Zijpstraat Gooik Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zijpstraat 64-1755 Gooik Tel. 0476 37 01 60 - Fax. 02 611 28 63 info@gjprojects.be www.gjprojects.be"

Transcriptie

1 Gezond & Veilig Wonen Zijpstraat Gooik Tel Fax

2 Wie is GJ-PROJECTS Group? De GJ-PROJECTS Group (voorheen G. Janquart gevestigd in Bogaarden) heeft alle activiteiten van advies tot installatie gegroepeerd onder één dak te Gooik. Uniek concept. Langs deze weg willen wij u de mogelijkheid geven om kennis te maken met onze diensten. Als familiebedrij f zijn we vandaag uitgegroeid tot een toonaangevend dienstverleningsbedrij f waar kwaliteit & professionalisme, op vlak van coördinatie, veiligheid, ventilatie, isolatie & brandpreventie ten gunste van particuliere (zel f-)bouwers, woningeigenaars, immokantoren, architecten en studiebureaus, hoog in het vaandel wordt gedragen. De GJ-PROJECTS Group heeft ook een klein- & groothandelsafdeling waar u terecht kan voor alle isolatie-, ventilatie-installatie benodigdheden, brandblussers, haspels, sprinklers enz. Als gevolg van de steeds strengere voorschri ften betreffende energie en veiligheid, is het belangrijk om een goede, betrouwbare maar zeker ook betaalbare raadgever aan uw zijde te hebben. Bouwen is een samenspel tussen verschillende partners, bouwheer, aannemers, architect. Net als architectuur is veilgheid, energieadvies en brandpreventie een specialitatie. De rol van de architect en het immokantoor wordt steeds uitgebreider en nieuwe specialisaties zijn niet altijd eigen te maken, een onafhankelijk adviseur is vaak geen overbodige luxe. GJ-Projects geeft bouwheer en architecten onafhankelijk advies over energietechnieken, isolatie, binnenklimaat, brandpreventie en regelgeving. GJ-Projects besteedt veel tijd aan het volgen van opleidingen, studiedagen, wetgeving. Hierdoor zijn we een sterke partner met kennis van zaken. Recent gevolgd: studiedagen van het Vlaams Energieagentschap, en studiedagen rond de nieuwe EPBregelgeving in Brussel. Maar ook praktische opleidingen voor het plaatsen van brandbestrijdingsmiddelen, isolaties en van installaties zoals ventilatiesystemen. Hiermee kan ook de vakman of doe het zelver op de werf zijn vragen stellen. Kortom: GJ-Projects besteedt voltijds aandacht aan energiezuinig en veilig bouwen volgens uiteenlopende technieken. Dit biedt een brede ervaring onder één dak die voor een gunstig tarief kan worden aangeboden (traditioneel, houtskelet, lage-energiewoningen, verbouwingen, )

3 Diensten GJ-PROJECTS Group Diensten Energieadvies is meer dan een werfbezoek en een statusverslag. Advies in de ontwerpfase kan een heel verschil maken, het ontwerp kan hierdoor geoptimaliseerd worden. Kleine verbeteringen geven meestal een gunstig resultaat voor de hele woning. Contacten met bouwheren waarbij vooraf het ontwerp nagerekend en geoptimaliseerd wordt, zijn zeer positief. Het is stilaan algemeen bekend dat energiebesparing en bewust omgaan met energie een zeer belangrijk gegeven is van deze tijd, maar vooral ook van de toekomst. De prijzen van de brandstoffen blijven stijgen en de voorraden worden schaars. Het is onze missie om vanuit dit oogpunt onze klanten te informeren en te begeleiden bij hun project. Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren. Energie Advies Procedure...of kortweg EAP. Dit is een energieaudit die voor bestaande woningen de grootste energievret ers in kaart brengt en eventuele oplossingen en/of adviezen voorstelt tot verbetering van de woning. Gegevens omtrent de gebouwschil en installaties worden na controle (via opmetingen, plannen,...) in een software gebracht waarin een bepaald energieniveau aan de woning wordt toegekend. Het doel van de EAP is het sensibiliseren van woningeigenaars of huurders om hun oude woning op energetisch vlak te laten doorlichten en eventueel te verbeteren. Hiervoor heeft de regering een fiscale regeling getroffen, namelijk dat 40% van de factuur via de belastingsaangi ft e kan teruggekregen worden. Niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee vaart er wel bij.

4 Energie Prestatie Certificaat...of kortweg EPC, het energiecerti ficaat dat sinds 1 november 2008 verplicht is bij verkoop van woningen, appartem enten,... Vanaf 2009 is het EPC ook verplicht bij nieuwe en vernieuwde huurcontracten. De energi ecerti ficering van gebouwen is een gevolg van een Europese richtlijn en vermeld dat zowel voor nieuwbouwwoningen (zi e EPB) als verkoop en verhuur van bestaande woningen een energiecerti fi caat moet opgesteld worden. Het doel van de EPC is het informeren over de energetische toestand van de woning. Hierdoor zullen kandidaat kopers/huurders aan de hand van het "kengetal" verschillende gebouwen met elkaar kunnen vergelijken en de te verwachten energiekosten inschatten. Het kengetal wordt berekend op basis van de eigenschappen van de gebouwschil en installaties. Verbruikersgedrag wordt hierin niet meegeteld. Naast de score worden ook een aantal energi ebesparende maatregelen geformuleerd die op een kosteneffectieve manier tot energiebesparing zullen leiden.

5 Energieprestatie & Binnenklimaat...of kortweg EPB is reeds sinds 1 januari 2006 verplicht voor elke nieuwbouw en renovatie in Vlaanderen. De EPB impliceert dat alle woningen, waarvoor een bouwaanvraag na 1 januari 2006 werd ingediend, een bepaald niveau van thermische isolatie (K-peil), energieprestatie (E-peil) en een gezond binnenklimaat (ventilatie, oververhittingsfactor) behalen. Deze regelgeving kadert in een Europese richtlijn met als doel de uitstoot van broeikasgassen in gebouwen te verminderen (Kyotoprotocol). Via volgende link vindt u een overzicht en uitleg over de eisen die aan de EPB zijn verbonden. De bouwheer stelt een verslaggever aan. Deze maakt een startverklaring op die ten laatste 8 dagen voor de start der werken de databank van de overheid moet bereiken. Het is dus belangrijk om reeds vanaf het ontwerp te weten of uw woning/gebouw aan de gestelde eisen zal voldoen. Ook tijdens het bouwproces kunnen wij, als verslaggever, nuttige informatie geven bij, bijvoorbeeld, wijzigingen in materiaalkeuze. Ten laatste 6 maanden na het in gebruik nemen van de woning zal aan de hand van de realiteit (op basis van facturen, technische fiches, metingen,...) een eindberekening gebeuren. Voor gebouwen of gebouwdelen waarvoor de E-peileis bestaat wordt samen met de EPB-aangift e een energiecerti ficaat (EPC) opgemaakt. Dit is niet hetzel fde certi ficaat als bij verkoop en verhuur van woningen.

6 Veiligheidscoördinatie...of kortweg VC. Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen werd Europees een richtlijn goedgekeurd waarin minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschri ften zijn opgenomen voor werken op tijdelijke en mobiele werkplaatsen. In België zijn deze voorschri ften van kracht geworden sinds januari 2001 en verplichten de bouwheer om coördinatoren aan te stellen voor bouw-, onderhouds- of herstellingswerven van bouwwerken Wanneer minstens twee verschillende aannemers werken uitvoeren, zel fs al komen deze nooit tegelijk op de werf, is de veiligheidscoördatie verplicht. Indien alle werken door één en dezel fde aannem er uitgevoerd worden, is er dus geen aanstelling van een veiligheidscoördinator nodig. Er bestaan twee soorten coördinaties, nl. coördinatie-ontwerp: Het afstemmen van de activiteiten en desiderata van tussenkomende partijen bij het ontwerp (opdrachtgever, architect) coördinatie-verwezenlijking: Het coördineren van de gelijktijdige en achtereenvolgende activiteiten op de bouwplaats Deze kunnen beiden door ons uitgevoerd worden. Indien tekortkomingen tot preventiemiddelen geconstateerd worden, zodat de veiligheid en/of gezondheid op de werf in gedrang kan komen, is het onze taak als veiligheidscoördinator om hierover advies te geven.

7 Veiligheidsaudit Met een veiligheidsaudit brengt GJ de actuele risico s van uw gebouw volledig in kaart. Onze veiligheidsaudit biedt een uitstekende basis voor eventuele maatregelen om de fysieke veiligheid van uw gebouw te verbeteren. DOEL Als werkgever en/of beheerder bent u verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van uw gebouw. U moet kunnen aantonen dat uw gebouw aan de wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast kan de gemeente via vergunningsvoorwaarden aanvullende eisen stellen. Met een veiligheidsaudit onderzoeken wij voor u op deskundige wijze wat de actuele risico s van uw gebouw zijn. Zodat u weet op welke punten uw gebouw aan de veiligheidseisen voldoet en op welke punten er nog verbeteringen nodig of wenselijk zijn. WERKZAAMHEDEN Een optimale veiligheidsaudit van GJ bestaat uit de volgende drie stappen: 1. risico-inventarisatie 2. risico-analyse 3. risico-evaluatie. De auditor die deze drie stappen uitvoert, is een ervaren en in uw sector gespecialiseerde veiligheidskundige. De risico-inventarisatie kan bestaan uit een (quick) veiligheidsscan of mystery veiligheidsscan. Als deze stap al eerder is uitgevoerd, onderzoekt onze auditor of de resultaten daarvan nog steeds toepasbaar zijn. Als dat het geval is, hoeft er geen nieuwe risico-inventarisatie te worden uitgevoerd, maar kan onze auditor direct beginnen met de risico-analyse. De risico-analyse betreft een beoordeling van de geïnventariseerde risico s op aanvaardbaarheid en dekking. Onze auditor onderzoekt welk van de geconstateerde risico s aanvaardbaar zijn en welke niet. Ook gaat hij na of de onaanvaardbare risico s voldoende worden afgedekt met preventieve maatregelen. In deze analyse betrekt de auditor alle relevante veiligheidswet- en regelgeving die op uw situatie van toepassing is. De risico-evaluatie is een nadere beoordeling van de uitkomsten van de risico-analyse, in samenhang met de actuele veiligheidsvoorzi eningen in het gebouw. Onze auditor geeft aan welke maatregel en nodig zijn om de veiligheid op het juiste niveau te brengen. Hij heeft hierbij niet alleen oog voor de brandveiligheid, maar voor de fysieke veiligheid van uw gebouw als geheel. RESULTAAT Een veiligheidsaudit wordt afgerond met een veiligheidsrapport. In dit rapport wordt uitgelegd op welke manier de verschillende stappen van de veiligheidsaudit zijn uitgevoerd en tot welke conclusies en aanbevelingen dit heeft geleid. Een veiligheidsrapport van GJ bevat een grondige inventarisatie, analyse en evaluatie van de actuele veiligheidsrisico s van uw gebouw. Met ons veiligheidsrapport in de hand kunt u nagaan welke eventuele maatregelen er nodig zijn om uw gebouw aan de veiligheidseisen te laten voldoen. GJ kan u hierbij adviseren.

8 Luchtdichtheidsmetingen Blowerdoor testen Energie-effi ciënt bouwen betekent voor veel mensen: doorgedreven isoleren; goed ventileren, liefst in combinatie met warmteterugwinning; energiezuinig verwarmen (condensatieket el, warmtepomp,...); fotovoltaïsche panelen plaats en;... Al deze maatregelen dragen inderdaad hun steentje bij in het verhaal van energiebesparing, maar vragen aan de bouwheer veelal een flinke investering. Bovendien speelt er nog een zeer bel angrijke factor waarmee we moeten rekening houden, namelijk de luchtdichtheid van de woning. Opmetingen In het kader van EPC bieden wij onze diensten aan om woningen op te meten en installaties voor verwarming en warm water in kaart te brengen. De gegevens worden volgens de opnameformulieren van het VEA gebundeld en samen met een aantal relevante foto's digitaal doorgestuurd. Desgewenst maken wij een 3D voorstelling van de situatie waarmee de nodige oppervlaktes en volumes met een simpele klik gekend zijn. Hierdoor kunnen gegevens snel en efficiënt ingevoerd worden in de EPC-software.

9 Promatco Promatco staat voor professioneel instalatiemateriaal voor constructie. Promatco werd in 2008 opgericht en profileert zich als een dienst- en adviesverlenende partner die bedrijven kan helpen om dat beleid te optimaliseren maar ook te integreren. Onderhoud van brandbestrijdingsmateriaal, noodverlichtingen,. worden vakundig uitgevoerd door eigen gekwalificeerd personeel. Sindsdien heeft het gamma producten en diensten zich uitgebreid naar distributie in alle technieken die bijdragen tot de brandveiligheid, isolatie en ventilatie in gebouwen. Promatco levert aan diverse doelgroepen: groothandel, installateur, industrie, KMO, zelfstandigen, vrije beroepen, particulier, overheid, brandweer, gebouwenbeheer, scholen, immobiliën,... Facility managers en preventieadvis eurs hebben steeds meer nood aan een professionel e ondersteuning om de veiligheid en leefkwaliteit binnen hun onderneming effi ciënt te beheren en te implementeren. Hierbij willen wij de best mogelijke toonaangevende partner uit de sector zijn. Daarom besteden wij veel aandacht aan certi ficering van onze diensten, kwaliteit en installatiegemak van producten, beheersoft ware voor klant, installateur en gebouwenbeheerder. Wij staan hierbij steeds open voor Uw vragen en suggesties. Daarom brengt Promatco: TOTAL PROTECTION SOLUTIONS MET GEINTEGREERDE AANNEMING We staan graag tot uw beschikking voor verdere toelichting

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Hoogstraten - Merksplas - Ravels - Arendonk - Oud-Turnhout Turnhout - Vosselaar - Beerse - Rijkevorsel - Baarle-Hertog Provincie Antwerpen 2015-2016 VOORWOORD Een

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat Provincie Antwerpen 2014-2015 VOORWOORD nieuwbouw & renovatie Een huis bouwen of verbouwen

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C163 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 11 maart 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

jaarverslag 2010-2011

jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 7 Groene banen in de bouw 83 Het beroepsbeleid van de Confederatie 109 Bouweconomie: balans, vooruitzichten en structuur Voorwoord De nauwe band tussen de uitvoering

Nadere informatie

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte Pijpleidingen wereldwijd Speel op veilig en duurzaam voor uw gebouwen Energieleverancier Eneco pioniert In beeld

Nadere informatie

1.1. Missie en opdrachten van het VEA zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering

1.1. Missie en opdrachten van het VEA zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering ONDERNEMINGSPLAN 2015-2019 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP Hoofdstuk 1: Het Vlaams Energieagentschap als organisatie 1.1. Missie en opdrachten van het VEA zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering Het besluit

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS PORTFOLIO

GREEN BUILDINGS PORTFOLIO Grontmij is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame planning & ontwerp, infrastructuur & mobiliteit en water, energie & industrie. Wij leveren meerwaarde in het hele proces van

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING EYGM Limited. ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING Voor betere energie-efficiëntie en renovatie van gebouwen en loodsen op bedrijventerreinen COLOFON JULI 2015 Uitgegeven door de POM Oost-Vlaanderen Verantwoordelijke

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Veelgestelde vragen EPBD / Energielabel

Veelgestelde vragen EPBD / Energielabel Veelgestelde vragen EPBD / Energielabel Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over het energielabel gebouwen, onderverdeeld in rubrieken. Staan uw vragen niet in onderstaand overzicht,

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers zuid-limburg 2015-2016 VOORWOORD landrover.be landrover.be Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen

Nadere informatie

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Aanwezig:

Nadere informatie

Daarover gaat deze handleiding.

Daarover gaat deze handleiding. Kompas, energiebewust wonen en werken Handleiding Bouwen aan Frisse Scholen in opdracht van Handleiding Bouwen aan Frisse Scholen Deze Handleiding bouwen aan Frisse Scholen biedt u praktische aanknopingspunten

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN

HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN CEBEONEWS DRIEMAANDELIJKS ELEKTROTECHNISCH VAKMAGAZINE 52e jaargang een UITGAVE VAN CEBEO NV. WINTERuITgavE 2013 NR 275 DOSSIER: DE EPB-WETGEVING EN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR PROJECT DATANETWERKEN

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

9 Volksvestiging in België

9 Volksvestiging in België 9 Volksvestiging in België Sociale huisvesting terrein van Fm ers In Nedl. Is de sector véél uitgebreider dan in België 9.1 Geschiedenis huisvesting in Belgie 19 e eeuwse situatie van de arbeiders Franse

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST. SAMEN.

BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST. SAMEN. BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST. SAMEN. 1 www.escolimburg2020.be www.escolimburg2020.eu Als provincie zijn we zeer tevreden met de Europese steun voor het project ESCOLimburg2020. Voor kleine gemeenten

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie