Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid"

Transcriptie

1 Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen telefoon bijlage AP/ briefnummer G.1.03 zaaknummer 24 februari 2015 datum Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van 17 februari 2015 van tot uur in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Aanwezig: Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, F. van de Hoef, A. Nuijen, L. Boers en voor agendapunt 3, J. der Kinderen. Van de zijde van de Centrales: J.J.H. van Hulsen (AC), R. W. Schilperoort, M. Manschot (ACOP), L.C. van der Hulst, J. A. Kropf (CCOOP), R.E.W. Pieters (CMHF). Van de zijde van het secretariaat: G.A. van Herpen-Bartlema (CAOP). Agenda: (AP/ ) 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Vaststelling verslag van de vergadering van 20 januari 2015 (AP/ ). 3. Concept-personeelsparagraaf bij overgang defensiepersoneel naar marktpartij in het kader van Uitbesteding Cateringdiensten Defensie (AP/ en AP/ ). 4. Invoering Quick Wins en Project Zelda (AP/ ). 5. Vacaturebank (AP/ en -/ ). 6. Rondvraag en sluiting 1/9 Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag T F KvK

2 Agendapunt 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mededelingen De heer Dirkzwager deelt mee dat de raamovereenkomst met GTP, over opleidingen voor medezeggenschapscommissies, eind dit jaar afloopt. Om die reden wordt thans bezien of het contract met GTP wordt verlengd dan wel een nieuwe aanbesteding wordt gestart. De heer Van Hulsen kan zich hier in vinden, maar stelt dat hieraan voorafgaand in dit overleg moet worden besproken wat wenselijk is in het kader van het scholingsinstituut en wat de speerpunten moeten zijn. Volgens de heer Dirkzwager is dit duidelijk. Aan de hand van de evaluaties zal worden bezien welke keuze gemaakt moet worden. Agenda De heer Van Hulsen merkt op dat het meer voor de hand ligt om bij de bespreking van agendapunt 3 (Uitbesteding Cateringdiensten Defensie) eerst de brief van de SCO over het overdragen facilitaire taken Münster te bespreken. Met dit voorstel wordt ingestemd. Agendapunt 2. Vaststelling verslag van de vergadering van 20 januari 2015 (AP/ ) Inhoudelijk en redactioneel: - Pag. 4, actiepunt 11: de heer Schilperoort merkt op dat de brief aan de centrales alleen ter informatie is gestuurd en dat over VGB nog inhoudelijk moet worden gesproken. Om die reden kan het punt niet worden geschrapt. De voorzitter stemt hiermee in. Actiepunten 1. Evaluatie/Toepassing FPS Quick Wins: Dit onderwerp is geagendeerd. (noot secretariaat: dit is niet meer besproken). 2. Vacaturebank: Dit onderwerp is geagendeerd. (noot secretariaat: dit is niet meer besproken). 3. Evaluatie besluit medezeggenschap: Hiervoor is een voorstel toegezonden (Noot secretariaat: AP/ , Piepdatum t/m ). 4. Inschrijven militairen bij gemeente: Dit is per brief afgehandeld (Noot secretariaat: AP/ , dd ). 5. Dedicated werken: Dit is per brief afgehandeld (AP/ , piepdatum t/m , rapportage AP/ ). 6. Nota rangsbepaling (uit 1983): Aanhouden. Dit is tijdens de vorige vergadering besproken. Een voorstel is toegezegd voor 24 maart. 7. Voedselverstrekking: Hierover is een brief verzonden (Noot secretariaat: AP/ ) Dit punt kan worden afgevoerd. 8. Medisch gezondheidscentrum Soesterberg: Een nota volgt nog. Aanhouden (pm). 9. Vergaderschema: Afvoeren. 10. Das shops: Aanhouden (pm). 11. Reservistennota: De brief over de rechtspositie van het reservepersoneel moet nog worden beantwoord. Aanhouden (pm). 12. Schuldenproblematiek: Afvoeren. 13. PX 10: Een update volgt nog. De heer Schilperoort herinnert er aan dat de voorzitter nog een antwoord op de brief van de ACOP heeft toegezegd. De voorzitter beaamt dit (pm). 2/9

3 14. Herkenbaarheid NATO militairen en familieleden: Aanhouden (pm). Momenteel overlegt Defensie met de Duitse autoriteiten over een oplossing. Op een vraag van de heer Schilperoort wanneer er een oplossing komt, antwoordt de heer Dirkzwager dat het dreigingsniveau in Duitsland hierbij bepalend is. Dat moet door de Duitse autoriteiten worden vastgesteld. Volgens de heer Schilperoort is defensie is als werkgever hiervoor verantwoordelijk en de veiligheid van militairen en hun gezinsleden zou niet afhankelijk moeten zijn van de Duitse autoriteiten. De heer Dirkzwager stelt dat het hierbij om meer gaat dan alleen een ander kenteken op een voertuig. De voorzitter voegt hier aan toe dat een aspect dat hierbij speelt de aansprakelijkheid is in geval van schade aan een voertuig met een civiel kenteken. 15. Principediscussie reorganisatietrajecten: Dit is besproken in de werkgroep REO van vanmorgen. 16. Voortgangsrapportage BBO: De 2 e rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Begeleidings- en Bemiddelingstraject SBK 2012 is toegezonden (AP/ ). 17. Maaltijden task force Middle East: Dit bleek met name een probleem voor het eerste detachement in de opbouwfase. Het tweede detachement heeft geen problemen meer. Er worden meer Nederlandse producten ingevlogen. De heer Kropf stelt over recente, andere signalen te beschikken. Er zou met name een gebrek aan verse, gezonde producten zijn. De heer Van Hulsen hoopt dat de CDS hiermee rekening houdt bij de planning van toekomstige missies. Aanhouden (pm). 18. ROC s: Een antwoord op de brief volgt nog. Aanhouden (pm). Het verslag wordt hiermee vastgesteld. Agendapunt 3. Concept-personeelsparagraaf bij overgang defensiepersoneel naar marktpartij in het kader van Uitbesteding Cateringdiensten Defensie (AP/ en AP/ ) Op verzoek van de centrales wordt brief over de bewegingen rond Paresto in Münster (AP/ ) eerst besproken. De heer Der Kinderen licht toe dat het de bedoeling is dat de catering dienstverlening in Münster onderdeel is van het totale pakket en dat het SSU van toepassing is op het cateringpersoneel in Münster. Als de dienstverlening overgaat naar de Duitsers dan gaat het personeel mee. Voor de heer Van Hulsen is het niet duidelijk wie waarover de regie voert. In de brief wordt immers gesteld dat de dienstverlening daadwerkelijk zal worden overgedragen. De heer Der Kinderen stelt dat een intern stuk betreft. Voor de centrales blijft het onduidelijk wie in deze kwestie de regie voert. De vergadering wordt hierop kort geschorst. De voorzitter geeft aan dat de brief mogelijk tot verwarring leidt. Hij geeft vervolgens aan dat Paresto Münster onderdeel uitmaakt van het UCD. Defensie zal de brief schriftelijk intrekken en alle betrokkenen zullen worden geïnformeerd. Hierbij vraagt de heer Pieters zich af of er naar aanleiding van de brief, gedateerd op 22 september 2014, al stappen zijn ondernomen. Volgens de voorzitter is dat niet het geval. De brief had namelijk de strekking om Paresto Duitsland in samenhang te bezien met DCIOD, waar zich een vergelijkbare situatie voordoet. Op een vraag van de voorzitter of dit voldoende basis biedt om agendapunt 3 te bespreken antwoorden de centrales bevestigend. 3/9

4 Concept-personeelsparagraaf overgang defensiepersoneel naar de markt in het kader van het UCD (AP/ ) De voorzitter memoreert dat partijen eerder hebben besloten vooraf de personele effecten van het naar de markt brengen van defensiepersoneel te bespreken. Op die manier kan rekening worden gehouden met de eisen die zij daaraan stellen. Hij vraagt of de centrales zich kunnen vinden in de wijze waarop de afspraken in het concept zijn verwerkt en of er punten zijn die nog moeten worden besproken. De heer Schilperoort wijst op de begeleidende brief, waarin defensie ingaat op twee punten die de centrales eerder hebben ingebracht. Dat betreft de werkgarantie, waarbij defensie vasthoudt aan vijf jaar, en het pensioenvraagstuk, waarvan wordt aangegeven dat de analyse nog niet is afgerond. Spreker wijst op het risico dat deze kwestie gevolgen heeft die pas duidelijk worden nadat er overeenstemming is bereikt over de personeelsparagraaf. De heer Van de Hoef licht toe dat tijdens het vorige overleg al is gesproken over het feit dat de pensioenregelingen van elkaar verschillen. Nadat de uitkomst van de pensioenanalyse bekend is zal nog moeten worden gesproken over de benodigde compenserende maatregelen. De compensatie komt voor rekening van Defensie, in lijn met andere aspecten uit het sociaal statuut als loonaanvulling en secundaire arbeidsvoorwaarden. De heer Kropf merkt op dat over de compensatie die Defensie betaalt nog niet eerder is besproken. Hij acht het voorstelbaar dat de centrales afspraken willen maken, over het bedrag dat Defensie moet betalen voor die compensatie en op grond van eventuele andere afspraken, vóór het go of no-go moment. Hij vraagt de voorzitter om een uitspraak over deze kwestie, zodat die in het verslag kan worden vastgelegd. Zonder dat daar duidelijkheid over is wil hij geen verdere afspraken maken. De kosten voor de compensatie moeten worden betrokken bij het maken van de uiteindelijke keuze. Volgens de heer Van de Hoef zal dat ook het geval zijn en worden de kosten voor de compensatie betrokken bij het totale kostenplaatje. De heer Schilperoort stelt vast dat de kosten die gemoeid zijn met de pensioenanalyse niet als kostenpost worden meegenomen bij het aanbieden aan de markt, omdat die voor rekening van Defensie komen. De heer Kropf gaat nog een stap verder en merkt op dat in dit stuk een voorschot op de uitkomst wordt genomen. Als, bijvoorbeeld voor de cateringpensioenen, een groter deel van de premie voor rekening komt van de werknemer, dan is het voor de compensatie van belang of het een percentage of een bedrag betreft. Spreker uit zijn verbazing over het feit dat in de brief niet wordt ingegaan op die twee cruciale punten. De voorzitter stelt voor kort te schorsen. De voorzitter licht toe dat de pensioenparagraaf is bedoeld om een eisenpakket aan te bieden aan de markt, zodat er een bod kan worden gedaan. De eisen ten aanzien van pensioenvoorziening en reparatie zijn niet meegegeven. Over wat partijen als een acceptabele voorziening beschouwen moet nog worden gesproken. De kosten die het gevolg zijn van de te maken afspraken zijn onderdeel van de kosten van de business case. Die business case moet bepalen of uiteindelijk wordt uitbesteed of niet. Het aanbestedingstraject biedt daarvoor ook ruimte. Tot het moment van de voorlopige gunning nadat het go of no-go besluit is genomen - kan de aanbesteding straffeloos worden afgeblazen. Dat betekent dat partijen, zonder het pensioendossier, kunnen reageren op het eisenpakket en dat partijen het, voordat de business case rond is, eens moeten worden over het voorzieningenpakket van het pensioen. De heer Pieters vraagt of dit betekent dat, zolang er geen overeenstemming is over het pensioenvraagstuk, er geen beslissing wordt genomen over de uitbesteding. Volgens de heer Der 4/9

5 Kinderen moet er duidelijkheid zijn over alle kosten van de uitbesteding alvorens er een besluit kan worden genomen. De heer Pieters concludeert dat dit een bevestigend antwoord op zijn vraag is. Op verzoek van de centrales wordt de vergadering kort geschorst. Namens de centrales geeft de heer Van Hulsen aan dat er begrip is voor de uitleg die de voorzitter vóór de heeft gegeven. Dat neemt echter niet weg dat spreker een stap terug wil gaan. Er liep een sourcingstraject en de uitkomst daarvan staat op voorhand niet vast. Afhankelijk van dat wat zich voordoet tijdens het traject worden er keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld: niets doen, uitbesteding of een PPS-constructie. Nu wordt in feite van de centrales gevraagd om alle varianten, met uitzondering van uitbesteding en handhaving van de situatie, aan de kant te schuiven. Op dit moment voelt spreker zich daartoe echter niet gemachtigd. Een variant waarbij alles naar de markt wordt gebracht, een nieuwe BV wordt opgericht met ex defensiepersoneel dat zich vrijwillig aansluit bij het ABP, is op voorhand uitgesloten. Hiermee vraagt defensie te veel van de centrales. Vervolgens vraagt spreker op welke termijn defensie een beeld denkt te hebben van de pensioenconsequenties. Hierop volgt een korte. Na de heropening merkt de voorzitter op dat de centrales zich overvraagd voelen, maar dat dit ook voor defensie geldt. Bij de bespreking van het UCD is hij gehouden aan het besluit uit 2011, dat is herbevestigd in 2012, op basis waarvan defensie het uitbestedingstraject in gaat. Het definitieve go of no-go moment ligt na het moment dat de markt is bevraagd en er een kostenafweging is gemaakt. Dan wordt besloten of het traject wordt voortgezet. Als dat niet wordt voortgezet is Defensie terug bij af en volgt een herbezinningsfase over hoe het verder moet. Het besluit om het uitbestedingstraject in te gaan is een feit. Dat is het uitgangspunt. Dat er wellicht andere opties zijn is pas aan de orde als, op basis van de business case, blijkt dat het uitbestedingstraject niet wordt voortgezet. Spreker stelt voor het pensioendossier te bespreken en daarna de balans op te maken voor de definitieve omvang van de business case. De kosten zijn voor Defensie en of die acceptabel zijn moet nog blijken uit het overleg met de centrales over het voorzieningenniveau. De heer Van Hulsen heeft begrip voor de omvang van het mandaat aan werkgeverszijde, maar stelt dat er met de centrales niet is afgesproken dat er maar twee opties zijn: alles bij het oude laten of uitbesteding. Spreker zegt geen mandaat te hebben om een deal met defensie te maken. Het zou goed zijn voor de voortgang van het traject als er op korte termijn duidelijkheid komt over het pensioenelement. De voorzitter stelt dat duidelijkheid over de pensioenen en de voorziening hem niet direct in een andere positie brengt. Volgens de heer Kropf hebben de centrales aangegeven dat het een optie zou zijn te kiezen voor een constructie met een BV. Daarbij wordt de marktpartijen gevraagd een BV te starten die het mogelijk maakt dat voormalig defensiepersoneel aansluit bij het ABP. Door die optie geen onderdeel te laten uitmaken van de aanbestedingsprocedure is die mogelijkheid uitgesloten. De voorzitter vraagt of het een optie is aan de marktpartijen duidelijk te maken dat de verdere uitwerking van de inbedding van het voorzieningenniveau nog nader kan worden besproken. Volgens de heer Van Hulsen zegt een formulering dat er nog iets ingeregeld kan worden niets over wat er geregeld wordt. Dat maakt het lastig. 5/9

6 Na een kort informeel overleg concludeert de voorzitter dat het dilemma van beide partijen duidelijk is. Het lijkt hem goed dat partijen op korte termijn nog eens verkennend naar het pensioendossier kijken. Daarna komt dit onderwerp terug (pm). Werkgarantie van vijf jaar Volgens de heer Kropf is er niets gewijzigd in de tekst. Hij citeert uit de tekst: gelet op de arbeidspositie van cateringmedewerkers, werkzaam in Nederland, is er naar onze mening geen reden om af te wijken van de afspraken in het SSU. Spreker vraagt naar de motivatie om niet af te wijken van het SSU, omdat voor rijksambtenaren wel een uitzondering is gemaakt. De heer Schilperoort wijst hierbij nog op het Regeerakkoord en wat daarin over lage loonschalen is opgenomen en op de inbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden door het Rijk. Dat pleit volgens hem voor een langere werkgarantie. Volgens de voorzitter is een werkgarantie gedurende vijf jaar redelijk. Hij meent dat cateringmedewerkers elders betere mogelijkheden en meer perspectief hebben dan bij defensie. De heer Pieters vreest dat betrokkenen na afloop van de werkgarantie alleen een 0-urencontract kunnen krijgen, zoals gebruikelijk is in de cateringbranche. De heer Kropf meent dat, als de kansen op de markt inderdaad zo goed zijn als defensie veronderstelt, het verlengen van de werkgarantie geen probleem kan zijn, omdat er geen risico is. Volgens de voorzitter zijn betrokkenen meer op hun plek in de markt. Om de centrales tegemoet te komen stelt hij voor uit te gaan van de basiscontracttermijn plus één jaar. Daarmee komt de werkgarantie op 6 jaar. Op verzoek van de centrales wordt de vergadering kort geschorst. De voorzitter heropent de vergadering. De heer Van Hulsen stelt vast dat de arbeidsmarktpositie van cateringmedewerkers door defensie optimistisch wordt ingeschat en door de centrales pessimistisch. Hij meent echter dat partijen elkaar ergens in het midden wel kunnen vinden. Het kan zijn dat de arbeidsmarktpositie voor cateringpersoneel rooskleurig is, maar de vraag is of dat voor al het cateringpersoneel geldt. Die positie is immers in belangrijke mate afhankelijk van de hoogte van de genoten opleiding. Om die reden stelt spreker het volgende voor: De centrales stemmen in met een werkgarantie van 6 jaar als diegenen met alleen lager onderwijs een deugdelijk opleidingstraject kunnen volgen. Voorts zou een kettingbeding (de Arriva-constructie ) moeten gelden. Dat wil zeggen dat, als de concessie afloopt en er wordt aanbesteed naar een nieuwe partij, de nieuwe partij het personeel overneemt. Op die voorwaarden is er een deal. De voorzitter stelt vast dat partijen over de twee alinea s overeenstemming hebben bereikt. In de tender voor de aanbesteding zal melding worden gemaakt van het kettingbeding. Agendapunt 4. Invoering Quik Wins en Project Zelda (AP/ ) Dit agendapunt wordt niet besproken. 6/9

7 Agendapunt 5. Vacaturebank (AP/ en -/ ) Dit agendapunt wordt niet besproken. Agendapunt 6. Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om uur. 7/9

8 Actiepunten na vergadering Nr. Onderwerp: Actie: Opmerkingen: : 1 Evaluatie/Toepassing FPS/ Quick Wins (AP/ , -/ , - / ) (AP/ ), ap (AP/ ) (AP/ ), ap (AP/ ), ap. 3 Invoeringsdatum aanpassen. Centrales schriftelijk informeren + agendering AP november. Signaal centrales dat alles dichtzit, intern nagaan. Project Zelda: Brief (AP/ ), ap. 1 - brief aan centrales sturen over elementen die AP/ dd (AP/ ), ap.2 het CLAS nodig heeft om Quick wins te starten (AP/ ), ap (AP/ ), ap (AP/ ), ap.2 - reactie op AP/ : Loslaten sollicitatieplicht onderbouw voor herplaatsingskandidaten CLAS (AP/ ) Voorlichting m.b.t. Zelda verbeteren. 2 Vacaturebank (AP/ ) (AP/ ) ap (AP/ ) ap (AP/ ), ap.2 3. Evaluatie besluit medezeggenschap (AP/ , -/ )/ Toepassing artikel 2a 4. Nota rangsbepaling (uit 1983) (AP/ ), ap.4, blz.4/5 Brief agenderen voor februari. Brief AP/ agenderen voor de vergadering februari 2015 Voorstel volgt -Nagaan of IMG met minister heeft gesproken - Notitie obv rapport Leijh agenderen voor vergadering brief inz. uitgangspunten beleidsfactorcyclus t.b.v. vergadering 24-3 Is op 17/2 niet besproken Is op 17/2 niet besproken Piepbrief AP/ Piepdatum t/m Medisch gezondheidscentrum Soesterberg (AP/ ) ap (AP/ ), ap.2 6. Das shops (AP/ ), ap.9 7. Rechtspositie reservepersoneel (AP/ ) (AP/ ), ap.2 Waar wordt druk bedrijfsvoering ervaren? Brief adequate vervanging DAS shops - Overzicht inzet reservisten; - Brief VBM beantwoorden 8. PX 10 (AP/ , -/ ) (AP/ ),blz Herkenbaarheid NATO militairen + familieleden (AP/ ),blz Principe discussie reorganisatie/sourcing trajecten (AP/ ), blz (AP/ ), ap.3, blz Voortgangsrapportage BBO en Klanttevredenheidsonderzoek /(AP/ en -/ , ) Schriftelijke reactie op aantal elementen uit brief ACOP (AP/ ) Na overleg met CDS centrales informeren over oplossing Uitkomst overleg wg. REO bespreken in AP. Inventarisatie aanvullende informatie Rapportage over aanvullende informatie Rapportage BBO in samenhang bezien met 2 e rapportage KTO en info uit TC 2 e rapportage klanttevredenheidsonderzoek is op16-2 toegezonden 8/9

9 12. Maaltijden task force Middle East (AP/ ), ap (AP/ ), ap ROC s (AP/ ) (AP/ ), ap Evaluatie commissie De Veer (AP/ ), ap.6, blz Reorganisatie militaire gezondheidszorg (AP/ ), ap.6, blz. 8 Aandacht vragen voor gevarieerde maaltijden. Aandacht voor verse gezonden producten - Met DCHR afstemmen over terugdraaien verlenging arbeidsduur; - Brief AP/ agenderen Stand van zaken nagaan Gevolgen nagaan van aanbevelingen uit brief SZW inz. arbeidsgerelateerde zorg 9/9

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 1 bijlage AP/15.00095 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, F.R. van de Hoef, E.H. Huisman, C. de Rijke, I.M.M.

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, F.R. van de Hoef, E.H. Huisman, C. de Rijke, I.M.M. Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/15.00 540 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand (AFR) G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/14.00762 briefnummer

Nadere informatie

7. Rondvraag en sluiting.

7. Rondvraag en sluiting. Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 1 bijlage AP/15.00309 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg. Drs. C.L.D. (Carina) van Agten Inlichtingen 0627595670 telefoon c.vanagten@caop.nl e-mail bijlage SOD/15.00740 briefnummer G.1.01 zaaknummer 28 december 2015 datum Verslag van de

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/15.00010 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

bijlage Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

bijlage Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/14.00628 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand (AFR) G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00044 briefnummer

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 Presentatie DBBS bijlage(n) REO/15.00054 briefnummer G.1.33 zaaknummer 26 januari

Nadere informatie

Agenda: (AP/ )

Agenda: (AP/ ) Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/16.00011 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het SOD van 2 juni 2015 bij het CAOP, Baljuwzaal, Lange Voorhout 13 te Den Haag

Verslag van de vergadering van het SOD van 2 juni 2015 bij het CAOP, Baljuwzaal, Lange Voorhout 13 te Den Haag Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.. Drs C. (carina) L.D. van Agten Inlichtingen 0627595670 telefoon c.vanagten@caop.nl e-mail bijlage SOD/15.00401 briefnummer G.1.01 zaaknummer

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00743 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00641 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven Georganiseerd Overleg Sector Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op dinsdag 5 juni 2012 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange

Nadere informatie

Agenda: (AP/ )

Agenda: (AP/ ) Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/16.00091 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/16.00088 briefnummer G.1.33 zaaknummer 9 februari 2016 verzenddatum

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00088 briefnummer G.1.33 zaaknummer 3 februari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) van dinsdag 7 juni 2016 in de Sophiezaal van het CAOP.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) van dinsdag 7 juni 2016 in de Sophiezaal van het CAOP. P.O. Loppies inlichtingen 070-376 57 03 telefoon p.loppies@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/16.00383 briefnummer G.1.04 zaaknummer 21 juni 2016 datum Verslag van de vergadering van de werkgroep van dinsdag

Nadere informatie

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, E.H. Huisman, C. de Rijke, M.A. Suwout, I.M.

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, E.H. Huisman, C. de Rijke, M.A. Suwout, I.M. Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/16.00162 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/16.00045 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 3 november 2015 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 3 november 2015 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. SECTOR OVERLEG DEFENSIE WERKGROEP POSTACTIEVEN Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 06-27595670 telefoonnummer PA/15.00651

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012.

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00373 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012 J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00337 nummer ZD.931.2 zaaknummer mei 2012 Verzenddatum email Verslag

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00740 nummer ZD.931.2 zaaknummer 9 oktober 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie > Retouradres Postbus 20703 2500 ES Den Haag De voorzitter en de leden van de Advies- en Arbitragecommissie Hoofddirectie Personeel Directie Personeelsbeleid Afdeling Personeelsbeleid

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 16-12-2014 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 16-12-2014 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 070-3765 723 telefoon PA/15.00001 nummer G.1.02 zaaknummer 2 januari 2015 verzending

Nadere informatie

Agenda: 1.Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2.Concept Veteranennota (AP/ ). 3.Rondvraag en sluiting.

Agenda: 1.Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2.Concept Veteranennota (AP/ ). 3.Rondvraag en sluiting. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00336 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 10 juli 2014

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 10 juli 2014 M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl Montérie 070-3765764 - bijlage(n) REO/14.00434 briefnummer G.1.33 zaaknummer 18 juli 2014 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/14.00767 briefnummer G.1.33 zaaknummer 23 december 2014 verzenddatum

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/12.00865 briefnummer

Nadere informatie

Agenda (REO/13.00449)

Agenda (REO/13.00449) M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl 070-3765764 - bijlage(n) REO/13.00488 briefnummer G.1.33 zaaknummer 17 september 2013 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00577 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012.

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00373 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00819 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslaglegging: P.O. Loppies.

Verslaglegging: P.O. Loppies. Peter Schotman inlichtingen p.schotman@caop.nl 070-3765764 0 bijlage(n) REO/12.00936 briefnummer G.1.33 zaaknummer 30 november 2012 verzenddatum Verslag van de extra vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/14.00681 briefnummer G.1.33 zaaknummer 18 november 2014 verzenddatum

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Ellen Simon inlichtingen e.simon@caop.nl e-mail 070-3765843 telefoonnummer PA/12.00037 nummer G.1.02 zaaknummer 28 maart 2012 verzenddatum (per

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 53 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

3. Mededelingen en postbehandeling. Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Tuin, Piersma, Warnars, Hummel en Van Uggelen.

3. Mededelingen en postbehandeling. Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Tuin, Piersma, Warnars, Hummel en Van Uggelen. Datum: 18 juni 2015. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: R. van der Pol. (voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. (afwezig) D. Warnars. (verhinderd) B. van Uggelen. (overwerk)

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 13 februari 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 13 februari 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00069 nummer ZD.931.2 zaaknummer februari 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00535 briefnummer G1.03

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00118 briefnummer

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand Ingelast Overleg d.d. 6 maart 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand Ingelast Overleg d.d. 6 maart 2012 Ingelast Overleg d.d. 6 maart 2012 H.Montérie inlichtingen h.monterie@caop.nl 070-3765784 AFR/12.00132 nummer G.1.04 zaaknummer 13 maart 2012 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies nummer 23 's-gravenhage, 17 maart 2000 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Nadere informatie

Verslaglegging: G.A. van Herpen-Bartlema.

Verslaglegging: G.A. van Herpen-Bartlema. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/12.00591 briefnummer

Nadere informatie

CONVENANT. tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE DE CENTRALES VAN OVERHEIDSPERSONEEL, SECTOR DEFENSIE. Inzake LEVENSFASEBELEID

CONVENANT. tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE DE CENTRALES VAN OVERHEIDSPERSONEEL, SECTOR DEFENSIE. Inzake LEVENSFASEBELEID Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) email 18-12-2007 briefnummer AP/07.01077 zaaknummer ZD.200.1 status x Behandel Informatie Pieptermijn CONVENANT tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN ENSIE en DE CENTRALES

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 12 juni 2014

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 12 juni 2014 M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl Montérie 070-3765764 2 bijlage(n) REO/14.00415 briefnummer G.1.33 zaaknummer 8 juli 2014 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

Aanvang: uur Einde: uur. Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Aanvang: uur Einde: uur. Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. P.O. Loppies inlichtingen 070-376 57 03 telefoon p.loppies@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/16.00431 briefnummer G.1.04 zaaknummer 19 juli 2016 datum Verslag van de extra vergadering van de werkgroep van

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00356 briefnummer G.1.01 zaaknummer 31 mei 2012 datum Verslag

Nadere informatie

3. Klachtenregeling gedragingen defensiepersoneel (AP/ , AP/ , AP/ , AP/ , AP/ en AP/ ).

3. Klachtenregeling gedragingen defensiepersoneel (AP/ , AP/ , AP/ , AP/ , AP/ en AP/ ). G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 1 bijlage(n) AP/13.00403 briefnummer G.1.03 zaaknummer 19 juli 2013 datum Verslag van de extra vergadering van de

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Aan Sectoroverleg Defensie, werkgroep PA d.d. 21 januari 2014 Datum 10 januari 2014 Onderwerp: Aow overbrugging; financiële gevolgen versleepvariant Inleiding In hoofdstuk 17 van het pensioenreglement

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 08-12-2015 in de Bentinckzaal van het CAOP te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 08-12-2015 in de Bentinckzaal van het CAOP te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/16.00003 nummer G.1.02 zaaknummer 5 januari 2016

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 16 december Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie i.v.m. agendapunt 9, 12, 24, 25 EU i.v.m. agendapunt 2, 25 SZW i.v.m. agendapunt 13 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering

Nadere informatie

Agenda (REO/13.00159)

Agenda (REO/13.00159) M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl 070-3765764 - bijlage(n) REO/13.00241 briefnummer G.1.33 zaaknummer 22 mei 2013 verzenddatum Verslag van de extra vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 19 januari 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 19 januari 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/16.000057 nummer G.1.02 zaaknummer 28 januari 2015

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion)

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion) Datum 19 december 2016 Aan De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.k.n. Van Coen van der Veer, lid Dagelijks Bestuur FNV Contact: Rik van Steenbergen (rik.vansteenbergen@fnv.nl) Onderwerp Reactie

Nadere informatie

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's.

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. Advies 156 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. 1.2. In het Pakket van Eisen Refurbished PC(*) is met betrekking

Nadere informatie

u\\ kenmeik on;, kenmeik ARZ/404601 Lbr. 94/154.- CvA 94/15

u\\ kenmeik on;, kenmeik ARZ/404601 Lbr. 94/154.- CvA 94/15 LOG A CvA ACOP AC CCOOP CMHF De leden (t.a.v Burgemeester en Wethouders) 1994404601 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden dooi kiesnummei (070) 3738884 onderwelp LOGA-advies Overeenstemmingsvereiste

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/12.00344 briefnummer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Ter bespreking is de behandeling van voortgangsrapportage Vastgoed Defensie. Noot:

Ter bespreking is de behandeling van voortgangsrapportage Vastgoed Defensie. Noot: Den Haag, 6 juli 2016 Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 11, 12, 13, 14 en 18) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 7, 8, 11, 12 EU i.v.m.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014 Bijeenkomst BPOA in de regio Mei 2014 Agenda 1. Opening 2. Algemene inleiding 3. Uitkomsten van digitale enquête 4. Reacties op open vraag in de enquête 5. Lijn van BPOA 6. Lidmaatschap BPOA 7. Sluiting

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 17 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 12, 16 EU i.v.m. agendapunt 10 V&J i.v.m. agendapunt 11 Document: Besluitenlijst van

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 15 mei 2014

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 15 mei 2014 M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl Montérie 070-3765764 - bijlage(n) REO/14.00333 briefnummer G.1.33 zaaknummer 6 juni 2014 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden de vakbond voor defensiepersoneel afdeling Volkel - De Peel Vergaderverslag nr. 100412A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april 2012 - locatie Ujes Hofke te Uden Aanwezig: Naam Functie Bijzonderheden

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Mike,Diana, Ron, Marjorie, Jessy, Petra, Nicolle, Ilona Afwezig met kennisgeving: - Verder aanwezig: -

Mike,Diana, Ron, Marjorie, Jessy, Petra, Nicolle, Ilona Afwezig met kennisgeving: - Verder aanwezig: - Notulen vergadering Datum: 2 juli Tijd: 20.00 22.00 uur Locatie: Eygelshoven Aanwezig: Mike,Diana, Ron, Marjorie, Jessy, Petra, Nicolle, Ilona Afwezig met kennisgeving: - Verder aanwezig: - Agendapunten

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening en mededelingen De vergadering wordt geopend. Er zijn geen mededelingen.

Verslag. 1. Opening en mededelingen De vergadering wordt geopend. Er zijn geen mededelingen. Verslag Overleg Commissie Grondgebied Datum 12 mei 2010 Aanwezig T. Sengers (voorzitter), M. Vogel, W. Timmermans, L. Van Bruchem, J. van der Eijk, R. Groenewegen, R. van Stappershoef, mw. W. Buurman (wethouder),

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het SOD van 16 april 2015 bij het ministerie van Defensie, Plein 4, kamer A 107, Den Haag.

Verslag van de vergadering van het SOD van 16 april 2015 bij het ministerie van Defensie, Plein 4, kamer A 107, Den Haag. Drs. Carina L.D. van inlichtingen 070-376 Agten 57 79 telefoon c.vanagten@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/15.00268 briefnumme G.1.01 r zaaknumme 30 april 2015 r datum Verslag van de vergadering van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

B^J&JXj^^L'Mtotl^tU *k«*^(*-a.iuislw^4uluw. ^ mi* si,b tu»< r

B^J&JXj^^L'Mtotl^tU *k«*^(*-a.iuislw^4uluw. ^ mi* si,b tu»< r 83d * H. Montérie inlichtingen h.monterie@caop.nl 070-3765784 AP/12.00091 nummer G. 1.03 zaaknummer 22 februari 2012 verzenddatum Verslag van de ingelaste vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Bestuurlijk Overleg Almere DATUM 27 mei 2005

Nadere informatie

T.J. Kolsteren

T.J. Kolsteren T.J. Kolsteren 040 2083563 tko@valkenswaard.nl Aanbesteden accountant(scontrole) Uw raad is bevoegd om de accountant aan te wijzen. De benoeming van de accountant geschiedt in beginsel voor een periode

Nadere informatie

Aan de Raad. Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten

Aan de Raad. Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten Aan de Raad Agendapunt: 4 Onderwerp: Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten Kenmerk: Status: BV - Management / SdB Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Het contract met onze huidige

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Agenda (REO/11.00160)

Agenda (REO/11.00160) M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl 070-3765764 Bijlage(n) REO/12.00260 briefnummer G.1.33 zaaknummer 3 mei 2012 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties van 5

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie HRMO De Nationale Ombudsman De heer mr. F.J.W.M. van Dooren Turfmarkt 147 nostbus 93122 2511 DP Den Haag 2509

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus, Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.hamaker@ser.nl Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509

Nadere informatie