EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT"

Transcriptie

1 EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT bouwheer: 3-bouw werf: Bouwen van een ééngezinswoning in houtskelet Kruisbaan, 2280 Grobbendonk architect: Tanja Vrolijkx Accent Architecten ebvba 3960 Bree TEL: EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 1

2 INHOUD EPB-DOSSIER DEEL 1: Inleiding, wettelijk kader en definities DEEL 2: EPB-verslaggeving EPB-verslaggever Procedure EPB DEEL 3: Indeling van de woning en EPB-eisenpakket DEEL 4: Energieprestatie Isolatie en bouwkundige gegevens Koudebruggen: behandeling van bouwknopen Verwarmingsinstallatie Productie sanitair warm water Hulpenergie DEEL 5: Binnenklimaat Woningventilatie Voorkoming oververhitting binnenklimaat DEEL 6: Energiesimulaties DEEL 7: BESLUIT Resultaten K-peil & E-peil Eventuele non-conformiteiten & administratieve boetes DEEL 8: Jaarlijkse energiekost DEEL 9: Overzicht belastingsverminderingen DEEL 10: Overzicht premie netbeheerder EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 2

3 DEEL 1: Inleiding, wettelijk kader en definities 1.1 Inleiding: De energieprestatieregelgeving is van toepassing op elk bouwproject waarvoor vanaf 1 januari 2006 een stedebouwkundige vergunning werd aangevraagd. Het betreft zowel nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, gedeeltelijke herbouw, uitbreiding of verbouwing. 1.2 Wettelijk kader: Elk bouwproject waarvoor vanaf 1 januari 2006 een stedebouwkundige vergunning werd aangevraagd, moet voldoen aan het Energieprestatiedecreet van 7 mei Dit werd gewijzigd in het EPB-decreet dat op 22 december 2006 aangenomen is door het Vlaams Parlement en bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering. Op 27 maart 2007 werd het EPB-decreet van 22 december 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, vanaf 6 april 2007 is het officieel in werking. 1.3 Definities: EPR: energieprestatieregelgeving: Onder deze benaming verstaat men alle regelgeving van de Vlaamse Overheid inzake energieprestatie, zowel EPB, EAP, EPC als energieprestatie voor publieke gebouwen. EPB: energieprestatie en binnenklimaat: De regelgeving voor bouwprojecten met stedebouwkundige vergunning, waarvoor dit EPB-verslag werd opgesteld. EPC: energieprestatiecertificaat: Vanaf november 2008 zal bij de verkoop van een woning een energieprestatiecertificaat beschikbaar moeten zijn, opgesteld door een energiedeskundige. Dit certificaat kan je vergelijken met het energielabel van huishoudtoestellen. Ook voor de verhuring van een woning of appartement is vanaf 2009 een dergelijk energieprestatiecertificaat nodig. EAP: energie advies procedure: Deze vrijblijvende procedure is ter beschikking van de eigenaar van een bestaand gebouw om een energiedeskundige aan te stellen die een energie-audit maakt van deze woning. In het energieverslag worden dan aanbevelingen geformuleerd inzake energiebesparing. EPC publieke gebouwen: energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen: Vanaf begin 2009 dient er aan de ingang van elk publiek gebouw een energieprestatiecertificaat zichtbaar uitgehangen worden. Alle publieke gebouwen werden in 21-categorieën ingedeeld. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 3

4 BV: beschermd volume: Het beschermde volume van een gebouw is het volume van alle kamers en ruimten van het gebouw die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving; naar de grond en naar naburige ruimten die niet tot een beschermd volume behoren (alle kamers die continu of intermitterend verwarmd worden). De plaats van de thermisch isolerende lagen in de wanden is meestal een aanduiding van de ruimten die tot het beschermde volume behoren. DP: een deelproject is een deel van een bouwproject met eenzelfde 'aard van het werk'. Een deelproject vormt altijd één fysiek geheel. Als een bouwproject meerdere aaneengesloten gebouwen bevat, die elk onafhankelijk functioneren, wordt er per gebouw één deelproject aangemaakt. SD: een subdossier is elk deel van een deelproject met eenzelfde bestemming dat een fysiek geheel vormt of elke wooneenheid die één fysiek geheel vormt. Op de regel 'één bestemming per subdossier' geldt een uitzondering: een deel met bestemming 'kantoor' met een BV kleiner dan 800 m³ kan onder bepaalde voorwaarden samengenomen worden met een aangrenzend deel met bestemming 'wonen' (voorbeeld: een woning met verzekeringskantoor). GD: gemeenschappelijke delen: Elk fysiek aaneensluitend deel van een deelproject dat gemeenschappelijk gebruikt wordt, en behoort tot het beschermde volume van het gebouw. Alle gemeenschappelijke delen die fysiek aan elkaar grenzen, worden samengenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële (grenzend aan minstens een bestemming wonen) en niet-residentiële gemeenschappelijke delen. Voorbeelden hiervan zijn inkom, gangen en trappenhal. AOR: aangrenzende onverwarmde ruimte: Een aangrenzende ruimte die buiten een beschermd volume gelegen is en niet verwarmd wordt (onverwarmde zolder, kelder of kruipruimte, onverwarmde veranda). EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 4

5 DEEL 2: EPB-verslaggeving 2.1 EPB-verslaggever: Ingenieur Kris Thirion is zowel als EPB-verslaggever en energiedeskundige voor publieke gebouwen erkend door het Vlaams Energieagentschap (erkenningsnummer EP02732). Hij is eveneens erkend als energiedeskundige type B (voor het uitvoeren van een energie-audit) en als type A (voor het opstellen van energieprestatiecertificaten voor verkoop en verhuur). Bovendien is hij tevens erkend door de rechtbanken als gerechtsdeskundige energie. Contactgegevens: Thirion Engineering BVBA Berlarij Lier TEL: 03/ GSM: 0494/ BTW: BE Procedure EPB: De opdracht voorziet alle wettelijke taken van de ingenieur EPB-verslaggever: 1. De bespreking met bouwheer en architect over het ganse bouwproject, met voorstelling van verschillende mogelijkheden inzake isolatie en rationeel energiegebruik, en opgave van de mogelijke premie-aanvragen; 2. De bouwkundige berekening van het BV (beschermd volume) en indeling van het bouwproject in de nodige administratieve deelprojecten en subdossiers volgens het EPB-decreet; 3. De elektronische startverklaring van het bouwproject aan de databank van het Vlaams Energie Agentschap. Het vervolgens ontvangen pdf-document dient door de EPB-verslaggever 3 jaar in zijn dossier bewaard te worden; 4. Aan de hand van het bouwplan, wordt een richtlijn opgesteld met voorgestelde isolatiediktes en isolatiematerialen en wordt het globale isolatiepeil berekend. Verschillende energiesimulaties zijn mogelijk (zonder meerprijs); 5. Het uitvoeren van de berekeningen voor het bepalen van de ventilatie-debieten en het systeem van woningventilatie; 6. Tijdens de uitvoering van het bouwproject, worden verschillende werfinspecties voorzien waarvan telkens een verslag wordt opgesteld. In het bijzonder worden de 7 constructie-elementen (o.a. gebruikte isolatiematerialen en diktes) gecontroleerd en in het verslag genoteerd; EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 5

6 7. De eindcontrole van het woningventilatiesysteem; 8. Na de voltooiing van het bouwproject, wordt het definitief eindverslag opgesteld, de resultaten hiervan worden met de bouwheer besproken; 9. De uiteindelijke energieaangifte wordt elektronisch ingediend aan het Vlaams Energie Agentschap binnen de wettelijk voorziene termijn; 10. Tenslotte wordt het energieprestatiecertificaat van het gebouw uitgereikt. De bouwtechnische informatie (zie punten 4 & 5) wordt uiteraard in nauw overleg met bouwheer en architect besproken. Een bespreking met de bouwheer wordt sterk aanbevolen om de Energie Prestatie Regelgeving in detail toe te lichten: hierbij o.a. de uiteenzetting over het eisenpakket inzake isolatie, de uitleg en keuzemogelijkheden rond woningventilatie enz. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 6

7 DEEL 3: Indeling van de woning en EPB-eisenpakket 3.1 Indeling van de woning: Volgens de energieprestatieregelgeving zijn er een 5-tal mogelijke zogenoemde bestemmingen van het gebouw: Wonen Kantoor School Industrie Andere specifieke bestemmingen (zoals o.a. handelszaken, sportfaciliteiten, enz.) 3.2 EPB-eisenpakket: Elke bestemming heeft verschillende eisen op gebied van thermische isolatiepeil (K-peil), energieprestatie (Epeil) en binnenklimaat: 3.3 Voor dit bouwproject geldt: Bestemming: wonen Aard van het werk: nieuwbouw EPB-eisen: o Thermische isolatie: maximaal K45 & maximale U-waarden of minimale R-waarden. o Energieprestatie: maximaal E80 (indien uw bouwaanvraag echter werd ingediend vóór 2010: maximaal E100). o Binnenklimaat: minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 7

8 DEEL 4: Energieprestatie 4.1 Isolatie en bouwkundige gegevens basisversie: De maatregelen om koudebruggen te vermijden moeten genomen worden (o.a. isolatie tussen betonplaat gelijkvloers en muren; isolatiesteen 1 ste laag bij plat dak, ). Vloeropbouw Welfsels + druklaag 12 cm Isolatie ( PUR ) 8 cm Uitvullingschape 5 cm Vloerafwerking (tegel) 1 cm Muuropbouw Parament 9 cm Luchtspouw 2 cm Isolatie ( rotswol ) 5 cm OSB plaat 1 cm Houtskeletwand met rotswol 14 cm Gipskartonplaat 1 cm Opbouw geïsoleerd plafond OSB-plaat Houtskelet met rotswol Gipskartonplaat 1,8 cm 20 cm 1,2 cm Opbouw plat dak Opbouw hellend dak dakdichting Isolatie (PUR) OSB-plaat Dakspanten zonder isolatie Gipskartonplaat dakbedekking Dakspanten elke 60cm rotswolisolatie spijkerflensdekens Gipskartonplaat 2 x 6 cm 1,8 cm 20 cm 1,2 cm 20 cm 1,2 cm In deze voorstudie werd gerekend met het hellend dak deels geïsoleerd (excl. zoldertop, zoals ingetekend op het bouwaanvraagplan). Buitenschrijnwerk PVC Wymar S super isolerende beglazing U=1,1 W/m²K, g=0,63 Geen thermisch verbeterde afstandhouders met zelfregelende toevoerroosters Renson type THM90 evo 4.2 Koudebruggen: behandeling van bouwknopen Voor nieuwe gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011, moet de invloed van bouwknopen verplicht worden ingerekend in het K- en het E-peil. Voorlopig is echter de nieuwe hieraan aangepaste versie van de EPB-software nog niet ter beschikking, zodat de invloed van de bouwknopen volgens de vastgelegde methodiek nog niet kan worden berekend. In afwachting daarvan wordt de invloed van de bouwknopen voorzichtig ingeschat op een vermoedelijke toename van ongeveer 5 K- en ongeveer 5 E-punten. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 8

9 4.3 Verwarmingsinstallatie basisversie: Warmte-opwekkingstoestel: Junkers condenserende combi-ketel met HR-top label Opgelet! In deze voorstudie werd gerekend met een CV-ketel geplaatst in de garage links achteraan tegen de wasplaats. Gelieve er rekening mee te houden dat een wijziging van de plaats van de ketel mogelijk een wijziging in het E-peil met zich mee kan brengen, omdat de leidinglengtes van het sanitair warm water dan dienen aangepast te worden. Warmte-afgiftetoestel: Gelijkvloers: convectoren Verdieping: convectoren Thermostatische kranen: Neen Verdeelsysteem: Alle leidingen liggen binnen het geïsoleerde beschermd volume 4.4 Productie sanitair warm water basisversie: Opwekkingssysteem warm tapwater: Via verwarmingstoestel Junkers (combi-ketel) Energiesoort voor warm tapwater: Gas Boiler aanwezig: Neen Opgelet! Indien men toch een boiler zou willen plaatsen, zorgt dit voor een stijging van het E-peil. 4.5 Hulpenergie & mechanische ventilatie basisversie: Actieve koeling: Ventilatie: Geen koeling aanwezig. Ventilatoren enkel voorzien voor hygiënische ventilatie Systeem C+ Hiervoor zijn 3 uitvoeringen beschikbaar met verschillend elektrisch verbruik: Extravent Modus standaard (21W) Extravent Modus compact (27W) Extravent Ecomodus (15W) Indien geopteerd wordt voor deze laatste uitvoering, wordt door het zeer laag elektrisch verbruik het E-peil nog met 1 eenheid verminderd. In deze voorstudie werd met de standaard uitvoering (21W) gerekend. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 9

10 DEEL 5: Binnenklimaat 5.1 Woningventilatie volgens de Belgische norm NBN D conform EPB-regelgeving: Betreffende het ventilatiesysteem heeft de bouwheer de keuze tussen verschillende technische mogelijkheden. Ofwel wordt geopteerd voor het ventilatiesysteem type C, waarbij er dan raamroosters voorzien worden in de zithoek/eethoek, bureel en slaapkamers. Dit geeft wel het nadeel dat rechtstreeks koude buitenlucht binnenkomt en constant via de extractieventilator warme buitenlucht naar buiten wordt geblazen. Energetisch is dit aldus een minder goede oplossing, die veelal wel bij renovatiewerken toegepast wordt om louter praktische redenen. Ofwel wordt er gekozen voor het ventilatiesysteem type D, waarbij er geen raamroosters geplaatst worden en de toevoer van verse buitenlucht via binnenroosters (muurroosters en/of plafondroosters) voorzien wordt. Meestal wordt dit systeem meteen voorzien van warmterecuperatie, zodat de verse buitenlucht opgewarmd wordt door de afgevoerde warme binnenlucht. We bekomen dan systeem D met warmterecuperatie, wat energetisch gezien de voorkeur verdient, doch wel een grotere investering vraagt. Voor de zogenoemde natte lokalen moet er een extractiesysteem geïnstalleerd worden met een ventilatorbox: gelijkvloers: open keuken, wasplaats en WC verdieping: badkamer EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 10

11 Aanvoer verse buitenlucht via de droge lokalen : gelijkvloers: living: opp. 35,42m² berekend ventilatiedebiet = 127,5 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in rechter zijgevel (breedte 3m00) effectief toevoerdebiet = 153,4m³/uur verdieping: slaapkamer 1 + dressing: opp. 25,77m² berekend ventilatiedebiet = 72 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in achtergevel (breedte 1m60) effectief toevoerdebiet = 80,6m³/uur slaapkamer 2: opp. 13,58m² berekend ventilatiedebiet = 48,9 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in voorgevel (breedte 1m00) effectief toevoerdebiet = 49,4m³/uur slaapkamer 3 opp. 14,06m² berekend ventilatiedebiet = 50,6 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in achtergevel (breedte 0m90) effectief toevoerdebiet = 44,2m³/uur Opgelet! Met dit type toevoerrooster bekomen we hier te weinig toevoerdebiet! Zie paragraaf 7.2 voor meer uitleg. TOTAAL TOEVOER: via Renson type THM90 evo regelbare toevoerroosters zoals ingetekend op het bouwaanvraagplan. Afvoer vochtige binnenlucht via de natte lokalen : Betreffende de afvoer van vochtige lucht in de zogenaamde natte lokalen, is het resultaat van de berekeningen als volgt: gelijkvloers: open keuken : vastgesteld debiet : 75 m³/h WC : vastgesteld debiet : 25 m³/h wasplaats : berekend debiet : 50 m³/h verdieping: badkamer : berekend debiet : 50 m³/h TOTAAL AFVOER via extractiebox: 200 m³/uur EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 11

12 Doorvoer openingen: Naast zowel aanvoer- als afvoeropeningen, dient tenslotte de toegevoerde verse buitenlucht via doorvoeropeningen zijn weg te vinden van de droge lokalen naar de natte lokalen, waar deze lucht via het extractiesysteem afgevoerd wordt. Een doorstroomopening is een niet-afsluitbare permanente opening of luchtspleet waardoor de lucht vrij van de ene naar de andere binnenruimte kan stromen. De doorstroomopening kan alleen voorkomen in binnenwanden of in of rond binnendeuren. Elke doorstroomopening zal dus tegelijk fungeren als afvoeropening van een kamer of ruimte en als toevoeropening van de naburige kamer of ruimte. Aan de doorvoeropeningen worden volgens de norm volgende eisen gesteld: niet afsluitbaar of regelbaar ofwel luchtspleet onder de deuren: min. 70 cm² voor alle hierboven vermelde lokalen (doch min. 140 cm² voor keukens) De netto hoogte van de spleet wordt aldus afhankelijk van de deurbreedte. ofwel minimale vereist debiet: min. 25m³ per uur voor alle hierboven vermelde lokalen (doch min. 50m³ per uur voor keukens) Voor de woonkamer wordt een grotere sectie aanbevolen, indien mogelijk. Aandacht voor akoestiek en esthetiek Eventueel kan als alternatief overwogen worden om gebruik te maken van een (geluiddempend) doorvoerrooster in de deur, alles heeft natuurlijk te maken met persoonlijke voorkeur en esthetiek Als voorbeeld worden enkele veel voorkomende doorvoeropeningen getoond: A: luchtspleet onder de binnendeuren B: rooster in de binnendeuren C: rooster in de binnenwanden A B C Versie A wordt het meeste toegepast, versie B enkel voor de keukendeur. TER INFORMATIE: boete bij niet-conformiteit met de EPB-eisen op het vlak van de ventilatievoorzieningen: BOETE = 4,00 per m³/h x afwijking in m³/h (uiteraard eenmalig) EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 12

13 5.2 Voorkoming oververhitting binnenklimaat: De aandachtsdrempel bij de oververhittingsindicator is 8.000kh, de maximum toegelaten waarde van de oververhittingsindicator is kh, bij overstijging hiervan wordt het verplicht om maatregelen tegen oververhitting te nemen (buitenzonnewering, 4-seizoenenglas, enz.). De berekende waarde bedraagt 9.037kh. Vermits de aandachtsdrempel slechts matig overschreden werd, is zonnewering niet echt aangewezen. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 13

14 DEEL 6: Energiesimulaties Nadat alle bouwkundige en installatietechnische gegevens ingevoerd zijn in het officiële softwarepakket van het Vlaams Energieagentschap, kan de EPB-verslaggever door het wijzigen van bouwtechnische gegevens in de materialenbibliotheek, opnieuw het nieuwe E-peil en K-peil uitrekenen. Basisversie: Het isolatiepeil (K-peil) bedraagt: K27 Opmerking! koudebruggen: behandeling van bouwknopen. Meer info onder paragraaf 4.2. Gelieve rekening te houden met een vermoedelijke toename van ongeveer 5 K- en ongeveer 5 E-punten! Deze extra punten zijn in deze voorstudie nog niet gerekend! Optie 1: ventilatiesysteem C+ EVO Dit gloednieuwe systeem is de verbeterde versie t.o.v. C+ en biedt het voordeel dat de vochtsensoren bij de ventilatiebox geplaatst zijn. Hierdoor kan bij afwezigheid (geen vochtnoch aanwezigheidsdetectie) eveneens het toerental van het extractiesysteem automatisch verminderd worden, zodat de afvoer van warme binnenlucht en het elektriciteitsverbruik verminderd wordt. (Ook heeft de bouwheer dan de keuze tussen verschillende types afvoerroosters.) resultaat: E-1, geen invloed op het K-peil resultaat: E-2 indien ook in de toiletten een aanwezigheidsdetector geplaatst wordt. Indien de afvoerdebieten afgeregeld worden en hiervan een afregelverslag wordt opgesteld, is het resultaat als volgt: resultaat: E-3, geen invloed op het K-peil resultaat: E-4 indien ook in de toiletten een aanwezigheidsdetector geplaatst wordt. Optie 2: ventilatiesysteem met warmterecuperatie installatie van SYSTEEM D ventilatiesysteem met warmterecuperatie, zodat de verse toevoerlucht naar leefruimte en slaapkamers voorverwarmd wordt door de warme afgevoerde lucht vanuit de vochtige lokalen In deze voorstudie werd gerekend met een ventilatie-unit van Thermelec, type GL300. Indien een ander merk/type gekozen wordt, kan het E-peil mogelijk wijzigen! resultaat: E-7, K-1 resultaat: E-13, K-1 indien toevoerdebiet en afvoerdebieten afgeregeld worden, m.a.w. in balans gebracht worden en ons hiervan een afregelverslag met debietsmeting wordt bezorgd. Meestal wordt dit door de installateur uitgevoerd, indien deze hiervoor over de nodige meetapparatuur beschikt. Optie 3: lage temperatuursverwarming met vloerverwarming vloerverwarming met regime 45/35 t.o.v. de standaard convectoren resultaat: E-1, geen invloed op het K-peil De iets negatieve invloed van de extra circulatiepomp werd hierin reeds meegerekend. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 14

15 Optie 4: 7,5 cm spouw in buitenmuur resultaat: E-1, K-1 Optie 5: plaatsing van thermostatische kranen resultaat: E-1, geen invloed op het K-peil Ook volgende zaken zullen een aanzienlijke daling van het E-peil met zich meebrengen. thermische zonnecollectoren met zonneboiler fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) voor het opwekken van elektriciteit warmtepomp Bij deze is het resultaat sterk afhankelijk van de technische gegevens van de gebruikte materialen. Dit dient dan afzonderlijk in detail besproken te worden. Opgelet! Bij het samentellen van de E- & K-peil resultaten van de verschillende opties, dient men rekening te houden met eventuele afrondingsfouten. BELANGRIJKE OPMERKING: Vanaf een E-peil 60 of lager wordt, na controle van het EPB-energieverslag door het Vlaams Energieagentschap, dit gemeld aan de dienst van de onroerende voorheffing. U bekomt dan een korting van 20% op de jaarlijkse aanrekening van het kadastraal inkomen, en dit gedurende een periode van 10 jaar! EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 15

16 DEEL 7: BESLUIT 7.1 Resultaten K-peil & E-peil: Berekend E-peil: E 63 (basis) Deze waarde is indicatief, geeft aan dat het uiteindelijk resultaat zeker heel energiezuinig zal zijn, doch kan nog wijzigen van zodra de effectieve technische gegevens van de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem gekend zijn. Berekend K-peil: K 27 (basis) Deze waarde betreft het globaal isolatiepeil van de woning en is definitief, voor zover tijdens het bouwproject niet afgeweken wordt van de gebruikte isolatiematerialen en overige constructieonderdelen. 7.2 Eventuele non-conformiteiten & administratieve boetes: Er werd een controle uitgevoerd naar de volgende 7 constructie-onderdelen: Vloerisolatie Spouwmuurisolatie Dakisolatie (hellend dak & plat dak) Buitenschrijnwerk (profielen) Buitenschrijnwerk (beglazing) Buitendeuren Garagepoort Alle constructie-onderdelen voldoen aan de minimale isolatieweerstanden of de maximaal toegelaten warmteverliezen. Opmerking: In slaapkamer 3 is de breedte van het raam onvoldoende voor het minimaal toevoerdebiet. Bij toepassing van de THM90 evo toevoerrooster bekomen we slechts een toevoerdebiet van 44,2m³/uur, het minimum bedraagt echter 50,6m³/uur. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 16

17 Er zijn verschillende mogelijkheden: Ofwel kan men opteren om de breedte van het raam/toevoerrooster te vergroten, doch dit moet zeker in samenspraak met uw architect gebeuren. Deze kan u dan ook adviseren of er een wijziging van de bouwaanvraag moet gemeld worden. Ofwel zou men kunnen opteren om een ander type regelbare toevoerrooster met groter doorlaatdebiet te installeren: bijvoorbeeld Renson type AR75 of Renson type Invisivent evo HF. Met de installatie van het ventilatiesysteem D met warmterecuperatie zijn er geen toevoerroosters in de ramen nodig en wordt dit probleem automatisch opgelost. Ofwel wordt er hiervoor geen bijkomende maatregel genomen. Het betreft dan een toelaatbare afwijking, welke wel op het energiecertificaat vermeld wordt. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 17

18 DEEL 8: Jaarlijkse energiekost Toelichting: De energiekosten voor de productie van warm tapwater werden berekend op basis van de leidinglengtes tussen de CV-ketel naar de tappunten van keuken en badkamer. PV zijn fotovoltaïsche zonnepanelen, door zelf elektrische energie op te wekken, geven deze uiteraard een zeer gunstige invloed op de totale energiekost. Onder hulpenergie wordt het elektrisch verbruik verstaan van volgende toestellen: CV-ketel: elektronische sturing CV-ketel: ventilator verbrandingsluchttoevoer & rookgasafvoer CV-ketel: circulatiepomp Extra circulatiepomp voor vloerverwarming Ventilatieunit EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 18

19 DEEL 9: Overzicht belastingsverminderingen Plaatsing thermische zonnecollectoren 40 % van de factuur (BTW incl.) komt in aanmerking voor het belastingvoordeel Plaatsing PV-zonnepanelen voor productie van elektriciteit 40 % van de factuur (BTW incl.) komt in aanmerking voor het belastingvoordeel Plaatsing geothermische warmtepomp (geen lucht-warmtepomp) 40 % van de factuur (BTW incl.) komt in aanmerking voor het belastingvoordeel De maximale waarde van de jaarlijkse belastingsvermindering bedraagt per woning. Indien de investeringen betrekking hebben op fotovoltaïsche zonnepanelen, verhoogt dit bedrag tot Vergeet zeker niet dit in te vullen op uw belastingsaangifte onder code Indien jullie samen één belastingsaangifte invullen, kunt u elk de helft van het bedrag in rekening brengen onder code 1363 en Vanaf aanslagjaar 2009 kan u vermindering krijgen van de onroerende voorheffing die betrekking heeft op een energiezuinige woning of gebouw. De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen. U kan vermindering krijgen voor volgende gebouwen (voor een periode van 10 jaar) : voor een woning die op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E60 (vermindering = 20%) voor een woning die op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E40 (vermindering = 40%) EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 19

20 DEEL 10: Overzicht premie netbeheerder Uw netbeheerder is Eandis. Vanaf 2010 zijn de premies van de netbeheerder gewijzigd voor nieuwbouw (voor renovaties zijn de premies ongewijzigd gebleven). Nadat het energiedossier volledig afgewerkt is, ontvangt u van ons het energieprestatiecertificaat. Op basis van het behaalde E-peil kan u bij de netbeheerder met behulp van dit energieprestatiecertificaat een premie aanvragen (wij bezorgen u het aanvraagformulier), deze premie wordt na ong. 2 maanden op uw rekening gestort. Indien uw bouwaanvraag ingediend werd ná 1 januari 2010 is volgende premie-berekening van toepassing: Vanaf een behaald E-peil van E60, kan u een premie aanvragen van o Voor elk E-peil punt dat lager is dan E60, wordt bijkomend een premie gegeven van 40. o Voor elk E-peil punt dat lager is dan E40, wordt bijkomend een premie gegeven van 50. Voor verdere bespreking ben ik steeds ter beschikking! Kris Thirion 0494/ EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 20

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E E P B Datum Dossiernummer Naam Project EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact GHW Studiebureau bvba Opitterpoort 10 3960 Bree Tel: 089

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel

Ventilatiedocument : residentieel 1 Vooraf De doelstelling van dit document is om antwoorden te formuleren op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelgeving. Andere aspecten in relatie met

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

Energiezuinig bouwen en verbouwen

Energiezuinig bouwen en verbouwen Energiezuinig bouwen en verbouwen Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Milieukunde Optie Milieukunde Academiejaar 2006-2007 Linde Vandekerckhove II Energiezuinig bouwen en verbouwen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een economische vergelijking tussen een nieuwbouw passiefhuis en een epb-gestandaardiseerde nieuwbouwwoning Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES Subsidies i.v.m. Water Energie Natuur Afvalpreventie Mobiliteit Herent PARTICULIEREN 2010 Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 1 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2 STUDIE NAAR KOSTENOPTIMALE NIVEAUS VAN DE MINIMUMEISEN INZAKE ENERGIEPRESTATIES VAN NIEUWE RESIDENTIËLE GEBOUWEN Jeroen Van der Veken Jan Creylman Toon Lenaerts Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

kleurcodes andere gebouwschil klant materialen techniek ventilatie werfcoördinatie

kleurcodes andere gebouwschil klant materialen techniek ventilatie werfcoördinatie kleurcodes andere gebouwschil klant materialen techniek ventilatie werfcoördinatie Waarom ventileren? Informeer je klant over het belang van goed ventileren. Hieronder sommen we de voornaamste vervuilingsbronnen

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Ventilatiedocument : niet-residentieel

Ventilatiedocument : niet-residentieel 1 De doelstelling van dit document is om antwoorden te formuleren op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelgeving. Andere aspecten in relatie met ventilatie,

Nadere informatie

VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT. Eerste hulp voor nieuwe eigenaars

VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT. Eerste hulp voor nieuwe eigenaars VEA ENERGIEZUINIG VERBOUWEN VERKOCHT VERKOCHT Eerste hulp voor nieuwe eigenaars inhoud Proficiat! Het Energierenovatieprogramma 2020 Premies voor energiebesparing Energiewinstcalculatoren Belangrijke begrippen

Nadere informatie

H 1 ontwerp en Partners. H 2 energiezuinig en duurzaam (Ver)bouwen. H 9 Ventileren. H 3 geld en Verzekeringen

H 1 ontwerp en Partners. H 2 energiezuinig en duurzaam (Ver)bouwen. H 9 Ventileren. H 3 geld en Verzekeringen H21 Inh. p4 Inhoudstafel H 1 ontwerp en Partners 1 Partners 1 2 2 Bouwstijlen 1-6 3 Slim ontwerpen 1-8 4 Voorzieningen 1-12 R - 5 Architect inschakelen? 1-15 R - 6 Verbouwen met een interieurarchitect

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Uitgave 2006 Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt het voor particulieren nog interessanter

Nadere informatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie Muren uit baksteenmetselwerk bepaling van de thermische isolatie INHOUD 1 Inleiding 5 2 Wettelijke verplichtingen 6 2.1 Regelgeving 6 2.2 Vlaams gewest 6 2.2.1 Toepassingsgebied 6 2.2.2 Eisen 7 2.3 Waals

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen

ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen Liesbeth Lemmens - Energieconsulente VCB EPB regelgeving BEN (ver)bouwen EPC regelgeving Premies Dakisolatienorm Ecodesignrichtlijn Energiebeleid voor bedrijven

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

aììêò~~ã=äçìïéå `çãñçêíji=éåéêöéíáëåüé=éå=éåçåçãáëåüé=îéêöéäáàâáåö=~~å=çé=ü~åç=î~å=å~ëé= ëíìçáéë j~êà~å=séêäêìööéå

aììêò~~ã=äçìïéå `çãñçêíji=éåéêöéíáëåüé=éå=éåçåçãáëåüé=îéêöéäáàâáåö=~~å=çé=ü~åç=î~å=å~ëé= ëíìçáéë j~êà~å=séêäêìööéå aììêò~~ã=äçìïéå `çãñçêíji=éåéêöéíáëåüé=éå=éåçåçãáëåüé=îéêöéäáàâáåö=~~å=çé=ü~åç=î~å=å~ëé= ëíìçáéë j~êà~å=séêäêìööéå éêçãçíçê=w ÇêK=áêK=píÉîÉå=s^k=m^ppbi ÅçJéêçãçíçê=W aé=üééê=cêéçéêáå=^kd ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie