Betreft stabiliteitsstudie: Uitbreiding schoolgebouw Gemeente Wezembeek Oppem Louis Marcelisstraat Wezembeek-Oppem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft stabiliteitsstudie: Uitbreiding schoolgebouw Gemeente Wezembeek Oppem Louis Marcelisstraat 134 1970 Wezembeek-Oppem"

Transcriptie

1 TOPCO+ bvba Ref: 6233 Betreft stabiliteitsstudie: Uitbreiding schoolgebouw Gemeente Wezembeek Oppem Louis Marcelisstraat Wezembeek-Oppem Architect: De Vestele Architectenbureau Generaal Capiaustraat Brussel Aannemer: Ingenieur: Maarten Van Nieuwenhove 3 oktober 2014 Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

2 TOPCO+ bvba Overzicht inhoud bundel 1. Algemene beschrijving beton, staal en uitvoeringstechnieken voor stabiliteit 2. Meetstaat stabiliteit 3. Staalborderel Plannen en uitvoeringsdetails in bijlage Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

3 TOPCO+ BVBA Dossiernr.:6233 Stabiliteitsstudie Gemeente Wezembeek Oppem, Louis Marcelisstraat 134 Architect: De Vestele Architectenbureau Generaal Capiaustraat Brussel Betreft: Beschrijving Beton voor stabiliteit 1. Algemene specificaties en eisen De vervaardiging, specificatie en eigenschappen van het beton en de productiecontrole moeten voldoen aan de eisen en de richtlijnen van de normen NBN EN206-1:2001 en NBN B 15001:2004 «Beton Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid». Beide normen zijn in hun geheel van toepassing. Dit bestek vult beide normen aan waar een keuze moet gemaakt worden. Alle betonsoorten zijn van het type met gespecificeerde eigenschappen. Dit impliceert dat de aannemer verantwoordelijk is voor de levering van beton dat beantwoordt aan de basiseisen en de eventuele aanvullende eisen vereist door dit lastenboek en door beide voornoemde normen. 2. Bijzondere specificaties De gebruikte terminologie is die van de normen NBN EN 206-1:2001 en NBN B : Eisen Sterkteklasse: C 25/30 (funderingen) C30/37 (balken & kolommen) Duurzaamheidseisen met B1 (gebruiksdomein) en B2 (omgevingsklasse): Gewapend beton (GB) en EE1 (geen vorst en fundering onder vorstgrens,...) en EE2 voor de gewapende betonbalken Concistentieklasse: S3 Nominale grootste korrelafmeting (Dmax): 20,22 of 32 Aanvullende eisen: / 2.2 Controle op de bouwplaats van de conformiteit met de eisen Voor de aanvang van het storten moet de aannemer de herkomst van het beton melden aan de bouwheer: hetzij gefabriceerd op de bouwplaats, hetzij afkomstig van niet-benor centrale of BENOR-centrale Het beton afkomstig van een centrale beschikkend over de BENOR-licentie werd geproduceerd onder controle van een derde partij. Het moet niet meer gecontroleerd worden op de bouwplaats. De herkomst van een BENOR-centrale wordt bewezen door leveringsbonnen die het BENOR-labeldragen en het identificatienummer toegekend door het BENORcertificatieinstelling. Op de bon moeten alle eisen van 2.1 en alle gegevens volgens artikel 7.3 Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

4 van bovenvernoemde normen vermeld staan. De leveringsbonnen worden bewaard op de bouwplaats en blijven ter beschikking van de bouwheer Beton dat niet geleverd of gefabriceerd wordt onder het BENOR-merk valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aannemer zelfs als hij de fabricage ervan toevertrouwt aan een derde (niet-benor) centrale. De aannemer moet bijgevolg het chronologische verloop van het storten van het beton (samenstelling, hoeveelheden en uitgevoerde controles) in het logboek bijhouden. Bovendien moet hij zich, door middel van regelmatige controles, vergewissen van de conformiteit met de eisen. Deze controle slaat op alle factoren die de kwaliteit van het beton kunnen aantasten, zoals vermeld in hoofdstuk 9 van NBN EN 206-1:2001. De schriftelijke verslagen van de uitgevoerde controles en van de bekomen resultaten moeten op eenvoudige aanvraag aan de bouwheer overhandigd kunnen worden Controle van de sterkteklasse Wat de sterkteklasse van het beton in het bijzonder betreft zijn de controlemodaliteiten als volgt: De aannemer zal alle controlewerkzaamheden i. v. m. de sterkte van het beton, op zijn kosten, toevertrouwen aan een erkend laboratorium, en dit vanaf de monsterneming van het beton op de bouwplaats tot het verbrijzelen van de proefstukken. Ongeacht de plaats waar het beton gefabriceerd wordt, gebeuren de monsternemingen altijd op de bouwplaats. De monsternemingen hebben plaats ten minste 1 maal per productie- of leveringsdag van het beton, voor iedere gefabriceerde of geleverde sterkteklasse. Indien de gefabriceerde of geleverde hoeveelheid van één dag voor een zelfde sterkteklasse meer dan 75 m3 bedraagt, wordt overgegaan tot een monsterneming per schijf van 75 m3, waarbij uit elke aangebroken schijf een monster genomen wordt. Elke monsterneming moet afkomstig zijn van een verschillende lading of truckmixer. Uit elke monsterneming worden 3 kubusvormige proefstukken vervaardigd van 150 mm zijde. Op 28 dagen worden de proefstukken onderworpen aan een drukproef. Het RESULTAAT dat de monsterneming kenmerkt, is het gemiddelde van de 3 proeven. De controle slaat op elke groep van 3 opeenvolgende resultaten, waarbij ieder resultaat slechts tot één groep behoort (sterkteklasse). Het gemiddelde van de 3 opeenvolgende resultaten moet hoger liggen dan of gelijk zijn aan : fck,cube + 8 ( in N/mm2) Elk resultaat moet hoger zijn dan of gelijk aan: fck,cube - 1 (in N/mm2). fckcube is het tweede getal in de genormaliseerde aanduiding C25/30 van de sterkteklasse (cfr. 2.1). De resultaten die geen deel uitmaken van een groep van 3 opeenvolgende resultaten (zoals de laatste resultaten van een serie die geen veelvoud is van 3) moeten alle hoger liggen dan of gelijk zijn aan fck,cube + 5 (in N/mm2). Het erkende laboratorium dat aangeduid is om de proeven uit te voeren bezorgt een kopie van de proefverslagen rechtstreeks aan de bouwheer Controle van de consistentie De aannemer voert de controles op de consistentie van het gefabriceerde of geleverde beton uit met dezelfde frequentie als die op de sterkteklasse. Daartoe moet hij beschikken over het nodige materiaal Andere controles De bouwheer behoudt zich het recht toe op zijn kosten alle controles uit te voeren of te laten uitvoeren m. b. t. tot andere eisen dan die van de sterkte- of consistentieklasse. De aannemer wordt geacht hem hiertoe, kosteloos, de nodige assistentie te verlenen. 2.3 Transport, verwerking en nabehandeling van het verse beton De aannemer wordt geacht de nodige maatregelen te treffen om de kwaliteit van het beton te vrijwaren tijdens het transport op de bouwplaats, de verwerking en de duur van de verharding. Deze maatregelen worden besproken in NBN ENV :2000 Het vervaardigen van betonconstructies Deel 1 Algemeen gedeelte. Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

5 Telkens de bouwheer of zijn afgevaardigde, in het kader van zijn opdracht van algemeen toezicht op de werken, op de bouwplaats komt, zal hij streng toekijken op de strikte naleving van deze maatregelen. 2.4 Nalatigheid (inbreuk, overtreding) en niet-conformiteit Wanneer de bouwheer merkt dat de technische en administratieve vereisten m. b. t. de kwaliteit van het beton niet of onvoldoende nageleefd worden, stelt hij hiervan een procesverbaal op en verwittigt hij de aannemer. Als deze laatste geen aannemelijke verklaring kan geven, wordt hem automatisch een forfaitaire boete van EUR per overtreding aangerekend. Beton dat niet conform is met de vereiste sterkte wordt geweigerd en afgebroken. Op vraag van de aannemer, en op zijn kosten, kan evenwel een bijkomend onderzoek gevoerd worden naar de reëe kwaliteit van het beton in het bouwwerk. Naar gelang de uitslag van dat onderzoek kan de bouwheer besluiten het beton niet af te breken maar wel een korting toe te passen evenredig met de ernst van het sterktegebrek en de hoeveelheid verdacht beton. Betreft: Beschrijving Staal voor stabiliteit Staalsoort: BE500 Alle informatie over het gewenste staaldiameter en lengte zie wapeningsplan. Betreft: Algemene opmerkingen (voor aannemer) Dekking: op de wapeningstekening is de dekking aangegeven. Veelal wordt gewerkt met supporters om de bovenwapening op te vlechten. De richting van deze supporters kan van belang zijn om te vermijden dat bij overlappen van wapeningsnetten en andere extra wapeningsstaven de dekking aan de bovenzijde gegarandeerd blijft. Door de supporters in de richting van de onderste staven van het bovennet te plaatsen, wordt al winst geboekt. Denk er vooral aan om voldoende supporters aan te brengen bij de beëindiging van de netten. Door het lopen op de netten kan anders dit net naar beneden worden getrapt. Bij grote vloervelden dient de dekking aan de bovenzijde te worden gecontroleerd met behulp van een waterpassing. Schone bekisting: zeker bij schoonwerk beton dient een schoonmaakbeurt te worden ingelast. Zaagsel, binddraad (voor zover niet RVS), papier, peuken, enz. dienen te worden verwijderd, meestal met water, soms met lucht. Als we hiervoor water gebruiken, denk dan aan een controleerbare waterafvoer. Sparingen: zorg ervoor dat een bekisting voor de sparing goed is verankerd, zodat deze niet kan opdrijven of vollopen. Bij trapsparingen is het van belang dat de bekisting ca. 5mm doorloopt in de wand. Hierdoor ontstaat een verdiepte strook in de trapopgang die eenvoudig kan worden gerepareerd. Houden we dit gelijk, dan is het risico aanwezig dat we een lichte verdikking krijgen die vervolgens moet worden opengehakt. Als we een grote sparing moeten maken omdat er bijvoorbeeld een bouwkraan midden in een vloer wordt opgesteld, zorg dan voor een afgetekende afbakening aan de onderzijde van de vloer, dus door op de bekisting een lat aan te brengen ter plaatse van de stortnaad. Na het aanstorten van deze grote sparing is deze sponning eenvoudig te repareren Stekken: we zien wel eens dat de uitstekende wapening van heipalen is afgedekt met een felgekleurde emmer. Waarom wordt dit niet toegepast bij de hoger gelegen vloervelden? Het is een prima beveiliging. Overigens, zorg voor een schoring van stekken, zeker als deze als stek voor prefab beton is bedoeld. Ook kan worden gedacht aan een hulpstaaf om een rij van stekken uit te lijnen. Vermijd dat stekken na het storten worden aangebracht, de aansluiting van de beton rondom de stekken is niet meer gegarandeerd. Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

6 Randbekisting: zeker daar waar ankers worden ingestort voor het later aanbrengen van een geveldragerconstructie, is het belangrijk dat de zijkant van de kist, bij een vloer, niet kan wijken. Soms past men een omgezette verzinkte plaat toe als eindbekisting, deze zijn absoluut niet stijf genoeg. Ook voor het doorlopen van de spouwisolatie dient de randkist voldoende stijf te worden uitgevoerd. Prefab: let erop dat bij het instorten van prefab voorzieningen, zoals balkons e.d. dat de wapening, zoals een Isokorf, op de juiste hoogte zit in het vloerveld. Als men een vloerveld sterk getoogd heeft met de gedachte dat deze na verharding recht komt te hangen, dan kan de wapening van het prefab wel eens te laag uitkomen in de bekisting van de vloer. Bij een tunnelbekisting wordt extra attentie gevraagd voor het probleem van het nazakken. Balkons kunnen zelfs gaan scheuren aan de onderzijde door deze doorbuiging. Scheuren van jong beton: We onderscheiden sedimentatie scheuren, die ontstaan na het storten. De zwaardere delen van het mengsel zakken onder invloed van de zwaartekracht na. Als er nu een obstakel aanwezig is, zoals een staaf van de bovenwapening, zal de sedimentatie links en rechts ongehinderd kunnen plaatsvinden, en er boven dit obstakel een scheur ontstaan. Bij vloeren herkent men deze scheurvorming op de plaats van beugels. Bij kolommen is dit herkenbaar doordat de bovenkant enigszins scheurt ter hoogte van de beugels. Daarnaast onderscheiden we plastische krimpscheuren. Een gevolg van het nazakken is, dat er een dun laagje water op het betonoppervlak verschijnt. De verdamping hiervan kan zich doorzetten in de poriën van de top van de beton. De poriën vernauwen zich wat scheurvorming met zich mee kan brengen. Het verloop hiervan kan grillig zijn. Afdekken of nathouden is dus belangrijk. Legplannen Legplannen voor afdekken in predallen, welfsels of potten en balken dienen steeds aan het ingenieursbureau voorgelegd te worden ter goedkeuring. Aansluiting metalen profielen met beton: Bij de aansluiting van predallen of potten en balken met een metalen profiel is een lichte afscheuring van het beton steeds mogelijk aangezien het om twee verschillende materialen gaat. Deze lichte afschuiving kan zich voortzetten in het pleisterwerk waardoor hierin scheurtjes kunnen ontstaan. Om dit tegen te gaan dient de aannemer pleisterwerken een betongaas aan te brengen bij de aansluiting van het profiel met het beton zodat het pleisterwerk hier plaatselijk gewapend wordt. Brandweerstand Alle constructie-elementen dienen brandwerend behandeld of uitgevoerd te worden zodat aan de in norm gevraagde brandweerstand voldaan wordt. Afbraakwerken stabiliteit We adviseren om een gespecialiseerde schoringsfirma te raadplegen alvorens de afbraakwerken te starten. Tijdens de afbraakwerken dient de stabiliteit van de (naastliggende) woning(en) gewaarborgd te blijven. Indien dit niet verzekerd kan worden, dient de aannemer afbraakwerken de nodige maatregelen te treffen alvorens verder af te breken. Kelderwerken Bij werken in de diepte (zoals kelderwerken) dient de aannemer maatregelen te nemen om te voorkomen dat tijdens de werken de kelder gaat opdrijven ten gevolge van de opwaartse grondwaterdruk. De meest aangewezen manier om opdrijving tegen te gaan is het voorzien van pompen die de grondwatertafel verlagen. Bij een verlaging van de grondwatertafel dient de stabiliteit van omliggende woningen wel gewaarborgd te blijven. Bij enige twijfel dient een gespecialiseerde firma aangesteld te worden. Gelieve ons steeds te contacteren wanneer blijkt dat er een hoge grondwaterstand is. Verder dient er ook rekening mee gehouden te worden dat de stabiliteit van naastgelegen woningen moet gewaarborgd blijven bij kelderwerken. Bij eventuele twijfels dient eveneens Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

7 een gespecialiseerde firma aangesteld worden. De uitgravingen voor de kelderwerken dienen te gebeuren volgens het natuurlijk talud van de grond. Indien uitgravingen volgens het natuurlijk talud onmogelijk zijn door externe factoren, dient de bouwput beschermd worden tegen inkalven. Deze beschermen kan gebeuren door het plaatsen van een beschoeiing. Voor de plaatsing en berekeningen van deze beschoeiing dient contact opgenomen te worden met een gespecialiseerde firma. Opgelet: De aannemer dient ons minstens 24 uur voor het storten van het beton te verwittigen zodat wij de geplaatste wapening kunnen controleren. Voor vragen en/of opmerkingen, gelieve ons daarvan tijdig op de hoogte te brengen. Filip Vanderlinden (054/ ) Laurens Cornette (0498/ ) Jonas Baveghems (0494/ ) Maarten Nieuwenhove (054/ ) Jan Steenhoudt (054/ ) Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

8 TOPCO+ BVBA Dossiernummer: Datum: /10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem SAMENVATTENDE MEETSTAAT STABILITEIT WAPENINGSSTAAL kg 3392,68 VH GESTABILISEERD ZAND m³ 3,74 VH FUNDERINGSPLAAT m³ 23,66 VH VORSTRAND m³ 2,66 VH WELFSELS welfsels m² 123,91 VH opstort m³ 6,20 VH BALKEN m³ 2,45 VH KOLOMMEN m³ 0,60 VH SLEDES m³ 0,06 VH Predallen Predallen m² 8,41 VH opstort m³ 1,26 VH Pagina 1

9 TOPCO+ bvba Dossiernummer: Datum: /10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem MEETSTAAT STABILITEIT WAPENINGSSTAAL kg FUNDERINGSPLAAT 1892,64 VORSTRAND 186,20 WAPENING WELFSELS 879,76 BALKEN 343,54 KOLOMMEN 84,46 SLEDES 6,08 TOTAAL WAPENINGSSTAAL VH kg 3392,68 GESTABILISEERD ZAND h (m) opp (m²) volume (m3) 0,05 74,86 3,74 TOTAAL STABILISE VH m3 3,74 FUNDERINGSPLAAT aantal h (m) opp (m²) volume (m³) dikte 30 cm 1 0,3 74,86 22,46 1 0,3 4 1,20 Subtotaal vloerplaat GB : m3 23,66 Staal voor vloerplaat GB : VH netwapening 1774,35 VH staafwapening 118,29 Pagina 1

10 TOPCO+ bvba Dossiernummer: Datum: /10/2014 VORSTRAND aantal b (m) h (m) l (m) volume (m3) 1 0,35 0,5 1,75 0,31 1 0,35 0,5 10,10 1,77 1 0,35 0,5 1,80 0,32 1 0,35 0,5 1,55 0,27 Subtotaal vorstrand GB : m3 2,66 Staal voor vorstrand GB : VH kg 186,20 plaat ter plaatse gestort aantal totale dikte (m) opp (m²) opstort (m³) ter plaatse gestorte plaat gelijkvloers eerste verdieping 1 0,15 8,41 1,26 TOTAAL predallen m² 8,41 opstort m³ 1,26 Staal voor platen GB : VH netwapening in opstort kg 51,30 VH staven in plaat kg 84,10 VH staven bijlegwapening kg 8,41 WELFSELS aantal totale dikte (m) opp (m²) opstort (m³) gelijkvloers oppervlakte welfsels niveau ,21 59,95 3,00 eerste verdieping 1 0,21 63,96 3,20 TOTAAL welfsels m² 123,91 opstort m³ 6,20 Staal voor platen GB : VH netwapening in opstort kg 755,85 VH staven bijlegwapening kg 123,91 Pagina 2

11 TOPCO+ bvba Dossiernummer: Datum: /10/2014 BALKEN aantal b (m) h (m) l (m) volume (m3) gelijkvloers B ,14 0,55 5,13 0,40 B ,14 0,25 1,45 0,05 B ,14 0,3 1,45 0,06 B ,19 0,25 1,55 0,07 B ,19 0,25 1,85 0,09 B ,19 0,41 3,06 0,24 B ,19 0,26 1,55 0,08 B ,14 0,3 2,57 0,11 B ,14 0,75 9,81 1,03 eerste verdieping B ,19 0,3 2,36 0,13 B ,14 0,3 2,36 0,10 B ,14 0,3 2,36 0,10 Subtotaal Balken : m3 2,45 Staal voor balken GB : VH kg 343,54 KOLOMMEN aantal h (m) b (m) l (m) volume (m3) K ,14 0,19 3,15 0,08 K ,14 0,19 2,35 0,06 0,14 0,19 0,35 0,00 K ,19 0,3 2,25 0,13 0,14 0,3 0,35 0,00 K ,19 0,4 2,9 0,22 K ,19 0,3 1,9 0,11 0,14 0,3 0,45 0,00 Subtotaal Kolommen : m3 0,60 Staal voor kolommen GB : VH kg 84,46 SLEDES aantal b (m) h (m) l (m) volume (m3) gelijkvloers 1 0,19 0,4 0,8 0,06 Subtotaal Sledes : m3 0,06 Staal voor sledes GB : VH kg 6,08 Pagina 3

12 TOPCO+ BVBA Dossiernummer: 6233 Datum: 7/10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem STAALBORDEREL FUNDERING FUNDERINGEN plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Onderwapening plaat (1) Netwapening :8/8/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 74,86 m2 + 15% overlapping = 86 m2 = 456 kg Netwapening :10/10/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 18,4 m2 + 15% overlapping = 21 m2 = 174 kg Bovenwapening plaat (1) Netwapening : 10/10/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 74,86 m2 + 15% overlapping = 86 m2 = 706 kg (2) A Wachtwapening kolommen ww K C ww K C ww K C ww K C ww K C Vorstrand rechtergevel (1) A E achterkant (1) A E achterkant - Pagina 1

13 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm (1) A E linkergevel (1) A E Spelden (x2) Aanpalend gebouw (1) A (2) B DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 217,2 578,9 0,0 16,0 0,0 0,0 38,4 0,0 850 GEWICHTEN kg 0,0 85,8 357,2 0,0 19,4 0,0 0,0 94,8 0,0 557 DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 GEWICHTEN kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 557 NETTEN 1336 kg - Pagina 2

14 TOPCO+ BVBA Dossiernummer: 6233 Datum: 7/10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem STAALBORDEREL AFDEK GELIJKVLOERS AFDEK GELIJKVLOERS plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Bijlegwapening Welfsels Niveau (1) Netwapening : 6/6/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 8.41 m2 + 15% overlapping = 10 m2 = 29 kg Bijlegwapening Welfsels Niveau (1) Netwapening : 6/6/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = m2 + 15% overlapping = 69 m2 = 207 kg - Pagina 1

15 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Balken B0.1 (1) A (2) B (3) E (4) A B0.2 (1) A (2) B (3) E B0.3 (1) A (2) B (3) E B0.4 (1) A (2) E (3) E B0.5 (1) A (2) E (3) E B0.6 (1) A (2) B (3) E B0.7 (1) A (2) E (3) E B0.8 (1) E (2) E (3) E (4) A (5) A (6) A Kolommen K0.1 (1) A (2) E (3) A Pagina 2

16 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm K0.2 (1)tot B A (2) E (3) A K0.3 (1)tot B A (2) E (3) A K0.4 (1) A (2) E (3) A K0.5 (1)tot B A (2) E (3) A K0.5b (1)tot B A (2) E (3) A sledes l = 80cm 19/40/ A (1) E (2) DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 338,4 78,1 16,8 34,4 19,5 0,0 132,1 0,0 619 GEWICHTEN kg 0,0 133,7 48,2 14,9 41,6 30,8 0,0 326,3 0,0 595 DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 619 GEWICHTEN kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 595 NETTEN 236 kg - Pagina 3

17 TOPCO+ bvba Dossiernummer: 6233 Datum: 7/10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem STAALBORDEREL AFDEK EERSTE VERDIEP AFDEK EERSTE VERDIEP plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Bijlegwapening Welfsels (1) Netwapening : 6/6/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = m2 + 15% overlapping = 74 m2 = 221 kg - Pagina 1

18 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Balken B1.1 (1) A (2) B (3) E B1.2 (1) A (2) B (3) E B1.3 (1) A (2) B (3) E sledes l = 80cm 19/40/80 (1) A (2) E DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 43,4 13,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 GEWICHTEN kg 0,0 17,1 8,5 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 GEWICHTEN kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 NETTEN 221 kg - Pagina 2

lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t

lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t BLOEMENSTRAAT 9 3770 RIEMST TELEFOON & FAX 012 / 45 24 02 luc.mingels@compaqnet.be Dhr. en Mevr. FRANKEN-CURVERS

Nadere informatie

A. Nieuwe rioleringen

A. Nieuwe rioleringen Voor de aanleg van rioleringen is de norm NBN EN 1610 van toepassing voor zover er in de bepalingen van onderhavig hoofdstuk 7 niet van afgeweken wordt. A. Nieuwe rioleringen 1 RIOLERING EN AFVOER VAN

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e.

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e. INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO Voorstraat 47 - Kaprijke Architect : A³ Architect Jurgen Van Durme Nieuwstraat 10/12 B-9230 Wetteren jurgenvandurme@skynet.be Opdrachtgever : Komito Kaprijke bvba Sackweg

Nadere informatie

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom KATTENDIJKDOK ANTWERPEN by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom Welkom op het Eilandje van de toekomst. 18 UNITS : Units van 149m² tot 439m², fl exibel samenvoegbaar Afwerking à

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 2007-D-R0607/A Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen www.tno.nl T 015 276 30 00 F 015 276 30 10 info-beno@tno.nl

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen van een eengezinswoning Goede praktijkvoorbeelden Inhoud Derde trimester 2010 Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

Cellenbeton. Materiaal van de toekomst

Cellenbeton. Materiaal van de toekomst Cellenbeton Materiaal van de toekomst Cellenbeton Bouwsteen van de toekomst Colofon Redactie ir. Jos Cox ir. Albert Ingelaere Jacques Sizaire Redactiemedewerkers: ir. Pascal Meulders ir. Elly Van Overmeire

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Nieuwpoortlaan 19 APPARTEMENTEN CANAL VIEW BRUSSELS DEFINITIEF LASTENBOEK ANTONISSEN Projectontwikkeling bvba 1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 1.1 Werkwijze Tabakvest

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Criteria 73/06. Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012

Criteria 73/06. Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012 Criteria 73/06 Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 13 november 2012 Wijzigingsblad Criteria 73/06 Datum wijzigingsblad 1 december 2012. Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE AFGIFTE : BRUSSEL X ISSN 0577-2028 PRIJSKLASSE : A6 WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF TECHNISCHE VOORLICHTING 22 PLAATSING

Nadere informatie

RESIDENTIE ESCALA - HALEN

RESIDENTIE ESCALA - HALEN SPORTEIN bvba stelt voor: RESIDENTIE ESCALA - HALEN LASTENBOEK RUWBOUW Figuur 1 - voorzijde (afbeelding wijkt af van de werkelijkheid) Figuur 2 - achterzijde (afbeelding wijkt af van de werkelijkheid)

Nadere informatie

OPENING VAN DE OFFERTES:

OPENING VAN DE OFFERTES: BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: KDZON1301A01 Vlaamse Gemeenschapscommissie Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel tel: 02/563.04.10 fax: 02/563.04.49 VOORWERP OPDRACHT: Renovatie van daken van kinderdagverblijf

Nadere informatie

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Bulletin 58 Jaargang 18 - nummer 58-2014 Edito Ides Ramboer Geen applaus voor de federale regering Reeds driemaal in het

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida ARPA Arrchitecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf Algemeen verwijzingsbestek

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie