GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2014/36901] 17 NOVEMBER Ministerieel besluit betreffende de pleiding tt verslaggever en de pleidingsinstellingen bedeld in artikel van het Energiebesluit van 19 nvember 2010 De Vlaamse minister van Begrting, Financiën en Energie, Gelet p het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel en ; Gelet p het Energiebesluit van 19 nvember 2010, artikel 8.6.1, 3; Gelet p het advies nr /3 van de Raad van State, gegeven p 27 ktber 2014 met tepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten p de Raad van State, gecördineerd p 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1 Erkenning van pleidingsinstellingen en pleidingstraject vr de pleiding tt verslaggever Artikel 1. Om dr het Vlaams Energieagentschap te wrden erkend als pleidingsinstelling vr een pleiding tt verslaggever, met de pleidingsinstelling minstens vlden aan de vlgende vrwaarden: 1 beschikken ver lesgevers die belast wrden met het theretische en praktische nderricht en die kennis hebben ver het lesdmein in kwestie m de cursisten te nderrichten; 2 aangeven he ze mgaan met het behandelen van klachten en he het pleidingstraject zal wrden geëvalueerd; 3 beschikken ver en het inrichten van een pleidingstraject verslaggever. Als de pleidingsinstelling ver een f meerdere systemen, vermeld in het eerste lid, 2, beschikt, geeft het in de aanvraag een krte mschrijving en infrmatie ver de aanpak weer. Art. 2. Het pleidingstraject verslaggever waarver de pleidingsinstelling met beschikken, vermeld in artikel 1, eerste lid, 3, vldet aan de vlgende vrwaarden: 1 het pleidingstraject mvat minstens de pleidingsnderdelen en -aspecten zals beschreven in bijlage I; 2 de ttale tijdsduur van het pleidingstraject (nderdeel 1 tt en met 9) bedraagt minstens 95 uren, waarbij de tijdsduur per pleidingsnderdeel minstens het aantal uren bedraagt zals vastgelegd in bijlage I; 3 het is niet luter pgebuwd rnd de examenvragen van het centraal examen vr verslaggevers en maakt bij het pmaken van het pleidingspakket geen expliciet gebruik van die vragen; 4 het mvat enerzijds de in bijlage I vereiste therie, en anderzijds efeningen en vrbeelden waarin het praktisch tepassen van de therie in de dagelijkse buwpraktijk aan bd kmt, en waarbij de pleidingsinstelling zelf de wijze van lesgeven (therie, efening, pdracht) vr de verschillende nderdelen vastlegt. Art. 3. Minstens de verantwrdelijke vr het pleidingstraject tt verslaggever f een van de lesgevers per vestiging van de pleidingsinstelling, zals pgegeven in de aanvraag, neemt p vraag van het Vlaams Energieagentschap deel aan een specifiek verleg met betrekking tt de pleiding verslaggever. Jaarlijks vlgen alle lesgevers de train-de-trainer-sessies van de permanente vrming f ze vlgen de vr hen relevante delen van het verplichte gedeelte van de permanente vrming vr verslaggevers, zals vastgelegd in artikel van het Energiebesluit van 19 nvember 2010.

2 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 4. Een erkende pleidingsinstelling met erkende pleiding tt verslaggever: 1 bezrgt minstens een maand vr de start van de pleiding het lessenrster met de geplande pleidingsnderdelen en de lesgevers aan het Vlaams Energieagentschap; 2 laat een medewerker van het Vlaams Energieagentschap te tt de pleidingslkalen m een f meerdere lessen en efeningen kstels bij te wnen; 3 verstrekt de cursist een getuigschrift als hij/zij aan de dr de pleidingsinstelling vastgelegde pleidingsvereisten heeft vldaan en als hij/zij de praktische efening, zals vermeld als pleidingsnderdeel 9 in bijlage I, met vrucht heeft afgelegd; 4 stuurt binnen de 14 kalenderdagen na het uitreiken van de getuigschriften de lijst van cursisten die een getuigschrift behaalden, dr naar het Vlaams Energieagentschap, waarbij de wijze van drsturen wrdt bepaald bij besluit van het hfd van het agentschap. 5 bezrgt p vraag van het Vlaams Energieagentschap, inzage en infrmatie ver de expertise van de lesgevers, het aantal gestarte cursisten en het aantal en de gegevens van alle cursisten die dat jaar het getuigschrift, vermeld in 4, behaalden alsk een digitaal f analg exemplaar van de vlledige pleidingscursus en een beschrijving van de praktische efeningen, inclusief efenfiles, vrbeelden, lesmateriaal; 6 vlgt de instructies vanwege het Vlaams Energieagentschap met betrekking tt de pleiding tt verslaggever (pleidingspakket, materiaal, lesgevers...) p en past, indien gevraagd, de lesgevers, de inhud en de vrm van de pleiding aan. HOOFDSTUK 2. Vrijstellingen Art. 5. Kandidaat-verslaggevers die in een reguliere f andere pleidingsinstelling een buwkundig master- f bachelrdiplma (Architect, Master f Science in de architectuur, Burgerlijk Ingenieur-Architect, Master f Science in de ingenieurswetenschappen - architectuur, Burgerlijk Ingenieur buwkunde, Master f Science in de ingenieurswetenschappen - buwkunde, Industrieel Ingenieur buwkunde, Master f Science in de industriële wetenschappen - buwkunde, Graduaat buw, Architect-Assistent, Bachelr buw f Bachelr in de Tegepaste Architectuur) hebben behaald, wrden vrijgesteld van het pleidingsnderdeel 3. Art. 6. Opleidingsinstellingen die de pleiding tt verslaggever als verplicht f als vrij nderdeel wensen te integreren in hun pleidingstraject dat leidt tt een van de diplma s zals pgesmd in artikel , 127 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, kunnen een aanvraag indienen m af te wijken van artikel 2, 2. Zij nderbuwen hun aanvraag dr aan te geven welke pleidingsnderdelen en aspecten van de pleiding tt verslaggever, zals beschreven in bijlage I, al aan bd kmen in hun pleidingstraject dat leidt tt een van de diplma s zals pgesmd in artikel , 127 van het Energiedecreet van 8 mei De aanvraag mvat een verzicht en de precieze mschrijving van de inhud en de tijdsduur van de resterende pleidingsnderdelen verslaggever, die p het mment van de aanvraag niet vervat zijn in hun pleidingstraject dat leidt tt een van de vermelde diplma s. Zij beschrijven in hun aanvraag he en waar in het pleidingstraject de resterende pleidingsnderdelen verslaggever zullen wrden tegevegd. Het Vlaams Energieagentschap nderzekt de aanvraag en det binnen de zestig kalenderdagen na ntvangst, bij besluit van het hfd van het agentschap, uitspraak ver de aanvraag. HOOFDSTUK 3. Sltbepalingen Art. 7. Dit besluit treedt in werking p de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Brussel, 17 nvember De Vlaamse minister van Begrting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM Bijlage I MINIMUM OPLEIDINGSONDERDELEN DUUR (aantal uren) 1. EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen 12

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINIMUM OPLEIDINGSONDERDELEN DUUR (aantal uren) * EPB-regelgeving, achtergrnd, handhaving, prcedures, verslaggeving en tepassingsgebied: Regelgevend kader (Eurpa, Brussels Gewest, Waals Gewest en Vlaams Gewest Energiedecreet, Energiebesluit en ministeriële besluiten) en achtergrnd; Tepassingsgebied en uitznderingen; * Kennis tepassingsgebied; * Overzicht uitznderingen; * Dssierpmaak uitznderingsaanvraag; * Raakvlakken van EPB-uitznderingen met de wetgeving Ruimtelijke Ordening, de wetgeving Onrerend Erfged en de brandwetgeving; Prcedures en buwprces: * Aanvraag tt stedenbuwkundige vergunning/melding; * Startverklaring; * EPB-aangifte; * Energieprestatiedatabank; Taken, verantwrdelijkheden en aansprakelijkheden van; * Aangifteplichtige (bij verkpen, prmtiebuw...); * Verslaggever: * Sftware; * Databank; * Adviesrl en waarheidsgetruw rapprteren; * Stavingstukken; * Basisprincipes cntracteren met aangifteplichtige; * Basisprincipes verzekering bereps-aansprakelijkheid; * Basisprincipes rechtsvrmen en aansprakelijk-heid als natuurlijk persn f rechtspersn; * Architect; * Aannemers; * Installateurs; * Ingenieur technieken; Handhaving, cntrle en sancties; EPC buw en verschil met EPC bestaande gebuwen; BEN-beleid en BEN-definitie; * EPB-eisen, indeling van het gebuw: Eisen (specifiek tepassingsgebied (nieuwbuw, renvatie, functiewijziging en ingrijpende energetische renvatie) randvrwaarden...): * E-peil; * Installatie-eisen bij renvatie; * K-peil; * U- en R-waarden; * Ventilatie; * Oververhitting; * Nett-energiebehefte; * Hernieuwbare energie. Indeling van het gebuw en bepalen crrect EPB-eisenpakket; 2. EPB-berekeningsmethdiek 4 Opbuw van de methde: nett-, brut- en primaire energiebehefte; Onderscheid EPW- en EPU-methde; Impact gebuwparameters en energiebesparende maatregelen; 3. Gebuwen: gemetrische kenmerken, buwtechnieken, buwfasering 9 Plannen lezen en interpreteren, met vrbeelden en efeningen; Basisprincipes diverse technieken vr het pmeten van gebuwen en ruimten, met praktische tepassing; Vlumes en ppervlaktes berekenen p basis van plannen p schaal (f pmeting), met efeningen; Inleiding tt de buwtechnieken en basiskennis fasering in het buwprces; Basisprincipes van de veiligheid p de werf en het gebruik van cllectieve en persnlijke beschermingsmiddelen; 4. Nett-energiebehefte van een gebuw: warmteverliezen en winsten 10 Basisprincipes buwfysica; Transmissie: * Situering Transmissiereferentiedcument; * Warmtetransprt dr buwelementen; * Buwknpen: therie en tepassingen; In- en exfiltratie luchtdichtheid (interpretatie testrapprten, luchtdichtheidsspecificaties...); Bewuste ventilatieverliezen; Znnewinsten en interne warmtewinsten; Tepassing in de EPB-sftware; 5. Technische installaties Technische installaties in relatie tt het E-peil, met nderscheid tussen EPW en EPU 12

4 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINIMUM OPLEIDINGSONDERDELEN DUUR (aantal uren) Basisprincipes en grtheden elektriciteit en elektrmechanica; Basisprincipes thermdynamica; Verwarmingsinstallaties met verschillende pwekkers (ketel, warmtepmp, WKK, bimassa...): * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie tt het E-peil; * Cmbinaties preferente en niet-preferente pwekkers; * Inzicht in de gerelateerde berekeningen zals warmteverliesberekening; Sanitair warmwater-installaties; * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; Ventilatie-installaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; * Warmtewisselaars en warmteterugwinsystemen; * Srten sturingen; * Reductiefactren; Thermische znne-energie-installaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; PV-installaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil: cndities (gebuw/perceel/...); Kelinstallaties: * Overzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; Bevchtiging: verzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil; Verlichtingsinstallaties: verzicht van de verschillende srten installaties in relatie het E-peil (sturing, lichtcmfrt...); Gedeelde systemen: externe warmtelevering, circulatieleidingen, cmbilus en andere mgelijke cmbinaties: verzicht en werking in relatie het E-peil; Hulpenergieverbruik; Tepassing in de EPB-sftware; Technische installaties in bestaande gebuwen in relatie tt de installatie-eisen bij renvatie 3 Ruimteverwarming; Sanitair warm water; Keling; Ventilatie; Verlichting; Energiemnitring; Tepassing in de EPB-sftware; 6. Hygiënische ventilatie 5 Algemene principes; werking en dimensinering; Ventilatie residentieel in relatie tt EPB; Ventilatie niet-residentieel in relatie tt EPB; Tepassing in de EPB-sftware; 7. EPB-meetcdes, sftware en tepassingen, technische fiches, certificaten 9 EPB-meetcdes (vlume/verliesppervlakten/brut-vlerpp....); EPB-sftware, rekenbladen... ; Basiskennis nrmen, kwaliteitsnrmen, reglementen, certificaten, technische vrlichting; Inzicht in technische fiches, certificaten... en dcumenten interpreteren; EPBD-databank; Gelijkwaardigheidsprincipes; 8. Interpretatie van de resultaten en cmmunicatie binnen buwteam 4 Interpretatie van de resultaten; Opmaken van gericht advies naar aangifteplichtige, architect, aannemer, installateur...: * Advies m.b.t. het geldende eisenniveau; * Advies m.b.t. de begde (betere) resultaten van de aangifteplichtige; * Inzicht in de energiehuishuding (parameters...), pbuw kstenmdel (link investering/kst/...), mgelijkheden richting ptimum; * Advies m.b.t. het del cmfrtabel binnenklimaat; * BEN-advies; * Kennis van de financiële ndersteuningsmechanismen (premies, verlaging vrheffing...); 9. Praktische efening / eindtaak 9

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE OPLEIDINGSONDERDELEN Uitwerken van een pdracht, die meerdere van de bvenstaande pleidingsnderdelen en aspecten integreert; Krte vrstelling pdracht / eindtaak. MINIMUM DUUR (aantal uren) Gezien m gevegd te wrden bij het ministerieel besluit betreffende de pleiding tt verslaggever en de pleidingsinstellingen bedeld in artikel van het Energiebesluit van 19 nvember Brussel, 17 nvember De Vlaamse minister van Begrting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE Envirnnement, Nature et Energie [C 2014/36901] 17 NOVEMBRE Arrêté ministériel relatif à la frmatin de rapprteur et aux instituts de frmatin visés à l article de l arrêté relatif à l Energie du 19 nvembre 2010 Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l Energie, Vu le décret sur l Énergie du 8 mai 2009, article et ; Vu l arrêté relatif à l Énergie du 19 nvembre 2010, article 8.6.1, 3; Vu l avis n /3 du Cnseil d État dnné le 27 ctbre 2014, en applicatin de l article 84, 1 er, alinéa premier, 2, des lis sur le Cnseil d État crdnnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1 er Agrément d instituts de frmatin et du trajet de frmatin pur la frmatin de rapprteur Article 1 er. Afind être agréé par la «Vlaams Energieagentschap» (Agence flamande de l Energie) cmme institut de frmatin pur une frmatin de rapprteur, l institut de frmatin dit au mins satisfaire aux cnditins suivantes : 1 dispser de frmateurs qui snt chargés de l enseignement thérique et pratique et pssèdent des cnnaissances dans la branche en questin pur enseigner aux élèves ; 2 indiquer cmment ils assurent le traitement des plaintes et cmment le trajet de frmatin sera évalué ; 3 prpser et rganiser un trajet de frmatin pur rapprteur. Si l institut de frmatin dispse d un u plusieurs systèmes visés à l alinéa premier, 2, il présente dans la demande une curte descriptin et des infrmatins à prps de sn apprche. Art. 2. Le trajet de frmatin de rapprteur dnt l institut de frmatin dit dispser, visé à l article 1 er, alinéa premier, 3, satisfait aux cnditins suivantes : 1 le trajet de frmatin cmprend au mins les mdules et aspects de la frmatin tels que décrits en annexe I re ; 2 la durée ttale du trajet de frmatin (mdules 1 à 9 inclus) s élève à 95 heures au mins, la durée par mdule de frmatin s élevant au minimum au nmbre d heures indiqué en annexe I re ; 3 il n est pas axé uniquement sur les questins d examen de l examen central pur rapprteurs et celles-ci ne snt pas utilisées expressément pur cmpser le prgramme de frmatin ; 4 il cmprend, d une part, la thérie requise en annexe I re et, d autre part, des exercices et exemples qui abrdent l applicatin pratique de la thérie dans la pratique qutidienne de la cnstructin, l institut de frmatin déterminant lui-même le mde d enseignement (thérie, exercices, missin) pur les différents mdules. Art. 3. A la demande de la «Vlaams Energieagentschap», le respnsable du trajet de frmatin de rapprteur u l un des frmateurs par siège de l institut de frmatin au mins, cmme indiqué dans la demande, participe à une cncertatin spécifique cncernant la frmatin de rapprteur. Chaque année, tus les frmateurs suivent les sessins train-de-trainer de la frmatin permanente u ils suivent les mdules pertinents de la partie bligatire de la frmatin permanente pur rapprteurs, cmme indiqué à l article de l arrêté relatif à l Energie du 19 nvembre 2010.

6 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 4. Un institut de frmatin agréé avec une frmatin agréée de rapprteur : 1 furnit, au mins un mis avant le début de la frmatin, l hraire avec les mdules de frmatin prévus et les frmateurs à la «Vlaams Energieagentschap» ; 2 dnne à un cllabrateur de la Vlaams Energieagentschap l accès aux lcaux de frmatin pur assister gratuitement à un u plusieurs curs et exercices ; 3 remet à l élève un certificat si ce dernier a satisfait aux exigences de la frmatin, arrêtées par l institut de frmatin, et a passé avec fruit l exercice pratique tel qu il est visé au mdule 9 de la frmatin en annexe I re ; 4 transmet à la «Vlaams Energieagentschap» dans les 14 jurs civils qui suivent la délivrance des certificats la liste des élèves qui nt btenu un certificat, le mde de transmissin étant déterminé par décisin du chef de l agence. 5 àla demande de la «Vlaams Energieagentschap», dnne un drit d accès et furnit des infrmatins à prps de l expertise des frmateurs, du nmbre d élèves qui entament la frmatin et du nmbre et des crdnnées de tus les élèves qui nt btenu durant l année le certificat visé au pint 4, ainsi qu un exemplaire numérique u analgique du prgramme de frmatin cmplet et une descriptin des exercices pratiques, y cmpris les fichiers d exercices, les exemples et le matériel didactique ; 6 suit les instructins émanant de la «Vlaams Energieagentschap» àprps de la frmatin de rapprteur (prgramme de frmatin, matériel, frmateurs, etc.) et, s il y est invité, adapte les frmateurs, le cntenu et la frme de la frmatin. CHAPITRE 2. Dispenses Art. 5. Les candidats rapprteurs qui nt btenu, dans un institut de frmatin régulier u autre, un diplôme de master u de bachelr en cnstructin (architecte, Master f Science en architecture, ingénieur civil architecte, Master f Science en sciences de l ingénierie - architecture, ingénieur civil en cnstructin, Master f Science en sciences de l ingénierie - cnstructin, ingénieur industriel en cnstructin, Master f Science en sciences industrielles - Cnstructin, graduat en cnstructin, assistant architecte, Bachelr en cnstructin u Bachelr en architecture appliquée) snt dispensés du mdule de frmatin 3. Art. 6. Les instituts de frmatin qui suhaitent intégrer la frmatin de rapprteur en tant que mdule bligatire u ptinnel dans leur trajet de frmatin débuchant sur l un des diplômes énumérés à l article , 127 du décret sur l Energie du 8 mai 2009, peuvent intrduire une demande de dérgatin à l article 2, 2. Ils justifiernt leur demande en spécifiant quels mdules et aspects de la frmatin de rapprteur, tels qu ils snt décrits en annexe I, snt déjà abrdés dans leur trajet de frmatin débuchant sur l un des diplômes énumérés à l article , 127 du décret sur l Energie du 8 mai La demande cntient un aperçu et la descriptin précise du cntenu et de la durée des mdules résiduels de frmatin de rapprteur qui ne snt pas inclus, au mment de la demande, dans leur trajet de frmatin débuchant sur l un des diplômes susmentinnés. Ils décrivent dans leur demande cmment et ù les mdules résiduels de frmatin de rapprteur sernt ajutés dans le trajet de frmatin. La «Vlaams Energieagentschap» examine la demande et se prnnce à ce prps par décisin du chef de l agence dans les sixante jurs civils de la réceptin. CHAPITRE 3. Dispsitins finales Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jur de sa publicatin au Mniteur belge. Bruxelles, le 17 nvembre La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l Energie, A. TURTELBOOM Annexe I re DUREE MINIMALE MODULES DE FORMATION (nmbre d heures 1. Réglementatin et exigences en matière de CPE en Flandre 12

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE DUREE MINIMALE MODULES DE FORMATION (nmbre d heures * Réglementatin en matière de CPE, cntexte, respect de la réglementatin, prcédures, élabratin de rapprts et champ d applicatin : Cadre réglementaire (Eurpe, Régin de Bruxelles-Capitale, Régin wallnne et Régin flamande décret sur l Energie, arrêté relatif à l Energie et arrêtés ministériels) et cntexte ; Champ d applicatin et exceptins ; * Cnnaissance du champ d applicatin ; * Aperçu des exceptins ; * Elabratin du dssier de la demande d exceptin ; * Recupements des exceptins en matière de CPE avec la législatin relative à l aménagement du territire, la législatin relative au patrimine immbilier et la législatin en matière d incendie ; Prcédures et prcessus de cnstructin : * Demande d autrisatin/déclaratin urbanistique ; * Déclaratin de début des travaux ; * Déclaratin CPE ; * Base de dnnées des perfrmances énergétiques ; Tâches, respnsabilités et engagements de ; * la persnne tenue à une déclaratin (en cas de vente, de prmtin immbilière, etc.) ; * du rapprteur : * Lgiciel ; * Base de dnnées ; * Rôle de cnseil et élabratin de rapprts fidèles à la réalité ; * Pièces justificatives ; * Principes de base de la cnclusin d un cntrat avec une persnne tenue à déclaratin ; * Principes de base de l assurance respnsabilité civile prfessinnelle ; * Principe de base des frmes juridiques et de la respnsabilité en tant que persnne physique u persnne mrale ; * Architecte ; * Entrepreneurs ; * Installateurs ; * Ingénieurs techniciens ; Respect de la réglementatin, cntrôle et sanctins ; CPE pur nuvelle cnstructin et différence avec un CPE pur bâtiments existants ; plitique NZEB et définitin NZEB ; * Exigences du CPE, classificatin du bâtiment : Exigences (champ d applicatin spécifique (nuvelle cnstructin, rénvatin, changement de fnctin et rénvatin énergétique radicale), cntraintes, etc.) : * Niveau E ; * Exigences en matière d installatin en cas de rénvatin ; * Niveau K ; * Valeurs U et R ; * Ventilatin ; * Surchauffe ; * Besins énergétiques nets ; * Energie renuvelable. Classificatin du bâtiment et déterminatin des exigences crrectes en matière de CPE ; 2. Méthdlgie de calcul du CPE 4 Structure de la méthde : besins énergétiques nets, bruts et primaires ; Distinctin entre méthdes EPW et EPU ; Impact des paramètres du bâtiment et des mesures d écnmie d énergie ; 3. Bâtiments : caractéristiques gémétriques, techniques de cnstructin, phasage de la 9 cnstructin Lire et interpréter des plans, avec exemples et exercices ; Principes de base de diverses techniques pur le métré de bâtiments et d espaces, avec applicatin pratique ; Calcul de vlumes et superficies sur la base de plans à l échelle (u du métré), avec exercices ; Intrductin aux techniques de cnstructin et cnnaissances de base du phasage dans le prcessus de cnstructin ; Principes de base de la sécurité sur le chantier et de l utilisatin de myens de prtectin cllective et individuelle ; 4. Besins énergétiques nets d un bâtiment : pertes et gains de chaleur 10

8 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MODULES DE FORMATION Principes de base de la physique du bâtiment ; Transmissin : * Cntexte du Dcument de référence de transmissin ; * Transprt de chaleur par éléments de cnstructin ; * Nœuds cnstructifs : thérie et applicatins ; Infiltratin et exfiltratin étanchéité à l air (interprétatin des rapprts d essais, spécificatins d étanchéité àl air, etc.) ; Pertes délibérées par ventilatin ; Gains slaires et gains thermiques internes ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; 5. Installatins techniques Installatins techniques en rapprt avec le niveau E, avec distinctin entre EPW et EPU 12 Principes et grandeurs de base d électricité et d électrmécanique ; Principes de base de thermdynamique ; Installatins de chauffage avec différents prducteurs (chaudière, pmpe à chaleur, cgénératin, bimasse...) : * Aperçu du fnctinnement de différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; * Cmbinaisns de prducteurs privilégiés et nn privilégiés ; * Cmpréhensin des calculs crrespndants tels que le calcul des pertes thermiques ; Installatins d eau chaude sanitaire ; * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Installatins de ventilatin : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; * Echangeurs thermiques et systèmes de récupératin de chaleur ; * Types de cmmandes ; * Facteurs de réductin ; Installatins slaires thermiques : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Installatins PV : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E : cnditins (bâtiment/parcelle/...) ; Installatins de refridissement : * Aperçu du fnctinnement des différents types d installatins ; * Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Humidificatin : aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau E ; Installatins d éclairage : Aperçu des différents types d installatins en rapprt avec le niveau (cmmande, cnfrt d éclairage, etc.) ; Systèmes partagés : apprt de chaleur externe, cnduites de circulatin, bucle de circulatin cmmune et autres cmbinaisns pssibles : aperçu et fnctinnement en rapprt avec le niveau E ; Cnsmmatin d énergie auxiliaire ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; Installatins techniques dans des bâtiments existants en rapprt avec les exigences en matière 3 d installatin en cas de rénvatin Chauffage des lcaux ; Eau chaude sanitaire ; Refridissement ; Ventilatin ; Eclairage ; Mesurage énergétique ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; 6. Ventilatin hygiénique 5 Principes généraux ; fnctinnement et dimensinnement ; Ventilatin résidentielle en rapprt avec le CPE ; Ventilatin nn résidentielle en rapprt avec le CPE ; Applicatin dans le lgiciel CPE ; 7. Cdes de mesure CPE, lgiciels et applicatins, fiches techniques, certificats 9 DUREE MINIMALE (nmbre d heures

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE DUREE MINIMALE MODULES DE FORMATION (nmbre d heures Cdes de mesure CPE (vlume/superficie de pertes/surface au sl brute, etc. ; Lgiciel CPE, feuilles de calcul... ; Cnnaissance de base des nrmes, des nrmes de qualité, des règlements, des certificats, infrmatins techniques ; Cmpréhensin des fiches techniques, certificats, etc. et interprétatin des dcuments ; Base de dnnées DPEB ; Principes d équivalence ; 8. Interprétatin des résultats et cmmunicatin au sein de l équipe de cnstructin 4 Interprétatin des résultats ; Rédactin d un avis ciblé à l intentin de la persnne sumise à déclaratin, de l architecte, de l entrepreneur, de l installateur, etc. : * Avis cncernant le niveau des exigences en vigueur ; * Avis cncernant les (meilleurs) résultats visés par la persnne sumise à déclaratin ; * Cmpréhensin du bilan énergétique (paramètres, etc.), structure du mdèle de cûts (lien investissement/cût/etc.), pssibilités d ptimisatin de l aménagement ; * Avis relatif à l bjectif d un climat intérieur cnfrtable ; * Avis NZEB ; * Cnnaissance des mécanismes d aide financière (primes, réductin du précmpte, etc.) ; 9. Exercice pratique / tâche finale 9 Elabratin d une missin qui intègre plusieurs des mdules de frmatin et aspects susmentinnés ; Curte présentatin de la missin / de la tâche finale. Vu pur être jint à l arrêté ministériel relatif à la frmatin de rapprteur et aux instituts de frmatin visés à l article de l arrêté relatif à l Energie du 19 nvembre Bruxelles, le 17 nvembre La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l Energie, A. TURTELBOOM COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE [C 2014/29792] 20 NOVEMBRE Décret mdifiant le décret du 2 juin 1998 rganisant l enseignement secndaire artistique à hraire réduit subventinné par la Cmmunauté française (1) Le Parlement de la Cmmunauté française a adpté et Nus, Guvernement, sanctinnns ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispsitins mdificatives Article 1 er. Al article 1 er du décret du 2 juin 1998 rganisant l enseignement secndaire artistique à hraire réduit subventinné par la Cmmunauté française snt apprtées les mdificatins suivantes : 1 il est ajuté un pint 7, rédigé cmme suit : «7 le prjet éducatif du puvir rganisateur : le dcument définissant l ensemble des valeurs, des chix de sciété et des références à partir desquels un puvir rganisateur définit des bjectifs éducatifs, en chérence avec le prjet éducatif de l rgane de représentatin auquel adhère ce puvir rganisateur;»; 2 il est ajuté un pint 8, rédigé cmme suit : «8 le prjet pédaggique du puvir rganisateur : le dcument définissant les visées pédaggiques et les chix méthdlgiques permettant à un puvir rganisateur de mettre en place sn prjet éducatif, en chérence avec le prjet pédaggique de l rgane de représentatin auquel adhère ce puvir rganisateur.». Art. 2. Dans l intitulé du chapitre II «Des finalités etdel rganisatin de l Enseignement artistique à hraire réduit» du même décret, le mt «secndaire» est inséré entre le mt «enseignement» et le mt «artistique». Art. 3. Après l article 3 du même décret, il est inséré une nuvelle sectin 1 re bis rédigée cmme suit : «Sectin 1 re bis. Du prjet pédaggique et artistique d établissement Art. 3bis. Le prjet pédaggique et artistique d établissement définit l ensemble des chix pédaggiques et artistiques, et des actins cncrètes particulières que les membres du persnnel de l établissement repris à l article 49 du même décret entendent mettre en œuvre pur réaliser les prjets éducatif et pédaggique du puvir rganisateur visés à l article 1 er,7 et 8. Le prjet pédaggique et artistique d établissement est élabré en tenant cmpte, ntamment : 1 des élèves inscrits dans l établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sciales, de leurs besins et de leurs ressurces dans les prcessus d acquisitin des cmpétences et cnnaissances; 2 des aspiratins des élèves en matière de frmatin artistique, de prjet de vie prfessinnelle et de pursuite des études;

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 8762 BELGISCH STAATSBLAD 08.02.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE

74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE 74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 4034 [C 2010/22473] 22 OKTOBER 2010. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 75222 MONITEUR BELGE 22.10.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [2013/205708] 26 SEPTEMBRE 2013. Arrêté royal portant octroi de subsides facultatifs à charge de l allocation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 24.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 24.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 24953 Considérant qu il est d usage que ce soit le Ministre ayant l Economie et l Emploi dans ses attributions qui statue en degré de recours sur les décisions

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15978 MONITEUR BELGE 24.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 90. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 244 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 90. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 244 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD 49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD Art. 7. Al annexe MI-003 «compteurs d énergie électrique active» du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1 le point 5.1 est remplacé

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD 20805 Art. 5. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 27 mars 2015. PHILIPPE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 37193 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 2932 [C 2002/11314] 16 JULI 2002. Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

19782 MONITEUR BELGE 01.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

19782 MONITEUR BELGE 01.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 19782 MONITEUR BELGE 01.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD E. BALDEWIJNS N. 99 1588 [C 99/35621] 16 MAART 1999. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 30.03.2009 BELGISCH STAATSBLAD 24725 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 123. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 260 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 123. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 260 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2013-2014 Prgrammagids Pstgraduaat Energiecördinatr Dit prgramma is tt stand gekmen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal assciatiepartners van de Assciatie KU Leuven. Inhud Opleidingscncept...

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

34632 MONITEUR BELGE 30.04.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

34632 MONITEUR BELGE 30.04.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 34632 MONITEUR BELGE 30.04.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Vu l avis de l Inspection des Finances, rendu le 13 février 2009; Sur la proposition du Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

24436 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

24436 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 24436 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD F. 99 2074 [C 99/16156] 27 AVRIL 1999. Arrêté royal fixant les conditions d exercice des activités professionnelles indépendantes qui appartiennent

Nadere informatie

32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 4 Un groupe de travail IT évaluera la faisabilité, la plus-value, le planning et les budgets nécessaires à la mise en place de la banque de données

Nadere informatie

TITEL III : BOUWPLAATSEN

TITEL III : BOUWPLAATSEN TITRE III : CHANTIERS TITEL III : BOUWPLAATSEN GÉNÉRALITÉS Aspects généraux Lors de l analyse de ce Titre du RRU, la CRD a cherché à respecter un équilibre entre la nécessité des travaux à réaliser et

Nadere informatie

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD 42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DE LA DEFENSE F. 2003 3351 [C 2003/07232] 7 JUILLET 2003. Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE 46921 Art. 334. In artikel 320, lid 2, van dezelfde wet worden de woorden Europese Gemeenschappen vervangen door de woorden Europese Unie. Art. 335.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE 21939 VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35196] 10 JANUARI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister 23 DECEMBRE 2009. Loi-programme, p. 82310. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister 23 DECEMBRE 2009. Loi-programme, p. 82310. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister 23 DECEMBRE 2009. Loi-programme, p. 82310. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister 23 DECEMBRE 2009. Loi-programme, p. 82310. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie