Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid"

Transcriptie

1 Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen telefoon bijlage AP/ briefnummer G.1.03 zaaknummer 24 februari 2015 datum Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van 17 februari 2015 van tot uur in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Aanwezig: Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, F. van de Hoef, A. Nuijen, L. Boers en voor agendapunt 3, J. der Kinderen. Van de zijde van de Centrales: J.J.H. van Hulsen (AC), R. W. Schilperoort, M. Manschot (ACOP), L.C. van der Hulst, J. A. Kropf (CCOOP), R.E.W. Pieters (CMHF). Van de zijde van het secretariaat: G.A. van Herpen-Bartlema (CAOP). Agenda: (AP/ ) 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Vaststelling verslag van de vergadering van 20 januari 2015 (AP/ ). 3. Concept-personeelsparagraaf bij overgang defensiepersoneel naar marktpartij in het kader van Uitbesteding Cateringdiensten Defensie (AP/ en AP/ ). 4. Invoering Quick Wins en Project Zelda (AP/ ). 5. Vacaturebank (AP/ en -/ ). 6. Rondvraag en sluiting 1/9 Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag T F KvK

2 Agendapunt 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mededelingen De heer Dirkzwager deelt mee dat de raamovereenkomst met GTP, over opleidingen voor medezeggenschapscommissies, eind dit jaar afloopt. Om die reden wordt thans bezien of het contract met GTP wordt verlengd dan wel een nieuwe aanbesteding wordt gestart. De heer Van Hulsen kan zich hier in vinden, maar stelt dat hieraan voorafgaand in dit overleg moet worden besproken wat wenselijk is in het kader van het scholingsinstituut en wat de speerpunten moeten zijn. Volgens de heer Dirkzwager is dit duidelijk. Aan de hand van de evaluaties zal worden bezien welke keuze gemaakt moet worden. Agenda De heer Van Hulsen merkt op dat het meer voor de hand ligt om bij de bespreking van agendapunt 3 (Uitbesteding Cateringdiensten Defensie) eerst de brief van de SCO over het overdragen facilitaire taken Münster te bespreken. Met dit voorstel wordt ingestemd. Agendapunt 2. Vaststelling verslag van de vergadering van 20 januari 2015 (AP/ ) Inhoudelijk en redactioneel: - Pag. 4, actiepunt 11: de heer Schilperoort merkt op dat de brief aan de centrales alleen ter informatie is gestuurd en dat over VGB nog inhoudelijk moet worden gesproken. Om die reden kan het punt niet worden geschrapt. De voorzitter stemt hiermee in. Actiepunten 1. Evaluatie/Toepassing FPS Quick Wins: Dit onderwerp is geagendeerd. (noot secretariaat: dit is niet meer besproken). 2. Vacaturebank: Dit onderwerp is geagendeerd. (noot secretariaat: dit is niet meer besproken). 3. Evaluatie besluit medezeggenschap: Hiervoor is een voorstel toegezonden (Noot secretariaat: AP/ , Piepdatum t/m ). 4. Inschrijven militairen bij gemeente: Dit is per brief afgehandeld (Noot secretariaat: AP/ , dd ). 5. Dedicated werken: Dit is per brief afgehandeld (AP/ , piepdatum t/m , rapportage AP/ ). 6. Nota rangsbepaling (uit 1983): Aanhouden. Dit is tijdens de vorige vergadering besproken. Een voorstel is toegezegd voor 24 maart. 7. Voedselverstrekking: Hierover is een brief verzonden (Noot secretariaat: AP/ ) Dit punt kan worden afgevoerd. 8. Medisch gezondheidscentrum Soesterberg: Een nota volgt nog. Aanhouden (pm). 9. Vergaderschema: Afvoeren. 10. Das shops: Aanhouden (pm). 11. Reservistennota: De brief over de rechtspositie van het reservepersoneel moet nog worden beantwoord. Aanhouden (pm). 12. Schuldenproblematiek: Afvoeren. 13. PX 10: Een update volgt nog. De heer Schilperoort herinnert er aan dat de voorzitter nog een antwoord op de brief van de ACOP heeft toegezegd. De voorzitter beaamt dit (pm). 2/9

3 14. Herkenbaarheid NATO militairen en familieleden: Aanhouden (pm). Momenteel overlegt Defensie met de Duitse autoriteiten over een oplossing. Op een vraag van de heer Schilperoort wanneer er een oplossing komt, antwoordt de heer Dirkzwager dat het dreigingsniveau in Duitsland hierbij bepalend is. Dat moet door de Duitse autoriteiten worden vastgesteld. Volgens de heer Schilperoort is defensie is als werkgever hiervoor verantwoordelijk en de veiligheid van militairen en hun gezinsleden zou niet afhankelijk moeten zijn van de Duitse autoriteiten. De heer Dirkzwager stelt dat het hierbij om meer gaat dan alleen een ander kenteken op een voertuig. De voorzitter voegt hier aan toe dat een aspect dat hierbij speelt de aansprakelijkheid is in geval van schade aan een voertuig met een civiel kenteken. 15. Principediscussie reorganisatietrajecten: Dit is besproken in de werkgroep REO van vanmorgen. 16. Voortgangsrapportage BBO: De 2 e rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Begeleidings- en Bemiddelingstraject SBK 2012 is toegezonden (AP/ ). 17. Maaltijden task force Middle East: Dit bleek met name een probleem voor het eerste detachement in de opbouwfase. Het tweede detachement heeft geen problemen meer. Er worden meer Nederlandse producten ingevlogen. De heer Kropf stelt over recente, andere signalen te beschikken. Er zou met name een gebrek aan verse, gezonde producten zijn. De heer Van Hulsen hoopt dat de CDS hiermee rekening houdt bij de planning van toekomstige missies. Aanhouden (pm). 18. ROC s: Een antwoord op de brief volgt nog. Aanhouden (pm). Het verslag wordt hiermee vastgesteld. Agendapunt 3. Concept-personeelsparagraaf bij overgang defensiepersoneel naar marktpartij in het kader van Uitbesteding Cateringdiensten Defensie (AP/ en AP/ ) Op verzoek van de centrales wordt brief over de bewegingen rond Paresto in Münster (AP/ ) eerst besproken. De heer Der Kinderen licht toe dat het de bedoeling is dat de catering dienstverlening in Münster onderdeel is van het totale pakket en dat het SSU van toepassing is op het cateringpersoneel in Münster. Als de dienstverlening overgaat naar de Duitsers dan gaat het personeel mee. Voor de heer Van Hulsen is het niet duidelijk wie waarover de regie voert. In de brief wordt immers gesteld dat de dienstverlening daadwerkelijk zal worden overgedragen. De heer Der Kinderen stelt dat een intern stuk betreft. Voor de centrales blijft het onduidelijk wie in deze kwestie de regie voert. De vergadering wordt hierop kort geschorst. De voorzitter geeft aan dat de brief mogelijk tot verwarring leidt. Hij geeft vervolgens aan dat Paresto Münster onderdeel uitmaakt van het UCD. Defensie zal de brief schriftelijk intrekken en alle betrokkenen zullen worden geïnformeerd. Hierbij vraagt de heer Pieters zich af of er naar aanleiding van de brief, gedateerd op 22 september 2014, al stappen zijn ondernomen. Volgens de voorzitter is dat niet het geval. De brief had namelijk de strekking om Paresto Duitsland in samenhang te bezien met DCIOD, waar zich een vergelijkbare situatie voordoet. Op een vraag van de voorzitter of dit voldoende basis biedt om agendapunt 3 te bespreken antwoorden de centrales bevestigend. 3/9

4 Concept-personeelsparagraaf overgang defensiepersoneel naar de markt in het kader van het UCD (AP/ ) De voorzitter memoreert dat partijen eerder hebben besloten vooraf de personele effecten van het naar de markt brengen van defensiepersoneel te bespreken. Op die manier kan rekening worden gehouden met de eisen die zij daaraan stellen. Hij vraagt of de centrales zich kunnen vinden in de wijze waarop de afspraken in het concept zijn verwerkt en of er punten zijn die nog moeten worden besproken. De heer Schilperoort wijst op de begeleidende brief, waarin defensie ingaat op twee punten die de centrales eerder hebben ingebracht. Dat betreft de werkgarantie, waarbij defensie vasthoudt aan vijf jaar, en het pensioenvraagstuk, waarvan wordt aangegeven dat de analyse nog niet is afgerond. Spreker wijst op het risico dat deze kwestie gevolgen heeft die pas duidelijk worden nadat er overeenstemming is bereikt over de personeelsparagraaf. De heer Van de Hoef licht toe dat tijdens het vorige overleg al is gesproken over het feit dat de pensioenregelingen van elkaar verschillen. Nadat de uitkomst van de pensioenanalyse bekend is zal nog moeten worden gesproken over de benodigde compenserende maatregelen. De compensatie komt voor rekening van Defensie, in lijn met andere aspecten uit het sociaal statuut als loonaanvulling en secundaire arbeidsvoorwaarden. De heer Kropf merkt op dat over de compensatie die Defensie betaalt nog niet eerder is besproken. Hij acht het voorstelbaar dat de centrales afspraken willen maken, over het bedrag dat Defensie moet betalen voor die compensatie en op grond van eventuele andere afspraken, vóór het go of no-go moment. Hij vraagt de voorzitter om een uitspraak over deze kwestie, zodat die in het verslag kan worden vastgelegd. Zonder dat daar duidelijkheid over is wil hij geen verdere afspraken maken. De kosten voor de compensatie moeten worden betrokken bij het maken van de uiteindelijke keuze. Volgens de heer Van de Hoef zal dat ook het geval zijn en worden de kosten voor de compensatie betrokken bij het totale kostenplaatje. De heer Schilperoort stelt vast dat de kosten die gemoeid zijn met de pensioenanalyse niet als kostenpost worden meegenomen bij het aanbieden aan de markt, omdat die voor rekening van Defensie komen. De heer Kropf gaat nog een stap verder en merkt op dat in dit stuk een voorschot op de uitkomst wordt genomen. Als, bijvoorbeeld voor de cateringpensioenen, een groter deel van de premie voor rekening komt van de werknemer, dan is het voor de compensatie van belang of het een percentage of een bedrag betreft. Spreker uit zijn verbazing over het feit dat in de brief niet wordt ingegaan op die twee cruciale punten. De voorzitter stelt voor kort te schorsen. De voorzitter licht toe dat de pensioenparagraaf is bedoeld om een eisenpakket aan te bieden aan de markt, zodat er een bod kan worden gedaan. De eisen ten aanzien van pensioenvoorziening en reparatie zijn niet meegegeven. Over wat partijen als een acceptabele voorziening beschouwen moet nog worden gesproken. De kosten die het gevolg zijn van de te maken afspraken zijn onderdeel van de kosten van de business case. Die business case moet bepalen of uiteindelijk wordt uitbesteed of niet. Het aanbestedingstraject biedt daarvoor ook ruimte. Tot het moment van de voorlopige gunning nadat het go of no-go besluit is genomen - kan de aanbesteding straffeloos worden afgeblazen. Dat betekent dat partijen, zonder het pensioendossier, kunnen reageren op het eisenpakket en dat partijen het, voordat de business case rond is, eens moeten worden over het voorzieningenpakket van het pensioen. De heer Pieters vraagt of dit betekent dat, zolang er geen overeenstemming is over het pensioenvraagstuk, er geen beslissing wordt genomen over de uitbesteding. Volgens de heer Der 4/9

5 Kinderen moet er duidelijkheid zijn over alle kosten van de uitbesteding alvorens er een besluit kan worden genomen. De heer Pieters concludeert dat dit een bevestigend antwoord op zijn vraag is. Op verzoek van de centrales wordt de vergadering kort geschorst. Namens de centrales geeft de heer Van Hulsen aan dat er begrip is voor de uitleg die de voorzitter vóór de heeft gegeven. Dat neemt echter niet weg dat spreker een stap terug wil gaan. Er liep een sourcingstraject en de uitkomst daarvan staat op voorhand niet vast. Afhankelijk van dat wat zich voordoet tijdens het traject worden er keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld: niets doen, uitbesteding of een PPS-constructie. Nu wordt in feite van de centrales gevraagd om alle varianten, met uitzondering van uitbesteding en handhaving van de situatie, aan de kant te schuiven. Op dit moment voelt spreker zich daartoe echter niet gemachtigd. Een variant waarbij alles naar de markt wordt gebracht, een nieuwe BV wordt opgericht met ex defensiepersoneel dat zich vrijwillig aansluit bij het ABP, is op voorhand uitgesloten. Hiermee vraagt defensie te veel van de centrales. Vervolgens vraagt spreker op welke termijn defensie een beeld denkt te hebben van de pensioenconsequenties. Hierop volgt een korte. Na de heropening merkt de voorzitter op dat de centrales zich overvraagd voelen, maar dat dit ook voor defensie geldt. Bij de bespreking van het UCD is hij gehouden aan het besluit uit 2011, dat is herbevestigd in 2012, op basis waarvan defensie het uitbestedingstraject in gaat. Het definitieve go of no-go moment ligt na het moment dat de markt is bevraagd en er een kostenafweging is gemaakt. Dan wordt besloten of het traject wordt voortgezet. Als dat niet wordt voortgezet is Defensie terug bij af en volgt een herbezinningsfase over hoe het verder moet. Het besluit om het uitbestedingstraject in te gaan is een feit. Dat is het uitgangspunt. Dat er wellicht andere opties zijn is pas aan de orde als, op basis van de business case, blijkt dat het uitbestedingstraject niet wordt voortgezet. Spreker stelt voor het pensioendossier te bespreken en daarna de balans op te maken voor de definitieve omvang van de business case. De kosten zijn voor Defensie en of die acceptabel zijn moet nog blijken uit het overleg met de centrales over het voorzieningenniveau. De heer Van Hulsen heeft begrip voor de omvang van het mandaat aan werkgeverszijde, maar stelt dat er met de centrales niet is afgesproken dat er maar twee opties zijn: alles bij het oude laten of uitbesteding. Spreker zegt geen mandaat te hebben om een deal met defensie te maken. Het zou goed zijn voor de voortgang van het traject als er op korte termijn duidelijkheid komt over het pensioenelement. De voorzitter stelt dat duidelijkheid over de pensioenen en de voorziening hem niet direct in een andere positie brengt. Volgens de heer Kropf hebben de centrales aangegeven dat het een optie zou zijn te kiezen voor een constructie met een BV. Daarbij wordt de marktpartijen gevraagd een BV te starten die het mogelijk maakt dat voormalig defensiepersoneel aansluit bij het ABP. Door die optie geen onderdeel te laten uitmaken van de aanbestedingsprocedure is die mogelijkheid uitgesloten. De voorzitter vraagt of het een optie is aan de marktpartijen duidelijk te maken dat de verdere uitwerking van de inbedding van het voorzieningenniveau nog nader kan worden besproken. Volgens de heer Van Hulsen zegt een formulering dat er nog iets ingeregeld kan worden niets over wat er geregeld wordt. Dat maakt het lastig. 5/9

6 Na een kort informeel overleg concludeert de voorzitter dat het dilemma van beide partijen duidelijk is. Het lijkt hem goed dat partijen op korte termijn nog eens verkennend naar het pensioendossier kijken. Daarna komt dit onderwerp terug (pm). Werkgarantie van vijf jaar Volgens de heer Kropf is er niets gewijzigd in de tekst. Hij citeert uit de tekst: gelet op de arbeidspositie van cateringmedewerkers, werkzaam in Nederland, is er naar onze mening geen reden om af te wijken van de afspraken in het SSU. Spreker vraagt naar de motivatie om niet af te wijken van het SSU, omdat voor rijksambtenaren wel een uitzondering is gemaakt. De heer Schilperoort wijst hierbij nog op het Regeerakkoord en wat daarin over lage loonschalen is opgenomen en op de inbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden door het Rijk. Dat pleit volgens hem voor een langere werkgarantie. Volgens de voorzitter is een werkgarantie gedurende vijf jaar redelijk. Hij meent dat cateringmedewerkers elders betere mogelijkheden en meer perspectief hebben dan bij defensie. De heer Pieters vreest dat betrokkenen na afloop van de werkgarantie alleen een 0-urencontract kunnen krijgen, zoals gebruikelijk is in de cateringbranche. De heer Kropf meent dat, als de kansen op de markt inderdaad zo goed zijn als defensie veronderstelt, het verlengen van de werkgarantie geen probleem kan zijn, omdat er geen risico is. Volgens de voorzitter zijn betrokkenen meer op hun plek in de markt. Om de centrales tegemoet te komen stelt hij voor uit te gaan van de basiscontracttermijn plus één jaar. Daarmee komt de werkgarantie op 6 jaar. Op verzoek van de centrales wordt de vergadering kort geschorst. De voorzitter heropent de vergadering. De heer Van Hulsen stelt vast dat de arbeidsmarktpositie van cateringmedewerkers door defensie optimistisch wordt ingeschat en door de centrales pessimistisch. Hij meent echter dat partijen elkaar ergens in het midden wel kunnen vinden. Het kan zijn dat de arbeidsmarktpositie voor cateringpersoneel rooskleurig is, maar de vraag is of dat voor al het cateringpersoneel geldt. Die positie is immers in belangrijke mate afhankelijk van de hoogte van de genoten opleiding. Om die reden stelt spreker het volgende voor: De centrales stemmen in met een werkgarantie van 6 jaar als diegenen met alleen lager onderwijs een deugdelijk opleidingstraject kunnen volgen. Voorts zou een kettingbeding (de Arriva-constructie ) moeten gelden. Dat wil zeggen dat, als de concessie afloopt en er wordt aanbesteed naar een nieuwe partij, de nieuwe partij het personeel overneemt. Op die voorwaarden is er een deal. De voorzitter stelt vast dat partijen over de twee alinea s overeenstemming hebben bereikt. In de tender voor de aanbesteding zal melding worden gemaakt van het kettingbeding. Agendapunt 4. Invoering Quik Wins en Project Zelda (AP/ ) Dit agendapunt wordt niet besproken. 6/9

7 Agendapunt 5. Vacaturebank (AP/ en -/ ) Dit agendapunt wordt niet besproken. Agendapunt 6. Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om uur. 7/9

8 Actiepunten na vergadering Nr. Onderwerp: Actie: Opmerkingen: : 1 Evaluatie/Toepassing FPS/ Quick Wins (AP/ , -/ , - / ) (AP/ ), ap (AP/ ) (AP/ ), ap (AP/ ), ap. 3 Invoeringsdatum aanpassen. Centrales schriftelijk informeren + agendering AP november. Signaal centrales dat alles dichtzit, intern nagaan. Project Zelda: Brief (AP/ ), ap. 1 - brief aan centrales sturen over elementen die AP/ dd (AP/ ), ap.2 het CLAS nodig heeft om Quick wins te starten (AP/ ), ap (AP/ ), ap (AP/ ), ap.2 - reactie op AP/ : Loslaten sollicitatieplicht onderbouw voor herplaatsingskandidaten CLAS (AP/ ) Voorlichting m.b.t. Zelda verbeteren. 2 Vacaturebank (AP/ ) (AP/ ) ap (AP/ ) ap (AP/ ), ap.2 3. Evaluatie besluit medezeggenschap (AP/ , -/ )/ Toepassing artikel 2a 4. Nota rangsbepaling (uit 1983) (AP/ ), ap.4, blz.4/5 Brief agenderen voor februari. Brief AP/ agenderen voor de vergadering februari 2015 Voorstel volgt -Nagaan of IMG met minister heeft gesproken - Notitie obv rapport Leijh agenderen voor vergadering brief inz. uitgangspunten beleidsfactorcyclus t.b.v. vergadering 24-3 Is op 17/2 niet besproken Is op 17/2 niet besproken Piepbrief AP/ Piepdatum t/m Medisch gezondheidscentrum Soesterberg (AP/ ) ap (AP/ ), ap.2 6. Das shops (AP/ ), ap.9 7. Rechtspositie reservepersoneel (AP/ ) (AP/ ), ap.2 Waar wordt druk bedrijfsvoering ervaren? Brief adequate vervanging DAS shops - Overzicht inzet reservisten; - Brief VBM beantwoorden 8. PX 10 (AP/ , -/ ) (AP/ ),blz Herkenbaarheid NATO militairen + familieleden (AP/ ),blz Principe discussie reorganisatie/sourcing trajecten (AP/ ), blz (AP/ ), ap.3, blz Voortgangsrapportage BBO en Klanttevredenheidsonderzoek /(AP/ en -/ , ) Schriftelijke reactie op aantal elementen uit brief ACOP (AP/ ) Na overleg met CDS centrales informeren over oplossing Uitkomst overleg wg. REO bespreken in AP. Inventarisatie aanvullende informatie Rapportage over aanvullende informatie Rapportage BBO in samenhang bezien met 2 e rapportage KTO en info uit TC 2 e rapportage klanttevredenheidsonderzoek is op16-2 toegezonden 8/9

9 12. Maaltijden task force Middle East (AP/ ), ap (AP/ ), ap ROC s (AP/ ) (AP/ ), ap Evaluatie commissie De Veer (AP/ ), ap.6, blz Reorganisatie militaire gezondheidszorg (AP/ ), ap.6, blz. 8 Aandacht vragen voor gevarieerde maaltijden. Aandacht voor verse gezonden producten - Met DCHR afstemmen over terugdraaien verlenging arbeidsduur; - Brief AP/ agenderen Stand van zaken nagaan Gevolgen nagaan van aanbevelingen uit brief SZW inz. arbeidsgerelateerde zorg 9/9

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 015 Privatisering van het ABP Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Voorgeschiedenis 8 2.1 Ontstaan financieringsachterstand

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie