Algemene Voorwaarden van Zeker Groen B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van Zeker Groen B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van Zeker Groen B.V. Artikel 1 Algemeen In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de verdere tekst met een hoofdletter aangegeven. a. Bedrijf: Zeker Groen B.V. gevestigd in Beilen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer b. Klant: De partij die de opdracht verstrekt aan Bedrijf c. Partijen: Klant en Bedrijf d. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Klant en Bedrijf tot stand komt e. Adviseur: Persoon die in opdracht van Bedrijf gemachtigd is een aanbieding te doen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Bedrijf en Klant gesloten vanaf 19 januari De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen. 4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. 5. Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst 1. Een op naam gestelde aanbieding voor Klant heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij er een andere termijn in de offerte staat vermeld. Tot aan het moment dat een offerte door Klant is ondertekend en is verzonden naar Bedrijf, heeft Bedrijf het recht de offerte in te trekken of te wijzigen. De aanbieding voor Klant wordt schriftelijk en in tweevoud gedaan. Op iedere aanbieding zijn de navolgende leden van dit artikel van toepassing. 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant ondertekende offerte door Bedrijf is ontvangen en aanvaard. 3. De aanbieding omvat een omschrijving. Deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door Klant mogelijk te maken. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengst - berekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Bedrijf, zijn voor risico van de Koper. 4. De aanbieding vermeldt de betalingswijze. 5. De van de aanbieding uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Bedrijf of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Bedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld en getoond worden met het oogmerk een vergelijkbare aanbieding te verkrijgen. Zij mogen ook niet door Klant of een derde worden vermenigvuldigd. 6. De aanbieding gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden. Artikel 4 Prijzen 1. Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte. 3. Klant is de prijs verschuldigd die Bedrijf in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Bedrijf worden gecorrigeerd. 4. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij er in de offerte anders staat vermeld. Artikel 5 Niet nakomen betalingsverplichting 1. Indien Klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Bedrijf na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin zij Klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Bedrijf rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6 : 119 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Bedrijf is na verloop van de in de lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Bedrijf hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van Klant, conform de Wet Incassokosten. 4. Bedrijf blijft de eigenaar van nog niet verwerkte goederen, totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 5. Indien Klant een door hem aan Bedrijf verschuldigde schadevergoeding of boete niet tijdig betaalt, kan Bedrijf Klant per brief wijzen op zijn verzuim. Indien Klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. Artikel 6 Overmacht 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bedrijf zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bedrijf afhankelijk is voor de levering en Installatie van goederen. Indien Bedrijf op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Klant hierover informeren. 2. Bedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bedrijf haar verbintenis had moeten nakomen. 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bedrijf niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het bepaalde in artikel Indien Bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. De aansprakelijkheid van Bedrijf in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde goederen en diensten is beperkt tot het nakomen van de omschreven garantie in de aanvullende voorwaarden. 2. Bedrijf is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Bedrijf of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van Bedrijf zelf is aansprakelijkheid van Bedrijf voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Bedrijf gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde (indien de schade niet meer is dan de waarde van de factuur) van de geleverde goederen en/of diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Bedrijf, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. ZGAV/ Pagina 1 van 5 Paraaf klant:

2 3. Indien sprake is van een consumentenkoop komen Klant de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent. 4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde goederen/diensten door leverancier of onderaannemers van Bedrijf aan Bedrijf kunnen in alle redelijkheid worden tegengeworpen, zullen door Bedrijf ook aan Klant kunnen worden tegengeworpen. 5. De werknemers van Bedrijf of door Bedrijf voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Klant beroepen op alle aan de Overeenkomst ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 6. Klant zal Bedrijf, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Bedrijf van de Overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke Klant toekomen jegens Bedrijf. 7. Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is Bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet. 8. Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien Klant Bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren. Artikel 8 Ontbinding 1. Indien Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Bedrijf het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 2. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Bedrijf recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Artikel 9 Privacy en gegevensbescherming Bedrijf verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Klant geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Bedrijf via of telefonisch ( , lokaal tarief). Artikel 10 Wijziging voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door Bedrijf worden gewijzigd. 2. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten. Artikel 11 Slotbepalingen 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 19 januari Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden van Zeker Groen B.V. 3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en liggen bij Bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden. 5. Bedrijf is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of dan wel aan een derde. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN TOESTELLEN EN/OF ZONNEPANELEN Artikel 12 Toepasselijkheid en aanvullende definities Ingeval van het sluiten van Overeenkomsten tussen Bedrijf en Klant ten aanzien van verkoop, levering, installatie, onderhoud en service van Toestellen en/of Zonnepanelen en alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan Klant, geldt naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 11 van de Algemene Voorwaarden het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 25 van de Algemene Voorwaarden. Ingeval van strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen met de laatst genoemde artikelen prevaleert het bepaalde in de laatste genoemde artikelen. a. Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarmen, het bereiden van warmwater, drogen, koelen, etc. b. Werkzaamheden: het totaal van de tussen Klant en Bedrijf overeengekomen Werkzaamheden en geleverde materialen. c. Installatie: Het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van een Toestel en/of Zonnepanelen. d. Goederen: Alle materialen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Klant (zullen) worden (af)geleverd. e. Installateur: de bevoegd en gecertificeerde zonnepanelen installateur die aangesloten is bij Bedrijf en/of de Impulzz Solar installateur. f. Zonnepanelen: Een PV-systeem (photovoltaïsch) bestaande uit (meerdere) zonnepanelen (photovoltaïsche panelen) met toebehoren aangeboden in de Overeenkomst. Artikel 13 Betaling en zekerheid 1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen via overschrijving op het rekeningnummer van Bedrijf dat vermeld staat op de offerte: - De eerste termijn van 70% van het totaalbedrag van de Overeenkomst dient bij het ondertekenen van de offerte te worden bijgeschreven op de rekening van Bedrijf. Daarna zal Bedrijf over gaan tot het uitvoeren van de Werkzaamheden. Indien de eerste termijn niet is voldaan, zal Bedrijf contract opnemen met - De tweede termijn van 30% van het totaalbedrag van de Overeenkomst dient door Klant binnen 24 uur na Installatie te worden voldaan. - Indien Klant niet heeft voldaan de hierboven genoemde punten met betrekking tot betaling, is Klant in verzuim. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden door Bedrijf om de betaling van Klant te ontvangen kunnen door Bedrijf in rekening worden gebracht bij 2. De Overeenkomst is gesloten op initiatief van De bedenktermijn vindt dan geen toepassing. Klant heeft wel een 14 dagen bedenktermijn indien sprake is een consumentenkoop en van Colportage of koop op afstand. In dat geval gaan de 14 dagen in nadat het Toestel is geleverd. In geen geval is er een bedenktermijn indien Bedrijf de Werkzaamheden op verzoek van Klant binnen de 14 dagen na tekenen van de offerte al heeft uitgevoerd of sprake is van maatwerk. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar zijn. Bedrijf dient hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming. 4. Alle door Bedrijf geleverde Goederen blijven eigendom van Bedrijf tot aan het moment van complete voldoening van al het geen Bedrijf in verband met de Overeenkomst van Klant te vorderen heeft, schade, kosten en rente, indien van toepassing, daaronder begrepen. De door Bedrijf ingeschakelde elektriciens baseren zich voor de Installatie op de door Bedrijf verrichte visuele inspectie van de locatie waar de Installatie dient te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen Bedrijf en Klant conform artikel 14 en 16 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten. 5. Bedrijf is, in beginsel, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bedrijf is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn. 6. Klant draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren. ZGAV/ Pagina 2 van 5 Paraaf klant:

3 7. Het risico voor de door Bedrijf te leveren Goederen is voor Klant vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid De eigendomsoverdracht van de Installatie vindt plaats na Installatie en als alle betalingen zijn voldaan. Artikel 14 Verplichtingen van Bedrijf 1. Bedrijf zal Werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van Overeenkomst uitvoeren. Werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Bedrijf, tenzij anders is overeengekomen. Bedrijf is gerechtigd om Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. 2. Bedrijf neemt bij de uitvoering van Werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht. 3. Bedrijf is verplicht Klant te wijzen op: a. Onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden; Onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen; b. Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan de Werkzaamheden worden verricht; c. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden aan Bedrijf openbaren en Bedrijf ter zake deskundig moet worden geacht. 4. Bedrijf draagt er zorg voor dat de Werkzaamheden worden verricht door daartoe bevoegde personen. 5. Indien tijdens het uitvoeren van de (Installatie)Werkzaamheden door Bedrijf schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijk kleine schade die samenhangt met de Installatie, zal Klant Bedrijf onverwijld, en in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat Klant de schade heeft geconstateerd, op de hoogte stellen indien Bedrijf Klant hier zelf nog niet op heeft gewezen. 6. Bedrijf zal in beginsel de Zonnepanelen leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van Zonnepanelen, is Bedrijf echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Zonnepanelen te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Bedrijf mag worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde Zonnepanelen ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding. 7. Meerwerk, dat wil zeggen door Klant gewenste wijzigingen van en toevoegingen aan de Installatie, zullen door Klant schriftelijk met de Bedrijf worden overeengekomen en aan Bedrijf worden betaald. 8. Door de Installateurs wordt samen met Klant na de Installatie een check gedaan, bij goed vinden tekent Klant voor de Installatieacceptatie. Waarna de betaling van de tweede termijn zal volgen (zie artikel 13). Artikel 15 Verplichtingen van Klant 1. Klant stelt Bedrijf of door haar ingeschakelde derden in de gelegenheid de Werkzaamheden te verrichten. 2. Klant zorgt er voor dat Bedrijf tijdig kan beschikken over de voor de Werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede de door haar voor de Werkzaamheden te verschaffen gegevens. 3. Klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de Werkzaamheden benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water voor zijn rekening. 4. Klant dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Werkzaamheden van Bedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Werkzaamheden van Bedrijf daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertragingen, als in dit lid bedoeld, ontstaan, dient Klant Bedrijf hiervan tijdig in kennis te stellen. 5. Indien de aanvang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, dient Klant de daarmee voor Bedrijf verband houdende schade te vergoeden indien deze Klant kan worden toegerekend. 6. Indien de voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor Klant verantwoordelijk is en hieruit voor Bedrijf schade voortvloeit, dient Klant deze schade te vergoeden indien deze hem kan worden toegerekend. 7. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door: a. Onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden; b. Onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen; c. Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan de Werkzaamheden worden verricht; d. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld; Eén en ander onverlet de plicht van Bedrijf Klant te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 14 lid 3. Artikel 16 Meer- en minderwerk 1. Klant heeft het recht meer- en minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15 % van de aanneemsom c.q. richtprijs als in de Overeenkomst genoemd. Bij betwisting zal Bedrijf het bestaan van de opdracht tot meer- en minderwerk moeten aantonen. 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan Euro 250,- wordt behoudens in spoedeisende of noodzakelijke omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen. Artikel 17 Onvoorziene complicaties 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan 2. Indien Bedrijf Klant niet kan bereiken, dient hij de Werkzaamheden te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele extra kosten die Bedrijf moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Klant worden vergoed. 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan Klant meer- en minderwerk opdragen. Artikel 18 Garantie Toestel 1. De garantie van Bedrijf op alle door haar te leveren Toestellen en toebehoren beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende het Toestel heeft gekregen. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke garantietermijn omvatten. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij Bedrijf. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen die worden overhandigd bij het afgeven van Toestel. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Klant deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan Bedrijf. 2. De garantie vervalt indien: a. gebreken aan de Installatie/Toestel niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Bedrijf worden gemeld; b. gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van Klant die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; c. gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Bedrijf aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de Installatie/Toestel voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door Klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt tot uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is. d. Gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; e. Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval Klant geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen. ZGAV/ Pagina 3 van 5 Paraaf klant:

4 Artikel 19 Garantie Zonnepanelen 1. De garantie van Bedrijf op alle door haar te leveren Zonnepanelen en toebehoren beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de Zonnepanelen heeft gekregen. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke garantietermijn omvatten. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij Bedrijf. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen die worden overhandigd bij het afgeven van de Zonnepanelen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Koper deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan Bedrijf. 2. De vermogensgarantie op de Zonnepanelen zijn beschreven in de garantiedocumenten van de fabrikant van de Zonnepanelen. De tekst is op te vragen bij Bedrijf. 3. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van de Zonnepanelen) bedraagt voor de Zonnepanelen vijf jaar na levering en installatie en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmateriaal) vijf jaar na levering en installatie. 4. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is twaalf maanden na levering. 5. Indien een gebrek aan de Goederen onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal Bedrijf, naar haar keuze, de Goederen binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen. 6. Klant kan slechts vervanging van de Goederen of ontbinding van Overeenkomst vorderen indien is komen vast te staan dat Bedrijf het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt. 7. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) Goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. 8. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd. 9. Ieder recht op garantie vervalt indien: - De door Bedrijf gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd; - De Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; - Klant of niet door Bedrijf ingeschakelde derden zonder schriftelijke toestemming van Bedrijf aan de Zonnepanelen werkzaamheden hebben verricht; - Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Bedrijf niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 10. Uitgesloten van garantie zijn: - Schade aan de Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer; - Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Zeker Groen; - Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; - Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s, windhozen, wervelstromen, zandstromen e.d.; - Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.; - Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie door Bedrijf zijn erkend en op uitdrukkelijk voorschrift van Klant zijn toegepast, terwijl de Bedrijf het gebruik van deze materialen heeft ontraden. - Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Zonnepanelen en aangebracht na Installatie van de Zonnepanelen. 11. Voor Installatie die Bedrijf van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Bedrijf jegens Klant nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Bedrijf. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUD EN GARANTIEPLAN OP TOESTELLEN Artikel 26 Toepasselijkheid en aanvullende definities Ingeval van het sluiten van Overeenkomsten tussen Bedrijf en Klant ten aanzien van onderhoud en garantieplan op Toestellen en alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan Klant, geldt naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 11 van de Algemene Voorwaarden het bepaalde in de artikelen 26 tot en met 32 van de Algemene Voorwaarden. Ingeval van strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen met de laatst genoemde artikelen prevaleert het bepaalde in de laatste genoemde artikelen. a. Klant: Klant die het onderhoudsabonnement heeft afgesloten; b. Installateur: de zelfstandig gevestigde Vaillant Installateur die aangesloten is bij Bedrijf of de servicemonteur van Vaillant Group Netherlands B.V. c. Toestel: een Vaillant ecotec plus cv-keteltype: VHR 25-30/5-5, VHR 30-34/5-5 VHR 35-38/5-5 VHR 34/5-5 I die geplaatst is door Installateur in het kader van de Overeenkomst. d. Toestelonderdelen: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden; e. Randapparatuur: onder randapparatuur worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatoren(kr(a)an(en)), de merkgebonden thermostaat, het zonnepaneel, etc. voor zover van toepassing; f. OGP: Het onderhoud en garantieplan van Bedrijf waarbij Installateur onderhoud aan Toestel en het verrichten van storingsbeurten tijdens de contractperiode aangevuld met het gratis vervangen van toestelonderdelen verricht. De maximale leeftijd van Toestellen voor deze abonnementsvorm is 10 jaar. g. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan Toestel die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen; h. Storingsbeurt: het gedurende maximaal 2 werkuren ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van een en dezelfde storing; i. Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden. Artikel 27 Aanvang OGP gaat in op de overeengekomen datum en wordt aangegaan voor de duur van twee jaren. Na het verstrijken van deze termijn wordt OGP stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te hebben. Artikel 28 Algemene verplichtingen van Bedrijf 1. Bedrijf is gehouden Onderhoud als een goed vakman uit te (doen) voeren. Bedrijf is gerechtigd daartoe derden in te schakelen. Bedrijf wijst daartoe Installateur aan. Installateur neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht. 2. Bedrijf handhaaft de esthetische kwaliteit van het toestel. 3. Bedrijf stelt Klant onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het toestel. 4. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Installateur, tenzij anders overeengekomen. 5. Indien Installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat Installateur een schriftelijk bericht achter waarin Installateur wijst op de consequentie van artikel 30 lid Installateur en Bedrijf zijn beide gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen ZGAV/ Pagina 4 van 5 Paraaf klant:

5 aan een rechtsopvolger onder algemene titel, dan wel aan een derde. Artikel 29 Verplichtingen van door Bedrijf aangewezen Installateur bij storingen 1. Installateur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van 2. Installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt. 3. Installateur verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met Klant zo spoedig mogelijk. 4. Installateur informeert Klant indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren. 5. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing doet Installateur onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan 6. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging danwel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan de Installateur vallen buiten OGP. Artikel 30 Verplichtingen van Klant 1. Indien Toestel niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet Klant -voor zover niet anders is overeengekomen- in herstel van het gebrek. 2. Klant stelt Bedrijf/Installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de Installateur méér dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 4. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van 5. Klant geeft de op Toestel betrekking hebbende documentatie voor zover deze in zijn bezit is op verzoek van Installateur ter inzage. 6. Het is Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Installateur werkzaamheden aan Toestel te (laten) verrichten of Toestel te verplaatsen of te doen verplaatsen. 7. Klant informeert Installateur tijdig doch in ieder geval één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/ of de standplaats van Toestel. 8. Klant informeert Bedrijf en Installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer. Artikel 31 Werkzaamheden die niet onder OGP vallen 1. De kosten voor onderhoud en reparaties komen in beginsel voor rekening van Bedrijf. Deze kosten komen echter voor rekening van Klant indien: a. Klant heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 30 van deze Voorwaarden. b. de door de Installateur aangebrachte zegels, borgingen, e.d. zijn verbroken. c. de Installateur kalkaanslag uit het toestel heeft verwijderd. d. het werkzaamheden aan asbesthoudende toestellen en dergelijke betreft. e. de storingen of defecten een gevolg zijn van: - het niet (tijdig) uitvoeren van periodiek onderhoud - schade die is ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning is of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel - schade aan het Toestel die is veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storing in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf - schade door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen. - schade door verstopping, door kalkafzetting en diffusie - schade door capaciteitsproblemen aan het Toestel - schade in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt - schade door te veel/onvoldoende water of teveel lucht in de installatie - schade aan de kamerthermostaat en/of temperatuur-regeling - schade als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking nadelig kunnen beïnvloeden en/of de installatie onbereikbaar maken - bijvullen en ontluchten van het Toestel - de vervanging van defecte onderdelen - schade die het gevolg is van een reparatie of onderhoud gedaan door een niet door Vaillant erkende installateur - Toestel niet met goede zorg is behandeld - niet gegronde en/of onterechte klachten, zulks ter beoordeling van Installateur Indien een melding van Klant van een defect of storing aan Toestel onterecht blijkt te zijn, of Installateur niet toelaat tot Toestel, zal Installateur de voorrijkosten en eventuele arbeidsloon bij Klant in rekening brengen. 2. Het vernieuwen van het gehele Toestel, de ommanteling of delen hiervan vallen buiten het abonnement. Artikel 32 Betaling 1. De vergoedingen die ingevolge OGP verschuldigd zijn worden in rekening gebracht door Bedrijf door middel van een machtiging tot automatische incasso of een aparte nota. 2. De verplichting tot betaling gaat in: a. vanaf de eerste dag van de kalendermaand indien de ingangsdatum valt voor op de 15 e van de maand; b. vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand, indien de ingangsdatum valt na de 15e van de maand. 3. Indien Klant niet tijdig betaalt wordt hij na één betalingsherinnering waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening is betaald -zonder verdere ingebrekestelling - geacht in verzuim te verkeren. 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Bedrijf, rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6 : 119 van het Burgerlijk Wetboek. 5. Bedrijf is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd -zonder nadere ingebrekestelling -tot invordering van het aan haar verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten voor rekening van 6. Indien en zolang Klant voor zowel Gas als Groen Elektra energie afneemt van Allure Energie in een vijfjarig energiecontract, is voor Klant de vergoeding van het abonnement op 0,00 gesteld. ZGAV/ Pagina 5 van 5 Paraaf klant:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Alles op Groen B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Alles op Groen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Artikel 14 - De Eindafrekening

Artikel 14 - De Eindafrekening Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop - al dan niet via de website www.ketelgarant.nl gevestigd te Zoetermeer. Deze

Nadere informatie

Voorletters: Naam: Adres: Postcode/plaats: telefoonnummer:

Voorletters: Naam: Adres: Postcode/plaats: telefoonnummer: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: telefoonnummer: Bovengenoemde opdrachtgever sluit hiermee een overeenkomst met Installatiebedrijf Smeijer, zoals vastgelegd in de Algemene voorwaarden voor onderhoud-

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

I Algemene bepalingen

I Algemene bepalingen I Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en RB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Koop & Installatie Artikel 1 - Werkingssfeer

Algemene voorwaarden Koop & Installatie Artikel 1 - Werkingssfeer Algemene voorwaarden Koop & Installatie Artikel 1 - Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen u (als Koper) en Warmgarant overeengekomen Werk met betrekking tot een Installatie,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIVING EASY

ALGEMENE VOORWAARDEN LIVING EASY ALGEMENE VOORWAARDEN LIVING EASY INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - DEFINITIES Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID Artikel 3 - TOTSTANDKOMING OPDRACHT Artikel 4 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 5 - VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Onze Algemene voorwaarden zijn met verzenden van uw bestelling verbindelijk. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COӦPERATIE SUNFORCE B.A.

Onze Algemene voorwaarden zijn met verzenden van uw bestelling verbindelijk. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COӦPERATIE SUNFORCE B.A. Onze Algemene voorwaarden zijn met verzenden van uw bestelling verbindelijk. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COӦPERATIE SUNFORCE B.A. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom. ALGEMENE VOORWAARDEN van G. Bosman Dakwerken, Prins Clausstraat 4, 5951 AR Belfeld. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder nummer 12066049 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V.

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 - Definities - Werkingssfeer - Totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Service en onderhoudsabonnement

Service en onderhoudsabonnement Service en onderhoudsabonnement Het service en onderhoudsabonnement heeft betrekking op aardgas gestookte cv-ketels met een maximaal vermogen van 40 kw (combi- toestel, of cv-ketel + geiser/boiler). Eén

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: Deze Algemene Voorwaarden van De Kruipruimte-Isolatiespecialist.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Nederlandsrecht

Nadere informatie

Installateur: Wouters Klimaat Service, KvK en/of een aan haar gelieerde onderneming die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Installateur: Wouters Klimaat Service, KvK en/of een aan haar gelieerde onderneming die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; ALGEMENE VOORWAARDEN INSTALLATIEWERK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tussen de Opdrachtgever en de Installateur overeengekomen Werk met

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden 26 februari 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 II. AFSPRAKEN Artikel 3 Afspraken 2 III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XPERAL B.V. Onze Algemene Voorwaarden zijn met het verzenden van uw bestelling bindend

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XPERAL B.V. Onze Algemene Voorwaarden zijn met het verzenden van uw bestelling bindend ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XPERAL B.V. Onze Algemene Voorwaarden zijn met het verzenden van uw bestelling bindend Artikel 1 Algemeen 1.1:Bij toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden onderhouds- en service-abonnement Topketels versie mei 2014

Voorwaarden onderhouds- en service-abonnement Topketels versie mei 2014 Pagina 1 van 5 Voorwaarden onderhouds- en service-abonnement Topketels versie mei 2014 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Werkingssfeer ARTIKEL 3 - Aanbod ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer ARTIKEL 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Ulehake Montage & Installatie

Ulehake Montage & Installatie Ulehake Montage & Installatie Algemene Voorwaarden: Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bedrijf: Ulehake Montage & Installatie, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016 CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016 CONSUMENTEN INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Werkingssfeer ARTIKEL 3 - Aanbod ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer ARTIKEL 6 - Verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Garantieverklaring SolarNRG inzake Vereniging Eigen Huis Collectieve Inkoop

Garantieverklaring SolarNRG inzake Vereniging Eigen Huis Collectieve Inkoop Garantieverklaring SolarNRG VEH7 Garantieverklaring SolarNRG inzake Vereniging Eigen Huis Collectieve Inkoop Zonnepanelen SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk, tel: 0174 444 171, fax: 0174 444 412,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Renovatie en verbouwingbedrijf: Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden van Stukadoorsbedrijf Orlando Jacobs Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Handelsvoorwaarden van Stukadoorsbedrijf Orlando Jacobs Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Handelsvoorwaarden van Stukadoorsbedrijf Orlando Jacobs Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: Stucadoorsbedrijf Orlando Jacobs, Boxmeeerseweg

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf: Algemene Voorwaarden JS Huisrenovatie en Tuinonderhoud Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf: JS Huisrenovatie en Tuinonderhoud,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V. 1. Offertes 1.1. Offertes worden schriftelijk door BvS uitgebracht, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden. De offerte vermeldt een omschrijving van het werk en de prijs van het werk. 1.2. Offertes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digital Video Services V.O.F.

Algemene Voorwaarden Digital Video Services V.O.F. Algemene Voorwaarden Digital Video Services V.O.F. 1. DEFINITIES 1.1. D.V.S.: Digital Video Services V.O.F., gevestigd aan de Fioringrasstraat 2-4, 1313 LB te Almere, KvK-nummer: 39052075. 1.2. Voorwaarden:

Nadere informatie

algemene leveringsvoorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden algemene leveringsvoorwaarden Ammerlaan IT Training & Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Oude Middenweg 17, 2491 AC te s-gravenhage, hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klussenbedrijf: Klussenbedrijf G.C. van der Wielen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor serviceabonnementen. Waaijers Installaties Van der Puttenstraat CG Helmond

Algemene voorwaarden voor serviceabonnementen. Waaijers Installaties Van der Puttenstraat CG Helmond Algemene voorwaarden voor serviceabonnementen Waaijers Installaties Van der Puttenstraat 11 5708 CG Helmond Artikel 1: toepassing algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie