Betreft stabiliteitsstudie: Uitbreiding schoolgebouw Gemeente Wezembeek Oppem Louis Marcelisstraat Wezembeek-Oppem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft stabiliteitsstudie: Uitbreiding schoolgebouw Gemeente Wezembeek Oppem Louis Marcelisstraat 134 1970 Wezembeek-Oppem"

Transcriptie

1 TOPCO+ bvba Ref: 6233 Betreft stabiliteitsstudie: Uitbreiding schoolgebouw Gemeente Wezembeek Oppem Louis Marcelisstraat Wezembeek-Oppem Architect: De Vestele Architectenbureau Generaal Capiaustraat Brussel Aannemer: Ingenieur: Maarten Van Nieuwenhove 3 oktober 2014 Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

2 TOPCO+ bvba Overzicht inhoud bundel 1. Algemene beschrijving beton, staal en uitvoeringstechnieken voor stabiliteit 2. Meetstaat stabiliteit 3. Staalborderel Plannen en uitvoeringsdetails in bijlage Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

3 TOPCO+ BVBA Dossiernr.:6233 Stabiliteitsstudie Gemeente Wezembeek Oppem, Louis Marcelisstraat 134 Architect: De Vestele Architectenbureau Generaal Capiaustraat Brussel Betreft: Beschrijving Beton voor stabiliteit 1. Algemene specificaties en eisen De vervaardiging, specificatie en eigenschappen van het beton en de productiecontrole moeten voldoen aan de eisen en de richtlijnen van de normen NBN EN206-1:2001 en NBN B 15001:2004 «Beton Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid». Beide normen zijn in hun geheel van toepassing. Dit bestek vult beide normen aan waar een keuze moet gemaakt worden. Alle betonsoorten zijn van het type met gespecificeerde eigenschappen. Dit impliceert dat de aannemer verantwoordelijk is voor de levering van beton dat beantwoordt aan de basiseisen en de eventuele aanvullende eisen vereist door dit lastenboek en door beide voornoemde normen. 2. Bijzondere specificaties De gebruikte terminologie is die van de normen NBN EN 206-1:2001 en NBN B : Eisen Sterkteklasse: C 25/30 (funderingen) C30/37 (balken & kolommen) Duurzaamheidseisen met B1 (gebruiksdomein) en B2 (omgevingsklasse): Gewapend beton (GB) en EE1 (geen vorst en fundering onder vorstgrens,...) en EE2 voor de gewapende betonbalken Concistentieklasse: S3 Nominale grootste korrelafmeting (Dmax): 20,22 of 32 Aanvullende eisen: / 2.2 Controle op de bouwplaats van de conformiteit met de eisen Voor de aanvang van het storten moet de aannemer de herkomst van het beton melden aan de bouwheer: hetzij gefabriceerd op de bouwplaats, hetzij afkomstig van niet-benor centrale of BENOR-centrale Het beton afkomstig van een centrale beschikkend over de BENOR-licentie werd geproduceerd onder controle van een derde partij. Het moet niet meer gecontroleerd worden op de bouwplaats. De herkomst van een BENOR-centrale wordt bewezen door leveringsbonnen die het BENOR-labeldragen en het identificatienummer toegekend door het BENORcertificatieinstelling. Op de bon moeten alle eisen van 2.1 en alle gegevens volgens artikel 7.3 Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

4 van bovenvernoemde normen vermeld staan. De leveringsbonnen worden bewaard op de bouwplaats en blijven ter beschikking van de bouwheer Beton dat niet geleverd of gefabriceerd wordt onder het BENOR-merk valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aannemer zelfs als hij de fabricage ervan toevertrouwt aan een derde (niet-benor) centrale. De aannemer moet bijgevolg het chronologische verloop van het storten van het beton (samenstelling, hoeveelheden en uitgevoerde controles) in het logboek bijhouden. Bovendien moet hij zich, door middel van regelmatige controles, vergewissen van de conformiteit met de eisen. Deze controle slaat op alle factoren die de kwaliteit van het beton kunnen aantasten, zoals vermeld in hoofdstuk 9 van NBN EN 206-1:2001. De schriftelijke verslagen van de uitgevoerde controles en van de bekomen resultaten moeten op eenvoudige aanvraag aan de bouwheer overhandigd kunnen worden Controle van de sterkteklasse Wat de sterkteklasse van het beton in het bijzonder betreft zijn de controlemodaliteiten als volgt: De aannemer zal alle controlewerkzaamheden i. v. m. de sterkte van het beton, op zijn kosten, toevertrouwen aan een erkend laboratorium, en dit vanaf de monsterneming van het beton op de bouwplaats tot het verbrijzelen van de proefstukken. Ongeacht de plaats waar het beton gefabriceerd wordt, gebeuren de monsternemingen altijd op de bouwplaats. De monsternemingen hebben plaats ten minste 1 maal per productie- of leveringsdag van het beton, voor iedere gefabriceerde of geleverde sterkteklasse. Indien de gefabriceerde of geleverde hoeveelheid van één dag voor een zelfde sterkteklasse meer dan 75 m3 bedraagt, wordt overgegaan tot een monsterneming per schijf van 75 m3, waarbij uit elke aangebroken schijf een monster genomen wordt. Elke monsterneming moet afkomstig zijn van een verschillende lading of truckmixer. Uit elke monsterneming worden 3 kubusvormige proefstukken vervaardigd van 150 mm zijde. Op 28 dagen worden de proefstukken onderworpen aan een drukproef. Het RESULTAAT dat de monsterneming kenmerkt, is het gemiddelde van de 3 proeven. De controle slaat op elke groep van 3 opeenvolgende resultaten, waarbij ieder resultaat slechts tot één groep behoort (sterkteklasse). Het gemiddelde van de 3 opeenvolgende resultaten moet hoger liggen dan of gelijk zijn aan : fck,cube + 8 ( in N/mm2) Elk resultaat moet hoger zijn dan of gelijk aan: fck,cube - 1 (in N/mm2). fckcube is het tweede getal in de genormaliseerde aanduiding C25/30 van de sterkteklasse (cfr. 2.1). De resultaten die geen deel uitmaken van een groep van 3 opeenvolgende resultaten (zoals de laatste resultaten van een serie die geen veelvoud is van 3) moeten alle hoger liggen dan of gelijk zijn aan fck,cube + 5 (in N/mm2). Het erkende laboratorium dat aangeduid is om de proeven uit te voeren bezorgt een kopie van de proefverslagen rechtstreeks aan de bouwheer Controle van de consistentie De aannemer voert de controles op de consistentie van het gefabriceerde of geleverde beton uit met dezelfde frequentie als die op de sterkteklasse. Daartoe moet hij beschikken over het nodige materiaal Andere controles De bouwheer behoudt zich het recht toe op zijn kosten alle controles uit te voeren of te laten uitvoeren m. b. t. tot andere eisen dan die van de sterkte- of consistentieklasse. De aannemer wordt geacht hem hiertoe, kosteloos, de nodige assistentie te verlenen. 2.3 Transport, verwerking en nabehandeling van het verse beton De aannemer wordt geacht de nodige maatregelen te treffen om de kwaliteit van het beton te vrijwaren tijdens het transport op de bouwplaats, de verwerking en de duur van de verharding. Deze maatregelen worden besproken in NBN ENV :2000 Het vervaardigen van betonconstructies Deel 1 Algemeen gedeelte. Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

5 Telkens de bouwheer of zijn afgevaardigde, in het kader van zijn opdracht van algemeen toezicht op de werken, op de bouwplaats komt, zal hij streng toekijken op de strikte naleving van deze maatregelen. 2.4 Nalatigheid (inbreuk, overtreding) en niet-conformiteit Wanneer de bouwheer merkt dat de technische en administratieve vereisten m. b. t. de kwaliteit van het beton niet of onvoldoende nageleefd worden, stelt hij hiervan een procesverbaal op en verwittigt hij de aannemer. Als deze laatste geen aannemelijke verklaring kan geven, wordt hem automatisch een forfaitaire boete van EUR per overtreding aangerekend. Beton dat niet conform is met de vereiste sterkte wordt geweigerd en afgebroken. Op vraag van de aannemer, en op zijn kosten, kan evenwel een bijkomend onderzoek gevoerd worden naar de reëe kwaliteit van het beton in het bouwwerk. Naar gelang de uitslag van dat onderzoek kan de bouwheer besluiten het beton niet af te breken maar wel een korting toe te passen evenredig met de ernst van het sterktegebrek en de hoeveelheid verdacht beton. Betreft: Beschrijving Staal voor stabiliteit Staalsoort: BE500 Alle informatie over het gewenste staaldiameter en lengte zie wapeningsplan. Betreft: Algemene opmerkingen (voor aannemer) Dekking: op de wapeningstekening is de dekking aangegeven. Veelal wordt gewerkt met supporters om de bovenwapening op te vlechten. De richting van deze supporters kan van belang zijn om te vermijden dat bij overlappen van wapeningsnetten en andere extra wapeningsstaven de dekking aan de bovenzijde gegarandeerd blijft. Door de supporters in de richting van de onderste staven van het bovennet te plaatsen, wordt al winst geboekt. Denk er vooral aan om voldoende supporters aan te brengen bij de beëindiging van de netten. Door het lopen op de netten kan anders dit net naar beneden worden getrapt. Bij grote vloervelden dient de dekking aan de bovenzijde te worden gecontroleerd met behulp van een waterpassing. Schone bekisting: zeker bij schoonwerk beton dient een schoonmaakbeurt te worden ingelast. Zaagsel, binddraad (voor zover niet RVS), papier, peuken, enz. dienen te worden verwijderd, meestal met water, soms met lucht. Als we hiervoor water gebruiken, denk dan aan een controleerbare waterafvoer. Sparingen: zorg ervoor dat een bekisting voor de sparing goed is verankerd, zodat deze niet kan opdrijven of vollopen. Bij trapsparingen is het van belang dat de bekisting ca. 5mm doorloopt in de wand. Hierdoor ontstaat een verdiepte strook in de trapopgang die eenvoudig kan worden gerepareerd. Houden we dit gelijk, dan is het risico aanwezig dat we een lichte verdikking krijgen die vervolgens moet worden opengehakt. Als we een grote sparing moeten maken omdat er bijvoorbeeld een bouwkraan midden in een vloer wordt opgesteld, zorg dan voor een afgetekende afbakening aan de onderzijde van de vloer, dus door op de bekisting een lat aan te brengen ter plaatse van de stortnaad. Na het aanstorten van deze grote sparing is deze sponning eenvoudig te repareren Stekken: we zien wel eens dat de uitstekende wapening van heipalen is afgedekt met een felgekleurde emmer. Waarom wordt dit niet toegepast bij de hoger gelegen vloervelden? Het is een prima beveiliging. Overigens, zorg voor een schoring van stekken, zeker als deze als stek voor prefab beton is bedoeld. Ook kan worden gedacht aan een hulpstaaf om een rij van stekken uit te lijnen. Vermijd dat stekken na het storten worden aangebracht, de aansluiting van de beton rondom de stekken is niet meer gegarandeerd. Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

6 Randbekisting: zeker daar waar ankers worden ingestort voor het later aanbrengen van een geveldragerconstructie, is het belangrijk dat de zijkant van de kist, bij een vloer, niet kan wijken. Soms past men een omgezette verzinkte plaat toe als eindbekisting, deze zijn absoluut niet stijf genoeg. Ook voor het doorlopen van de spouwisolatie dient de randkist voldoende stijf te worden uitgevoerd. Prefab: let erop dat bij het instorten van prefab voorzieningen, zoals balkons e.d. dat de wapening, zoals een Isokorf, op de juiste hoogte zit in het vloerveld. Als men een vloerveld sterk getoogd heeft met de gedachte dat deze na verharding recht komt te hangen, dan kan de wapening van het prefab wel eens te laag uitkomen in de bekisting van de vloer. Bij een tunnelbekisting wordt extra attentie gevraagd voor het probleem van het nazakken. Balkons kunnen zelfs gaan scheuren aan de onderzijde door deze doorbuiging. Scheuren van jong beton: We onderscheiden sedimentatie scheuren, die ontstaan na het storten. De zwaardere delen van het mengsel zakken onder invloed van de zwaartekracht na. Als er nu een obstakel aanwezig is, zoals een staaf van de bovenwapening, zal de sedimentatie links en rechts ongehinderd kunnen plaatsvinden, en er boven dit obstakel een scheur ontstaan. Bij vloeren herkent men deze scheurvorming op de plaats van beugels. Bij kolommen is dit herkenbaar doordat de bovenkant enigszins scheurt ter hoogte van de beugels. Daarnaast onderscheiden we plastische krimpscheuren. Een gevolg van het nazakken is, dat er een dun laagje water op het betonoppervlak verschijnt. De verdamping hiervan kan zich doorzetten in de poriën van de top van de beton. De poriën vernauwen zich wat scheurvorming met zich mee kan brengen. Het verloop hiervan kan grillig zijn. Afdekken of nathouden is dus belangrijk. Legplannen Legplannen voor afdekken in predallen, welfsels of potten en balken dienen steeds aan het ingenieursbureau voorgelegd te worden ter goedkeuring. Aansluiting metalen profielen met beton: Bij de aansluiting van predallen of potten en balken met een metalen profiel is een lichte afscheuring van het beton steeds mogelijk aangezien het om twee verschillende materialen gaat. Deze lichte afschuiving kan zich voortzetten in het pleisterwerk waardoor hierin scheurtjes kunnen ontstaan. Om dit tegen te gaan dient de aannemer pleisterwerken een betongaas aan te brengen bij de aansluiting van het profiel met het beton zodat het pleisterwerk hier plaatselijk gewapend wordt. Brandweerstand Alle constructie-elementen dienen brandwerend behandeld of uitgevoerd te worden zodat aan de in norm gevraagde brandweerstand voldaan wordt. Afbraakwerken stabiliteit We adviseren om een gespecialiseerde schoringsfirma te raadplegen alvorens de afbraakwerken te starten. Tijdens de afbraakwerken dient de stabiliteit van de (naastliggende) woning(en) gewaarborgd te blijven. Indien dit niet verzekerd kan worden, dient de aannemer afbraakwerken de nodige maatregelen te treffen alvorens verder af te breken. Kelderwerken Bij werken in de diepte (zoals kelderwerken) dient de aannemer maatregelen te nemen om te voorkomen dat tijdens de werken de kelder gaat opdrijven ten gevolge van de opwaartse grondwaterdruk. De meest aangewezen manier om opdrijving tegen te gaan is het voorzien van pompen die de grondwatertafel verlagen. Bij een verlaging van de grondwatertafel dient de stabiliteit van omliggende woningen wel gewaarborgd te blijven. Bij enige twijfel dient een gespecialiseerde firma aangesteld te worden. Gelieve ons steeds te contacteren wanneer blijkt dat er een hoge grondwaterstand is. Verder dient er ook rekening mee gehouden te worden dat de stabiliteit van naastgelegen woningen moet gewaarborgd blijven bij kelderwerken. Bij eventuele twijfels dient eveneens Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

7 een gespecialiseerde firma aangesteld worden. De uitgravingen voor de kelderwerken dienen te gebeuren volgens het natuurlijk talud van de grond. Indien uitgravingen volgens het natuurlijk talud onmogelijk zijn door externe factoren, dient de bouwput beschermd worden tegen inkalven. Deze beschermen kan gebeuren door het plaatsen van een beschoeiing. Voor de plaatsing en berekeningen van deze beschoeiing dient contact opgenomen te worden met een gespecialiseerde firma. Opgelet: De aannemer dient ons minstens 24 uur voor het storten van het beton te verwittigen zodat wij de geplaatste wapening kunnen controleren. Voor vragen en/of opmerkingen, gelieve ons daarvan tijdig op de hoogte te brengen. Filip Vanderlinden (054/ ) Laurens Cornette (0498/ ) Jonas Baveghems (0494/ ) Maarten Nieuwenhove (054/ ) Jan Steenhoudt (054/ ) Veiligheidscoördinatie Topografie EPB/EPC verslaggeving Stabiliteitsberekeningen -Blowerdoortest Kantoor :, Tel : 054/ Rekening: Belfius BE Fax: 054/ BTW :

8 TOPCO+ BVBA Dossiernummer: Datum: /10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem SAMENVATTENDE MEETSTAAT STABILITEIT WAPENINGSSTAAL kg 3392,68 VH GESTABILISEERD ZAND m³ 3,74 VH FUNDERINGSPLAAT m³ 23,66 VH VORSTRAND m³ 2,66 VH WELFSELS welfsels m² 123,91 VH opstort m³ 6,20 VH BALKEN m³ 2,45 VH KOLOMMEN m³ 0,60 VH SLEDES m³ 0,06 VH Predallen Predallen m² 8,41 VH opstort m³ 1,26 VH Pagina 1

9 TOPCO+ bvba Dossiernummer: Datum: /10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem MEETSTAAT STABILITEIT WAPENINGSSTAAL kg FUNDERINGSPLAAT 1892,64 VORSTRAND 186,20 WAPENING WELFSELS 879,76 BALKEN 343,54 KOLOMMEN 84,46 SLEDES 6,08 TOTAAL WAPENINGSSTAAL VH kg 3392,68 GESTABILISEERD ZAND h (m) opp (m²) volume (m3) 0,05 74,86 3,74 TOTAAL STABILISE VH m3 3,74 FUNDERINGSPLAAT aantal h (m) opp (m²) volume (m³) dikte 30 cm 1 0,3 74,86 22,46 1 0,3 4 1,20 Subtotaal vloerplaat GB : m3 23,66 Staal voor vloerplaat GB : VH netwapening 1774,35 VH staafwapening 118,29 Pagina 1

10 TOPCO+ bvba Dossiernummer: Datum: /10/2014 VORSTRAND aantal b (m) h (m) l (m) volume (m3) 1 0,35 0,5 1,75 0,31 1 0,35 0,5 10,10 1,77 1 0,35 0,5 1,80 0,32 1 0,35 0,5 1,55 0,27 Subtotaal vorstrand GB : m3 2,66 Staal voor vorstrand GB : VH kg 186,20 plaat ter plaatse gestort aantal totale dikte (m) opp (m²) opstort (m³) ter plaatse gestorte plaat gelijkvloers eerste verdieping 1 0,15 8,41 1,26 TOTAAL predallen m² 8,41 opstort m³ 1,26 Staal voor platen GB : VH netwapening in opstort kg 51,30 VH staven in plaat kg 84,10 VH staven bijlegwapening kg 8,41 WELFSELS aantal totale dikte (m) opp (m²) opstort (m³) gelijkvloers oppervlakte welfsels niveau ,21 59,95 3,00 eerste verdieping 1 0,21 63,96 3,20 TOTAAL welfsels m² 123,91 opstort m³ 6,20 Staal voor platen GB : VH netwapening in opstort kg 755,85 VH staven bijlegwapening kg 123,91 Pagina 2

11 TOPCO+ bvba Dossiernummer: Datum: /10/2014 BALKEN aantal b (m) h (m) l (m) volume (m3) gelijkvloers B ,14 0,55 5,13 0,40 B ,14 0,25 1,45 0,05 B ,14 0,3 1,45 0,06 B ,19 0,25 1,55 0,07 B ,19 0,25 1,85 0,09 B ,19 0,41 3,06 0,24 B ,19 0,26 1,55 0,08 B ,14 0,3 2,57 0,11 B ,14 0,75 9,81 1,03 eerste verdieping B ,19 0,3 2,36 0,13 B ,14 0,3 2,36 0,10 B ,14 0,3 2,36 0,10 Subtotaal Balken : m3 2,45 Staal voor balken GB : VH kg 343,54 KOLOMMEN aantal h (m) b (m) l (m) volume (m3) K ,14 0,19 3,15 0,08 K ,14 0,19 2,35 0,06 0,14 0,19 0,35 0,00 K ,19 0,3 2,25 0,13 0,14 0,3 0,35 0,00 K ,19 0,4 2,9 0,22 K ,19 0,3 1,9 0,11 0,14 0,3 0,45 0,00 Subtotaal Kolommen : m3 0,60 Staal voor kolommen GB : VH kg 84,46 SLEDES aantal b (m) h (m) l (m) volume (m3) gelijkvloers 1 0,19 0,4 0,8 0,06 Subtotaal Sledes : m3 0,06 Staal voor sledes GB : VH kg 6,08 Pagina 3

12 TOPCO+ BVBA Dossiernummer: 6233 Datum: 7/10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem STAALBORDEREL FUNDERING FUNDERINGEN plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Onderwapening plaat (1) Netwapening :8/8/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 74,86 m2 + 15% overlapping = 86 m2 = 456 kg Netwapening :10/10/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 18,4 m2 + 15% overlapping = 21 m2 = 174 kg Bovenwapening plaat (1) Netwapening : 10/10/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 74,86 m2 + 15% overlapping = 86 m2 = 706 kg (2) A Wachtwapening kolommen ww K C ww K C ww K C ww K C ww K C Vorstrand rechtergevel (1) A E achterkant (1) A E achterkant - Pagina 1

13 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm (1) A E linkergevel (1) A E Spelden (x2) Aanpalend gebouw (1) A (2) B DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 217,2 578,9 0,0 16,0 0,0 0,0 38,4 0,0 850 GEWICHTEN kg 0,0 85,8 357,2 0,0 19,4 0,0 0,0 94,8 0,0 557 DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 GEWICHTEN kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 557 NETTEN 1336 kg - Pagina 2

14 TOPCO+ BVBA Dossiernummer: 6233 Datum: 7/10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem STAALBORDEREL AFDEK GELIJKVLOERS AFDEK GELIJKVLOERS plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Bijlegwapening Welfsels Niveau (1) Netwapening : 6/6/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = 8.41 m2 + 15% overlapping = 10 m2 = 29 kg Bijlegwapening Welfsels Niveau (1) Netwapening : 6/6/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = m2 + 15% overlapping = 69 m2 = 207 kg - Pagina 1

15 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Balken B0.1 (1) A (2) B (3) E (4) A B0.2 (1) A (2) B (3) E B0.3 (1) A (2) B (3) E B0.4 (1) A (2) E (3) E B0.5 (1) A (2) E (3) E B0.6 (1) A (2) B (3) E B0.7 (1) A (2) E (3) E B0.8 (1) E (2) E (3) E (4) A (5) A (6) A Kolommen K0.1 (1) A (2) E (3) A Pagina 2

16 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm K0.2 (1)tot B A (2) E (3) A K0.3 (1)tot B A (2) E (3) A K0.4 (1) A (2) E (3) A K0.5 (1)tot B A (2) E (3) A K0.5b (1)tot B A (2) E (3) A sledes l = 80cm 19/40/ A (1) E (2) DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 338,4 78,1 16,8 34,4 19,5 0,0 132,1 0,0 619 GEWICHTEN kg 0,0 133,7 48,2 14,9 41,6 30,8 0,0 326,3 0,0 595 DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 619 GEWICHTEN kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 595 NETTEN 236 kg - Pagina 3

17 TOPCO+ bvba Dossiernummer: 6233 Datum: 7/10/2014 Bouwplaats: Architect: De Vestele Architectenbureau Bosweg 9-11 Generaal Capiaumontstraat Wezembeek-Oppem 1040 Brussel Bouwheer: Aannemer: Gemeente Wezembeek-Oppem STAALBORDEREL AFDEK EERSTE VERDIEP AFDEK EERSTE VERDIEP plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Bijlegwapening Welfsels (1) Netwapening : 6/6/150/150 ( Overlapping minimum 2 mazen) Opp = m2 + 15% overlapping = 74 m2 = 221 kg - Pagina 1

18 plooiwijze haken Element nr aantal diam.lengte type a b c d e f diam. tot. lengte mm cm cm cm cm cm cm cm mm cm Balken B1.1 (1) A (2) B (3) E B1.2 (1) A (2) B (3) E B1.3 (1) A (2) B (3) E sledes l = 80cm 19/40/80 (1) A (2) E DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 43,4 13,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 GEWICHTEN kg 0,0 17,1 8,5 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 DIAMETERS mm Totaal TOTALE LENGTES m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 GEWICHTEN kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 NETTEN 221 kg - Pagina 2

UITBREIDEN VAN EEN SCHOOL KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-ZUID LANGE VIOLETTESTRAAT GENT COPPENS & COEN ARCHITECTEN BOUDEWIJNLAAN AALST

UITBREIDEN VAN EEN SCHOOL KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-ZUID LANGE VIOLETTESTRAAT GENT COPPENS & COEN ARCHITECTEN BOUDEWIJNLAAN AALST Project : UITBREIDEN VAN EEN SCHOOL Bouwplaats : LANGESTRAAT 70 9050 LEDEBERG Bouwheer : KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-ZUID LANGE VIOLETTESTRAAT 29 9000 GENT Architect : COPPENS & COEN ARCHITECTEN BOUDEWIJNLAAN

Nadere informatie

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

Bijzonder beschrijvend bestek. STABILITEIT Deel 1

Bijzonder beschrijvend bestek. STABILITEIT Deel 1 Bijzonder beschrijvend bestek STABILITEIT Deel 1 Datum :2014/08/08 Plakoni Eikelaarstraat 21 A B- 3600 Genk www.plakoni.be Tel. : 0032 (0)89 323 517 Fax : 0032 (0)89 355 003 constructions@plakoni.be Voor

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

Plannr. Overzicht Index Datum. Plannr. Structurele elementen Index Datum. Plannr. Betonnen kolommen Index Datum. Plannr. Hoeveelheden Index Datum

Plannr. Overzicht Index Datum. Plannr. Structurele elementen Index Datum. Plannr. Betonnen kolommen Index Datum. Plannr. Hoeveelheden Index Datum info@macobo.be 014/750.450 014/750.451 013/297.610 Titel: Plannenlijst Plannr.: 503/000 Datum: 19/09/2011 Blad: A4 Plannr. Overzicht Index Datum 000 Plannenlijst 19/09/11 Plannr. Structurele elementen

Nadere informatie

IJZERVLECHTEN. Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263

IJZERVLECHTEN. Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263 111 Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03 PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263 3535351 Deze cursus is eigendom van de VDAB 2 INHOUDSOPGAVE 1. Gewapend beton blz. 4 2. Soorten ijzer

Nadere informatie

CONTROLEPLAN wapening. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN wapening.  Over dit controleplan CONTROLEPLAN 21.40 wapening www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P6 C Inspectielijst P9 De STABU-indeling kent geen apart hoofdstuk voor wapening. Bij het onderdeel

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT STRUCTUURELEMENTEN

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT STRUCTUURELEMENTEN GEDETAILLEERDE MEETSTAAT STRUCTUURELEMENTEN DossierNr : SR5SR5120 Datum : 17-8-2017 Ontwerp : Nieuwbouw begeleidingstehuis Versie : 2 Bouwheer : Steevliet vzw Nazicht Architect : De Vloed - Part of Detoo

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 305 Herz. 3 2009/3 PTV 305/3 2009 GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS HERZIENING 3 Goedgekeurd

Nadere informatie

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen Ondergrondse water gamma Inleiding Omschrijving van de tanks De Titan Eko tanks in polyethyleen zijn bestemd voor het voorbehandelen van afvalwater afkomstig van woningen, collectiviteiten, kantoren en

Nadere informatie

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners. Eigendom van SOS-Ingenieur.be

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners. Eigendom van SOS-Ingenieur.be Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners Inhoudsopgave Inleiding Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat? Funderingen Type funderingen Waarom en hoe bewapenen? Balken en kolommen Betonbalken

Nadere informatie

VOORSCHRIJVEN VAN BETON VOLGENS DE NORMEN NBN EN 206-1:2001 & NBN B 15-001:2004

VOORSCHRIJVEN VAN BETON VOLGENS DE NORMEN NBN EN 206-1:2001 & NBN B 15-001:2004 VOORSCHRIJVEN VAN BETON VOLGENS DE NORMEN NBN EN 206-1:2001 & NBN B 15-001:2004 Met voorbeelden van betonspecificaties en type-bestektekst DOSSIER CEMENT 34 april 2005 beton norm q4 (Ajp) BBSfB Ten geleide

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton 10 sept Gebruiken van vezelversterkt beton Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton ir. Niki Cauberg Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Veel mogelijkheden om vezelversterkt

Nadere informatie

Vloerplaten uit gewapend beton

Vloerplaten uit gewapend beton Vloerplaten uit gewapend beton Een stevige basis voor een snelle opbouw met lage kosten Kerkstoel vloerplaten Vloerplaten zijn ideaal om betonnen draagvloeren te realiseren. Ze kunnen in alle vormen gemaakt

Nadere informatie

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton 16/10/2014 1 Nationale dekking Inter-Beton: kerncijfers Marktleider in België Medewerkers 537 Centrales 28 Mixers 252 feurs 40 2 1 Zoveel meer

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Studie betonwanden IOK, Beerse

Studie betonwanden IOK, Beerse 1 Studie betonwanden IOK, Beerse 2 Inhoudstafel Algemene verplichtingen + identificatie keerwanden... 3 Keerwanden ter hoogte van stortplatform, inrit en scheidingswand tankplaats... 3 Algemene verplichtingen

Nadere informatie

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken)

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken) 2.3 Toepassingen IV-balken worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 303 Herz. 4 2013/12 PTV 303/4 2013 GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen PassePartout Vloer voor speciale toepassingen PARTNER IN VLOEROPLOSSINGEN VAN ONTWERP TOT REALISATIE Productomschrijving De PassePartout wordt gebruikt in combinatie met holle vloerelementen voor het realiseren

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails vloerplaten 65 P.3.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding

Nadere informatie

onderschoeiing. 30 funderingsplaat -2/1 pok -322

onderschoeiing. 30 funderingsplaat -2/1 pok -322 ' erlinerwand 1 17 S1 erlinerwand met afstandshouders 05 9 5 FW -/ 5 funderingsplaat -/ pok - S 7 9 1179 79 5 onderschoeiing S funderingsplaat -/1 pok - funderingsplaat te vertanden in bestaande fundering

Nadere informatie

Breedplaten uit gewapend beton

Breedplaten uit gewapend beton Breedplaten uit gewapend beton Een stevige basis voor een snelle opbouw met lage kosten Kerkstoel breedplaten Breedplaten zijn ideaal om betonnen draagvloeren te realiseren. Ze kunnen in alle vormen gemaakt

Nadere informatie

Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 40

Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 40 ArcelorMittal Construction Benelux Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 4 Parking Carrefour, Aix-les-Milles - Architect : Sud Architectes STAAPAAT BETONVOEREN GEOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN Voorgelakte zijde

Nadere informatie

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels MEGATON PREFA SYSTEMS Industriezone 2 Nederwijk-Oost 279-9400 Ninove tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels draagstructuur brugdekliggers

Nadere informatie

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S MAKELAAR VERZEKERINGSNEMER Naam en voornaam of firmanaam:... Rechtsvorm: V BVBA VZW EVBA Andere:. Straat:. Nr.:... Bus:..... Postnr.:... Gemeente:. Land:.....

Nadere informatie

WWW.DOUBETON-FLOORINGSYSTEMS.BE Bestekomschrijving: Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld en een eventuele

Nadere informatie

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 304 Herz. 4 2016/3 PTV 304/4 2016 BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN HERZIENING 4

Nadere informatie

Project: School de Kring

Project: School de Kring Speciale specificaties School de Kring Renovatie school Jozef Pierrestraat 58 3010 Kessel-Lo B16-021 Stabiliteit AB ASSOCIATES BELGIUM BVBA GENKERSTEENWEG 444 B-3500 HASSELT 1 DEEL 2 - BOVENBOUW INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Algemene aanwijzingen 16. 1 Welke projectiemethode 7. 2 Gewapend beton 14. 2.5 Milieuklassen 15

Inhoudsopgave. 3 Algemene aanwijzingen 16. 1 Welke projectiemethode 7. 2 Gewapend beton 14. 2.5 Milieuklassen 15 Inhoudsopgave 1 Welke projectiemethode 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Een korte terugblik 7 1.3 Definities 7 1.3.1 Projectiehoek 7 1.3.2 Orthografische projectiemethode 7 1.3.3 Orthogonale projectievlakken 7 1.4

Nadere informatie

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75 Dakelementen (TT) in voorgespannen beton Willy Naessens 75 Algemene beschrijving Waarom TT-dakelementen kiezen De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5 2.5 Toepassingen WX-welfsels zijn geprefabriceerde vloerelementen. Ze worden gebruikt in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden. De onderzijde

Nadere informatie

Studie van de betonwanden IOK, Beerse

Studie van de betonwanden IOK, Beerse Studie van de betonwanden IOK, Beerse 1 Studie betonwanden IOK, Beerse 2 Inhoudstafel Algemene verplichtingen + identificatie keerwanden... 3 Keerwanden ter hoogte van stortplatform, inrit en scheidingswand

Nadere informatie

Arval Staalplaatbetonvloer Cofraplus 60gable

Arval Staalplaatbetonvloer Cofraplus 60gable ArcelorMittal Construction Benelux Arval Staalplaatbetonvloer Cofraplus 6gable Parking de la Pardieu Bouwheer: yon parc Auto - Architect: D. Richard STAAPAAT BETONVOEREN GEOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN Voorgelakte

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

Bijzonder bestek STABILITEIT

Bijzonder bestek STABILITEIT Bijzonder bestek STABILITEIT Gewapende strookfundering Studiebureau stabiliteit S.E.C. bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze 15-2-2013 Pg 1/12 Gewapende strookfundering r15/02/2013 10.00 Grondwerken en onderbouw

Nadere informatie

Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving

Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 1 waarbij de beschottingen tijdens de uitgraving

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT BIJZONDER BESTEK D432/15 Bestaand raam cafetaria doortrekken tot vloerniveau Blad nr. B.41 Stad Gent Departement Facility management Dienst Bouwprojecten Sint Salvadorstraat 16 9000 Gent SINT-PIETERSABDIJ

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 200

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 200 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 email : mail@probeton.be website :

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

TEKENINGEN Datum: Versie: 1.0

TEKENINGEN Datum: Versie: 1.0 TEKENINGEN Datum:30-08-2015 Versie: 1.0 Project: Berging, overkapping en carport Adres: Turfaak 20 5759 NA Helenaveen Opdrachtgever: Heer B. van de Laar Adres: Turfaak 20 5759 NA Helenaveen Algemeen telefoonnr.:

Nadere informatie

IMEC TOWER Leuven. Presentatie 16 oktober 2014. P. Peynsaert

IMEC TOWER Leuven. Presentatie 16 oktober 2014. P. Peynsaert Algemene projectgegevens Specifieke toegepaste technieken: Naspanning in de uitkragende vloeren Bouwmethode vloerplaten toren Differentiele zettingen & naspanning grote overspanningen Overkraging schuine

Nadere informatie

Van vlechten tot monteren wapening

Van vlechten tot monteren wapening Betondag Van vlechten tot monteren wapening R.Sagel Traditionele verwerking: knippen Traditionele verwerking: Buigen Traditionele verwerking: Vlechten De wapening moet met elkaar worden verbonden middels:

Nadere informatie

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1 2 BETONSTRUCTUREN 2.1 Toepassingen Aan de voet ingeklemde kolommen zijn bestand tegen verticale belastingen en dragen bij tot de horizontale stabiliteit van gebouwen. x y b Kolommen kunnen de hoogte van

Nadere informatie

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 1 waarbij de palen in elkaar geplaatst worden, is essentieel

Nadere informatie

Heikestraat 20 - ruwbouw

Heikestraat 20 - ruwbouw Heikestraat 20 - ruwbouw De funderingszool in beton (60 x 65 cm) wordt door de bouwheer aangebracht (eventueel dramix staalvezelbeton, 30 kg/m3 wapening) Metselwerken buiten (alle oppervlakten zijn netto

Nadere informatie

voor betonconstructies en bekistingen

voor betonconstructies en bekistingen voor betonconstructies en bekistingen FSB Funderingsbekisting + RE en RS randbekistingen Voor stroken, poeren en vloeren 2401069 Folder FSB-RE-RS 2 20-02-2004 11:19 Pagina 2 FSB Funderingsbekisting FSB

Nadere informatie

BGHM NIEUWBOUW VAN EEN WOONGEBOUW - ITTERBEEKSELAAN te Anderlecht

BGHM NIEUWBOUW VAN EEN WOONGEBOUW - ITTERBEEKSELAAN te Anderlecht 22/06/2015 BGHM NIEUWBOUW VAN EEN WOONGEBOUW - ITTERBEEKSELAAN te Anderlecht 1. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 2. VOORBEREIDENDE WERKEN 2.01. ONDERVANGING - ONDERMETSELING a) Ondervangen, ondermetselen van

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

MIDDELEN Blad : 1 Print-datum : 11-02-2011 Print-tijd : 13:26:53. Een heid. heid

MIDDELEN Blad : 1 Print-datum : 11-02-2011 Print-tijd : 13:26:53. Een heid. heid MIDDELEN Blad : 1 TKCB Bouwkostenadvies b.v., Kleppere 11L, 6651 KM Druten Projectnummer : TKCB Bouwkostenadvies b.v. Omschrijving : VOORBEELD BOUWKOSTENBESTAND MIDDELEN Opsteldatum : Wijzigingsdatum :

Nadere informatie

Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen

Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen Wezelseheide 32, 2230 Herselt Belgie +32 (0) 485468249 verkoop@thermomur.be Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen CE certificaat volgens PN-EN15037-4+A1:2013 TRADITIONELE METHODE INNOVATIEVE

Nadere informatie

SCHRUMPF SBI Bekistings-systeem

SCHRUMPF SBI Bekistings-systeem Uitgave 2008 Schrumpf bekistingssysteem type SBI Het SBI Bekistings-systeem wordt in overleg met u samengesteld om aan uw specifieke projecteisen te voldoen. SBI bekistingselementen worden als verloren

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 21.50.10. fundering op staal. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 21.50.10. fundering op staal. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN 21.50.10 fundering op staal www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P6 C Inspectielijst P8 Denk niet dat dit een antieke wijze van funderen is. In 2003

Nadere informatie

ArcelorMittal Construction Benelux. Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 70

ArcelorMittal Construction Benelux. Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 70 ArcelorMittal Construction Benelux Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 7 STAAPAAT BETONVOEREN COFRASTRA 7 GEOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN Voorgelakte zijde d Totale dikte van het vloerelement tot cm 7 8 96

Nadere informatie

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing DEEL 2 BOVENBOUW ART. OMSCHRIJVING EENHEID HOEV. EENH.PRIJS TOTAAL 20,00 METSELWERKEN 20,01 METSELWERKEN - TER PLAATSE GEMETST 20,10 MATERIALEN 20,11 MATERIALEN - METSELMORTEL 20,11,10 MATERIALEN - METSELMORTEL

Nadere informatie

bvba DE MUNNYNCK Servaas Studiebureau voor bouwkunde - Stabiliteit Reinforcing the future

bvba DE MUNNYNCK Servaas Studiebureau voor bouwkunde - Stabiliteit Reinforcing the future Reinforcing the future Dramix Case study 1 "Vezelbeton op de werf: veel mogelijkheden voor dagdagelijkse toepassingen" Sprekers: Bert Schauwvlieghe: Elbeko nv Zele, Projectleiding en aankoop Servaas De

Nadere informatie

Aanvraag werken op openbaar domein

Aanvraag werken op openbaar domein Gemeente Herselt - Administratie Openbare Werken - Kerkstraat 1-2230 Herselt Tel 014/53.98.21 en 014/53.98.22 - fax 014/53.98.23 BTW: 0207.502.103 - e-mail: openbare.werken@herselt.be Aanvraag werken op

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR).

Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR). Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR). 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mail:... 2. Verzekeringnemer Naam*:...

Nadere informatie

Staal- en kunststofvezels voor de woningbouw

Staal- en kunststofvezels voor de woningbouw Staal- en kunststofvezels voor de woningbouw Goed beton nog beter maken Het toevoegen van Fatek staal- en Fibril kunststofvezels heeft tot doel de kwaliteit van het beton te verbeteren. Fortius wil bouwondernemingen,

Nadere informatie

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte constructies in beton ir. Niki Cauberg, WTCB ir. Benoit Parmentier, WTCB Technologisch Adviseurs Voorbeeld mogelijk probleem: waterinfiltraties, vertikale scheuren

Nadere informatie

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Producten Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Holle Wand Product en toepassing Het Alvon Holle Wand element bestaat uit twee geprefabriceerde schillen die door middel van tralieliggers met elkaar verbonden

Nadere informatie

LASTENBOEK. Bouwplaats: Rue d Aumale Brussel. Bouwheer: Gemeente Anderlecht Place du Conseil Brussel

LASTENBOEK. Bouwplaats: Rue d Aumale Brussel. Bouwheer: Gemeente Anderlecht Place du Conseil Brussel LASTENBOEK STRUCTURELE ELEMENTEN BOUWEN VAN EEN APPARTEMENTS- GEBOUW MET 4 EENHEDEN RUE D AUMALE, BRUSSEL Bouwplaats: Rue d Aumale 107-109 1070 Brussel Bouwheer: Gemeente Anderlecht Place du Conseil 1

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

Toebehoren voor bekisting Afstandhouders voor wapening

Toebehoren voor bekisting Afstandhouders voor wapening Toebehoren voor bekisting Afstandhouders voor wapening Afstandhouders voor wapening Gebruik Afstandhouders zorgen er voor dat de betondekking van de wapening gegarandeerd blijft in een element uit gewapend

Nadere informatie

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen.

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen. Deelexamen : Betononderhoudskundige Datum : 16 april 2015 Tijd : 14.00 16.30 uur (150 minuten) Het examen bestaat uit drie gedeelten met een totaal van 13 vragen: categorie A (5 vragen), categorie B (4

Nadere informatie

technische fiche SNELDROGENDE CHAPE PLUS

technische fiche SNELDROGENDE CHAPE PLUS technische fiche SNELDROGENDE CHAPE PLUS SNELDROGENDE CHAPE PLUS MEER DAN EEN TRADITIONELE CHAPE EEN EXTRA VOORDEEL Deze chape heeft alle voordelen van Chape plus, maar droogt sneller. De tijdswinst met

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

BEKISTINGSPLAATVLOER. De verdeel- of dwarswapening in de elementen zijn. De bovenwapening, zoals de steunpuntswapening en

BEKISTINGSPLAATVLOER. De verdeel- of dwarswapening in de elementen zijn. De bovenwapening, zoals de steunpuntswapening en ~ PRODUCTEN.3 SV STE EMVlO E R E N BEKISTINGSPLAATVLOER De bekistingsplaatvloer, ook wel breedplaatvloer genoemd, is een vrijdragende systeemvloer. Deze is samengesteld uit relatief dunne geprefabriceerde

Nadere informatie

Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies. ir. Vinciane Dieryck

Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies. ir. Vinciane Dieryck Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies ir. Vinciane Dieryck 1 1. Context 2. Beheer van de uitvoering 3. Bekistingen 4. Betonstorten 5. Nabehandeling en bescherming 6. Toleranties 7. Conclusies

Nadere informatie

Studie van de betonwanden IOK, Beerse

Studie van de betonwanden IOK, Beerse Studie van de betonwanden IOK, Beerse 1 Studie betonwanden IOK, Beerse 2 Inhoudstafel Algemene verplichtingen + identificatie keerwanden... 3 Keerwanden ter hoogte van stortplatform, inrit en scheidingswand

Nadere informatie

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies NBN EN 13670 en prnbn B15-400 Uitvoering van Betonconstructies Bekisting en ontkistingstermijnen Michel Denayer NBN EN 13670 Inhoudstafel NBN EN 13670 1. Toepassingsgebied 2. Normverwijzingen Bijlagen

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies

Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies Inhoudsopgave: pagina 1 Voorblad pagina 2 Inhoudsopgave pagina 3 Afwerktekens pagina 4 Receptbepaling prefab pagina 5 Hijsvoorschriften

Nadere informatie

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER 60 350 100 100 350 60 20 LEEFRUIMTE CV CV vent. gasketel uitlaat volgens voorschriften fabrikant WM DK DK KEUKEN 20 368 10 368 416 316 17 17 316 416 WM TERRS 300 300 TERRS RW RW 12,4m² KEUKEN 12,4m² LEEFRUIMTE

Nadere informatie

Bijzonder bestek STABILITEIT

Bijzonder bestek STABILITEIT Bijzonder bestek STABILITEIT Putfundering Studiebureau stabiliteit S.E.C. bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze 10-10-2010 10.00 Grondwerken en onderbouw 10.60 Bronbemaling 10.61 Vooronderzoek De aanbieder laat

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Voorbeeld project SILVAE

Voorbeeld project SILVAE Voorbeeld project SILVAE Algemene aannemer en projectontwikkelaar van residentiële projecten (95%), top en subtop segment. 50 % algemene aanneming 50 % projectontwikkeling grond + bouw Omzet : 25 MIO 75

Nadere informatie

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen:

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen: Technische fiche WANDELEMENTEN PANELEN MATERIAAL KENMERKEN WANDELEMENTEN Standaard wandelementen Silex wandelementen Het beton van de uitgewassen silex bestaat uit natuurlijke kleurgranulaten met een maximale

Nadere informatie

Bestek ruwbouw struktuur 19/02/2013 blz 1

Bestek ruwbouw struktuur 19/02/2013 blz 1 Bestek ruwbouw struktuur 19/02/2013 blz 1 PLAATSEN VAN PEILBUIZEN Meetkode Sog Links en rechts van het gebouw worden er twee peilbuizen geplaatst tot ongeveer 3.0m onder het werkvlak engelse koeren. Een

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

1 March 6, 2013 07/02/2011

1 March 6, 2013 07/02/2011 1 March 6, 2013 WORKSHOP 2 Waterdichtheid hernemingsvoegen. Doel van de presentatie : Wat zijn hernemingsvoegen? Welke produkten te gebruiken. Hoe de producten plaatsen om een optimale waterdichtheid te

Nadere informatie

Staltonlatei Voorgespannen composiet latei

Staltonlatei Voorgespannen composiet latei Voorgespannen composiet latei omschrijving Een Staltonlatei is een geprefabriceerde latei in voorgespannen beton, met een rand in gebakken aarde. De Staltonlatei is verkrijgbaar in 3 breedtes, in alle

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

LEIDINGVERLOOP. leidingverloop (algemeen).doc Pagina 1 van 5

LEIDINGVERLOOP. leidingverloop (algemeen).doc Pagina 1 van 5 LEIDINGVERLOOP Volgens de geldende Criteria 73 dient de vloerenleverancier in categorie 4a rekening te houden met alle leidingen die in de vloer aanwezig zijn (taak 7). De opdrachtgever heeft de verplichting

Nadere informatie

Scheurvorming in jong beton

Scheurvorming in jong beton Scheurvorming in jong beton Scheurtjes in beton zijn niet direct reden voor ongerustheid. Sterker nog, wapeningsstaal in beton kan zijn werk pas doen als er enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

Nadere informatie

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en Installaties gaan uitstekend samen. In de druklaag worden onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Bijzonder bestek STABILITEIT

Bijzonder bestek STABILITEIT Bijzonder bestek STABILITEIT Houtskeletbouw Studiebureau stabiliteit S.E.C. bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze 4/12/2009 2 BOVENBOUW Pg 2/68 23 Gevelmetselwerk 23.30 Supplementen 23.31 Buitenlateien in gewapend

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie