Energie Update. Rechtspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Update. Rechtspraak"

Transcriptie

1 Juli nummer (27 juni tot en met 20 juli 2015) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks, in de maanden juli en augustus zijn er aangepaste verschijningsmomenten en wordt de Energie Update zonder beknopte samenvattingen gepubliceerd. Rechtspraak College: ACM heeft aanvragen van een tweetal universiteiten voor een ontheffing aanwijzing netbeheerder voor hun elektriciteits- en gasnetwerken, ten onrechte afgewezen na haar conclusie dat er geen sprake is van een gesloten distributiesysteem (GDS). Begrip afnemer. Studentenwoningen kunnen volgens het College niet worden beschouwd als huishoudelijke afnemers als opgenomen in art. 2, lid 10, van de Derde Elektriciteitsrichtlijn (Rl. 2009/72/EG). Aan een richtlijn komt geen rechtstreekse werking toe en met een richtlijnconforme interpretatie kan de duidelijke tekst van een wetsartikel niet terzijde worden geschoven. Daarnaast zijn de studentenwoningen niet direct aangesloten op de hiervoor genoemde netwerken, maar op het net van de woningcorporatie respectievelijk woonstichting. Deze zijn volgens het College aan te merken als niet-huishoudelijke afnemers. Anders dan ACM betoogt, kan voorts geen doorslaggevende betekenis worden toegekend aan het aantal huishoudelijke afnemers in de hierboven bedoelde zin ten opzichte van het totale aantal afnemers. Hiermee zou voorbij worden gegaan aan de voorwaarde dat er incidenteel gebruik is, waarbij in de rede ligt dat incidenteel hier niet dient te worden uitgelegd in de betekenis van weinig frequent, maar in de betekenis van bijkomend. Het energieverbruik van de bedrijfswoningen ten opzichte van totale verbruik is minimaal, dat er naar het oordeel van het College sprake is van incidenteel gebruik als bedoeld in art. 1, eerste lid, aanhef en onderdeel am, onder 3º, E-wet Beroepen gegrond. ACM wordt opgedragen om nieuwe besluiten te nemen. CBb 17 juni 2015, zaken 14/230, 14/231 en 14/232, ECLI:NL:CBB:2015:214

2 Lek in waterleiding. Moment van levering van drinkwater is volgens de overeenkomst het moment waarop het water vanuit de hoofdleiding de meterput en dus de watermeter gepasseerd heeft. De gevolgen van het lek in de leiding (die na dit punt is gelegen) zijn voor rekening en risico van appellant, mede gezien het feit dat hij verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze leiding als onderdeel van de drinkwaterinstallatie. Hof acht bedingen duidelijk en begrijpelijk, ook voor een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument, als er al van zou moeten worden uitgegaan dat appellant als consument met drinkwaterexploitant heeft gecontracteerd. Hoger beroep ongegrond. Gerechtshof Den Haag 30 juni 2015, zaak /01, ECLI:NL:GHDHA:2015:1977 Drie procedures Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ): partijen verschillen over waardering onroerende zaak per 1 januari 2012, waarbij de vraag is of bij waardevaststelling rekening moet worden gehouden met de (gevolgen van de) aardbeving van 16 augustus 2012 bij Huizinge. Rechtbank verwijst naar arrest Hoge Raad van 5 september 2003 waarin is overwogen dat de waarde van een onroerende zaak in beginsel moet worden bepaald naar de werkelijke toestand van die zaak op de waardepeildatum, ook voor zover die pas later is gebleken. Eiser heeft tevergeefs bepleit dat art. 18, derde lid, van de Wet WOZ van toepassing is. Behoudens voor wat betreft de door eiser gestelde in het jaar 2012 opgetreden zichtbare fysieke schade, bereikt eiser echter met zijn beroepsgrond (met betrekking tot het gewijzigd imago van het gaswinningsgebied hetgeen van (negatieve) invloed is op de waardeontwikkeling) wel zijn doel. Waardevaststelling door de rechtbank. Rechtbank Noord-Nederland 2 juli 2015, zaak LEE 13/2663, ECLI:NL:RBNNE:2015:3117 en zaak LEE 13/2667, ECLI:NL:RBNNE:2015:3118 en zaak LEE 13/2668, ECLI:NL:RBNNE:2015:3119 Hoger beroep gemeente tegen uitspraak rechtbank ongegrond. Niet kan worden aangenomen dat warmteleverancier fouten maakt of heeft gemaakt bij de toepassing van de EnergieNed-marktwaardemethode versus de Vestin-rendementsmethode. Geen sprake van schending niet-meer-dan-principe (nmda-principe) ter zake van warmtelevering in de periode Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2015, zaak , ECLI:NL:GHARL:2015:4991 Energieleverancier mocht in de gegeven omstandigheden (zware tijd tuinbouwsector in 2009) van een tuinbouwbedrijf in redelijkheid verlangen dat zij zekerheid stelde voor de verplichtingen uit overeenkomst ter zake van de levering van gas. Grieven falen. Hof bekrachtigt vonnis rechtbank. Gerechtshof Den Haag 7 juli 2015, zaak /01, ECLI:NL:GHDHA:2015:1750 2

3 Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ): bij het bepalen van de waarde van de gasgestookte warmtekrachtcentrale (hierna: WKC) moeten ook de daartoe behorende installaties in aanmerking worden genomen, dus niet uitsluitend de opstal als zodanig, zoals het Hof heeft geoordeeld. Als ten opzichte van moderne centrales achterblijvende energetische rendement is toe te rekenen aan de WKC, moet daarmee rekening worden gehouden bij de vaststelling van de mate van economische veroudering van die onroerende zaak. In dat geval is er geen aanleiding het geringe aantal draaiuren buiten beschouwing te laten. Hoge Raad 10 juli 2015, zaak 14/05141, ECLI:NL:HR:2015:1776 en zaak 14/05142, ECLI:NL:HR:2015:1818 Autoriteit Consument & Markt (ACM) Besluiten Regionale netbeheerder mag geen systeemdienstentarief in rekening brengen bij afnemer over de periode 1 januari 2002 tot 1 juli Niet is voldaan aan (een van de) vereisten opgenomen in art. 30, lid 2, E-wet 1998 (oud) in samenhang met art. 91 E-wet, dat er sprake moet zijn van zelfverbruik van elektriciteit op dezelfde aansluiting als de aansluiting op het net dat wordt beheerd door een netbeheerder. Afnemer levert elektriciteit door aan het particuliere net van een producent, waarop de elektriciteitsverbruikende fabrieken van afnemer zijn aangesloten. Klacht gegrond. Zaak ACM , 18 juni 2015 ACM: bezwaar particulier op tariefbesluit warmte van 22 december 2014 (inzake de vaststelling maximumprijs en berekening eenmalige aansluitbijdrage en het meettariefwarmteverbuik per 1 januari 2015) niet-ontvankelijk. Het getroffen belang waar particulier zich op beroept wijkt niet in voldoende mate af van de belangen van huurders en eigenaren van andere (duurzame) woningen waarop de Warmtewet en het tariefbesluit van toepassing zijn. Particulier is derhalve niet aan te merken als belanghebbende. Zaak ACM (ongedateerd) Publicaties ACM publiceert Factsheet Kwaliteit 2014 van alle regionale netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Zaak ACM (ongedateerd) Factsheets kwaliteit 2014 van Westland Factsheets kwaliteit 2014 van Stedin Factsheets kwaliteit 2014 van Rendo Factsheets kwaliteit 2014 van Liander Factsheets kwaliteit 2014 van Enexis Factsheets kwaliteit 2014 van Endinet Factsheets kwaliteit 2014 van DNWB Factsheets kwaliteit 2014 van Cogas 3

4 Energiecodes Codewijzigingsvoorstellen Aangepaste versie Informatiecode Elektriciteit en Gas gepubliceerd Informatiecode Elektriciteit en Gas per 1 juli 2015 Besluit ACM tot wijziging Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en Gas in verband met een herziening van de temperatuurdefinitie verbruiksprofielen gas Zaak ACM , 3 juni 2015 (zienswijze Netbeheer Nederland t.a.v. ontwerpbesluit temperatuurdefinitie verbruikersprofielen gas) Zaak ACM , 9 juli 2015 (besluit ACM tot wijziging van de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en Gas in verband met een herziening van de temperatuurdefinitie verbruiksprofielen gas) Bijlage: Staatscourant 13 juli 2015, nr Wijziging veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit voorstel gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de Netcode Elektriciteit Zaken , en (verzoek TenneT) Zaken , en (voorstel Netbeheer Nederland inzake codewijziging veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit) Zaken , en (voorstel BritNed tot wijziging veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit) Staatscourant 20 juli 2015, nr Staatscourant 20 juli 2015, nr Publicaties (betreffende ontheffingen verplichting aanwijzing netbeheerder) Besluiten ACM en zienswijzen inzake aanvragen ontheffing van de verplichting tot aanwijzing netbeheerder Zaak , 17 juni 2015 (afwijzing ontheffingsverzoek Chemours m.b.t. aanwijzing netbeheerder voor elektriciteitsnet te Dordrecht) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Sapa Profiles NL voor gastransportnet te Harderwijk) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Sapa Profiles NL voor elektriciteitsnet te Harderwijk) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Atrium-Orbis Medisch Centrum voor elektriciteitsnet te Geleen) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Geleen Utility Leidingen voor gastransportnet te Sittard-Geleen) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr

5 Overige publicaties Spreekpunten Remko Bos, directeur Energie - ACM Seminar Toezicht in transitie 2015: politiek, beleid en toezicht: samenwerking en onafhankelijkheid Publicatie ACM, 17 juli 2015 Werkwijze openbaarmaking ACM Publicatie ACM, 17 juli 2015 Wet- en regelgeving Besluit risico s zware ongevallen 2015 Staatsblad 2015, 272 Besluit van de Minister van EZ van 26 juni 2015, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015 Staatscourant 1 juli 2015, nr Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 juli 2015, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Risico s dekken voor aardwarmte en enkele wijzigingen ervan Staatscourant 8 juli 2015, nr Voorpublicatie Wijziging Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer (ten behoeve van nadere implementatie van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad en technische wijzigingen (PbEG 1998, L 350) en in verband met technische aanpassingen) Staatscourant 14 juli 2015, nr Zie ook Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 170 en de bijbehorende bijlage Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie, verplichting tot uitvoeren energie-audits Staatscourant 15 juli 2015, nr

6 Internetconsultaties Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon) Internetconsultatiepagina Concept wetsvoorstel Concept Memorie van Toelichting Wetsvoorstellen Regels omtrent het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Kamerstukken I, 2014/15, , nr. A (gewijzigd voorstel van wet) Kamerbrieven Maatschappelijk ondernemen; brief Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de aanpak misstanden in de steenkoolketen, 25 juni 2015 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 211 Bijlage: publicatie Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afspraken uit het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen en bijbehorende acties overheid voor 2015 Bijlage: Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant Diverse publicaties inzake duurzame ontwikkeling en beleid Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 346 (brief Minister van EZ inzake energie-efficiëntie in de industrie, 29 juni 2015) Bijlage: Rapport Expertisecentrum Energiebesparing advies, april 2015 Bijlage: Publicatie Ministerie EZ, Raamwerk bedrijfsspecifieke afspraken Rijksoverheid en ETS-bedrijven Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 347 (brief (onopgemaakt) Staatssecretaris van IenM ter aanbieding van een onderzoek over de juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix, 30 juni 2015) Bijlage: Eindrapport Ecorys en The Green Land, Juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix, in opdracht van het Ministerie van IenM, 22 oktober 2014 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 352 (brief Minister voor Wonen en Rijksdienst inzake voortgang energiebesparing in de gebouwde omgeving, 2 juli 2015) Bijlage: Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen, 27 mei 2015 Bijlage: Rapport CE Delft, Nieuwbouwwijken zonder gas ervaringen en leerpunten, juni 2015 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 353 (brief Staatssecretaris van IenM inzake duurzame brandstofvisie en uitvoeringsagenda, 10 juli 2015) Bijlage: brief SER inzake Voortgang Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport, 25 juni 2015 Bijlage: Een duurzame brandstofvisie met LEF de belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland, juni 2014 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 355 (brief Minister van EZ inzake planning 2015/16 rapporten en beleidsdocumenten energiebeleid, 13 juli 2015) 6

7 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 198 (brief Minister van EZ inzake verzoek inzichtelijk te maken kosten voor gemeenten bij verkabeling van bestaande verbindingen, 1 juli 2015) Schaliegas: brief Minister van EZ ter aanbieding van uitkomsten onderzoeken en de onderzoeksrapporten Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 32 Bijlage: brief Begeleidingscommissie ter aanbieding van het tweede advies over de planmer schaliegas, 2 juni 2015 Bijlage: publicatie Ministerie van EZ, PlanMER Structuurvisie Schaliegas, 1 juni 2015 Bijlage: publicatie Ministerie van EZ, PlanMER Structuurvisie Schaliegas bijlagen, 1 juni 2015 Bijlage: Rapport CE Delft, Schaliegas in Nederland Verkenning van maatschappelijke effecten, juni 2015 Bijlage: TNO Eindrapport Inventarisatie van technologieën en ontwikkelingen voor het verminderen van (rest)risico s bij schaliegaswinning, 8 juni 2015 Bijlage: PlanMER Structuurvisie Schaliegas Deel B, 1 juni 2015 Bijlage: publicatie Ministerie van EZ, Schaliegas naar afgewogen keuzes (PlanMER Schaliegas en Verkenning van maatschappelijke effecten), publiekssamenvatting Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl: Komende vijf jaar geen winning schaliegas, 10 juli 2015 Kamervragen Vragen van het Kamerlid Veldman aan de Minister van IenM over gebiedsaanwijzing op de Noordzee (ingezonden 15 juni 2015); antwoord Minister van IenM mede namens de Minister van EZ, 3 juli 2015 Aanhangsel Handelingen II, 2014/15, nr Vragen van het Kamerlid AgnesMulder aan de Minister van EZ over het bericht over de overdracht van schadeafhandeling door de NAM aan het Centrum voor Veilig Wonen (CVW), 15 juli 2015 Kamervragen II, 2014/15, vraagnr. 2015Z14130 Vragen van het Kamerlid Albert devries aan de Ministers van IenM en EZ over de mogelijke risico s van het plaatsen van windturbines aan weerszijden van de Oude Maas ter hoogte van Barendrecht en Binnenmaas, 20 juli 2015 Kamervragen II, 2014/15, vraagnr. 2015Z

8 Moties & Amendementen Gaswinning Groningen-veld Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 197 (motie van het Kamerlid Dik-Faber c.s. over handelen in de geest van de wijzigingen van de Mijnbouwwet, 1 juli 2015) Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 185 (motie van het Kamerlid Van Tongeren over verlagen van het gaswinningsplafond voor 2016 naar 21 miljard kubieke meter, 1 juli 2015) Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 181 (motie van het Kamerlid Ouwehand over terugdringen van leveren van gas aan buitenlandse afnemers, 1 juli 2015) Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van EZ (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Kamerstukken II, 2014/15, XIII, nr. 153 (brief Minister van EZ inzake invulling diverse moties o.a. met betrekking tot de Europese energiemarkt, 13 juli 2015) Overige publicaties Voorbereidingsbesluiten kavels windenergiegebied Borssele gepubliceerd Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel I windenergiegebied Borssele) Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Borssele) Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel III windenergiegebied Borssele) Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel IV windenergiegebied Borssele) Nieuwe normen NEN (periode 4 juni 2015 tot en met 9 juli 2015) Staatscourant 16 juli 2015, nr Ministerie van EZ en IenM Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden Delfzijl en Eemshaven Publicatie Ministerie van EZ, juli 2015 Kamerbrief Minister van EZ over werking Beleidsregel mededinging en duurzaamheid Kamerbrief Minister van EZ, 13 juli 2015 Vragen & Antwoorden Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn Publicatie Ministerie van EZ, juli 2015 Minister van EZ publiceert actualisatie kosten netwerk op zee en over het ingroeipad van de besparing ten gevolge van het aanwijzen van TenneT. De Minister stelt in zijn brief onder meer dat de reductie van 40% op de kosten van het netwerk op zee opnieuw wordt bevestigd door de actuele kostenraming van TenneT Kamerbrief Minister van EZ, 22 juli

9 Minister van IenM biedt resultaten pilot kennisplatform windenergie aan. De pilot heeft als onderwerp Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids)effecten. De Minister concludeert op basis van de inhoudelijke inzichten uit het kennisbericht dat de huidige norm voor geluidhinder van windturbines ongewijzigd blijft. Kamerbrief Minister van IenM, 22 juli 2015 Bijlage: Kennisbericht Geluid van windturbines, juni 2015 Bijlage: Kennisbericht Geluid van windturbines, juni Bijlagen Diversen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Nieuw loket voor ondersteuning bij energieambities in de industrie Nieuwsbericht RVO, 30 juni 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Regelingen rond energie-innovatie nu open: toets uw projectidee Nieuwsbericht RVO, 1 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Garantieregeling aardwarmte voor de vijfde keer opengesteld Nieuwsbericht RVO, 2 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Japans onderzoek hernieuwbare energie groeit verder Nieuwsbericht RVO, 3 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: SDE+ regeling tender windenergie op zee 2015 gepubliceerd Nieuwsbericht RVO, 6 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Stand van zaken SDE op 2 juli 2015 Nieuwsbericht RVO, 13 juli 2015 Staatstoezicht op de Mijnen: Vernieuwde Regeling externe veiligheid inrichtingen ook voor mijnbouwinrichtingen, 14 juli 2015 Nieuwsbericht SodM, 14 juli 2015 De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is reeds gesignaleerd in onze Energie Update nr

10 Europese ontwikkelingen EU Publicatieblad Reglement nr. 83 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van voertuigen wat betreft de emissie van verontreinigende stoffen naargelang de motorbrandstofvereisten [2015/1038] PbEU 3 juli 2015 L 172/01 Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1120 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vrijstelling van de exploratie naar aardolie en aardgas in Griekenland van de toepassing van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten PbEU 10 juli 2015 L 182/88 Europese Commissie Interne energiemarkt: Commissie maakt EUR 550 mln. vrij voor grensoverschrijdende Europese netwerken Press release Commission, 30 June 2015 Energie: Middenoost- en Zuidoost-Europese landen slaan handen ineen voor een geïntegreerde gasmarkt Commission Daily News, 10 July 2015 Energie: EU investeert EUR 150 mln. in energie-infrastructuur Press release Commission, 14 July 2015 De transformatie van het Europese energiesysteem Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein Persbericht Commissie, 15 juli 2015 Informatieblad Commissie, 15 juli 2015 (Vragen en antwoorden over het voorstel tot herziening van de EU-regeling voor de emissiehandel) Informatieblad Commissie, 15 juli 2015 (Energie-efficiëntie duidelijker maken: voorstel van de Commissie voor één enkel energielabel van A tot en met G en een digitale databank voor producten) Informatieblad Commissie, 15 juli 2015 (Een nieuwe marktopzet en een new deal voor de consumenten) 10

11 Overige Europese ontwikkelingen ACER publiceert tweede uitgave REMIT Quarterly Publication ACER, Issue no. 2, Q Aanbeveling ACER tot het aannemen van de Network Code on Emergency and Restoration News release ACER, 29 June 2015 Rol ACER essentieel voor het slagen van de Energie Unie Press release ACER, 9 July 2015 CEER publiceert The Future Role of DSOs a CEER Conclusions Paper Publication CEER, 13 July 2015 Verklaring CEER inzake Delivering a New Deal for Energy Consumers (Zie ook het Informatieblad van de Europese Commissie van 15 juli 2015 over dit onderwerp.) Publication CEER, 14 July 2015 ACER en CEER verwelkomen de marketconforme oplossingen en grensoverschrijdende focus van de Commissie bij het ontwerpen van een Europese energiemarkt Joint news release ACER-CEER, 15 July 2015 België CREG: Hof van Beroep te Brussel beslist dat VREG saldi groenestroomcertificaten moet bepalen Persbericht CREG, 1 juli

12 Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij de contactpersonen voor deze nieuwsbrief: Loyens & Loeff Energy Team Max Oosterhuis (Legal), T , Léone Klapwijk (Legal), T , Roland de Vlam (Legal), T , Thomas Chellingsworth (Legal), T , Waldo Kapoen (Tax), T , Jeroen Janssen (Tax), T , Alexander Bosman (Tax), T , Niels Muller (Tax), , Disclaimer Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam Loyens & Loeff, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Energie Update. Rechtspraak

Energie Update. Rechtspraak Augustus 2015 - nummer 14-2015 (8 augustus tot en met 21 augustus 2015) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks.

Nadere informatie

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks.

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks. Oktober 2015 - nummer 18-2015 (3 tot en met 16 oktober 2015) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks. Rechtspraak

Nadere informatie

Energie Update. Rechtspraak

Energie Update. Rechtspraak 3 oktober 2014 - nummer 41 (13 tot en met 26 september 2014) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks. De uitspraken

Nadere informatie

Energie Update. Autoriteit Consument & Markt (ACM) Besluiten

Energie Update. Autoriteit Consument & Markt (ACM) Besluiten Februari 2015 - nummer 3-2015 (24 januari tot en met 6 februari 2015) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks.

Nadere informatie

3. Op 6 maart 2015 heeft ACM de heer [VERTROUWELIJK] uitgenodigd voor de hoorzitting op 1 april 2015.

3. Op 6 maart 2015 heeft ACM de heer [VERTROUWELIJK] uitgenodigd voor de hoorzitting op 1 april 2015. Besluit OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/203689 Contactpersoon: [VERTROUWELIJK] Onderwerp: 14.1291.52.1.01 Openbare versie Beslissing op bezwaar Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V.

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/22 104259/Albemarle Catalysts Company B.V. BESLUIT Pagina 1/12 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 781 Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen en mr. M.E. Brinkman * Europa

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen en mr. M.E. Brinkman * Europa mr. drs. J.E. Janssen en mr. M.E. Brinkman * In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland alsmede op ontwikkelingen die naar verwachting op korte

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: 15.1209.30 ONTWERPBESLUIT Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2015/203102 van 17 juni 2015

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland alsmede op ontwikkelingen die naar verwachting

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2013/104305/16

ONTWERPBESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2013/104305/16 Besluit Ons ACM/DE/2013/104305/16 kenmerk: Zaaknummer: 104305/Cerexagri B.V. ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Energie Update. Rechtspraak

Energie Update. Rechtspraak Mei 2013 - nummer 09 (7 mei tot en met 21 mei 2013) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks. De uitspraken

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa. Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa. Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland alsmede op ontwikkelingen die naar verwachting

Nadere informatie

Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie

Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie Afdeling Network Configuration Rapport Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit Openbaar. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Pagina BESLUIT. Besluit Openbaar. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.0228.30 ACM/DE/2015/205660_OV BESLUIT Pagina 1/17 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070 722

Nadere informatie

Pagina ONTWERPBESLUIT ACM/DE/2015/ Ons. kenmerk: Zaaknummer:

Pagina ONTWERPBESLUIT ACM/DE/2015/ Ons. kenmerk: Zaaknummer: Ons ACM/DE/2015/200025 kenmerk: Zaaknummer: 14.0958.30 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 Pagina 1/12 T 070

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/13

ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons ACM/DE/2014/ kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/13 Ons ACM/DE/2014/202112 kenmerk: Zaaknummer: 12.0306.30 Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. T 070

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/204745_OV Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/204745_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2017/204745_OV Zaaknummer: 16.1117.30 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2013/104312/21 van 26 september 2013 als

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie 21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 465 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2014 Hierbij

Nadere informatie

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit.

@ 5 SEP Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het betreffende Ontwerpbesluit. A d @ 5 SEP 2013 Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Philips Electronics

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Verbeek. drs T. van der Wal. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN

PROVINCIE FLEVOLAND. Verbeek. drs T. van der Wal. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost Telefoon (0320)-265265 Fox (0320)-265260 E-ma;7 provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl INTERN Verzenddafum

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agenda 1. Inleiding

Nadere informatie

Visie op de Warmtewet

Visie op de Warmtewet Visie op de Warmtewet De impact op Warmtebedrijven Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Aanleiding In 2004 is de kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014 >Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206077 Zaaknummer: 13.0906.53 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt bedoeld in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet inhoudende de vaststelling van de tariefstructuren bedoeld

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, IenM/BSK-2014/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met vaststelling van de jaarverplichting voor 2015 en enkele technische

Nadere informatie

Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT. Besluit. Ons ACM/DE/2013/104289/19 kenmerk: Zaaknummer: /Sabic Innovative Plastics B.V.

Pagina 1/13 ONTWERPBESLUIT. Besluit. Ons ACM/DE/2013/104289/19 kenmerk: Zaaknummer: /Sabic Innovative Plastics B.V. Besluit Ons ACM/DE/2013/104289/19 kenmerk: Zaaknummer: 104289/Sabic Innovative Plastics B.V. ONTWERPBESLUIT Pagina 1/13 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2a, eerste lid,

Nadere informatie

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om to reageren op het betreffende Ontwerpbesluit.

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om to reageren op het betreffende Ontwerpbesluit. academisch ziekenhuis Maastricht P. Debyelaan 25 postbus 5800 6202 AZ Maastricht telefoon 043.387 68 73 telefax 043-387 68 77 Facilitair Bedrijf azm Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Net op Zee

Aansluitvoorwaarden Net op Zee Aansluitvoorwaarden Net op Zee Stand van zaken t.b.v. Sectorbijeenkomst 04-02- Fokke Elskamp, Saskia Jaarsma 1 Agenda 1. Nederlandse wetgeving 2. Invulling aansluitvoorwaarden net op zee 3. Rol ACM 2 1.

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering (Voortgang) wet- en regelgeving

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering (Voortgang) wet- en regelgeving Den Haag, 4 Voortouwcommissie: HERZIENE AGENDA PROCEDUREVERGADERING In verband met toevoegen agendapunten: 4, 5, 6, 7, 10, 11 en 14 vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21 1 B BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A Artikel I,

Nadere informatie

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes Notitie Aan Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes esther.ijskes@acm.nl 070 7222.2521 Datum 29 juli 2013 Onderwerp Regulering netverliezen gas

Nadere informatie

Klimaatneutrale gemeenten. Frans Rooijers - directeur CE Delft

Klimaatneutrale gemeenten. Frans Rooijers - directeur CE Delft Klimaatneutrale gemeenten Frans Rooijers - directeur CE Delft CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 2 juli 2015 in de zaak tussen te Uithuizermeeden, eiser (gemachtigde: mr. A.

uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 2 juli 2015 in de zaak tussen te Uithuizermeeden, eiser (gemachtigde: mr. A. uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Zittingsplaats Groningen Bestuursrecht zaaknummer: LEE 13/2668 uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 2 juli 2015 in de zaak tussen en te Uithuizermeeden, eiser

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Verloop procedure en feitelijke achtergrond

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Verloop procedure en feitelijke achtergrond Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 4040-31 Betreft zaak: Klacht Van der Brugge tegen Raden voor Rechtsbijstand en NOvA Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Kansen voor warmte Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Centrale boodschap Er is een groot potentieel aan duurzame warmte en warmtebesparing in Nederland beschikbaar. Per situatie

Nadere informatie

Datum 23 december 2016 Betreft Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgendavonnis

Datum 23 december 2016 Betreft Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgendavonnis > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Lex Bosselaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Warmtewet en utiliteitsbouw MJA workshop 19 juni 2014 Baarn Lex Bosselaar

Nadere informatie

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen?

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? Energieakkoord voor duurzame groei Juli 2014 WERK IN UITVOERING Ed Nijpels Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? 1 Waarom een Energieakkoord? Perspectief Consistentie Ambitie Realiteit Groei

Nadere informatie

Pagina 1/15 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina 1/15 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/205451 Zaaknummer: 13.0261.30 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Pagina 1/15 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655 ECLI:NL:CBB:2016:168 Instantie Datum uitspraak 06-06-2016 Datum publicatie 24-06-2016 Zaaknummer 15/655 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

Uitspraak. Viditax (FutD), FutD GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN. locatie Arnhem nummer: 16/00615 uitspraakdatum: 8 augustus 2017

Uitspraak. Viditax (FutD), FutD GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN. locatie Arnhem nummer: 16/00615 uitspraakdatum: 8 augustus 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:6778 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 08-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer 16/00615 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2016:2203, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Achtergrond Warmtewet

Achtergrond Warmtewet Achtergrond Warmtewet Bron: AEDES Handreiking Warmtewet voor Woningcorporaties (VERSIE 1, dd 21 oktober) 1. Achtergrond: De Warmtewet is ontstaan als initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Het heeft tien

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland alsmede op ontwikkelingen die naar verwachting

Nadere informatie

Vraag 1 Bent u bekend met het voornemen van de Belgische overheid om de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar te verlengen?

Vraag 1 Bent u bekend met het voornemen van de Belgische overheid om de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar te verlengen? > Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesman/weg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/204581 Zaaknummer: 13.0887.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/12 Muzenstraat

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 527 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.'

3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' Aid.: 3:11ZelT 0 5 SEP 2013 dab.' it. : 109345 j Philips Electronics Nederland B.V. Postbus 80036, building HTC45, 5600 JW EINDHOVEN Autoriteit Consument en Markt t.a.v. Directie Energie Postbus 16326

Nadere informatie

Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks

Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks Team Energie & Utilities Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks 26 februari 2010 De Nieuwsbrief Utilities signaleert ontwikkelingen op het gebied van gereguleerde sectoren in

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen Assen, 11-08-2015 Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg Geachte heer Tichelaar,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

http://wetten.overheinl/bwbr0029672/geldigheidsdatum_13-03-2012/afdrukken pagina 1 van 9 Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (Tekst geldend op: 13-03-2012) Wet van 26 februari 2011, houdende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:15296

ECLI:NL:RBDHA:2016:15296 ECLI:NL:RBDHA:2016:15296 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 14-12-2016 Datum publicatie 20-12-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 620 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie