DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat wordt voorgesteld om de definitie van bestaande woningen aan te passen naar 15 i.p.v. 10 jaar;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat wordt voorgesteld om de definitie van bestaande woningen aan te passen naar 15 i.p.v. 10 jaar;"

Transcriptie

1 Agendapunt nr. 5: WIJZIGEN VAN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN EN AANWENDEN VAN ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN-SUBSIDIE VOOR AANWENDEN MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN TECHNIEKEN NAAR ENERGIEZUINIG MAKEN VAN BESTAANDE EENGEZINSWONINGEN NAAR DE GEMEENTERAAD Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 december 2010 waarin het gewijzigd subsidiereglement werd goedgekeurd voor het plaatsen en aanwenden van alternatieve energiebronnen-subsidie voor aanwenden milieuvriendelijke producten-technieken; Overwegende dat er een uitvoering is van het Europese 3x20% Energie- en Klimaatscenario (2008) : 20% broeikasgasreductie tegen 2020, 20% hernieuwbare energieproductie in 2020 en het realiseren van 20% energiebesparing tegen 2020; Overwegende dat woningen van meer dan 15 jaar (van vóór 1 januari 1998) meestal nog niet aangepast zijn aan de huidige energienormen, en dat zij door gebruik te maken van energiezuinige maatregelen gemakkelijk nog 20 % energiebesparing kunnen verwezenlijken; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen na het overgangsjaar waarin facturen van vóór 1 januari 2014 nog kunnen ingediend worden voor alle subsidies beschreven in gemeenteraadsbeslissing van 16 december een subsidiepot van EUR op jaarbasis wenst te besteden aan subsidies voor hernieuwbare energiebronnen; Overwegende dat wordt voorgesteld om de definitie van bestaande woningen aan te passen naar 15 i.p.v. 10 jaar; Overwegende dat wordt voorgesteld om enkel nog energiebesparende maatregelen aan bestaande eengezinswoningen te subsidiëren, dus niet aan appartementen, bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen, scholen, ; Gelet op de rondvraag door de milieudienst bij verschillende gemeenten waaruit blijkt dat de meeste besturen vanaf 2014 geen of een zeer beperkt aantal subsidies voor hernieuwbare energiebronnen uitbetalen; Gelet op het feit dat het nieuwe bestuur het belangrijk vindt om de inwoners die investeren in energiezuinigere maatregelen financieel te ondersteunen om de 2020 doelstellingen te bereiken; Gelet op de bespreking van het reglement en de uitbetaalde subsidies van het voorgaande jaar, in de milieuraden van 26 september en 10 december 2013; Gelet op het voorstel van het college om het subsidiereglement als volgt aan te passen: Facturen van na 1 januari 2014 komen enkel nog in aanmerking voor subsidie voor volgende zaken aan bestaande eengezinswoningen (ingebruikname vóór 1 januari 1998) die geen deel uitmaken van een groot geheel (geen appartement, geen woning in loods, ): 1. Plaatsen van een zonneboiler door aannemer. Minimum factuur bedrag van 1.000,00 EUR. Technische voorwaarden overnemen van reglement 16 december 2010-Eandis. 2. Plaatsen van een warmtepomp door aannemer. Minimum factuur bedrag van 1.000,00 EUR. Technische voorwaarden overnemen van reglement 16 december 2010-Eandis. 1

2 3. Plaatsen van een groendak Minimum factuur bedrag van 1.000,00 EUR. Technische voorwaarden overnemen van reglement 16 december 2010-Eandis. 4. Isolatie van zolder-dak door aannemer-doe het zelf. Minimum factuur bedrag van 1.000,00 EUR. Technische voorwaarden overnemen van reglement 16 december 2010-Eandis. 5. Na-isolatie bestaande buitenmuur via buitenzijde en bestaande spouwmuur via aannemer Minimum factuur bedrag van 1.000,00 EUR. Technische voorwaarden overnemen van Eandis subsidie. Er wordt éénmalig een subsidie toegekend van maximaal 300,00 EUR, voor één of meerdere van bovenstaande maatregelen (1-5), per adres op het grondgebied van Zulte. Daartoe wordt 15 % van alle factuurbedragen samen (1-5) in aanmerking genomen. Subsidie voor maximaal 100 adressen op het grondgebied van Zulte per jaar. Aanvragen die niet behandeld kunnen worden in het lopende jaar, worden automatisch doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar, tot maximaal Gelet op volgende mogelijkheden van subsidie door Eandis voor particulieren in 2013: Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren van bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Vervanging enkel glas door hoogrendementsglas met U-waarde van maximaal 1,1 W/m³K geplaatst door aannemer van bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Vervanging enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas met U-waarde van maximaal 0,8 W/m³K geplaatst door aannemer van bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Zonneboiler geplaatst door aannemer van bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Kortingsbon koelkast of wasmachine voor beschermde afnemers Energieprestatiepeil voor nieuwe woning, wooneenheid of woongebouw Dakisolatie of vloerisolatie zelf geplaatst en/ of geplaatst door aannemer van bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning ofwooneenheid voor nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, enkel voor beschermde klant geplaatst door aannemer van bestaande woning, wooneenheid of woongebouw; Overwegende dat de gemeente in het budget van het lopende jaar vanaf 1 januari 2014, kredieten zal opnemen voor het subsidiëren van installaties voor alternatieve energiebronnen in kader van 2020 project; Gelet op de toelichting ter zitting door schepen Devriendt die de totstandkoming van het aangepast reglement verduidelijkt. Het reglement bestaat uit 2 luiken. Het ene luik voorziet een overgangsregeling voor hangende dossiers. De nieuwe regeling (tweede luik) wordt ingevoerd met ingang van 1 januari Op jaarbasis werd in het verleden ongeveer à euro gebudgetteerd in uitvoering van het uitgebreid en complex subsidiereglement. Op vandaag wordt vastgesteld dat reeds dossiers ingediend zijn tot beloop van ongeveer euro. Bij gebrek aan limiet zullen alle dossiers uitbetaald worden. Anderzijds worden nooit of zelden dossiers ingediend voor een aantal van de voorziene maatregelen / ingrepen. Het aangepast reglement heeft onder meer tot doel om vat te krijgen op het uit te betalen bedrag. Op jaarbasis wordt daarom vanaf 1 januari euro voorzien als gemeentelijke, hernieuwbare energiepremie voor bestaande eengezinswoningen die ouder 2

3 zijn dan 15 jaar (max. 300 euro per adres). Het reglement wordt sterk vereenvoudigd en de tegemoetkoming beperkt zich tot 5 maatregelen die ter zitting worden toegelicht. Gelet op de tussenkomst van raadslid Stijn Van de Wiele die de historiek van de totstandkoming van het initieel reglement toelicht. Het is logisch dat het reglement mee evolueert met de wijzigende technieken en de beschikbare budgetten. De CV&V-fractie had in haar verkiezingsprogramma ook een evaluatie en herziening van dit reglement ingeschreven. De CD&V-fractie kan zich inhoudelijk vinden in het aangepast reglement. Met algemene stemmen; BESLUIT: Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2014 kent het gemeentebestuur een toelage toe voor de installatie, het gebruik van alternatieve energiebronnen, milieuvriendelijke producten - technieken in woningen, woongebouwen, scholen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen gelegen op het grondgebied van Zulte, onder de voorwaarden hierna bepaald. 1.Voor facturen-epc-epb certificaten van vóór 1 januari 2014 die bij indienen van aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar: Onder woning wordt verstaan: het huis of appartement dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin. Onder woongebouw wordt verstaan: het gebouw dat meerdere woningen omvat of kan omvatten. Onder scholen wordt verstaan : gebouwen die gebruikt worden voor het huisvesten van leerlingen en leerkrachten. Onder bedrijfsgebouw wordt verstaan: het gebouw waarbinnen een bepaalde tak van ambacht, handel, industrie en tuinbouw wordt uitgeoefend. Onder nieuwbouwwoningen wordt verstaan woningen die een geldig energieprestatiecertificaat hebben met afgiftedatum na 1 januari Indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving dan wordt deze ook beschouwd als nieuwbouw. Gedeeltelijke herbouw en uitbreiding komen niet in aanmerking voor subsidie. 2. Voor facturen van NA 1 januari 2014 die bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar: Bestaande eéngezinswoning: Woning in gebruik genomen voor 1 januari 1998 en die enkel gebruikt wordt voor te wonen. Appartementen, bedrijfsgebouwen met woning in, méérgezinswoningen, komen NIET in Aanmerking voor een subsidie. Artikel 2: Met ingang van 1 januari 2014 worden volgende zaken gesubsidieerd : 1.Voor facturen-epc-epb certificaten van vóór 1 januari 2014 die bij indienen van aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar: A) Hernieuwbare energiebronnen A1) Installaties voor de thermische omzetting van zonne-energie in warm water of warme lucht (zonneboilers/zonnecollector). Installaties die enkel gebruikt worden voor het verwarmen van privé zwembaden komen niet in aanmerking. 3

4 Als bewijs moet een certificaat van een onafhankelijk testinstituut worden bijgevoegd waaruit blijkt dat een test volgens EN of DIN 4757 uitgevoerd werd. Ofwel bezit de installatie een Solar KeyMark. Een lijst van zonneboilers waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden is onder meer terug te vinden op de website Indien de zonneboiler op de lijst voorkomt, hoeven geen attesten bijgevoegd te worden. De producten genieten van een waarborg : minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen. De factuur van collector en boiler met vermelding van merk en type, die eveneens moet bijgevoegd worden, mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van aanvraag. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Bovendien moet een attest dat de installatie geïnstalleerd werd door erkende installateur worden bijgevoegd. A2) Installatie van warmtepompen die uitsluitend werking als warmtepomp hebben en niet als koeling gebruikt kunnen worden. De COP, gemeten volgens EN onder de vermelde condities is groter of gelijk aan 3,6 voor lucht/ water; 3,4 voor lucht/ lucht; 3 voor directverdamping/ water; 4,0 voor bodem/water (brontemperatuur 0 C, afgiftetemperatuur 35 C), en 4,5 voor water/water (brontemperatuur 10 C, afgiftetemperatuur 35 C). De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511, bedraagt minstens 80 % van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B De producten genieten voor de hoofdfunctie van een waarborg van minstens 10 jaar. De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor koeling. Een lijst van pompen waarvan aanvaard is dat ze voldoen aan de gestelde eisen is onder meer terug te vinden op de website Indien de warmtepomp op de lijst voorkomt, hoeven geen attesten bijgevoegd te worden. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur van de warmtepomp met vermelding van merk en type van de warmtepomp. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van aanvraag. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Bovendien moet een attest dat de installatie geïnstalleerd werd door erkende installateur worden bijgevoegd. Toelage : De toelage voor hernieuwbare energiebronnen vermeld onder A1) en A2) wordt vastgesteld op: 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW). Dit bedrag (zijnde 15 % op de kostprijs) moet minimum 250,00 EUR bedragen. Het maximale subsidiebedrag is 500,00 EUR per adres/jaar. Cumuleren van systemen A1) en A2) kan niet op hetzelfde jaar, dus slechts 1 systeem/adres/jaar. Premie kan aangevraagd worden voor woningen, woongebouwen, scholen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen. Sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare besturen kunnen slechts per bouwproject of per woongebouw 1 aanvraag indienen, dus niet per adres. Indien voor installatie ook een Gewestelijke premie of een premie van EANDIS kan verkregen worden, wordt de eindbeslissing ook bij voorkeur toegevoegd. B) Groendaken Daktuinen of daken met een volgroeide intensieve begroeiing. Een daktuin is een natuurlijke tuin die zich op het dak bevindt. 4

5 Een begroeiing zoals gazon, lage planten, kleine heesters en bomen is mogelijk op voorwaarde dat er een voldoende dikke substraatlaag wordt voorzien van minstens 0,3 m. Let echter op voor bepaalde soorten planten: zij kunnen wortels hebben die schade kunnen berokkenen aan de waterdichting. Met een onbeperkte keuze aan planten kan u een zeer mooie tuin creëren op een plaats die normaal onbenut blijft. Het dak is begaanbaar en kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden. Een daktuin vereist niet meer onderhoud dan een traditionele tuin. Opgepast: een substraatlaag heeft een zekere dikte met een aanzienlijk overgewicht (minstens 400 kg/m²). Daktuinen mogen bij renovatiewerken slechts worden toegepast na een grondige studie en een vergunning. Beter is in de ontwerpfase van een gebouw een daktuin te voorzien zodanig dat bij de berekening van de fundering en de dragende elementen ermee rekening wordt gehouden. Een bouwkundig gekwalificeerde persoon zoals een architect of ingenieur dient vooraf de constructie voldoende draagkrachtig verklaard te hebben. De drager van een daktuin heeft normaal gezien een helling tussen de 1 graad en 4 graden om een goede afwatering te voorzien. Toelage : 31,00 euro/m², met max. van 500,00 EUR, per adres/jaar. Bij aanvraag mag factuur maximaal 1 jaar oud zijn op datum van de aanvraag subsidie. De juiste oppervlakte moet ook op plan op schaal van tuin aangeduid worden. Er moet ook een opsomming van plantgoed en inrichting van tuin toegevoegd worden. Bewijs van betaling moet bijgevoegd worden. Premie kan aangevraagd worden voor woningen, woongebouwen, scholen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen. Sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare besturen kunnen slechts per bouwproject of per woongebouw 1 aanvraag indienen, dus niet per adres. Indien voor installatie ook een Gewestelijke premie of een premie van EANDIS kan verkregen worden, wordt de eindbeslissing ook bij voorkeur toegevoegd. C) Isolatiematerialen 1 ste punt : Isoleren van vloer/wand/dak bij nieuwbouw met volgende isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen: - cellulose-isolatie (cfr. ingeblazen papiervlokken) - houtvezelisolatie - vlasisolatie - hennepisolatie - kurkisolatie - andere producten vermeld op databanklijst van VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio- Ecologisch Bouwen en Wonen). Toelage: 15% van de gefactureerde kosten (incl. plaatsing en BTW). Dit bedrag (zijnde 15 % op de kostprijs) moet minimum 150,00 EUR bedragen. Het maximale subsidiebedrag is 250,00 EUR. Factuur van isolatiemateriaal met duidelijke omschrijving van gebruikte materiaal mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van de aanvraag subsidie. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Premie kan aangevraagd worden voor woningen, woongebouwen, scholen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen. Maximaal 1 aanvraag per adres/jaar. Sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare besturen kunnen slechts per bouwproject of per woongebouw 1 aanvraag indienen, dus niet per adres. 5

6 Indien voor installatie ook een Gewestelijke premie of een premie van EANDIS kan verkregen worden, wordt de eindbeslissing ook bij voorkeur toegevoegd. 2 de punt Isoleren van dak bij renovatie (ook door huurder) De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, het type, het aantal m². Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op of De premie is enkel geldig bij bestaande woningen (minimum 10 jaar aangesloten op het elektriciteitsnet). Dakisolatie De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3 m²k/w bedragen. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimum 3 m²k/w te komen. Thermische (isolerende) folies en riet komen niet in aanmerking voor deze premie. Zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie. Toelage: 15% van de gefactureerde kosten (incl. plaatsing en BTW). Dit bedrag (zijnde 15 % op de kostprijs) moet minimum 150,00 EUR bedragen. Het maximale subsidiebedrag is 250,00 EUR. Factuur van isolatiemateriaal met duidelijke omschrijving van gebruikte materialen mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van de aanvraag subsidie. Premie kan aangevraagd worden voor woningen, woongebouwen, scholen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen. Maximaal 1 aanvraag per adres/jaar. Sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare besturen kunnen slechts per bouwproject of per woongebouw 1 aanvraag indienen, dus niet per adres. Indien voor installatie ook een Gewestelijke premie of een premie van EANDIS kan verkregen worden, wordt de eindbeslissing ook bij voorkeur toegevoegd. De som van de premie van EANDIS, het Vlaamse Gewest en de gemeente mag de totale kostprijs aangerekend op factuur (incl. BTW), niet overschrijden. D) Gebruik van FSC gelabeld hout of een gelijkwaardig label De Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. Verantwoord bosbeheer houdt rekening houdt met het milieu, heeft een sociale dimensie en is economisch haalbaar. FSC werd in 1993 opgericht door boseigenaren, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Toelage : Forfaitair bedrag van 250,00 euro per woning, met een minimum factuurbedrag van 1.250,00 EUR. Het FSC label, of een gelijkwaardig label dat aantoont dat het hout afkomstig is van bossen waarvan het duurzaam beheer door een onafhankelijke instelling volgens internationaal erkende criteria werd gecertificeerd, moet duidelijk af te leiden zijn op grond van de factuur 6

7 die maximaal 1 jaar oud mag zijn op datum van de aanvraag subsidie. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Premie kan aangevraagd worden voor woningen, woongebouwen, scholen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen. Maximaal 1 aanvraag per adres/jaar. Sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare besturen kunnen slechts per bouwproject of per woongebouw 1 aanvraag indienen, dus niet per adres. Indien voor installatie ook een Gewestelijke premie of een premie van EANDIS kan verkregen worden, wordt de eindbeslissing ook bij voorkeur toegevoegd. E) Natuurverven en aanverwante afwerkingproducten voor binnen en/ of buitentoepassingen - verven, lakken, vernissen, - oliën, - leempleisters Enkel producten vermeld op databanklijst VIBE vzw. Toelage : 15% van de gefactureerde kosten (incl. BTW). Dit bedrag (zijnde 15 % van de gefactureerde kosten) moet minimum 75 euro bedragen. Het maximale subsidiebedrag is 250,00 EUR aan producten zoals hierboven beschreven en die vermeld staan in de databanklijst van VIBE vzw. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van de aanvraag subsidie. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Premie kan aangevraagd worden voor woningen, woongebouwen, scholen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen. Maximaal 1 aanvraag per adres/jaar. Sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare besturen kunnen slechts per bouwproject of per woongebouw 1 aanvraag indienen, dus niet per adres. F) Passief huis De term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-/ kierdichting van de constructie in, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd is door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning. Concreet betekent een passiefhuis bouwen dus: - warmteverliezen beperken door ver doorgedreven isolatie; - warmteverliezen beperken door zeer goede luchtdichtheid van het gebouw; - luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met warmteterugwinning; - gebruik van passieve energie (bodemwarmte, zonnewarmte, ); - laag energiegebruik door efficiënte apparaten. Als nu door bovenstaande punten uit te voeren aan volgende normen voldaan wordt dan is het gebouw in staat om zonder de klassieke verwarmingsinstallatie (en bijbehorende energiefactuur) een zeer comfortabel binnenklimaat te garanderen. Er wordt dan niet meer actief verwarmd en men spreekt dan van een 'passief' gebouw of 'passiefhuis'. Verbouwen volgens passiefhuisstandaard. De premie is enkel geldig indien vergezeld van een passiefhuiscertificaat. Toelage: 1.000,00 EUR/woning 7

8 Voor het verkrijgen van de subsidie voor een nieuwbouw en een verbouwing moet een passiefhuiscertifcaat voorgelegd worden. Premie kan enkel aangevraagd worden door particulieren voor bouwen van particuliere woningen, geen appartementen of studio s, volgens passief huisstandaard. De premie is enkel geldig voor verbouwen van eengezinswoningen (minimum 10 jaar aangesloten op het elektriciteitsnet) door particulieren, niet voor appartementen of studio s. De premie is niet cumuleerbaar met andere premies van de gemeente voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend. G) E-peil voor nieuwbouwwoning lager dan of gelijk aan E60 Onder nieuwbouwwoningen wordt verstaan woningen die een geldig energieprestatiecertificaat bij bouw (EPB) hebben met afgiftedatum na 1 januari Indien voor een verbouwing de volledige woning onderhevig is aan de EPB-regelgeving dan wordt deze ook beschouwd als nieuwbouw. Gedeeltelijke herbouw en uitbreiding die niet vallen onder de EPB-regelgeving komen niet in aanmerking. De premie is enkel geldig vergezeld van een energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPBaangifte (hoofdblad) uitgereikt na 1 januari 2011, en niet ouder dan 1 jaar, waaruit blijkt dat het E-peil lager is dan of gelijk is aan E60. Toelage: E60 tot 30: 400 EUR + {20 EUR x (E60 Epeil van de woning)} De toelage vervalt van zodra E-peil verplicht op 60 wordt gebracht. Momenteel is het verplichte E-peil bij nieuwbouw E Voor facturen van NA 1 januari 2014 die bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar: 1. Installaties voor de thermische omzetting van zonne-energie in warm water of warme lucht (zonneboilers/zonnecollector) voor bestaande eengezinswoningen, die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari De premie is enkel geldig voor bestaande ééngezinswoningen die in gebruik genomen Zijn vóór 1 januari Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peil eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking. De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt niet in aanmerking. De collector heeft een systeemtest (volgens EN of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar Keymark. Het fabrieksmatig geproduceerd systeem is gemarkeerd conform EN Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd. 8

9 Een lijst van zonneboilers waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden is onder meer terug te vinden op de website Indien de zonneboiler op de lijst voorkomt, hoeven geen attesten bijgevoegd te worden. De producten genieten van een waarborg : minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen. De factuur van collector en boiler met vermelding van merk en type van de zonneboiler, het aantal m² apertuuroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van de zonneboiler, die eveneens moet bijgevoegd worden, mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van aanvraag en moet type vermelden, samen met plaatsingsadres. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Bovendien moet een attest dat de installatie geïnstalleerd werd door aannemer worden bijgevoegd samen met een foto van de panelen en de boiler. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf. De inhoud van het boilervat moet minstens 40 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte bedragen ingeval van vlakkeplaatcollectoren en minstens 55 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte bedragen ingeval van buiscollectoren. Uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking. Vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem door een nieuw thermisch zonnecollectorsysteem komt niet in aanmerking. 2. Installatie van warmtepompen die uitsluitend werken als warmtepomp en niet als koeling gebruikt kunnen worden, voor bestaande eengezinswoningen,die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari De premie is enkel geldig voor bestaande eengezinswoningen die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peil eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking. De COP s voldoen minstens aan de criteria vermeld in de bijlage van de Beschikking van de Europese Commissie van 9 november 2007, tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptie warmtepompen. Publicatieblad van de Europese Unie van 20 november 2007, concreet: Voor elektrische warmtepomp: Gemeten volgens EN14511 Soort Min. COP Bron t Afgifte t bodem/water 4,3 0 C 35 C water/ water 5,1 10 C 35 C lucht/water 3,1 2 C 35 C lucht/ lucht 2,9 2 C 20 C Gemeten volgens CETIAT Soort Min. COP Bron t Afgifte t Directverdamping/ 4,3 0 C 35 C water Directverdamping/ Directcondensatie 4,3 0 C 35 C Voor gaswarmtepomp: 9

10 Gemeten volgens EN14511 of EN Soort Min. COP Bron t Afgifte t bodem/water 1,54 0 C 45 C water/ water 1,85 10 C 45 C lucht/water 1,14 2 C 45 C lucht/ lucht 1,27 2 C 20 C Gemeten volgens CETIAT Soort Min. COP Bron t Afgifte t Directverdamping/ 1,54 0 C 45 C water Directverdamping/ Directcondensatie 1,54 0 C 45 C De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511, bedraagt minstens 80 % van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de bestaande Belgische en internationale richtlijnen, normen, wetten en codes van goede praktijk ( Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw ) en voldoet aan de relevante eisen van de geharmoniseerde EU Directieven EU-safety Standards en EU Product Standards. De warmteafgifte moet gebeuren via lage temperatuur radiatoren/ convectoren of vloer-of muurverwarming op een maximumtemperatuur van 40 C. Waar geen richtlijnen, normen of wetten terzake beschikbaar zijn, worden evaluatierichtlijnen toegepast gebaseerd op internationaal aanvaarde referenties uit de vakliteratuur. Een lijst van pompen waarvan aanvaard is dat ze voldoen aan de gestelde eisen is onder meer terug te vinden op de website Indien de warmtepomp op de lijst voorkomt, hoeven geen attesten bijgevoegd te worden. De warmtepomp geniet minimum 2 jaar volledige garantie. Reserveonderdelen, origineel of gelijkwaardig zijn minimaal 10 jaar beschikbaar en verkrijgbaar, beide te beginnen op de datum van aankoop. Aan de eindgebruiker worden de volgende documenten in het Nederlands overhandigd: plannings- en technische documentatie, een installatiehandleiding, een gebruikershandleiding en opleverings- en herstellingsdocumentatie. Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt niet in aanmerking. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur van de warmtepomp met vermelding van plaatsingsadres, merk en type van de warmtepomp, samen met een foto van de geplaatste warmtepomp. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van aanvraag. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Bovendien moet een attest dat de installatie geïnstalleerd werd door aannemer worden bijgevoegd. Warmtepompboilers komen niet in aanmerking. 3. Groendaken voor bestaande ééngezinswoningen, die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari De premie is enkel geldig voor bestaande eengezinswoningen die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peil eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking. 10

11 Daktuinen of daken met een volgroeide intensieve begroeiing. Een daktuin is een natuurlijke tuin die zich op het dak bevindt. Een begroeiing zoals gazon, lage planten, kleine heesters en bomen is mogelijk op voorwaarde dat er een voldoende dikke substraatlaag wordt voorzien van minstens 0,3 m. Let echter op voor bepaalde soorten planten: zij kunnen wortels hebben die schade kunnen berokkenen aan de waterdichting. Met een onbeperkte keuze aan planten kan u een zeer mooie tuin creëren op een plaats die normaal onbenut blijft. Het dak is begaanbaar en kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden. Een daktuin vereist niet meer onderhoud dan een traditionele tuin. Opgepast: een substraatlaag heeft een zekere dikte met een aanzienlijk overgewicht (minstens 400 kg/m²). Daktuinen mogen bij renovatiewerken slechts worden toegepast na een grondige studie en een vergunning. Beter is in de ontwerpfase van een gebouw een daktuin te voorzien zodanig dat bij de berekening van de fundering en de dragende elementen ermee rekening wordt gehouden. Een bouwkundig gekwalificeerde persoon zoals een architect of ingenieur dient vooraf de constructie voldoende draagkrachtig verklaard te hebben. De drager van een daktuin heeft normaal gezien een helling tussen de 1 graad en 4 graden om een goede afwatering te voorzien. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van de aanvraag subsidie. De juiste oppervlakte moet ook op plan op schaal van tuin aangeduid worden. Er moet ook een opsomming van plantgoed en inrichting van tuin toegevoegd worden. Bewijs van betaling moet bijgevoegd worden, samen met een foto van het groendak. 4. Isoleren van dak bij renovatie (ook door huurder) voor bestaande eengezinswoningen, die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari De premie is enkel geldig voor bestaande eengezinswoningen die in gebruik genomen Zijn vóór 1 januari Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peil eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte) van het isolatiemateriaal met vermelding van plaatsingsadres, het merk, de soort, het type, het aantal m². Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op of Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B of ETA) komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens. Dakisolatie De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,5 m²k/w bedragen. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimum 3,5 m²k/w te komen. Thermische (isolerende) folies en riet komen niet in aanmerking voor deze premie. Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft. 11

12 Als het de isolatie van een hellend vlak betreft, moet er ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning. 5. Na-isolatie bestaande buitenmuur via buitenzijde en bestaande spouwmuur door aannemer voor bestaande eengezinswoningen, die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari De premie is enkel geldig voor bestaande ééngezinswoningen die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peil eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie en betaalbewijs van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het plaatsingsadres, merk, het type, de soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde (spouwmuur), de datum van uitvoering (indien spouwmuurisolatie) en de kostprijs van de isolatie en plaatsing. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden. Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS De spouwmuur- of de buitenisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer. Eisen voor spouwmuurisolatie: - De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter - De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal - Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking. - De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mk bedragen. - De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. De premie kan slechts worden toegekend nadat het Vlaams energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS. - Eisen voor buitenmuurisolatie: - De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatst materiaal moet minimum 2,0 m² K/W bedragen. De Rd-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mk). - De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2,0 m² KW te komen. - Enkel na-isolatie aan de buitenkant van al bestaande buitenmuur komt in aanmerking. - De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B of ETA (Europees Technische goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn ondermeer terug te vinden op de websites en Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens. Artikel 3: Het maximale subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld : 12

13 1.Voor facturen-epc-epb certificaten van vóór 1 januari 2014 die bij indienen van aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar: Per adres kan per jaar slechts één subsidie ontvangen worden per categorie voor installatietechnieken vermeld onder de rubriek A (A1 en A2). De rubrieken A, B, C, D, E, (F of G) kunnen wel gecombineerd worden: per rubriek 1 aanvraag/adres/jaar. F en G kunnen niet gecombineerd worden. De toelage kan gecumuleerd worden met de bouw- en/of renovatiepremie, verleend door de gemeente, indien een dergelijke premie werd toegestaan. 2. Voor facturen van NA 1 januari 2014 die bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar: Er wordt éénmalig een subsidie toegekend van maximaal 300,00 EUR, voor één of meerdere van bovenstaande maatregelen (1-5), per adres op het grondgebied van Zulte. Daartoe wordt 15 % van alle factuurbedragen samen (1-5) in aanmerking genomen. Het gemeentebestuur behoudt het recht om zich -in elke fase van het project- ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/ of aannemer die de installatie beschreven heeft, levert, plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt het gemeentebestuur het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. De toekenning van de premie betekent niet dat het gemeentebestuur verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/ of resultaten. De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen. Goedkeuring van Eandis premies die gelijk lopen met gemeentelijke premie kunnen door het gemeentebestuur opgevraagd worden. De premies worden slechts uitbetaald indien de nodige stedenbouwkundige vergunningen voor de gebouwen en de werken die betrekking hebben op de subsidie, verkregen werden. Artikel 4: De aanvraag tot het bekomen van de subsidie wordt schriftelijk ingediend, t.a.v. het college van burgemeester en schepen. De aanvraag geschiedt via een standaardformulier en is vergezeld van de vereiste bewijsstukken. Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak betreffende de toekenning van de subsidie voor de installatie en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Tweemaal per jaar wordt overgegaan tot uitbetaling van de toelage na definitieve toekenning. De uitbetaling kan enkel gebeuren op de bank- of postrekening van de aanvrager. Artikel 6: In de gevallen waar de aangegane verbintenissen niet meer worden nagekomen, kan de gemeente haar toelage terugvorderen, verhoogd met de wettelijke interesten te rekenen vanaf de datum waarop niet meer werd voldaan aan de gestelde voorwaarden. Hetzelfde geldt als blijkt dat het certificaat of het installatiebewijs niet voldoende zijn om een optimale werking te garanderen. Artikel 7: De nodige kredieten worden jaarlijks in het budget ingeschreven. 13

14 Artikel 8: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari Artikel 9: Het reglement van 16 december 2010 wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven. Artikel 10: Dit gemeenteraadsbesluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 11: Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de heer Provinciegouverneur door middel van de lijst bedoeld in artikel en 252 van het Gemeentedecreet. Een afschrift van deze beslissing zal eveneens voor kennisgeving worden overgemaakt aan - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Economie, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie.; - de lokale energie-intercommunale. - de financieel beheerder. 14

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 APRIL 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 APRIL 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 APRIL 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers;

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers; De raad, Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011; Overwegende dat het subsidiereglement

Nadere informatie

Raadsleden Pieter Verhalle, Geraldine Van den Weghe, Stijn Van de Wiele en Marc Devlieger zijn verontschuldigd.

Raadsleden Pieter Verhalle, Geraldine Van den Weghe, Stijn Van de Wiele en Marc Devlieger zijn verontschuldigd. GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 APRIL 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Premieaanvraag 2017 Niet-woongebouwen

Premieaanvraag 2017 Niet-woongebouwen Premieaanvraag 2017 Niet-woongebouwen Buitenmuurisolatie nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43651 : REGpremie buitenmuurisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2.

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

--------------------------------------- Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 NOVEMBER 2013.

--------------------------------------- Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 NOVEMBER 2013. GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,

Nadere informatie

Infogids zonneboiler

Infogids zonneboiler Infogids zonneboiler Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 Wat is een zonneboiler?... 2 De werking van een zonneboiler... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van een zonneboiler... 3 Overzicht

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie Art.nr. 43655 : REGpremie E-peil 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2013 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1 Zonneboiler www.site.be 1 Inhoudstafel Wat is een? 2 De werking van een 3 Waarmee moet u rekening houden? 3 De kostprijs van een 4 Overzicht premies van een 4 Premie van de netbeheerder 5 Terugverdientijd

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2013 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie,

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, latie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas, en de plaatsing van een

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43652 : REGpremie zonneboiler 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing zonneboiler 550 /m 2 - max. 2 750, tot 50% van het factuurbedrag Voor

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43986 : REGpremie warmtepomp2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Plaatsing warmtepomp Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43652 : REGpremie zonneboiler 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing zonneboiler 550 /m 2 - max. 2 750, tot 50% van het factuurbedrag Voor

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43654 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Art.nr. 43655 : REGpremie E-peil 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2013 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Plaatsing warmtepomp Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43649 : REGpremie warmtepomp2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing warmtepomp Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene

Nadere informatie

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente...

Nadere informatie

550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag Voor beschermde afnemers: 825/m 2 - max. 4125, tot 75% van het factuurbedrag

550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag Voor beschermde afnemers: 825/m 2 - max. 4125, tot 75% van het factuurbedrag Art.nr. 45751: REGpremie zonneboiler 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Plaatsing zonneboiler 550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag

Nadere informatie

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Buitenmuurisolatie

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Buitenmuurisolatie Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Buitenmuurisolatie

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2012 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43950 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro REG-premieaanvraag 2014 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is uw dossier compleet? Controleer of u alle vakjes hieronder kunt aanvinken. Onvolledige dossiers

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro REG-premieaanvraag 2015 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is uw dossier compleet? Controleer of u alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 5 van

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43657 : REGpremie vloer-of kelderisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 72416 MONITEUR BELGE 09.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2011/18428] Personnel. Nomination Par arrêté ministériel du 24 octobre 2011, M. Grégory

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van : 25 januari 2013 Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes Benny

Nadere informatie

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Buitenmuurisolatie

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Buitenmuurisolatie Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Buitenmuurisolatie

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45748: REGpremie vloer-of kelderisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43985 : REGpremie zonneboiler2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de

Nadere informatie

REG 2015. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen

REG 2015. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen REG 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Premiebedrag -waarde Via aannemer Doe-het-zelf -waarde 3,5m²K/W 6 euro per m² 3 euro per m² -waarde 4,0m²K/W 7

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Art.nr. 43988 : REGpremie E-peil 2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2012 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45747: REGpremie dak-of zoldervloerisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Afhandeling premie Is jouw dossier compleet? Controleer of je alle vakjes kunt aanvinken op de checklist

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Premieaanvraag 2017 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is jouw dossier compleet? Controleer of je alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 5 van

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Premie van 200 euro tot 4 100 euro

Premie van 200 euro tot 4 100 euro Huishoudelijke premie 2010 Nieuwbouwwoning of appartement Premie van 200 euro tot 4 100 euro Energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2014 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2016 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2016

REG-premieaanvraag 2016 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2016 Art.nr. 47459: REGpremie E-peil 2016 REG-premieaanvraag 2016 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2016 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het attest op

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Subsidiereglement duurzaam bouwen

Subsidiereglement duurzaam bouwen Subsidiereglement duurzaam bouwen Wat is duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen steunt op drie principes: Ga zo efficiënt mogelijk om met energie, water, ruimte en materialen. Gebruik zoveel mogelijk duurzame

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam Straat en nummer Postcode en gemeente Telefoon of GSM E-mail Bankrekening nr. EAN-nummer...... 5 4-1 4 4 9 4-0 0 0

Nadere informatie

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 Copyright - samenstelling 2011 - Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Brussel Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Subsidiereglement duurzaam bouwen

Subsidiereglement duurzaam bouwen Subsidiereglement duurzaam bouwen Wat is duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen steunt op drie principes: Ga zo efficiënt mogelijk om met energie, water, ruimte en materialen. Gebruik zoveel mogelijk duurzame

Nadere informatie

Plaatsing warmtepomp REG 2016

Plaatsing warmtepomp REG 2016 Art.nr. 47457: REGpremie warmtepomp 2016 REG-premieaanvraag 2016 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Plaatsing warmtepomp REG 2016 Premiebedrag tot maximum 1700 euro Een premie aanvragen

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Plaatsing warmtepomp REG 2015

Plaatsing warmtepomp REG 2015 Art.nr. 46367: REGpremie warmtepomp 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Plaatsing warmtepomp REG 2015 Premiebedrag tot maximum 1700 euro Een premie aanvragen

Nadere informatie

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 Dienst Leefmilieu Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 45749: REGpremie warmtepomp 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Plaatsing warmtepomp Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Art.nr. 45752: REGpremie E-peil 2014 REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2017 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2017

REG-premieaanvraag 2017 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2017 Art.nr. 48082: REGpremie E-peil 2017 REG-premieaanvraag 2017 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2017 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot euro

Energieprestatiepeil 200 tot euro Huishoudelijke premie 2011 Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Warmtepomp Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be geplaatst

Nadere informatie

Vloerisolatie of kelderisolatie REG 2017

Vloerisolatie of kelderisolatie REG 2017 Art.nr. 48079: REGpremie vloer-of kelderisolatie 2017 REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Vloerisolatie of kelderisolatie REG 2017 Premiebedrag R D -waarde R D -waarde

Nadere informatie

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging waarvan één investering met eindfactuur in 2016 en één

Nadere informatie

REG Dakisolatie of zoldervloerisolatie BENO PASS. REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG Dakisolatie of zoldervloerisolatie BENO PASS. REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 48078: REGpremie dak-of zoldervloerisolatie 2017 REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2017 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Premiebedrag via aannemer doe-het-zelf

Nadere informatie

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Combinatiepremie voor

Nadere informatie

REG 2015. REG-premieaanvraag 2015 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie

REG 2015. REG-premieaanvraag 2015 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie Art.nr. 46370: REGpremie Combinatiepremie 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2015 A. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren B. Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

REG REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 48083: REGpremie Combinatiepremie 2017 REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2017 Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging

Nadere informatie

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. tot euro. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. tot euro. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Warmtepomp geplaatst

Nadere informatie

REG Isolatie van spouwmuren 2 Isolatie van buitenmuren langs de buitenzijde 3 Isolatie van buitenmuren langs de binnenzijde BENO PASS

REG Isolatie van spouwmuren 2 Isolatie van buitenmuren langs de buitenzijde 3 Isolatie van buitenmuren langs de binnenzijde BENO PASS Art.nr. 48085: REGpremie Buitenmuurisolatie 2017 REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2017 1 Isolatie van spouwmuren 2 Isolatie van buitenmuren langs de buitenzijde

Nadere informatie

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN - MILIEUPREMIE 2017 - NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN 1. DOEL VAN DE PREMIE In mei 2014 ondertekende Dilbeek het Burgemeestersconvenant. Door haar verbintenis streeft de gemeente tegen 2020 naar 20% minder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED SUBSIDIEREGLEMENT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN ihkv het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ voor de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2016 Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Hoogrendementsglas Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

REG 2016. REG-premieaanvraag 2016 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie

REG 2016. REG-premieaanvraag 2016 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie Art.nr. 47460: REGpremie Combinatiepremie 2016 REG-premieaanvraag 2016 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2016 A. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren B. Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 99808 MONITEUR BELGE 19.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22617] Institut national d assurance maladie-invalidité. Commission régionale du Conseil médical de l

Nadere informatie