ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN

2 Uitgave januari 2010

3 INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 DEFINITIES DE OVEREENKOMST CONTRACTANT EN ADVERTEERDER ADVERTEERDERS EN PRODUCTEN IN RADIO-, TELEVISIECOMMERCIALS OF INTERNETRECLAMES AANBODKAART RESERVEREN VAN ZENDTIJD EN VERTONINGSRUIMTE TARIEVEN EN TOESLAGEN FACTURERING/BETALING ANNULERING EN VERSCHUIVING VAN ZENDTIJD EN VERTONINGSRUIMTE ARTIKEL 10 WIJZIGING CONTRACTANT ARTIKEL 11 TECHNISCHE VEREISTEN ARTIKEL 12 TOELAATBAARHEID VAN RADIO-, TELEVISIECOMMERCIALS EN/OF INTERNETRECLAMES; RECHTEN VAN DERDEN ARTIKEL 13 VOORLEGGEN VAN STORYBOARDS, SCRIPTS EN KEURINGSMATERIAAL ARTIKEL 14 INLEVERING VAN DE UITZEND-/VERTONINGSINSTRUCTIE EN VAN MATERIAAL VOOR RADIO-, TELEVISIECOMMERCIALS EN/OF INTERNETRECLAMES ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID VOOR UITZENDING/VERTONING ARTIKEL 16 BEPERKING UITZENDING/VERTONING ARTIKEL 17 EXCLUSIVITEIT ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN ARTIKEL 19 OPENBAARMAKING EN INWERKINGTREDING 3

4 4

5 ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze Ster wordt verstaan onder: - Aanbodkaart : de mededeling die Ster voorafgaand aan een Uitzend-/vertoningscyclus doet en waarin onder meer de Tarieven en bijzondere voorwaarden worden gespecificeerd; - Adverteerder : degene die het product, de dienst of productgroep ten behoeve waarvan een radio- of televisiecommercial of internetreclame voor Uitzending/vertoning wordt aangeboden, in het verkeer brengt; - Contractant : degene die voor zichzelf of op last van één of meer Adverteerders met Ster een overeenkomst sluit tot het doen Uitzenden/ vertonen van één of meer radio-, televisiecommercials en/of internetreclames; - Contractprijs : het bedrag als zodanig vermeld in de overeenkomst tussen Ster en Contractant; - Internetreclame(s) : het digitale reclamemateriaal, waaronder banners, buttons en (audio) pre-rolls (display en video), bestaande uit woorden, beeld, geluid en/of een combinatie daarvan, die Ster op het Sternetwerk plaatst of doet plaatsen; - Nederlandse Reclame Code : de Nederlandse Reclame Code met inbegrip van alle bijzondere reclamecodes; - Radiocommercial(s) : elk geluiddragend reclamemateriaal, dat bestemd is of bestemd is geweest in door Ster verzorgde radiouitzendingen en op het Ster-netwerk; - Reclameblok : tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van radio- of televisiecommercials met aan- en afmelding; - Reclame Code Commissie en het College van Beroep : de colleges ingesteld door de Stichting Reclame Code. - Ster : Stichting Etherreclame, gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum; - Ster : de met inbegrip van de gepubliceerde Aanbodkaart, tenzij uit de tekst duidelijk iets anders volgt; - Ster-netwerk : de voor derden toegankelijke websites, waarop Ster internetreclame kan plaatsen. - Stichting Reclame Code : de stichting die onder deze naam is opgericht op 16 juni 1977, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam; - Tarieven : de door Ster voor een Uitzend-/vertoningscyclus openbaar gemaakte Tarieven; - Technische vereisten : de door Ster vastgestelde technische aanleverspecificaties voor radio-, televisiecommercials en/of internetreclames; - Televisiecommercial(s) : elk (bewegend) beeld en geluid combinerend reclamemateriaal, dat bestemd is of bestemd is geweest in door Ster verzorgde televisie-uitzendingen en op het Ster-netwerk; - Uitzend-/vertoningscyclus : een periode van één of meer en telkens als zodanig bekend te maken kalendermaand(en), waarin zendtijd/vertoningsruimte voor radio-, televisiecommercials en/of internetreclames kan worden gereserveerd; - Uitzend-/vertoningsdatum : de dag, die overeengekomen is voor de Uitzending/vertoning van een radio- of televisiecommercial of internetreclame; - Uitzenden/vertonen : het verspreiden/vertonen van een radio- of televisieprogramma, commercial of internetreclame door middel van een zender of het Ster-netwerk; - Uitzend-/vertoningsinstructie : een digitaal document, waarop de Contractant heeft gespecificeerd welke radio-, televisiecommercial of internetreclame Ster dient uit te zenden/vertonen op de Uitzend-/ vertoningsdatum of -data; - Uitzend-/vertoningsprijs : Contractprijs, verminderd met eventuele korting voor bemiddelend reclamebureau of mediabureau; - Verkoopvoorwaarden : de Verkoopvoorwaarden voor respectievelijk radio, televisie en internet van Ster. 5

6 ARTIKEL 2 DE OVEREENKOMST Ster zendt tegen betaling van de Uitzend-/vertoningsprijs, in opdracht van Contractanten, radio-, televisiecommercials en/of internetreclames uit, zoals door Ster en de Contractanten is overeengekomen voor bepaalde, met name in die overeenkomsten genoemde, producten en diensten, dan wel overeenkomstig het in Artikel 4 bepaalde, productgroepen. Indien het product of dienst onder een bepaald merk in de handel wordt gebracht, of onder een bepaalde naam wordt uitgevoerd, dient ook dat merk of die naam met name in de overeenkomst te worden vermeld. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van de door de Ster verzonden definitieve orderbevestiging, ongeacht of deze verzending plaatsvindt per post, fax, of op welke wijze dan ook. Uitsluitend in gevallen waarin de bevestiging vanwege spoedeisendheid niet schriftelijk geschiedt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Ster mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon, de order bevestigt. De maken altijd deel uit van de overeenkomsten in de zin van lid 1 tussen Ster en de Contractant. Door het sluiten van een overeenkomst met Ster aanvaardt de Contractant de en de aanvullende bepalingen van de Verkoopvoorwaarden en de Aanbodkaart. Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten, afspraken of bedingen, ongeacht of het gaat om bijzondere overeenkomsten, afspraken of bedingen dan wel om in de zin van artikel 6:231 BW, binden Ster nooit indien zij niet uitdrukkelijk door Ster in een door haar ondertekend geschrift aanvaard zijn, ongeacht op welke wijze de overeenkomst overigens tot stand is gekomen. Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van het contract voorrang boven die van de Verkoopvoorwaarden. De bepalingen van de Verkoopvoorwaarden hebben voorrang boven de bepalingen van de Aanbodkaart, die laatste hebben weer voorrang boven de bepalingen van de. LID 4 Ster is bevoegd een reservering voor, of een aanbieding van, een radio- of televisiecommercial of internetreclame te weigeren; - als deze redelijkerwijs niet toelaatbaar lijkt zoals bedoeld in artikel 12; - als de Uitzending/vertoning hiervan in strijd zou kunnen komen met het eigen belang van Ster, de publieke omroep, of met de belangen van haar Adverteerders of een groep van Adverteerders. Bij de beoordeling zal Ster zich onder meer laten leiden door de uitgangspunten en de regels van de Nederlandse Reclame Code. Daarnaast laat Ster zich leiden door datgene wat zij in overeenstemming acht met het karakter van de uitzendingen/ vertoningen zoals zij die onder haar eigen verantwoordelijkheid en naar haar eigen redelijk inzicht wenst te verzorgen. LID 5 Bij het accepteren van een reservering voor een radio-, televisiecommercial of internetreclame kan Ster nadere voorwaarden stellen aan het tijdstip van uitzending of vertoningsmomentof omgeving. 6

7 ARTIKEL 3 CONTRACTANT EN ADVERTEERDER Ster aanvaardt slechts overeenkomsten, gesloten met Contractanten, die daarbij voor andere(n) optreden, indien de Contractanten de Adverteerder(s), die hem daartoe last gaf (gaven) met name noemt en die Adverteerder(s) partij wordt (worden) in de met Ster te sluiten overeenkomst(en); de Contractant dient op verzoek van Ster de deugdelijkheid van zijn volmacht aan te tonen. De maken steeds deel uit van de overeenkomsten die tussen Ster en die opdrachtgevende Adverteerder tot stand zijn gekomen. De Contractant is tezamen met de Adverteerder(s) op wiens (wier) last hij handelde, tegenover Ster hoofdelijk voor het geheel mede aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de Adverteerder(s) de volmacht tot het sluiten van overeenkomsten met Ster geheel of gedeeltelijk ontkent (ontkennen) of de Contractant om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de Contractant geacht op eigen naam te hebben gehandeld. Ster kan in dit geval de Contractant tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aanspreken. In elk geval vrijwaart de Contractant Ster tegen alle schade en kosten, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die Ster lijdt dan wel moet maken wanneer een geldige volmacht ontbreekt of er anderszins geen contractuele relatie is ontstaan tussen Ster en de Adverteerder en/of Ster jegens de Adverteerder geen beroep kan doen op deze. LID 4 Ster kan, geheel naar eigen inzicht, aan haar Contractanten die op last van één of meer Adverteerders met haar een overeenkomst sluiten tot het uitzenden van één of meer radio-, televisiecommercials en/of internetreclames, een in de reclamebranche gebruikelijke bemiddelingskorting verlenen over de netto besteding. ARTIKEL 4 ADVERTEERDERS EN PRODUCTEN IN RADIO-, TELEVISIECOMMERCIALS EN/OF INTERNETRECLAMES Uitzending/vertoning van radio-, televisiecommercials en/of internetreclames geschiedt uitsluitend ten behoeve van een met name genoemde Adverteerder of groep Adverteerders voor met name genoemde producten en/of diensten dan wel voor, in overleg met Ster vast te stellen en op door Ster te bepalen bijzondere voorwaarden, productgroepen. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan voor meer dan één product/ dienst in een radio, televisiecommercial en/of internetreclame, reclame gemaakt worden indien de mogelijkheid hiertoe in de Aanbodkaart opengesteld wordt en dan op de wijze en voorwaarden zoals dan bekendgemaakt wordt. 7

8 ARTIKEL 5 AANBODKAART Ster publiceert, voorafgaand aan iedere Uitzend-/vertoningscyclus, de Aanbodkaart. De Aanbodkaart kan mededelingen bevatten die op meer dan één Uitzend-/vertoningscyclus of op een geheel jaar betrekking hebben. Bij de Aanbodkaart kunnen bijlagen behoren; deze maken deel uit van de Aanbodkaart. Via of per mailing kan, indien er wijzigingen zijn, het volgende bekendgemaakt geworden: - de programmering van de komende Uitzend-/vertoningscyclus; - het uitzendschema gedifferentieerd naar dag en zender; - het voor die uitzendcyclus geldende tarief; - bijzondere kortingen of toeslagen; - bijzondere reserveringsmogelijkheden; - nieuwe websites in het Ster-netwerk; - overige informatie die Ster publiekelijk wil maken. De juistheid van verstrekte programma- en website-informatie wordt niet gegarandeerd; zij wordt verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. ARTIKEL 6 RESERVEREN VAN ZENDTIJD EN VERTONINGSRUIMTE De wijze en de voorwaarden waarop zendtijd/vertoningsruimte kan worden ingekocht, worden bekendgemaakt in de Aanbodkaart. De Contractant dient bij de reservering van zendtijd/vertoningsruimte duidelijk aan te geven in welke vorm en door middel van welke inkoopoptie ingekocht wordt. Daarnaast is alle andere overige informatie, voor de verwerking door Ster van de aanvraag, noodzakelijk. Indien zendtijd/vertoningsruimte beschikbaar is, stuurt Ster de aanvrager een orderbevestiging. Ster zal bij het opstellen van het uitzend-/vertoningschema binnen de in lid 1 genoemde voorwaarden zich zoveel mogelijk richten naar de wensen van de aanvrager. Indien niet aan alle wensen voldaan kan worden en Ster geen alternatief kan bieden waarvan zij in redelijkheid mag verwachten dat dit voor de aanvrager acceptabel is, zal zij overleg met de aanvrager plegen. In spoedeisende gevallen kan de orderbevestiging ook mondeling plaatsvinden; in dat geval zal Ster altijd een schriftelijke bevestiging nazenden. Bij de verkoop van zendtijd/ vertoningsruimte geldt dat de volgorde van binnenkomst van de reserveringen in beginsel bepalend is voor de volgorde waarin deze verkocht wordt, waarbij specifiek ingekochte zendtijd in beginsel voorrang krijgt boven de inkoopopties die per jaar worden vastgesteld in de Aanbodkaart. Ster behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht nadere voorrangsregels te stellen of van gestelde regels af te wijken. 8

9 ARTIKEL 7 TARIEVEN EN TOESLAGEN De Tarieven die Ster in rekening brengt voor het uitzenden van radio-, televisiecommercials en/of internetreclames worden in beginsel voor televisie eenmaal per maand en voor radio en internet eenmaal per kwartaal vastgesteld. Zij worden bekendgemaakt via Ster behoudt zich het recht voor om tussentijds haar Tarieven te wijzigen, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat. Deze wijzigingen worden via een mailing of bekendgemaakt. Gewijzigde Tarieven zullen nooit van invloed zijn op reeds tot stand gekomen contracten. Toeslagen of kortingen die op de Tarieven worden toegepast, worden via de Aanbodkaart bekendgemaakt. Ster behoudt zich het recht voor, indien zich een uitzending voordoet van een speciaal evenement of een bijzonder programma dat in eerste instantie niet was opgenomen in de programmering, het tarief voor de Reclameblokken/vertoningsruimte die direct voor of na dan wel in het programma vallen, aan te passen. Indien Ster van dit recht gebruik maakt hebben de Contractanten die, in de betreffende blokken uitzendtijd/ vertoningsruimte hebben, het recht Ster te laten weten de Uitzending/ vertoning tegen dit aangepaste tarief te willen laten doorgaan. Als op de Uitzending/vertoning tegen het aangepaste tarief geen prijs wordt gesteld, dan zal Ster de Uitzending/ vertoning in een nader overeen te komen blok/ruimte verzorgen. Van de in dit lid bedoelde tariefaanpassing zal Ster tenminste twee werkdagen voor de dag van Uitzending/ vertoning de betrokken Contractanten op de hoogte brengen. LID 4 Ster behoudt zich het recht voor, indien er een website of vertoningsruimte wordt geopend voor een speciaal evenement, dat in eerste instantie niet was opgenomen in het Ster-netwerk, het tarief voor deze internetreclame buiten de Aanbodkaart vast te stellen. ARTIKEL 8 FACTURERING/BETALING Facturering vindt, afhankelijk van de inkoopoptie en het mediumtype, in beginsel wekelijks dan wel maandelijks plaats na afloop van uitzending/ vertoning. Het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum bij Ster ontvangen te zijn. Als factuurdatum in de zin van lid 1 geldt: een factuur die gedateerd is tussen de eerste en de vijftiende dag van een maand wordt geacht gedagtekend te zijn op de vijftiende dag van diezelfde maand; een factuur die gedateerd is tussen de zestiende en de laatste dag van een maand wordt geacht gedagtekend te zijn op de laatste dag van diezelfde maand. Ster kan echter op ieder moment, wanneer zij dat geheel naar eigen inzicht wenselijk acht, vooruitbetaling dan wel een door haar te bepalen zekerheid vragen. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel bij niet of niet-tijdig stellen van zekerheid is Ster gerechtigd de (verdere) uitvoering van haar contractuele verplichting op te schorten of te doen vervallen en derhalve de overeenkomst van het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. LID 4 Voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de in lid 1 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is aan Ster een toeslag verschuldigd, die berekend wordt aan de hand van de op dat moment geldende wettelijke rente. 9

10 LID 5 Bij betaling uiterlijk op de tiende werkdag na de in lid 1 bedoelde dagtekening van de nota ontstaat, onverminderd het recht op andere toepasselijke kortingen, recht op een korting, die bestaat uit een percentage van het verschuldigde bedrag. Dit percentage bedraagt een twaalfde deel van de som van de op de vaststellingsdatum geldende Euro Basisrente van de Europese Centrale Bank en 3%, met een maximum van 0,6%. Het percentage wordt door Ster vastgesteld en schriftelijk meegedeeld aan de Contractant en, indien de wijziging van de Euro Basisrente naar het oordeel van Ster daartoe aanleiding geeft, op 1 oktober respectievelijk 1 april van elk kalenderjaar telkens door Ster herzien en voor zes maanden, ingaande 1 januari respectievelijk 1 juli daaropvolgend door Ster opnieuw vastgesteld en schriftelijk meegedeeld aan de Contractant. LID 6 Indien een reductie op de uitzendprijs wordt verleend, zal het eventueel te veel betaalde worden gerestitueerd. De Contractant zal zich nooit ten aanzien van enige betalingsverplichting en in het bijzonder ook niet ten aanzien van het eventueel teveel betaalde op schuldvergelijking kunnen beroepen. ARTIKEL 9 ANNULERING EN VERSCHUIVING VAN ZENDTIJD EN VERTONINGSRUIMTE Wanneer de Contractant een nog niet uitgevoerd gedeelte van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of verschuift, zal de Contractant Ster een vergoeding verschuldigd zijn over het geannuleerde of verschoven gedeelte van de opdracht, zoals geregeld in de Verkoopvoorwaarden van het betreffende mediumtype, waarop de annulering/verschuiving betrekking heeft. Als datum van annulering of verschuiving wordt beschouwd de datum waarop Ster een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen. Vergoedingen ingevolge dit artikel worden gefactureerd met toepassing van artikel 8. Ster heeft het recht om vrijgekomen zendtijd/vertoningsruimte geheel naar eigen inzicht in te delen. ARTIKEL 10 WIJZIGING CONTRACTANT Rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met Ster, waaronder het vervangen van de Contractant, zijn slechts overdraagbaar met inachtneming van artikel BW. Tot medewerking als in dat artikel bedoeld, is Ster nooit verplicht. Ster kan aan het verlenen van medewerking voorwaarden verbinden. De contractsoverneming verkrijgt eerst effect met ingang van de eerste uitzenddatum op de bevestiging, die door Ster ter vastlegging van de contractsovername wordt toegezonden. Tot het tijdstip van in werking treden van de overeenkomst tussen de nieuwe partijen blijft de overeenkomst van kracht tussen de oude partijen. 10

11 ARTIKEL 11 TECHNISCHE VEREISTEN Radio-, televisiecommercials en internetreclames kunnen slechts worden uitgezonden/vertoond indien zij, naast aan de, ook aan de technische aanleverspecificaties voldoen. De specificaties worden per mediumtype gepubliceerd via ARTIKEL 12 TOELAATBAARHEID VAN RADIO EN TELEVISIECOMMERCIALS EN INTERNETRECLAMES; RECHTEN VAN DERDEN Onverminderd het overigens in deze bepaalde, in het bijzonder maar niet beperkt tot het bepaalde in artikel 2 lid 4, staat de Contractant ervoor in dat: - de radio-, televisiecommercial of internetreclame niet strijdig is met de wet- en regelgeving; - de radio-, televisiecommercial of internetreclame niets inhoudt dat een schending vormt op enig aan een ander toebehorend auteurs- of ander recht; - de Contractant in de meest ruime zin van het woord bevoegd is de radio-, televisiecommercial of internetreclame te doen Uitzenden/ vertonen en/of te verveelvoudigen. - de Uitzending/vertoning van de radio-, televisiecommercial of internetreclame ook overigens toelaatbaar is; Bovenstaande geldt voor zowel het beeld, het gesproken woord, de muziek of ander geluid; De Contractant staat er voor in dat er geen vergoedingen worden gevorderd ten aanzien van Ster of een andere organisatie terzake de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de commercials behorende bij de aanbodkanalen van de publieke omroep. Elke voor Uitzending/vertoning aangeboden radio-, televisiecommercial of internetreclame, ongeacht of deze wel of niet muziek bevat, dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld digitaal formulier ten behoeve van de Vereniging BUMA en de Stichting STEMRA. Radio-, televisiecommercials en/of internetreclames dienen te voldoen aan de Nederlandse Reclame Code, en indien toepasselijk, goedgekeurd te zijn door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) of de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). Radio-, televisiecommercials en/of internetreclames dienen verder te voldoen aan iedere andere toepasselijke algemene dan wel specifieke reclamenorm. LID 4 Indien naar het redelijk oordeel van Ster een aangeboden radio- en televisiecommercial en internetreclame niet voldoet aan de in deze gestelde eisen zal deze voor Uitzending/vertoning worden afgewezen, waarvan bericht gegeven wordt aan de Contractant. Indien door een eenvoudige aanpassing strijdigheid met de vereisten van deze opgeheven kan worden, zal Ster dit eveneens berichten. LID 5 Bij geschillen omtrent de toepassing van de Nederlandse Reclame Code staat beroep open bij de Reclame Code Commissie en vervolgens hoger beroep bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Indien de definitieve uitspraak van de Commissie of het College daartoe aanleiding geeft, zal Ster de radio-, televisiecommercial of internetreclame alsnog Uitzenden/vertonen, voor zover mogelijk in de daartoe gecontracteerde zendtijd/vertoningsruimte. Voor het overige zal Ster nooit tot vergoeding van welke schade ook gehouden zijn. 11

12 ARTIKEL 13 VOORLEGGEN VAN STORYBOARDS, SCRIPTS EN KEURINGSMATERIAAL Op verzoek van een Contractant zal Ster haar oordeel geven omtrent de toelaatbaarheid van storyboards, scripts, teksten, werkopnamen, andere onderdelen, ontwerpen of (van) volledige radio-, televisiecommercials en/of internetreclames. Het te beoordelen materiaal moet dusdanig tijdig worden aangeboden dat Ster in staat is tot het tijdig geven van een oordeel. Het hierboven in artikel 13 bepaalde doet op geen enkele wijze afbreuk aan de verplichtingen van de Contractant uit het contract. De Contractant blijft in het bijzonder uitsluitend verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de radio-, televisiereclame en/of internetreclame en de gevolgen van het niet voldoen aan deze algemene voorwaarden, alsmede voor de gevolgen van schending van de ter zake geldende reclamenormen. ARTIKEL 14 INLEVERING VAN DE UITZEND-/VERTONINGS- INSTRUCTIE EN VAN MATERIAAL VOOR RADIO-, TELEVISIECOMMERCIALS EN/OF INTERNETRECLAMES De Uitzend-/vertoningsinstructie dient uiterlijk drie werkdagen vóór de eerste daarop vermelde uitzenddatum, door Contractant schriftelijk (door middel van daarvoor bestemd digitaal document) bij Ster binnen te zijn. Wijzigingen in een Uitzend-/ vertoningsinstructie worden door Ster uitgevoerd op grond van een door de Contractant ingediend schriftelijk verzoek. Het voor Uitzending/vertoning goedgekeurde materiaal voor radio-, televisiecommercials en/of internetreclames dient bij Ster te worden aangeleverd volgens de daarvoor geldende aanlevertermijn en opgestelde technische aanleverspecificaties voor het betreffende mediumtype, gepubliceerd en beschikbaar via Indien Ster de Uitzend-/vertoningsinstructie of het uitzend-/vertoningsmateriaal niet tijdig heeft ontvangen, is het aan Ster de keuze ten behoeve van de Contractant een radio-, televisiecommercial of internetreclame van de overeengekomen lengte te doen Uitzenden/vertonen voor het (de) in de overeenkomst vermelde product of dienst of, indien geen andere aanvaarde radio- en televisiecommercial en internetreclame bij de Ster beschikbaar is, de Uitzending/vertoning geen doorgang te laten vinden. Indien niet voldaan is aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde, vindt de overeengekomen Uitzending/vertoning geen doorgang. Ingeval een Uitzending/vertoning niet doorgaat op grond van het in dit lid 3 bepaalde, dient de Contractant de overeengekomen Uitzend-/vertoningsprijs in zijn geheel te voldoen. Ster heeft het recht om vrijgekomen zendtijd geheel naar eigen inzicht in te delen. 12

13 ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE UITZENDING/VERTONING Ster zal conform de Uitzend-/vertoningsinstructie met inachtneming van hetgeen in deze is bepaald, de voor Uitzending/ vertoning overeengekomen radio-, televisiecommercial of internetreclame op het overeengekomen moment of binnen de overeengekomen omgeving doen Uitzenden/vertonen en daartoe de redelijkerwijs te eisen inspanningen leveren. Ster schiet in de nakoming van haar verplichtingen tekort indien: a. Uitzending/vertoning in het geheel niet plaatsvindt; b. een andere radio-,televisiecommercial of internetreclame wordt uitgezonden/vertoond dan overeengekomen en in de Uitzend-/ vertoningsinstructie vermeld; c. het beeld of gesproken woord of muziek onvolledig of beperkt waarneembaar, dan wel in een beperkter areaal dan overeengekomen waarneembaar, is uitgezonden/ vertoond; d. de Uitzending/vertoning niet op het oorspronkelijk vastgestelde moment waarbij een marge van +/- 60 minuten mag worden aangehouden of omgeving plaatsvindt; e. de Contractant of de Adverteerder om enige andere reden meent dat Ster bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar tekort geschoten is. De Contractant of Adverteerder moet hiervan binnen 10 werkdagen na de dag van Uitzending/vertoning schriftelijk en zoveel mogelijk gedocumenteerd bericht geven aan Ster. Bij gebreke aan een schriftelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn is ieder recht of aanspraak van Adverteerder of Contractant jegens Ster vervallen. Indien Ster met betrekking tot één van de onder lid 2 bepaalde gebeurtenissen toerekenbaar tekortgeschoten is, zal de daardoor ontstane schade door Ster slechts vergoed worden op de volgende wijze: - in de gevallen bedoeld onder a. en b.: ter keuze van de Contractant wordt de juiste radio-, televisie of internetreclame opnieuw uitgezonden of ontvangt de Contractant restitutie/creditatie van de Uitzend-/ vertoningsprijs; - in het geval bedoeld onder c.: de Contractant of Adverteerder ontvangt restitutie van de Uitzend-/ vertoningsprijs. Deze staat zoveel mogelijk in verhouding tot het niet bereikte areaal en/of de graad van aantasting van de reclameboodschap; - in het geval bedoeld onder d.: de Contractant of Adverteerder ontvangt restitutie van de Uitzend-/ vertoningsprijs; - als de Uitzending/vertoning plaatsvond op een moment dat uitzending geen zin meer had; - als de uitzending meer dan een week verschoven wordt. Ster zal de Contractant/Adverteerder de keus bieden om Uitzending/vertoning alsnog te doen plaatsvinden dan wel de Uitzend-/vertoningsprijs te restitueren. Indien de heruitzending-/vertoning plaatsvindt op een moment of binnen een omgeving waarop een lager tarief van toepassing is, wordt dit lagere tarief in rekening gebracht. Indien echter een hoger tarief van toepassing is, wordt het oorspronkelijk in rekening gebrachte tarief berekend; - in alle andere gevallen: de Contractant of Adverteerder heeft de keuze de overeenkomst alsnog correct uit te voeren of de Uitzend-/vertoningsprijs te restitueren, maar alleen wanneer de Contractant of de Adverteerder Ster heeft kunnen aantonen dat laatstgenoemde bij het uitvoeren van de overeenkomst toerekenbaar tekort geschoten is. Iedere aansprakelijkheid van Ster die verder gaat dan hiervoor bepaald werd met inbegrip van hetgeen in andere artikelen van de algemene voorwaarden (bijvoorbeeld in artikel 12 lid 5) is bepaald, dus ook aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfs- of gevolgschade en iedere andere vorm van schade die niet in het hiervoor bepaalde als door Ster te vergoeden is aangeduid, is uitdrukkelijk uitgesloten behalve in die gevallen waarin de Contractant of Adverteerder bewijst dat het toerekenbaar tekortschieten een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid (grove schuld) van Ster. LID 4 Schade die Ster lijdt als gevolg van de uitzending van een radio-, televisiecommercial of internetreclame dan wel doordat Contractant en/of Adverteerder toerekenbaar tekortschiet bij de nakoming van de overeenkomst met Ster wordt door Contractant volledig aan Ster vergoed. Indien schade veroorzaakt wordt of dreigt te worden door aanspraken van derden, bijvoorbeeld als de garantie bedoeld in artikel 12 geschonden wordt, zal de betreffende Contractant Ster volledig vrijwaren, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand. Indien de schade door de Adverteerder veroorzaakt is of aan hem toe te rekenen is, staat de Contractant voor de volledige vergoeding daarvan in. 13

14 ARTIKEL 16 BEPERKING UITZENDING/VERTONING Indien tijdens de loop van een uitzend-/vertoningscontract een uitgezonden/vertoonde of uit te zenden/te vertonen radio-, televisiecommercial en/of internetreclame niet langer toelaatbaar is in de zin van artikel 12, dan wel indien Ster redelijkerwijs mag aannemen dat een radio-, televisiecommercial en/of internetreclame niet langer toelaatbaar zal worden, heeft Ster het recht om met onmiddellijke ingang Uitzending/vertoning te beëindigen. Ster is niet gehouden enige schade te vergoeden die door deze beëindiging veroorzaakt wordt, tenzij Ster in redelijkheid niet tot beëindiging had mogen besluiten. ARTIKEL 17 EXCLUSIVITEIT Ster staat er niet voor in dat radio-, televisiecommercial en/of internetreclames, die gelijksoortige producten of diensten aanprijzen, vervaardigd in opdracht van met elkaar concurrerende Adverteerders, niet in eenzelfde Reclameblok of op eenzelfde site worden uitgezonden/vertoond. ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN Op overeenkomsten tussen Ster en de Contractant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die uit of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ster en Contractanten of Adverteerders rijzen, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Indien een oplossing in onderling overleg niet mogelijk is, zal zo n geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, die met betrekking tot die geschillen exclusief competent is. ARTIKEL 19 OPENBAARMAKING EN INWERKINGTREDING Deze zijn openbaar gemaakt en voor iedere belanghebbende ten kantore van Ster verkrijgbaar evenals via Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere. 14

15

16 Laapersveld VB Hilversum Postbus AH Hilversum T F E I

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JANUARI 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JANUARI 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JANUARI 2016 INHOUD 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 ARTIKEL 11 ARTIKEL

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Radio- & Internet reclame Pagina 2 van 8

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Radio- & Internet reclame Pagina 2 van 8 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: DEFINITIES... 3 ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST... 3 ARTIKEL 3: CONTRACTANT EN ADVERTEERDER... 4 ARTIKEL 4: ADVERTEERDERS EN PRODUCTEN... 4 ARTIKEL 5: TARIEFKAART... 4 ARTIKEL 6: FACTURERING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Radio- en Internetreclame

Algemene Voorwaarden Radio- en Internetreclame Algemene Voorwaarden Radio- en Internetreclame Uitgave oktober 2010 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST... 3 ARTIKEL 3 - CONTRACTANT EN ADVERTEERDER... 4 ARTIKEL 4 - ADVERTEERDERS

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Radio-, internet- en tv reclame Omroep West

Algemene Verkoopvoorwaarden Radio-, internet- en tv reclame Omroep West Algemene Verkoopvoorwaarden Radio-, internet- en tv reclame Omroep West Artikel 1 - Definities In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Adverteerder: degene die zijn/haar product, dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken.

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden TV Limburg 1. Definities TVL : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regionaal Televisie Netwerk Limburg B.V. gevestigd te Roermond. Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME

ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Contractant : de partij die een Overeenkomst heeft gesloten met de Omroep; Contractvergoeding : de

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JANUARI 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JANUARI 2018 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JANUARI 2018 INHOUD 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 13 14 14 ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Reclame

Algemene Voorwaarden Reclame Algemene Voorwaarden Reclame Inhoudsopgave: 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 2 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten 3 4 Materiaal en Inhoud 4 5 Tarieven en toeslagen 5 6 Annulering en Wijziging 5 7 Betaling

Nadere informatie

RECLAME. Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME 1

RECLAME. Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME 1 RECLAME Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME 1 Inhoudsopgave 1 Definities...2 2 Toepasselijkheid...3 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten...5 4 Materiaal en Inhoud...7

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIO 10 GOLD B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIO 10 GOLD B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN RADIO 10 GOLD B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V. 1. DEFINITIES In de navolgende algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd overeenkomstig de in dit artikel gegeven betekenis.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015 Algemene voorwaarden De MediaRaad Maart 2015 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Op alle opdrachten van een adverteerder aan en overeenkomsten tussen een adverteerder en De MediaRaad, en haar dochter ondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONE MEDIA SALES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONE MEDIA SALES B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONE MEDIA SALES B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties

Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties 1 Inhoudsopgave 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 2 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten 3 4 Materiaal en Inhoud 4 5 Productie Commercials 5 6 Productie Internetreclame

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

5. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door STICHTING NBSA-INSTITUUT schriftelijk zijn aanvaard.

5. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door STICHTING NBSA-INSTITUUT schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen STICHTING NBSA-INSTITUUT en een Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKY RADIO GROUP. Publicatie en wijziging voorwaarden. Opdrachtgever en lastgeving/volmacht. Offertes, prijzen en transparantie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKY RADIO GROUP. Publicatie en wijziging voorwaarden. Opdrachtgever en lastgeving/volmacht. Offertes, prijzen en transparantie ALGEMENE VOORWAARDEN SKY RADIO GROUP Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene debiteuren/sponsoren handelsvoorwaarden

Algemene debiteuren/sponsoren handelsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen T.V. MEDIA PARTNERS en een Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alsmede

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015 Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden van Autocentrum Nederland B.V. te Borne Documentcode: AV/ACN17-1 Autocentrum Nederland B.V. Postbus 150 7550 AD HENGELO Tel: 085 273 02 34 E-mail: info@autocentrumnederland.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign.

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie