Energie Update. Rechtspraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Update. Rechtspraak"

Transcriptie

1 Juli nummer (27 juni tot en met 20 juli 2015) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks, in de maanden juli en augustus zijn er aangepaste verschijningsmomenten en wordt de Energie Update zonder beknopte samenvattingen gepubliceerd. Rechtspraak College: ACM heeft aanvragen van een tweetal universiteiten voor een ontheffing aanwijzing netbeheerder voor hun elektriciteits- en gasnetwerken, ten onrechte afgewezen na haar conclusie dat er geen sprake is van een gesloten distributiesysteem (GDS). Begrip afnemer. Studentenwoningen kunnen volgens het College niet worden beschouwd als huishoudelijke afnemers als opgenomen in art. 2, lid 10, van de Derde Elektriciteitsrichtlijn (Rl. 2009/72/EG). Aan een richtlijn komt geen rechtstreekse werking toe en met een richtlijnconforme interpretatie kan de duidelijke tekst van een wetsartikel niet terzijde worden geschoven. Daarnaast zijn de studentenwoningen niet direct aangesloten op de hiervoor genoemde netwerken, maar op het net van de woningcorporatie respectievelijk woonstichting. Deze zijn volgens het College aan te merken als niet-huishoudelijke afnemers. Anders dan ACM betoogt, kan voorts geen doorslaggevende betekenis worden toegekend aan het aantal huishoudelijke afnemers in de hierboven bedoelde zin ten opzichte van het totale aantal afnemers. Hiermee zou voorbij worden gegaan aan de voorwaarde dat er incidenteel gebruik is, waarbij in de rede ligt dat incidenteel hier niet dient te worden uitgelegd in de betekenis van weinig frequent, maar in de betekenis van bijkomend. Het energieverbruik van de bedrijfswoningen ten opzichte van totale verbruik is minimaal, dat er naar het oordeel van het College sprake is van incidenteel gebruik als bedoeld in art. 1, eerste lid, aanhef en onderdeel am, onder 3º, E-wet Beroepen gegrond. ACM wordt opgedragen om nieuwe besluiten te nemen. CBb 17 juni 2015, zaken 14/230, 14/231 en 14/232, ECLI:NL:CBB:2015:214

2 Lek in waterleiding. Moment van levering van drinkwater is volgens de overeenkomst het moment waarop het water vanuit de hoofdleiding de meterput en dus de watermeter gepasseerd heeft. De gevolgen van het lek in de leiding (die na dit punt is gelegen) zijn voor rekening en risico van appellant, mede gezien het feit dat hij verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze leiding als onderdeel van de drinkwaterinstallatie. Hof acht bedingen duidelijk en begrijpelijk, ook voor een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument, als er al van zou moeten worden uitgegaan dat appellant als consument met drinkwaterexploitant heeft gecontracteerd. Hoger beroep ongegrond. Gerechtshof Den Haag 30 juni 2015, zaak /01, ECLI:NL:GHDHA:2015:1977 Drie procedures Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ): partijen verschillen over waardering onroerende zaak per 1 januari 2012, waarbij de vraag is of bij waardevaststelling rekening moet worden gehouden met de (gevolgen van de) aardbeving van 16 augustus 2012 bij Huizinge. Rechtbank verwijst naar arrest Hoge Raad van 5 september 2003 waarin is overwogen dat de waarde van een onroerende zaak in beginsel moet worden bepaald naar de werkelijke toestand van die zaak op de waardepeildatum, ook voor zover die pas later is gebleken. Eiser heeft tevergeefs bepleit dat art. 18, derde lid, van de Wet WOZ van toepassing is. Behoudens voor wat betreft de door eiser gestelde in het jaar 2012 opgetreden zichtbare fysieke schade, bereikt eiser echter met zijn beroepsgrond (met betrekking tot het gewijzigd imago van het gaswinningsgebied hetgeen van (negatieve) invloed is op de waardeontwikkeling) wel zijn doel. Waardevaststelling door de rechtbank. Rechtbank Noord-Nederland 2 juli 2015, zaak LEE 13/2663, ECLI:NL:RBNNE:2015:3117 en zaak LEE 13/2667, ECLI:NL:RBNNE:2015:3118 en zaak LEE 13/2668, ECLI:NL:RBNNE:2015:3119 Hoger beroep gemeente tegen uitspraak rechtbank ongegrond. Niet kan worden aangenomen dat warmteleverancier fouten maakt of heeft gemaakt bij de toepassing van de EnergieNed-marktwaardemethode versus de Vestin-rendementsmethode. Geen sprake van schending niet-meer-dan-principe (nmda-principe) ter zake van warmtelevering in de periode Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2015, zaak , ECLI:NL:GHARL:2015:4991 Energieleverancier mocht in de gegeven omstandigheden (zware tijd tuinbouwsector in 2009) van een tuinbouwbedrijf in redelijkheid verlangen dat zij zekerheid stelde voor de verplichtingen uit overeenkomst ter zake van de levering van gas. Grieven falen. Hof bekrachtigt vonnis rechtbank. Gerechtshof Den Haag 7 juli 2015, zaak /01, ECLI:NL:GHDHA:2015:1750 2

3 Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ): bij het bepalen van de waarde van de gasgestookte warmtekrachtcentrale (hierna: WKC) moeten ook de daartoe behorende installaties in aanmerking worden genomen, dus niet uitsluitend de opstal als zodanig, zoals het Hof heeft geoordeeld. Als ten opzichte van moderne centrales achterblijvende energetische rendement is toe te rekenen aan de WKC, moet daarmee rekening worden gehouden bij de vaststelling van de mate van economische veroudering van die onroerende zaak. In dat geval is er geen aanleiding het geringe aantal draaiuren buiten beschouwing te laten. Hoge Raad 10 juli 2015, zaak 14/05141, ECLI:NL:HR:2015:1776 en zaak 14/05142, ECLI:NL:HR:2015:1818 Autoriteit Consument & Markt (ACM) Besluiten Regionale netbeheerder mag geen systeemdienstentarief in rekening brengen bij afnemer over de periode 1 januari 2002 tot 1 juli Niet is voldaan aan (een van de) vereisten opgenomen in art. 30, lid 2, E-wet 1998 (oud) in samenhang met art. 91 E-wet, dat er sprake moet zijn van zelfverbruik van elektriciteit op dezelfde aansluiting als de aansluiting op het net dat wordt beheerd door een netbeheerder. Afnemer levert elektriciteit door aan het particuliere net van een producent, waarop de elektriciteitsverbruikende fabrieken van afnemer zijn aangesloten. Klacht gegrond. Zaak ACM , 18 juni 2015 ACM: bezwaar particulier op tariefbesluit warmte van 22 december 2014 (inzake de vaststelling maximumprijs en berekening eenmalige aansluitbijdrage en het meettariefwarmteverbuik per 1 januari 2015) niet-ontvankelijk. Het getroffen belang waar particulier zich op beroept wijkt niet in voldoende mate af van de belangen van huurders en eigenaren van andere (duurzame) woningen waarop de Warmtewet en het tariefbesluit van toepassing zijn. Particulier is derhalve niet aan te merken als belanghebbende. Zaak ACM (ongedateerd) Publicaties ACM publiceert Factsheet Kwaliteit 2014 van alle regionale netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Zaak ACM (ongedateerd) Factsheets kwaliteit 2014 van Westland Factsheets kwaliteit 2014 van Stedin Factsheets kwaliteit 2014 van Rendo Factsheets kwaliteit 2014 van Liander Factsheets kwaliteit 2014 van Enexis Factsheets kwaliteit 2014 van Endinet Factsheets kwaliteit 2014 van DNWB Factsheets kwaliteit 2014 van Cogas 3

4 Energiecodes Codewijzigingsvoorstellen Aangepaste versie Informatiecode Elektriciteit en Gas gepubliceerd Informatiecode Elektriciteit en Gas per 1 juli 2015 Besluit ACM tot wijziging Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en Gas in verband met een herziening van de temperatuurdefinitie verbruiksprofielen gas Zaak ACM , 3 juni 2015 (zienswijze Netbeheer Nederland t.a.v. ontwerpbesluit temperatuurdefinitie verbruikersprofielen gas) Zaak ACM , 9 juli 2015 (besluit ACM tot wijziging van de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en Gas in verband met een herziening van de temperatuurdefinitie verbruiksprofielen gas) Bijlage: Staatscourant 13 juli 2015, nr Wijziging veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit voorstel gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de Netcode Elektriciteit Zaken , en (verzoek TenneT) Zaken , en (voorstel Netbeheer Nederland inzake codewijziging veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit) Zaken , en (voorstel BritNed tot wijziging veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit) Staatscourant 20 juli 2015, nr Staatscourant 20 juli 2015, nr Publicaties (betreffende ontheffingen verplichting aanwijzing netbeheerder) Besluiten ACM en zienswijzen inzake aanvragen ontheffing van de verplichting tot aanwijzing netbeheerder Zaak , 17 juni 2015 (afwijzing ontheffingsverzoek Chemours m.b.t. aanwijzing netbeheerder voor elektriciteitsnet te Dordrecht) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Sapa Profiles NL voor gastransportnet te Harderwijk) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Sapa Profiles NL voor elektriciteitsnet te Harderwijk) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Atrium-Orbis Medisch Centrum voor elektriciteitsnet te Geleen) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr Zaak , 17 juni 2015 (besluit Geleen Utility Leidingen voor gastransportnet te Sittard-Geleen) Bijlage: Staatscourant 1 juli 2015, nr

5 Overige publicaties Spreekpunten Remko Bos, directeur Energie - ACM Seminar Toezicht in transitie 2015: politiek, beleid en toezicht: samenwerking en onafhankelijkheid Publicatie ACM, 17 juli 2015 Werkwijze openbaarmaking ACM Publicatie ACM, 17 juli 2015 Wet- en regelgeving Besluit risico s zware ongevallen 2015 Staatsblad 2015, 272 Besluit van de Minister van EZ van 26 juni 2015, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015 Staatscourant 1 juli 2015, nr Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 juli 2015, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Risico s dekken voor aardwarmte en enkele wijzigingen ervan Staatscourant 8 juli 2015, nr Voorpublicatie Wijziging Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer (ten behoeve van nadere implementatie van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad en technische wijzigingen (PbEG 1998, L 350) en in verband met technische aanpassingen) Staatscourant 14 juli 2015, nr Zie ook Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 170 en de bijbehorende bijlage Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie, verplichting tot uitvoeren energie-audits Staatscourant 15 juli 2015, nr

6 Internetconsultaties Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon) Internetconsultatiepagina Concept wetsvoorstel Concept Memorie van Toelichting Wetsvoorstellen Regels omtrent het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Kamerstukken I, 2014/15, , nr. A (gewijzigd voorstel van wet) Kamerbrieven Maatschappelijk ondernemen; brief Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de aanpak misstanden in de steenkoolketen, 25 juni 2015 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 211 Bijlage: publicatie Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afspraken uit het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen en bijbehorende acties overheid voor 2015 Bijlage: Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant Diverse publicaties inzake duurzame ontwikkeling en beleid Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 346 (brief Minister van EZ inzake energie-efficiëntie in de industrie, 29 juni 2015) Bijlage: Rapport Expertisecentrum Energiebesparing advies, april 2015 Bijlage: Publicatie Ministerie EZ, Raamwerk bedrijfsspecifieke afspraken Rijksoverheid en ETS-bedrijven Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 347 (brief (onopgemaakt) Staatssecretaris van IenM ter aanbieding van een onderzoek over de juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix, 30 juni 2015) Bijlage: Eindrapport Ecorys en The Green Land, Juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix, in opdracht van het Ministerie van IenM, 22 oktober 2014 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 352 (brief Minister voor Wonen en Rijksdienst inzake voortgang energiebesparing in de gebouwde omgeving, 2 juli 2015) Bijlage: Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen, 27 mei 2015 Bijlage: Rapport CE Delft, Nieuwbouwwijken zonder gas ervaringen en leerpunten, juni 2015 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 353 (brief Staatssecretaris van IenM inzake duurzame brandstofvisie en uitvoeringsagenda, 10 juli 2015) Bijlage: brief SER inzake Voortgang Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport, 25 juni 2015 Bijlage: Een duurzame brandstofvisie met LEF de belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland, juni 2014 Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 355 (brief Minister van EZ inzake planning 2015/16 rapporten en beleidsdocumenten energiebeleid, 13 juli 2015) 6

7 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 198 (brief Minister van EZ inzake verzoek inzichtelijk te maken kosten voor gemeenten bij verkabeling van bestaande verbindingen, 1 juli 2015) Schaliegas: brief Minister van EZ ter aanbieding van uitkomsten onderzoeken en de onderzoeksrapporten Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 32 Bijlage: brief Begeleidingscommissie ter aanbieding van het tweede advies over de planmer schaliegas, 2 juni 2015 Bijlage: publicatie Ministerie van EZ, PlanMER Structuurvisie Schaliegas, 1 juni 2015 Bijlage: publicatie Ministerie van EZ, PlanMER Structuurvisie Schaliegas bijlagen, 1 juni 2015 Bijlage: Rapport CE Delft, Schaliegas in Nederland Verkenning van maatschappelijke effecten, juni 2015 Bijlage: TNO Eindrapport Inventarisatie van technologieën en ontwikkelingen voor het verminderen van (rest)risico s bij schaliegaswinning, 8 juni 2015 Bijlage: PlanMER Structuurvisie Schaliegas Deel B, 1 juni 2015 Bijlage: publicatie Ministerie van EZ, Schaliegas naar afgewogen keuzes (PlanMER Schaliegas en Verkenning van maatschappelijke effecten), publiekssamenvatting Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl: Komende vijf jaar geen winning schaliegas, 10 juli 2015 Kamervragen Vragen van het Kamerlid Veldman aan de Minister van IenM over gebiedsaanwijzing op de Noordzee (ingezonden 15 juni 2015); antwoord Minister van IenM mede namens de Minister van EZ, 3 juli 2015 Aanhangsel Handelingen II, 2014/15, nr Vragen van het Kamerlid AgnesMulder aan de Minister van EZ over het bericht over de overdracht van schadeafhandeling door de NAM aan het Centrum voor Veilig Wonen (CVW), 15 juli 2015 Kamervragen II, 2014/15, vraagnr. 2015Z14130 Vragen van het Kamerlid Albert devries aan de Ministers van IenM en EZ over de mogelijke risico s van het plaatsen van windturbines aan weerszijden van de Oude Maas ter hoogte van Barendrecht en Binnenmaas, 20 juli 2015 Kamervragen II, 2014/15, vraagnr. 2015Z

8 Moties & Amendementen Gaswinning Groningen-veld Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 197 (motie van het Kamerlid Dik-Faber c.s. over handelen in de geest van de wijzigingen van de Mijnbouwwet, 1 juli 2015) Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 185 (motie van het Kamerlid Van Tongeren over verlagen van het gaswinningsplafond voor 2016 naar 21 miljard kubieke meter, 1 juli 2015) Kamerstukken II, 2014/15, , nr. 181 (motie van het Kamerlid Ouwehand over terugdringen van leveren van gas aan buitenlandse afnemers, 1 juli 2015) Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van EZ (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Kamerstukken II, 2014/15, XIII, nr. 153 (brief Minister van EZ inzake invulling diverse moties o.a. met betrekking tot de Europese energiemarkt, 13 juli 2015) Overige publicaties Voorbereidingsbesluiten kavels windenergiegebied Borssele gepubliceerd Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel I windenergiegebied Borssele) Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Borssele) Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel III windenergiegebied Borssele) Staatscourant 14 juli 2015, nr (voorbereidingsbesluit kavel IV windenergiegebied Borssele) Nieuwe normen NEN (periode 4 juni 2015 tot en met 9 juli 2015) Staatscourant 16 juli 2015, nr Ministerie van EZ en IenM Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden Delfzijl en Eemshaven Publicatie Ministerie van EZ, juli 2015 Kamerbrief Minister van EZ over werking Beleidsregel mededinging en duurzaamheid Kamerbrief Minister van EZ, 13 juli 2015 Vragen & Antwoorden Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn Publicatie Ministerie van EZ, juli 2015 Minister van EZ publiceert actualisatie kosten netwerk op zee en over het ingroeipad van de besparing ten gevolge van het aanwijzen van TenneT. De Minister stelt in zijn brief onder meer dat de reductie van 40% op de kosten van het netwerk op zee opnieuw wordt bevestigd door de actuele kostenraming van TenneT Kamerbrief Minister van EZ, 22 juli

9 Minister van IenM biedt resultaten pilot kennisplatform windenergie aan. De pilot heeft als onderwerp Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids)effecten. De Minister concludeert op basis van de inhoudelijke inzichten uit het kennisbericht dat de huidige norm voor geluidhinder van windturbines ongewijzigd blijft. Kamerbrief Minister van IenM, 22 juli 2015 Bijlage: Kennisbericht Geluid van windturbines, juni 2015 Bijlage: Kennisbericht Geluid van windturbines, juni Bijlagen Diversen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Nieuw loket voor ondersteuning bij energieambities in de industrie Nieuwsbericht RVO, 30 juni 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Regelingen rond energie-innovatie nu open: toets uw projectidee Nieuwsbericht RVO, 1 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Garantieregeling aardwarmte voor de vijfde keer opengesteld Nieuwsbericht RVO, 2 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Japans onderzoek hernieuwbare energie groeit verder Nieuwsbericht RVO, 3 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: SDE+ regeling tender windenergie op zee 2015 gepubliceerd Nieuwsbericht RVO, 6 juli 2015 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Stand van zaken SDE op 2 juli 2015 Nieuwsbericht RVO, 13 juli 2015 Staatstoezicht op de Mijnen: Vernieuwde Regeling externe veiligheid inrichtingen ook voor mijnbouwinrichtingen, 14 juli 2015 Nieuwsbericht SodM, 14 juli 2015 De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is reeds gesignaleerd in onze Energie Update nr

10 Europese ontwikkelingen EU Publicatieblad Reglement nr. 83 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van voertuigen wat betreft de emissie van verontreinigende stoffen naargelang de motorbrandstofvereisten [2015/1038] PbEU 3 juli 2015 L 172/01 Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1120 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vrijstelling van de exploratie naar aardolie en aardgas in Griekenland van de toepassing van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten PbEU 10 juli 2015 L 182/88 Europese Commissie Interne energiemarkt: Commissie maakt EUR 550 mln. vrij voor grensoverschrijdende Europese netwerken Press release Commission, 30 June 2015 Energie: Middenoost- en Zuidoost-Europese landen slaan handen ineen voor een geïntegreerde gasmarkt Commission Daily News, 10 July 2015 Energie: EU investeert EUR 150 mln. in energie-infrastructuur Press release Commission, 14 July 2015 De transformatie van het Europese energiesysteem Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein Persbericht Commissie, 15 juli 2015 Informatieblad Commissie, 15 juli 2015 (Vragen en antwoorden over het voorstel tot herziening van de EU-regeling voor de emissiehandel) Informatieblad Commissie, 15 juli 2015 (Energie-efficiëntie duidelijker maken: voorstel van de Commissie voor één enkel energielabel van A tot en met G en een digitale databank voor producten) Informatieblad Commissie, 15 juli 2015 (Een nieuwe marktopzet en een new deal voor de consumenten) 10

11 Overige Europese ontwikkelingen ACER publiceert tweede uitgave REMIT Quarterly Publication ACER, Issue no. 2, Q Aanbeveling ACER tot het aannemen van de Network Code on Emergency and Restoration News release ACER, 29 June 2015 Rol ACER essentieel voor het slagen van de Energie Unie Press release ACER, 9 July 2015 CEER publiceert The Future Role of DSOs a CEER Conclusions Paper Publication CEER, 13 July 2015 Verklaring CEER inzake Delivering a New Deal for Energy Consumers (Zie ook het Informatieblad van de Europese Commissie van 15 juli 2015 over dit onderwerp.) Publication CEER, 14 July 2015 ACER en CEER verwelkomen de marketconforme oplossingen en grensoverschrijdende focus van de Commissie bij het ontwerpen van een Europese energiemarkt Joint news release ACER-CEER, 15 July 2015 België CREG: Hof van Beroep te Brussel beslist dat VREG saldi groenestroomcertificaten moet bepalen Persbericht CREG, 1 juli

12 Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij de contactpersonen voor deze nieuwsbrief: Loyens & Loeff Energy Team Max Oosterhuis (Legal), T , Léone Klapwijk (Legal), T , Roland de Vlam (Legal), T , Thomas Chellingsworth (Legal), T , Waldo Kapoen (Tax), T , Jeroen Janssen (Tax), T , Alexander Bosman (Tax), T , Niels Muller (Tax), , Disclaimer Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam Loyens & Loeff, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Energie Update. Rechtspraak

Energie Update. Rechtspraak Augustus 2015 - nummer 14-2015 (8 augustus tot en met 21 augustus 2015) Energie Update De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update verschijnt tweewekelijks.

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland alsmede op ontwikkelingen die naar verwachting

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa

Wet- en regelgeving. mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * Europa mr. drs. J.E. Janssen, mr. M.E. Brinkman en mr. W. Wolbers * In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland alsmede op ontwikkelingen die naar verwachting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Nadere informatie

33 493 Wijziging van de van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 Wijziging van de van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) 33 493 Wijziging van de van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) MEMORIE VAN ANTWOORD Algemeen Met belangstelling heb ik kennisgenomen

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief Utilities Nr. 4 September 2010

Nieuwsbrief Utilities Nr. 4 September 2010 Nieuwsbrief Utilities Nr. 4 September 2010 In deze Nieuwsbrief Utilities gaan wij in op enkele uiteenlopende zaken die zich in de voorbije zomermaanden hebben ontwikkeld. Allereerst gaan wij in op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks

Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks Team Energie & Utilities Nieuwsbrief Utilities Special - Particuliere netten na Citiworks 26 februari 2010 De Nieuwsbrief Utilities signaleert ontwikkelingen op het gebied van gereguleerde sectoren in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 199 Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits-

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

Regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) Regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG I. Algemeen Met belangstelling

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Doel en aanleiding Aanleiding voor dit besluit is de samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot de Elektriciteits- en gaswet (hierna: wet). Dit besluit

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Hoe groen zijn de derde energierichtlijnen?

Hoe groen zijn de derde energierichtlijnen? Hoe groen zijn de derde energierichtlijnen? Masterclass 18 november 2009 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 18 november 2009 Document: Onderzoeksnotitie

Nadere informatie

compact SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS

compact SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS milieu Nummer 22 Jaargang 26 9 december 2014 SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS Uitgelicht Warmtekrachtkoppeling wacht onzekere toekomst Jaaropbrengsten windturbines Statistiekwebsite WindStats

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 188 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 mei 2015 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Richtsnoeren milieu- en energiesteun 2014-2020 Op zoek naar de balans tussen steun en marktwerking bij hernieuwbare energie

Richtsnoeren milieu- en energiesteun 2014-2020 Op zoek naar de balans tussen steun en marktwerking bij hernieuwbare energie Richtsnoeren milieu- en energiesteun 2014-2020 Op zoek naar de balans tussen steun en marktwerking bij hernieuwbare energie mr. P.B. Gaasbeek en mr. M.A.M.L. van de Sanden * De afgelopen jaren zijn veel

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 777 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina

Inhoudsopgave BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. en wijziging van de rekenvolumina Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104187 / 25 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de maximum transporttarieven voor TenneT TSO B.V. voor het jaar 2013 en wijziging van de rekenvolumina

Nadere informatie

Vragen over kabinetsreactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP (Kamerstuk 31239, nr.186)

Vragen over kabinetsreactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP (Kamerstuk 31239, nr.186) > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Warmte- en koudeopslag; naar een optimale benutting van bodemenergie mr. I. Brinkman, mr. E.H.P. Brans, mr. R.J.J. Aerts*

Warmte- en koudeopslag; naar een optimale benutting van bodemenergie mr. I. Brinkman, mr. E.H.P. Brans, mr. R.J.J. Aerts* Warmte- en koudeopslag; naar een optimale benutting van bodemenergie mr. I. Brinkman, mr. E.H.P. Brans, mr. R.J.J. Aerts* 1. Inleiding De warmte- en koudevoorziening van gebouwen door middel van warmte-

Nadere informatie

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Onderzoek in opdracht van de Consumentenbond Dr. Colette Cuijpers Prof. Bert-Jaap Koops Universiteit van Tilburg TILT Centrum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 199 Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits-

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE

Beleidsdoorlichting. Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE Beleidsdoorlichting Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE November 2014 2 Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007-2012 Eindrapportage Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Legitimatie van overheidsingrijpen

Nadere informatie