Jaargang 11 - nummer Een zeer merkwaardig arrest. Wordt de verzekering nu verplicht voor alle actoren in het bouwgebeuren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 11 - nummer 42-2007. Een zeer merkwaardig arrest. Wordt de verzekering nu verplicht voor alle actoren in het bouwgebeuren?"

Transcriptie

1 Onze ervaring, uw zekerheid PROTECT Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Jaargang 11 - nummer Protect 42 Editoriaal Een zeer merkwaardig arrest Wordt de verzekering nu verplicht voor alle actoren in het bouwgebeuren? Zoals bekend had de Orde van architecten bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend om de wet-laruelle van 15 februari 2006 te laten vernietigen. De onderliggende reden was het feit dat de Orde meende dat door het wettelijk verplicht maken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten er een discriminatie ontstaan was ten overstaan van de andere bouwpartners (denk bijvoorbeeld aan de aannemers). Het was volgens de Orde onlogisch dat ter bescherming van de consument in het bouwgebeuren bepaalde partijen verplicht werden om zich te verzekeren en andere niet. Voor zover mij bekend, was de actie niet zozeer bedoeld om de wet te laten vernietigen zodat er geen verzekeringsplicht meer zou zijn, maar wel om te bekomen dat er een algemene verplichting tot verzekering zou volgen voor alle actoren in het bouwgebeuren. Het Hof heeft in een arrest gesteld dat het feit dat de wet- Laruelle alleen aan architecten een verzekeringsplicht oplegt als dusdanig verantwoord wordt door het door de wetgever nagestreefde doel, met name een betere bescherming van de bouwheer. Aan de wet wordt dus niets gewijzigd. Het Hof heeft echter in een overweging de zaak in een ruimere context geplaatst. Zo wordt gesteld dat de architecten wel gediscrimineerd worden door de mogelijkheid van een veroordeling in solidum, omdat hun aansprakelijkheid meer in het gedrang komt dan die van de andere bouwpartners. Dit is volgens het Hof een leemte in de wetgeving. Het Hof legt hiermee de bal in het kamp van de wetgever en stelt dat aan de discriminatie enkel kan verholpen worden door een ingreep van de wetgever. Met andere woorden, het Hof zegt dat de wetgever ervoor moet zorgen dat de discriminatie opgeheven wordt en dat de andere partijen verplicht worden om zich te verzekeren. Het is nu aan de Orde, de beroepsverenigingen en de verzekeraars om de wetgever erop te wijzen dat hij deze discriminatie moet wegwerken en dat, bij gebrek aan enig initiatief, de belanghebbenden (de architecten en hun verzekeraars) een vordering zullen instellen tegen de Belgische Staat voor eventueel door hen geleden schade (bijvoorbeeld in het geval van een veroordeling in solidum). Ik ben ervan overtuigd dat dit arrest een nieuwe stap is in de richting van de veralgemeende verplichte verzekering voor alle bouwpartners. Protect zal uiteraard de nodige initiatieven nemen en de zaak op de voet volgen. Wordt vervolgd... Ides Ramboer Gedelegeerd Bestuurder In dit nummer: Opdrachten: water- en winddicht 2 De architect en de niet-vergunningsplichtige bouwwerken 4 Opnieuw een goed resultaat in EPB: het nieuwe decreet en interessante updates 7 Seminarie: "Veel voorkomende schade: 8 Hoe voorkomen en van aangifte tot regeling" Ides Ramboer Protect Bulletin - 1 -

2 Opdrachten: water- en winddicht! Kan dit? Hoe correct verzekerd zijn? Het is een heikel punt. Uw opdrachtgever wenst een opdracht die beperkt blijft tot de gesloten ruwbouw (ontwerp en controle welteverstaan). U kunt hem in deze stelling volgen, maar u wil toch zeker zijn dat dit wettelijk in orde is, dat u geen problemen krijgt met de Orde, dat uw contract met de bouwheer sluitend is en dat u uiteraard volledig verzekerd bent. Hierna volgt een standpunt. Wettelijkheid De wet van 20 februari 1939 voorziet in het artikel 4 dat de bouwheer een beroep moet doen op een architect wanneer het gaat om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Hetzelfde artikel stelt ook dat in een Koninklijk Besluit de werken zullen aangeduid worden waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning, dus geen architect nodig is. Er zijn tientallen activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Deze materie is geregionaliseerd en zowel de Vlaamse, de Waalse als de Brusselse gewestregering hebben hieromtrent decreten goedgekeurd en gepubliceerd. Algemeen kunnen we stellen dat onder meer voor alles wat met de afwerking van een gebouw te maken heeft geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Denk bijvoorbeeld aan sanitair, verwarming, verluchting, inrichtingswerkzaamheden... Je kunt dan ook als volgt redeneren: wanneer voor een bepaald soort werk op zich een vergunning niet nodig is, dan is dat ook het geval wanneer dit werk deel uitmaakt van een groter geheel. Concreet, voor de installatie van een badkamer in een bestaande woning is er geen vergunning vereist. A fortiori is er dus ook geen vergunning nodig wanneer deze badkamer geïnstalleerd wordt in een nieuwbouw. Dit onderdeel is dus niet vergunningsplichtig. Als het om een verbouwing gaat, dan is voor deze laatste werken geen vergunning nodig voor zover aan de stabiliteit van het gebouw niet geraakt wordt. De EPB-regelgeving Sinds 1 januari 2007 is de EPB-regeling in werking getreden. Dit decreet brengt geen wijziging aan de stelling die hiervoor werd uiteengezet, integendeel. In de eerste plaats is uitdrukkelijk voorzien dat de verslaggeving (indien nodig) niet tot de wettelijke taken van de architect behoort. De bouwheer kan beslissen om die opdracht niet toe te vertrouwen aan de architect belast met het concept en de controle. Daarenboven werd bij de totstandkoming van het decreet welbewust rekening gehouden met het feit dat een bouwheer de afwerking van het gebouw kan faseren. De aangifteplichtige moet aangifte doen binnen de 6 maanden na ingebruikneming van het gebouw of 36 maanden na de aanvang van de werken met dien verstande dat hij een uitstelverklaring bij de gemeente kan indienen. Dit uitstel kan gemotiveerd worden door de mededeling dat bepaalde werken slechts in een later stadium zullen gerealiseerd worden. De rechtspraak en de rechtsleer Deze stelling vindt ook steun in de rechtspraak en rechtsleer waarin wordt geoordeeld dat de wet alleen een weerlegbaar vermoeden van aanvaarding van een volledige opdracht heeft opgelegd. Het principe van de beperkte opdracht wordt hierdoor bevestigd met dien verstande dat de architect de bewijslast draagt in discussies over de omvang van de opdracht en de architect er ook moet voor zorgen dat de bevoegde instanties worden geïnformeerd wanneer hij vaststelt dat de bouwheer geen beroep doet op een andere architect voor de uitvoering van werken waarvoor de wet de tussenkomst van een architect heeft opgelegd. Lezen we de decreten samen met de wet, de rechtspraak en de rechtsleer, dan kunnen we besluiten dat een overeenkomst beperkt tot de gesloten ruwbouw perfect mogelijk is. Noch bouwheer, noch architect bevinden zich in de illegaliteit met een overeenkomst beperkt tot de gesloten ruwbouw. Deontologie De deontologische richtlijn geeft geen antwoord op dit probleem. Artikel 21 van de deontologie (KB 18/04/1985, BS 08/05/1985) zegt enkel dat de architect, in toepassing van de wet van 20 februari 1939, het uitvoeringsontwerp niet mag aanvaarden zonder ook gelast te zijn met de controle op de uitvoering. Daarnaast voorziet artikel 21 in de maatregelen die hij moet nemen wanneer hij de controle niet uitoefent. Alhoewel de richtlijn niets voorziet, worden architecten regelmatig op het matje geroepen omdat zij opdrachten aanvaarden beperkt tot de water- en winddichtheid. Het standpunt van de Orde is dat de architect zijn bouwheer moet bijstaan tot het gebouw klaar is voor de doelstellingen waarvoor het bestemd is. Hieruit kan afgeleid worden dat de architect ook bijstand moet verlenen bij de afwerking. Volgens informatie, die ik kreeg, zou de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep zich hier soepeler opstellen dan de Franstalige afdeling. Met name zou de Nederlandstalige Raad van Beroep zich de laatste tijd eerder baseren op de contractuele afspraken tussen partijen. Sancties zouden dus niet meer kunnen als de beperking schriftelijk vastgelegd is. Bij de Franstalige Raad van Beroep zou ik wel anders oordelen. Het moge dan ook duidelijk zijn dat er een verschil bestaat tussen de wettelijkheid enerzijds en de deontologische benadering anderzijds. Architectencontract Wanneer u als ontwerper toch beslist om een opdracht te aanvaarden die beperkt is tot de gesloten ruwbouw, dan is het noodzakelijk dat dit contractueel bedongen wordt. De architect wordt immers vermoed een volledige opdracht (ontwerp + controle) te hebben aanvaard voor de totaliteit (ruwbouw en afwerking) van de uitgevoerde werken. Elke afwijking moet contractueel vastgelegd worden, zoniet loopt hij het risico dat hij bij gebrek aan bewijs van het tegendeel aansprakelijk blijft voor de totaliteit. Teneinde de aansprakelijkheid te beperken tot de effectief aanvaarde opdracht moet volgende clausule dus obligaat voorzien worden in de architectenovereenkomst: De opdracht wordt beperkt tot de gesloten ruwbouw. Behoren aldus niet tot de opdracht van de architect: elektriciteit, sanitair, klimatisering, bevloering, bepleistering, keuken- en badkamerinrichting Protect Bulletin

3 Het verdient aanbeveling om hier in detail te vermelden welke taken niet uitgevoerd worden. Dit sluit alle verdere discussies uit. De vraag is echter wat als minimum aanzien moet worden. Ik zou alvast voorstellen: funderingen, ruwbouw, buitenschrijnwerk en beglazing, dakbedekking... Nu er echter in het Vlaamse Gewest een EPB-regeling bestaat en de architect als verslaggever kan optreden, zal de opdracht voor zover de architect als verslaggever optreedt ook de isolatietechniek van de woning omvatten. Hij kan volgens mij echter de verwarmingsinstallatie op zich uitsluiten voor zover hij de minimale eisen, waaraan deze moet voldoen, vastgelegd heeft. Verzekering Verzekeraars sluiten polissen af voor activiteiten die wettelijk toegestaan zijn. Het is niet omdat er een deontologisch probleem kan ontstaan dat er geen verzekerbaarheid is. De aansprakelijkheid van de architect is beperkt tot de werken waarvoor hij opdracht kreeg, voor zover deze stroken met de wet, en dus kan de verzekering voor een gesloten ruwbouw correct afgesloten worden. Niettemin kan er schade optreden aan de gedeelten waarvoor geen overeenkomst bestond en dit als gevolg van eventuele gebreken in gedeelten waarvoor er wel een opdracht was. Enkele voorbeelden: - de vloerplaat buigt door en de betegeling barst; de betegeling behoort niet tot de opdracht; - waterinsijpeling langs het dak, met beschadiging van de houten bekleding die niet tot de opdracht behoort. De verzekeraar zal zowel de oorzaak als de gevolgen verzekeren. Protect huldigt hier het volgende standpunt in zijn premiebepaling. 1. De architect die een tarificatie heeft volgens de erelonen geeft de totaliteit op van de ontvangen erelonen. Aangezien hij slechts een beperkte opdracht heeft, zal zijn ereloon lager liggen dan bij een volledige opdracht. Hij betaalt dus minder dan bij een opdracht voor een totaal gebouw. Een opdracht aanvaarden die beperkt is tot de gesloten ruwbouw is volgens Protect volledig wettelijk in orde. Deontologisch kunnen er echter problemen optreden. In elk geval moet de beperking contractueel met de bouwheer vastgelegd worden. De aansprakelijkheid kan perfect verzekerd worden. Architecten die opdrachten aanvaarden beperkt 2. De architect die een tarificatie heeft volgens de waarde van de uitgevoerde werken zal de waarde van de werken opgeven die behoren tot zijn opdracht (gesloten tot de gesloten ruwbouw ruwbouw). De toegepaste premievoet zal echter hoger delen dit best mede. liggen dan bij een volledige opdracht, aangezien de kans op gevolgschade groter is. Omdat de waarde van de werken echter lager ligt, zal zijn totale premie voor deze werf lager liggen dan bij een volledige opdracht op de totaliteit van de werken. Indien u opdrachten aanvaardt die beperkt zijn tot de gesloten ruwbouw, dan verdient het aanbeveling dit mede te delen. Ides Ramboer Gedelegeerd Bestuurder Met dank voor het advies aan Rik Honoré, advocaat Protect Bulletin - 3 -

4 De architect en de nietvergunningsplichtige bouwwerken Inleiding Ingevolge artikel 4 van de architectenwet (20/02/1939) is de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht voor alle bouwwerken waarvoor een voorafgaande bouwvergunning bekomen moet worden, en is de architect die meewerkt aan niet-vergunde werken strafbaar (art. 64 wet 29/03/62). Voor de opdrachten met een verplichte tussenkomst van de architect wordt principieel uitgegaan van een volledige opdracht en heeft de architect bij iedere afwijking hiervan een meldingsplicht naar de bevoegde overheden toe en een informatieplicht naar zijn opdrachtgever. De wet-laruelle van 16/02/2007 heeft ten slotte de wet van 20/02/1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect gewijzigd en heeft tevens de wettelijke verzekeringsplicht ingesteld. Geregeld krijgen wij vragen naar de omvang van de aansprakelijkheid van de architect bij niet-vergunningsplichtige werken en de verplichting van de architect om ook de niet-vergunningsplichtige opdrachten te gaan verzekeren. Algemeen principe De wettelijke verplichting om onder architectuur te bouwen impliceert op zich niet dat de architectenopdracht als dusdanig door de wet is geregeld. De taken van de architect en de diensten van zijn beroep zijn ruimer dan de minimumverplichtingen die de wet oplegt aan eenieder die bouwt. De uitoefening van het beroep van architect beperkt zich niet tot werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist. Het monopolie dat aan de architect is toegekend voor werken die vergunningsplichtig zijn, betekent alleen maar dat dergelijke werken enkel door architecten kunnen worden uitgevoerd. Dit monopolie houdt echter niet in dat architecten geen andere nietvergunningsplichtige opdrachten kunnen en mogen aanvaarden. Het monopolie van de architecten betekent al evenmin dat zij enkel en alleen aansprakelijk kunnen zijn binnen het kader van hun monopolie. De burgerlijke aansprakelijkheid van de architect op zich is niet afhankelijk van het feit of werken al dan niet vergunningsplichtig zijn. Van zodra bewezen is dat de architect in de uitoefening van zijn beroep een fout heeft begaan in causaal verband met schade, zal hij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden, ongeacht het feit of de fout kadert in de uitvoering van vergunningsplichtige werken of niet. Burgerlijke extracontractuele aansprakelijkheid Dit is de aansprakelijkheid van de architect ten overstaan van derden (niet-medecontractanten) voor schade ten gevolge van een fout van de architect, ongeacht de vraag of de tussenkomst van de architect al dan niet wettelijk verplicht was. Zo zal een architect die een opdracht heeft aanvaard voor herinrichting van een woning zonder structurele verbouwingswerken (en dus zonder bouwvergunning) wel aansprakelijk kunnen gesteld worden zo hij tijdens een werfcontrole een ladder omverloopt en hierdoor schade berokkent aan een derde niet-medecontractant. Zijn aansprakelijkheid zal niet minder zijn dan de aansprakelijkheid van een architect die een opdracht voor een nieuwbouw heeft aanvaard (dus met bouwvergunning) en hetzelfde ongeval veroorzaakt. Burgerlijke contractuele aansprakelijkheid Dit is de burgerlijke aansprakelijkheid van de architect binnen het kader van zijn contractuele opdracht. En vermits, zoals hierboven reeds duidelijk gesteld, de architectenopdracht een contractuele aangelegenheid is, waarbij de wet enkel minimumverplichtingen oplegt, is het duidelijk dat deze aansprakelijkheid zal kaderen in de door hem aanvaarde opdracht. Elke aanvaarde opdracht kan de aansprakelijkheid van de architect in het gedrang brengen. Immers ook niet-vergunningsplichtige opdrachten kunnen een conceptfout inhouden, of een verkeerd advies, of een gebrek aan informatie of een gebrekkige controle... Voor de niet aan vergunning onderworpen werken kan de opdracht van de architect veel beperkter afgelijnd worden, zonder de verplichting om dit aan een niet-contractpartij of de overheid te gaan melden. Exoneratieclausules zullen gemakkelijker aanvaard worden voor al wat de wettelijke architectenopdracht overschrijdt. Doch ook hier moet er voldoende aandacht besteed worden aan het opgestelde contract en dient er nagezien te worden of de overeenkomst bijvoorbeeld niet strijdig is met de wet van 05/10/2002 (contracten vrije beroeper en zijn particuliere klant) en geen clausules bevat die volgens de bijlagen bij deze wet verboden zijn (bijvoorbeeld het limiteren van de aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels). Ten slotte willen we hier ook nog wijzen op het feit dat de tienjarige aansprakelijkheid onverminderd van toepassing blijft en er ook hier contractueel niet afgeweken kan worden van de regels van openbare orde. Verzekeringsplicht Artikel 4 van de wet van 25/04/2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (wet Protect Bulletin

5 Laruelle) wijzigt artikel 9 van de wet van 20/02/1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect en bepaalt: Alle natuurlijke of rechtspersonen die ertoe gemachtigd werden overeenkomstig deze wet het beroep van architect uit te oefenen en van wie de aansprakelijkheid, met inbegrip van de tien jarige aansprakelijkheid kan worden verbonden wegens handelingen die zij beroepshalve stellen of de handelingen van hun aangestelden dienen door een verzekering te zijn gedekt... Nergens in dit artikel is sprake van handelingen in het kader van een wettelijke architectenopdracht. Integendeel wordt duidelijk gesteld wegens handelingen die zij beroepshalve stellen of handelingen van hun aangestelden. Dit impliceert dat de architecten hun burgerlijke aansprakelijkheid (contractueel en extracontractueel) dienen te verzekeren voor al hun beroepsactiviteiten. Ook opdrachten buiten elke wettelijke architectuuropdracht zoals plaatsbeschrijvingen, expertiseopdrachten, verbouwingswerken zonder vergunning enz. kunnen hun aansprakelijkheid in het gedrang brengen. Van zodra zij in het kader van de uitoefening van hun beroep een handeling stellen waardoor hun aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, dienen zij zich hiervoor te verzekeren. Geen enkele architect kan beweren dat hij bij zijn tussenkomst voor niet-vergunningsplichtige werken nu plots geen beroepshandeling meer zou stellen die zijn aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen, en aldus niet onder de verzekeringsverplichting zou vallen voor die bepaalde activiteiten. Fouten kunnen begaan worden ongeacht de omvang van de opdracht. Voor de rechtspersonen voorziet de wet trouwens in de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders bij het ontbreken van de verzekering wanneer een vordering tegen de vennootschap zou ingesteld worden op basis van de tienjarige aansprakelijkheid. Het KB van 25/04/2007 betreffende de verplichte verzekering stelt dat de verzekeringsplicht onmiddellijk zal ingaan op alle architectencontracten afgesloten na 01/07/2007 zonder dat hierbij ook een onderscheid werd gemaakt tussen de aard van de werken (al dan niet vergunningsplichtig). Besluit Vanuit het oogpunt van de aansprakelijkheden doet het weinig ter zake of het nu gaat om vergunningsplichtige of niet-vergunningsplichtige werken: er is enkel op het vlak van de omvang van de contractuele taak een onderscheid te maken alsmede op het vlak van de informatie welke aan de overheid moet verstrekt worden. De discussie of de verzekeringsplicht geldt voor alle opdrachten van de architect of enkel voor deze die aan vergunning onderworpen zijn, is niet relevant. Er moet een verzekering worden afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor handelingen die beroepshalve worden gesteld en deze handelingen beperken zich geenszins tot handelingen verbonden aan vergunningsplichtige opdrachten. Marijke Evens Juriste studiedienst Protect Protect Bulletin Bulletin - 5 -

6 Opnieuw een goed resultaat in 2006 Het zestiende boekjaar was voor Protect opnieuw een schot in de roos. Het klantenbestand en het aantal polissen in portefeuille groeiden. Het premievolume steeg, de financiële opbrengsten waren behoorlijk en het resultaat was het beste dat ooit opgetekend werd. Klantenbestand Het aantal klanten groeide in 2006 opnieuw met ongeveer 250. In hoofdzaak waren het de architecten die zorgden voor de groei, al zorgden de landmeters-experten, voor wie we een specifieke polis op de markt brachten, eveneens voor een groot aandeel. In totaal beheert Protect nu polissen, en dit voor ongeveer verzekerden. Het feit dat ongeveer 600 nieuwe klanten begroet werden en dat de vernietigingen hoofdzakelijk het gevolg waren van de stopzetting van de activiteiten (overlijden, pensionering of overschakeling naar andere activiteiten) van onze verzekerden, bewijst dat onze verzekerden zich goed thuis voelen bij Protect en dat de diensten die wij verlenen, beantwoorden aan hun noden. Premie-incasso Het premievolume groeide met 11% en bedraagt nu 18,72 miljoen euro. De kaap van de 20 miljoen euro zal normaliter in 2007 overschreden worden. De groei die Protect liet optekenen, is het drievoudige van het Belgische marktgemiddelde. Protect blijft niet alleen leider in de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid voor architecten, maar is dit verder ook voor de volledige markt in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering Premieomzet (x 1.000) Financiële opbrengsten Door het feit dat schadegevallen in het bouwgebeuren zeer lang kunnen aanslepen, blijven de fondsen zeer lang ter beschikking van de onderneming. Vandaag zijn enkele schadegevallen, die aangegeven werden in het oprichtingsjaar van Protect, nog steeds niet afgehandeld. Dit brengt mee dat de maatschappij elk jaar belangrijke bedragen te beleggen heeft. Deze fondsen, belegd in onroerende goederen, overheidsobligaties, ondernemingsobligaties en aandelen, zorgen voor de financiële opbrengsten. Die beliepen in 2006 ongeveer 2,2 miljoen euro. De rentabiliteit van de beleggingen bedroeg 4,68%. Gelet op de wettelijke intrestvoet van 7% in 2006, die weliswaar herleid wordt tot 6% voor 2007, moeten we helaas vaststellen dat het saldo tussen wat aan intresten moet betaald worden en wat ontvangen wordt nog niet positief is. Technische reserves De technische reserves zijn de reserves die enerzijds het gevolg zijn van de aangemelde schadegevallen die nog niet geregeld zijn en waarvoor schadereserves aangelegd worden (schadebedrag, wettelijke intresten en advocaat- en expertkosten) en anderzijds van ontvangen, maar nog niet opgebruikte premies (cfr. posterioriteitspolissen en projectpolissen die nog lang lopen). Deze stegen met 9,18 miljoen euro en bedragen nu 54,34 miljoen euro Technische reserves (x 1.000) Resultaat Het resultaat na belastingen bedroeg 1,42 miljoen euro. Deze winst wordt, net als in de vorige jaren, zeer beperkt uitgekeerd. 88% wordt in de onderneming gehouden. De redenen zijn voor de hand liggend. Protect is een onderneming in volle expansie en wie groeit, houdt het vermogen best in de onderneming. Bovendien zullen de verzekeraars ingevolge Europese richtlijnen nieuwe solvabiliteitsregels opgelegd krijgen. De nicheverzekeraars zullen in dat kader vermoedelijk geconfronteerd worden met hogere vereisten inzake eigen vermogen. Op heden heeft Protect weliswaar een overschot van 62%. Niettemin wordt verwacht dat dit overschot geen overschot meer zal zijn na de nieuwe richtlijn. De aandeelhouders willen zich dan ook door middel van interne financiering voorbereiden op de Solvency II-richtlijn die over een paar jaar van kracht wordt Eigen vermogen (x 1.000) Pensioenfonds Het fonds, dat los staat van de verzekeringsmaatschappij en als doel heeft het kader van de tweede pijler aan pensioenvoorzieningen voor architecten, ingenieurs en ons eigen personeel in te vullen, heeft nu reeds een voorziening van was een schitterend jaar. De onderneming groeit, bloeit en vervult perfect haar maatschappelijke doelstellingen. De ganse ploeg van directie tot poetsvrouw heeft hiertoe bijgedragen. Ides Ramboer Gedelegeerd Bestuurder Protect Bulletin

7 EPB: het nieuwe decreet en interessante updates In het BS van 27/3/2007 verscheen het nieuwe EPBdecreet van 22/12/2006. Deze vernieuwing is echter geen inhoudelijke wijziging van de regelgeving, maar eerder een praktische en vormelijke aanpassing. We kunnen deze als volgt samenvatten: 1. De verslaggever kan nu ook een rechtspersoon zijn (vroeger enkel een natuurlijke persoon), op voorwaarde dat alle essentiële documenten ondertekend worden door een zaakvoerder of bestuurder die voldoet aan de diplomavereisten, (dit kan nu ook door een bio-ingenieur). Deze aanpassing loopt parallel met de Wet op de uitoefening van het architectenberoep door een rechtspersoon (wet-laruelle). 2. Het EPB-voorstel werd afgeschaft (geïntegreerd in de formulieren voor de bouwaanvraag). De startverklaring wordt elektronisch ingediend door de verslaggever namens de aangifteplichtige (deze laatste houdt gedurende drie jaar een ondertekende afdruk bij.) De EPBaangifte wordt door de verslaggever ingediend binnen de zes maanden na ingebruikname. De verslaggever houdt gedurende vijf jaar een ondertekende afdruk bij, de aangifteplichtige gedurende tien jaar. De uitstelverklaring werd afgeschaft. 3. Er zullen energieprestatiecertificaten afgeleverd worden door de energieprestatiedeskundige: voor de nieuwbouw zal dit de verslaggever zijn, voor de bestaande gebouwen de energieprestatiedeskundige. De opleidingsvereisten werden geregeld door het MB van 7/6/2007 (erkenning van opleidingen via VEA). 4. De minimumdrempel vooraleer een gemoduleerde sanctie wordt opgelegd, werd verhoogd van 125 naar 250 euro. 5. In een administratieve sanctie van 250 euro is voorzien ten laste van de architect die na aanmaning tekortkomt aan zijn informatieplicht. 6. Ook voor energieprestatiecertificaten die strijdig zijn met de realiteit is in een mogelijke sanctie voorzien (tussen 500 en euro) en in de toekomst wordt in dezelfde sanctie voorzien bij het niet overdragen van een certificaat naar de koper of bij het niet ter beschikking stellen van een huurder of gebruiker. 7. Vorm en inhoud van de EPB-aangifte en het EPC (energieprestatiecertificaat) werden vastgelegd in het MB 2/4/07 zoals aangepast bij MB 10/7/2007. Ten slotte willen we nog wijzen op het EPC-besluit voor de publieke gebouwen >1.000 m 2 dat werd goedgekeurd op 20/4/2007 en op het voorstel EPCbesluit voor de bestaande gebouwen dat thans aan de bevoegde adviesorganen is voorgelegd en vermoedelijk nog dit najaar zal goedgekeurd worden. Protect Bulletin - 7 -

8 Protect-seminaries Gratis voor Protect-verzekerden Protect organiseert op regelmatige tijdstippen informatieavonden. Voor Protect-klanten zijn deze infoavonden gratis. Reeds voorbij, maar wordt nog georganiseerd in het voorjaar 2008 of op uw vraag in-house: De praktische uitwerking van een overeenkomst met uw opdrachtgever Het is niet evident om een goed evenwicht te vinden tussen een juridisch sluitende maar ook een praktisch haalbare overeenkomst. Op deze infoavond werden de clausules die in de ontwerpersovereenkomst het best niet ontbreken praktisch toegelicht aan de hand van schadecases. Wij stellen vast dat bepaalde bouwschades regelmatig terugkeren. Op basis van onze jarenlange ervaring zal een overzicht worden gegeven van de meest voorkomende soorten bouwschades. Een aantal in het oog springende schadecases (o.m. met vocht- en stabiliteitsproblemen) zullen praktisch worden toegelicht van aangifte tot regeling. U zult vernemen welke de technische oorzaken ervan zijn en aan welke van de betrokken bouwpartners de technische aansprakelijkheid doorgaans wordt toegeschreven. U zult tips krijgen qua preventie. U zult vernemen wat van u als verzekerde wordt verwacht en tot slot welk vangnet uw verzekeraar biedt. Er werd onder meer een antwoord gegeven op vragen zoals: Welke specifieke clausules voorzie ik in verband met: de start van de werf, de veroordeling in solidum, het bouwbudget? Hoe wordt mijn opdracht het best omschreven (volledige versus gedeeltelijke opdracht)? Wat moet voor zien worden over de veiligheidscoördinatie, het grondverzet en de EPB-regelgeving? Welke vermeldingen zijn verplicht cfr. de wet Laruelle? En tot slot: welke tips kan ik aan mijn bouwheer meegeven? Seminaries voorzien in oktober 2007 "Veel voorkomende schade: Hoe voorkomen en van aangifte tot regeling" Dinsdag 9 oktober u. - Gent, Huis van de Bouw Woensdag 10 oktober u. - Antwerpen, Bank van Breda & C Donderdag 11 oktober u. - Brussel, hoofdzetel Protect Meer informatie omtrent het programma en de inschrijvingen: Dergelijke seminaries kunnen op uw vraag ook in-house georganiseerd worden (vanaf een 10-tal deelnemende medewerkers): neem hiervoor contact op met Rebecca Ramboer via Protect Bulletin Protect Pensioenfonds Fonds: Accent Global Fund 30/06/2003: 188,820 (start) 31/12/2003: 198,700 31/12/2004: 213,580 31/12/2005: 233,510 31/12/2006: 243,320 05/09/2007: 248,209 groei sedert start: 31,45 % gemiddeld rendement op jaarbasis: 6,8 % (samengestelde interest) * De aangeslotenen bij het P.P.F. vinden hier trimestrieel de stand van het fonds waardoor het rendement van hun pensioen kapitaal kan nagegaan worden. Protect Bulletin Gratis trimestriële nieuwsbrief voor Protect-verzekerden Protect nv - Jetsesteenweg 221, B-1080 Brussel T F Redactie: Ides Ramboer, Rebecca Ramboer, Marcel Mertens, Christophe Roelandt Verantwoordelijke uitgever: Ir. Ides Ramboer Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

PROTECT Bulletin. Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een architectenopdracht. In dit nummer: Onze ervaring, uw zekerheid

PROTECT Bulletin. Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een architectenopdracht. In dit nummer: Onze ervaring, uw zekerheid PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 13 - nummer 49-2009 Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S POLIS TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID I. ENKELE TROEVEN VAN DIT VERZEKERINGSPRODUCT

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Rolnummer 4059. Arrest nr. 100/2007 van 12 juli 2007 A R R E S T

Rolnummer 4059. Arrest nr. 100/2007 van 12 juli 2007 A R R E S T Rolnummer 4059 Arrest nr. 100/2007 van 12 juli 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 4, en 9 van de wet van 20 februari 1939 «op de bescherming van den titel en van

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Jaargang 9 - nummer 36-2005 36. regels hieromtrent hebben, naar mijn mening, slechts een zeer beperkte invloed gehad op de ereloonschalen

Jaargang 9 - nummer 36-2005 36. regels hieromtrent hebben, naar mijn mening, slechts een zeer beperkte invloed gehad op de ereloonschalen ONZE ERVARING, UW ZEKERHEID Editoriaal PROTECT Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 9 - nummer 36-2005 36 Loon naar werk en werk naar loon. Recent werd door het

Nadere informatie

Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend?

Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend? 1 Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend? Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET INDIENEN VAN DE EPB-AANGIFTE?... 2 2. PROCEDURE

Nadere informatie

Burgstraat 38A 9000 GENT : +32 9 334 94 70 & 71 (secr.) : +32 9 334 94 77

Burgstraat 38A 9000 GENT : +32 9 334 94 70 & 71 (secr.) : +32 9 334 94 77 KASTEELPARK & Co NV INDEX & CO NV P.a. Van Cuyckstraat 1 bus 17 Per fax: 03.222.90.24 Gent, 7 december 2007 BETREFT : KASTEELPARK & CO INDEX & CO/ ADVIEZEN Uw ref. : Mijn ref. : Geachte heren, Hieronder

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Protect: Continuïteit in onze missie en waarden. verzekeringen voor zijn of haar professionele activiteit bij Protect vindt.

Protect: Continuïteit in onze missie en waarden. verzekeringen voor zijn of haar professionele activiteit bij Protect vindt. PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 15 - nummer 53 - April 2011 Protect: Continuïteit in onze missie en waarden 53 Eind 2010

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer.

EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer. EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer. Elke VAN OVERWAELE Hoofd Juridisch Departement Confederatie Bouw BRUSSEL, 30 mei 2013 EPB REGELGEVING Richtlijn 2002/91/EG van

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON KORTE INHOUDSTAFEL 1. KORTE INHOUDSTAFEL...1 2. INLEIDING...1 3. DE WETTELIJKE REGELING...2 A.

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 41-2007 41. Twee Koninklijke Besluiten met een grote impact op de praktijk van architecten en landmeters-experten

Jaargang 10 - nummer 41-2007 41. Twee Koninklijke Besluiten met een grote impact op de praktijk van architecten en landmeters-experten O n z e e r va r i n g, u w z e k e r h e i d PROTECT Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 10 - nummer 41-2007 41 Editoriaal Twee Koninklijke Besluiten met een

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

1 De drie A s hebben een verzekeringsplicht: aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

1 De drie A s hebben een verzekeringsplicht: aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector Alles wat u moet weten over de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector Als aannemer, architect of studiebureau

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van de architect

Aansprakelijkheid van de architect Aansprakelijkheid van de architect FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Juridisch kader De architect is

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L. Rolnummer 1815 Arrest nr. 9/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel 14 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 35/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag tot uitbreiding voor het meedelen van bijkomende diploma

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 40-2007 40. Protect Bulletin blaast tien kaarsjes uit

Jaargang 10 - nummer 40-2007 40. Protect Bulletin blaast tien kaarsjes uit ONZE ERVARING, UW ZEKERHEID PROTECT Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 10 - nummer 40-2007 40 Protect Bulletin blaast tien kaarsjes uit Editoriaal Het nummer

Nadere informatie

Rolnummer 2005. Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T

Rolnummer 2005. Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T Rolnummer 2005 Arrest nr. 121/2001 van 10 oktober 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep

Nadere informatie

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T Rolnummer 3134 Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 2, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, vóór de opheffing

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:...

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:... Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid voor raadgevend ingenieur, interieurarchitect, landschapsarchitect, milieudeskundige, energiedeskundige, expert. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:...

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Gezien de tuchtrechtelijke beslissing van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 De tenlasteleggingen die het voorwerp uitmaken van het tuchtonderzoek hebben betrekking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect PROTECT BULLETIN Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect JAARGANG 9 NUMMER 32 2005 32 EDITORIAAL Nu het jaar 2004 ten einde is, kan een voorlopige balans opgemaakt worden. De balans

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

Deposito- en Consignatiekas

Deposito- en Consignatiekas AANVRAAGFORMULIER VOOR TEGEMOETKOMING VOOR EEN TAK 21-LEVENSVERZEKERING, onderworpen aan het Belgisch recht. (met uitzondering van de volledige tweede pijler ) 1/11 Deel 1 Voorwaarden om in aanmerking

Nadere informatie

2. De ABR-verzekering

2. De ABR-verzekering De ABR-verzekering FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 1. Inleiding Toenemende complexiteit en omvang

Nadere informatie

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving stuk ingediend op 593 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Niettemin stellen we vast dat door de jaren heen verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

Niettemin stellen we vast dat door de jaren heen verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 12 - nummer 46-2008 46 De verzekeraars beroepsaansprakelijkheid en de financiële crisis

Nadere informatie

NIEUW ENERGIEPRESTATIEDECREET - STAND VAN ZAKEN goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 27.03.2006 (doc.nr. 2006/81) Het energieprestatiedecreet (7 mei 2004) voert een energieprestatiecertificaat in

Nadere informatie

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer Yves GHIJSELS Departementschef Uitgifte - Beheer Ongevallen FEDERALE Verzekering 06 oktober 2014 Welke aansprakelijkheden zijn er? = in welke mate

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-324 d.d. 10 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mevrouw mr. E.J. Heck, secretaris)

Nadere informatie

Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek. mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten

Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek. mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten Tot nu toe Enerzijds bespreking theorie Fysica Goede concepten Anderzijds voorbeelden uit de praktijk Veel voorkomende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL ...... ...... ...... VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen NV Maatschappelijke zetel Gent Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent Tel.: 09 242 37 11 Fax: 09 242 36 36 Zetel Antwerpen Desguinlei 100 2018

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860

Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860 Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860 Een compromis wordt getekend onder opschortende voorwaarde van

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel globaal starterspakket voor jonge architecten.

Verzekeringsvoorstel globaal starterspakket voor jonge architecten. Verzekeringsvoorstel globaal starterspakket voor jonge architecten. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (inclusief advocaats en expertkosten) RECHTSBIJSTAND ONGEVALLEN A24+ ALGEMENE VRAGEN 1. Makelaar Naam:...

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt CONTRAST SEMINARS 20 FEBRUARI 2013 KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT I. DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE SCHIJNZELFSTANDIGHEID SCHIJNZELFSTANDIGHEID Schijnzelfstandigheid: partijen kwalificeren hun arbeidsrelatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.683/3 van 17 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen 2/7 advies Raad van

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 046 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie