Islamitische basisschool Hoorn. Rapportage verkeer locatie Hanebalk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Islamitische basisschool Hoorn. Rapportage verkeer locatie Hanebalk"

Transcriptie

1 Islamitische basisschool Hoorn Rapportage verkeer locatie Hanebalk

2 Inhoudsopgave 0. Samenvatting Inleiding Stichting nieuwe school Leeswijzer Gegevens school Islamitische basisschool Grootte en groeimodel Verkeersaantrekkende werking Halen en brengen met de auto Vervoerwijze (modal split) Modal split islamitische basisschool Hoorn Verkeersattractie Locatiebeschrijving Directe schoolomgeving Parkeren Verkeersdruk (intensiteiten) Ongevallen Knelpunten Algemeen Parkeren Maatregelen Voor aanvang eerste schooljaar Tijdens eerste schooljaar Na het eerste schooljaar Bijlage 1- Resultaten parkeeronderzoek Bijlage 2 - Schetsontwerpen uitbreiding parkeerplaatsen

3 0. Samenvatting In het schooljaar 2015/2016 wil een islamitische basisschool van start in het vrijkomende schoolgebouw aan de Hanebalk. Dit rapport beschrijft de verkeerskundige aspecten bij de nieuwe school. Er is een groeiprognose van het aantal leerlingen gemaakt met het uitgangspunt van het maximum aantal leerlingen wat in het schoolgebouw past. Het gaat om een maximaal scenario waarbij het aantal leerlingen niet hoger wordt. Er is een gerede kans dat de groei minder snel verloopt. Vervolgens is gekeken hoeveel mensen met welke vervoerwijze naar de school komen, de zogenaamde modal split. De verwachting is dat circa 82,5% van de leerlingen niet op de fiets of te voet naar de school komt. Van de 82,5% zou 30% met busjes uit de regio komen. Aan de hand van de groeiprognose van de school en de modal split, is een inschatting gemaakt van de verkeersaantrekkende werking van de school. Daarmee is het aantal te verwachten voertuigen (auto s en personenbusjes samen) ingeschat op circa 34 in 2015 tot circa 150 in Uit een inventarisatie van de schoolomgeving en het parkeeronderzoek blijkt dat op het drukste moment ( s middags wanneer de kinderen worden opgehaald) een overcapaciteit is van 80 parkeerplaatsen in de omgeving van de school. Dat wil zeggen dat dit aantal parkeerplaatsen gebruikt kan worden door de ouders van de kinderen. Het grootste knelpunt zit in de parkeervraag versus de parkeercapaciteit. In onderstaande grafiek is dat weergegeven. 300 Parkeervraag vs. parkeercapaciteit aantal leerlingen parkeervraag overcapaciteit 0 Uit bovenstaande grafiek blijkt dat, uitgaande van het maximale scenario, voor het begin van het derde schooljaar maatregelen nodig zijn omdat de capaciteit niet voldoende ruimte biedt om de auto s te parkeren. Na een inventarisatie van mogelijke oplossingsrichtingen zijn de volgende maatregelen voorgesteld: aan beide zijden van de school wordt de parkeercapaciteit uitgebreid; de busjes uit de regio worden geparkeerd op het parkeerterrein bij de Timpaan en niet langs de weg; er worden afspraken met de school en de ouders gemaakt over het vervoersysteem met personenbusjes en de inzet van verkeersbrigadiers; op school worden educatieve programma s aangeboden om het fietsgebruik te stimuleren; tijdens het eerste schooljaar wordt de verkeerssituatie gemonitord en worden de genomen maatregelen en afspraken geëvalueerd; aan de hand van de evaluatie worden de prognoses bijgesteld en kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen genomen worden. 2

4 1. Inleiding 1.1 Stichting nieuwe school Met ingang van het nieuwe schooljaar 2015/2016 wil de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO Noord-Holland) in Hoorn een basisschool op islamitische grondslag stichten. Deze nieuwe school past binnen de voorwaarden voor nieuwe scholen in Hoorn. Het ministerie van Onderwijs heeft positief beslist over de stichting. De gemeente Hoorn is vervolgens aan zet om huisvesting te organiseren. De komst van een nieuwe school betekent ook de komst van nieuwe leerlingen die zich van en naar school bewegen. Dit rapport spitst zich op de logistiek en verkeerssituatie rond de nieuwe basisschool. Er is een groeiprognose van het aantal leerlingen gemaakt met het uitgangspunt van het maximum aantal leerlingen wat in het schoolgebouw past. Het gaat om een maximaal scenario waarbij het aantal leerlingen niet hoger wordt. Er is een gerede kans dat de groei minder snel verloopt. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de eigenschappen van de school waaronder de te verwachten groei van de school in de komende vijf jaar. In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat de verkeersaantrekkende werking van deze school is. Hoofdstuk 4 gaat in op de beoogde locatie van de school: de omgeving Hanebalk. Hoofdstuk 5 brengt de hoofdstukken 3 en 4 samen en beschrijft welke knelpunten er ontstaan. Tenslotte gaat hoofdstuk 6 verder in op de te nemen maatregelen. 3

5 2. Gegevens school 2.1 Islamitische basisschool De nieuwe school is een basisschool op islamitische grondslag. Ten opzichte van een wijk- of buurtschool betekent dit dat de school een groter voedingsgebied heeft. De leerlingen komen niet alleen uit de directe omgeving maar ook uit andere wijken in Hoorn en uit de regio West-Friesland. 2.2 Grootte en groeimodel In het schooljaar 2015/2016 start de school met 30 tot maximaal 60 leerlingen. Het gaat om drie gecombineerde klassen: groepen 1 en 2; groepen 3 en 4; groepen 5 en 6. In het schoolgebouw kunnen maximaal 270 leerlingen les krijgen. In vijf jaar tijd wil de school deze capaciteit invullen. In onderstaande grafiek is de geschatte groeicurve te zien van het scenario waarbij het schoolgebouw volledig ingevuld wordt. 300 Geschat aantal leerlingen per schooljaar aantal leerlingen 50 0 Grafiek 1: geschat aantal leerlingen per schooljaar Bij de groeicurve is uitgegaan van de start met 60 leerlingen (het maximum aantal voor het eerste schooljaar). 4

6 3. Verkeersaantrekkende werking Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven heeft de school op islamitische grondslag een groter voedingsgebied dan een openbare basisschool. De verwachting is dat minimaal 70% van de leerlingen uit de gemeente Hoorn komt. De overige 30% komt uit de regio. Dit is meegenomen als uitgangspunt. 3.1 Halen en brengen met de auto Veel ouders kiezen er voor om hun kinderen met de auto naar school te brengen en te halen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn (bron: CROW publicatie Samen werken aan een Duurzaam Veilige schoolomgeving ): tijdgebrek: dit geldt vooral voor werkende ouders. Zij gaan er vanuit dat de auto tijdwinst oplevert; verkeersonveiligheid: de ouders zijn bang dat er ongelukken gebeuren. Zij ervaren de schoolomgeving als onveilig en bedreigend, onder meer door de chaos van auto s rond de school (de ouders zijn er altijd op het drukste moment) en het ontbreken van veilige routes en voorzieningen voor voetgangers en fietsers; comfort: uiteraard spelen het comfort en gemak van de auto een rol, zeker bij slecht weer; afstand: soms is de afstand tussen huis en school te groot om te fietsen of te lopen; combinatieritten: de ritjes naar school worden vaak gecombineerd met andere activiteiten. De auto is een gemakkelijk vervoermiddel om verschillende bestemmingen achter elkaar aan te doen; ruimtelijke inrichting: de auto is veelal de maatstaf voor de ruimtelijke inrichting, waardoor ouders het vanzelfsprekend vinden hun kinderen naar school te begeleiden. 3.2 Vervoerwijze (modal split) De keuze van de vervoerwijze (modal split) is moeilijk vooraf te bepalen. Er kan alleen een globale inschatting gemaakt worden. Uit een onderzoek onder 1911 leerlingen van negen basisscholen in Breda is een globale modal split voor een buurtschool en een streekschool gekomen (bron: CROW). Bij een buurtschool komt zeker 75% van de leerlingen uit hetzelfde postcodegebied. Bij een streekschool komt minder dan 75% uit hetzelfde postcodegebied. Het onderzoek leidde tot de volgende modal split: Buurtschool Te voet 39% Bus 2% Auto 21% Fiets 38% Streekschool Te voet 20% Fiets 26% Bus 2% Auto 52% Gemiddelde basisschool Te voet 37% Bus 1% Fiets 27% Auto 35% Grafiek 2: modal split bij een buurtschool, streekschool en gemiddelde basisschool 5

7 De conclusie uit het onderzoek is dat kinderen die dichter bij de school wonen eerder zelfstandig naar school gaan. Gemiddeld (over elk type basisschool) woont 10 tot 20 procent van de kinderen meer dan twee kilometer van de school af waardoor zij niet zelfstandig naar school gaan. De modal split bij een islamitische basisschool in Hoorn heeft als basis de modal split voor een streekschool. Echter, het hangt van de locatie af in hoeverre de werkelijke modal split afwijkt van het basismodel. 3.3 Modal split islamitische basisschool Hoorn De geprojecteerde locatie voor de islamitische basisschool in Hoorn is het bestaande schoolgebouw aan de Hanebalk in de wijk Kersenboogerd. In onderstaande afbeelding is de locatie van de school weergegeven. Afbeelding 1: locatie nieuwe school Naast de locatie van de school is ook de 2 km grens aangegeven. Binnen het gebied van deze twee kilometer komt een aantal leerlingen zelfstandig of met de fiets naar school (zie ook paragraaf 3.2). Herkomst leerlingen Minimaal 70% van de leerlingen komt uit de Gemeente Hoorn. De meeste van deze leerlingen zullen komen uit de Grote Waal, Hoorn-Noord, Risdam en Kersenboogerd. Het grootste aantal leerlingen komt dus buiten de 2 km grens rond de school. Hierdoor verandert de modal split ten opzichte van een streekschool (zie paragraaf 3.2). Bij een streekschool is het uitgangspunt dat minder dan 75% van de leerlingen uit hetzelfde postcodegebied komt. In onderstaande tabel is een inschatting gemaakt 6

8 van de verdeling van het aantal leerlingen. Herkomst Binnen 2 km van de school 17,5% Buiten 2 km, binnen gemeente Hoorn 52,5% Uit de regio 30% Tabel 1: inschatting herkomst leerlingen Te voet 8% IBS Hoorn Fiets 10% Percentage leerlingen Het percentage dat uit hetzelfde postcodegebied komt ligt op maximaal 17,5%, dat is fors minder dan 75%. Hierbij is de verdeling over Hoorn gelijk verdeeld over de vier wijken waar de meeste leerlingen van verwacht worden. Modal split Verondersteld mag worden dat de leerlingen die op meer dan twee kilometer van de school wonen grotendeels met de auto gebracht worden. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met een eventueel vervoersysteem zoals vervoer met personenbusjes. Dit betekent dat ongeveer 82,5% niet lopend of met de fiets gebracht en gehaald wordt. Dit leidt tot de volgende globale modal split: Anders 82% Grafiek 3: globale modal split islamitische basisschool (IBS) Hoorn, zonder vervoersysteem Bij deze globale benadering is uitgegaan van een worst-case-scenario zonder vervoersysteem met personenbusjes. De school heeft toegezegd zich in te spannen om samen met de ouders de leerlingen uit de regio met personenbusjes te laten komen. Er wordt van uitgegaan dat zo n 30% van de leerlingen met busjes worden gebracht. De globale modal split met een vervoersysteem is weergegeven in onderstaande grafiek. IBS Hoorn met vervoersysteem Busjes 30% Te voet 8% Fiets 10% Auto 52% Grafiek 4: globale modal split islamitische basisschool (IBS) Hoorn, met vervoersysteem 7

9 3.4 Verkeersattractie Met de modal split uit de vorige paragraaf en het groeimodel van de school uit hoofdstuk 2 kan een inschatting gemaakt worden van het maximum aantal auto s dat iedere dag de school benadert. In onderstaande grafieken is de modal split vertaald naar het groeimodel van de school Aantal voertuigen zonder vervoersysteem aantal leerlingen aantal 100 auto's 50 aantal fietsen 0 Aantal voertuigen met vervoersysteem aantal leerlingen aantal auto's aantal busjes aantal fietsen Grafiek 5: ontwikkeling aantal leerlingen en vervoermiddelen; links zonder vervoersysteem, rechts met vervoersysteem In de linker grafiek is te zien dat zonder logistieke afspraken het aantal auto s kan oplopen van 50 in 2015 tot circa 220 auto s in In de rechter grafiek is het effect te zien wanneer de kinderen uit de regio met personenbusjes worden gehaald en gebracht naar school. Het aantal auto s komt dan op circa 32 in 2015 tot circa 140 in Het aantal personenbusjes is drie in 2015 tot elf in 2020, uitgaande van een volle bezetting van acht kinderen per busje. Het aantal fietsen zal in beide scenario s gelijk liggen: van zes in 2015 tot 27 in Hieronder is een vergelijking gemaakt met een gemiddelde basisschool op dezelfde locatie Aantal voertuigen in vergelijking met een gemiddelde basisschool aantal leerlingen auto's IBS auto's OBS busjes IBS fietsen IBS fietsen OBS Grafiek 6: aantallen per vervoerwijze in vergelijking met een gemiddelde basisschool (stippellijnen) 8

10 Uit de grafiek blijkt dat het aantal auto s bij een islamitische basisschool hoger is dan bij een gemiddelde basisschool. Wanneer het schoolgebouw volledig wordt benut, bij 270 leerlingen, loopt dat verschil op tot ongeveer 50 auto s per haal en breng moment. Bij de fietsen loopt het verschil op tot ongeveer 45 fietsen waarbij het aantal fietsen bij een gemiddelde basisschool hoger is dan bij een islamitische basisschool op deze locatie. Bij de berekening van de modal split is geen rekening gehouden met combinatieritten zoals bijvoorbeeld een broertje en zusje in dezelfde auto, of een buurtkind dat mee rijdt. De cijfers geven dus een inschatting van de bovengrens aan. De piekmomenten liggen daarmee in de ochtend bij het brengen en in de middag bij het halen. 9

11 4. Locatiebeschrijving In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de verkeerskundige kenmerken van de omgeving van de schoollocatie. In onderstaande afbeelding is een weergave van de schoolomgeving opgenomen. Afbeelding 2: omgeving van de beoogde schoollocatie In afbeelding 2 is te zien dat de locatie van de school langs de ontsluitingsweg Maasweg ligt. Ook de Dinkelweg en Grevelingenweg zijn nabijgelegen. De bereikbaarheid van de locatie is hierdoor goed. Parallel aan de doorgaande wegen lopen ook de fietsroutes. Daarnaast heeft de Hanebalk in het zuidoosten een verbinding met het fietspad door het Willem Wiesepark. De fietspaden zijn met een groene kleur aangegeven in de afbeelding. 4.1 Directe schoolomgeving De directe schoolomgeving is weergegeven op de luchtfoto in afbeelding 3 op de volgende pagina. Het schoolplein is ontsloten via twee zijden: aan de Hanebalk en aan de Maasweg. Ter hoogte van de uitgang bij de Maasweg ligt een bushalte waar twee keer per uur een lijnbus stopt. De huidige tijden van de lijnbus zijn tot 9:00 uur om precies het hele en het halve uur en na 9 uur vier minuten later (XX:04 en XX:34). De tegenovergestelde bushalte ligt ten westen van het kruispunt met de Hanebalk. Over de Maasweg zijn twee zebrapaden gelegen: één bij de kruising met de Hanebalk en één bij de uitgang van de school aan de Maasweg. 10

12 Afbeelding 3: luchtfoto van de directe schoolomgeving Op de Maasweg geldt een parkeerverbod. Er kan geparkeerd worden op de Hanebalk, aan beide zijden van de school en bij de toegang naar de Kap. Dat zijn de meest voor de hand liggende parkeerlocaties waar ouders hun auto kunnen parkeren. Naast de aangegeven parkeerruimte op de afbeelding zijn in de wijk meerdere locaties waar geparkeerd kan worden. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de parkeersituatie. 4.2 Parkeren In de omgeving van de school is een aantal parkeerplaatsen aanwezig voor zowel de bewoners als voor de werknemers en bezoekers van de school. Om te kijken hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de halende en brengende ouders (dubbelgebruik van de parkeerplaatsen), is gedurende een week de bezetting geteld. Voor het parkeeronderzoek is op een aantal parkeerlocaties geteld. In de afbeelding op de volgende pagina is de gebiedsindeling van het parkeeronderzoek weergegeven. Het onderzoeksgebied beslaat een deel van de Hanebalk, een deel van de Kap, een deel van de Nok en het parkeerterrein bij de Timpaan. Het gebied is onderverdeeld in 12 secties die samen 187 parkeerplaatsen tellen. Elke sectie is twee keer op een ochtend en drie keer op een middag geteld. In de ochtend is dat rond 8:00 uur geweest en in de middag rond 14:45 uur op dinsdag en donderdag en 11:45 uur op woensdag. Op deze tijden zijn de huidige brengende en halende ouders nog niet gearriveerd en kan dus inzichtelijk gemaakt worden hoeveel parkeerruimte er beschikbaar is. 11

13 Afbeelding 4: gebiedsindeling parkeeronderzoek In onderstaande tabel zijn de resultaten van het parkeeronderzoek weergegeven. De exacte cijfers zijn terug te vinden in bijlage 1. Periode Capaciteit Gemiddelde Bezetting Gemiddelde Bezettingsgraad Ochtend % 48 Middag % 80 Tabel 2: resultaten parkeeronderzoek Overcapaciteit De capaciteit van de secties 2 en 4 is op 0 parkeerplaatsen gezet. Er mag officieel wel geparkeerd worden, maar wenselijk is het niet omdat het overige verkeer lichte hinder ondervindt als er op de rijbaan geparkeerd wordt. Zeker wanneer het druk is met veel verkeer rond de schooltijden is het niet wenselijk dat daar geparkeerd wordt. De overcapaciteit is de hoeveelheid parkeerplaatsen die gevuld kan worden waarbij de bezettingsgraad oploopt tot maximaal 90%. Er blijft dan nog 10% parkeerplaatsen vrij om eventuele piekmomenten en dubbelparkeerders op te vangen en om zo veel mogelijk zoekverkeer te voorkomen. Uit de resultaten blijkt dat in de ochtend, voor aanvang van de school, ongeveer 64% van de parkeerplaatsen bezet is. De overcapaciteit in het gebied is 48 parkeerplaatsen. In de middag, voordat de ouders arriveren om hun kinderen op te halen, is ongeveer 47% van de parkeerplaatsen bezet. De overcapaciteit komt dan neer op 80 parkeerplaatsen. In de ochtend worden veel kinderen alleen even afgezet en wordt er minder geparkeerd dan in de middag waar men eerder aanwezig om op de kinderen te wachten. Voor de berekening van de overcapaciteit wordt dan ook met name naar de middagperiode gekeken. In afbeelding 5 is de bezettingsgraad aangegeven van de middagperiode. 12

14 Afbeelding 5: overzicht bezettingsgraad middagperiode Uit het parkeeronderzoek blijkt dat in de middagperiode sprake is van een overcapaciteit van 80 parkeerplaatsen. Deze hoeveelheid kan benut worden voor de ouders die hun kinderen van school op komen halen. Daarmee worden de parkeerplaatsen maximaal benut. 4.3 Verkeersdruk (intensiteiten) De Maasweg, Dinkelweg en Grevelingenweg zijn de drie ontsluitingswegen in de buurt van de schoollocatie. Op deze wegen zijn geen recente tellingen gedaan om te kijken hoeveel verkeer over de wegen rijdt. Wel is aan de hand van het gemeentelijk verkeersmodel inzichtelijk gemaakt om hoeveel aantallen het ongeveer gaat. In afbeelding 6 zijn de hoeveelheden verkeer in 2014 en 2020 weergegeven. 13

15 Afbeelding 6: aantal motorvoertuigen per etmaal in 2014 en 2020 In zijn totaliteit neemt de verkeersdruk langzaam af naar Alleen op de Maasweg is een lichte toename van 100 motorvoertuigen te verwachten. Omdat het om zulke kleine afwijkingen gaat, kan gesteld worden dat de verkeersdruk nauwelijks gaat veranderen in de komende jaren. De toename door de komst van de islamitische basisschool zit in de marge waardoor er weinig verschil is te verwachten ten opzichte van de prognose uit het verkeersmodel. 4.4 Ongevallen In de periode 2009 t/m 2013 zijn op de Maasweg ter hoogte van de schoollocatie geen ongevallen geregistreerd. Wel zijn twee ongevallen op het kruispunt Maasweg/Dinkelweg/Grevelingenweg geregistreerd. Deze ongevallen hebben geen relatie met de schoollocatie en kunnen gezien worden als twee losstaande incidenten. 14

16 5. Knelpunten In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de bestaande en de te verwachten knelpunten. Bij bestaande knelpunten gaat het met name om de fysieke situatie. Bij de te verwachten knelpunten gaat het met name over de parkeerruimte en verkeersdrukte. 5.1 Algemeen De goede bereikbaarheid van de schoollocatie betekent ook de confrontatie tussen autoverkeer en langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). De Maasweg is een 50 km/h weg en vormt als het ware een barrière tussen de Kap/Nok en de schoollocatie. Deze barrièrewerking is zo veel mogelijk gecompenseerd door de twee zebrapaden op de Maasweg. Echter, de ligging en ontwerp van de zebrapaden is niet conform de richtlijnen. Het grootste probleem bij zebrapaden is dat het regelmatig voor komt dat automobilisten niet stoppen om de voetganger over te laten steken. De afgelopen jaren zijn geen aanrijdingen geregistreerd waardoor het niet als echt knelpunt bestempeld kan worden. Wel kunnen de zebrapaden in potentie een knelpunt vormen voor de verkeersveiligheid. Op de bushalte kunnen ouders hun kinderen direct in- of uit laten stappen. Dit leidt in principe niet tot problemen voor de lijnbus, tenzij de ouders langere tijd blijven wachten omdat zij bijvoorbeeld te vroeg zijn om het kind op te halen. Er is dan sprake van parkeren bij de bushalte wat niet is toegestaan. Ook op andere plekken waar eigenlijk niet stilgestaan of geparkeerd mag worden kan dit soort gedrag voorkomen. Het is niet direct een knelpunt, maar wel een aandachtspunt waar rekening mee gehouden moet worden. 5.2 Parkeren Bij de schoollocatie zijn drie voor de hand liggende parkeerlocaties: twee op de Hanebalk en één op de Kap (zie ook afbeelding 3). Deze drie locaties zijn niet direct met elkaar verbonden waardoor relatief veel zoekverkeer plaatsvindt tussen en op de drie locaties voor een parkeerplek. De voorkeur bij schoollocaties is dat er één parkeerroute langs de verschillende parkeermogelijkheden is. Daarmee wordt onnodig zoekverkeer zoveel mogelijk voorkomen. Het aantal parkeerplaatsen wat beschikbaar is voor het ophalen van de kinderen is 80. De maximale parkeervraag neemt toe van 34 in 2015 tot circa 150 in Op een bepaald punt is het maximum bereikt en kan de omgeving de parkeervraag niet meer aan. In onderstaande grafiek is dat grafisch weergegeven Parkeervraag vs. parkeercapaciteit aantal leerlingen parkeervraag overcapaciteit 0 Grafiek 7: parkeervraag versus -capaciteit 15

17 Uit grafiek 7 blijkt dat vanaf circa 140 leerlingen de omgeving de parkeervraag niet meer aan kan. Dat betekent dat de school maximaal twee jaar op deze locatie zonder maatregelen toe kan. Voor het schooljaar 2017/2018 zijn maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat verkeers- en parkeerproblemen ontstaan. Naast het cijfermatig wel of niet kunnen opvangen van de parkeervraag ligt ook de vraag voor of het wenselijk is dat ouders ver de wijk in rijden voor een parkeerplaats. Het meest wenselijk is om de parkeervraag in eerste instantie zo veel mogelijk in de secties 1, 7 en 8 op te vangen en in tweede instantie het grote parkeerterrein in sectie 12 en de secties 9 en 10. Het is wenselijk dat men zo min mogelijk gaat parkeren in de secties 2 t/m 6 om de overlast voor de buurt zo veel mogelijk te beperken. 16

18 6. Maatregelen In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de maatregelen die genomen kunnen worden om een zo efficiënt mogelijke schoolomgeving te creëren. 6.1 Voor aanvang eerste schooljaar Voordat het eerste schooljaar begint kan een aantal maatregelen genomen worden. Het aantal parkeerplaatsen in de secties 1 en 7 wordt uitgebreid (zie bijlage 2 voor de schetsontwerpen). Hierdoor wordt direct meer parkeercapaciteit aangeboden om te voorkomen dat men verder de Hanebalk in rijdt voor een parkeerplek. In sectie 2 wordt een parkeerverbod ingesteld om te voorkomen dat men daar gaat parkeren en de doorstroming van het verkeer belemmert. Met de ouders en de school worden afspraken gemaakt over het halen en brengen, waaronder de parkeermogelijkheden. Daarnaast wordt met de school afgesproken dat de leerlingen uit de regio zo veel mogelijk met personenbusjes worden gebracht. Deze kunnen s ochtends de kinderen uit laten stappen op de bushalte. s Middags kunnen de busjes parkeren op het parkeerterrein bij de Timpaan. Ook wordt met de ouders en de school afgesproken dat voor aanvang en bij het verlaten van de school verkeersbrigadiers worden ingezet om de kinderen veilig over te laten steken. In onderstaande afbeelding zijn de maatregelen weergegeven. Afbeelding 7: maatregelen voor aanvang eerste schooljaar 6.2 Tijdens eerste schooljaar Na het uitbreiden van de parkeerplaatsen en de afspraken die met de ouders en school zijn gemaakt, start het eerste schooljaar. Tijdens het eerste schooljaar is het erg belangrijk om de verkeerssituatie te monitoren. Hebben de uitgevoerde maatregelen en de gemaakte afspraken het gewenste effect? Zijn er direct aanvullende maatregelen nodig? Daarnaast wordt de werkelijke modal split in kaart gebracht waardoor een nieuwe prognose van de ontwikkeling van de parkeervraag kan worden gemaakt. Daarnaast wordt op school ook het fietsgebruik gestimuleerd door middel van educatieve programma s. 17

19 6.3 Na het eerste schooljaar Afhankelijk van de evaluatie in het eerste schooljaar wordt een nieuwe prognose gemaakt. Daar op vooruit lopen is nog niet mogelijk. Wel is het mogelijk om aan te geven waar nog mogelijkheden liggen. Bij een dreigend tekort aan parkeerplaatsen worden in sectie 2, waar in het begin een parkeerverbod wordt ingesteld, parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast wordt het vervoersysteem met personenbusjes uitgebreid met busjes naar de Grote Waal en Hoorn-Noord. Met dit totaalpakket aan maatregelen is het opvangen van de parkeervraag bij 270 leerlingen geborgd. 18

20 Bijlage 1- Resultaten parkeeronderzoek Ochtendperiode Sectie Capaciteit Meting 1 2 juni 8:00 uur Meting 2 4 juni 8:00 uur Gemiddeld Bezettingsgraad % ,5 > 100% % > 100% ,5 71% ,5 17% % ,5 59% % ,5 62% ,5 55% totaal % 19

21 Middagperiode Sectie Capaciteit Meting 1 2 juni 14:45 Meting 2 3 juni 11:45 Meting 3 4 juni 14:45 Gemiddeld Bezettingsgraad ,3 45% ,3 > 100% ,7 40% > 100% ,3 53% ,3 11% % % ,3 52% ,3 41% % totaal ,7 47% 20

22 Bijlage 2 - Schetsontwerpen uitbreiding parkeerplaatsen Sectie 1 21

23 Sectie 7 22

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse rond nieuwbouw basisschool Het Octaaf. Rapportage

Verkeerskundige analyse rond nieuwbouw basisschool Het Octaaf. Rapportage Verkeerskundige analyse rond nieuwbouw basisschool Het Octaaf 1 Rapportage Verkeerskundige analyse rond nieuwbouw basisschool Het Octaaf Rapportage 2 Aan: Stichting St. Josephscholen T.a.v. Pieter Tiggelaar

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Parkeeronderzoek ni n euw b u o w e d Buut u Definitief

Parkeeronderzoek ni n euw b u o w e d Buut u Definitief Parkeeronderzoek nieuwbouw de Buut Definitief Parkeeronderzoek nieuwbouw de Buut Definitief Aan: Conexus T.a.v. dhr. J. de Kleijne Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen 22 november 2014 Nummer: 2014Buut01 Parkeeronderzoek

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Kees Vos : Jos Hengeveld en Mirjam van de Wege : BB3561-100-100 : Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De Bruggen Gemeente Houten

De Bruggen Gemeente Houten & De Bruggen Gemeente Houten Analyse Verkeersitua0e Projectnr.: 2014004 Auteur: Koen van Neerven Datum: 4 september 2014 Inhoud Inleiding Onderzoekverantwoording Loca0e Analyse Vervoerwijzen Bogermanschool

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Parkeer- en verkeersstudie moskee Zilvermeeuwlaan in Leidschendam

Parkeer- en verkeersstudie moskee Zilvermeeuwlaan in Leidschendam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

Basisschool Maria Goretti Gennep

Basisschool Maria Goretti Gennep Basisschool Maria Goretti Gennep Verkeer-, Haal- en brengconvenant (versie 2.1 apr 2014) Verkeersafspraken tussen ouders, leerlingen en school. Voor onze ouders Rond veel basisscholen is sprake van een

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek November 2010 HSRO, Afferden Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek COLOFON Datum: November

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Ruimtelijke plannen Schimmert

Ruimtelijke plannen Schimmert Ruimtelijke plannen Schimmert Te verwachten verkeerseffecten 1 e bevindingen 10 maart 2008 ing. N. Bouchiba Plankaart Te verwachten verkeerseffecten Onderverdeeld in: 1. Extra verkeer en verkeersbelasting

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Tuindorp Frankenlaan / Jeruzalem

Verkeersonderzoek Tuindorp Frankenlaan / Jeruzalem Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Verkeersonderzoek Tuindorp Frankenlaan / Jeruzalem Verkeerscirculatie en parkeren Datum 14 mei 2009 SDO009/Fdf/ Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Vraagstelling In het kader

Nadere informatie

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer:

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: Project Sint-Pancras Autonotitie Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: 182265 1 Inhoudsopgave Bladzijde: Algemene inleiding 3 Notitie autoverkeer 4 1. Voorzieningen 5 > Kaart met voorzieningen +

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt.

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Verkeersonderzoek brede school Coevering. Uitgangspunten voor het Stedenbouwkundig ontwerp

Verkeersonderzoek brede school Coevering. Uitgangspunten voor het Stedenbouwkundig ontwerp Verkeersonderzoek brede school Coevering Uitgangspunten voor het Stedenbouwkundig ontwerp Colofon Opdrachtgever Contactpersoon : gemeente Geldrop-Mierlo : Ies van Overbeeke Opgesteld door Gecontroleerd

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: Rotterdam-Vredenoordplein

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: Rotterdam-Vredenoordplein Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: 20161027-Rotterdam-Vredenoordplein Locatie: Vredenoordplein in rotterdam Datum uitgifte advies: Oktober 2016 Rol Veilig

Nadere informatie

Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek

Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek *15int14599* 15int14599 Zaaknummer: 2015001932 Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek Onderzoek naar oplossingsvarianten Gemeente Hilvarenbeek Februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten Verkeersveiligheidsproject Het Anker Drachten Margot Blaauw Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân De Knobben 100 9202 XJ DRACHTEN (0512) 370 485 www.vvnfryslan.nl m.blaauw@vvn.nl Uitwerking Enquête

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE

PARKEERONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE PARKEERONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE ZWALUWHOEVE 26 oktober 2009 074138591:0.25 E02041.000020 Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 2 Huidige situatie 5 3 Theoretische parkeerbehoefte 6

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Veenstede BV Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Datum 5 maart 2009 Kenmerk VSD001/Btp/0002 Eerste versie 18 december 2008 1 Inleiding In het zuidwesten van de wijk Zuidplas in Waddinxveen

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk

Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk Verkeer- en vervoersmanagementplan Radio Kootwijk I Inleiding 1. In dit plan is beschreven hoe het vervoersmanagement wordt ingericht. II Kaders en scenario s 2. Scenario s: Voor het managen van bezoekersstromen

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Uitbreiding Abe Lenstrastadion Verkeer en Parkeren

Uitbreiding Abe Lenstrastadion Verkeer en Parkeren Uitbreiding Abe Lenstrastadion Verkeer en Parkeren 1. Inleiding De plannen van het Abe Lenstrastadion in het Sportstadgebied betreffen een uitbreiding van de stadioncapaciteit van 26.000 naar ca. 32.000

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Gemeente Waterland Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Datum 18 januari 2010 WTL019/Adr/0172 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding W3 architecten heeft voor de locatie Roomeinde 17 in Broek in Waterland

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie