Algemene Voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Boekema Energie Consult Documentnummer RPT Versie 1.0 Datum 22 april 2012 Auteur Johan Boekema Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: Boekema Energie Consult, t.a.v. Johan Boekema, Looweg 14, 7741 EH Coevorden mailto: All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any form or way, electronically, mechanically, by print, photocopy, microfilm or any other means without prior permission from the author. All correspondence regarding copyrights, translations or any other matter can be directed to: Boekema Energie Consult, a.t.t. Johan Boekema, Looweg 14, 7741 EH Coevorden, The Netherlands mailto: Copyright Boekema Energie Consult 2012, Coevorden

2 Van Boekema Energie Consult gevestigd aan de Looweg 14, 7741 EH Coevorden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor diensten tussen Boekema Energie Consult en opdrachtgevers. Zij worden geacht daarvan een onverbrekelijk onderdeel uit te make. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Boekema Energie Consult, voor de uitvoering waarvan door Boekema Energie Consult derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van een opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Boekema Energie Consult en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. Indien Boekema Energie Consult niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Boekema Energie Consult in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. RPT Versie / 11

3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. De door Boekema Energie Consult gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Boekema Energie Consult is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 2. Offertes en aanbiedingen worden gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 3. Boekema Energie Consult kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Boekema Energie Consult daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Boekema Energie Consult anders aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boekema Energie Consult niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 1. Boekema Energie Consult zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boekema Energie Consult het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boekema Energie Consult aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boekema Energie Consult worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boekema Energie Consult zijn verstrekt, heeft Boekema Energie Consult het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Boekema Energie Consult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Boekema Energie Consult is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en RPT Versie / 11

4 / of onvolledige gegevens, ook wanneer deze onjuistheid of onvolledigheid voor Boekema Energie Consult kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Boekema Energie Consult de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien door Boekema Energie Consult of door Boekema Energie Consult ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 7. Opdrachtgever vrijwaart Boekema Energie Consult voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boekema Energie Consult zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Boekema Energie Consult de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Boekema Energie Consult daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst tussen Boekema Energie Consult en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Boekema Energie Consult derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. RPT Versie / 11

5 Artikel 6. Tarieven 1. Alle tarieven zijn netto, in Nederlandse valuta, exclusief B.T.W. en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Op betalingen kunnen geen betalingskortingen of andere kortingen in mindering worden gebracht. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in het voorstel aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. 2. Tenzij anders is overeengekomen heeft Boekema Energie Consult het recht telkens per de eerste januari van ieder kalenderjaar de tarieven voor zijn diensten in een doorlopende overeenkomst aan te passen aan de ontwikkelingen van de prijzen in de markt, de geldende inflatie en/of promotie van een bij de opdracht betrokken medewerker. Boekema Energie Consult zal daarvan uiterlijk 1 kalendermaand van tevoren aankondiging doen aan de opdrachtgever. 3. Prijsverhogingen ten gevolge van wijzigingen in de wisselkoers tussen Nederlandse en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan Nederlandse valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van opdrachtgever voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. 4. Indien niet nader gespecificeerd in de overeenkomst worden werkzaamheden in delen van een werkdag in gehele uren door Boekema Energie Consult gedeclareerd. 5. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 6. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Boekema Energie Consult, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 7. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 8. Indien Boekema Energie Consult met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Boekema Energie Consult niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 9. Boekema Energie Consult behoudt zich het recht voor om het overeengekomen honorarium tijdens de duur van de opdracht te verhogen indien zij als gevolg van een overheidsmaatregel, een (algemeen) bindend verklaard voorschrift aan de Boekema Energie Consult een hogere beloning dient uit te betalen en/of het werkgeversdeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door Boekema Energie Consult te betalen premies en/of zij hogere kosten heeft tengevolge van wijziging in de fiscale wetgeving en/of nieuwe sociale lasten. 10. Voorts is Boekema Energie Consult gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. RPT Versie / 11

6 11. Bovendien mag Boekema Energie Consult het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Boekema Energie Consult, dat in redelijkheid niet van Boekema Energie Consult mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Boekema Energie Consult zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Boekema Energie Consult zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Artikel 7. Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Boekema Energie Consult aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Verrekening of vergelijk van te vorderen en verschuldigde bedragen door opdrachtgever is niet toegestaan. 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 4. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. 5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven. (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie) 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Boekema Energie Consult op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 7. Boekema Energie Consult heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Boekema Energie Consult kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Boekema Energie Consult kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. RPT Versie / 11

7 Artikel 8. Levering 1. De termijn van levering vangt eerst aan nadat Boekema Energie Consult alle voor levering noodzakelijke zaken en gegevens heeft ontvangen. 2. De door Boekema Energie Consult opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 3. Bij niet-tijdige levering dient Boekema Energie Consult schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Boekema Energie Consult een termijn van minimaal 14 kalenderdagen te worden gegund om alsnog levering na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen. 4. Boekema Energie Consult zal desgevraagd meewerken aan een onderzoek door een onpartijdige en onafhankelijke accountant indien opdrachtgever de juistheid van declaraties van Boekema Energie Consult wenst te (laten) onderzoeken. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van opdrachtgever. 5. Als plaats van levering van de diensten van Boekema Energie Consult geldt haar kantoor te Coevorden of een overeengekomen locatie. Dit geldt evenzeer indien werkzaamheden buiten Nederland worden verricht. 6. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. Artikel 9. Vertrouwelijkheid 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Boekema Energie Consult gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Boekema Energie Consult zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Boekema Energie Consult niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Boekema Energie Consult zich de rechten en bevoegdheden voor die Boekema Energie Consult toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door Boekema Energie Consult verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Boekema Energie Consult worden verveelvoudigd, RPT Versie / 11

8 openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 3. Boekema Energie Consult behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. Opdrachtgever vrijwaart Boekema Energie Consult uitdrukkelijk voor alle aanspraken ter zake van schaden ontstaan door ongeoorloofd gebruik door opdrachtgever van door Boekema Energie Consult geleverde diensten en/of producten en/of daarbij gebruikte vormgevingen. 5. Boekema Energie Consult vrijwaart opdrachtgever uitdrukkelijk voor aanspraken van derden ter zake van auteurs- en/of eigendomsrechten van door Boekema Energie Consult geleverde diensten en/of producten. 6. Opdrachtgever vrijwaart Boekema Energie Consult uitdrukkelijk voor aanspraken van derden ter zake van auteurs- en/of eigendomsrechten van op verzoek van opdrachtgever gebruikt model, beeld, tekening en/of andere vormgeving. Artikel 11. Beëindiging 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Boekema Energie Consult recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Boekema Energie Consult zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Boekema Energie Consult, zal Boekema Energie Consult in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Boekema Energie Consult extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 5. Indien een opzegtermijn tussen partijen overeen gekomen is, zijn partijen gehouden aan de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Artikel 12. Opschorting en ontbinding 1. Boekema Energie Consult is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Boekema Energie Consult ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de RPT Versie / 11

9 opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is Boekema Energie Consult bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Boekema Energie Consult op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Boekema Energie Consult de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Boekema Energie Consult behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. Boekema Energie Consult sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, uit. 2. De eigenaren, bestuurders en de werknemers van Boekema Energie Consult zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor de schade, die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden bij en/of ten behoeve van de opdrachtgever. 3. Boekema Energie Consult is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n). Artikel 14. Vrijwaring 1. De opdrachtgever vrijwaart Boekema Energie Consult voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Boekema Energie Consult toerekenbaar is. Indien Boekema Energie Consult uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Boekema Energie Consult zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Boekema Energie Consult, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Boekema Energie Consult en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. RPT Versie / 11

10 Artikel 15. Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Boekema Energie Consult zijn toe te rekenen. 2. Boekema Energie Consult is niet gehouden tot nakoming van verplichtingen als overmacht is aan te tonen. Boekema Energie Consult is wel gehouden zo vroeg als mogelijk is opdrachtgever omtrent overmacht te informeren. 3. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Boekema Energie Consult, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Boekema Energie Consult; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Boekema Energie Consult afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 4. Boekema Energie Consult heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Boekema Energie Consult haar verbintenis had moeten nakomen. 5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Boekema Energie Consult opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Boekema Energie Consult niet mogelijk is langer dan één kalendermaand duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 6. Indien Boekema Energie Consult bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 16. Geschillen 1. De rechter in de vestigingsplaats van Boekema Energie Consult is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Boekema Energie Consult het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Op elke overeenkomst tussen Boekema Energie Consult en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. RPT Versie / 11

11 Artikel 17. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. RPT Versie / 11

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R D I E N S T V E R L E N I N G / O P D R A C H T Van: Sua Persona Vestigings- en correspondentieadres: Icaruslaan 44 1185 JN Amstelveen hierna te noemen: freelancer

Nadere informatie

3. Aanbiedingen en offertes. 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. Aanbiedingen en offertes. 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012

Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012 Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening BVF Projectmanagement b.v. Rijksweg 102 1906 BK Limmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37062015. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

info@besteleendakkapel.nl

info@besteleendakkapel.nl Algemene voorwaarden Jotim Artikel 1 Begripsbepaling in deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Jotim tevens handelend onder besteleendakkapel.nl ( hierna Jotim) De partij die de opdracht aanvaardt;

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Page 1 of 11 1. Geldigheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VD- Design.be / VD-Hosting.be en een opdrachtgever waarop VD-Design.be / VD-Hosting.be deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Blad 1 van 7 hierna te noemen: Avetica ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: Avetica B.V. gevestigd: Sportlaan 3d, 3299 XG Maasdam Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie