Vlaams Klimaatbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020"

Transcriptie

1 Vlaams Klimaatbeleidsplan Econext, 18 april 2013 Bart Naessens Beleidsmedewerker Team Klimaat Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

2 Het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan Vlaams Klimaatbeleidsplan (ontwerp VKP , VR 1 februari 2013) Vlaams Mitigatieplan (VMP ) Vlaams Adaptieplan (VAP ) 2

3 Vlaams Mitigatieplan Inhoud Europese context Doelstelling en uitgangspunten Sectorale en transversale beleidsmaatregelen Impact mitigatiebeleid Financiering Vlaams Klimaatfonds Inzet flexibele mechanismen Conclusie 3

4 Europese context (2020) 20% reductie broeikasgassen in 2020 t.o.v % hernieuwbare energie in 2020 (10% HE in transport) EU Energie- en Klimaatpakket (2009) 20% energiebesparing in 2020 t.o.v. BAU

5 Europese context (2020) EU Broeikasgasdoelstelling -20% t.o.v EU Broeikasgasdoelstelling -14% t.o.v EU ETS -21% t.o.v EU niet-ets -10% t.o.v Effort Sharing Decision (2009) Doelstellingen per lidstaat -20% tot +20% t.o.v België : -15% 5

6 Europese context (2050) EU Low Carbon Roadmap 2050 (2011) 100% 100% 80% Power Sector Current policy 80% Kostenefficiënt pad -25% in % in % in % in % Residential & Tertiary 60% Industry 40% 40% Transport 20% 20% Non CO 2 Agriculture 0% Non CO 2 Other Sectors 0%

7 Vlaams Mitigatieplan Inhoud Europese context Doelstelling en uitgangspunten Sectorale en transversale beleidsmaatregelen Impact mitigatiebeleid Financiering Vlaams Klimaatfonds Inzet flexibele mechanismen Conclusie 7

8 Doelstelling en uitgangspunten VMP Emissies Startpunt 2013 = gemiddelde % Lineair pad met jaarlijkse niet-ets uitstootplafonds BE = -15% t.o.v Vlaamse doelstelling via intra-belgische lastenverdeling 8

9 Doelstelling en uitgangspunten VMP Vlaams Regeerakkoord : Emissiereducties in eerste instantie via interne maatregelen die technisch en economisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn Eventuele aanvulling via aankoop van emissierechten mits toepassing internationale voorwaarden inzake duurzame ontwikkeling Stakeholderoverleg via Vlaamse Klimaatconferentie ( ) Studietraject ( ) Strategisch beleidsplan gekaderd in ruimere beleid Vlaamse overheid (VIA, DO, ) Sterk verweven beleidsthema gezamenlijke verantwoordelijkheid VR 25/11/2011 Bob Nieuwejaers 9

10 Vlaams Mitigatieplan Inhoud Europese context Doelstelling en uitgangspunten Sectorale en transversale beleidsmaatregelen Impact mitigatiebeleid Financiering Vlaams Klimaatfonds Inzet flexibele mechanismen Conclusie 10

11 Beleidsmaatregelen mobiliteit Beheersing aantal voertuigkilometers over de weg Verbetering milieukenmerken voertuigvloot en hun brandstoffen Energiezuinig rijgedrag stimuleren Efficiëntieverbetering scheepvaart Groei wegverkeer op langere termijn beheersen Opmaak Mobiliteitsplan Vlaanderen Sturende prijszetting voertuigkilometers Aanvullende maatregelen auto- en vrachtwagenkilometers Versterkt Europees beleid Inzetten van voldoende sturende fiscale instrumenten Stimuleren alternatieve voertuigtechnologieën en alternatieve brandstoffen Hervorming rijexamen en rijopleiding Handhavingsbeleid toegelaten snelheden Verbeterde doorstroming Premiestelsel emissiereducerende technologieën Optimaal benutten walstroom 3E binnenvaartconvenant Responsabilisering Doordacht ruimtelijk beleid Ondersteuning doorbraak nieuwe technologieën 11

12 Beleidsmaatregelen gebouwen Regelgeving Informatie en verplichte informatie maatregelen Financiële instrumenten Energiediensten voor energiebesparing EPB-eisen (specifiek VMSW, WVG), EPC, EAP, Onderhoud ketels en vervanging oude ketels Energieprestatie-eisen Vlaamse Wooncode Energiecorrectie sociale huurprijs REG en milieuvriendelijke energieproductie Energieconsulenten Actieplan micro-wkk Demonstratieprojecten sociale woning- en scholenbouw Verlaging onroerende voorheffing nieuwbouw Renovatiepremie Subsidies EPB-eisen en REG schoolgebouwen Energierenovatieprogramma sociale huisvesting Vlaams Energiebedrijf Alternatieve financiering schoolinfrastructuur (DBFM) Energiebesparingsmechanismen REG-openbaredienstverplichtingen elektriciteitsdistributienetbeheerders 12

13 Beleidsmaatregelen landbouw Algemene landbouwmaatregelen Sensibilisering EU GLB en PDPO Onderzoek Energetische emissies REG-maatregelen Productie en gebruik duurzame en hernieuwbare energiebronnen stimuleren Niet-energetische emissies Consumentengedrag en verduurzamen volledige keten Reduceren methaanemissies vertering Reduceren lachgas- en methaanemissies mestopslag (preventief/curatief) Reduceren lachgasemissies bodem Strategisch Plan Korte Keten Strategisch Plan Biologische Landbouw Preventie voedselverlies en maximale valorisatie nevenstromen 13

14 Beleidsmaatreglen niet-ets-industrie Energiegerelateerde emissies Energiebeleidsovereenkomst Stimuleren groene warmte, restwarmte, warmtenetten, WKK Ecologiesteun en groene waarborg KMO-energie-efficiëntieplan Industriële procesemissies Onderzoek aanpak lachgasemissies caprolactamproductie F-gassen Lekdichtheidsvereisten, Certificeringsverplichting Inspectiecampagne Campagne beperken lekverliezen Stimuleren gebruik klimaatvriendelijke koelmiddelen 14

15 Beleidsmaatregelen niet-ets-energie en afval Niet-ETS energie Aandeel energiesector in totale niet-ets-uitstoot is marginaal (0,3% of 165kton CO 2 -eq in 2010) Vnl. relatief kleine WKK s Afval Verbeteren energierecuperatie afvalverwerkingsinstallaties Voorvergisting GFT-afval 15

16 Transversale beleidsmaatregelen Vlaams actieplan energie-efficiëntie (Nieuwe) Europese Energie-efficiëntierichtlijn Klimaat in beslissingsondersteunende instrumenten: Indien significant, effect van projecten op BKG-uitstoot opnemen in: MER, MKBA, RIA? Klimaat en ruimtelijke ordening Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: werken met klimaat is 1 van de 7 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen in Groenboek. Klimaatvriendelijke Vlaamse overheid Overheidsgebouwen, mobiliteit, duurzame overheidsopdrachten Lokale overheden Financiële ondersteuning (convenanten) en inhoudelijke ondersteuning (tool voor burgemeestersconvenant) Burgers en educatie Subsidies voor verenigingen, natuur- en milieueducatie, klimaatcampagne 16

17 Beleidsmaatregelen Onderzoek en innovatie Bestaande Europese innovatieinstrumenten Bestaande Vlaamse innovatieinstrumenten Nieuwe innovatienoden: innovatieregiegroepen EU financieringsprogramma s NER300 programma Intelligent Energy Europe Proeftuin elektrische voertuigen PROmotie en DEMonstratiecentrum voor KMO s Milieu-en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) Innovatief aanbesteden Ecologiepremie plus, groene waarborg, duurzame overheidsopdrachten, labels en sensibilisatie irg Groene Energie: geïntegreerde aanpak, langetermijnvisie, meer demonstratieprojecten irg Bouw: overheid moet bouwinnovatie stimuleren irg Eco-innovatie: meer eco-innovatie in onderwijs en vorming, steunkader voor demonstratie- en pilootprojecten 17

18 Vlaams Mitigatieplan Inhoud Europese context Doelstelling en uitgangspunten Sectorale en transversale beleidsmaatregelen Impact mitigatiebeleid Financiering Vlaams Klimaatfonds Inzet flexibele mechanismen Conclusie 18

19 Broeikasgasemissies (kton CO 2 +eq) Impact van het Vlaamse klimaatmitigatiebeleid 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Niet-ETS-energie Afval niet-ets-industrie Landbouw Transport Gebouwen Evolutie : -5% 19

20 Gecumuleerde reductiekloof (kton CO 2 -eq) Prognoses en reductiepad (kton (CO 2 -eq) Impact van het Vlaamse klimaatmitigatiebeleid 25,000 50,000 20,000 45,000 15,000 10,000 5,000 Gecumuleerde reductiekloof Prognoses Reductiepad 40,000 35,000-30,000-5, ,000 20

21 Impact van het Vlaamse klimaatmitigatiebeleid Gecumuleerde beleidskloof in beleidsscenario: 10 Mton CO 2 -eq Extra maatregelen voorgesteld door alle betrokken ministers op korte termijn (impact in periode maximaal 5 Mton CO 2 -eq) Conclusie Met (alle) extra maatregelen gecumuleerde beleidskloof nog > 5 Mton CO 2 -eq Inzet flexibele mechanismen nodig 21

22 Vlaams Mitigatieplan Inhoud Europese context Doelstelling en uitgangspunten Sectorale en transversale beleidsmaatregelen Impact mitigatiebeleid Financiering Vlaams Klimaatfonds Inzet flexibele mechanismen Conclusie 22

23 Financiering: Vlaams klimaatfonds Eenmalige veiling restant Vlaamse nieuwkomersreserve (2013) Inkomsten Veiling emissierechten EU ETS ( ) Vlaams Klimaatfonds (decreet 13 juli 2012) Co-financieren Vlaamse reductiemaatregelen Inzet flexibiliteitsmechanismen Korte termijn: prioritering en budgettering beleidsvoorstellen VR Lange termijn: nieuwe financieringskader (bedrijven, verenigingen, overheden) Uitgaven Internationale klimaatsteun ontwikkelingslanden Remediëren indirecte carbon leakage (ETS bedrijven) 23

24 Vlaams Mitigatieplan Inhoud Europese context Doelstelling en uitgangspunten Sectorale en transversale beleidsmaatregelen Impact mitigatiebeleid Financiering Vlaams Klimaatfonds Inzet flexibele mechanismen Conclusie 24

25 Inzet van flexibiliteitsmechanismen Sparen Flexibiliteitsmechanismen (Effort Sharing Decision) (banking) Lenen (borrowing) Kredieten uit CDM projecten (beperkt tot 4% van 2005 emissies) Verhandelen emissieruimte/cdm gebruiksrechten Vlaamse aankoopstrategie met focus op duurzaamheid en additionaliteit (buffercapaciteit + korte termijn aankopen) CER s en ERU s uitgegeven voor emissiereducties t.e.m. 31/12/2012 CER s en ERU s uitgegeven voor emissiereducties na 01/01/2013 maar uit projecten die vóór 2013 geregistreerd werden CER s uitgegeven na 2012, gerealiseerd in minst ontwikkelde landen (MOLs) (tussen lidstaten) 25

26 Vlaams Mitigatieplan Inhoud Europese context Doelstelling en uitgangspunten Sectorale en transversale beleidsmaatregelen Impact mitigatiebeleid Financiering Vlaams Klimaatfonds Inzet flexibele mechanismen Conclusie 26

27 Conclusie Gecumuleerde beleidskloof in beleidsscenario: 10 Mton CO 2 -eq Extra maatregelen voorgesteld door alle betrokken ministers op korte termijn (impact in periode maximaal 5 Mton CO 2 - eq) Conclusie Prioritering en budgettering van voorgestelde extra maatregelen op korte termijn via Klimaatfonds Met (alle) extra maatregelen gecumuleerde beleidskloof nog > 5 Mton CO 2 -eq Inzet flexibele mechanismen via Klimaatfonds (aanleggen buffercapaciteit + korte termijn aankopen) Extra maatregelen op (middel)lange termijn vereist 27

28 Meer informatie Vlaams Klimaatbeleidsplan

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Inhoudsopgave Samenvatting voor beleidsmakers... 4 1 Klimaatbeleid op vele niveaus... 15 1.1 Het mondiaal beleidskader... 15 1.2 Het Europese beleidskader... 15 1.2.1 Langetermijnvisie

Nadere informatie

11 maatregelen voor een trendbreuk in het Vlaamse klimaatbeleid

11 maatregelen voor een trendbreuk in het Vlaamse klimaatbeleid 11 maatregelen voor een trendbreuk in het Vlaamse klimaatbeleid Inleiding Een decennium Vlaams klimaatbeleid en twee klimaatbeleidsplannen hebben nog niet geleid tot dalende uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Overzicht 1. Klimaat en energie: waar zijn we? 2. Waarom een nieuw raamwerk voor 2030? 3. Belangrijkste elementen 2030

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat

Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat BIJLAGE M: OVERZICHT MAATREGELEN ENERGIE EN KLIMAAT Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat CDA In de gebouwde omgeving voert het CDA een pakket aan maatregelen in. De Energie Prestatie Coëfficiënt

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT I Inleiding 1 Achtergrond INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 3 4 Financiële

Nadere informatie

VOORWOORD. Dirk Boogmans, Voorzitter VRWI, Voorzitter irg Groene Energie Pagina 3

VOORWOORD. Dirk Boogmans, Voorzitter VRWI, Voorzitter irg Groene Energie Pagina 3 I nnov at i ei n Gr oeneener gi e Vooreent r ans i t i enaar eenduur z ame ener gi ev oor z i eni ng I NNOVATI EREGI EGROEPGROENEENERGI E DEEL1 :EI NDRAPPORT 25ok t ober201 2 Pagina 2 VOORWOORD De irg

Nadere informatie

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Mei 2015 INHOUD A. INLEIDING... 3 1 Achtergrond... 3 2 Ambitie en visie van de gemeente... 4 3 Opbouw en uitvoering plan... 4 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

KLIMAATPLAN VAN HET GEZIN

KLIMAATPLAN VAN HET GEZIN KLIMAATPLAN VAN HET GEZIN GEZINNEN KUNNEN WINNEN! HOE? 2 De strijd tegen de opwarming van de aarde is een taak van de ganse samenleving. Ook de gezinnen - naast de industrie, de landbouw,... - zijn een

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.3.2013 COM(2013) 169 final GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 NL NL GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 1. INLEIDING

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Vlaams Gewest. Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO 2

Vlaams Gewest. Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO 2 Vlaams Gewest Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO 2 JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

Klimaatbrief 2050. Uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa

Klimaatbrief 2050. Uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa Klimaatbrief 2050 Uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa In de mondiale klimaatonderhandelingen hebben alle landen zich verbonden aan het streven naar

Nadere informatie

Evaluatie van het beleidskader en identificatie van beleidsinstrumenten voor het faciliteren van CC(U)S-projecten in Vlaanderen

Evaluatie van het beleidskader en identificatie van beleidsinstrumenten voor het faciliteren van CC(U)S-projecten in Vlaanderen Verspreiding: Algemeen Eindrapport Evaluatie van het beleidskader en identificatie van beleidsinstrumenten voor het faciliteren van CC(U)S-projecten in Vlaanderen Ben Laenen, Erik Laes, Caroline Lemeire,

Nadere informatie

Investeren in milieu- en natuur is investeren

Investeren in milieu- en natuur is investeren Investeren in milieu- en natuur is investeren in de toekomst Nota overhandigd aan dhr. Geert Bourgeois en dhr. Kris Peeters, delegatieleiders voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen Vrijdag 13 juni 2014

Nadere informatie

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 2009 België VIJFDE TIOLE MEDEDELING over Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Inhoud 1. Samenvatting Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009

Beleidsnota 2004-2009 Beleidsnota 2004-2009 Kris Peeters ENERGIE EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Met deze beleidsnota worden de basisopties van het regeerprogramma

Nadere informatie

EFRO 2014-2020. Prioritaire as 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

EFRO 2014-2020. Prioritaire as 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie EFRO 2014-2020 Prioritaire as 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Prioritaire as 2: Versterken concurrentievermogen KMO s Prioritaire as 3: Overgang naar koolstofarme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conclusie 44

Inhoudsopgave. Conclusie 44 KLIMAATPLAN ANTWERPEN Januari 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Aanpak Antwerps klimaatbeleid 4 1. Klimaatdoelstelling en visie voor de stad Antwerpen 4 1.1 Doelstellingen van het Antwerps klimaatbeleid

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt IDEA Consult in samenwerking met ECORYS Nederland Valentijn Bilsen Stephanie Devisscher Debbie Sanders Katrien Van Dingenen Koen Rademaekers (ECORYS

Nadere informatie

TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 :

TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 : A. Klementiev- fotolia adistock - epictura J. Will - fotolia A. Gaymard - fotolia TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 : DE ANDERE ASPECTEN VAN HET FEDERALE MILIEUBELEID Inhoud Inleiding... 5 1. Oorsprong

Nadere informatie

9. Energie en klimaat verandering

9. Energie en klimaat verandering 9. Energie en klimaat verandering 9.1 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 In 2008 stelde de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook wel de 3x20-doelstellingen). De

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie