V0232/H maart 2015 PARTIJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V0232/H maart 2015 PARTIJEN"

Transcriptie

1 Opsteller S. Zappeij-Ploeger, A.J. de Korte RA, M.H. van der Veen-Brouwer, mr. P. Minneboo, mr. R. Jagt, mr. F. Theissen en mr. L. Huntjens kenmerk Aantal pagina s [16] Datum besluit V0232/H maart 2015 Met * aangeduide tekst betreft het verwijderen wat niet van toepassing is Met ** aangeduide tekst betreft het doorhalen wat niet van toepassing is PARTIJEN Het Waterschapshuis (HWH), gevestigd te Amersfoort, Stationsplein 89, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie]..,, hierna te noemen HWH. en 1 Waterschap Aa en maas gevestigd te s Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie], 2 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht gevestigd te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,..., 3 Waterschap Brabantse Delta gevestigd te Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,..., 4 Hoogheemraadschap van Delfland gevestigd te Delft, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 5 Waterschap De Dommel gevestigd te Boxtel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie]., 6 Wetterskip Fryslân gevestigd te Leeuwarden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie]., 7 Waterschap Groot Salland gevestigd te Zwolle, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,...., 8 Waterschap Hollandse Delta gevestigd te Riderkerk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 9 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevestigd te Heerhugowaard, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie]., 10 Waterschap Noorderzijlvest gevestigd te Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 11 Waterschap Peel en Maasvallei gevestigd te Venlo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 12 Waterschap Reest en Wieden gevestigd te Meppel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 13 Waterschap Rijn en IJssel gevestigd te Doetinchem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 14 Hoogheemraadschap van Rijnland gevestigd te Leiden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:[functie].,..., 15 Waterschap Rivierenland gevestigd te Tiel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie]., Versie: 1.0 1

2 16 Waterschap Roer en Overmaas gevestigd te Sittard, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,..., 17 Waterschap Scheldestromen gevestigd te Middelburg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 18 Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 19 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gevestigd te Houten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 20 Waterschap Vallei en Veluwe gevestigd te Apeldoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,.., 21 Waterschap Vechtstromen gevestigd te Almelo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie],, 22 Waterschap Zuiderzeeland gevestigd te Lelystad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie].,, [derde] gevestigd te., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie],, [derde] gevestigd te., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [functie],, hierna te noemen: Opdrachtgever(s) Hierna individueel of gezamenlijk ook aan te duiden als Partij of Partijen OVERWEGENDE a. dat alle Opdrachtgevers en HWH een meerpartijenovereenkomst wensen aan te gaan waarbij HWH zich jegens de opdrachtgevers verbindt als opdrachtnemer, de opdrachtgevers zich jegens HWH collectief en individueel verbinden als Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtgevers, en de Opdrachtgevers zich jegens elkaar en jegens HWH verplichten alle kosten, verantwoordelijkheden en risico s, voorzien dan wel onvoorzien voor het ingestelde project/programma of dienst te zullen dragen; b. dat de Opdrachtgevers in de Business case [titel]... d.d. [datum]... hebben gekozen voor...; c. dat de opdrachtgeverstafel op [datum] een positief besluit heeft genomen ten aanzien van de uitvoering van de onderhavige opdracht in de vorm van een programma/project/dienst*. d. dat HWH, bij besluit van het dagelijks bestuur van HWH d.d. [datum]., besloten heeft voor het onderhavige programma/project/dienst* een programma/project/dienst* in te stellen; e. dat [hoofdelementen, resultaten]..; f. dat [overige overwegingen]... 1 Algemeen 1. Op deze dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) is het door het algemeen bestuur van HWH vastgestelde dienstverleningshandvest [datum, kenmerk] van toepassing. 2. De bijlagen bij deze DVO maken integraal onderdeel uit van deze dienstverleningsovereenkomst. 3. Op deze DVO zijn de begrippen in artikel 1 van het dienstverleningshandvest van overeenkomstige toepassing. Aan specifiek in deze DVO en haar bijlagen voorkomende begrippen worden termen en begrippen in het kader van deze DVO de betekenis gegeven zoals die in de begrippenlijst zijn omschreven. Deze begrippenlijst is als bijlage 1 bij deze DVO gevoegd. Versie: 1.0 2

3 4. Deze DVO bevat de afspraken die voor de onderhavige programma/project/dienst* gelden en treedt in de plaats van mogelijke eerdere toezeggingen of intentie (verklaringen). 5. Opdrachtgevers zijn gezamenlijk en individueel jegens HWH hoofdelijk aansprakelijk. 2 Voorwerp Partijen komen overeen de uitvoering van het programma/project/dienst* [titel].. De uitvoering in hoofdzaak ziet op: een en ander volgens het programmaplan/project/dienstplan* dat als Bijlage 1 bij deze DVO is gevoegd. 3 Uitvoerend Overleg 1. Het besturingsmodel voor dit programma/project/dienst* waaraan partijen zich conformeren is omschreven in bijlage 2 bij deze DVO. 2. Opdrachtgever garandeert een voldoende gemandateerde/gevolmachtigde afvaardiging in het uitvoerend overleg, die Opdrachtgever met betrekking tot de in het uitvoerend overleg te nemen besluiten kan binden. Opdrachtgevers kunnen gezamenlijk een afgevaardigde aanwijzen die ten aanzien van de Opdrachtgevers aan de vorige volzin voldoet. Opdrachtgever zal het ontbreken van voldoende mandaat of volmacht in dezen nimmer tegenwerpen. 3. Partijen hebben in de bijlage bij deze overeenkomst de naam, functie en contactgegevens opgenomen van de afgevaardigde als in het tweede lid bedoeld. Partijen hebben in die bijlage voor zover van toepassing tevens overige contactpersonen opgenomen onder vermelding van naam, functie en contactgegevens. Contactpersonen als bedoeld in de vorige volzin kunnen Partijen niet binden. 4 Financieel [indien sprake is van één Opdrachtgever:] *1. Opdrachtgever draagt de volledige kosten van het onderhavige project/dienst*. *2. De voor Opdrachtgever komende vergoeding en de berekening is vermeld in bijlage 4 bij dit DVO. *3. De in het eerste lid genoemde kosten omvatten eveneens alle onvoorziene kosten en financiële gevolgen. *4. In afwijking van het derde lid draagt Opdrachtgever zelf in ieder geval de volgende kosten en financiële gevolgen a. kosten die een relatie hebben met het onderhavige programma/project/dienst* die door de betreffende opdrachtgever zelf zijn gemaakt. b. kosten die het gevolg zijn van verwijtbaar handelen volgens wet, deze overeenkomst, of redelijkheid en billijkheid en welke aan de betreffende Opdrachtgever zelf moeten worden toegerekend. [indien sprake is van meer dan één Opdrachtgever:] *1. De kosten worden onder de Opdrachtgevers verdeeld volgens de volgende kostenverdeelsleutel: [aanvinken of overbodige tekst weglaten] Gelijke delen Verdeelmodel van de Unie van Waterschappen Naar rato van het aantal inwoners Naar rato van het aantal vervuilingseenheden Naar rato van het aantal hectare gebied Vast procentueel per opdrachtgever bepaald gedeelte Versie: 1.0 3

4 *2. De voor iedere individuele Opdrachtgever komende vergoeding en de berekening is vermeld in bijlage 4 bij dit DVO. *3. De in het eerste lid genoemde verdeelsleutel is eveneens van toepassing op alle onvoorziene kosten en financiële gevolgen. *4. In afwijking van het derde lid draagt iedere Opdrachtgever zelf in ieder geval de volgende kosten en financiële gevolgen: a. kosten die een relatie hebben met het onderhavige programma/project/dienst* die door de betreffende opdrachtgever zelf zijn gemaakt zonder uitdrukkelijke goedkeuring van het uitvoerend overleg. b. kosten die het gevolg zijn van verwijtbaar handelen volgens wet, deze overeenkomst, of redelijkheid en billijkheid aan de betreffende Opdrachtgever zelf moeten worden toegerekend. c. kosten waarvan het uitvoerend overleg heeft bepaald dat die door de betreffende opdrachtgever moeten worden gedragen. 5. Opdrachtgever vrijwaart HWH van alle kosten en financiële gevolgen van het programma/project/dienst* anders dan die welke door HWH als opdrachtnemer aan opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht. 5 Aanvang *1. De uitvoering van de onderhavige programma/project/dienst* vangt aan op [datum].. of *1. De uitvoering van de onderhavige programma/project/dienst* is aangevangen op de datum waarop het dagelijks bestuur van HWH voor de onderhavige programma/project/dienst* het programma/project heeft ingesteld (zijnde [datum]..). *2. Deze DVO heeft een duur van. maanden/jaren*. of *2. Deze DVO eindigt op [datum]. 3. Deze DVO kan worden verlengd bij wijziging van lid 2 van dit artikel. 6 Intellectuele Eigendom In aanvulling op/afwijking van het dienstverleningshandvest gelden ten aanzien van de intellectuele eigendom de volgende bijzonderheden: *a... *b... of *Geen bijzonderheden 7 Gestanddoening *1. Opdrachtgever doet de door hem gewekte verwachtingen in de markt ten aanzien van aan te gaan afname van producten en/of diensten van marktpartijen, die gebaseerd zijn op in het vooruitzicht gestelde afname van producten of diensten door Opdrachtgever, gestand, dan wel een ter vervanging daarvan gestelde waarde indien Opdrachtgever afziet van gehele of gedeeltelijke afname zonder dat een daarvoor in het programma/project/dienst* opgenomen voorwaarde is vervuld. De door Opdrachtgever in voorkomend geval te betalen vervangende waarde wordt als volgt vastgesteld: - voornemen tot afname: 100%. Hier is sprake van een concrete toezegging. De wil van Opdrachtgever is onmiskenbaar gericht op de opgegeven afname, onverlet uitdrukkelijk en concreet gestelde voorwaarden. - wens tot afname: 50%. Hier is sprake als de wil gericht is op de opgegeven afname, maar om redenen binnen de entiteit van Opdrachtgever hierover geen volledige zekerheid kan worden geboden. Versie: 1.0 4

5 - interesse tot afname: 20%. Er is concrete interesse en de wil om de besluitvorming binnen de entiteit van Opdrachtgever te bewegen om tot de voorgestelde afname over te gaan. - mogelijk afname: 0%. Hier is sprake van het afwachten en nog niet concreet tot afname hebben besloten. Opgegeven informatie is enkel om een beeld te krijgen van de organisatie van Opdrachtgever en wat daar te verwachten is, mocht Opdrachtgever de wil krijgen, dan wel besluiten tot afname, waarvoor bij Opdrachtgever nog geen concreet proces actief is. 2. De vervangende waarde als in het vorige lid genoemd, kan zowel de projectkosten, als de contracten met leveranciers raken. 3. Opdrachtgever borgt de kwalificatie van de in dit kader in het vooruitzicht gestelde afname per afnemer als: voornemen, wens, interesse of mogelijk. [igv aanbesteding c.a. geen element/onderdeel in het programma/project/dienst is, dan in plaats van lid 1, 2 en 3 opnemen:] *Niet van toepassing 8 Wijzigingen 1. Wijziging, waaronder mede begrepen aanvulling, van deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen, heeft slechts rechtskracht indien deze schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en het ter zake schriftelijke document voorzien is van alle handtekeningen van daarvoor benodigde rechtsgeldige vertegenwoordigers van Partijen. 2. Gehele of gedeeltelijke wijziging van deze DVO of haar bijlagen wordt opgenomen in een nieuwe versie van de DVO of haar bijlagen die de voorheen geldende versies integraal vervangen. Afhankelijk van de aard en de omstandigheden van de wijziging, kan Opdrachtgever besluiten dat een wijziging als addendum bij deze DVO wordt gevoegd. 3. Voorstellen voor wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst, als bedoeld in II. 1, derde lid, van het dienstverleningshandvest worden door Opdrachtnemer niet eerder in behandeling genomen dan nadat de opdrachtgeverstafel als bedoeld in artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis daarover heeft beraadslaagd en geadviseerd. 9 Beëindiging van de programma/project/dienst* 1. In aanvulling op art III.4 van het dienstverleningshandvest kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden: a. door de overige Partijen indien de andere Partij haar verplichtingen uit deze overeenkomst blijvend niet meer nakomt dan wel blijvend niet meer kan nakomen, of b. door Partijen in de gevallen dat op grond van bijzondere omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend wijzigingen van nationale en Europese wet- en regelgeving, verdere nakoming van deze overeenkomst door deze Partij redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 2. Indien zich ten aanzien van een partij onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de wederpartij(en) naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding niet mag verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen ten einde te bezien of zij tot overeenstemming kunnen komen omtrent aanpassing/ontbinding van de overeenkomst met het oog op die omstandigheden. [in voorkomend geval de GO/NO GO momenten in het programma/project/dienst:] *3. Het programma/project/dienst*,en daarmee deze DVO, eindigt via ontbinding in geval van: a.., (in welk geval de DVO met het enkele intreden van deze grond zonder nadere besluitvorming eindigt) b.., (in welk geval de DVO met het enkele intreden van deze grond zonder nadere besluitvorming eindigt) Versie: 1.0 5

6 c.., (in welk geval de DVO met het enkele intreden van deze grond zonder nadere besluitvorming eindigt) of *3. Het programma/project/dienst* en daarmee deze DVO, eindigt via ontbinding in geval van: n.v.t. 4. Ontbinding als bedoeld in het eerste lid geschiedt uitsluitend bij aangetekende brief. 5. De kosten van ontbinding zijn kosten in de zin van artikel 5. Aldus overeengekomen op [datum] te [plaats]. Het Waterschapshuis Voor deze de Secretaris-directeur Opdrachtgever, Voor deze: 1 Waterschap Aa en maas 2 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 3 Waterschap Brabantse Delta 4 Hoogheemraadschap van Delfland 5 Waterschap De Dommel 6 Wetterskip Fryslân 7 Waterschap Groot Salland Versie: 1.0 6

7 8 Waterschap Hollandse Delta 9 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 10 Waterschap Noorderzijlvest 11 Waterschap Peel en Maasvallei 12 Waterschap Reest en Wieden 13 Waterschap Rijn en IJssel 14 Hoogheemraadschap van Rijnland Voor deze: [functie], 15 Waterschap Rivierenland 16 Waterschap Roer en Overmaas 17 Waterschap Scheldestromen 18 Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 19 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Versie: 1.0 7

8 20 Waterschap Vallei en Veluwe 21 Waterschap Vechtstromen 22 Waterschap Zuiderzeeland [derde] [derde Of Opdrachtgever Voor deze bij mandaat/volmacht, blijkende uit [document-titel, nummer, datum, kenmerk]., welke bij deze DVO is gevoegd, [functie + organisatie], Bijlage 1 DVO: Begrippenlijst Bijlage 2 DVO: Uitvoerend overleg Bijlage 3 DVO: Programma/Projectplan Bijlage 4 DVO: Begroting en Kostenverdeling Bijla ge5 DVO:.. Versie: 1.0 8

9 Bijlage 1 DVO: BEGRIPPENLIJST Ex artikel 1 lid 3 van de dienstverleningsovereenkomst [titel]... wordt onder de volgende begrippen verstaan: begrip / term definitie / omschrijving Versie: 1.0 9

10 Bijlage 2 DVO: UITVOEREND OVERLEG B2.1 Uitvoerend overleg In het uitvoerend overleg is/zijn namens Opdrachtgever(s) afgevaardigd:, [functie bij Opdrachtgever[naam waterschap]., [functie bij Opdrachtgever[naam waterschap]., [functie bij Opdrachtgever[naam waterschap]]., [functie bij Opdrachtgever[naam waterschap]]., [functie bij Opdrachtgever[naam waterschap]]., [functie bij Opdrachtgever[naam waterschap]]., [functie bij Opdrachtgever[naam waterschap]].. HWH heeft zitting in het uitvoerend overleg en kan daarin actief het woord voeren en adviseren. HWH heeft in besluiten van het uitvoerend overleg geen stem. HWH vaardigt hierin af:., [functie bij HWH].. Het uitvoerend overleg: - vergadert ten minste.. keer per jaar - besluit bij gewone/volstrekte/gekwalificeerde 1 /absolute* meerderheid - vereist voor een geldig besluit een quorum van [aantal geldige stemmen bij een totaal aantal Opdrachtgevers van.. of vereist geen quorum. Niet uitgebrachte of blanco stemmen worden opgeteld bij de meerderheid. - kent wel/geen* specifieke besluiten met afwijkende stemming [indien en voor zover sprake is van specifieke besluiten:] 1 [specifiek besluit] - besluit bij gewone/volstrekte/absolute meerderheid / unaniem* - vereist een quorum van [aantal] geldige stemmen - vergt voorafgaand de instemming/toestemming/goedkeuring/besluit* van.. - vergt het vooraf informeren van. en wacht wel/niet op reactie en/of bevindingen. 2 [specifiek besluit] - besluit bij gewone/volstrekte/absolute meerderheid / unaniem* - vereist een quorum van [aantal] geldige stemmen - vergt voorafgaand de instemming/toestemming/goedkeuring/besluit* van.. - vergt het vooraf informeren van. en wacht wel/niet op reactie en/of bevindingen. 3 [specifiek besluit] - besluit bij gewone/volstrekte/absolute meerderheid / unaniem* - vereist een quorum van [aantal] geldige stemmen - vergt voorafgaand de instemming/toestemming/goedkeuring/besluit* van.. - vergt het vooraf informeren van. en wacht wel/niet op reactie en/of bevindingen. 4 1 Bij gekwalificeerde meerderheid moet de kwalificatie worden omschreven, bij gebreke waarvan bij gewone meerderheid wordt besloten. Versie:

11 [ruimte voor aanvullende informatie] B2.2 Contactgegevens Hieronder de contactgegevens van de in de deze DVO met naam genoemde personen, alsmede andere personen die in de uitvoering van deze overeenkomst zekerheidshalve worden genoemd: context naam Organisatie info Contactpersoon Opdrachtgever 1: 2: Straat: Postcode: Plaats: HWH 1: 2: Straat: Postcode: Plaats: Uitvoerend overleg Opdrachtgever 1: 2: Straat: Postcode: Plaats: Opdrachtgever 1: 2: Straat: Postcode: Plaats:. [regels toevoegen] HWH 1: 2: Straat: Postcode: Plaats: Versie:

12 Bijlage 3 DVO: PROGRAMMAPLAN / PROJECTPLAN / DIENSTPLAN* [Project Initiatie Document (PID) volgens de PRINCE 2 methodiek] Versie:

13 Bijlage 4 DVO: BEGROTING EN KOSTENVERDELING B4.1 Begroting fase (excl. BTW) TOTAAL Subtotaal Subtotaal 2 TOTAAL Bijzonderheden: Bovenstaande begroting is omvat tevens / Bovenstaande begroting omvat niet * B4.2 Kostenverdeelsleutel Volgens de inde DVO onder V.3 gekozen verdeelsleutel [noemen de aangekruiste verdeelsleutel] Is het aandeel in de kosten per deelnemend waterschap per jaar**: Opdrachtgever Rekeneenheid (%): Belastingopbrengst Inwoners vervuilingseenheden hectare / vastgesteld (% of ) Bijdrage vast Bijdrage naar rato 1 Aa en Maas 2 Amstel, Gooi en Vecht 3 Brabantse Delta 4 Delfland 5 De Dommel 6 Fryslân 7 Groot Salland 8 Hollandse Delta 9 Hollands Noorderkwartier 10 Noorderzijlvest 11 Peel en Maasvallei 12 Reest en Wieden 13 Rijn en IJssel 14 Rijnland 15 Rivierenland 16 Roer en Overmaas 17 Scheldestromen 18 Schieland en de Krimpenerwaard 19 De Stichtse Rijnlanden 20 Vallei en Veluwe 21 Vechtstromen 22 Zuiderzeeland 23 [derden] 24 [derden] TOTAAL 100% ** niet deelnemende waterschappen doorhalen Versie:

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen Bestuur

Vergaderstuk Algemeen Bestuur Opsteller Andre van Vugt Aantal pagina s 12 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli 2016 Agendapunt, Onderwerp 6, Reactienota ingediende zienswijze actualisatie begroting 2016 en begroting

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Overeenkomst inzake levering PIOFAC Diensten tussen de gemeente Terneuzen en de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (DVO RUD Zeeland Terneuzen 2014)

Overeenkomst inzake levering PIOFAC Diensten tussen de gemeente Terneuzen en de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (DVO RUD Zeeland Terneuzen 2014) Terneuzen, 4 oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Onderwerp overeenkomst... 5 Artikel 3: Duur van deze overeenkomst... 5 Artikel

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 15 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 22 april 2015 Agendapunt, Onderwerp Ombouw Begroting 2015 HWH 2.0 en Begroting 2016 Agendering Ter

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

Huurovereenkomst tussen de gemeente Terneuzen en de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Huurovereenkomst RUD Zeeland Terneuzen 2014)

Huurovereenkomst tussen de gemeente Terneuzen en de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Huurovereenkomst RUD Zeeland Terneuzen 2014) Huurovereenkomst tussen de gemeente Terneuzen en de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Huurovereenkomst RUD Zeeland Terneuzen 2014) Terneuzen, 4 oktober 2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1)

Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1) Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1) het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Het dagelijks

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Partijen, Hierna gezamenlijk te noemen: de waterschappen,

Partijen, Hierna gezamenlijk te noemen: de waterschappen, DM 1213175-v1 Overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten in de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland,

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Overige gegevens JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.

Overige gegevens JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Overige gegevens 125 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van aandeelhouders van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC.

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC. Gezamenlijk bestuursvoorstel/oplegnotitie Overdracht van de muskus- en beverrattenbestrijding van de waterschappen in Noorden Zuid-Holland naar de bestaande bestrijdingsorganisaties van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

BIJLAGE 12 MODEL OVEREENKOMST OPDRACHTVERLENING (DERDEN) Opgesteld Versie: 1.0

BIJLAGE 12 MODEL OVEREENKOMST OPDRACHTVERLENING (DERDEN) Opgesteld Versie: 1.0 BIJLAGE 12 MODEL OVEREENKOMST OPDRACHTVERLENING (DERDEN) Opgesteld 06-02-2016 Versie: 1.0 Overeenkomst opdrachtverlening Partijen, 1 Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, gevestigd

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2014 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 150625 Status: definitief Kenmerk: 1235678/156024/HVDK Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Gebruiker/Organisator:

Nadere informatie

6. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, verder te noemen: waterschap sub 6;

6. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, verder te noemen: waterschap sub 6; INGEKOMEN 15 M Overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland,

Nadere informatie

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924 Concept Overeenkomst Voor de levering, implementatie en het onderhoud van een systeem voor aansluiten op het stelsel van Basisregistraties en een gegevensmagazijn voor interne opslag en distributie Tussen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud 82067183 Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht ( Nederland ) Ter attentie van:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept overeenkomst koop en levering van brillen, bestaande uit brillenglazen, brilmonturen en bijbehorende dienstverlening

Concept overeenkomst koop en levering van brillen, bestaande uit brillenglazen, brilmonturen en bijbehorende dienstverlening Concept overeenkomst De ondergetekenden, A. de Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te 's-gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, Directoraat Generaal Belastingen,

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016 Migreren van Geovoorziening naar CDL 13 december 2016 Wie is wie Chris Stiggelbout HWH Projectleider HWH Harrie van der Werf Geodan Projectleider Geodan Fred van Bemmel Aa en Maas Projectarchitect Nick

Nadere informatie