Algemene Voorwaarden van Zeker Groen B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van Zeker Groen B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van Zeker Groen B.V. Artikel 1 Algemeen In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de verdere tekst met een hoofdletter aangegeven. a. Bedrijf: Zeker Groen B.V. gevestigd in Beilen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer b. Klant: De partij die de opdracht verstrekt aan Bedrijf c. Partijen: Klant en Bedrijf d. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Klant en Bedrijf tot stand komt e. Adviseur: Persoon die in opdracht van Bedrijf gemachtigd is een aanbieding te doen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Bedrijf en Klant gesloten vanaf 19 januari De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen. 4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. 5. Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst 1. Een op naam gestelde aanbieding voor Klant heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij er een andere termijn in de offerte staat vermeld. Tot aan het moment dat een offerte door Klant is ondertekend en is verzonden naar Bedrijf, heeft Bedrijf het recht de offerte in te trekken of te wijzigen. De aanbieding voor Klant wordt schriftelijk en in tweevoud gedaan. Op iedere aanbieding zijn de navolgende leden van dit artikel van toepassing. 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant ondertekende offerte door Bedrijf is ontvangen en aanvaard. 3. De aanbieding omvat een omschrijving. Deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door Klant mogelijk te maken. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengst - berekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Bedrijf, zijn voor risico van de Koper. 4. De aanbieding vermeldt de betalingswijze. 5. De van de aanbieding uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Bedrijf of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Bedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld en getoond worden met het oogmerk een vergelijkbare aanbieding te verkrijgen. Zij mogen ook niet door Klant of een derde worden vermenigvuldigd. 6. De aanbieding gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden. Artikel 4 Prijzen 1. Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte. 3. Klant is de prijs verschuldigd die Bedrijf in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Bedrijf worden gecorrigeerd. 4. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij er in de offerte anders staat vermeld. Artikel 5 Niet nakomen betalingsverplichting 1. Indien Klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Bedrijf na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin zij Klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Bedrijf rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6 : 119 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Bedrijf is na verloop van de in de lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Bedrijf hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van Klant, conform de Wet Incassokosten. 4. Bedrijf blijft de eigenaar van nog niet verwerkte goederen, totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 5. Indien Klant een door hem aan Bedrijf verschuldigde schadevergoeding of boete niet tijdig betaalt, kan Bedrijf Klant per brief wijzen op zijn verzuim. Indien Klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. Artikel 6 Overmacht 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bedrijf zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bedrijf afhankelijk is voor de levering en Installatie van goederen. Indien Bedrijf op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Klant hierover informeren. 2. Bedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bedrijf haar verbintenis had moeten nakomen. 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bedrijf niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het bepaalde in artikel Indien Bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. De aansprakelijkheid van Bedrijf in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde goederen en diensten is beperkt tot het nakomen van de omschreven garantie in de aanvullende voorwaarden. 2. Bedrijf is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Bedrijf of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van Bedrijf zelf is aansprakelijkheid van Bedrijf voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Bedrijf gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde (indien de schade niet meer is dan de waarde van de factuur) van de geleverde goederen en/of diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Bedrijf, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. ZGAV/ Pagina 1 van 5 Paraaf klant:

2 3. Indien sprake is van een consumentenkoop komen Klant de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent. 4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde goederen/diensten door leverancier of onderaannemers van Bedrijf aan Bedrijf kunnen in alle redelijkheid worden tegengeworpen, zullen door Bedrijf ook aan Klant kunnen worden tegengeworpen. 5. De werknemers van Bedrijf of door Bedrijf voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Klant beroepen op alle aan de Overeenkomst ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 6. Klant zal Bedrijf, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Bedrijf van de Overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke Klant toekomen jegens Bedrijf. 7. Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is Bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet. 8. Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien Klant Bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren. Artikel 8 Ontbinding 1. Indien Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Bedrijf het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 2. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Bedrijf recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Artikel 9 Privacy en gegevensbescherming Bedrijf verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Klant geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Bedrijf via of telefonisch ( , lokaal tarief). Artikel 10 Wijziging voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door Bedrijf worden gewijzigd. 2. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten. Artikel 11 Slotbepalingen 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 19 januari Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden van Zeker Groen B.V. 3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en liggen bij Bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden. 5. Bedrijf is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of dan wel aan een derde. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN TOESTELLEN EN/OF ZONNEPANELEN Artikel 12 Toepasselijkheid en aanvullende definities Ingeval van het sluiten van Overeenkomsten tussen Bedrijf en Klant ten aanzien van verkoop, levering, installatie, onderhoud en service van Toestellen en/of Zonnepanelen en alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan Klant, geldt naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 11 van de Algemene Voorwaarden het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 25 van de Algemene Voorwaarden. Ingeval van strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen met de laatst genoemde artikelen prevaleert het bepaalde in de laatste genoemde artikelen. a. Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarmen, het bereiden van warmwater, drogen, koelen, etc. b. Werkzaamheden: het totaal van de tussen Klant en Bedrijf overeengekomen Werkzaamheden en geleverde materialen. c. Installatie: Het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van een Toestel en/of Zonnepanelen. d. Goederen: Alle materialen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Klant (zullen) worden (af)geleverd. e. Installateur: de bevoegd en gecertificeerde zonnepanelen installateur die aangesloten is bij Bedrijf en/of de Impulzz Solar installateur. f. Zonnepanelen: Een PV-systeem (photovoltaïsch) bestaande uit (meerdere) zonnepanelen (photovoltaïsche panelen) met toebehoren aangeboden in de Overeenkomst. Artikel 13 Betaling en zekerheid 1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen via overschrijving op het rekeningnummer van Bedrijf dat vermeld staat op de offerte: - De eerste termijn van 70% van het totaalbedrag van de Overeenkomst dient bij het ondertekenen van de offerte te worden bijgeschreven op de rekening van Bedrijf. Daarna zal Bedrijf over gaan tot het uitvoeren van de Werkzaamheden. Indien de eerste termijn niet is voldaan, zal Bedrijf contract opnemen met - De tweede termijn van 30% van het totaalbedrag van de Overeenkomst dient door Klant binnen 24 uur na Installatie te worden voldaan. - Indien Klant niet heeft voldaan de hierboven genoemde punten met betrekking tot betaling, is Klant in verzuim. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden door Bedrijf om de betaling van Klant te ontvangen kunnen door Bedrijf in rekening worden gebracht bij 2. De Overeenkomst is gesloten op initiatief van De bedenktermijn vindt dan geen toepassing. Klant heeft wel een 14 dagen bedenktermijn indien sprake is een consumentenkoop en van Colportage of koop op afstand. In dat geval gaan de 14 dagen in nadat het Toestel is geleverd. In geen geval is er een bedenktermijn indien Bedrijf de Werkzaamheden op verzoek van Klant binnen de 14 dagen na tekenen van de offerte al heeft uitgevoerd of sprake is van maatwerk. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar zijn. Bedrijf dient hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming. 4. Alle door Bedrijf geleverde Goederen blijven eigendom van Bedrijf tot aan het moment van complete voldoening van al het geen Bedrijf in verband met de Overeenkomst van Klant te vorderen heeft, schade, kosten en rente, indien van toepassing, daaronder begrepen. De door Bedrijf ingeschakelde elektriciens baseren zich voor de Installatie op de door Bedrijf verrichte visuele inspectie van de locatie waar de Installatie dient te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen Bedrijf en Klant conform artikel 14 en 16 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten. 5. Bedrijf is, in beginsel, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bedrijf is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn. 6. Klant draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren. ZGAV/ Pagina 2 van 5 Paraaf klant:

3 7. Het risico voor de door Bedrijf te leveren Goederen is voor Klant vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid De eigendomsoverdracht van de Installatie vindt plaats na Installatie en als alle betalingen zijn voldaan. Artikel 14 Verplichtingen van Bedrijf 1. Bedrijf zal Werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van Overeenkomst uitvoeren. Werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Bedrijf, tenzij anders is overeengekomen. Bedrijf is gerechtigd om Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. 2. Bedrijf neemt bij de uitvoering van Werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht. 3. Bedrijf is verplicht Klant te wijzen op: a. Onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden; Onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen; b. Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan de Werkzaamheden worden verricht; c. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden aan Bedrijf openbaren en Bedrijf ter zake deskundig moet worden geacht. 4. Bedrijf draagt er zorg voor dat de Werkzaamheden worden verricht door daartoe bevoegde personen. 5. Indien tijdens het uitvoeren van de (Installatie)Werkzaamheden door Bedrijf schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijk kleine schade die samenhangt met de Installatie, zal Klant Bedrijf onverwijld, en in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat Klant de schade heeft geconstateerd, op de hoogte stellen indien Bedrijf Klant hier zelf nog niet op heeft gewezen. 6. Bedrijf zal in beginsel de Zonnepanelen leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van Zonnepanelen, is Bedrijf echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Zonnepanelen te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Bedrijf mag worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde Zonnepanelen ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding. 7. Meerwerk, dat wil zeggen door Klant gewenste wijzigingen van en toevoegingen aan de Installatie, zullen door Klant schriftelijk met de Bedrijf worden overeengekomen en aan Bedrijf worden betaald. 8. Door de Installateurs wordt samen met Klant na de Installatie een check gedaan, bij goed vinden tekent Klant voor de Installatieacceptatie. Waarna de betaling van de tweede termijn zal volgen (zie artikel 13). Artikel 15 Verplichtingen van Klant 1. Klant stelt Bedrijf of door haar ingeschakelde derden in de gelegenheid de Werkzaamheden te verrichten. 2. Klant zorgt er voor dat Bedrijf tijdig kan beschikken over de voor de Werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede de door haar voor de Werkzaamheden te verschaffen gegevens. 3. Klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de Werkzaamheden benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water voor zijn rekening. 4. Klant dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Werkzaamheden van Bedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Werkzaamheden van Bedrijf daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertragingen, als in dit lid bedoeld, ontstaan, dient Klant Bedrijf hiervan tijdig in kennis te stellen. 5. Indien de aanvang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, dient Klant de daarmee voor Bedrijf verband houdende schade te vergoeden indien deze Klant kan worden toegerekend. 6. Indien de voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor Klant verantwoordelijk is en hieruit voor Bedrijf schade voortvloeit, dient Klant deze schade te vergoeden indien deze hem kan worden toegerekend. 7. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door: a. Onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden; b. Onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen; c. Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan de Werkzaamheden worden verricht; d. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld; Eén en ander onverlet de plicht van Bedrijf Klant te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 14 lid 3. Artikel 16 Meer- en minderwerk 1. Klant heeft het recht meer- en minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15 % van de aanneemsom c.q. richtprijs als in de Overeenkomst genoemd. Bij betwisting zal Bedrijf het bestaan van de opdracht tot meer- en minderwerk moeten aantonen. 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan Euro 250,- wordt behoudens in spoedeisende of noodzakelijke omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen. Artikel 17 Onvoorziene complicaties 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan 2. Indien Bedrijf Klant niet kan bereiken, dient hij de Werkzaamheden te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele extra kosten die Bedrijf moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Klant worden vergoed. 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan Klant meer- en minderwerk opdragen. Artikel 18 Garantie Toestel 1. De garantie van Bedrijf op alle door haar te leveren Toestellen en toebehoren beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende het Toestel heeft gekregen. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke garantietermijn omvatten. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij Bedrijf. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen die worden overhandigd bij het afgeven van Toestel. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Klant deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan Bedrijf. 2. De garantie vervalt indien: a. gebreken aan de Installatie/Toestel niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Bedrijf worden gemeld; b. gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van Klant die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; c. gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Bedrijf aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de Installatie/Toestel voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door Klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt tot uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is. d. Gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; e. Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval Klant geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen. ZGAV/ Pagina 3 van 5 Paraaf klant:

4 Artikel 19 Garantie Zonnepanelen 1. De garantie van Bedrijf op alle door haar te leveren Zonnepanelen en toebehoren beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de Zonnepanelen heeft gekregen. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke garantietermijn omvatten. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij Bedrijf. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen die worden overhandigd bij het afgeven van de Zonnepanelen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Koper deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan Bedrijf. 2. De vermogensgarantie op de Zonnepanelen zijn beschreven in de garantiedocumenten van de fabrikant van de Zonnepanelen. De tekst is op te vragen bij Bedrijf. 3. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van de Zonnepanelen) bedraagt voor de Zonnepanelen vijf jaar na levering en installatie en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmateriaal) vijf jaar na levering en installatie. 4. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is twaalf maanden na levering. 5. Indien een gebrek aan de Goederen onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal Bedrijf, naar haar keuze, de Goederen binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen. 6. Klant kan slechts vervanging van de Goederen of ontbinding van Overeenkomst vorderen indien is komen vast te staan dat Bedrijf het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt. 7. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) Goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. 8. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd. 9. Ieder recht op garantie vervalt indien: - De door Bedrijf gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd; - De Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; - Klant of niet door Bedrijf ingeschakelde derden zonder schriftelijke toestemming van Bedrijf aan de Zonnepanelen werkzaamheden hebben verricht; - Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Bedrijf niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 10. Uitgesloten van garantie zijn: - Schade aan de Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer; - Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Zeker Groen; - Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; - Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s, windhozen, wervelstromen, zandstromen e.d.; - Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.; - Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie door Bedrijf zijn erkend en op uitdrukkelijk voorschrift van Klant zijn toegepast, terwijl de Bedrijf het gebruik van deze materialen heeft ontraden. - Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Zonnepanelen en aangebracht na Installatie van de Zonnepanelen. 11. Voor Installatie die Bedrijf van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Bedrijf jegens Klant nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Bedrijf. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUD EN GARANTIEPLAN OP TOESTELLEN Artikel 26 Toepasselijkheid en aanvullende definities Ingeval van het sluiten van Overeenkomsten tussen Bedrijf en Klant ten aanzien van onderhoud en garantieplan op Toestellen en alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan Klant, geldt naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 11 van de Algemene Voorwaarden het bepaalde in de artikelen 26 tot en met 32 van de Algemene Voorwaarden. Ingeval van strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen met de laatst genoemde artikelen prevaleert het bepaalde in de laatste genoemde artikelen. a. Klant: Klant die het onderhoudsabonnement heeft afgesloten; b. Installateur: de zelfstandig gevestigde Vaillant Installateur die aangesloten is bij Bedrijf of de servicemonteur van Vaillant Group Netherlands B.V. c. Toestel: een Vaillant ecotec plus cv-keteltype: VHR 25-30/5-5, VHR 30-34/5-5 VHR 35-38/5-5 VHR 34/5-5 I die geplaatst is door Installateur in het kader van de Overeenkomst. d. Toestelonderdelen: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden; e. Randapparatuur: onder randapparatuur worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatoren(kr(a)an(en)), de merkgebonden thermostaat, het zonnepaneel, etc. voor zover van toepassing; f. OGP: Het onderhoud en garantieplan van Bedrijf waarbij Installateur onderhoud aan Toestel en het verrichten van storingsbeurten tijdens de contractperiode aangevuld met het gratis vervangen van toestelonderdelen verricht. De maximale leeftijd van Toestellen voor deze abonnementsvorm is 10 jaar. g. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan Toestel die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen; h. Storingsbeurt: het gedurende maximaal 2 werkuren ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van een en dezelfde storing; i. Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden. Artikel 27 Aanvang OGP gaat in op de overeengekomen datum en wordt aangegaan voor de duur van twee jaren. Na het verstrijken van deze termijn wordt OGP stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te hebben. Artikel 28 Algemene verplichtingen van Bedrijf 1. Bedrijf is gehouden Onderhoud als een goed vakman uit te (doen) voeren. Bedrijf is gerechtigd daartoe derden in te schakelen. Bedrijf wijst daartoe Installateur aan. Installateur neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht. 2. Bedrijf handhaaft de esthetische kwaliteit van het toestel. 3. Bedrijf stelt Klant onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het toestel. 4. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Installateur, tenzij anders overeengekomen. 5. Indien Installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat Installateur een schriftelijk bericht achter waarin Installateur wijst op de consequentie van artikel 30 lid Installateur en Bedrijf zijn beide gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen ZGAV/ Pagina 4 van 5 Paraaf klant:

5 aan een rechtsopvolger onder algemene titel, dan wel aan een derde. Artikel 29 Verplichtingen van door Bedrijf aangewezen Installateur bij storingen 1. Installateur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van 2. Installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt. 3. Installateur verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met Klant zo spoedig mogelijk. 4. Installateur informeert Klant indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren. 5. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing doet Installateur onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan 6. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging danwel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan de Installateur vallen buiten OGP. Artikel 30 Verplichtingen van Klant 1. Indien Toestel niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet Klant -voor zover niet anders is overeengekomen- in herstel van het gebrek. 2. Klant stelt Bedrijf/Installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de Installateur méér dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 4. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van 5. Klant geeft de op Toestel betrekking hebbende documentatie voor zover deze in zijn bezit is op verzoek van Installateur ter inzage. 6. Het is Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Installateur werkzaamheden aan Toestel te (laten) verrichten of Toestel te verplaatsen of te doen verplaatsen. 7. Klant informeert Installateur tijdig doch in ieder geval één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/ of de standplaats van Toestel. 8. Klant informeert Bedrijf en Installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer. Artikel 31 Werkzaamheden die niet onder OGP vallen 1. De kosten voor onderhoud en reparaties komen in beginsel voor rekening van Bedrijf. Deze kosten komen echter voor rekening van Klant indien: a. Klant heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 30 van deze Voorwaarden. b. de door de Installateur aangebrachte zegels, borgingen, e.d. zijn verbroken. c. de Installateur kalkaanslag uit het toestel heeft verwijderd. d. het werkzaamheden aan asbesthoudende toestellen en dergelijke betreft. e. de storingen of defecten een gevolg zijn van: - het niet (tijdig) uitvoeren van periodiek onderhoud - schade die is ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning is of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel - schade aan het Toestel die is veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storing in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf - schade door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen. - schade door verstopping, door kalkafzetting en diffusie - schade door capaciteitsproblemen aan het Toestel - schade in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt - schade door te veel/onvoldoende water of teveel lucht in de installatie - schade aan de kamerthermostaat en/of temperatuur-regeling - schade als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking nadelig kunnen beïnvloeden en/of de installatie onbereikbaar maken - bijvullen en ontluchten van het Toestel - de vervanging van defecte onderdelen - schade die het gevolg is van een reparatie of onderhoud gedaan door een niet door Vaillant erkende installateur - Toestel niet met goede zorg is behandeld - niet gegronde en/of onterechte klachten, zulks ter beoordeling van Installateur Indien een melding van Klant van een defect of storing aan Toestel onterecht blijkt te zijn, of Installateur niet toelaat tot Toestel, zal Installateur de voorrijkosten en eventuele arbeidsloon bij Klant in rekening brengen. 2. Het vernieuwen van het gehele Toestel, de ommanteling of delen hiervan vallen buiten het abonnement. Artikel 32 Betaling 1. De vergoedingen die ingevolge OGP verschuldigd zijn worden in rekening gebracht door Bedrijf door middel van een machtiging tot automatische incasso of een aparte nota. 2. De verplichting tot betaling gaat in: a. vanaf de eerste dag van de kalendermaand indien de ingangsdatum valt voor op de 15 e van de maand; b. vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand, indien de ingangsdatum valt na de 15e van de maand. 3. Indien Klant niet tijdig betaalt wordt hij na één betalingsherinnering waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening is betaald -zonder verdere ingebrekestelling - geacht in verzuim te verkeren. 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Bedrijf, rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6 : 119 van het Burgerlijk Wetboek. 5. Bedrijf is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd -zonder nadere ingebrekestelling -tot invordering van het aan haar verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten voor rekening van 6. Indien en zolang Klant voor zowel Gas als Groen Elektra energie afneemt van Allure Energie in een vijfjarig energiecontract, is voor Klant de vergoeding van het abonnement op 0,00 gesteld. ZGAV/ Pagina 5 van 5 Paraaf klant:

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie

Nadere informatie

Onze Algemene voorwaarden zijn met verzenden van uw bestelling verbindelijk. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COӦPERATIE SUNFORCE B.A.

Onze Algemene voorwaarden zijn met verzenden van uw bestelling verbindelijk. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COӦPERATIE SUNFORCE B.A. Onze Algemene voorwaarden zijn met verzenden van uw bestelling verbindelijk. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COӦPERATIE SUNFORCE B.A. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van INTO Telecom & IT BV

Algemene voorwaarden van INTO Telecom & IT BV 01 Algemene voorwaarden van INTO Telecom & IT BV I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. INTO: degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tenten Groep Lichtenvoorde B.V. (versie 2015-2)

Algemene voorwaarden Tenten Groep Lichtenvoorde B.V. (versie 2015-2) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen Tenten Groep Lichtenvoorde B.V., Tenten Solar B.V., Tenten Solar Zonnepanelen Lichtenvoorde B.V. en Tenten Electro Installatie B.V., allen gevestigd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden I. Algemene bepalingen Definities 1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden komt aan de onderstaande begrippen de volgende betekenis toe: Aanbieding: Alle door Bee-Connected

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Artikel 4 Prijzen. Artikel 5 Reclames

Artikel 4 Prijzen. Artikel 5 Reclames Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Denko ICT B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Den Haag

Algemene voorwaarden. Den Haag Den Haag Artikel1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door OPGEWEKT b.v. aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n T r o u w b o r s t H o u t 3284 XJ Zuid-Beijerland (AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Pagina: 1 van 9 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Opportunity in Sales B.V. Grensstraat 2A 7041 GZ s-heerenberg hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. Gebruiker: AB Lekdetectie B.V. ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten

Algemene voorwaarden van H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten Algemene voorwaarden van H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: H. van t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie