om dr het Vlaams Energieagentschap te wrden erkend als pleidingsinstelling vr een pleiding tt verslaggever, met de pleidingsinstelling minstens vlden aan de vlgende vrwaarden: 1 beschikken ver lesgevers die belast wrden met het theretische en praktische nderricht en die kennis hebben ver het lesdmein in kwestie m de cursisten te nderrichten; 2 aangeven he ze mgaan met het behandelen van klachten en he het pleidingstraject zal wrden geëvalueerd; 3 beschikken ver en het inrichten van een pleidingstraject verslaggever. Als de pleidingsinstelling ver een f meerdere systemen, vermeld in het eerste lid, 2, beschikt, geeft het in de aanvraag een krte mschrijving en infrmatie ver de aanpak weer. Art. 2. Het pleidingstraject verslaggever waarver de pleidingsinstelling met beschikken, vermeld in artikel 1, eerste lid, 3, vldet aan de vlgende vrwaarden: 1 het pleidingstraject mvat minstens de pleidingsnderdelen en -aspecten zals beschreven in bijlage I; 2 de ttale tijdsduur van het pleidingstraject (nderdeel 1 tt en met 9) bedraagt minstens 95 uren, waarbij de tijdsduur per pleidingsnderdeel minstens het aantal uren bedraagt zals vastgelegd in bijlage I; 3 het is niet luter pgebuwd rnd de examenvragen van het centraal examen vr verslaggevers en maakt bij het pmaken van het pleidingspakket geen expliciet gebruik van die vragen; 4 het mvat enerzijds de in bijlage I vereiste therie, en anderzijds efeningen en vrbeelden waarin het praktisch tepassen van de therie in de dagelijkse buwpraktijk aan bd kmt, en waarbij de pleidingsinstelling zelf de wijze van lesgeven (therie, efening, pdracht) vr de verschillende nderdelen vastlegt. Art. 3. Minstens de verantwrdelijke vr het pleidingstraject tt verslaggever f een van de lesgevers per vestiging van de pleidingsinstelling, zals pgegeven in de aanvraag, neemt p vraag van het Vlaams Energieagentschap deel aan een specifiek verleg met betrekking tt de pleiding verslaggever. Jaarlijks vlgen alle lesgevers de train-de-trainer-sessies van de permanente vrming f ze vlgen de vr hen relevante delen van het verplichte gedeelte van de permanente vrming vr verslaggevers, zals vastgelegd in artikel van het Energiebesluit van 19 nvember 2010.

2 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 4. Een erkende pleidingsinstelling met erkende pleiding tt verslaggever: 1 bezrgt minstens een maand vr de start van de pleiding het lessenrster met de geplande pleidingsnderdelen en de lesgevers aan het Vlaams Energieagentschap; 2 laat een medewerker van het Vlaams Energieagentschap te tt de pleidingslkalen m een f meerdere lessen en efeningen kstels bij te wnen; 3 verstrekt de cursist een getuigschrift als hij/zij aan de dr de pleidingsinstelling vastgelegde pleidingsvereisten heeft vldaan en als hij/zij de praktische efening, zals vermeld als pleidingsnderdeel 9 in bijlage I, met vrucht heeft afgelegd; 4 stuurt binnen de 14 kalenderdagen na het uitreiken van de getuigschriften de lijst van cursisten die een getuigschrift behaalden, dr naar het Vlaams Energieagentschap, waarbij de wijze van drsturen wrdt bepaald bij besluit van het hfd van het agentschap. 5 bezrgt p vraag van het Vlaams Energieagentschap, inzage en infrmatie ver de expertise van de lesgevers, het aantal gestarte cursisten en het aantal en de gegevens van alle cursisten die dat jaar het getuigschrift, vermeld in 4, behaalden alsk een digitaal f analg exemplaar van de vlledige pleidingscursus en een beschrijving van de praktische efeningen, inclusief efenfiles, vrbeelden, lesmateriaal; 6 vlgt de instructies vanwege het Vlaams Energieagentschap met betrekking tt de pleiding tt verslaggever (pleidingspakket, materiaal, lesgevers...) p en past, indien gevraagd, de lesgevers, de inhud en de vrm van de pleiding aan. HOOFDSTUK 2. Vrijstellingen Art. 5. Kandidaat-verslaggevers die in een reguliere f andere pleidingsinstelling een buwkundig master- f bachelrdiplma (Architect, Master f Science in de architectuur, Burgerlijk Ingenieur-Architect, Master f Science in de ingenieurswetenschappen - architectuur, Burgerlijk Ingenieur buwkunde, Master f Science in de ingenieurswetenschappen - buwkunde, Industrieel Ingenieur buwkunde, Master f Science in de industriële wetenschappen - buwkunde, Graduaat buw, Architect-Assistent, Bachelr buw f Bachelr in de Tegepaste Architectuur) hebben behaald, wrden vrijgesteld van het pleidingsnderdeel 3. Art. 6. Opleidingsinstellingen die de pleiding tt verslaggever als verplicht f als vrij nderdeel wensen te integreren in hun pleidingstraject dat leidt tt een van de diplma s zals pgesmd in artikel , 127 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, kunnen een aanvraag indienen m af te wijken van artikel 2, 2. Zij nderbuwen hun aanvraag dr aan te geven welke pleidingsnderdelen en aspecten van de pleiding tt verslaggever, zals beschreven in bijlage I, al aan bd kmen in hun pleidingstraject dat leidt tt een van de diplma s zals pgesmd in artikel , 127 van het Energiedecreet van 8 mei De aanvraag mvat een verzicht en de precieze mschrijving van de inhud en de tijdsduur van de resterende pleidingsnderdelen verslaggever, die p het mment van de aanvraag niet vervat zijn in hun pleidingstraject dat leidt tt een van de vermelde diplma s. Zij beschrijven in hun aanvraag he en waar in het pleidingstraject de resterende pleidingsnderdelen verslaggever zullen wrden tegevegd. Het Vlaams Energieagentschap nderzekt de aanvraag en det binnen de zestig kalenderdagen na ntvangst, bij besluit van het hfd van het agentschap, uitspraak ver de aanvraag. HOOFDSTUK 3. Sltbepalingen Art. 7. Dit besluit treedt in werking p de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Brussel, 17 nvember De Vlaamse minister van Begrting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM Bijlage I MINIMUM OPLEIDINGSONDERDELEN DUUR (aantal uren) 1. EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen 12

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINIMUM OPLEIDINGSONDERDELEN DUUR (aantal uren) * EPB-regelgeving, achtergrnd, handhaving, prcedures, verslaggeving en tepassingsgebied: Regelgevend kader (Eurpa, Brussels Gewest, Waals Gewest en Vlaams Gewest Energiedecreet, Energiebesluit en ministeriële besluiten) en achtergrnd; Tepassingsgebied en uitznderingen; * Kennis tepassingsgebied; * Overzicht uitznderingen; * Dssierpmaak uitznderingsaanvraag; * Raakvlakken van EPB-uitznderingen met de wetgeving Ruimtelijke Ordening, de wetgeving Onrerend Erfged en de brandwetgeving; Prcedures en buwprces: * Aanvraag tt stedenbuwkundige vergunning/melding; * Startverklaring; * EPB-aangifte; * Energieprestatiedatabank; Taken, verantwrdelijkheden en aansprakelijkheden van; * Aangifteplichtige (bij verkpen, prmtiebuw...); * Verslaggever: * Sftware; * Databank; * Adviesrl en waarheidsgetruw rapprteren; * Stavingstukken; * Basisprincipes cntracteren met aangifteplichtige; * Basisprincipes verzekering bereps-aansprakelijkheid; * Basisprincipes rechtsvrmen en aansprakelijk-heid als natuurlijk persn f rechtspersn; * Architect; * Aannemers; * Installateurs; * Ingenieur technieken; Handhaving, cntrle en sancties; EPC buw en verschil met EPC bestaande gebuwen; BEN-beleid en BEN-definitie; * EPB-eisen, indeling van het gebuw: Eisen (specifiek tepassingsgebied (nieuwbuw, renvatie, functiewijziging en ingrijpende energetische renvatie) randvrwaarden...): * E-peil; * Installatie-eisen bij renvatie; * K-peil; * U- en R-waarden; * Ventilatie; * Oververhitting; * Nett-energiebehefte; * Hernieuwbare energie. Indeling van het gebuw en bepalen crrect EPB-eisenpakket; 2. EPB-berekeningsmethdiek 4 Opbuw van de methde: nett-, brut- en primaire energiebehefte; Onderscheid EPW- en EPU-methde; Impact gebuwparameters en energiebesparende maatregelen; 3. Gebuwen: gemetrische kenmerken, buwtechnieken, buwfasering 9 Plannen lezen en interpreteren, met vrbeelden en efeningen; Basisprincipes diverse technieken vr het pmeten van gebuwen en ruimten, met praktische tepassing; Vlumes en ppervlaktes berekenen p basis van plannen p schaal (f pmeting), met efeningen; Inleiding tt de buwtechnieken en basiskennis fasering in het buwprces; Basisprincipes van de veiligheid p de werf en het gebruik van cllectieve en persnlijke beschermingsmiddelen; 4. Nett-energiebehefte van een gebuw: warmteverliezen en winsten 10 Basisprincipes buwfysica; Transmissie: * Situering Transmissiereferentiedcument; * Warmtetransprt dr buwelementen; * Buwknpen: therie en tepassingen; In- en exfiltratie luchtdichtheid (interpretatie testrapprten, luchtdichtheidsspecificaties...); Bewuste ventilatieverliezen; Znnewinsten en interne warmtewinsten; Tepassing in de EPB-sftware; 5. Technische installaties Technische installaties in relatie tt het E-peil, met nderscheid tussen EPW en EPU 12

4 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINIMUM OPLEIDINGSONDERDELEN DUUR (aantal uren) Basisprincipes en grtheden elektriciteit en elektrmechanica; Basisprincipes thermdynamica; Verwarmingsinstallaties met verschillende pwekkers (ketel, warmtepmp, WKK, bimassa...): * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie tt het E-peil; * Cmbinaties preferente en niet-preferente pwekkers; * Inzicht in de gerelateerde berekeningen zals warmteverliesberekening; Sanitair warmwater-installaties; * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; Ventilatie-installaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; * Warmtewisselaars en warmteterugwinsystemen; * Srten sturingen; * Reductiefactren; Thermische znne-energie-installaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; PV-installaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil: cndities (gebuw/perceel/...); Kelinstallaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; Bevchtiging: verzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; Verlichtingsinstallaties: verzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil (sturing, lichtcmfrt...); Gedeelde systemen: externe warmtelevering, circulatieleidingen, cmbilus en andere mgelijke cmbinaties: verzicht en werking in relatie het E-peil; Hulpenergieverbruik; Tepassing in de EPB-sftware; Technische installaties in bestaande gebuwen in relatie tt de installatie-eisen bij renvatie 3 Ruimteverwarming; Sanitair warm water; Keling; Ventilatie; Verlichting; Energiemnitring; Tepassing in de EPB-sftware; 6. Hygiënische ventilatie 5 Algemene principes; werking en dimensinering; Ventilatie residentieel in relatie tt EPB; Ventilatie niet-residentieel in relatie tt EPB; Tepassing in de EPB-sftware; 7. EPB-meetcdes, sftware en tepassingen, technische fiches, certificaten 9 EPB-meetcdes (vlume/verliesppervlakten/brut-vlerpp....); EPB-sftware, rekenbladen... ; Basiskennis nrmen, kwaliteitsnrmen, reglementen, certificaten, technische vrlichting; Inzicht in technische fiches, certificaten... en dcumenten interpreteren; EPBD-databank; Gelijkwaardigheidsprincipes; 8. Interpretatie van de resultaten en cmmunicatie binnen buwteam 4 Interpretatie van de resultaten; Opmaken van gericht advies naar aangifteplichtige, architect, aannemer, installateur...: * Advies m.b.t. het geldende eisenniveau; * Advies m.b.t. de begde (betere) resultaten van de aangifteplichtige; * Inzicht in de energiehuishuding (parameters...), pbuw kstenmdel (link investering/kst/...), mgelijkheden richting ptimum; * Advies m.b.t. het del cmfrtabel binnenklimaat; * BEN-advies; * Kennis van de financiële ndersteuningsmechanismen (premies, verlaging vrheffing...); 9. Praktische efening / eindtaak 9

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE OPLEIDINGSONDERDELEN Uitwerken van een pdracht, die meerdere van de bvenstaande pleidingsnderdelen en aspecten integreert; Krte vrstelling pdracht / eindtaak. MINIMUM DUUR (aantal uren) Gezien m gevegd te wrden bij het ministerieel besluit betreffende de pleiding tt verslaggever en de pleidingsinstellingen bedeld in artikel van het Energiebesluit van 19 nvember Brussel, 17 nvember De Vlaamse minister van Begrting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE Envirnnement, Nature et Energie [C 2014/36901] 17 NOVEMBRE Arrêté ministériel relatif à la frmatin de rapprteur et aux instituts de frmatin visés à l article de l arrêté relatif à l Energie du 19 nvembre 2010 Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l Energie, Vu le décret sur l Énergie du 8 mai 2009, article et ; Vu l arrêté relatif à l Énergie du 19 nvembre 2010, article 8.6.1, 3; Vu l avis n /3 du Cnseil d État dnné le 27 ctbre 2014, en applicatin de l article 84, 1 er, alinéa premier, 2, des lis sur le Cnseil d État crdnnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1 er Agrément d instituts de frmatin et du trajet de frmatin pur la frmatin de rapprteur Article 1 er. Afind être agréé par la «Vlaams Energieagentschap» (Agence flamande de l Energie) cmme institut de frmatin pur une frmatin de rapprteur, l institut de frmatin dit au mins satisfaire aux cnditins suivantes : 1 dispser de frmateurs qui snt chargés de l enseignement thérique et pratique et pssèdent des cnnaissances dans la branche en questin pur enseigner aux élèves ; 2 indiquer cmment ils assurent le traitement des plaintes et cmment le trajet de frmatin sera évalué ; 3 prpser et rganiser un trajet de frmatin pur rapprteur. Si l institut de frmatin dispse d un u plusieurs systèmes visés à l alinéa premier, 2, il présente dans la demande une curte descriptin et des infrmatins à prps de sn apprche. Art. 2. Le trajet de frmatin de rapprteur dnt l institut de frmatin dit dispser, visé à l article 1 er, alinéa premier, 3, satisfait aux cnditins suivantes : 1 le trajet de frmatin cmprend au mins les mdules et aspects de la frmatin tels que décrits en annexe I re ; 2 la durée ttale du trajet de frmatin (mdules 1 à 9 inclus) s élève à 95 heures au mins, la durée par mdule de frmatin s élevant au minimum au nmbre d heures indiqué en annexe I re ; 3 il n est pas axé uniquement sur les questins d examen de l examen central pur rapprteurs et celles-ci ne snt pas utilisées expressément pur cmpser le prgramme de frmatin ; 4 il cmprend, d une part, la thérie requise en annexe I re et, d autre part, des exercices et exemples qui abrdent l applicatin pratique de la thérie dans la pratique qutidienne de la cnstructin, l institut de frmatin déterminant lui-même le mde d enseignement (thérie, exercices, missin) pur les différents mdules. Art. 3. A la demande de la «Vlaams Energieagentschap», le respnsable du trajet de frmatin de rapprteur u l un des frmateurs par siège de l institut de frmatin au mins, cmme indiqué dans la demande, participe à une cncertatin spécifique cncernant la frmatin de rapprteur. Chaque année, tus les frmateurs suivent les sessins train-de-trainer de la frmatin permanente u ils suivent les mdules pertinents de la partie bligatire de la frmatin permanente pur rapprteurs, cmme indiqué à l article de l arrêté relatif à l Energie du 19 nvembre 2010.

6 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 4. Un institut de frmatin agréé avec une frmatin agréée de rapprteur : 1 furnit, au mins un mis avant le début de la frmatin, l hraire avec les mdules de frmatin prévus et les frmateurs à la «Vlaams Energieagentschap» ; 2 dnne à un cllabrateur de la Vlaams Energieagentschap l accès aux lcaux de frmatin pur assister gratuitement à un u plusieurs curs et exercices ; 3 remet à l élève un certificat si ce dernier a satisfait aux exigences de la frmatin, arrêtées par l institut de frmatin, et a passé avec fruit l exercice pratique tel qu il est visé au mdule 9 de la frmatin en annexe I re ; 4 transmet à la «Vlaams Energieagentschap» dans les 14 jurs civils qui suivent la délivrance des certificats la liste des élèves qui nt btenu un certificat, le mde de transmissin étant déterminé par décisin du chef de l agence. 5 àla demande de la «Vlaams Energieagentschap», dnne un drit d accès et furnit des infrmatins à prps de l expertise des frmateurs, du nmbre d élèves qui entament la frmatin et du nmbre et des crdnnées de tus les élèves qui nt btenu durant l année le certificat visé au pint 4, ainsi qu un exemplaire numérique u analgique du prgramme de frmatin cmplet et une descriptin des exercices pratiques, y cmpris les fichiers d exercices, les exemples et le matériel didactique ; 6 suit les instructins émanant de la «Vlaams Energieagentschap» àprps de la frmatin de rapprteur (prgramme de frmatin, matériel, frmateurs, etc.) et, s il y est invité, adapte les frmateurs, le cntenu et la frme de la frmatin. CHAPITRE 2. Dispenses Art. 5. Les candidats rapprteurs qui nt btenu, dans un institut de frmatin régulier u autre, un diplôme de master u de bachelr en cnstructin (architecte, Master f Science en architecture, ingénieur civil architecte, Master f Science en sciences de l ingénierie - architecture, ingénieur civil en cnstructin, Master f Science en sciences de l ingénierie - cnstructin, ingénieur industriel en cnstructin, Master f Science en sciences industrielles - Cnstructin, graduat en cnstructin, assistant architecte, Bachelr en cnstructin u Bachelr en architecture appliquée) snt dispensés du mdule de frmatin 3. Art. 6. Les instituts de frmatin qui suhaitent intégrer la frmatin de rapprteur en tant que mdule bligatire u ptinnel dans leur trajet de frmatin débuchant sur l un des diplômes énumérés à l article , 127 du décret sur l Energie du 8 mai 2009, peuvent intrduire une demande de dérgatin à l article 2, 2. Ils justifiernt leur demande en spécifiant quels mdules et aspects de la frmatin de rapprteur, tels qu ils snt décrits en annexe I, snt déjà abrdés dans leur trajet de frmatin débuchant sur l un des diplômes énumérés à l article , 127 du décret sur l Energie du 8 mai La demande cntient un aperçu et la descriptin précise du cntenu et de la durée des mdules résiduels de frmatin de rapprteur qui ne snt pas inclus, au mment de la demande, dans leur trajet de frmatin débuchant sur l un des diplômes susmentinnés. Ils décrivent dans leur demande cmment et ù les mdules résiduels de frmatin de rapprteur sernt ajutés dans le trajet de frmatin. La «Vlaams Energieagentschap» examine la demande et se prnnce à ce prps par décisin du chef de l agence dans les sixante jurs civils de la réceptin. CHAPITRE 3. Dispsitins finales Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jur de sa publicatin au Mniteur belge. Bruxelles, le 17 nvembre La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l Energie, A. TURTELBOOM Annexe I re DUREE MINIMALE MODULES DE FORMATION (nmbre d heures 1. Réglementatin et exigences en matière de CPE en Flandre 12

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE DUREE MINIMALE MODULES DE FORMATION (nmbre d heures * Réglementatin en matière de CPE, cntexte, respect de la réglementatin, prcédures, élabratin de rapprts et champ d applicatin : Cadre réglementaire (Eurpe, Régin de Bruxelles-Capitale, Régin wallnne et Régin flamande décret sur l Energie, arrêté relatif à l Energie et arrêtés ministériels) et cntexte ; Champ d applicatin et exceptins ; * Cnnaissance du champ d applicatin ; * Aperçu des exceptins ; * Elabratin du dssier de la demande d exceptin ; * Recupements des exceptins en matière de CPE avec la législatin relative à l aménagement du territire, la législatin relative au patrimine immbilier et la législatin en matière d incendie ; Prcédures et prcessus de cnstructin : * Demande d autrisatin/déclaratin urbanistique ; * Déclaratin de début des travaux ; * Déclaratin CPE ; * Base de dnnées des perfrmances énergétiques ; Tâches, respnsabilités et engagements de ; * la persnne tenue à une déclaratin (en cas de vente, de prmtin immbilière, etc.) ; * du rapprteur : * Lgiciel ; * Base de dnnées ; * Rôle de cnseil et élabratin de rapprts fidèles à la réalité ; * Pièces justificatives ; * Principes de base de la cnclusin d un cntrat avec une persnne tenue à déclaratin ; * Principes de base de l assurance respnsabilité civile prfessinnelle ; * Principe de base des frmes juridiques et de la respnsabilité en tant que persnne physique u persnne mrale ; * Architecte ; * Entrepreneurs ; * Installateurs ; * Ingénieurs techniciens ; Respect de la réglementatin, cntrôle et sanctins ; CPE pur nuvelle cnstructin et différence avec un CPE pur bâtiments existants ; plitique NZEB et définitin NZEB ; * Exigences du CPE, classificatin du bâtiment : Exigences (champ d applicatin spécifique (nuvelle cnstructin, rénvatin, changement de fnctin et rénvatin énergétique radicale), cntraintes, etc.) : * Niveau E ; * Exigences en matière d installatin en cas de rénvatin ; * Niveau K ; * Valeurs U et R ; * Ventilatin ; * Surchauffe ; * Besins énergétiques nets ; * Energie renuvelable. Classificatin du bâtiment et déterminatin des exigences crrectes en matière de CPE ; 2. Méthdlgie de calcul du CPE 4 Structure de la méthde : besins énergétiques nets, bruts et primaires ; Distinctin entre méthdes EPW et EPU ; Impact des paramètres du bâtiment et des mesures d écnmie d énergie ; 3. Bâtiments : caractéristiques gémétriques, techniques de cnstructin, phasage de la 9 cnstructin Lire et interpréter des plans, avec exemples et exercices ; Principes de base de diverses techniques pur le métré de bâtiments et d espaces, avec applicatin pratique ; Calcul de vlumes et superficies sur la base de plans à l échelle (u du métré), avec exercices ; Intrductin aux techniques de cnstructin et cnnaissances de base du phasage dans le prcessus de cnstructin ; Principes de base de la sécurité sur le chantier et de l utilisatin de myens de prtectin cllective et individuelle ; 4. Besins énergétiques nets d un bâtiment : pertes et gains de chaleur 10

8 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MODULES DE FORMATION Principes de base de la physique du bâtiment ; Transmissin : * Cntexte du Dcument de référence de transmissin ; * Transprt de chaleur par éléments de cnstructin ; * Nœuds cnstructifs : thérie et applicatins ; Infiltratin et exfiltratin étanchéité à l air (interprétatin des rapprts d essais, spécificatins d étanchéité àl air, etc.) ; Pertes délibérées par ventilatin ; Gains slaires et gains thermiques internes ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; 5. Installatins techniques Installatins techniques en rapprt avec le niveau E, avec distinctin entre EPW et EPU 12 Principes et grandeurs de base d électricité et d électrmécanique ; Principes de base de thermdynamique ; Installatins de chauffage avec différents prducteurs (chaudière, pmpe à chaleur, cgénératin, bimasse...) : * Aperçu du fnctinnement de différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; * Cmbinaisns de prducteurs privilégiés et nn privilégiés ; * Cmpréhensin des calculs crrespndants tels que le calcul des pertes thermiques ; Installatins d eau chaude sanitaire ; * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Installatins de ventilatin : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; * Echangeurs thermiques et systèmes de récupératin de chaleur ; * Types de cmmandes ; * Facteurs de réductin ; Installatins slaires thermiques : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Installatins PV : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E : cnditins (bâtiment/parcelle/...) ; Installatins de refridissement : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Humidificatin : aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Installatins d éclairage : Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau (cmmande, cnfrt d éclairage, etc.) ; Systèmes partagés : apprt de chaleur externe, cnduites de circulatin, bucle de circulatin cmmune et autres cmbinaisns pssibles : aperçu et fnctinnement en rapprt avec le niveau E ; Cnsmmatin d énergie auxiliaire ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; Installatins techniques dans des bâtiments existants en rapprt avec les exigences en matière 3 d installatin en cas de rénvatin Chauffage des lcaux ; Eau chaude sanitaire ; Refridissement ; Ventilatin ; Eclairage ; Mesurage énergétique ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; 6. Ventilatin hygiénique 5 Principes généraux ; fnctinnement et dimensinnement ; Ventilatin résidentielle en rapprt avec le CPE ; Ventilatin nn résidentielle en rapprt avec le CPE ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; 7. Cdes de mesure CPE, lgiciels et applicatins, fiches techniques, certificats 9 DUREE MINIMALE (nmbre d heures

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE DUREE MINIMALE MODULES DE FORMATION (nmbre d heures Cdes de mesure CPE (vlume/superficie de pertes/surface au sl brute, etc. ; Lgiciel CPE, feuilles de calcul... ; Cnnaissance de base des nrmes, des nrmes de qualité, des règlements, des certificats, infrmatins techniques ; Cmpréhensin des fiches techniques, certificats, etc. et interprétatin des dcuments ; Base de dnnées DPEB ; Principes d équivalence ; 8. Interprétatin des résultats et cmmunicatin au sein de l équipe de cnstructin 4 Interprétatin des résultats ; Rédactin d un avis ciblé à l intentin de la persnne sumise à déclaratin, de l architecte, de l entrepreneur, de l installateur, etc. : * Avis cncernant le niveau des exigences en vigueur ; * Avis cncernant les (meilleurs) résultats visés par la persnne sumise à déclaratin ; * Cmpréhensin du bilan énergétique (paramètres, etc.), structure du mdèle de cûts (lien investissement/cût/etc.), pssibilités d ptimisatin de l aménagement ; * Avis relatif à l bjectif d un climat intérieur cnfrtable ; * Avis NZEB ; * Cnnaissance des mécanismes d aide financière (primes, réductin du précmpte, etc.) ; 9. Exercice pratique / tâche finale 9 Elabratin d une missin qui intègre plusieurs des mdules de frmatin et aspects susmentinnés ; Curte présentatin de la missin / de la tâche finale. Vu pur être jint à l arrêté ministériel relatif à la frmatin de rapprteur et aux instituts de frmatin visés à l article de l arrêté relatif à l Energie du 19 nvembre Bruxelles, le 17 nvembre La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l Energie, A. TURTELBOOM COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C 2014/29792] 20 NOVEMBRE Décret mdifiant le décret du 2 juin 1998 rganisant l enseignement secndaire artistique à hraire réduit subventinné par la Cmmunauté française (1) Le Parlement de la Cmmunauté française a adpté et Nus, Guvernement, sanctinnns ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispsitins mdificatives Article 1 er. Al article 1 er du décret du 2 juin 1998 rganisant l enseignement secndaire artistique à hraire réduit subventinné par la Cmmunauté française snt apprtées les mdificatins suivantes : 1 il est ajuté un pint 7, rédigé cmme suit : «7 le prjet éducatif du puvir rganisateur : le dcument définissant l ensemble des valeurs, des chix de sciété et des références à partir desquels un puvir rganisateur définit des bjectifs éducatifs, en chérence avec le prjet éducatif de l rgane de représentatin auquel adhère ce puvir rganisateur;»; 2 il est ajuté un pint 8, rédigé cmme suit : «8 le prjet pédaggique du puvir rganisateur : le dcument définissant les visées pédaggiques et les chix méthdlgiques permettant à un puvir rganisateur de mettre en place sn prjet éducatif, en chérence avec le prjet pédaggique de l rgane de représentatin auquel adhère ce puvir rganisateur.». Art. 2. Dans l intitulé du chapitre II «Des finalités etdel rganisatin de l Enseignement artistique à hraire réduit» du même décret, le mt «secndaire» est inséré entre le mt «enseignement» et le mt «artistique». Art. 3. Après l article 3 du même décret, il est inséré une nuvelle sectin 1 re bis rédigée cmme suit : «Sectin 1 re bis. Du prjet pédaggique et artistique d établissement Art. 3bis. Le prjet pédaggique et artistique d établissement définit l ensemble des chix pédaggiques et artistiques, et des actins cncrètes particulières que les membres du persnnel de l établissement repris à l article 49 du même décret entendent mettre en œuvre pur réaliser les prjets éducatif et pédaggique du puvir rganisateur visés à l article 1 er,7 et 8. Le prjet pédaggique et artistique d établissement est élabré en tenant cmpte, ntamment : 1 des élèves inscrits dans l établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sciales, de leurs besins et de leurs ressurces dans les prcessus d acquisitin des cmpétences et cnnaissances; 2 des aspiratins des élèves en matière de frmatin artistique, de prjet de vie prfessinnelle et de pursuite des études;

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 77753 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36600] 11 DECEMBER 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES BELGISCH STAATSBLAD 17.12.2012 MONITEUR BELGE 80131 Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 4 december 2012. ALBERT Van Koningswege

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

105034 BELGISCH STAATSBLAD 23.12.2014 MONITEUR BELGE

105034 BELGISCH STAATSBLAD 23.12.2014 MONITEUR BELGE 105034 BELGISCH STAATSBLAD 23.12.2014 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2014/36921] 16 DECEMBER 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 45087 Annexe Liste des caractères autorisés pour la formation d un nom de liste, tels que visés à l article 2 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 16 juillet 2012 fixant les caractères autorisés

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, 03/04/14 Arrêté du Guvernement de la Régin de Bruxelles-Capitale prtant mdificatin de divers arrêtés relatifs à la perfrmance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 178 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 178 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 67543 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11391] 13 SEPTEMBER 2016. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

06/10/2015. Maryline Serafin. Directeur adjoint FSMA Responsable Corps Central d Inspection et Contrôle des règles de conduite

06/10/2015. Maryline Serafin. Directeur adjoint FSMA Responsable Corps Central d Inspection et Contrôle des règles de conduite 06/10/2015 Maryline Serafin Directeur adjint FSMA Respnsable Crps Central d Inspectin et Cntrôle des règles de cnduite Table des matières I. Cadre réglementaire Rappel II. Méthdlgie III. Cnstats IV. Rôle

Nadere informatie

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Service public fédéral Empli, Travail et Cncertatin sciale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Directin du Greffe Federale verheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SciaalOverleg ALGEMENE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 11.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 25883 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique Modifications apportées par : AE13 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

6378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

6378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 6378 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD N. 2007 672 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/35138] 15 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

15000 MONITEUR BELGE 13.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

15000 MONITEUR BELGE 13.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 15000 MONITEUR BELGE 13.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2013/201089] 5 MARS 2013. Arrêté ryal mdifiant l arrêté ryal du 19 décembre 2001

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 01.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 01.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD 14163 Toelaten van de kandidaten V Een beschrijving van de eventuele toelatingscriteria voor de cursisten. V Een verklaring die aangeeft of het organisme al dan niet de bedoeling heeft een vrijstelling

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie