Cijferrapport energieprestatieregelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijferrapport energieprestatieregelgeving"

Transcriptie

1 1 Cijferrapport energieprestatieregelgeving Procedures en resultaten, geometrische en energetische karakteristieken van het Vlaamse gebouwenbestand - periode

2 2 Auteurs Ir.-Arch. Katrien De Baets Ir.-Arch. Wina Roelens Ir.-Arch. Tine Jonckheere Trefwoorden Energieprestatie, energetische kenmerken nieuwe gebouwen, nieuwbouw, geometrische kenmerken nieuwe gebouwen, resultaten EPB, gemiddeld E-peil, gemiddeld K-peil, aantal EPB-aangiften Samenvatting Het Cijferrapport energieprestatieregelgeving - Procedures en resultaten, geometrische en energetische karakteristieken van het Vlaamse gebouwenbestand - periode bevat drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de procedures van de energieprestatieregelgeving in cijfers getoond. Het betreft onder meer de cijfers van het aantal ingediende startverklaringen, het aantal uitgereikte energieprestatiecertificaten bouw en het aantal verslaggevers. Er wordt ook dieper ingegaan op het aantal ingediende EPB-aangiften. Ze worden onder andere geanalyseerd per aard van de werkzaamheden, per bestemming. Bij de woongebouwen worden ook de cijfers getoond per bouwvorm. In het tweede hoofdstuk worden de behaalde E- en K-peilresultaten uit de ingediende EPBaangiften bekeken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten van enerzijds de eengezinswoningen en anderzijds de appartementen. Iets minder uitgebreid dan de woongebouwen, komen de E- en K-peilresultaten van kantoor- en schoolgebouwen aan bod. Tot slot worden ook de K-peilresultaten van de gebouwen met andere specifieke bestemming en de industriële gebouwen getoond. In het laatste hoofdstuk wordt toegespitst op zowel de geometrische karakteristieken van de woongebouwen als op de maatregelen die zijn toegepast om de resultaten qua K-peil en E- peil te behalen. Eerst worden zowel het beschermd volume, de warmteverliesoppervlakte, de compactheid als de bruto-vloeroppervlakte bekeken. Daarna worden de cijfers getoond van de toegepaste maatregelen om de warmteverliezen te beperken, namelijk de isolatiegraad en de luchtdichtheid. Daarna wordt ingegaan op welke ventilatiesystemen worden toegepast in de nieuwe woongebouwen. Tot slot wordt belicht in welke mate er in de nieuwe woongebouwen al hernieuwbare energiemaatregelen worden toegepast, namelijk warmtepompen, zonneboiler en fotovoltaïsche panelen.

3 3 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING PROCEDURES IN CIJFERS Ingediende startverklaringen Ingediende EPB-aangiften EPB-aangiften volgens indienjaar EPB-aangiften volgens aanvraag- & indienjaar EPB-aangiften volgens aanvraagjaar Verdeling ingediende EPB-aangiften volgens aard van werkzaamheden Verdeling ingediende EPB-aangiften volgens bestemming Verdeling ingediende EPB-aangiften woningen per bouwvorm & per aanvraagjaar Energieprestatiecertificaten Verslaggevers RESULTATEN IN CIJFERS Eengezinswoningen Evolutie E-peil eengezinswoningen Evolutie E-peil eengezinswoningen per E-peilcategorie Spreiding van EPB-aangiften van eengezinswoningen volgens E-peil Evolutie gemiddeld E-peil mediaan minimum maximum van eengezinswoningen per aanvraagjaar Spreiding van EPB-aangiften van eengezinswoningen volgens E-peil per bouwvorm Gemiddeld E-peil eengezinswoningen per bouwvorm Evolutie K-peil eengezinswoningen Evolutie K-peil eengezinswoningen per K-peilcategorie Evolutie gemiddeld K-peil mediaan minimum maximum van eengezinswoningen per aanvraagjaar Gemiddeld K-peil eengezinswoningen per bouwvorm Appartementen Evolutie E-peil appartementen Evolutie E-peil appartementen per E-peilcategorie Spreiding van EPB-aangiften van appartementen volgens E-peil Evolutie gemiddeld E-peil mediaan minimum maximum van appartementen per aanvraagjaar Evolutie K-peil appartementsgebouwen Evolutie K-peil appartementsgebouwen per K-peilcategorie Evolutie gemiddeld K-peil mediaan minimum maximum van appartementsgebouwen per aanvraagjaar Alle woongebouwen per provincie Gemiddeld E-peil Gemiddeld K-peil Kantoorgebouwen Evolutie E-peil kantoorgebouwen per E-peilcategorie Evolutie K-peil kantoorgebouwen per K-peilcategorie Evolutie gemiddeld E- en K-peil medianen van kantoorgebouwen per aanvraagjaar Schoolgebouwen...37

4 Evolutie gemiddeld E- en K-peil medianen van schoolgebouwen per aanvraagjaar Gebouwen met andere specifieke bestemming (ASB) Evolutie gemiddeld K-peil van ASB per aanvraagjaar Industriële gebouwen Evolutie gemiddeld K-peil van industriële gebouwen per aanvraagjaar WOONGEBOUWEN: KARAKTERISTIEKEN IN CIJFERS - EVOLUTIES Geometrische karakteristieken Beschermd volume Warmteverliesoppervlakte Compactheid Bruto-vloeroppervlakte Isolatiegraad = U-waarden van de constructiedelen Vloeren op volle grond Buitenmuren Platte en hellende daken & plafonds naar onverwarmde ruimten Vensters Thermische capaciteit van woongebouwen Verdeling ingediende EPB-aangiften woningen volgens type constructie Luchtdichtheid Evolutie % nieuwe woongebouwen met luchtdichtheidstest % nieuwe woongebouwen met of zonder luchtdichtheidstest i.f.v. het E-peil Ventilatiesysteem Verdeling ingediende EPB-aangiften woningen volgens type ventilatiesysteem % nieuwe woongebouwen volgens type ventilatiesysteem i.f.v. het E-peil Karakteristieken van de ruimteverwarming Evolutie % nieuwe woongebouwen met warmtepomp % nieuwe woongebouwen met of zonder warmtepomp i.f.v. het E-peil Gebruik van zonne-energie d.m.v. zonneboiler Evolutie % nieuwe woongebouwen met zonneboiler % nieuwe woongebouwen met of zonder zonneboiler i.f.v. het E-peil Gebruik van zonne-energie d.m.v. PV-panelen Evolutie % nieuwe woongebouwen met PV-panelen % nieuwe woongebouwen met of zonder PV-panelen i.f.v. het E-peil Algemeen: toepassen van hernieuwbare energie...65

5 5 Inleiding Sinds 1 januari 2006 is het bouwen en verbouwen in Vlaanderen mee aangestuurd door de energieprestatieregelgeving. Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie ) behalen. Daarnaast is een minimale en gecontroleerde ventilatie verplicht. De globale energiezuinigheid van een nieuw woon-, kantoor- of schoolgebouw wordt uitgedrukt in het E-peil. Hoe lager dit cijfer, hoe zuiniger het gebouw omspringt met de beschikbare energie. In 2006 werd de E100-eis ingevoerd, wat inhield dat alle nieuwe woongebouwen, kantoren en scholen een E-peil van maximaal E100 moesten hebben. Begin 2010 werd de eis voor woongebouwen verstrengd naar E80. Voor nieuwe gebouwen met aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2012, werd het maximale E-peil verlaagd, van E80 naar maximum E70. Dat gaat gepaard met een verstrenging van het globale isolatiepeil K, van K45 naar K40. Ook wordt een hogere isolatiegraad aan daken, buitenmuren, vloeren, vensters opgelegd, zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingen. Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximale E-peil voor nieuwbouw nog lager, namelijk maximum E60. Samen daarmee wordt ook de isolatiegraad voor daken, buitenmuren, vloeren, vensters bij nieuwbouw en verbouwingen verder aangescherpt. Na de ingebruikname moet per gebouw (of per deel ervan) een EPB-aangifte worden ingediend. De EPB-aangifte wordt elektronisch ingediend op de Energieprestatiedatabank. De Energieprestatiedatabank is de digitale centrale databank van de Vlaamse overheid waarin per bouwproject de volgende elektronische documenten worden samengebracht tot één EPB-dossier: de stedenbouwkundige vergunning of het meldingsdossier, (via gemeente of RO-Vlaanderen), de startverklaring en de EPB-aangifte (door de verslaggever). De EPB-aangifte is de waarheidsgetrouwe rapportering van de uitgevoerde werken en de behaalde prestaties op vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat. De EPB-aangifte omvat de voornaamste energetische en geometrische informatie van het bouwproject. De EPB-databank omvat dus niet alle informatie van een bouwproject die werd ingevoerd in de EPB-software, maar enkel de informatie die vermeld staat in de diverse aangifteformulieren. De EPB-aangiften van woongebouwen bevatten meer informatie dan die van kantoor- of schoolgebouwen, vandaar dat dit cijferrapport uitgebreider ingaat op de woongebouwen. De Energieprestatiedatabank is niet publiek raadpleegbaar. Het VEA communiceert aan de hand van het onderstaande rapport de meest relevante gegevens, de voornaamste resultaten en evoluties sinds de start van de energieprestatieregelgeving, via tabellen en grafieken met analyse en duiding. Intussen blijkt in de praktijk dat de bouwmarkt zich goed heeft aangepast aan de strengere eisen van de voorbije jaren. De vermelde aantallen en resultaten zijn gebaseerd op de gegevens uit de EPB-aangiften die tot en met 31 december 2011 ingediend zijn op de Energieprestatiedatabank, tenzij anders vermeld. Voor de opmaak van dit rapport wenst het VEA Ir. Karlien Clarys te bedanken. Zij werkte begin 2012 haar masterproef EPB: analyse van Vlaamse woningen en overheidsmaatregelen op energetisch vlak af tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen bouwkunde. Enkele van de getoonde grafieken en analyses met betrekking tot de eengezinswoningen zijn daaruit overgenomen of dienden als inspiratiebron voor dit rapport. Naast Ir. Karlien Clarys wenst het VEA ook haar promotor Prof. Dr. Ir.-Arch. Arnold Janssens en begeleiders Ir.-Arch. Marc Delghust en Ir.-Arch. Jelle Laverge van de vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent te bedanken.

6 6 1. Procedures in cijfers In dit hoofdstuk worden de procedures van de energieprestatieregelgeving in cijfers getoond. Het betreft onder meer de cijfers van het aantal ingediende startverklaringen, het aantal uitgereikte energieprestatiecertificaten bouw en het aantal verslaggevers. Er wordt ook dieper ingegaan op het aantal ingediende EPB-aangiften. Ze worden onder andere geanalyseerd per aard van de werkzaamheden, per bestemming. Bij de woongebouwen worden ook de cijfers getoond per bouwvorm. 1.1 Ingediende startverklaringen Tabel 1 toont het totale aantal ingediende startverklaringen vanaf 2006 tot en met Daarnaast worden de aantallen ook uitgesplitst per provincie. In zes jaar werden startverklaringen ingediend. De tabel toont duidelijk dat het aantal ingediende startverklaringen per jaar stijgt, met een lichte terugval in De vermoedelijke reden daartoe is een verminderd aantal vergunningsaanvragen. In 2006 was het aantal startverklaringen nog vrij beperkt, maar sinds is het aantal ingediende startverklaringen op kruissnelheid. Sinds 2006 voert het VEA vaststellingscontroles uit, waarbij de VEA-controleurs ter plaatse nagaan of de werkzaamheden gestart zijn. Vanaf begin 2010 worden de aangifteplichtigen ook gesensibiliseerd. Voor dossiers waarbij er acht maand na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning nog geen startverklaring is ingediend, worden herinneringsbrieven gestuurd. In 2011 werden er herinneringsbrieven voor het indienen van de startverklaring verstuurd. Als de reactie daarop uitblijft en het project is gestart, wordt een aanmaning gestuurd. Als de reactie daarop nog uitblijft, wordt het dossier ingepland op een hoorzitting. indienjaar Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Totaal Totaal Tabel 1 - aantal ingediende startverklaringen 1.2 Ingediende EPB-aangiften EPB-aangiften volgens indienjaar Tabel 2 toont het totale aantal ingediende EPB-aangiften vanaf 2007 tot en met 31 december 2011, geteld volgens het jaar waarin ze werden ingediend. In de tabel worden de aantallen ook uitgesplitst per provincie. Sinds de start van EPB werden EPB-aangiften ingediend. De tabel toont dat het aantal ingediende EPB-aangiften in de eerste jaren veel trager steeg dan het aantal startverklaringen. Een sterke verhoging van het aantal is pas te merken vanaf Het is wel opvallend dat het aantal nog niet stabiliseert. De stijging blijft aanhouden in 2010 en Er

7 7 worden immers nog heel wat EPB-aangiften ingediend van bouwprojecten met een vergunningsaanvraag in 2008, 2007 en zelfs in indienjaar Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Totaal Totaal Tabel 2 - aantal ingediende EPB-aangiften volgens indienjaar Waar voor een appartementsgebouw slechts één startverklaring wordt ingediend, wordt de EPB-aangifte per appartement ingediend. Dat verklaart waarom het aantal ingediende EPBaangiften hoger is dan het aantal ingediende startverklaringen EPB-aangiften volgens aanvraag- & indienjaar aantal ingediende AG aanvraagjaar indienjaar Grafiek 1 aantal ingediende EPB-aangiften volgens aanvraag- en indienjaar Grafiek 1 toont de doorlooptijd van projecten tussen start en ingebruikname, of specifieker tussen het moment van vergunningsaanvraag en het moment van indienen van de EPBaangifte. Die doorlooptijd omvat de termijn van vergunningsaanvraag naar eigenlijke vergunning, vervolgens de termijn naar de start van de werkzaamheden en het ganse bouwproces tot ingebruikname. Na de ingebruikname is er nog zes maand de tijd om de EPB-aangifte in te dienen. De grafiek toont dat de doorlooptijd gemakkelijk twee à drie jaar bedraagt. Bijvoorbeeld: van aanvraagjaar 2007 zijn er bijna ingediende EPB-aangiften ingediend in 2009, bijna in 2010 en ongeveer in De curve van 2007 vertoont haar piek op indienjaar Ook de curve van 2008 piekt in De doorlooptijd zorgt ervoor dat het aantal ingediende EPB-aangiften nog lager is dan het aantal ingediende startverklaringen. Heel wat projecten die gestart zijn in 2010 en 2011, zijn

8 8 nog in uitvoering. Ook voor de oudere projecten, die opgestart zijn in of vóór 2009, moeten nog EPB-aangiften worden ingediend. Daarvoor voert het VEA ook statuscontroles uit. In 2011 werden herinneringsbrieven verzonden voor dossiers die minstens twee jaar geleden werden opgestart én waarvoor nog geen EPB-aangifte werd ingediend. Het resultaat van die actie is dat heel wat aangifteplichtigen op korte termijn hun EPBaangifte indienen. Als de reactie uitblijft en de datum van ingebruikname is gekend, wordt een aanmaning gestuurd. Als de reactie daarop nog uitblijft, wordt het dossier ingepland op een hoorzitting EPB-aangiften volgens aanvraagjaar Tabel 3 geeft hetzelfde aantal ingediende EPB-aangiften, maar geteld volgens het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning voor die projecten werd aangevraagd. Doordat de doorlooptijd van een project twee à drie jaar is, is het aantal EPB-aangiften van projecten die in 2010 werden aangevraagd, nog vrij beperkt. Er werden in startverklaringen ingediend, maar er is nog maar voor van die projecten een EPBaangifte ingediend. Voor 2011 ligt dat aantal nog lager (175). aanvraagjaar Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Totaal Totaal Tabel 3 - aantal ingediende EPB-aangiften volgens aanvraagjaar Verdeling ingediende EPB-aangiften volgens aard van werkzaamheden Grafiek 2 toont de verhouding van alle ingediende EPB-aangiften voor nieuwbouw- & herbouwprojecten, ten opzichte van het aantal EPB-aangiften van projecten met andere werkzaamheden. Bijna ¾ van alle ingediende EPB-aangiften betreffen dus nieuwbouw of herbouw.

9 9 26,5 nieuwbouw & herbouw 73,5 andere werkzaamheden Grafiek 2 - verdeling EPB-aangiften volgens aard van werkzaamheden Grafiek 3 geeft een meer gedetailleerde verdeling van de ingediende EPB-aangiften volgens de aard van werkzaamheden. Daarin is te zien dat het aantal EPB-aangiften voor nieuwbouw 69,39% inneemt. De twee overige meest voorkomende werkzaamheden zijn enerzijds de kleinere uitbreidingen en kleine gedeeltelijke herbouw (13,4) en verbouwingen aan bestaande gebouwen (10,94%). 10,94% 0,41% Nieuwbouw 13,4 Herbouw Ontmanteling 1,6 0,15% 4,11% 69,39% Gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met BV > 800m³ of met minstens 1 wooneenheid Gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met BV 800m³ en zonder wooneenheid Verbouwing zonder functiewijziging of functiewijziging met BV 800m³ Verbouwing met functiewijziging met BV > 800m³ Grafiek 3 - verdeling EPB-aangiften volgens aard van werkzaamheden - in detail Grafiek 4 toont de absolute aantallen van de ingediende EPB-aangiften voor de nieuwbouw & herbouw per provincie volgens aanvraagjaar. De bouwactiviteit voor nieuwbouw & herbouw is achtereenvolgens het grootst in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West- Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

10 aantal ingediende AG Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen aanv raagjaar Grafiek 4 - aantal ingediende EPB-aangiften nieuwbouw & herbouw per aanvraag, per provincie Grafiek 5 geeft die cijfers voor de overige werkzaamheden, zoals de kleine gedeeltelijke herbouw, de kleine uitbreiding, de verbouwing en de functiewijziging. Opnieuw is dezelfde volgorde waar te nemen tussen de provincies qua verbouwactiviteit. In Oost-Vlaanderen wordt het meest verbouwd. In Limburg het minst. De verhoudingen tussen de provincies zijn min of meer gelijkaardig in beide grafieken, met uitzondering van Limburg. Daar is het absolute aantal overige werkzaamheden duidelijk lager. Bijvoorbeeld: in Grafiek 4 is het aantal nieuwbouw & herbouw in Limburg ruim meer dan de helft van het aantal van Antwerpen, terwijl in Grafiek 5 te zien is dat het aantal overige werkzaamheden in Limburg minder is dan 1/3 van het aantal van Antwerpen. Ofwel zijn er in Limburg inderdaad veel minder EPB-plichtige verbouwingen, ofwel worden er te weinig EPB-aangiften ingediend voor dat soort werkzaamheden aantal ingediende AG Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant W est-vlaanderen aanvraagjaar Grafiek 5 aantal ingediende EPB-aangiften andere werkzaamheden per aanvraag, per provincie

11 11 In vier provincies is het aantal projecten met overige werkzaamheden 37% à 38%. In Limburg is dat aantal opmerkelijk lager, namelijk 21,49%. 10 % van ingediende AG's per aard van werk ov erige werkzaamheden West- nieuwbouwherbouw Vlaanderen Brabant Antwerpen Limburg Oost- Vlaams- Vlaanderen Grafiek 6 - verdeling nieuwbouw & herbouw t.o.v. overige werkzaamheden, per provincie Verdeling ingediende EPB-aangiften volgens bestemming De EPB-aangiften voor nieuwbouw & herbouw (73,5 - zie Grafiek 2) zijn verder op te delen volgens de bestemming van het project: wonen (woningen of appartementen), kantoor, school, andere specifieke bestemming (ASB) en industrie. Het grootste aandeel van de ingediende EPB-aangiften voor nieuwbouw & herbouw, namelijk 96,49%, zijn EPB-aangiften voor woongebouwen. Het aantal EPB-aangiften voor nieuwe of herbouwde kantoren of scholen, gebouwen met een andere specifieke bestemming of industriegebouwen, is relatief beperkt. 1,03% 0,14% 1,66% 0,68% wonen kantoor school 96,49% ASB industrie Grafiek 7- verdeling EPB-aangiften volgens bestemming Het aandeel EPB-aangiften voor nieuwe of herbouwde woongebouwen (96,49% uit Grafiek 7) wordt verder uitgesplitst in Grafiek 8 naar het woningtype. Het overgrote deel zijn de EPB-

12 12 aangiften voor eengezinswoningen (58,75%) en appartementen (39,26%). Het aantal studio s, collectieve woongebouwen, lofts is zeer beperkt. 0,82% 0,45% 0,72% eengezinswoning 39,26% 58,75% appartementen studio collectieve woongebouwen andere (loft, vakantiehuizen ) Grafiek 8 - verdeling EPB-aangiften met bestemming wonen in detail Verdeling ingediende EPB-aangiften woningen per bouwvorm & per aanvraagjaar Grafiek 9 toont welk aandeel elke bouwvorm vertegenwoordigt op het totale aantal EPBaangiften voor eengezinswoningen. De grafiek toont ook of die aandelen evolueren in de tijd (op basis van het jaar waarin de vergunning is aangevraagd). Van 2006 tot en met 2010 blijft het aandeel rijwoningen min of meer stabiel. Er is een lichte daling zichtbaar bij de vrijstaande woningen (52,79% in 2006 naar 41,9 in 2010). Daartegenover staat een lichte toename van de halfopen woningen (van 34,62% naar 43,66%). 10 % van ingediende AG's voor woningen aanvraagjaar Vrijstaand Halfopen bebouwing Gesloten bebouwing Grafiek 9 verdeling EPB-aangiften eengezinswoningen per bouwvorm, per aanvraagjaar

13 Energieprestatiecertificaten Volgens de energieprestatieregelgeving wordt een energieprestatiecertificaat bouw afgeleverd aan projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden: de aard van de werkzaamheden is nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling, grote uitbreidingen of grote herbouw; de bestemming van het gebouw is wonen, kantoor of school (= waarvoor E-peileis geldt). Tot eind 2011 zijn EPC s bouw afgeleverd, bij de EPB-aangifte. aanvraagjaar aantal EPC bouw Totaal Tabel 4 aantal EPC's bouw per aanvraagjaar 1.4 Verslaggevers Er waren eind maart verslaggevers geregistreerd. Ruim minder dan de helft daarvan, namelijk verslaggevers, heeft de status actief. Dat betekent dat die persoon in het laatste jaar één of meerdere startverklaringen of EPB-aangiften heeft ingediend. Een kleine groep verslaggevers (klasse A + B uit Tabel 5) is zeer actief en diende al meer dan 250 EPB-aangiften in op de Energieprestatiedatabank. Die verslaggevers vertegenwoordigen 3,19% van alle actieve verslaggevers. Zij dienden samen EPB-aangiften in, wat gelijk staat met 46% van alle ingediende EPB-aangiften. klasses (aantal ingediende AG) aantal VG aantal ingediende AG % t.o.v. totaal A. meer dan % B. tussen 250 en % C. tussen 100 en % D. tussen 50 en % E. tussen 5 en % F. minder dan % Totaal Tabel 5 - classificatie verslaggevers volgens aantal ingediende EPB-aangiften

14 14 2. Resultaten in cijfers In dit hoofdstuk worden de behaalde E- en K-peilresultaten uit de ingediende EPB-aangiften bekeken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten van enerzijds de eengezinswoningen en anderzijds de appartementen. Iets minder uitgebreid dan de woongebouwen, komen de E- en K-peilresultaten van kantoor- en schoolgebouwen aan bod. Tot slot worden ook de K-peilresultaten van de gebouwen met andere specifieke bestemming en de industriële gebouwen getoond. De resultaten worden bekeken van alle EPB-aangiften, ingediend vanaf 2007 tot en met 31 december Om de resultaten te evalueren worden de cijfers telkens vermeld bij het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning voor het project werd aangevraagd. Op die manier is het mogelijk om de behaalde resultaten te bekijken in relatie tot de geldende eisen. In werd al vermeld dat het aantal ingediende EPB-aangiften, van projecten met een vergunningsaanvraag in 2011, zeer laag is. De kleine aantallen per bestemming zijn niet representatief. Daarom worden ze niet opgenomen in de verdere analyse. Bij de kantoor- en schoolgebouwen, bij de gebouwen met andere specifieke bestemming en bij de industriële gebouwen worden ook de EPB-aangiften van projecten met vergunningsaanvraag in 2010 buiten beschouwing gelaten, wegens een te laag aantal ingediende EPB-aangiften. Resultaten op basis daarvan zijn immers te weinig representatief. 2.1 Eengezinswoningen Evolutie E-peil eengezinswoningen Evolutie E-peil eengezinswoningen per E-peilcategorie In Grafiek 10 is duidelijk te zien dat de nieuwe eengezinswoningen jaar na jaar energiezuiniger worden. De grafiek toont hoeveel procent van alle EPB-aangiften van eengezinswoningen het aangegeven E-peil halen, ingedeeld in categorieën van 10 E- punten. De grafiek toont dat de groep E61-E80 -bouwers (categorie D & E) sterk toeneemt. Die groep stijgt geleidelijk van 26,73% in 2006 naar 63,91% in Overeenstemmend daarmee vermindert de groep E81-E100 -bouwers van 65,26% in 2006 tot 33,41% in Die groep wordt nagenoeg nul (namelijk 0,2) voor projecten met vergunningsaanvraag van Dat is uiteraard het logische gevolg van de aangescherpte E-peileis (maximum E80) vanaf Terwijl in 2006 nog een substantieel percentage van 3,48% de E-peileis overtrad, was dat quasi nihil vanaf aanvraagjaar Ook de verstrenging van de eis vanaf 2010 heeft niet geleid tot een wezenlijke toename van het aantal dossiers dat niet voldeed aan de nieuwe E80-eis. De groep van lage-energiewoningen ( E60) wordt van 2006 naar 2010 maar liefst 3 groter. De groep stijgt namelijk van 4,52% voor aanvraagjaar 2006 naar 35,85% voor vergunningsaanvragen van Voor 2010 voldoet dus al ruim 35% aan de eis die van toepassing wordt vanaf 1 januari Er mag dus worden aangenomen dat de bouwsector klaar is voor de algemene naleving van die eis vanaf 1 januari Naast die positieve trend groeit ook de voorlopersgroep, de groep die véél energiezuiniger bouwt dan de gestelde eis, sterk. Voor vergunningen aangevraagd in 2006 was dat 0,81%. Voor het aanvraagjaar 2010 is dat gestegen naar 10,68%. Dat aantal is vertienvoudigd.

15 % van ingediende AG's voor woningen J.<=20 I H G F E D C B A.> aanvraagjaar Grafiek 10 evolutie E-peil eengezinswoningen volgens aanvraagjaar Spreiding van EPB-aangiften van eengezinswoningen volgens E-peil Grafiek 11 toont de verdeling van de behaalde E-peilen van alle sinds 2006 ingediende EPBaangiften van eengezinswoningen. Er zijn twee grote pieken en 2 kleinere pieken waar te nemen. De 1 e grote piek ligt tussen E80 & E100. De 2 e grote piek ligt net vóór E80. De kleinere pieken bevinden zich net vóór E60 en net vóór E40. Die pieken hebben alles te maken met enerzijds de geldende E-peileisen en anderzijds de financiële voordelen die gekoppeld zijn aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het behalen van een lager E- peil aantal ingediende AG % van ingediende AG E-peil Grafiek 11 - spreiding van EPB-aangiften van eengezinswoningen volgens E-peil

16 16 De pieken zijn duidelijk te verklaren door de grafiek verder uit te splitsen over de verschillende aanvraagjaren. In Grafiek 12 zijn de vijf curves te zien van behaalde E-peilen per aanvraagjaar. Heel wat eengezinswoningen met vergunningsaanvraag van 2006 tot en met 2009 doen het net iets beter dan het geldende maximum E100. Die grote groep woningen verklaart alvast de grote piek tussen E80 en de maximale E100-eis. De grote piek in Grafiek 11, net vóór E80, is het resultaat van de uitschietende piek in de curve van het aanvraagjaar 2010 in Grafiek 12. Dat heeft alles te maken met de strengere E- peileis E80 die geldt voor vergunningsaanvragen vanaf 2010 en met de aanvullende premies die de netbeheerders toekennen aan nieuwbouwwoningen met een verlaagd E-peil. E60 en E40 zijn de drempelwaarden voor het verkrijgen van een verlaging van de onroerende voorheffing. Dat financiële voordeel is ingevoerd vanaf De curves 2008, 2009 en 2010 vertonen op E40 en E60 telkens een kleine piek. Dus vanaf 2008 hebben een grotere groep bouwers een extra inspanning gedaan om net te voldoen aan die gestelde voorwaarden en genieten op die manier een verlaging van hun onroerende voorheffing. 8% % van aantal ingediende AG 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% E-peil Grafiek 12 - spreiding van EPB-aangiften van eengezinswoningen volgens E-peil, per aanvraagjaar

17 17 % van aantal ingediende AG Bij de cumulatieve verdelingen per aanvraagjaar in Grafiek 13 is er een duidelijke verschuiving van de spreidingen naar links in de tijd vast te stellen E-peil Grafiek 13- cumulatieve verdeling van EPB-aangiften van eengezinswoningen volgens E-peil, per aanvraagjaar Evolutie gemiddeld E-peil mediaan minimum maximum van eengezinswoningen per aanvraagjaar Eengezinswoningen worden jaar na jaar energiezuiniger. In de tabel is te zien dat het gemiddelde E-peil van de nieuwe eengezinswoningen per aanvraagjaar telkens daalt. Voor het aanvraagjaar 2006 was het gemiddelde E-peil E85. Eengezinswoningen waarvan de vergunning werd aangevraagd in 2009 scoren veel beter, met een gemiddelde van E72. Voor eengezinswoningen aangevraagd in 2010 ligt het gemiddelde E-peil zelfs nog 8 E- punten lager, namelijk op E64. Dat zeer gunstige resultaat voor 2010 is ongetwijfeld gelinkt aan de verstrenging van de maximale E-peileis van E100 naar E80 voor nieuwe woongebouwen, aangevraagd vanaf 1 januari Het is belangrijk op te merken om het lage gemiddelde (momenteel nog) met enige voorzichtigheid te interpreteren, want het resulteert uit een beperkte steekproef van EPB-aangiften. De medianen per aanvraagjaar liggen telkens wat hoger dan het gemiddelde E-peil: E87 voor 2006; E76 voor 2009 en E69 voor 2010.

18 18 E-peil aanv raagjaar E max E gemiddeld E mediaan E min Grafiek 14 evolutie gemiddeld E-peil, mediaan, minimum & maximum, per aanvraagjaar Naast het gemiddelde E-peil en de E-peilmediaan zijn op Grafiek 14 en in Tabel 6 ook de voorkomende minima en maxima per aanvraagjaar getoond. Daarin is te zien dat de maxima minder extreem worden, naarmate het aanvraagjaar vordert. In de overgangsperiode 2006 is een project gerealiseerd met E276. Toen was er de keuze tussen het voldoen aan K-max of aan E-max. Het was dus niet verplicht om de maximale E100-eis te behalen als het project voldeed aan K-max K45. E maximum E gemiddeld E mediaan E minimum aantal AG wettelijke eis E100 (of K45) E100 (en K45) E100 (en K45) E100 (en K45) E80 (en K45) Tabel 6 - evolutie gemiddeld E-peil, mediaan, minimum, maximum & E-peileis, per aanvraagjaar Spreiding van EPB-aangiften van eengezinswoningen volgens E-peil per bouwvorm Rijwoningen zijn compacter dan halfopen en vrijstaande woningen. Ze hebben immers minder gevels en dus ook minder warmteverlies naar buiten.

19 19 7% Grafieken 15 tonen de evoluties van de verdelingscurves van het E-peil per aanvraagjaar per bouwvorm. Daarop is bijvoorbeeld te zien dat rijwoningen wat voorsprong hadden in de eerste aanvraagjaren. In de meer recentere jaren halen de halfopen woningen en de vrijstaande woningen die achterstand in. De voorlopers (E60 en lager) situeren zich vooral bij de vrijstaande woningen en de halfopen woningen. % van aantal ingediende AG 6% 5% 4% 3% 2% 1% rijwoning % % halfopen % van aantal ingediende AG 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % vrijstaand % van aantal ingediende AG 6% 5% 4% 3% 2% 1% E-peil Grafieken 15 - spreiding van EPB-aangiften volgens E-peil, per aanvraagjaar, per bouwvorm

20 20 In de cumulatieve verdelingen (Grafieken 16) is telkens de verschuiving van de curves naar links waar te nemen, naarmate de tijd vordert. Maar er duikt afhankelijk van de bouwvorm een duidelijk verschil op in hellingsgraad van de curves. Van de vrijstaande woningen, aangevraagd in 2010, behaalt ongeveer 6 E70, terwijl dat bij de rijwoningen ongeveer 5 en bij de halfopen woningen ongeveer 45% is. Ook bij de lagere E-peilen is verschil merkbaar. In de curve van 2010 behaalt ongeveer 5% van de rijwoningen E40. Bij de halfopen woningen is dat ongeveer 9% en bij de vrijstaande woningen stijgt dat percentage tot ongeveer 14% % van aantal ingediende AG % van aantal ingediende AG % van aantal ingediende AG rijwoning halfopen vrijstaand E-peil Grafieken 16 - cumulatieve verdeling van EPB-aangiften volgens E-peil, per aanvraagjaar, per bouwvorm

21 Gemiddeld E-peil eengezinswoningen per bouwvorm Grafiek 14 gaf al aan dat het gemiddelde E-peil jaar na jaar daalt en dat de eengezinswoningen alsmaar energiezuiniger worden. Uitgesplitst per bouwvorm is te zien dat het gemiddelde E-peil iets sterker daalt bij vrijstaande woningen dan bij de rijwoningen en halfopen woningen. Bij de vrijstaande woningen daalt het gemiddelde met 24 E-punten van E85 naar E61. De mediaan daalt wat minder snel, namelijk van E87 naar E67. Bij de rijwoningen daalt het gemiddelde van E84 naar E65 (= 19 E-punten) en de mediaan van E85 naar E69. aanvraag rijwoning halfopen vrijstaand jaar E gemiddeld E mediaan aantal AG E gemiddeld E mediaan aantal AG E gemiddeld E mediaan aantal AG Tabel 7 - evolutie gemiddeld E-peil & mediaan, per aanvraagjaar, per bouwvorm Grafiek 17 toont dat het gemiddelde E-peil van elke bouwvorm min of meer even hoog ligt voor aanvraagjaar 2006 (E84-E85-E86). De curve van de vrijstaande woningen daalt sneller door het lagere gemiddelde in In vrijstaande woningen wordt dus iets meer geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen gemiddeld E-peil alle bouwv ormen samen rijwoning halfopen v rijstaand aanv raagjaar Grafiek 17 - evolutie gemiddeld E-peil, per aanvraagjaar, per bouwvorm

22 Evolutie K-peil eengezinswoningen Evolutie K-peil eengezinswoningen per K-peilcategorie Grafiek 18 geeft de percentages van EPB-aangiften van eengezinswoningen per K- peilcategorie van 5 K-punten. Daaruit is af te leiden dat het aantal EPB-aangiften met een doorgedreven isolatiegraad, namelijk de projecten met K K30, nog beperkt is bij de verschillende aanvraagjaren. Het percentage met K K30 van aanvraagjaar 2010 vertoont wel een sterke toename. Van aanvraagjaar 2006 scoort slechts 2,05% K30 of lager. Voor 2009 was dat percentage 15,23% en voor 2010 stijgt dat naar 28,31%, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van aanvraagjaar Ook hier geldt de opmerking dat er voor aanvraagjaar 2010 slechts EPB-aangiften zijn ingediend. In een latere fase kan worden nagegaan of de stijgende trend wordt bevestigd. Een grote groep woningen, ook nog ruim 2/3 voor aanvraagjaar 2010, behaalt een K-peil K31 tot en met K40. Het aantal EPB-aangiften met een K-peil hoger dan de maximale K45-eis was in de overgangsperiode van 2006 nog ruim 8%. Dat aantal daalde sterk vanaf 2007 en is voor de ingediende EPB-aangiften van aanvraagjaar 2010 nihil % van ingediende AG's voor woningen H.<=15 G F E D C B A.> aanvraagjaar Grafiek 18 - evolutie K-peil eengezinswoningen volgens aanvraagjaar Evolutie gemiddeld K-peil mediaan minimum maximum van eengezinswoningen per aanvraagjaar Grafiek 19 toont hoe het gemiddelde K-peil van de nieuwe eengezinswoningen evolueert per aanvraagjaar. Het gemiddelde K-peil daalt met 8 K-punten van K41 (aanvraagjaar 2006) naar K33 (aanvraagjaar 2010). Het is opnieuw voor 2010 belangrijk om de beperkte steekproef in het achterhoofd te houden. De maximumeis is voor alle aanvraagjaren K45. Die eis werd voor de

23 23 aanvraagjaren tot en met 2010 nog niet verstrengd. De verstrenging van het E-peil vanaf 2010 heeft dus ook een gunstige invloed gehad op het gerealiseerde K-peil. Dat geeft aan dat er bij de realisatie van een betere energieprestatie ook ruime aandacht blijft gaan naar de gebouwschil. De K-peilmedianen per aanvraagjaar liggen dichtbij of zijn gelijk aan het gemiddelde K-peil K-peil K max K gemiddeld K mediaan K min aanv raagjaar Grafiek 19 - evolutie gemiddeld K- peil, mediaan, minimum & maximum, per aanvraagjaar Naast het gemiddelde K-peil en de K-peilmediaan zijn op Grafiek 19 en in Tabel 8 ook de voorkomende minima en maxima per aanvraagjaar te zien. K maximum K gemiddeld K mediaan K minimum aantal AG wettelijke eis K K K K K45 Tabel 8 - evolutie gemiddeld K- peil, mediaan, minimum, maximum & K-peileis, per aanvraagjaar Gemiddeld K-peil eengezinswoningen per bouwvorm In tegenstelling tot de curves van het gemiddelde E-peil per bouwvorm (zie Grafiek 17) hebben de curves van het gemiddelde K-peil per bouwvorm min of meer dezelfde daling. De gemiddelden van de vrijstaande en de halfopen woningen zijn zelfs quasi identiek per aanvraagjaar. Het gemiddelde K-peil per aanvraagjaar voor de rijwoningen ligt telkens een opmerkelijk stuk lager dan het gemiddelde bij de andere bouwvormen. De verklaring daarvoor is dat rijwoningen compacter zijn en dus minder warmteverliesoppervlak hebben. Met dezelfde isolatiemaatregelen behalen de rijwoningen dus een lager K-peil dan bijvoorbeeld de vrijstaande woningen.

24 24 aanvraag rijwoning halfopen vrijstaand jaar K gemiddeld K mediaan aantal AG K gemiddeld K mediaan aantal AG K gemiddeld K mediaan aantal AG Tabel 9 - evolutie gemiddeld K-peil & mediaan, per aanvraagjaar, per bouwvorm gemiddeld K-peil alle bouwv ormen samen rijwoning halfopen v rijstaand aanvraagjaar Grafiek 20 - evolutie gemiddeld K-peil, per aanvraagjaar, per bouwvorm

25 Appartementen Hieronder worden de resultaten van de appartementen bekeken. Onder de noemer van appartementen zijn daarbij ook de resultaten van de studio s en de lofts beschouwd. Uit Grafiek 8 is duidelijk dat het aandeel appartementen veel groter is dan het aandeel studio s en lofts. De vermelde resultaten zijn dus vooral te linken aan de appartementen. In de verdere toelichting wordt eenvoudig over appartementen gesproken Evolutie E-peil appartementen Evolutie E-peil appartementen per E-peilcategorie Wat de appartementen betreft, valt het op dat de groep van energiezuinige appartementen veel trager groeit dan bij de eengezinswoningen. Het overgrote deel van de appartementen met aanvraag in 2010 zit dus nog in de groep E61-E80, terwijl slechts 13,85% E60 of beter scoort. Bij de eengezinswoningen bedraagt dat aantal al 35,85%. De conclusie is dat er in de appartementsbouw veel meer gemikt wordt op het nét behalen van de eis. Het is minder de bedoeling om echt energiezuiniger te bouwen of om het een stuk beter te doen dan de gestelde eis, zoals dat bij de eengezinswoningen wel het geval is. De reden daarvoor is vermoedelijk dat de bouwheer (de investeerder), van het appartementsgebouw, verschilt van de gebruiker (de koper of huurder) van de appartementen. De promotor-bouwheer geniet niet rechtstreeks de voordelen van het energiezuiniger bouwen en van een lagere energiefactuur, waardoor er meer wordt gemikt op het net voldoen aan de regelgeving. De groep onder E60-bouwers neemt bij de appartementen heel licht toe. Voor aanvraagjaar 2006 was die groep bijna onbestaand, namelijk 1%. Voor vergunningsaanvragen van 2009 is dat 6,54% en voor ,82%. Het cijfer voor 2010 is opnieuw gebaseerd op een beperkte steekproef en is met enige voorzichtigheid te beschouwen. Uiteraard wordt de groep E81-E100 kleiner van 2006 naar De groep wordt nihil vanaf aanvraagjaar 2010, wegens het aanscherpen van de maximumeis van E100 naar E80. In tegenstelling tot de eengezinswoningen waar 3,48% van de projecten van 2006 een E-peil groter dan E100 had, haalde een grotere groep van 9,67% van de appartementen van 2006 dat niveau niet. Wellicht is dat te wijten aan het feit dat er in dat overgangsjaar nog vaak elektrische verwarming (rechtstreeks of accumulatie) werd toegepast in de appartementen. Wel positief is dat het aantal overtreders vanaf aanvraagjaar 2007 nihil werd. Ook met de invoering van de verstrengde eis in 2010, voldoen quasi alle ingediende EPB-aangiften van aanvraagjaar 2010 aan het maximum E80.

26 26 10 % van ingediende AG's voor appartementen J.<=20 I H G F E D C B A.> aanv raagjaar Grafiek 21 - evolutie E-peil appartementen volgens aanvraagjaar Spreiding van EPB-aangiften van appartementen volgens E-peil Grafiek 22 toont de verdeling van het behaalde E-peil van alle sinds 2006 ingediende EPBaangiften van appartementen. In tegenstelling tot de curve van alle eengezinswoningen in Grafiek 11 is de curve van de appartementen meer vloeiend. Het merendeel van de appartementen bevindt zich in de groep E70-E100. Er is een relatief kleine piek waar te nemen net vóór E aantal ingediende AG % van ingediende AG E-peil Grafiek 22 - spreiding van EPB-aangiften van appartementen volgens E-peil

27 27 % van aantal ingediende AG 16% 15% 14% 13% 12% 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% In Grafiek 23 is de curve van behaalde E-peilen van appartementen per aanvraagjaar weergegeven. Terwijl van de aanvraagjaren 2006 tot en met 2009 het grootste deel van de E-peilen zich in de zone E65-E100 bevinden, bevinden E-peilen van appartementen van aanvraagjaar 2010 zich in een veel beperktere zone, namelijk E65-E80. De curve van 2010 is smal en zeer hoog in vergelijking met de andere aanvraagjaren E-peil Grafiek 23 - spreiding van EPB-aangiften van appartementen volgens E-peil, per aanvraagjaar Dat is ook te zien op de cumulatieve verdeling per aanvraagjaar in Grafiek 24. Alle cumulatieve curves zijn veel vertikaler dan die van de eengezinswoningen in Grafiek 13. Er zijn bij de appartementen dus minder EPB-aangiften met een lager E-peil. Er is uiteraard ook de trend te zien dat de curves naar links schuiven, maar niet zo veel. De curves van 2006 tot en met 2009 liggen veel dichter bij elkaar dan bij de eengezinswoningen, wat aangeeft dat de appartementen minder snel energiezuiniger worden. De curve van 2010 neemt daarentegen wel een grotere sprong naar links, wat zijn oorsprong vindt in de aangescherpte E-peileis (maximum E80) vanaf dat jaar.

28 % van aantal ingediende AG E-peil Grafiek 24 - cumulatieve verdeling van EPB-aangiften van appartementen volgens E-peil, per aanvraagjaar Evolutie gemiddeld E-peil mediaan minimum maximum van appartementen per aanvraagjaar Ook in de appartementsbouw is een duidelijke evolutie naar lager E-peilen aan de gang. Het gemiddelde E-peil per appartement daalt 14 E-punten, namelijk van E90 (van aanvraagjaar 2006) naar E70 (van aanvraagjaar 2010). In 2006 is het gemiddelde E-peil dus nog vrij hoog (E90). De oorzaak ligt in het feit dat in ,67% van de appartementen een E-peil had hoger dan E100. Opnieuw is het E-peil van 2010 met enige voorzichtigheid te bekijken, gezien de nog beperktere steekproef dan bij de eengezinswoningen (246 EPB-aangiften) door een langere doorlooptijd. In vergelijking met de eengezinswoningen ligt het gemiddelde per aanvraagjaar voor appartementen wel nog wat hoger. De medianen per aanvraagjaar ligt wat lager voor 2006, namelijk E86 en wat hoger voor 2010, namelijk E75.

29 29 E-peil aanv raagjaar E max E gemiddeld E mediaan E min Grafiek 25 - evolutie gemiddeld E- peil, mediaan, minimum & maximum van appartementen, per aanvraagjaar Naast het gemiddelde E-peil en de E-peilmediaan zijn op Grafiek 25 en in Tabel 10 ook de voorkomende minima en maxima per aanvraagjaar getoond. In analogie met de eengezinswoningen, is ook hier te concluderen dat de maxima minder extreem worden, naarmate het aanvraagjaar vordert. E max E gemiddeld E mediaan E min aantal AG wettelijke eis E E E E E80 Tabel 10 - evolutie gemiddeld E- peil, mediaan, minimum, maximum & K-peileis van appartementen, per aanvraagjaar Evolutie K-peil appartementsgebouwen De K-peileis geldt steeds per gebouw en wordt dus ook voor het volledige gebouw berekend. Bij de eengezinswoningen geldt de K-peileis per woning, maar bij appartementsgebouwen wordt het K-peil voor het totale woongebouw berekend en niet per wooneenheid, zoals het E-peil Evolutie K-peil appartementsgebouwen per K-peilcategorie Grafiek 26 geeft de percentages van EPB-aangiften van appartementsgebouwen per K- peilcategorie van 5 K-punten. Daaruit is af te leiden dat het aantal EPB-aangiften met een doorgedreven isolatiegraad, namelijk de projecten met K K30 nog beperkt is. Dat percentage verhoogt wel geleidelijk aan. Voor aanvraagjaar 2010 is er zelfs een sterke verhoging, maar ook hier is het belangrijk om te melden dat er voor aanvraagjaar 2010 slechts 246 EPB-aangiften zijn ingediend. In een latere fase kan worden nagegaan of de positieve trend wordt bevestigd. Van aanvraagjaar

30 scoort slechts 1,82% K30 of lager. Voor 2009 was dat percentage 10,34% en voor 2010 stijgt dat naar 27,64%, wat bijna het drievoud is ten opzichte van aanvraagjaar Een grote groep appartementsgebouwen (ook nog ruim bijna 6 van het aanvraagjaar 2010) behaalt een K-peil tussen K31 en K40. Het aantal gebouwen met een K-peil hoger dan K45 was in de overgangsperiode van 2006 nog 2,9. Dat aantal daalde sterk vanaf 2007 en is voor de ingediende EPB-aangiften van aanvraagjaar 2010 nihil. 10 % van ingediende AG's voor appartementen H.<=15 G F E D C B A.> aanv raagjaar Grafiek 26 - evolutie K-peil appartementsgebouwen volgens aanvraagjaar Evolutie gemiddeld K-peil mediaan minimum maximum van appartementsgebouwen per aanvraagjaar Grafiek 27 toont hoe het gemiddelde K-peil van de nieuwe appartementsgebouwen evolueert per aanvraagjaar. Het gemiddelde K-peil zakt op die vijf jaar tijd met 5 K-punten (van K39 voor 2006 naar K34 voor 2010). Opnieuw voor 2010 is het belangrijk om de zeer beperkte steekproef in het achterhoofd te houden. De K-peilmedianen per aanvraagjaar zijn gelijk of bijna gelijk aan het gemiddelde.

31 K-peil K max K gemiddeld K mediaan K min aanv raagjaar Grafiek 27 - evolutie gemiddeld K- peil, mediaan, minimum & maximum van appartementsgebouwen, per aanvraagjaar Naast het gemiddelde K-peil en de K-peilmediaan zijn op Grafiek 27 en in Tabel 11 ook de voorkomende minima en maxima per aanvraagjaar te zien. Wat opvalt is dat de maxima van appartementsgebouwen minder extreem hoog zijn dan die bij de eengezinswoningen. Ook de minima zijn minder extreem laag van bij de eengezinswoningen. K max K gemiddeld K mediaan K min aantal AG wettelijke eis K K K K K45 Tabel 11 - evolutie gemiddeld K- peil, mediaan, minimum, maximum & K-peileis van appartementsgebouwen, per aanvraagjaar

32 Alle woongebouwen per provincie Gemiddeld E-peil Voor alle woongebouwen, dus woningen en appartementen samen, is op Grafiek 28 en in Tabel 12 de evolutie van het gemiddelde E-peil per aanvraagjaar en per provincie te zien. In alle provincies daalt het gemiddeld E-peil met 24 à 25 E-punten. In Antwerpen is een daling van 21 E-punten vast te stellen, maar doordat het gemiddelde E-peil voor aanvraagjaar 2006 al lager is (namelijk E85, zoals ook in Limburg), is het gemiddelde voor 2010 gelijkaardig aan de andere provincies, behalve dan in West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen is het gemiddelde voor alle aanvraagjaren hoger dan in de andere provincies, maar over de jaren heen daalt het gemiddelde ook 25 E-punten. Het hoge startgemiddelde voor 2006 (E92) vindt wellicht oorsprong in het feit dat daar nog meer appartementsgebouwen zijn opgetrokken die van de keuze tussen E-peileis en de K-peileis in de overgangsperiode gebruik maakten en een hoger E-peil dan E100 behaalden. De cijfers geven aan dat in Limburg het meest energiezuinig wordt gebouwd. aanvraag jaar Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen alle provincies Tabel 12 evolutie gemiddeld E-peil woongebouwen per aanvraagjaar, per provincie gemiddeld E-peil Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen alle provincies aanvraagjaar Grafiek 28 - evolutie gemiddeld E-peil woongebouwen per aanvraagjaar, per provincie

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2 STUDIE NAAR KOSTENOPTIMALE NIVEAUS VAN DE MINIMUMEISEN INZAKE ENERGIEPRESTATIES VAN NIEUWE RESIDENTIËLE GEBOUWEN Jeroen Van der Veken Jan Creylman Toon Lenaerts Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een economische vergelijking tussen een nieuwbouw passiefhuis en een epb-gestandaardiseerde nieuwbouwwoning Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Hoogstraten - Merksplas - Ravels - Arendonk - Oud-Turnhout Turnhout - Vosselaar - Beerse - Rijkevorsel - Baarle-Hertog Provincie Antwerpen 2015-2016 VOORWOORD Een

Nadere informatie

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis Actieplan voor de bevordering van de vernieuwing van het deel van het Vlaamse woningbestand dat niet meer in aanmerking komt voor een zinvolle energierenovatie Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs:

Nadere informatie

Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt

Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Samenvatting 1. Probleemstelling en onderzoeksvraag Deze studie wil de verschillen in koopwoningprijzen tussen België en Nederland verklaren.

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST

VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST Definitieve versie 26 september 2011 Provinciale Hogeschool Limburg,

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties. DHV BV in opdracht van Agentschap NL

Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties. DHV BV in opdracht van Agentschap NL Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties DHV BV in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties Projectnummer BA7156-100-100 Versienummer 4 Publicatienummer

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde. Nathalie Vernimme

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde. Nathalie Vernimme Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde Nathalie Vernimme Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde COLOFON Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde Een uitgave van Onroerend

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat Provincie Antwerpen 2014-2015 VOORWOORD nieuwbouw & renovatie Een huis bouwen of verbouwen

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

aììêò~~ã=äçìïéå `çãñçêíji=éåéêöéíáëåüé=éå=éåçåçãáëåüé=îéêöéäáàâáåö=~~å=çé=ü~åç=î~å=å~ëé= ëíìçáéë j~êà~å=séêäêìööéå

aììêò~~ã=äçìïéå `çãñçêíji=éåéêöéíáëåüé=éå=éåçåçãáëåüé=îéêöéäáàâáåö=~~å=çé=ü~åç=î~å=å~ëé= ëíìçáéë j~êà~å=séêäêìööéå aììêò~~ã=äçìïéå `çãñçêíji=éåéêöéíáëåüé=éå=éåçåçãáëåüé=îéêöéäáàâáåö=~~å=çé=ü~åç=î~å=å~ëé= ëíìçáéë j~êà~å=séêäêìööéå éêçãçíçê=w ÇêK=áêK=píÉîÉå=s^k=m^ppbi ÅçJéêçãçíçê=W aé=üééê=cêéçéêáå=^kd ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=

Nadere informatie

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden.

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. Verslag van een onderzoek uitgevoerd door de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen

Nadere informatie

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse De hernieuwbare energiesector Een Vlaamse socio-economische analyse INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1: AFBAKENING... 6 HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE... 9 2.1 Bottom-upbenadering... 9 2.2 Enquête... 11 2.2.1 Schriftelijke

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraagen aanbodzijde. Kristof Heylen

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraagen aanbodzijde. Kristof Heylen GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraagen aanbodzijde Kristof Heylen GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde Kristof Heylen Projectleiding: Sien

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie