Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Orgaan opvang Asielzoekers"

Transcriptie

1 MVZ AZC ZUTPHEN Magneetveldzones van hoogspanningslijnen bij azc Zutphen Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Document nr.: Datum:

2 Projectnaam: MVZ azc Zutphen DNV GL - Energy Rapport titel: Magneetveldzones van hoogspanningslijnen bij azc Zutphen KEMA Nederland B.V. Postbus 9035 Klant: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 6800 ET ARNHEM Contactpersoon: Arthur Hermans Datum: Project nr.: Tel: Unit: PMT/POL KvK Document nr.: Taak en doelstelling: Bepaling van magneetveldzonecontour hoogspanningslijnen bij azc Zutphen. BELANGRIJKE MEDEDELING EN DISCLAIMER Dit document is auteursrechtelijk beschermd en mag alleen aan derden beschikbaar worden gesteld in zijn geheel en voorzien van deze mededeling en disclaimer. Dit document noch een gedeelte ervan mag openbaar worden gemaakt in het kader van een openbare aanbieding of prospectus dan wel een beursnotering of een circulaire of mededeling op de beurs, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de DNV GL entiteit die dit document heeft opgesteld ( DNV GL ). Indien en voor zover de wet dat toelaat, is noch DNV GL noch enige groepsmaatschappij ( de Groep ) verantwoordelijk op grond van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid daarbij inbegrepen, of op enige andere wijze, jegens derden (daarvan uitgezonderd de Klant). Geen van de Groep deel uitmakende entiteit is aansprakelijk voor enig verlies of schade hoe dan ook geleden als gevolg van enig handelen, nalaten of verzuim (ontstaan door onachtzaamheid of anderszins) door DNV GL, de Groep or diens medewerkers, onderaannemers dan wel agenten. De inhoud van dit document vormt één geheel met de aannames en voorbehouden die daarin zijn opgenomen dan wel in hetzelfde verband anderszins zijn gecommuniceerd. Dit document bevat mogelijk technische detailinformatie die uitsluitend bedoeld is voor personen met de relevante expertise. Dit document is samengesteld op basis van informatie beschikbaar ten tijde van het opstellen ervan. Het is niet uitgesloten dat dergelijke informatie daarna verandert of is veranderd. Behalve indien en voor zover een opdracht tot het verifiëren van informatie en gegevens uitdrukkelijk met de Klant is overeengekomen, is DNV GL op geen enkele wijze verantwoordelijk in verband met onjuiste informatie of gegevens die zij van haar Klant of een derde heeft ontvangen, dan wel voor de gevolgen van dergelijke onjuiste informatie of gegevens, die al dan niet in dit document is opgenomen of waarnaar in dit document wordt verwezen. Reference to part of this report which may lead to misinterpretation is not permissible. Rev. Datum Reden voor uitgave Auteur Beoordeeld Goedgekeurd First issue M.A.M. Beerlage, M.L.J. Clerx C.L.W. Lagendijk A. Van der Wal DNV GL Doc nr Blz. 2

3 Inhoud 1 SAMENVATTING INLEIDING SITUATIEBESCHRIJVING ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN Magneetvelden en gezondheid Beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen Zoneberekening 4 5 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGEN Versie Handreiking en verantwoording Rekenmodel Invoergegevens berekeningen 5 6 RESULTATEN MAGNEETVELDZONECONTOUREN BETEKENIS VOOR HET AZC CONCLUSIES REFERENTIES BIJLAGE A UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGEN BIJLAGE B INDELING TOEKOMSTIG AZC ZUTPHEN DNV GL Document nr Blz. i

4 1 SAMENVATTING In de voormalige politieacademie in Zutphen zal een asielzoekerscentrum (azc) worden gevestigd. De gebouwen liggen naast twee 150 kv hoogspanningslijnen. Hierdoor is het mogelijk dat mensen in het azc worden blootgesteld aan magnetische velden die sterker zijn dan in gebouwen die niet dichtbij hoogspanningslijnen staan. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft DNV GL de gezamenlijke magneetveldzonecontouren van de twee hoogspanningslijnen berekend ter hoogte van de locatie van het toekomstige azc. Resultaten Uit de berekeningen volgt dat van de gebouwen die door het azc in gebruik zullen worden genomen, alleen gebouw B binnen de magneetveldzonecontour valt. In dit gebouw is het magnetische veld gemiddeld (over de periode van een jaar) sterker dan 0,4 microtesla, of kan dat in de toekomst worden, conform de uitgangspunten in de Handreiking van het RIVM voor het berekenen van de magneetveldzones. Alle overige gebouwen die door het azc zullen worden gebruikt vallen buiten de magneetveldzonecontour. Er is voor deze overige gebouwen dan ook geen reden om vanwege blootstelling van mensen aan magnetische velden kritisch naar het gebruik van deze gebouwen te kijken. Relatie met beleid rijksoverheid De Nederlandse rijksoverheid hanteert een voorzorgbeleid omtrent hoogspanningslijnen, dat erop gericht is zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven binnen de specifieke magneetveldzones van hoogspanningslijnen. Bij een strikte toepassing van het voorzorgbeleid wordt de vestiging van het azc niet als nieuwe situatie gezien, omdat er geen nieuw bestemmingsplan is opgesteld of een bestaand bestemmingsplan is gewijzigd. Vanuit dat oogpunt zou het azc zonder beperkingen in alle gebouwen van de voormalige politieacademie kunnen worden gevestigd. Echter, in de praktijk zullen in een aantal gevallen bewoners van het azc, waaronder kinderen, langdurig verblijven in het azc. Overeenkomstig de geest van het voorzorgbeleid is het daarom aan te bevelen om te waarborgen dat in de toekomst kinderen en gezinnen niet in gebouw B worden gehuisvest, maar in één van de andere gebouwen buiten de magneetveldcontour. Het COA heeft aangegeven dat gebouw B een logiesfunctie zal krijgen, die uitsluitend wordt gebruikt door volwassenen (alleenstaanden en stellen). Het invoeren en handhaven van deze maatregel is naar de mening van DNV GL een doelmatige invulling van het idee achter het voorzorgbeleid. DNV GL Document nr Blz. 1

5 2 INLEIDING In de voormalige politieacademie aan de Voorsterallee in Zutphen zal een asielzoekerscentrum (azc) worden gevestigd. Deze locatie ligt naast twee 150 kv hoogspanningslijnen. Omdat hoogspanningslijnen magnetische velden opwekken, is het mogelijk dat mensen in het azc worden blootgesteld aan magnetische velden die sterker zijn dan in gebouwen die niet bij een hoogspanningslijn staan. In Nederland geldt een voorzorgbeleid ten aanzien van nieuwe situaties van gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen) bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Er wordt aanbevolen om zover als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen dat binnen de specifieke magneetveldzones van bestaande hoogspanningslijnen dergelijke nieuwe situaties worden gerealiseerd. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft DNV GL de gezamenlijke magneetveldzonecontouren van deze twee hoogspanningslijnen berekend ter hoogte van de locatie van het toekomstige azc. De resultaten zijn weergegeven in het voorliggende rapport. 3 SITUATIEBESCHRIJVING In figuur 1 is een bovenaanzicht weergegeven van de situatie (bron achtergrond: Google Earth). De blauwe lijnen in deze figuur zijn de 150 kv hoogspanningslijnen Woudhuis-Zutphen (links) en Zutphen- Lochem (rechts), die verbonden zijn met het hoogspanningsstation Zutphen (onderaan). Het toekomstige azc is de groep gebouwen van de voormalige politieacademie die zich rechts van de knik in de hoogspanningslijnen bevindt. Omdat ter hoogte van het azc twee hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid staan, is het mogelijk dat de hoogspanningslijnen elkaars magneetveld beïnvloeden. Voor de berekening van de magneetveldzones moeten dan ook beide hoogspanningslijnen in beschouwing worden genomen, conform het voorschrift in de Handreiking van het RIVM voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen versie 4.0, 3 November 2014 [1]. Een dergelijke berekening levert geen vaste magneetveldzoneafstand, maar een magneetveldzonecontour die grafisch wordt weergegeven. Voor de berekening van de magneetveldzonecontouren bij het azc zijn van elke hoogspanningslijn twee spanvelden in beschouwing genomen (drie masten met daartussen twee spanvelden). Deze spanvelden zijn in de figuur geel gemarkeerd. DNV GL Document nr Blz. 2

6 Figuur 1 Situatieschets van het toekomstige azc naast de hoogspanningslijnen (blauwe lijnen, rode cirkels zijn masten) in Zutphen. Het azc is de groep gebouwen tussen de rechter hoogspanningslijn en de V van Voorsterallee. 4 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN Dit hoofdstuk is overgenomen uit Bijlage A bij de Handreiking van het RIVM voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen versie 4.0, 3 November 2014 [1]. 4.1 Magneetvelden en gezondheid Magneetvelden kunnen het functioneren van het menselijk lichaam beïnvloeden. Boven een bepaalde waarde van de veldsterkte kunnen acute effecten optreden, zoals het zien van lichtflitsen en onwillekeurige spiersamentrekkingen. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening gaat het om in de tijd wisselende velden met een frequentie van 50 hertz (Hz). Voor de sterkte van het magneetveld heeft de Europese Unie bij 50 Hz een referentieniveau voor leden van de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden het referentieniveau veroorzaakt het magneetveld geen acute effecten. Bij bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland is de sterkte van het magneetveld op voor leden van de bevolking toegankelijke plaatsen overal lager dan 100 microtesla. Het is minder duidelijk wat de DNV GL Document nr Blz. 3

7 effecten van langdurige blootstelling aan lagere sterkte van het magneetveld zijn. Het onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wijst er op dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magneetveld sterker is dan verder verwijderd van de hoogspanningslijn, mogelijk extra risico op leukemie lopen. Het (mogelijk) verhoogde risico op kinderleukemie tekent zich af bij langdurige blootstelling aan magneetvelden sterker dan ergens tussen 0,2 en 0,5 microtesla. 4.2 Beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het toenmalige ministerie van VROM in 2005 een beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen aan gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone) [2]. Het beleidsadvies is in 2008 verduidelijkt [3]. 4.3 Zoneberekening De manier waarop deze magneetveldzone kan worden berekend, is vastgelegd in de Handreiking van het RIVM. Om een berekeningsmethode voor de in het beleidsadvies aangegeven magneetveldzone op te kunnen stellen, zijn enkele vereenvoudigingen van het hoogspanningsnet aangenomen. Vereenvoudigingen zijn onvermijdelijk omdat de volledige karakteristieken van de stroom niet altijd en overal in het hoogspanningsnet bekend zijn. Een eerste vereenvoudiging is dat er voor elk circuit met één stroom wordt gerekend. Deze rekenstroom is een schatting voor de maximale, jaargemiddelde stroom die nu of in de toekomst kan optreden. Een tweede vereenvoudiging is dat de stroom door de bliksemdraden (en andere geleiders in de buurt van de hoogspanningslijn zoals buisleidingen, vangrails en silo s) niet in de berekening wordt meegenomen. Een derde vereenvoudiging is dat de specifieke magneetveldzone, waar mogelijk, wordt voorgesteld door rechte lijnen evenwijdig aan de hoogspanningslijn. Een gevolg van deze aannames is dat een berekening volgens deze Handreiking niet de werkelijke sterkte van het magneetveld op een bepaalde locatie op een bepaald tijdstip (zoals die met een momentane meting bepaald zou kunnen worden) weergeeft. Een berekening volgens de Handreiking legt een toekomstgerichte specifieke magneetveldzone vast die past binnen het beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen. DNV GL Document nr Blz. 4

8 5 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGEN 5.1 Versie Handreiking en verantwoording De magneetveldzones zijn begin juni 2015 berekend, uitgaande van de Handreiking van het RIVM voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen versie 4.0, 3 November DNV GL is door het RIVM aangemerkt als één van de Adviesbureau waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de RIVM Handreiking, waarbij DNV GL aanvullend heeft laten zien dat de gebruikte rekenmethodiek geschikt is voor situaties waarin verschillende hoogspanningslijnen zich in elkaars nabijheid bevinden. 5.2 Rekenmodel De magnetische veldsterkten zijn berekend met EFC-400 (Electric and Magnetic Field Calculation), versie 5.04, 2004, van Narda Safety Test Solutions. 5.3 Invoergegevens berekeningen Alle voor de berekening benodigde invoergegevens zijn opgevraagd bij de assetinformatiedesk van netbeheerder TenneT. Een overzicht van deze invoergegevens is opgenomen in Bijlage A. DNV GL Document nr Blz. 5

9 6 RESULTATEN MAGNEETVELDZONECONTOUREN In figuur 2 worden de berekende magneetveldzonecontouren weergegeven voor de twee uitgangssituaties: de stroomrichtingen in beide hoogspanningslijnen zijn gelijk (rode contour) of tegengesteld (gele contour). Figuur 2 Berekende magneetveldzonecontouren bij gelijke stroomrichtingen en bij tegengestelde stroomrichtingen. De uiteindelijke magneetveldzonecontour is de omvattende contour van de hierboven genoemde twee uitgangssituaties. Deze uiteindelijke magneetveldzonecontour is weergegeven in figuur 3. Het gebied dat in figuur 3 binnen de rode contour valt is de magneetveldzone: de jaargemiddelde veldsterkte is in dit gebied hoger dan 0,4 microtesla of kan dat in de toekomst worden, conform de uitgangspunten in de Handreiking van het RIVM. DNV GL Document nr Blz. 6

10 Figuur 3 Gezamenlijke magneetveldzonecontour (in rood weergegeven) voor de twee spanvelden van 150 kv Woudhuis-Zutphen (masten 43 tot en met 45) en 150 kv Zutphen-Lochem (masten 2 tot en met 4). Omdat de berekeningen zijn uitgevoerd voor slechts twee spanvelden van elke hoogspanningslijn houden de contouren op bij de masten aan de buitenzijde van deze spanvelden; in werkelijkheid zullen de contouren doorlopen via het daaropvolgende spanveld naar de eerstvolgende mast. DNV GL Document nr Blz. 7

11 7 BETEKENIS VOOR HET AZC Uit figuur 3 blijkt dat van de gebouwen van de voormalige politieacademie alleen het meest noordelijke vierkante gebouw volledig binnen de magneetveldcontour valt. De twee meest westelijke, geschakelde gebouwen vallen deels binnen de magneetveldcontour. In figuur 4 is een schematisch overzicht van de indeling van het toekomstige azc weergegeven. Dit overzicht is een gedeelte van tekening , situatie nieuw, transformatie politieacademie Zutphen, , d.d , Groosman Partners Architecten. De volledige tekening is weergegeven in Bijlage B. De stippellijn die dwars door het azc loopt is de indicatieve magneetveldzone, een globale inschatting van de magneetveldzone die dient om te bepalen of een nadere berekening van de specifieke magneetveldzone in die situatie noodzakelijk is. Deze indicatieve magneetveldzone is voor alle 150 kv hoogspanningslijnen in Nederland momenteel 80 meter aan iedere zijde van het hart van de hoogspanningslijn. Figuur 4 Schematisch overzicht indeling toekomstige azc Zutphen (zie ook Bijlage B). DNV GL Document nr Blz. 8

12 Uit figuur 4 blijkt dat het meest noordelijke gebouw (dat binnen de magneetveldzonecontour valt) niet zal worden gebruikt door het azc. De twee geschakelde gebouwen die deels binnen de magneetveldzonecontour vallen vormen samen gebouw B in figuur 4. Gebouw B wordt wel benut door het azc. Strikt genomen valt de vestiging van het azc in de voormalige politieacademie niet onder het voorzorgadvies van de rijksoverheid. In de verduidelijking van het advies in 2008 is aangegeven dat het bestemmingsplan het uitgangspunt is voor de beoordeling van een situatie [ref]. De voormalige politieacademie viel onder maatschappelijke bestemming, en dit is niet gewijzigd met het oog op de vestiging van het azc. Dit betreft dus geen nieuwe situatie, omdat er geen nieuw bestemmingsplan is opgesteld of een bestaand bestemmingsplan is gewijzigd. Vanuit die strikte redenering kan het azc zonder beperkingen in de voormalige politieacademie worden gevestigd. Bij een azc is echter sprake van een uitzonderlijke situatie: mensen verblijven enige tijd in een azc als tijdelijke woonvoorziening, binnen de maatschappelijke bestemming. In een aantal gevallen betekent dit dat zij meer dan een jaar in het azc verblijven, wat voor kinderen als langdurig verblijf beschouwd kan worden (definitie van de Gezondheidsraad: langdurig verblijf van kinderen is minstens één jaar, minstens uur per dag). In dat licht is het aan te bevelen om in het azc zodanige voorzieningen te treffen dat in gebouw B geen kinderen kunnen wonen. In gebouw B zijn door het COA woonunits met een logiesfunctie gepland, waarin uitsluitend volwassenen tijdelijk verblijven, geen kinderen. Verblijf van kinderen en gezinnen met kinderen is voorzien in de overige gebouwen, die allen buiten de magneetveldzonecontour vallen. Als deze verblijfsbeperking voor gebouw B ingevoerd en gehandhaafd wordt, betekent dat dat er in het azc géén kinderen langdurig verblijven binnen de magneetveldzonecontour van de hoogspanningslijnen. Ook als het voorzorgbeleid van toepassing verklaard zou worden op deze situatie, voldoet de huisvesting van het azc aan het idee achter dat beleid, mits de bewoning in gebouw B wordt beperkt tot volwassenen. DNV GL Document nr Blz. 9

13 8 CONCLUSIES Omdat direct naast het toekomstige azc in Zutphen twee hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid staan, zullen de magneetvelden van deze lijnen elkaar beïnvloeden ter hoogte van het azc (voorheen politieacademie, Voorsterallee Zutphen). Daarom is de gezamenlijke magneetveldzonecontour van twee spanvelden van de 150 kv-hoogspanningslijnen Zutphen-Lochem en Woudhuis-Zutphen berekend conform de Handreiking van het RIVM, versie 4.0. Uit de berekeningen volgt dat van de gebouwen die door het azc in gebruik zullen worden genomen, alleen de twee meest westelijke, geschakelde gebouwen (gebouw B in het plan van het azc) binnen de magneetveldzonecontour vallen. Alle overige gebouwen die door het azc zullen worden gebruikt vallen buiten de magneetveldzonecontour. Er is voor deze overige gebouwen dan ook geen reden om vanwege blootstelling aan magneetvelden kritisch naar het gebruik van deze gebouwen te kijken. Bij een strikte toepassing van het voorzorgbeleid omtrent hoogspanningslijnen van de rijksoverheid wordt de vestiging van het azc niet als nieuwe situatie gezien, omdat er geen nieuw bestemmingsplan is opgesteld of een bestaand bestemmingsplan is gewijzigd. Vanuit dat oogpunt kan het azc zonder beperkingen in de voormalige politieacademie worden gevestigd. Het doel van het voorzorgbeleid omtrent hoogspanningslijnen is echter het voorkomen van nieuwe situaties waarbij kinderen langdurig verblijven binnen de magneetveldzones van hoogspanningslijnen. In een aantal gevallen zullen bewoners van het azc, waaronder kinderen, langdurig verblijven in het azc. Overeenkomstig de geest van het voorzorgbeleid is het daarom aan te bevelen om ervoor te zorgen dat in de toekomst kinderen en gezinnen niet in gebouw B worden gehuisvest, maar in één van de andere gebouwen buiten de magneetveldcontour. Het COA heeft aangegeven dat in gebouw B een logiesfunctie zal worden gevestigd, die uitsluitend zal worden gebruikt door volwassenen (alleenstaanden en stellen). Het invoeren en handhaven van deze maatregel is naar de mening van DNV GL een doelmatige invulling van het idee achter het voorzorgbeleid. DNV GL Document nr Blz. 10

14 9 REFERENTIES 1 Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen (G. Kelfkens en M.J.M. Pruppers). RIVM, versie 3.0, 25 juni Ministerie van VROM, Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen. Brief van staatssecretaris Van Geel. SAS/ , oktober Ministerie van VROM, Verduidelijking van het advies met betrekking tot hoogspanningslijnen. Brief van Minister Cramer, 4 november DGM\ DNV GL Document nr Blz. 11

15 BIJLAGE A UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGEN Algemeen Bij het uitvoeren van de magneetveldzoneberekeningen is het volgende voorschrift van toepassing is: RIVM Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen versie 4.0, 3 November Op basis van de door TenneT per mail aangeleverde asset data op worden de uitgangspunten voor de berekening van de magneetveldzones van de lijnen gehanteerd die in deze bijlage zijn weergegeven. Er is geconstateerd dat de traversearmlengten tussen de aangeleverde mastbeelden van de hoekmasten van beide hoogspanningslijnen en de asset data Excel sheet (V DNVGL - Monique Beerlage - Hoogspanningsstation Zutphen.xlsx) niet overeenkomen. De vraag welke traversearmlengten gehanteerd dienen te worden is beantwoord door Liandon via het TenneT asset data loket. De aanvullende informatie is bijgevoegd aan het eind van deze bijlage. Voor de magneetveldberekeningen zijn de geprojecteerde afstanden uit de Excel sheet als uitgangspunten toegepast. Dit geldt dan ook voor zowel de traversearmen als de hoogte van de geleiders op de mast. Goedkeuring TenneT Het TenneT Assetinformatie loket heeft aangegeven per mail d.d. 4 juni 2015 dat de asset data oplevering ook het akkoord is van TenneT op het gebruik van deze data voor deze specifieke berekeningen. De mailing is bijgevoegd aan het eind van deze bijlage. DNV GL Document nr Blz. 12

16 Overzicht te berekenen hoogspanningslijnen 43 Woudhuis - Zutphen 4 3 Zutphen - Lochem Figuur 5 Overzicht situatie van de hoogspanningslijnen nabij het toekomstige azc (in gele cirkel). De berekening wordt uitgevoerd voor de twee spanvelden die geel zijn weergegeven; dit betreft twee spanvelden van beide hoogspanningslijnen. Situaties stroomrichtingen Volgens Tabel 1 uit de RIVM Handreiking versie 4.0, 3 november 2014, gaat het hier om twee hoogspanningsverbindingen die zich in elkaar nabijheid bevinden. In de berekeningen worden daarom de hieronder weergegeven stroomrichtingen gehanteerd. Verbinding Woudhuis Zutphen Zutphen Lochem Stroomrichting 1 Stroomrichting 2 DNV GL Document nr Blz. 13

17 Uitgangspunten 150 kv-lijn Woudhuis Zutphen In de onderstaande tabellen worden de asset data van deze verbinding weergegeven. Tabel 1: Veldlengte en doorhangverbinding Woudhuis Zutphen Veldlengte Hoogspanningslijn Spanveld tussen mast (m) Doorhang (m) Woudhuis Zutphen 150 kv WHS ZP150 Mast 43 en mast ,33 8,27 Mast 44 en mast ,83 4,12 Tabel 2: Spanning, ontwerpbelasting en rekenstroom verbinding Woudhuis Zutphen Tracé / Circuit Spanningsniveau (kv) Transportcapaciteit (MVA) Ontwerpstroom (A) Rekenstroom (A) Woudhuis Zutphen ,55 477,275 Tabel 3: Rijksdriehoekcoördinaten masten verbinding Woudhuis Zutphen Mast Tracé / Circuit 43 Woudhuis Zutphen 150 X-coördinaat Y-coördinaat (m) (m) Masttype DNV GL Document nr Blz. 14

18 Tabel 4: Mast lay-out en klokgetallen masten 43 en 44 verbinding Woudhuis Zutphen Afstand uit hart Mast Circuit fase mast (m) (symmetrisch) Hoogte fase (m) Klokgetal Masttype 43 en 44 Zwart bovenfase 4,3 27, en 44 Zwart middenfase 5,7 23, en 44 Zwart onderfase 4,7 19, en 44 Wit bovenfase 4,3 27, en 44 Wit middenfase 5,7 23, en 44 Wit onderfase 4,7 19,4 4 Tabel 5: Mast lay-out en klokgetallen mast 45 verbinding Woudhuis Zutphen Afstand uit hart Mast Circuit fase mast (m) (symmetrisch) Hoogte fase (m) Klokgetal Masttype 45 Zwart bovenfase 4,3 27, Zwart middenfase 5,7 22, Zwart onderfase 4,7 18, Wit bovenfase 4,3 27, Wit middenfase 5,7 22, Wit onderfase 4,7 18,6 4 DNV GL Document nr Blz. 15

19 Uitgangspunten 150 kv-lijn Zutphen Lochem In de onderstaande tabellen worden de asset data van deze verbinding weergegeven. Tabel 6: Veldlengte en doorhangverbinding Zutphen Lochem Veldlengte Hoogspanningslijn Spanveld tussen mast (m) Doorhang (m) Zutphen Lochem 150 kv Mast 2 en mast 3 211,66 3,34 Mast 3 en mast 4 346,80 10,33 Tabel 7: Spanning, ontwerpbelasting en rekenstroom verbinding Zutphen Lochem Tracé / Circuit Spanningsniveau (kv) Transportcapaciteit (MVA) Ontwerpstroom (A) Rekenstroom (A) Zutphen Lochem ,72 334,86 Tabel 8: Rijksdriehoekcoördinaten masten verbinding Zutphen Lochem Mast Tracé / Circuit 2 Zutphen Lochem 150 kv X-coördinaat Y-coördinaat (m) (m) Masttype DNV GL Document nr Blz. 16

20 Tabel 9: Mast lay-out en klokgetallen masten 2 en 4 verbinding Zutphen Lochem Mast Circuit fase Afstand uit hart mast (symmetrisch) Hoogte fase (m) Klokgetal Masttype 2 en 4 Zwart bovenfase 4,3 27, en 4 Zwart middenfase 5,7 22,9 8 2 en 4 2 en 4 2 en 4 2 en 4 Zwart onderfase 4,7 18,6 Wit bovenfase 4,3 27,1 Wit middenfase 5,7 22,9 Wit onderfase 4,7 18, Tabel 10: Mast layout en klokgetallen mast 3 verbinding Zuthpen - Lochem Mast Circuit fase Afstand uit hart mast (symmetrisch) Hoogte fase (m) Klokgetal 3 Zwart bovenfase 4,3 27,9 12 Masttype 3 Zwart middenfase 5,7 23, Zwart onderfase 4,7 19,4 4 Wit bovenfase 4,3 27,9 8 Wit middenfase 5,7 23,6 12 Wit onderfase 4,7 19,4 4 DNV GL Document nr Blz. 17

21 Referentietabel In onderstaande tabel zijn de referenties naar de uitgangsdocumenten en de tekeningen opgenomen. Tabel 11: Referentietabel Nr Document / tekening Onderwerp A Mastbeeld mast 44 met verlengde traversen, 150 kv lijn Apeldoorn Hattem aftakking Zutphen A Mastbeeld mast 3 met verlengde traversen, 150 kv lijn Zutphen Lochem. 3 D01-A Schema 150 kv steunmast met hoofdmaten vakwerkmast /Ton model Toegepast in Woudhuis Zutphen 4 D01-A Schema 150 kv steunmast met hoofdmaten vakwerkmast /Ton model Toegepast in Zutphen Lochem 5 V DNVGL - Monique Beerlage - Hoogspanningsstation Zutphen Mastenlijstdata tracé Woudhuis Zutphen mast Mastenlijstdata tracé Zutphen Lochem mast De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de hieronder weergegeven mastbeelden. DNV GL Document nr Blz. 18

22 Mastbeelden Woudhuis Zutphen Figuur 6: referentie nr. 1, 312-A pdf DNV GL Document nr Blz. 19

23 Figuur 7: Referentie nr.3, D01-A PDF DNV GL Document nr Blz. 20

24 Mastbeelden Zutphen Lochem Figuur 8: Referentie nr. 2, 430-A PDF DNV GL Document nr Blz. 21

25 Figuur 9: Referentie nr. 4, D01-A PDF DNV GL Document nr Blz. 22

26 betreffende traverselengte verschillen mastbeelden en Excel data DNV GL Document nr Blz. 23

27 DNV GL Document nr Blz. 24

28 DNV GL Document nr Blz. 25

29 asset aanvraag en goedkeuring TenneT asset data From: Asset informatieloket Date: 4 Jun :31:05 CEST To: "Beerlage, Monique" Cc: Asset informatieloket Subject: V Afhandeling van uw verzoek (D ) Beste Monique, In onze mail van 17 april jl. hebben we aangegeven dat de oplevering (bijlage en mail) het akkoord zijn van TenneT. Wij hopen hiermee je vraag voldoende te hebben beantwoord. Caroline van Dalen Asset Informatieloket Asset Management AIM-DDM T +31 (0) F +31 (0) M +31 (0) E TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 Arnhem Postbus AS Arnhem Handelsregister: Arnhem Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is Oorspronkelijk bericht----- Van: Beerlage, Monique Verzonden: donderdag 4 juni :38 Aan: Asset informatieloket CC: Clerx, Michiel; Stuurman, Claudi Onderwerp: Re: Uw reg. nr. V Afhandeling van uw verzoek (D ) Beste Jerome en Caroline, Dankjewel, hier komen we wel verder mee. De handreiking schrijft voor dat Tennet het uitgangspuntendocument voor akkoord tekent. Bij wie kunnen we daarvoor terecht? Met vriendelijke groet, Monique Beerlage On 02 Jun 2015, at 14:33, wrote: Beste Monique, Je verzoek is afgehandeld door de onderstaande behandelaar. Met betrekking tot jouw verzoek vind je (indien van toepassing) in de bijlage(n) de gevraagde gegevens. Registratienr.: V Verzoek:asset data aanvraag voor twee hoogspanningslijnen in Zutphen DNV GL Document nr Blz. 26

30 Mocht het verzoek nog niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan ontvangen wij graag je reactie d.m.v. een reply op deze mail. Met vriendelijke groet, Jerome van Groenendael Asset Informatieloket AM-AIM-DDM T +31 (0) E Indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Wij vragen je om het registratienummer hierbij te vermelden, zodat wij je verzoek snel terug kunnen vinden in ons registratiesysteem. ********************************************************************** DNV GL Document nr Blz. 27

31 BIJLAGE B INDELING TOEKOMSTIG AZC ZUTPHEN DNV GL Document nr Blz. 28

32 ABOUT DNV GL Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas, and energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of industries. Operating in more than 100 countries, our 16,000 professionals are dedicated to helping our customers make the world safer, smarter and greener.

Bovengrondse lijn Nijmegen - Dodewaard. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van Zetten-zuid

Bovengrondse lijn Nijmegen - Dodewaard. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van Zetten-zuid Bovengrondse lijn Nijmegen - Dodewaard Specifieke magneetveldzone ter hoogte van Zetten-zuid Opdrachtgever: Stedenbouwkundig adviesbureau Wissing Uitgevoerd door: Liandon Auteur: Yuri van Geffen Gecontroleerd

Nadere informatie

BESTEMMINGPSLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek

BESTEMMINGPSLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek BESTEMMINGPSLAN Mettegeupel - Oost - Oss - 2016 Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Magneetveldberekeningen Plangebied Mettegeupel-Oost

Nadere informatie

Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel

Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel In opdracht van: Van Wanrooij Projectontwikkelingen BV. referentie: DB161100-R01 BF versie: 1.0 Auteur(s): B. Foppes Auteur: B.Foppes Datum: 1-05-2016

Nadere informatie

150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan

150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan 150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan Berekening magneetveldcontouren In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum: 21 februari 2014 Referentie: Auteur: M.Peeters Auteur: M. Peeters datum: 21-02-2014 gecontroleerd:

Nadere informatie

MAGNEETVELD BEREKENING 150 kv opstijgpunt 94a. TenneT T.S.O. B.V. Document nr.: V2.0 Datum:

MAGNEETVELD BEREKENING 150 kv opstijgpunt 94a. TenneT T.S.O. B.V. Document nr.: V2.0 Datum: MAGNEETVELD BEREKENING 150 kv opstijgpunt 94a TenneT T.S.O. B.V. Document nr.: 15-1641 V2.0 Datum: 2015-09-10 Rapport titel Klant: Contactpersoon Datum: Project nr.: Unit: Document nr.: - Energy 150 kv

Nadere informatie

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Heeze-Leende Colofon Colofon Berekening magneetveldzones nabij

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzone t.h.v. plangebied Molenzicht, Valburg

Specifieke magneetveldzone t.h.v. plangebied Molenzicht, Valburg Specifieke magneetveldzone t.h.v. plangebied Molenzicht, Valburg Bovengrondse 150 kv hoogspanningslijn in plangebied: 150kV lijn Nijmegen - Dodewaard (mast 23-25) Opdrachtgever : Wissing B.V. Uitgevoerd

Nadere informatie

Ontwikkeling bouwplan Eikendal Berekening van de specifieke magneetveldzone van de 110 kv-hoogspanningslijn Harculo- Platvoet

Ontwikkeling bouwplan Eikendal Berekening van de specifieke magneetveldzone van de 110 kv-hoogspanningslijn Harculo- Platvoet Ontwikkeling bouwplan Eikendal Berekening van de specifieke magneetveldzone van de 110 kv-hoogspanningslijn Harculo- Platvoet In opdracht van: Gemeente Deventer. Datum: Referentie: Auteur: M.Peeters Auteur:

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzones Wijk Brandevoort in Helmond

Specifieke magneetveldzones Wijk Brandevoort in Helmond Specifieke magneetveldzones Wijk Brandevoort in Helmond In opdracht van: de gemeente Helmond Doorwerth, referentie: GE160200-R01 MP versie 1.2 Auteur(s): M.Peeters Auteur: M.Peeters Datum:24-6-2015 Gecontroleerd

Nadere informatie

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door: Liandon Auteur: H. Rijken Gecontroleerd door: T. Brand Datum: 26 oktober 2012

Nadere informatie

150 kv-lijn Veenendaal II-Veenendaal I

150 kv-lijn Veenendaal II-Veenendaal I 150 kv-lijn Veenendaal II-Veenendaal I Berekening specifieke magneetveldzone In opdracht van: Joulz Datum: Referentie: Auteur: A.A.H.J. Ross Auteur datum 17-2-2010 gecontroleerd datum 17-2-2010 PETERSBURG

Nadere informatie

150kV-hoogspanningsstation Boxtel

150kV-hoogspanningsstation Boxtel 150kV-hoogspanningsstation Boxtel Berekening 0,4 µt magneetveldcontour In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum: 15 maart 2013 Referentie: Auteur: M.Peeters Auteur: M.Peeters datum: 15-03-2013 gecontroleerd:

Nadere informatie

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord 150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord Berekening magneetveldzones In opdracht van: TenneT-AM Datum: 4 juni 2012 Referentie: Auteur: A.A.H.J. Ross Auteur: A. Ross datum: 4-6-2012 gecontroleerd: datum:4-6-2012

Nadere informatie

380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen

380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen 380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen Berekening 0,4 µt magneetveldcontour In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum:22 Augustus 2012 Referentie: Rev1 Auteur: M.Peeters Auteur: M.Peeters datum: 22-08-2012

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzone van de 150kV-hoogspanningslijn Uden Aarle-Rixtel ter hoogte van Uden

Specifieke magneetveldzone van de 150kV-hoogspanningslijn Uden Aarle-Rixtel ter hoogte van Uden Specifieke magneetveldzone van de 150kV-hoogspanningslijn Uden Aarle-Rixtel ter hoogte van Uden In opdracht van: Gemeente Uden Datum: Referentie: Auteur: A.Keizer Auteur: datum: gecontroleerd: datum: PETERSBURG

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone

Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone HUIDIGE SITUATIE EN SITUATIE NA AANLEG VAN EEN 250 MVA KABELCIRCUIT (150 KV) Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Specifieke magneetveld zones

Specifieke magneetveld zones Specifieke magneetveld zones 150 kv schakelstation Boxtel. IJsselstein, 17 september 2010 In opdracht van TenneT B.V. Jenastraat 4 tel: +31 30 686 52 91 Mail: piet.peeters@hetnet.nl 3401 WJ IJsselstein

Nadere informatie

Reconstructie 380kV-lijn Maasbracht -Eindhoven en 150kV-lijn Eindhoven oost Helmond zuid te Helmond

Reconstructie 380kV-lijn Maasbracht -Eindhoven en 150kV-lijn Eindhoven oost Helmond zuid te Helmond Reconstructie 380kV-lijn Maasbracht -Eindhoven en 150kV-lijn Eindhoven oost Helmond zuid te Helmond Berekening specifieke magneetveldzone definitief ontwerp In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum: 11 januari

Nadere informatie

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord 150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord Berekening magneetveldzones In opdracht van: TenneT-AM Datum: 4 juni 2012 Referentie: TE121200-R01 ARo Auteur: A.A.H.J. Ross Auteur: A. Ross datum: 4-6-2012

Nadere informatie

Quick Scan magneetveldzone 150 kv hoogspanningslijn ter hoogte van Nieuwegein

Quick Scan magneetveldzone 150 kv hoogspanningslijn ter hoogte van Nieuwegein Quick Scan magneetveldzone 150 kv hoogspanningslijn ter hoogte van Nieuwegein In opdracht van: Tauw B.V. Datum, Referentie: Auteur: M. Janssen Auteur datum gecontroleerd datum PETERSBURG CONSULTANTS B.V.

Nadere informatie

150/20 kv Onderstation Middenmeer. Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone

150/20 kv Onderstation Middenmeer. Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone 150/20 kv Onderstation Middenmeer Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone Opdrachtgever : TenneT Uitgevoerd door : Liandon Auteur : Frank van Minnen Gecontroleerd door : Teunis Brand Datum : 16 februari

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011

Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011 Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011 Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w.

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w. ?Gs~- 2 A Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace 150kV hoogspanningsverbinding Berekenlng magneetvelclzone Landtrace Q10 j Document number: Author: Revision: Date: Checked: ENSOL-RPT-2011.77 J. A. van Oosterom

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Haarlemmermeer Analyse magneetveldzone

Hoogspanningsstation Haarlemmermeer Analyse magneetveldzone Hoogspanningsstation Analyse magneetveldzone Opdrachtgever : TenneT Uitgevoerd door : Liandon Auteur : Frank van Minnen Gecontroleerd door : Teunis Brand Datum : 21 maart 2014 Documentnummer : RTO0222FM21032014

Nadere informatie

150 kv kabelverbinding Vijfhuizen - Waarderpolder, circuit zwart. Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone

150 kv kabelverbinding Vijfhuizen - Waarderpolder, circuit zwart. Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone 150 kv kabelverbinding Vijfhuizen - Waarderpolder, circuit zwart Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone Opdrachtgever : TenneT Uitgevoerd door : Liandon Auteur : Frank van Minnen Gecontroleerd door

Nadere informatie

HKS CONSULTANCY HoogspanningsKabels & Systemen RAPPORT

HKS CONSULTANCY HoogspanningsKabels & Systemen RAPPORT RAPPORT Specifieke magneetveldzones in de nabijheid van de bovengrondse 150 kv lijn Eindhoven Eerde, tussen de masten 092 en 093, in de omgeving van de kruising De Kuilen (Son en Breugel) met de Olen (Nuenen).

Nadere informatie

Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen

Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen G Kelfkens, MJM Pruppers RIVM, versie 3.0 25 juni 2009 Deze handreiking is opgesteld

Nadere informatie

Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Versie oktober 2013

Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Versie oktober 2013 Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen Versie 3.1 1 oktober 2013 Colofon RIVM 2013 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde

Nadere informatie

controle Magneetveldenonderzoek, berekeningen en Rho adviseurs voor leefruimte

controle Magneetveldenonderzoek, berekeningen en Rho adviseurs voor leefruimte 13 Bijlage 5 controle Magneetveldenonderzoek, berekeningen en Rho adviseurs voor leefruimte Magneetveldenonderzoek Aalscholver Papendrecht Revisie gegevens Revisie Datum Auteur Opmerkingen 3.0 5 December

Nadere informatie

150kV-lijn Eindhoven Noord-Eindhoven Oost

150kV-lijn Eindhoven Noord-Eindhoven Oost 150kV-lijn Eindhoven Noord-Eindhoven Oost Berekening specifieke magneetveldzone In opdracht van: TenneT TI Datum: Referentie: TE094300-R01 Aro Auteur: A. Ross Auteur: A. Ross datum: 2-12-2009 gecontroleerd:

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzone nabij hoogspanningslijnen in de gemeente Ermelo

Specifieke magneetveldzone nabij hoogspanningslijnen in de gemeente Ermelo 40560172-TDC 06-55401A Specifieke magneetveldzone nabij hoogspanningslijnen in de gemeente Ermelo Arnhem, 12 januari 2006 Samenstellers: M.A.M. Beerlage C.S. Engelbrecht C.S. Stuurman KEMA T&D Consulting

Nadere informatie

150 KV LIJN DODEWAARD NIJMEGEN

150 KV LIJN DODEWAARD NIJMEGEN Rapport Analyse magneetveldzone 150 KV LIJN DODEWAARD NIJMEGEN Locatie Zetten Opdrachtgever: KDO Vastgoedontwikkeling Uitgevoerd door: Liandon B.V. Auteur(s): J. Bozelie Datum: 22 maart 2010 Documentnummer:

Nadere informatie

Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Versie oktober 2015

Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Versie oktober 2015 Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen Versie 4.1 26 oktober 2015 Colofon RIVM 2015 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op

Nadere informatie

Magneetveldzones Wijk Brandevoort in Helmond

Magneetveldzones Wijk Brandevoort in Helmond Magneetveldzones Wijk Brandevoort in Helmond In opdracht van: de gemeente Helmond Doorwerth, referentie: GE160200-R03 ARo versie 1.1 Auteur(s): A. Ross Auteur: A. Ross Datum:1-7-2016 Gecontroleerd : M.

Nadere informatie

Rapportage specifieke zone 150kV bovengrondse lijnverbinding Doetinchem-Ulft-Dale nabij Sportpark-Zuid te Doetinchem

Rapportage specifieke zone 150kV bovengrondse lijnverbinding Doetinchem-Ulft-Dale nabij Sportpark-Zuid te Doetinchem Rapportage specifieke zone 150kV bovengrondse lijnverbinding Doetinchem-Ulft-Dale nabij Sportpark-Zuid te Doetinchem Alkmaar, 21 april 2009 Opdrachtgever : Gemeente Doetinchem Auteurs : H.G.M. Rijken,

Nadere informatie

Ontbrekende gevoelige bestemmingen

Ontbrekende gevoelige bestemmingen Editie: maart 2017 - v0.3 Vragen aan de Monitoringscommissie Ontbrekende gevoelige bestemmingen TenneT wil de effecten van bundeling op een bestaande verbinding niet beschrijven in het MER. Daardoor ontbreken

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzones tussen de masten 115 en 122 van de 150/380 kv combinatielijn in de Gemeente Helmond

Specifieke magneetveldzones tussen de masten 115 en 122 van de 150/380 kv combinatielijn in de Gemeente Helmond 30720525-Consulting 09-1501 rev. C Specifieke magneetveldzones tussen de masten 115 en 122 van de 150/380 kv combinatielijn in de Gemeente Helmond Arnhem, 5 oktober 2009 Auteur I. Tannemaat In opdracht

Nadere informatie

RAAMCONTRACT GU PROJECTS QRA Amersfoort W-500-01, W-500-05 en W-500-22. N.V. Nederlandse Gasunie

RAAMCONTRACT GU PROJECTS QRA Amersfoort W-500-01, W-500-05 en W-500-22. N.V. Nederlandse Gasunie RAAMCONTRACT GU PROJECTS QRA Amersfoort W-500-01, W-500-05 en W-500-22 N.V. Nederlandse Gasunie Report No.: 74105429.041, Rev. 0 Document No.: GCS 14.R.54341 Date: 09-07-2014 Project name: Raamcontract

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen N-558-36 en N-558-40 te Bathmen. N.V. Nederlandse Gasunie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen N-558-36 en N-558-40 te Bathmen. N.V. Nederlandse Gasunie Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen N-558-36 en N-558-40 te Bathmen N.V. Nederlandse Gasunie Report No.: 74105429, Rev. 0 Document No.: GCS 14.R.54520 Date: 03-11-2014 Report title: Kwantitatieve

Nadere informatie

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen.

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen. Raadsinformatiebrief Onderwerp Problematiek hoogspanningslijn Inleiding/aanleiding De gemeente Oirschot heeft door Kema onderzoek laten uitvoeren naar de breedte van de magneetveldzone rond de hoogspanningslijn

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding Z-500-01 te Maastricht. N.V. Nederlandse Gasunie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding Z-500-01 te Maastricht. N.V. Nederlandse Gasunie Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding Z-500-01 te Maastricht N.V. Nederlandse Gasunie Report No.: 74106856.067, Rev. 0 Date: 29-06-2015 Report title: Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding W-534-03 te Zwanenburg. N.V. Nederlandse Gasunie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding W-534-03 te Zwanenburg. N.V. Nederlandse Gasunie Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding W-534-03 te Zwanenburg N.V. Nederlandse Gasunie Report No.: 74106856.120, Rev. 0 Date: 27-10-2015 Report title: Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Tijdelijke 150kV-verbinding bij Waalse water

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Tijdelijke 150kV-verbinding bij Waalse water Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2017.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2734229 Aanvraagnaam Tijdelijke 150kV-verbinding bij Waalse water

Nadere informatie

Magnetische velden nabij de 380kV-hoogspanningslijn Geertruidenberg Eindhoven te Geertruidenberg

Magnetische velden nabij de 380kV-hoogspanningslijn Geertruidenberg Eindhoven te Geertruidenberg Magnetische velden nabij de 380kV-hoogspanningslijn Geertruidenberg Eindhoven te Geertruidenberg In opdracht van: Volksbelang Datum: Referentie: Auteur: R.Rasing Auteur: R.Rasing datum: 21-01-2009 gecontroleerd:a.a.h.j.

Nadere informatie

Totaaloverzicht 0,4 micro-tesla magnetische veldsterkte contour rond de hoogspanningslijnen binnen gemeente Apeldoorn.

Totaaloverzicht 0,4 micro-tesla magnetische veldsterkte contour rond de hoogspanningslijnen binnen gemeente Apeldoorn. Totaaloverzicht 0,4 micro-tesla magnetische veldsterkte contour rond de hoogspanningslijnen binnen gemeente Apeldoorn. Arnhem, 21 september 2007 Auteur ir. R. Venhuizen KEMA Quality B.V. In opdracht van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Onderwerp: Onderzoek Kema berekeningen magnetische velden onder de hoogspanningsleidingen Baanhoek- West. Samenvatting:

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2017.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2714567 Aanvraagnaam tijdelijke 150kV-verbinding DW380kV bij

Nadere informatie

Magnetische velden nabij de 380/110kV-hoogspanningslijn Hengelo Gronau ter hoogte van Enschede

Magnetische velden nabij de 380/110kV-hoogspanningslijn Hengelo Gronau ter hoogte van Enschede Magnetische velden nabij de 380/110kV-hoogspanningslijn Hengelo Gronau ter hoogte van Enschede In opdracht van: gemeente Enschede Datum: Referentie: GE080500-R01 RRa Auteur: R.Rasing Auteur: R.Rasing datum:

Nadere informatie

Nesselande Leukemie bij kinderen en hoogspanningslijn

Nesselande Leukemie bij kinderen en hoogspanningslijn Notitie Cluster Milieu & Hygiëne Afdeling Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg Contactpersoon: C. Hegger Telefoon: 010-4339894 Fax: 010-4339343 E-mail: c.hegger@ggd.rotterdam.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Berekeningsmethoden magneetveldzone. Rapport /2011 G. Kelfkens M.J.M. Pruppers

Berekeningsmethoden magneetveldzone. Rapport /2011 G. Kelfkens M.J.M. Pruppers Berekeningsmethoden magneetveldzone Rapport 610790015/2011 G. Kelfkens M.J.M. Pruppers Berekeningsmethoden magneetveldzone /2011 Colofon RIVM 2011 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op

Nadere informatie

MJM Pruppers Laboratorium voor Stralingsonderzoek, Sector Milieurisico s en Externe Veiligheid

MJM Pruppers Laboratorium voor Stralingsonderzoek, Sector Milieurisico s en Externe Veiligheid Briefrapport Blootstelling aan extreem laag frequente elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen - Herberekening naar aanleiding van het KEMA/RIVMonderzoek naar de kosten en baten van maatregelen

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen W , W en W te Nieuw-Vennep. N.V. Nederlandse Gasunie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen W , W en W te Nieuw-Vennep. N.V. Nederlandse Gasunie Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen W-532-09, W-532-11 en W-532-17 te Nieuw-Vennep N.V. Nederlandse Gasunie Report No.: 10014588.008, Rev. 0 Date: 27 januari 2016 Report title: Kwantitatieve

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen N , N , N en N te Paterswolde. N.V. Nederlandse Gasunie

Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen N , N , N en N te Paterswolde. N.V. Nederlandse Gasunie Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleidingen N-507-30, N-507-33, N-507-36 en N- 507-43 te Paterswolde N.V. Nederlandse Gasunie Report No.: 74106856.059, Rev. 1 Date: 16-09-2015 Report title: Kwantitatieve

Nadere informatie

Veilige werkplek ondanks te hoge veldsterkte?

Veilige werkplek ondanks te hoge veldsterkte? DNV GL ENERGY (VOORHEEN KEMA) Veilige werkplek ondanks te hoge veldsterkte? Leo Lagendijk 13 april 2016 SAFER, SMARTER, GREENER Evaluatie van werkplekken uitgevoerd voor: Metaalindustrie: Puntlassen (draagbaar

Nadere informatie

Toepassingstest Handreiking 3.1 specifieke magneetveldzone bij hoogspanningslijnen

Toepassingstest Handreiking 3.1 specifieke magneetveldzone bij hoogspanningslijnen Toepassingstest Handreiking 3.1 specifieke magneetveldzone bij hoogspanningslijnen RIVM rapport 2014-0095 G. Kelfkens O.R.P. Breugelmans M.J.M. Pruppers Toepassingstest Handreiking 3.1 specifieke magneetveldzone

Nadere informatie

GGD Gelre IJssel. Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf

GGD Gelre IJssel. Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf = = GGD Gelre IJssel Onderwerp Adviesvraag hoogspanningslijn Zutphen Uw kenmerk - 1/5 Behandeld door R.M. van der Graaf info-emv@kennisplatform.nl Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf rm heeft van

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat zijn elektrische en magnetische velden? 4 Hoofdstuk 2 Wat doen elektrische en magnetische velden? 6 Hoofdstuk 3 Elektrische

Nadere informatie

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, In het overleg op 27 september met de leiding van de Gezondheidsraad bracht u

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE KOLENDEAL UIT HET ENERGIEAKKOORD DNV GL s visie. DELTA Energy

EFFECTEN VAN DE KOLENDEAL UIT HET ENERGIEAKKOORD DNV GL s visie. DELTA Energy EFFECTEN VAN DE KOLENDEAL UIT HET ENERGIEAKKOORD DNV GL s visie DELTA Energy Rapport nr.: 15-1114 Datum: 11 mei 2015 Projectnaam: Effecten van de kolendeal uit het energieakkoord DNV GL - Energy Rapport

Nadere informatie

Met de omgeving aan de zuidzijde van de Dintel/Mark is een bijeenkomst gehouden op 13 november.

Met de omgeving aan de zuidzijde van de Dintel/Mark is een bijeenkomst gehouden op 13 november. Voor deze uitwerkingslocatie is op 6 december een werkateliergeorganiseerd. Dit was een vervolg op het werkatelier van 12 juni 2018. Het werkatelier in juni was een gezamenlijk atelier voor de noordzijde

Nadere informatie

betrekking tot de meest relevante richtlijnen,

betrekking tot de meest relevante richtlijnen, g? Chronologische overzicht en samenvatting met betrekking tot de meest relevante richtlijnen, rapporten en aanbevelingen in relatie tot hoogspanningslijnen. Het rapport "Extreem laagfrequente elektromagnetische

Nadere informatie

Wonen nabij hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen nabij hoogspanning Elektrische en magnetische velden 2 Inhoud Wat zijn elektrische enmagnetische velden? 4 Elektrische en magnetische velden 4 Frequentie 4 Elektromagnetisch spectrum 5 Verschillende

Nadere informatie

Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Magneetveld bij het hoogspanningsnet Magneetveld bij het hoogspanningsnet Advies over reikwijdte en detailniveau van een milieueffectrapport 10 juli 2017 / projectnummer: 3220 1. Aanleiding en verantwoording Nederland werkt aan de transitie

Nadere informatie

Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen

Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen Toelichting bij de geactualiseerde Netkaart

Nadere informatie

Hoogspannings- lijnen

Hoogspannings- lijnen Hoogspanningslijnen 2 Een nieuwe hoogspanningsverbinding leggen we niet zo maar aan. We onderzoeken eerst nauwkeurig welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt door een zorgvuldige

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W

Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W Gevoelige bestemmingen in magneetveldzone ZW-W Inleiding In dit document zijn de gevoelige bestemmingen en niet-gerealiseerde gevoelige bestemmingen gelegen binnen de specifieke magneetveldzone van de

Nadere informatie

Status samenvoeging bestaande hoogspanningslijnen in combinatiemast

Status samenvoeging bestaande hoogspanningslijnen in combinatiemast Informatiebijeenkomst wijkraad en omwonenden 30 juni 2009 Status samenvoeging bestaande hoogspanningslijnen in combinatiemast 1 Welkom Dagvoorzitter: Victor Deconinck Aanwezig: Wethouders: Frans Stienen,

Nadere informatie

Berekening magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid. RIVM rapport /2013 G. Kelfkens M.J.M.

Berekening magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid. RIVM rapport /2013 G. Kelfkens M.J.M. Berekening magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid RIVM rapport 617919/213 G. Kelfkens M.J.M. Pruppers Berekening magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere Groningen, 12 december 2012 74101463-GCS 12.R.53340 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie

Constructieberekening Wintrack II stalen masten voor bouwvergunning

Constructieberekening Wintrack II stalen masten voor bouwvergunning 30613067-Consulting 08-1099 Constructieberekening Wintrack II stalen masten voor bouwvergunning Arnhem, 15 mei 2008 Auteur G.R. Bloemberg Consulting In opdracht van TenneT auteur : G.R. Bloemberg beoordeeld

Nadere informatie

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen in nabijheid van hoogspanning Elektrische en magnetische velden Inleiding TenneT heeft als elektriciteitstransporteur vanuit de overheid de taak gekregen om in Nederland iedereen van elektriciteit

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie Hoogspanningslijnen en kinderleukemie Dit kennisbericht gaat over de mogelijkheid dat langdurig wonen in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen de kans op leukemie bij kinderen verhoogt. Het bevat

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014 Nieuwsbrief Extra uitgave Krabbendijke 2 3 6 In januari van dit jaar hebben we u tijdens een informatieavond geïnformeerd over de tracéwijziging bij Krabbendijke. Tijdens deze avond hebben diverse mensen

Nadere informatie

Verkabelen hoogspanningslijnen

Verkabelen hoogspanningslijnen Verkabelen hoogspanningslijnen Kessel + Kessel-Eik Informatie avond 27-Jun-2018 Mark Schreurs & Gabor Kovacs Agenda -Welkom -Elektrische en magnetische velden -150 KV Hoogspanningslijnen -Gezondheid -Wetsvoorstellen

Nadere informatie

Presentatie DNV GL. Veiligheidskundigen. David Scheele 19-11-2014 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER

Presentatie DNV GL. Veiligheidskundigen. David Scheele 19-11-2014 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER Presentatie DNV GL Veiligheidskundigen David Scheele 19-11-2014 1 DNV GL 2013 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER Over DNV GL Als certificerende instelling spelen we een toonaangevende internationale rol.

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden Inhoud Inleiding 3 1 Wat zijn elektrische en magnetische velden? 4 2 Wat doen elektrische en magnetische velden? 6 3 Elektrische en magnetische velden en gezondheid 10

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen. Nr. 2018/08. Samenvatting

Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen. Nr. 2018/08. Samenvatting Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen Nr. 2018/08 Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen pagina 2 van 5 In Nederland ontstaan jaarlijks ongeveer 135 nieuwe

Nadere informatie

Hoogspanningsnet. 8-november Peter Nieuwenhuijse

Hoogspanningsnet. 8-november Peter Nieuwenhuijse Peter Nieuwenhuijse Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand: Volg de vluchtroute zoals

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en gezondheid

Hoogspanningslijnen en gezondheid Hoogspanningslijnen en gezondheid Vraag en antwoord Voor meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid, zie ook de website www.ggd-bureaugmv.nl (Informatie over > Milieu en Veiligheid > Straling).

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Presentatie Persoons Certificatie

Presentatie Persoons Certificatie BUSINESS ASSURANCE Presentatie Persoons Certificatie Kwaliteit in Bedrijf David R. Scheele MBA 11-9-2015 1 DNV GL 2013 28-04-2015 SAFER, SMARTER, GREENER Over DNV GL Als certificerende instelling spelen

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam REVISIE RAPPORT HAVENSTRAATTERREIN A DAM Onderzoek magnetische n Havenstraatterrein, Amsterdam Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam Document nr.: 15-1001 Datum: 2015-04-20 Projectnaam: Revisie Rapport Havenstraatterrein

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleidingen Z-529-25 en Z-529-26

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleidingen Z-529-25 en Z-529-26 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleidingen Z-529-25 en Z-529-26 Groningen, 19 maart 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige

Nadere informatie

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA 24 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-520-38 Groningen, 24 april 2012 74101109-GCS 12.R.52846 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

TECHNISCHE ONDERBOUWING UITSPRAAK RAAD VAN STATE BEROEP MUL EN MARCELIS

TECHNISCHE ONDERBOUWING UITSPRAAK RAAD VAN STATE BEROEP MUL EN MARCELIS TECHNISCHE ONDERBOUWING UITSPRAAK RAAD VAN STATE BEROEP MUL EN MARCELIS PROVINCIE NOORD-HOLLAND 18 MEI 2017 Beeker Consultancy Algemene Informatie Opdrachtgever: PROVINCIE NOORD-HOLLAND DHR. H. VAN ENGELENBURG

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse gastransportleiding Z nabij Bosschenhoofd

Kwantitatieve Risicoanalyse gastransportleiding Z nabij Bosschenhoofd Kwantitatieve Risicoanalyse gastransportleiding Z-520-36 nabij Bosschenhoofd Groningen, 17 januari 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse gastransportleiding Z-520-36 nabij Bosschenhoofd Groningen, 17 januari

Nadere informatie

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring;

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring; Nummer -2014/2948 Betreft Ontheffing ex artikel 8.12 Wet luchtvaart, Randstad 380 kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon H.J. Stikfort

Nadere informatie

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen:

In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: M E M O intern Datum Kenmerk Onderwerp 29 februari 2008 M08-00443 OBS Meander Dronterweg In deze memo worden de bevindingen uiteengezet met betrekking tot drie onderwerpen: 1) De elektromagnetische velden

Nadere informatie

Validatieonderzoek berekenings methodiek magneetveidzone in Maartensdijk

Validatieonderzoek berekenings methodiek magneetveidzone in Maartensdijk Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Validatieonderzoek berekenings methodiek magneetveidzone in Maartensdijk RIVM rapport 2014-0133 J.F.B. Bolte

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Tweede semipermanente school Helmond-Brandevoort en hoogspanningslijnen

Tweede semipermanente school Helmond-Brandevoort en hoogspanningslijnen Commissie Samenleving, 29 juni 2009 door College van B&W Tweede semipermanente school Helmond-Brandevoort en hoogspanningslijnen 1 Het vertrekpunt In de wijk Brandevoort is een tekort aan scholen en kinderopvang.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie